T.C.
YENi~EHiR KAYMAKAMLI I
ii~e Milli Egitim Miidiirliig"
~::1~~.{.~'-'a;;,.~
"""'-(f. \ill MtU>!I.fli<·~«X.IH
,,.J'l·~--\JI;....,_J,J.Mi
Say1 : 66436632-00-00/
Konu : Toplant1 Tutanag1
I L, 2- S 9
3 0 Ek1m 2~14
DAGITIM
UDURLUGUNE
eni~ehir/MERSiN
2014-20 15 Egitim Ogretim YII1 <;ah~ma Takvimini 21. Maddesi geregi, 02.10.2014
Per~embe glinli saat 10:00' da yap1lan Sene Ba~1 Mlidlirle Kurulu toplant1sl ile ilgili alman
kararlar ekte gonderilmi~ olup, soz konusu yapilan toplantl a alman kararlara riayet edilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
MI.<;ll~EL~t~iY~MI~.~~
1 1 g11m7uru
EKLER
Tutanak
( .. .... Adet)
DAGITIM
TUm Okul/Kurum MUdUrlUklerine
Egric;am Mahallesi G.M.K. Bulvan 12. Cadde No:S YENi$EHiR/ MERSiN
0.324.325 43 25 - 26
0.324.325 43 27
Fax
Ortaogretim $ubesi
Birim
[email protected]
E-Posta
Web Sitesi : http://yenisehir33.meb.gov.tr
Ad res
Telefon
:
:
:
:
:
2014-2015 EGiTiM-OGRETiM YILI ~ALI~MA TA ViMiNiN 21. MADDESi
GEREGi 02/10/2014 TARiHiNDE YAPILAN SENE B SI MUDURLER KURULU
TOPLANTISINDA ALINAN KA RLAR.
•
•
•
•
•
•
•
OkulOncesi kay1tlara ozen gosterilmesi 3-5 ya~ urubunda en az % 62 hedefine
ula~Ilmas1 i<;in gerekli <;ah~malarm yapllmas1.
ilkokul ve Ortaokul kay1tlarmda ogrenim d1~1 da kalan ogrencilerin okullara
kazandmlmas1 i<;in gerekli <;ah~malarm okullar t afmdan yapllmas1.
Anaokullarmda imkanlar <;er<;evesinde kuliip <;ah~ alarma ag1rhk verilmesi.
Okul Aile Birligi ba~kanlarmm harcamalar ve ihale yasas1 konusunda egitime
ahnmas1.
ihtiyac1 olan okullarm TEOG, YGS ve LYS s1 avlarma haz1rhk a<;lSlndan Milli
Egitim Bakanhg1 Orgiin ve Yaygm Egitim De tekleme ve Y eti~tirme Kurslar1
Yonergesi, <;er<;evesinde kurslann ba~lat1lmas1.
Her tiirlii okul ve kurumlarimizm kendilerine u gun proje <;ah~malarmda gerekli
ozeni gostermeleri.
Suriyeli misafir ogrencilerimizin egitimlerini s. diirmeleri i<;in ilgili genelgeler
<;er<;evesinde gerekli kolayhgm saglanarak okull a kazandmlmas1 ve toplumumuz
ile kayna~malarl i<;in gerekli ozenin gosterilmesin ,
karar verilmi~tir.
Download

MI.