Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“ASUS TABLET KAMPANYASI” Taahhütnamesi
Kampanya 26.08.2014 – 01.12.2014 tarihleri arasında yeni ve mevcut müşterilerimiz için geçerlidir. ASUS Tablet
Kampanyası kapsamında, aşağıdaki listede seçtiğim fiber internet hizmeti için her ay 24 ay boyunca aşağıda
tabloda belirtilen tutardan, kampanya taahhüt süresinden sonra ise yürürlükteki Turkcell Superonline fiber
internet hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirileceğimi ve işbu taahhütnameyi imzaladığım tarih itibariyle en
az 24 ay süresince Turkcell Superonline Fiber İnternet Hizmeti’ni kullanacağımı, ses indiriminden yararlanmak
için Turkcell Superonline’a ev numaramı taşımam ya da Turkcell Superonline’dan numara tahsis etmem
gerektiğini ve 24 ay süresince Turkcell Superonline ses hizmetini kullanacağımı, kampanya kapsamında tarafıma
ücretsiz olarak verilen ASUS marka tabletin stoklarla sınırlı olduğunu ve Turkcell Superonline’ın ürün değişikliği
yapma hakkının saklı olduğunu bildiğimi, kampanya süresi boyunca gerçekleşen kota aşımı, kullanacağım katma
değerli servislerin ücretleri ile ve Turkcell Superonline telefon hizmetine ilişkin görüşme ücretlerinin ayrıca
faturalandırılacağını bildiğimi;
Turkcell Superonline’dan, numara tahsisi ile telefon hizmeti almayı seçtiysem aksi Turkcell Superonline
tarafından duyurulmadıkça telefon hizmetim için her ay tüm vergiler (% 18 KDV, %15 ÖİV) dahil 4,99 TL
minimum kullanım ücreti uygulanacağını;
Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım Koşullarına tabi hız alanlı
tarife seçmem halinde, ay içerisinde seçmiş olduğum paketimin tabloda belirtilen veri indirme (download) veya
veri yükleme (upload) hız alanı sınırlarını aşmamı takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download)
hızımın 3 Mbps yükleme (upload) hızımın ise 1 Mbps olacağını bildiğimi,
İşbu kampanya taahhütnamesinin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak bir
defaya mahsus olmak üzere ilk faturama yansıtılacağını bildiğimi;
İşbu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle ……………………..….. Seri Nolu ASUS marka tabletin, tarafıma kutusu hiç
açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve / veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim
edilmiş olduğunu, işbu taahhütnameye konu kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen bilgi ve belgelerin
tarafıma ait ve doğru olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname’nin 24 aylık taahhüt süresi bitiminden önce Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş abonelik
sözleşmesi ile tesis edilen internet aboneliğimi tek taraflı olarak veya abonelik sözleşmemdeki veya işbu
taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Turkcell Superonline tarafından abonelik
sözleşmemin ve/veya işbu taahhütnamenin feshedilmesi ve/veya hizmetimin/hizmetlerimin iptal edilmesi,
kısıtlanması durumunda işbu abonelik süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin (varsa) tüm
vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL kurulum ücreti, (varsa) tüm vergileri dahil (% 18 KDV % 5 ÖİV) 29 TL
aktivasyon ücreti, seçtiğim hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen indirim miktarının yararlandığım ay sayısı
kadar bedeli, kampanya kapsamında seçilen cihaza göre tabletin rayiç bedeli (ASUS MeMO Pad 8 tabletin
tüm vergiler dahil (%18 KDV) 599TL, ASUS MeMO Pad 7 tabletin tüm vergiler dahil (%18 KDV) 499TL) ile işbu
kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine
kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan
bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını,
İnternet hizmetimi iptal etmem halinde ses hizmetimin de iptal olacağını, ancak yalnızca ses hizmetimi iptal
etmem halinde internet hizmetimi iptal olmayacağını ve bu durumda işbu kampanyanın “24 ay Taahhütlü”
fiyatından yararlanacağımı bildiğimi, numaramı farklı bir operatöre taşımam ya da kendi isteğimle ses
hizmetimi iptal ettirmem durumunda o ana kadar kullandığım ücretsiz ve/ veya indirimli servislerin
(kampanya kapsamında numaramı taşımış olmam ya da numara tahsis ile aldığım ses hizmeti için seçtiğim
paketin aşağıdaki tabloda belirtilen “24 Ay Taahhütlü Sesli Fiyat Aylık İndirim Tutarı” ile “24 Ay Taahhütlü
Fiyat Aylık İndirim Tutarı” arasındaki farkın yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile işbu
kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum paketin “24 Ay
Taahhütlü Sesli Fiyat” bedelinin taahhüt süresi bitimine kadar kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak
faturalandırılmamış toplam tutarın karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak
faturalanacağını bildiğimi, taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum hız / kota
paketinin tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda tüm vergiler (%18 KDV)
dahil 150 TL kurulum ücreti hariç o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (seçtiğim
hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli, kampanya
kapsamında tarafıma ücretsiz olarak verilen ASUS marka tabletin tüm vergiler (%18 KDV) dahil yukarıda
belirtilen rayiç bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen kampanyalı aylık paket
fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar
ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını, hizmeti
sonlandırma talebimi Turkcell Superonline’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı
olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimi, aboneliğimin sonlandırılması halinde
hizmet kapsamında Turkcell Superonline tarafından tedarik edilen modemi www.superonline.net adresinde
belirtilen Turkcell Superonline Bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde
teslim edeceğimi, teslim etmemem ya da eksik / arızalı teslim etmem durumunda tüm vergiler (%18 KDV)
dahil 150 TL Turkcell Superonline modem ücretinin faturalandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usule
ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. İşbu taahhütnamede belirtilen
dakika paketi fiyatlarına tüm vergiler (%18 KDV ve %15 ÖİV) dahildir.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış,
faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi
için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve
beyan ederim.
Evet
Hayır
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve lokasyon
verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline tarafından işlenerek
bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin
veriyorum. Bu izni ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu
taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
Evet
Hayır
Kampanya kapsamında sunulan tablet seçenekleri:
 ASUS MeMO Pad 7
 ASUS MeMO Pad 8
ASUS Tablet Kampanyası 24 Ay Taahhütlü;
Hız
Kota
Hız Alanı *
İndirme
(Download)
Hız Alanı*
yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütle
24 Ay Taahhütlü
Aylık
İndirim Tutarı
100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
109 TL
40 TL
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
İlk 12 ay ayda 69
TL, sonraki 12 ay
ayda 79 TL
İlk 12 ay ayda 25 TL,
sonraki 12 ay
ayda 15 TL
ASUS Tablet Kampanyası 24 Ay Taahhütlü (ALO Hizmeti ile birlikte)** ;
Hız
Kota
Hız Alanı *
İndirme
(Download)
Hız Alanı*
yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütle
24 Ay Taahhütlü
Aylık
İndirim Tutarı
100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
50 TL
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
69 TL
25 TL
* Hız Alanı Adil Kullanım Koşullarını ifade etmektedir.
** Sesli fiyat seçeneğinden yararlanmak için Turkcell Superonline’dan ses hizmeti (numara taşıma ya da tahsis)
alınması zorunludur.
İşbu 3 sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm kampanya
koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha Turkcell Superonline’da kalmak
üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Asus Tablet Kampanyası Taahhütnamesi