Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula, ilâveten
Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı "i 9 . £ V 1963 - Sayı : 11330)
No.
165
Kabul tarihi
21 . 12 . 1962
MADDE 1. — 7475 sayılı Kanunla, Millî Eğitim Bakanlığınca açılacak iki teknik okula ilâ­
veten Zonguüldaik'ta, elektrik, m^akina, maden ve inşaat mühendisliği şubelerini ihtiva etmek üaere
bir teknik okul açılmasına Millî Eğitilm Bakanı yetkilidir.
MADDE 2. — Bu okulla ait ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 4926 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin (VI) işaretli «Meslekî ve Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullar ve gö­
revler» kısmına; (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin (IV)
işaretli «Teknik öğretim dkuları» kısmınla eklenmiştir.
MADDE 3. — Bu teknik okulun öğretin^ binası, atelye, lâboratuvar, yurt binası,
Öğretmen
lojmanları gibi her türlü inşaatını ve arsaların istimlâkini, lüzumlu her çeşit alât, teçhizat ve te­
sisatını temin etmek üzere yıllık tediye miktarı 4 000 000 lirayı geçmemek şartiyle 16 000 000
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir;
MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince girişilecek taahhütlerin karşılığı Millî Eğitim Bakanlığı
bütçesinde açılan özel bir bölüme konur.
MADDE 5. — Üçüncü madde gereğince yapılacak bilûmum inşaat ve tesisat hakkında
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 4470 sayıllı Kanunun hükümleri tatbik olunur
4304
MADDE 6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa. göre profesörlük, doçentlik, öğretim görev­
lisi ve asistanlık unvanını alanlardan 7475 sayılı Kanunla kurulacak iki teknik okulu ille Zongul­
dak ve Yıldız Teknik okullarında görev alan profesörlere 800, doçentlere 500, öğretiim görevlisine
300, asistanlara 200 lira Üniveirsiteler Kanunundaki kayıt ve şartlar dairesinde tazminat vfcrilir.
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Bakanüar Kurulu yürütür.
31 Ocak 1963
(1) SAYILI CETVEL
VI - Meslekî ve Teknik Öğretim dairelerine
bağlı okullar ve görevler
Memuriyetin nev'i
D.
'
Aded
Maaş
•tutarı
Teknik okullar
a)
3
4
5
6
6
7
9
10
3
4
5
6
î
I
öğretim Kurutu
8
15
23
35
10
10
10
10
Profesör
»
»
Doçent
'
»
Asistan
»
4
öğretmen
5
13
15
10
10
»
>
»
»
1 500
1 250
1 100
950
950
800
600
500
1 500
1 250
1 100
950
800
700
b) Memurlar
5
5
7
5
8
8
9
10
8
9
7
5
8
8
9
11
9
11
Seîcreter.
Muhasip
Büro Şedü
Kitaplık Şeli
Kitaplık Memuru
Kâtip
-
1
%
2
1
1
2
3
»
10
Ambar Memuru
3
4
Laborant
Doktor
1
1
Yatı YUBİU Müdürü
Yatı Yurdu Müdür Yardîmcısı
1
1
Yatı Yurdu Kâtip Hesap Me.
1
Yatı Yurdu Kâtip Hesap Me.
1
Yatı Yurdu Kûıtip Hesap Me.
2
Ambar Depo Memuru
Ambar Depo Memuru
1
1 100
1 100
800
1 100
700
700
600
500
700
600
800
1 100
700
700
600
450
600
450
No. 165
— 8İ —
9 . 2 - İ963
(2) SAYILI CETVEL
IV - Teknik Öğretim okulları
Memuriyetin nev'i
Ücret
Aded
Teknik okullar
Müdür
öğretim iğleri Müdür Yardımcısı
Yönetim İşleri Müdür Yardımcısı
Bölüm Şefi
Müdür Yardımcısı
Atelye Şefi
öğretim Büro Şefi
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 31.1.1963
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi­
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkere­
nin tarih ve numarası
: 31.1.1963
1
1
1
•5
3
5
1
300
200
200
150
200
150
150
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu
—-——
——•—
1/26
1/74
4/45
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve S a y f a numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa
C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa
1
5
6
5
8
28
98
104
118
458
494
12:13
578:579,588,592,
638:641
86
31
32
298
179
205:206,209,213:
214,247,249,250:
252,253:254
Neft : Anayasanın 92 nci madde­
sinin 10 neu fıkrasına göre,
Cumhuriyet Senatosunca, Millet
Meclisinden gelen metin süresi
iğinde karara bağlanamadığı için
aynen kabul edilmiş sayılmıştır.
Millet Meclisi 164 S. Sayılı basmayanı Millet Meclisi 104 ncü B'Kİeşm Tutanak dergisine, Cum­
huriyet Senatosu 56 S. Sayılı basmayazı Cumhu iyot Senatosu 32 nci Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclı a Mililî Eğitim ve Bütçe komisyonları ile Cumhu­
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları
Download

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik