Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamıc
DETAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TEKNİK ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK
LTD. ŞTİ.
Detam
Akreditasyon No: AB-0352-T
Revizyon No: 05 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0352-T
Adresi :
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. No:1 Kat: 2
Daire: 6
Balgat
ANKARA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
İMİSYON
ÖLÇÜMLERİ
EMİSYON
ÖLÇÜMLERİ (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
GÜRÜLTÜ VE
TİTREŞİM
ÖLÇÜMLERİ
Tel
: 0 312 222 31 06
Faks
: 0 312 223 31 00
E-Posta : [email protected]
Website : www.detam.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
PM10 Tayini - Gravimetrik Metot
TS EN 12341
Çöken Toz Tayini- Gravimetrik Metot
TS 2342
SO₂ Tayini - Elektrokimyasal Hücre
Metodu
TS ISO 7935
CO, CO₂, O₂ Tayini - Elektrokimyasal Hücre
Metodu
TS ISO 12039
NO, NO₂, NOx Tayini - Elektrokimyasal
Hücre Metodu
EPA-CTM 022
İslilik Tayini - Renk Karşılaştırma
(Bacharach) Metodu
TS 9503
Nem Tayini - Gravimetrik Metot
EPA Metot 4
Nem probu ile nem tayini (180 °C baca
sıcaklığı için)
T-38 (İşletme içi metot)
Hız Tayini - Pitot Tüp Metodu
TS ISO 10780
Partikül Madde Tayini - Gravimetrik
Metot
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
Uçucu Organik Bileşikler Tayini - Numune
Alma, Aktif Karbon Adsorpsiyonu ve
Çözücü Desorpsiyonu - GC/FID Analizi
TS EN 13649
Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1:
Temel Büyüklükler ve Değerlendirme
İşlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
DETAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TEKNİK ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK
LTD. ŞTİ.
Detam
Akreditasyon No: AB-0352-T
AB-0352-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(GÜRÜLTÜ VE
TİTREŞİM
ÖLÇÜMLERİ
Devam)
KİŞİSEL MARUZİYET
VE ÇALIŞMA
ORTAMI
Revizyon No: 05 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2:
Arazi Kullanımında Meydana Gelen
Gürültülerle İlgili Verilerin Elde Edilmesi
TS ISO 1996-2
Akustik-Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü
Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak
Tayini Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas
Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan
Mühendislik Metodu
TS EN ISO 3744
Akustik-Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip
Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç
Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses
Güç Seviyelerinin Tayini-Mühendislik
Metodu
TS ISO 8297
Akustik-Ses Basıncı Kullanılarak, Gürültü
Kaynaklarının Ses, Güç Seviyelerinin
Tayini, Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca
Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak
Yapılan Gözlem (Survey) Metodu
TS EN ISO 3746
Akustik-Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması
Bölüm 1: Sesin Atmosfer Tarafından
Soğurulmasının Hesaplanması
TS ISO 9613
Akustik-Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması
- Bölüm:2 Genel Hesaplama Yönetimi
TS ISO 9613-2
Mekanik Titreşim ve Şok Binaların
Titreşimi - Titreşimin Ölçülmesi ve
Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin
Kılavuz
TS ISO 4866
Madencilik-Hava Şoku ve Yer Titreşim
Ölçümü
TS 10354
İş Yerinde Maruz Kalınan
Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün
Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
DETAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TEKNİK ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK
LTD. ŞTİ.
Detam
Akreditasyon No: AB-0352-T
AB-0352-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(KİŞİSEL
MARUZİYET
VE ÇALIŞMA
ORTAMI Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toz Ölçümü-Gravimetrik Metot-Optik
Yansıtma Metodu
TS 2361
Makina Ve Donanımdan
Yayılan Gürültü-Ses Basınç
Seviyelerinin Tayini
TS EN ISO 11201
TS EN ISO 11202
Toz Maruziyet Ölçümü - Gravimetrik
Metot
MDHS 14/3
Gaz Buhar Bileşiklerinin Örneklemesi ve
Ölçümü -Renk Karşılaştırma Metodu
TS EN 1231
ASTMD - 4490-96
İş Yeri Ortam Havasından Pompa ile
Numune Alma ve Uçucu Organik
Bileşiklerin (VOC) GC/FID ile Tayini
TS ISO 16200-1
Mekanik Titreşim-Kişilerin Maruz Kaldığı
Elle iletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar
TS EN ISO 5349-1
Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı,
Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: İş
Yerlerinde Ölçme Yapmak İçin Pratik
Kılavuz
TS EN ISO 5349-2
Aydınlatma Düzeyi Ölçümü - Silikon Diyot
Sensör Metodu
COSHSR-928-1-IPG-039
Termal Konfor Ölçümü - Nem, Sıcaklık ve
Hız Ölçümü Sensörü Metodu
TS EN 27243
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı