T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO :
29/05/2014– 69
KARAR TARİHİ VE NO
29/05/2014 – 2792
:
20.16.07
Toplantı Yeri
AYDIN
Denizli Ġli, Bozkurt Ġlçesinde bulunan ve Kurulumuzun 19/10/2012 tarih ve 1046 sayılı
kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, tapunun 3586 parsel
numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde yer alan yapı ile Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/02/2002 tarih ve 10447 sayılı kararı ile korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, tapunun 3572 parsel numarasında kayıtlı taĢınmaz
üzerinde yer alan ÇarĢı Camii’nin koruma alanı sınırlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan öneri
imar planı değiĢikliği talebine iliĢkin; Bozkurt Belediye BaĢkanlığının 16/05/2014 tarihli ve 219
sayılı yazısı, Kurulumuzun 25/04/2014 tarihli ve 2727 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 28/05/2014 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya iliĢkin tüm
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Denizli Ġli, Bozkurt Ġlçesinde bulunan ve tapunun 3586 ve 3572 parsel numaralarında kayıtlı
taĢınmazlar üzerinde yer alan tescilli cami ve tescilli konut yapısına iliĢkin öneri koruma alanı
sınırlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı
ilke kararı kapsamında uygun olmadığına karar verildi.
BAġKAN
Prof. Dr. Celal ġĠMġEK
BULUNMADI
ÜYE
Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU
ĠMZA
BAġKAN YARDIMCISI
Bahadır DĠKMEN
ĠMZA
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Saim CĠRTĠL
ĠMZA
ÜYE
Hasan YAVUZ
ĠMZA
ÜYE
Dr. Levent ÜNVERDĠ
ĠMZA
ÜYE
ġükran TEZEL
ĠMZA
ÜYE
ÜYE
Denizli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı
BULUNMADI
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü
BULUNMADI
ÜYE
Birsen ÇELĠK
Bozkurt Belediye BaĢkanı
ĠMZA
(Karşı Oy)
Download

Karar2792 - kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları