SATINALMA ŞART VE KOŞULLARI
Satın alma sözleşmesi veya iş ya da çalışma ve malzeme sözleşmesi, tarafımızca (bundan böyle 'Müşteri'
olarak anılacaktır), yalnızca aşağıdaki şart ve koşullara dayalı olarak kabul edilecektir.
I.
Satın alma şart ve koşullarının geçerlilik kapsamı
Aşağıda yer alan satın alma şart ve koşulları münhasıran geçerlidir. Satın alma şart ve koşulları, tedarikçi tarafından
öngörülen iş şart ve koşullarından sapan ya da bunlarla çelişen satın alma şart ve koşullarının farkında olmasına rağmen,
Müşteri tarafından teslimatların tamamen kabul edilmesi durumunda bile geçerlidir. Bir kez daha açık biçimde kabul
edilmese dahi, tedarikçi ile gelecekteki tüm iş ilişkileri için de geçerlidirler. Tedarikçi veya müşteri tarafından öngörülen diğer
iş şart ve koşulları, yalnızca Müşteri’nin bunları yazılı olarak açıkça kabul etmesi durumunda geçerli olur.
II.
Siparişler, Fiyatlar
1.Çerçeve sözleşmeleri, sözleşmeler, siparişler ve teslimat programı talepleri (kısaca: “sipariş”), bunlarda yapılacak
bütün değişiklikler ve eklemeler ile birlikte, yalnızca müşteri tarafından yazılı olarak, EDI ya da faks yoluyla gönderilmiş ya da
onaylanmışsa geçerlidir. Tedarikçi siparişi değiştirirse, müşteri bahsi geçen siparişle bağlı olmaz. Tedarikçi tarafından siparişin
değiştirilmiş onayı, Müşteri tarafından alınmasından itibaren 14 günlük bir süre ile tedarikçinin bağlı olduğu yeni bir sipariş
olarak kabul edilir. Müşteri tarafından kabulü, yazılı olarak verilmelidir.
2. Sipariş kabulü Müşteri tarafından derhal teyit edilmelidir. Siparişin verilmesinden itibaren uygun bir zaman içinde
ancak en geç 5 (beş) iş günlük süre içerisinde sipariş tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilmez ise, müşteri’nin bu
siparişi iptal etme hakkı saklıdır. Bu tip bir iptal talebi sipariş onayının alınmasından önce gönderilmiş ise zamanında
yapılmış sayılır. Siparişin kabulü, bir sipariş onayı göndermek suretiyle yapılır.
Sipariş onayının siparişten farklı olması halinde tedarikçi, ilgili sapmaları net biçimde belirtmelidir. Bu değişikliler
yalnızca Müşteri tarafından, yazılı olarak açık bir şekilde kabul edilmiş ise bağlayıcı olur. Malların koşulsuz kabulü hiçbir
durumda, bu tür bir anlaşma olarak dikkate alınmaz. Mevcut çerçeve anlaşmaları bazında teslimat programı talepleri,
çerçeve anlaşmasında aksi açık bir şekilde kabul edilmedikçe, tedarikçi, bu talebin alınmasından itibaren en geç beş iş günü
içinde itiraz etmezse bağlayıcı hale gelir. Müşteri’nin siparişinde, tedarikçinin teklif belgelerine yapılan bir atıf, tedarikçinin
iş şart ve koşullarının kabulü olarak değerlendirilmeyecektir. Ticari teyit mektubu prensipleri burada geçerli değildir.
3. Müşteri, teslim edilecek kalemin yapım ve tasarımında tedarikçi için makul sınırlar dahilinde değişiklikler talep etme
hakkına haizdir. Bu tür taleplerin etkisi üzerinde (örn: aşırı ya da düşük maliyetler, değiştirilen teslimat tarihleri vs.
bağlamında), taraflar arasında makul bir şekilde mutabakata varılacaktır.
4.Kabul edilen fiyatlar sabit fiyatlardır, istenilen varış noktasına ücretsiz teslim edilir ve ambalaj ile diğer yan maliyetler
dahildir.
III. Teslimat
1. Gözle görülen kusurlar ile ilgili olarak gelen malların muayenesi yapılır.
2. Müşteri’nin tasarrufuna bırakılan malzemeler ve parçalar, teslimatın tamamlanmasında artık ihtiyaç kalınmadığında
ücretsiz olarak geri gönderilir.
3. Her teslimata, teslim edilen malların tipi ve miktarı ile birlikte müşteri’nin sipariş / kalem numarası (numaralarını),
tedarikçinin numarası ve mal numarası(numaralarını) belirten bir sevk irsaliyesi, iki nüsha halinde eklenmelidir. Malların
doğrudan bir üçüncü tarafa teslim edilmesi veya malların tedarikçiden bir üçüncü tarafça alınması halinde, Müşteri’nin sevk
talimatları bütün hallerde gözetilmelidir. Tedarikçi, bütün gerekli bilgileri içeren bir sevk irsaliyesinin sağlanması talebine
sürekli olarak uymuyorsa müşteri, uygun bir tazminat talep etme hakkına haizdir.
4. Teslimatlar, yalnızca satın alma siparişinde müşteri tarafından belirtilen miktarlarda ve tarihlerde yapılmalıdır.
Kısmi teslimatlar, müşteri tarafından ön onay gerektirmektedir.
5. Tedarikçi, siparişle ilgili ve geçerli olan yürürlükteki Genel Paketleme Talimatı şartlarına uymakla
yükümlüdür. Güncel lojistik ve paketleme yönetmeliğine www.putzmeister.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
IV.
Teslim tarihi; İptal; Tazminat
1. Kabul edilen teslimat tarihlerine uyulmaması ya da sabit son teslim tarihlerinin aşılması halinde müşteri, yasal
şartlar uyarınca, tazminat talepleri de dahil olmak üzere hak ve talep başvurusunda bulunur. Müşteri tarafından belirlenen bir
son teslim tarihinde teslimat yapılmazsa, müşteri özellikle teslimat yerine tazminat talep etme ve ihtiyaçlarını, masrafları
tedarikçiye ait olacak şekilde başka bir yerden temin etme hakkına sahiptir. Tedarikçinin yükümlülüğünü ifa edememesinde
tedarikçiye bir sorumluluk yüklenememesi halinde müşteri, ifa yerine tazminat talep etme hakkına sahip olmaz, ancak
sözleşmeden dönme hakkına sahip olur.
2. Müşteri, kabul edilen son teslim tarihlerine uyulmaması halinde, bu teslimatları aynı zamanda tedarikçi tarafından
Doküman No: SAS-04 Yayın Tarihi: 02.06.2014 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: -1
hızlı ve düzgün teslimat talep eden müşteri’nin müşterilerine karşı tedarik yükümlülüklerine ve son teslimat tarihlerine tabi
olmalarından ötürü zarar görebileceğini de beyan eder.
3. Teslimat tarihine ya da teslimat programına uyulmasını belirleyen tarih, malların sırasıyla müşteri ya da müşteri
tarafından görevlendirilen bir üçüncü tarafça teslim alınması veya mallar toplanacaksa, tedarikçinin malları hazır
bulundurduğu tarihtir.
4. Malların Müşteri’nin izni olmadan teslimat tarihinden önce tedarik edilmesi halinde Müşteri, kararlaştırılan teslimat
tarihine kadar teslimatı kabul etme ve ödeme yapma ile yükümlü değildir.
5. Malzemelerin imalatı ya da kabul edilen kalitenin teslim edilmesi veya malzemelerin tedariki ile ilgili sorunların
ortaya çıkması ya da tahmin edilmesi ya da tedarikçinin teslimatı doğru şekilde ve zamanında tamamlamasını engelleyen
durumlar olması halinde, tedarikçi, müşteriyi derhal ve yazılı bir biçimde bilgilendirecektir.
Tedarikçi bu görevi yerine getirmeyi ihmal ederse, bu ihmalden ortaya çıkabilecek bütün zararlara karşı Müşteriyı
tazmin etmekle yükümlüdür.
V.
Faturalar; Ödemeler
1.Bütün tedarikçi faturaları, Müşteri’nin sipariş numarasını (numaralarını), tedarikçi numarası ve mal
numarasını(numaralarını) belirterek Müşteriye gönderilmelidir.
2. Ödeme süresi, teslimat tarihinde ya da faturanın Müşteri tarafından teslim alınma tarihinde başlar. Erken
teslimatların kabul edilmesi halinde ödeme süresi, kararlaştırılan teslimat tarihinde başlar.
3. Üzerinde bilhassa mutabık kalınmadıkça faturalar, yukarıda Bölüm.2'de belirtildiği şekilde Müşteri’nin takdirine göre,
ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren 14 gün içinde %3 indirim ile veya karşılıklı mutabakatla, belirlenen gün içinde
ödenir.
4. Müşteri tarafından ödeme, ulusal ya da uluslararası dış ticaret yönetmelikleri veya ambargolarından (ve/veya diğer
yaptırımlardan) kaynaklanan bir engel olmaması hükmüne tabidir.
VI.
İnceleme Hakkı
Müşteri, yükümlülüklerini yerine getirirken (üretim süreci boyunca dahi), tedarikçinin veya tedarikçi tarafından
kullanılan üçüncü kişinin tesislerindeki ve nakliye firması ya da depolarındaki tüm malları, kendi takdirine bağlı olarak
inceleme hakkını saklı tutar. İnceleme, siparişte tanımlandığı şekilde mal şartnamelerine, tedarikçi tarafından sağlanan
numunelere ve garanti edilen özelliklere ve tedarikçi ile mutabık kalınan diğer bütün özel etkenlere dayalıdır.
VII.
Kalite; Dokümantasyon
1. Tedarikçi teslimat, dokümantasyon ve işletme/kullanım talimatları ile ilgili olarak Müşteri ile mutabık kalınan
onaylanmış teknik kurallara, yasal geçerli kanunlara ve iş güvenliği yönetmeliklerine, teknik verilere ve standartlara uymak
zorundadır. Tedarikçi, teslimat ile ilgili bütün dokümantasyonu ve işletme/kullanım talimatlarını sağlamak zorundadır. Teslim
edilen kalemde yapılacak değişiklikler, tedarikçi bunları bir iyileştirme olarak farz etse dahi, Müşteri tarafından yazılı olarak
önceden onaylanmalıdır. Sözleşme tarafları, olası bütün kalite iyileştirmeleri ile ilgili olarak birbirlerini sürekli olarak
bilgilendirmelidir.
2. Testlerin türü ve kapsamı ve inceleme yolları ve yöntemi üzerinde tedarikçi ve Müşteri arasında sağlam bir
mutabakat sağlanmamışsa, Müşteri, mümkün olduğunda, uygun test teknolojisini belirlemek için tedarikçi ile incelemeleri
görüşmeyi arzulamaktadır.
3. Spesifik gereksinimleri bilahare yeniden incelemek için Müşteri’nin, ilgili kamu yetkililerinin ya da Müşteri’nin
müşterilerinin üretim süreçlerine ya da test dokümantasyonuna erişim talep etmesi halinde, tedarikçi, bu erişimi sağlayacak
ve mantıklı bütün açıklamaları ve mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
VIII.
Garanti
1. Tedarikçi, teslimatın, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara göre geçerli olan ve teslimat
kaleminin üretim, satış ve kullanımını ve iş güvenliği tedbirlerini düzenleyen en son teknik standartlar, kanunlar ve iş güvenliği
yönetmelikleri ve ayrıca mutabık kalınan işçilik standartları ile uyumlu olduğunu garanti eder. Bunlara ilaveten tedarikçi,
teslimatın, hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini garanti eder.
2. Teslim edilen malların kusurlu olması ya da garanti edilen özelliklerin sağlanmaması halinde, Müşteri, kusurun
ortadan kaldırılması ya da kusursuz mal tedariki seçeneklerinden birini seçme hakkına haizdir. Dahası Müşteri, yasal koşullara
uygun olarak, satın alma fiyatını düşürme, sözleşmeden dönme ya da faydasız harcamaların geri ödenmesini veya tazmin
edilmesini talep etme hakkına haizdir.
3. Müşteri, kusurların ortadan kaldırılması için bir vade tarihi şart koşma hakkına haizdir; öyle ki, tedarikçinin bu
kusurları öngörülen bu süre içinde ortadan kaldıramaması halinde, Müşteride, kendi müşterileri ile anlaştığı son teslim
tarihlerini aşacağından, bu kusurlar, Müşteri’nin kendisi tarafından ya da üçüncü bir tarafça bu süre öncesinde ortadan
kaldırılabilir. Müteakip gerekli bütün çözüm yollarının masrafı, tedarikçi tarafından karşılanır. Müşteri’nin işlerinde meydana
gelebilecek aksaklıkların sonucu olarak, olası tüm hasarları ya da ciddi hasarları engellemek için gerekirse Müşteri, satıcıya
uyarıda bulunduktan sonra, masrafları tedarikçiye ait olacak şekilde kusurları ortadan kaldırma ya da kaldırtma hakkına
sahiptir.
Doküman No: SAS-04 Yayın Tarihi: 02.06.2014 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: -2
4. Aynı malların geçmişte de kusurlu şekilde teslim edilmiş olması halinde, Müşteri, tedarikçiye kusurları ortadan
kaldırması ya da kusursuz mal tedarik etmesi için bir vade tarihi verildikten sonra, tedarikçi bunu söz konusu vade tarihi
sonuna kadar yerine getiremez ve mallar tekrar kusurlu şekilde teslim edilirse, bekleyen bütün siparişleri iptal etme hakkına
haiz olacaktır. Tazminat talepleri dahil diğer haklar ve talepler bundan etkilenmez.
5. İşlerin normal seyri sırasında ya da gelen mal incelemesinde belirgin kusurlar tespit edilir edilmez, Müşteri, makul
bir süre içinde bu durumdan tedarikçiyi haberdar etmekle yükümlüdür. Kusurların bildirimi ile ilgili makul zaman dilimi, bu
kusurların tespitinden itibaren 14 gün olarak kabul edilmektedir. Bu noktaya kadar tedarikçi, kusurlara ilişkin gecikmiş
bildirimlere itiraz etme hakkından feragat eder.
6. Müşteri, riski ve maliyeti tedarikçiye ait olmak üzere, kusurlu malları ya tedarikçiye iade edecek ya da bu kusurlu
malları, mallar toplanana kadar, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere depoda saklayacak veya erişilmesine imkan
tanıyacaktır.
7. Müşteri, Müşteri’nin borç makbuzunda veya DEBİT NOTE olarak belirtilen miktar karşılanana ya da ödenene kadar,
tedarikçiye iade edilen tüm mallardaki hakları elinde tutar. Mallar, rehin yoluyla alıkonulamaz ya da temlik edilemez. Müşteri,
malların üçüncü bir tarafça alıkonulmasından ya da zaptından veya bu yönde beklenen bir durum olmasından derhal haberdar
edilmelidir.
8. Teslim edilen ürünlerdeki esaslı ayıplara ilişkin dayalı yapılan garanti taleplerinin zaman aşımı, teslim edilen malın
kabul edilmesinden itibaren 24 aylık sürenin ya da müşteriye teslimattan itibaren en geç 36 aylık sürenin bitiminde meydana
gelir. Ancak, daha uzun süreli yasal zaman aşımları, bundan etkilenmez.
IX
Sorumluluk
1. Tedarikçi, standardın altında olan teslimatlardan, resmi iş güvenliği yönetmeliklerine uyumsuzluktan, yetersiz
dokümantasyondan, işletme ya da bakım talimatlarından ya da tedarikçinin sorumlu olduğu diğer bütün hallerden ortaya
çıkan üçüncü taraflarca talep edilen, ilgili dava masrafları dahil bütün tazminat yükümlülüklerinden müşteriyi, Müşteri’nin ilk
talebinde muaf tutmakla yükümlüdür. Bu özellikle, Türkiye Cumhuriyetinde ürün sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya diğer
ülkelerde geçerli uygun yönetmelikler uyarınca veya Avrupa Topluluğu mevzuatına göre ihmal ya da kusura bakılmaksızın
sorumluluk sebebiyle müşteriye karşı üçüncü taraflarca açılan davalarda geçerlidir.
Bu gibi durumlarda tedarikçi, zarar nedeni, tedarikçinin sorumluluk alanında olduğu sürece, Müşteri’nin
sorumluluğunu üçüncü tarafa karşı üstlenir. Yukarıda bahsedilen sorumluluk muafiyeti, yalnızca üçüncü taraflarca açılan
davalar zaman aşımına uğramışsa zaman aşımına uğramıştır.
2. Ayrıca malların yapımı ya da tasarımı müşteri tarafından verilen talimatlara dayalı ise tedarikçi, istenen yapım ya da
tasarımın doğasında var olan bütün riskler ile ilgili olarak müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür.
3. Tedarikçi, herhangi bir uyarı ya da geri toplama kampanyası nedeni ile veya bunlarla bağlantılı olarak, kampanyanın
nedeninin, tedarikçinin sorumluluğunda bulunması halinde, müşterinin maruz kaldığı bütün masrafları tazmin etmekle
yükümlüdür. Mümkün ve makul olduğu hallerde, müşteri, öncelikle tedarikçi ile uygulanacak önlemlerin içerik ve
kapsamını koordine edecek ve tedarikçiye bunlar üzerinde yorumda bulunma fırsatı verecektir.
X.
Putzmeister Grup dahilinde teslimatın kullanımı
Tedarikçi ve müşteri, müşteriye yapılan teslimatların, müşteri ya da Putzmeister Grup'un diğer firmaları tarafından
kullanımının amaçlanabileceğini ve teslimatların kullanıldığı Putzmeister Grup firmalarının da tedarikçi ve müşteri arasındaki
işbu sözleşmenin koruması kapsamına (Müşteri’nin korunması ve tedarik yükümlülükleri bağlamında) eşit şekilde dahil
edildiğini kabul eder.
XI.
Devir yasağı; Mahsup, Alıkoyma hakkı
1. Tedarikçi, Müşteri’nin açıkça izni olmadan bu sözleşmeden doğan hak ya da taleplerin bir kısmını ya da tümünü
devredemez.
2. Tedarikçi, sadece itiraz edilmemiş veya mahkeme tarafından teyit edilmiş taleplerini Müşteri’nin alacaklarından
mahsup edebilir.
3. Tedarikçi, eğer karşı talebi aynı akdi ilişkiye dayanıyorsa ve itiraz edilmemişse ya da mahkeme tarafından teyit
edilmiş ise ya da aynı akid ilişkide yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmali nedeni ile yerine getirmediyse , bir karşı talebi için
hapis hakkını kullanabilir.
XII.
Müşteri’nin mülkiyet hakkı; Sigorta
1 Müşteri’nin tedarikçiye sağladığı ya da parasını ödediği numuneler, modeller, çizimler, çalışma malzemeleri vs.
Müşteri’nin mülkiyetinde kalır ya da mülkiyeti olur. Bu durum mülkiyet devri için gerekli olan zilyetliğin devri olarak kabul
edilmeyecek ve bu durumda tedarikçinin, müşteriye ait bu malzemeleri müşterinin ticari özen ve ücretsiz olarak sakladığı
kabul edilecektir.
2 Müşteri’nin tedarikçiye malzeme ya da parça sağladığı hallerde, bu malzeme ya da parçaların mülkiyeti müşteride
kalır. Bunların alınması üzerine, tedarikçi, derhal bunları müşteri’nin mülkü olarak etiketlemekle, ayrı bir depoda korumakla
ve yalnızca müşteri tarafından tanımlanan amaçlar için kullanmakla yükümlüdür.
3 Müşteri tarafından sağlanan malzemeler ya da parçalar, müşteri için tedarikçi tarafından işlenecek ya da biçimi
Doküman No: SAS-04 Yayın Tarihi: 02.06.2014 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: -3
değiştirilecektir. Müşteri için ayrılan malzemelerin müşteriye ait olmayan başka malzemeler ile işlenmesi halinde, müşteri,
işleme esnasında müşteri’nin işlemeye dahil olan mülkünün diğer malzemelere oranı değerinde bir ortak mülkiyet elde eder.
Müşteri için ayrılan malzemelerin Müşteriye ait olmayan başka malzemeler ile ayrıştırılamaz şekilde karıştırılması halinde,
müşteri, karışma esnasında müşteri’nin karışıma dahil olan mülkünün diğer malzemelerin karıştırma anındaki değeri oranın da
bir ortak mülkiyet elde eder. Tedarikçinin giren malzemesinin karışım işlemi sonrası baskın olduğuna karar verilmesi halinde,
tedarikçi, müşteriye buna orantılı olarak bir mülkiyet verir. Bu durum mülkiyet devri için gerekli olan zilyetliğin devri olarak
kabul edilmeyecek ve bu durumda tedarikçinin, müşteriye ait bu malzemeleri müşteri için ticari özen ve ücretsiz olarak
sakladığı kabul edilecektir.
4 Tedarikçi, müşteri tarafından sağlanan bütün çizimler, modeller, araçlar, malzemeler ve parçalar için masrafları
kendisine ait olmak üzere yeterli sigorta koruması sağlamakla, bunları bütün genel risklere, özellikle yangın ve hırsızlığa karşı
sigortalamakla ve müşteri’ nin talebi halinde sigortanın varlığına dair delil sağlamakla yükümlüdür. Bunlara ilaveten, tedarikçi
Müşteri’nin mülkiyetinin olası ya da fiili haczi veya Müşteri’nin haklarının zarar görmesi ile ilgili olarak müşteriyi derhal
bilgilendirmekle yükümlüdür.
5 Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, uygun bir ürün sorumluluğu ve geri toplama sigorta poliçesi
yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta poliçesi, tedarik edilen mallar tarafından sebep olunan hasar için ve uyarı ve geri toplama
kampanyalarına tabi malların içerdiği riskler için tedarikçi adına yasal sorumluluğu kapsamak zorundadır. Sigorta poliçesinin
varlığının ispatı, müşteri’nin talebi üzerine sağlanmalıdır. Sigortanın ve poliçede sunulan kapsamın iktisap edilmesi,
tedarikçinin müşteriye karşı sorumluluğunu etkilemez.
XIII.
İhracat kontrolleri
Tedarikçi, ihracat, nakliye ve ithalat ve yeniden dağıtım halinde mal ve hizmetlerin yeniden ihracatı ve özellikle
aşağıdaki her kalem ve hizmet için geçerli dış ticaret mevzuatlarına uyulması amacıyla Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu bütün
bilgileri ve verileri en kısa zamanda, ancak son teslim tarihinden iki hafta öncesini geçmeyecek şekilde Müşteriye yazılı olarak
bildirmelidir.
-Dış ticaret istatistikleri için mevcut emtia sınıflandırmasına göre istatistiki emtia kodu ve HS kodu,
-Menşei ülke (imtiyazsız menşei) ve
-Müşteri’nin talebi üzerine tedarikçinin tercihli menşei beyanı ya da tercihli belgeler (ihr.Kont. ve dış ticaretverileri).
Menşei, mal ya da hizmetlerin özellikleri ya da geçerli dış ticaret mevzuatı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması
durumunda tedarikçi, ihracat kontrol ve dış ticaret verilerini mümkün olan en kısa zamanda, ancak teslimat tarihinden bir
hafta öncesini geçmeyecek şekilde güncelleyecek ve bunu yazılı olarak müşteriye bildirecektir. Tedarikçi, ihracat kontrol ve
dış ticaret verilerinin yokluğundan, kusurundan ya da geç alımından dolayı müşteri’nin maruz kaldığı bütün masraf ve
hasarları karşılayacaktır.
XIV.
Gizlilik
1 Sözleşme tarafları, belirgin bir ticari ya da teknik niteliğe sahip olmayan ve iş ilişkisi esnasında eriştikleri bütün
detaylara, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra dahi, ticari sır muamelesi yapmayı kabul ederler. Bu, ilgili sözleşme
ortağının, herhangi bir mercie başvurmadan genel olarak bilindiğini ya da diğer sözleşme tarafı kendisine erişim sağlamadan
önce kendisi tarafından bilindiğini ya da diğer sözleşme tarafı ile ilgili üçüncü tarafların gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden
üçüncü bir tarafça kendisine bildirildiğini kanıtlayabileceği gerçekler, belgeler ve bilgiler için geçerli değildir.
2 Müşteriye ait çizimler, modeller, numuneler, parça listeleri ve benzer nesneler ile belgeler ve müşteriden edinilen
sözlü de dahil bütün gizli bilgiler, müşteri’nin yazılı biçimde açıkça izni olmadan üçüncü taraflara verilemez, üçüncü tarafların
erişimine açılamaz veya üçüncü taraflara teslimat için kullanılamaz. Yukarıda bahsedilenler, siparişi tamamlamak için ihtiyaç
kalınmadığında derhal (en geç siparişin tamamlanması üzerine) ücretsiz ve iadesi için herhangi bir talep gerektirmeden iade
edilecektir.
3 Sözleşme tarafları, bu yükümlülüklerin aynısını, alt yüklenicilerine usulüne uygun olarak devredecektir.
4 Tedarikçi, Müşteri ile mevcut iş ilişkisinin tanıtımını, yalnızca müşteri’ nin önceden yazılı izni ile yapabilir.
XV.
Mülkiyet hakları
1 Tedarikçi, teslimatın hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini, üçüncü tarafların patentler, tescilli tasarımlar,
dekoratif tasarımlar ya da mülkiyet hakkı başvuruları gibi hiçbir telif hakkı ya da sınai mülkiyet hakkını ve diğer hiçbir yasayı
ihlal etmediğini taahhüt eder. Müşteri, üçüncü taraflar namına herhangi bir mülkiyet hakkının mevcut olup olmadığını
doğrulamak zorunda değildir.
2 Tedarikçi, mülkiyet haklarının ihlaline ya da teslimat kalemlerinin sözleşme ile kabul edilen kullanımından
kaynaklanan mülkiyet hakkı uygulamalarına dayanarak üçüncü taraflarca yapılan bütün taleplere karşı müşteri’nin ilk talebi
üzerine müşteriyi muaf tutar ve müşteri’nin maruz kaldığı bütün zararları ve bunun yanında müşteri’nin masraf ve
maliyetlerini tazmin eder. Tedarikçi, bilhassa müşteri’nin, yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü üçüncü bir tarafça müşteriye
karşı açılan bir dava dayanak kabul edilerek satışı yapılan malların satışını iptal etmeye zorlanması durumunda tüm kar
kayıpları dahil, bir satışın iptalinden kaynaklanan bütün zararları için müşteri’nin uğradığı zararları tamamen tazmin etmekle
Doküman No: SAS-04 Yayın Tarihi: 02.06.2014 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: -4
yükümlüdür.
3 Telif haklarının, sınai mülkiyet haklarının, etiketleme haklarının ya da diğer herhangi bir yönetmeliğin veya hakkın
ihlali iddiasına dayanarak üçüncü bir tarafça müşteriye karşı dava açılması halinde, tedarikçi, tebligatın müşteriye ulaşmasını
takiben üç hafta içinde, davada talep edilen miktara eşit miktarda uygun bir teminat sağlayacaktır.
4 Tedarikçinin ihlalden sorumlu olmaması halinde, yukarıda belirtilen madde 2 ve 3 geçerli olmaz. Ancak Müşteri’nin
yasal talepte bulunma hakkı etkilenmeden kalır.
5 Sözleşme tarafları, bütün ihlal riskleri ya da haberdar olunan bütün ihlal iddiaları ile ilgili olarak birbirlerini vakit
kaybetmeden bilgilendirmeyi ve üçüncü tarafların bu tür iddialarına karşı birlikte karşı harekette bulunma fırsatı vermeyi kabul
eder.
XVI.
Malvarlığının kötüleşmesi
Tedarikçinin ödemeleri durdurması ya da varlıklarına haciz hali uygulanması veya mal varlığının yetersiz kalması
nedeniyle halinde, müşteri, yerine getirilmemiş yükümlülükler bağlamında sözleşmeden çekilme hakkına haizdir.
XVII.
Uyum
Tedarikçi kendisinin ve ortaklarının, idari yöneticilerinin, denetim ve danışma kurullarının, çalışanlarının ve diğer
temsilcilerinin ilgili mevzuata uyacağını ve özellikle tedarikçinin bu sözleşme bağlamında ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
esnasında suç oluşturan herhangi bir davranışı ya da suçlanmayı gerektiren kusurlu davranışı engelleyici şekilde hareket
edeceklerini taahhüt eder.
XVIII.
İfa ve icra yeri; Yetki; Mahkeme; Bölünebilirlik maddesi
1 Uygulanacak yegane kanun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır. Standart satın alma kanunu (Uluslararası Mal Satışına
ilişkin Anlaşma, CISG) geçerli değildir.
2 Müşteri namına ödemelerin icra makamı Putzmeister Makine San.Tic.A.Ş. Çerkezköy-Tekirdağ’dır. Tedarikçini
yükümlülüklerinin ifa ve icra yeri ise malların teslim edildiği ya da hizmetlerin verildiği yerdir.
3 Hazırlanması ve geçerliliği dahil olmak üzere bu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan bütün anlaşmazlıklar İstanbul
Mahkeme ve İcra Dairelerinde çözümlenir.
4 Bu satın alma şart ve koşullarının herhangi bir maddesinin kısmen ya da tamamen geçersiz olduğunun ortaya çıkması
halinde, kalan hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmez.
Putzmeister Makine San.Tic.A.Ş.
Gazi Osman Paşa Mah.Namık Kemal Bul.No:6
59500 Çerkezköy / Tekirdağ
Telefon: +9 (282) 735 1000 · Telefaks: ++9 (282) 735 1001
www.putzmeister.com.tr
Doküman No: SAS-04 Yayın Tarihi: 02.06.2014 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: -5
Download

download - Putzmeister