T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı :86555309.821-BO-2_
05/03/2014
Konu:İstanbul Lisesi Model
BM Konferansı
...M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İstanbul Lisesi
Model BM Konferansı ile ilgili 20/02/2014 tarih ve 768431 sayılı yazıları örneği ektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKİ: 1 Ad.Yazı ve Ekleri
DAGITIM:TÜM LİSE VE DENGİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE
05/03/2014 VHKİ: A.BİLEN
J)/
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43589099/821.99/937841
Konu: İstanbul Lisesi Model
BM Konferansı
04/03/2014
....................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 20/02/2014 tarihli ve 768431
sayılı yazıları ekte gönderilmiştir. Ekli yazının ilçeniz okullarına duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
1-Yazı Örneği
(4 Sayfa)
Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğİtim Müdürlükleri)
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) XXX XX XX
e-posta: [email protected]
Faks: (0 312) XXX XX XX
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.99/768431
Konu: İstanbul Lisesi Model
BM Konferansı
20/02/2014
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.02.2014 tarihli ve 66452182/821/
602881 sayılı yazısı.
İstanbul ili Fatih ilçesinde faaliyette bulunan İstanbul Lisesi bünyesinde kurulu
MUN (Model United Nations) Kulübü’nün Türkiye geneli resmi ve özel tüm lise ve dengi
okul öğrencilerine yönelik “Model Birleşmiş Milletler Konferansı” düzenlemek istediklerine
ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetiminin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılması ve etkinlik sonuç raporunun Genel Müdürlüğümüz ile paylaşılması
kaydıyla söz konusu konferansın yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (17 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 2969440
[email protected]
Faks: (0 312) 2238736
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 66452182/821/602881
Konu: İELMUN
11/02/2014
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
İlgi : 21/01/2014 tarih ve 57103683-821/2005 sayılı yazı.
İlimiz Fatih ilçesi İstanbul Lisesi'nin MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından
31.08.2014-04.09.201 tarihleri arasında Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenlemek
istedikleri hakkında ilgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Muammer YILDIZ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
İlgi: İlgi yazı ve ekleri
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortaöğretim Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu/İstanbul
e-posta: [email protected]
T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İstanbul Lisesi Müdürlüğü
13/01/2014
Sayı: 820/23
Konu: IELMUN
FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ortaöğretim Bölümü)
Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel
değerleri hoşgörü ile karşılayabilme; bireysel olarak veya başkalarıyla işbirliği içinde
çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte
projeler geliştirilebilme ve uygulayabilme alanlarında katılımcılara büyük katkı yapan etkinlik
olan Model Birleşmiş Milletler Konferansı okulumuzda 2012-2013 yıllarında düzenlenerek
büyük bir başarıya imza atmıştır.
2014 yılında da okulumuz MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından
31.08.2014- 04.09.2014 tarihleri arasında okulumuzda bir konferans düzenlemek
istemektedirler.
Konferans ile ilgili plan ilişiktedir.
Gerekli iznin verilmesi hususunda gereğini arz ederiı
İstanbul Lisesi Müdür V.
Eki: IELMUN 2014 Konferans On Planı
İSTANBUL LİSESİ Türkocağı Cad. No:4 34440 Cagaloğlu/İSTANBUL
Tel: 0212 514 15 70 Faks : 0 2 1 2 520 81 83 W e b :www.istanbullisesi.kl2.tr E - mail : 9 7 0 2 5 5 @ m e b . k l 2 . t r
[email protected]
İ S T A N B U L LİSESİ M O D E L B İ R L E Ş M İ Ş M İ L L E T L E R K U L Ü B Ü
IELMUN 2014
Konferans Ön Planı
Model Birleşmiş Milletler Nedir?
MUN - Model Birleşmiş Milletler: Birleşmiş Milletler organlarının lise ve üniversite
öğrencileri t a r a f ı n d a n canlandırılmasıdır.
M U N toplantıları, 1920'li yıllarda henüz Birleşmiş Milletler k u r u l m a m ı ş k e n , Milletler Cemiyeti
z a m a n ı n d a A m e r i k a ' d a Harvard Üniversitesi'nde gerçekleştirilmeye b a ş l a m ı ş t ı . A m e r i k a ' d a n
z a m a n l a d ü n y a n ı n her yerine yayılan MUN, b u g ü n neredeyse her ülkede en az bir k o n f e r a n s l a
k a r ş ı m ı z a ç ı k m a k t a d ı r ve bu k o n f e r a n s l a r ı n ç o ğ u uluslararası düzeydedir.
MUN t o p l a n t ı l a r ı n d a katılımcılar, bir Birleşmiş Milletler üyesi devletin delegesi rolünü
üstlenip, atandıkları BM k o m i t e s i için belirlenmiş olan g ü n d e m uyarınca g ü n c e l konular
hakkında t a r t ı ş m a l a r a katılırlar. Toplantılar gerçek BM toplantıları gibi y ü r ü t ü l ü r ve BM kuralları
çerçevesinde düzenlenir. Her katılımcı, t e m s i l ettiği ülkenin tartışılan k o n u hakkındaki
politikalarına bağlı olarak k o n u ş m a k l a s o r u m l u d u r .
MUN k o n f e r a n s l a r ı n ı n başlıca amacı, siyasetle ilgili olan genç bireylere birbirleri ile k o n u ş u p
tartışabilecekleri bir o r t a m s u n m a k ve bu sayede gençlere siyasi k o n u l a r d a bilinçli o l m a ve
üretken d ü ş ü n e b i l m e gibi ö n e m l i özellikler kazandırmaktır. Bunun dışında, bu toplantılar
sayesinde, öğrencilerin etkili k o n u ş m a , müzakere yetenekleri ve y a b a n c ı dil yetenekleri ile
d ü n y a meselelerine bakış açıları da daha iyi şekillenir. Özellikle uluslararası ilişkiler, hukuk ve
e k o n o m i öğrencilerinin ilgi gösterdiği bu o l u ş u m , son yıllarda BM t a r a f ı n d a n resmi olarak
tanınmıştır. Hatta 2 0 0 9 yılının Eylül ayında BM ilk defa kendi eliyle bir Model BM Konferansı
düzenlemiştir. Çok farklı g ö r ü ş t e kişileri bir araya getiren, fikir alışverişinde b u l u n u l m a s ı n ı
sağlayan MUN, h e m dışişlerinde h e m de uluslararası örgütlerde ç a l ı ş m a k isteyen ya da lisans
ve lisansüstü e ğ i t i m i n e y u r t d ı ş ı n d a d e v a m etmek isteyenler için çok iyi bir referanstır.
1
İstanbul Lisesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü
K u l ü b ü m ü z 2 0 0 8 yılında r e s m e n k u r u l m u ş olup, kurucuları o k u l u m u z 2011 m e z u n l a r ı U m u t
Erdoğdu, Sina K u z u o ğ l u ve Kaan Koçer'dir. Şu a n d a eğitimlerine A l m a n y a ' d a d e v a m e t m e k t e
olup, k u l ü b ü m ü z e u z a k t a n destek vermeye d e v a m etmektedirler. IELMUN kulübü, A l m a n c a ve
ingilizce o l m a k üzere iki b ö l ü m d e n oluşur. Kulüp g e ç t i ğ i m i z üç sene içinde y u r t i ç i n d e ve
y u r t d ı ş ı n d a sayısız k o n f e r a n s a katılarak istanbul Lisesi'ni ve aynı z a m a n d a ülkemizi bu
konferanslarda başarıyla t e m s i l etmiştir. Kulüp üyeleri, katılacakları konferansları okul yılının
başında belirleyip, b u n l a r a yönelik ç a l ı ş m a l a r ı n ı bir seneye yayarak t a m a m l a r . Aynı z a m a n d a
k u l ü b ü n a k a d e m i k yöneticileri de kulübe girmeye yeni hak k a z a n m ı ş alt d ö n e m l e r i eğitir. Yeterli
başarıya ulaşan üyeler y u r t d ı ş ı n d a k i uluslararası k o n f e r a n s l a r a k a t ı l m a y a hak kazanır. 2008'den
beri her sene Ekim ayında IELMUN s e ç i m sınavları yapılır. Burada dikkat edilen edilenler,
y a b a n c ı dile hâkimiyet, ikna ve lobicilik yeteneği ve uluslararası s o r u n l a r a ilgidir.
2012-2013 e ğ i t i m - ö ğ r e t i m yılında da eleme sınavları başarıyla gerçekleştirilmiş olup, kulüp
üye sayısı 38'e çıkmıştır. Geçtiğimiz 3 sene içerisinde, kulüp istanbul Lisesi'nde en büyük ve en
çok ilgi gören kulüplerden biri haline gelmiştir. Her yıl birçok öğrenci, dii kabiliyetlerini
geliştirmek ve özgüvenlerini a r t ı r m a k a m a c ı y l a k u l ü b ü m ü z e başvurur. Ayrıca kulüp, o k u l u n
A l m a n B ö l ü m ü ' n ü n internet sitesinde ( h t t p : / / w w w . i s t a n b u l l i s e s i . n e t ) önerilen kulüpler listesine
girmiştir. IELMUN k u l ü b ü m ü z , yurtiçi ve y u r t d ı ş ı n d a da ismini d u y u r m a y ı başarmıştır. Organize
edilen neredeyse t ü m y u r t i ç i k o n f e r a n s l a r ı n a davetiye almaktadır. Yurtdışı k o n f e r a n s l a r ı n a da
tekrar katılımlarımız için davet edilmekteyiz.
2
İDDE,
ELMUN 2014 - III. İstanbul Lisesi Model Birleşmiş
Milletler Konferansı
K u r u l d u ğ u n d a n beri gözle görülür bir ilerleme kaydeden k u l ü b ü m ü z 2 0 1 1 - 2 0 1 2 eğitim
yılında önemli bir karara vararak, t ü m diğer saygın lise ve üniversiteler gibi kendi M o d e l
Birleşmiş Milletler k o n f e r a n s ı n ı d ü z e n l e m e y e karar vermişti. Bunu y a p a r k e n de, Türkiye'de bir
ilke imza atıp, i s t a n b u l Lisesi M o d e l Birleşmiş Milletler K u l ü b ü ' n ü n farkını g ö s t e r m e y i
hedeflemekteydi. 10 aylık y o ğ u n ç a l ı ş m a n ı n ardından 6-10 Eylül 2 0 1 2 tarihleri arasında
düzenlenen IELMUN 2 0 1 2 konferansı, 200 civarında ve Türkiye ile beraber 9 farklı ülkeden gelen
katılımcılarla gerçekleşti. A l m a n y a dışında düzenlenen ilk A l m a n c a dilindeki k o n f e r a n s ve
Türkiye'nin üç dilde d ü z e n l e n e n ilk M U N konferansı o l m a özelliğini t a ş ı y a n IELMUN 2012
bünyesinde 8 Birleşmiş Milletler k o m i t e s i canlandırıldı ve k o n f e r a n s ı n ana t e m a s ı olan
"Düşünce Özgürlüğü" h a k k ı n d a çeşitli k o n u ş m a l a r a ev sahipliği yapıldı.
IELMUN 2 0 1 2 o r g a n i z a s y o n u n u başarıyla t a m a m l a y a n IELMUN Kulübü, b u n u bir a d ı m daha
ileri t a ş ı y a b i l m e k a m a c ı y l a IELMUN 2013 konferansını o r g a m i z e etmeye karar verdi. Katılımcı
tabanını IELMUN 2 0 1 2 k o n f e r a n s ı y l a daha da genişleten IELMUN, 2 0 1 3 yılında da Türk ve
yabancı delegelerden büyük ilgi gördü. T o p l a m katılımcı sayısı 250'yi bulan IELMUN 2013
k o n f e r a n s ı n d a üç dilliliği g e l i ş t i r m e k ve kültürel etkileşimi a r t t ı r m a k a m a c ı y l a bir Alt-Üst Komite
Sistemi getirildi. Bu s i s t e m ile beraber alt komitelerde alınan karar taslakları üst k o m i t e n i n diline
çevirilerek orada g ö r ü ş ü l d ü ve oylandı. Konferansın ana t e m a s ı olan 'Tarihten Bugüne Doğu Batı Sentezi' altında 8 Birleşmiş Milletler k o m i t e s i canlandırıldı. IELMUN 2 0 1 3 ile IELMUN,
Almanya'da organize edilen en büyük iki A l m a n c a dilindeki k o n f e r a n s ı düzenleyen dernek
Deutsche M U N e.V. ile bir a n l a ş m a imzalayarak karşılıklı y a r d ı m l a ş m a isteğini yazılı olarak
güvence altına almıştır. R o m e M U N ile i m z a l a n a n başka bir a n l a ş m a ile de IELMUN 2013
konferansının ingilizce dilindeki komitelerinin en iyi delegesine de 2 0 1 4 ' t e Roma'da
gerçekleşecek Avrupa'nın en b ü y ü k ve h e m a k a d e m i k h e m de o r g a n i z a s y o n e l a ç ı d a n en iyi
k o n f e r a n s l a r ı n d a n R o m e M U N ' a t a m a m e n ücretsiz k a t ı l m a imkanı tanınmıştır.
IELMUN 2013 k o n f e r a n s ı n ı da geride bırakan IELMUN kulübü, bu k o n f e r a n s ı n devamlılığını
sürdürebilmek, g e ç m i ş t e yapılan hatalardan ders alıp projeyi d a h a da geliştirebilmek ve
Türkiye'nin seçkin k o n f e r a n s l a r ı n d a n biri olabilmek a m a c ı y l a IELMUN 2 0 1 4 k o n f e r a n s ı n ı
düzenlemeye karar verdi.
Bu raporda IELMUN 2 0 1 4 ile ilgili t ü m bilgileri bulabilirsiniz.
A d ı n d a n da anlaşılabileceği gibi IELMUN bir Birleşmiş Milletler s i m ü l a s y o n u d u r ve en
ö n e m l i özelliği de ü l k e m i z d e k i A l m a n c a , İngilizce ve Türkçe dillerini içeren ilk ve tek
o r g a n i z a s y o n olmasıdır. Diğer b ü t ü n bu tarz s i m ü l a s y o n l a r d a o l d u ğ u gibi lELMUN'da da
"Öğrenciler Birleşmiş Milletler'i c a n l a n d ı r ı y o r " sloganı esas alınmıştır.
3
Bir Model Birleşmiş Milletler k o n f e r a n s ı ana hatlarıyla; Dünya'nın farklı bölgelerinden gelen
gençlerin, gerçek birer delege gibi uluslararası politika ve sorunlar üzerine Birleşmiş Milletler'in
kuralları çerçevesinde t a r t ı ş m a s ı n ı sağlar.
Çeşitli ülkelerden gelen gençlerin k u r d u ğ u her bir d e l e g a s y o n bir ülkeyi veya bir sivil t o p l u m
ö r g ü t ü n ü t e m s i l eder. Bu gençler, d a h a d o ğ r u s u "delegeler" belirli BM o r g a n l a r ı n d a d ü n y a
sorunlarını tartışırlar. Bu t o p l a n t ı l a r d a ç ö z ü m önergeleri çok büyük ö n e m e sahiptir ve genelde
t ü m t a r t ı ş m a noktaları ve ç ö z ü m önerileri bu belgeler üzerinde şekillenir. Delegeler hazırladıkları
ç ö z ü m önergelerinde k o n u y u t e m s i l ettikleri ülkenin bakış a ç ı s ı n d a n ele alır ve ç ö z ü m
önerilerini de bu ülkenin politikasına u y g u n bir b i ç i m d e oluşturur. Bu ç ö z ü m önergeleri ilk ö n c e
taslak halinde gelir ve oylanır, d a h a sonra bu oylanıp yeterli ç o ğ u n l u k alan önergeler "yasa
tasarısı" ismiyle t a r t ı ş m a y a açılır. S o n u n d a en uygun t a s a r ı n ı n m a d d e l e r i tek tek kontrol edilir,
tartışılır ve tasarı bir b ü t ü n olarak oylanır. Kabul edildiği takdirde tasarı k o m i t e n i n karar m e t n i
haline gelir.
Konferans s ı r a s ı n d a bir t a r a f t a n delegeler d i p l o m a t i k o t u r u m l a r ı n heyecan dolu a t m o s f e r i n i
yaşarken, diğer t a r a f t a n da o r g a n i z a s y o n d a n s o r u m l u öğrenciler k u s u r s u z bir o r g a n i z a s y o n
haftası s a ğ l a y a b i l m e k için büyük ç a b a harcarlar. Ayrıca Genel Sekreter, k o m i s y o n başkanları,
basın ekibi ve teknik işlerden s o r u m l u öğrenciler b ü t ü n hazırlıkları yapar ve en ö n e m l i s i
s i m ü l a s y o n u n t e m e l i n i oluştururlar. Burada bir parantez a ç m a k gerekirse lELMUN'un, sahne
arkasında görev a l m a k isteyenlere de bir fırsat s u n d u ğ u n u da belirtmek isteriz.
IELMUN Konferansı'na 2013 yılında BM'de o l d u ğ u gibi bir alt-üst k o m i t e s i s t e m i getirilmiştir.
Buna bağlı olarak Türkçe, İngilizce ve A l m a n c a komitelerin birer ana k o m i t e s i b u l u n m a k t a ve alt
komitelerde kabul edilen karar metinleri bu komitelerde yeniden o y l a n m a k t a d ı r . Burada ö n e m l i
olan unsur; ana k o m i t e l e r i n alt k o m i t e l e r i n i n farklı dilde y ü r ü t ü l ü y o r olmasıdır. Örnek olarak
IELMUN 2013 ç e r ç e v e s i n d e Türkçe ana k o m i t e s i E k o n o m i k ve Sosyal Konsey'in biri ingilizce,
biri A l m a n c a o l m a k üzere iki alt k o m i t e s i b u l u n m a k t a ; bu komitelerde kabul edilen karar
metinleri Türkçeye çevrilerek ana k o m i t e d e yeniden t a r t ı ş ı l m a k t a y d ı . Bu şekilde getirilen bir
karar metnini s u n m a k üzere birer delege t a r a f ı n d a n bir lehte ve bir aleyhte k o n u ş m a ingilizce
veya A l m a n c a dilinde y a p ı l m a k t a ve IELMUN Sekreterliği t a r a f ı n d a n s i m ü l t a n e olarak t e r c ü m e
edilmekteydi. A r d ı n d a n yapılan soru-cevap t u r u n d a da soru-cevaplar t e r c ü m e edilerek
k o n u ş m a c ı ve ana k o m i t e delegelerinin iletişimi s a ğ l a n m a k t a y d ı .
IELMUN anadili A l m a n c a esas alınarak Türkiye'de düzenlenen ilk o r g a n i z a s y o n d u r . Bunun
yanında k o n f e r a n s ı n uluslararası çerçevesi göz ö n ü n d e b u l u n d u r u l a r a k ileri komiteler için
ingilizce dili esas alınır. A n c a k k u l ü b ü n en ö n e m l i a m a ç l a r ı n d a n biri olarak Türk d i p l o m a s i diline
katkıda b u l u n a b i l m e k a m a c ı y l a Türkçe dilinde komiteler de c a n l a n d ı r ı l m a k t a d ı r . Bu o t u r u m l a r
sırasında oluşan çok kültürlü a t m o s f e r i n etkisiyle de h e m A l m a n ve Türk okulların arasındaki
birlikte ç a l ı ş m a a r z u s u n u n h e m de Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişeceğine
4
inanıyor; ayrıca y ü k s e k kalitedeki bir Model Birleşmiş Milletler k o n f e r a n s ı ile de d ü n y a d a k i t ü m
Model BM k o n f e r a n s l a r ı n a Türkiye kaynaklı bir örnek teşkil e t m e k istiyoruz.
lELMUN'un Vizyonu
IELMUN (İstanbul Erkek Lisesi M o d e l United Nations) 2013 k o n f e r a n s ı Türkiye'nin en
başarılı ve en prestijli liselerinden biri olan istanbul (Erkek) Lisesi t a r a f ı n d a n düzenlenen bir
Birleşmiş Milletler s i m u l a s y o n u d u r . 2013 A ğ u s t o s - Eylül aylarında ikincisi düzenlenecek olan
o r g a n i z a s y o n u m u z u n en ö n e m l i özelliği t ü m M U N k o n f e r a n s l a r ı n ı n özelliği olan kültürlerarası
köprüler o l u ş t u r m a k ve geleceğin d i p l o m a t l a r ı n ı y e t i ş t i r m e n i n yanı sıra, üç dilin k o n u ş u l d u ğ u bir
o r t a m d a kültür çeşitliliğine vurgu yapmaktır. Bundan yola çıkarak v i z y o n u m u z , d ü n y a n ı n en iyi
MUN k o n f e r a n s l a r ı n d a n biri haline g e l m e k ve hepsi arasında farklı işleyişiyle özel bir yere sahip
olmaktır.
lELMUN'un Misyonu
istanbul Erkek Lisesi M U N konferansı;
...delegelere gerçek Birleşmiş Milletler a t m o s f e r i n i yaşatmayı,
...politikayla ilgilenen gençlere uluslararası bir arenada yer a l m a i m k a n ı sağlamayı,
...gençlerin politikaya olan ilgilerini uyandırmayı,
...gençlere küreselleşen d ü n y a problemlerine ç ö z ü m üretme şansı tanımayı,
...bütün d ü n y a gençlerine ve politikacılara, gençlerin de kendi geleceklerini o l u ş t u r m a k t a
haklarının o l d u ğ u n u hatırlatmayı,
...gençlere politikanın en ö n e m l i aracı olan d i p l o m a s i sanatını bizzat t e c r ü b e e t m e fırsatı
vermeyi amaçlar.
5
t-'
IELMUN 2014 Konferans İçeriği
Simüle edilmesi p l a n l a n a n konsey ve k o m i s y o n l a r şu şekildedir:
Almanca
ingilizce
GA (Genel Kurul)
SR (Güvenlik Konseyi)
Türkçe
EKOSOS (Ekonomik ve
Sosyal Konsey)
CTC (Terörizmle M ü c a d e l e
MRR (insan Hakları Konseyi)
Komitesi)
(Güvenlik Konseyi
Alt Komitesi)
(Genel Kurul Alt Komitesi)
HSC 2003 (Tarihsel Güvenlik
KnE (Sürdürülebilir K a l k ı n m a
Konseyi 2003)
(Özel Komite)
Komisyonu)
(EKOSOS Alt
Komitesi)
CPD (Nüfus ve Gelişme
üzerine K o m i s y o n ) (EKOSOS
Alt Komitesi)
Öngörülen Tema: Halkın onyılı: 21. Yüzyılda halk ayaklanmaları
Komitelerin g ü n d e m m a d d e l e r i b ü t ü n ü y l e gerçek hayattaki varlıklarında g ö r ü ş ü l e n g ü n d e m
m a d d e l e r i n d e n seçilecek olup okul idaresi bu k o n u d a bilgilendirilecektir.
Gündem maddeleri ile ilgili bu n o k t a d a bir parantez a ç m a k istiyoruz. BM s i m ü l a s y o n l a r ı n d a
tartışılan konular t a m a m e n küresel sorunlar üzerine odaklanmıştır. Sadece bu konuların
ç ö z ü m ü n e yönelik önergeler hazırlanılır ve tartışılır. Önem arz eden bir diğer şey ise, BM
felsefesinin, bu k o n u l a r ı n ç ö z ü m ü n d e üye ülkelere işbirliğine açık bir p l a t f o r m sunmasıdır.
Önemli not: K o n f e r a n s ı n t ü m içeriği, temalar, konular ve komiteler kulüp t a r a f ı n d a n sürekli
olarak d e n e t l e n m e k t e ve kontrol edilmektedir. Bu k o n u d a en yerinde s e ç i m i y a p m a k kulüp
olarak tek a m a c ı m ı z . Bu süreçte, gelişen değişiklikler h a k k ı n d a bilgileri yeni raporlarımızla okul
y ö n e t i m i n e s u n m a y ı planlıyoruz.
Oturumların İşleyişi
Her Model Birleşmiş Milletler k o n f e r a n s ı gibi, IELMUN 2013 de k o m i t e l e r i n d e u y g u l a n a c a k
genel bir işleyiş kuralları b ü t ü n ü n e sahiptir. Bunlar gerçek BM o t u r u m kurallarıyla aynı
çerçevededir. Ek-I'de işleyiş Kuralları'nın Türkçe'sini bulabilirsiniz. Kurallar k o n f e r a n s ı n t ü m
organları için bağlayıcıdır.
6
Organizasyon
IELMUN 2 0 1 4 K o n f e r a n s ı n ı n d ü z e n l e n m e s i n d e elbette en büyük rolü istanbul Lisesi Model
Birleşmiş Milletler k u l ü b ü üyeleri oynayacaktır. Fakat gerek basın ekibi, gerekse a k a d e m i k t a k ı m
okul d ı ş ı / m e z u n d e s t e ğ i n e ihtiyaç duyacaktır. Bu b ö l ü m d e personel, o r g a n i z a s y o n ekibi ve
a k a d e m i k t a k ı m olarak ayırdığımız grupları daha detaylı t a n ı t m a y ı a m a ç l ı y o r u z .
I) Akademik Takım
a)
Sekreterlik
Genel Sekreter: T a m e r Avcı (i EL 2013)
Vekil Genel Sekreterler: Yiğit A k d e m i r (İEL 2014), Furkan Saygın Şener (İEL 2014)
Genel Direktör: Barlas T ü r k y ı l m a z (İEL 2015)
Vekil Genel Direktör: Ege K i m y o n ş e n (İEL 2015)
Alt Genel Sekreterler: Genco Kerem Çakır (İEL 2014), Cem Vardar (İEL 201 5), Onur Fişek (İEL
2014) (henüz kesinleşmedi), Berkin T o m a ç (İEL 201 5). Deutsche M U N e.V.'dan da bir alt genel
sekreter beklenmektedir.
Davet edilmesi p l a n l a n a n O t u r u m Başkanları*
Ege Diler
İrem Boybat
Kaan Koçer
Meriç Fırat
Eren A r s l a n
Doğa Keskintepe
Çağrı Kurunç
Kaan Fesilke
Kaan U z d o ğ a n
Alper Balkan
Mete T u l u h a n A k b u l u t
Emre M e r i ç b o y u
A h m e t Serhat Kırıcı
Berkay Belek
Melike M e r d a n
Nuray Aydın
Doruk A k a r ç a y
Ege Öncel
* i s i m l e r i verilen kişilerin hepsi İEL mezunudur.
Basın Ekibi
Kulüp b a z ı n d a ve okul içi s e ç i m s o n u c u n d a belirlenecektir.
II) Organizasyon takımı
Baş sorumlular: Fevzi Cem iz (İEL 201 5), M e h m e t Mert Deveci (iEL 201 5)
a) Finans bölümü
Finans B ö l ü m ü Direktörü: Erdoğan Ata Gezen (İEL 2016)
Üyeler:
A y s u T a n o ğ l u (İEL 2016)
Rojda H i ç s a n m a z (İEL 2016)
Şükran Ecem Can (İEL 2 0 1 6 )
Deniz Sanat Yurtseven (İEL 2017)
b) Web Sitesi ve Databank
Baş S o r u m l u : H a s a n Altan Birler (İEL 2016)
c) Reklam, Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler Direktörü: Betül Piyade (İEL 201 5)
Üyeler:
Çağan M u n g a n (İEL 201 6)
Yankı B a m b a l (İEL 2016)
Mert Gülsün (İEL 2017)
Barış Erdi (İEL 201 5)
Organizasyonda görev alacak g ö n ü l l ü veliler:
Belgin T ü r k y ı l m a z
Oya K i m y o n ş e n
Nurhan Deveci
rt
Kulüp içinde görev paylaşımı aşağıda gösterildiği gibi yapılacaktır.
ti»»SSBs|î
Konferansın Finanse edilmesi
IELMUN 2 0 1 4 k o n f e r a n s ı n ı n t ü m o t u r u m l a r ı 31 A ğ u s t o s - 4 Eylül 2 0 1 4 tarihleri arasında
İsta
b
u
" Lisesi b i n a s ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k t i , Y u r t d ı ş ı n d a n veya I s t a n b u
dışın
a n gelen
k a t i l e a n n k o n a k l a m a s ı n ı n o k u l u m u z p a n s i y o n u n d a o l m a s ı k o n f e r a n s a b u y u k b.r art.
sağlayacaktır. Katılımcı ücretini de göz ö n ü n d e b u l u n d u r u p bir gelir gider taslağı h a z ı r l a n m ı ş t ı ,
Gelir:
M u h t e m e l s p o n s o r desteği
Kişi başına d ü ş e n k a t ı l ı m ücreti (60€), Vakıf h e s a b ı n d a t o p l a n a c a k t ı r
Okul, vakıf veya dernek desteği
Gider:
Vatakhane su elektrik ve t e m i z l i k
, „. .
Katılımcılara d a ğ ı t ı l a c a k kırtasiye, rozetler, IELMUN bayrakları, ülke kartları, d e ğ i ş i m
kağıtları,yaka kartları, plakardlar vb. ( M a t b a a Masrafları)
IELMUN T-shirtleri veya Svveatshirtleri
Kapanış Balosu
internet Sitesi
Yemek düzeni, İçecekler, Kahve Araları
Hediyeler ve Broşürler
Afiş dağıtımı
Konferans o r g a n i z a s y o n u n a b a ş l a n m a d a n önce okul, dernek veya vakıf t a r a f ı n d a n verilecek bir
miktar
p a r a X edilmektedir. Bu miktar, katılımcı ücretleri kayıt s ı r a s ı n d a ö d e n e c e ğ i n d e n ve
t ü m ayarlamalar ö n c e d e n y a p ı l a c a ğ ı n d a n dolayı önemlidir.
Kisi b a s m a d ü ş e n k a t ı l ı m ücreti ise i s t a n b u l Erkek Liseliler Eğitim Vakfı b ü n y e s i n d e
t o p I an a ca ktır Ay n ı z a m a n d a okul dışındaki kar a m a ç l ı k u r u m ve k u r u l u ş l a r d a n s p o n s p r l u k
amaçlı y a r d ı m istenmektedir.
10
KULÜBÜ
..AN!
Konferans Programı
Pazar 31.08.2014
•
•
•
•
•
İstanbul'a Varış
Yatakhane yerleşim
istanbul Lisesi'nde Kayıt
Açılış Kokteyli
Açılış Töreni(20:00-22:30)
Pazartesi 01.09.2014
•
•
•
•
•
•
•
•
Oturum I (09.00-11.00)
Kahve Molası (11.00-11.30)
Oturum II (11.30-13.00)
Öğle Yemeği (13.00-14.00)
Oturum III (14.00-16.00)
Kahve Molası (16.00-16.30)
Oturum IV (16.30-18.00)
Aktivite I (19.00)
Salı 02.09.2014
•
•
•
•
•
•
•
•
Oturum V (09.00-11.00)
Kahve Molası (11.00-11.30)
Oturum VI (11.30-13.00)
Öğle Yemeği (13.00-14.00)
Oturum VII (14.00-16.00)
Kahve Molası (16.00-16.30)
Oturum VIII (16.30-18.00)
Konuşmacı Gecesi (18.15-20.00)
Çarşamba 03.09.2014
•
•
•
•
•
•
•
Oturum IX (09.00-11.00)
Kahve Molası (11.00-11.30)
Oturum X (11.30-13.00)
Öğle Yemeği (13.00-14.00)
Oturum XI (14.00-16.00)
Kahve Molası (16.00-16.30)
Oturum XII (16.30-19.00)
Perşembe 04.09.2014
•
•
•
•
•
•
•
•
Oturum XIII (08.30-11.00)
Kahve Molası (11.00-11.30)
Oturum XIV (11.30-13.00)
Öğle Yemeği (13.00-14.00)
Oturum XV (14.00-16.00)
Kahve Molası (16.00-16.30)
Kapanış Seremonisi (16.30-18.00)
Diplomat Balosu (20.00-03.00)
11
:
•--•ti
IkMICI:
Kahve Molası (A)
Redbull Molası (B)
Kahve Molası (A)
Kahve Molası (B)
Redbull Molası (A)
Kahve Molası (B)
Yemek Arası (A)
Yemek Arası (B)
Yemek Arası
Yemek Arası (A)
Kahve Molası (A)
Kahve Molası (B)
Kahve Molası (A)
Kahve Molası (A)
SimSım
ı l ı
Komite Ön
Toplantısı
17:30-
18:00
12
Organizasyon Zaman Planı
Eylül 2013: Kulübe yeni üye alımı için reklamların ve sınav sürecinin t a m a m l a n m a s ı
Ekim 2013: Kulübe yeni alınacakların kesinleştirilmesi, web sitesinin t a m a m l a n a r a k
Oturum Başkanı ve Gazeteci başvurularının açılması
Ocak 2014: Oturum Başkanı ve Gazeteci başvurularının kapanması, Delege
başvurularının açılması
Şubat 2014: Oturum Başkanlarının ve Gazetecilerin belli olması
Nisan 2014: Oturum Başkanları tarafından yazılacak olan Komite Çalışma
Kitapçıklarının bitirilmesi
Haziran 2014: Delege başvurularının kapanması, son haftalarına doğru Pozisyon
Raporları'nın delegeler tarafından hazır edilmesi
Temmuz 2014: Çalışma Kağıtları'nın delegeler tarafından hazır edilmesi
13
I
i4I
Sorularla IELMUN 2014
IELMUN 2014 Hangi Esaslara Dayanmaktadır?
-
IELMUN, i s t a n b u l Lisesi Birleşmiş Milletler Kulübü t a r a f ı n d a n d ü z e n l e n e n bir Birleşmiş
Milletler s i m u l a s y o n u d u r . Bu o r g a n i z a s y o n d a k i b ü t ü n ç a l ı ş m a l a r gerçek Birleşmiş
Milletler'in de t e m e l i n i o l u ş t u r a n Birleşmiş Milletler Bildirgesi esas alınarak yapılmıştır.
IELMUN 2014 Hangi Tarihlerde Düzenlenecek?
Konferans 31 A ğ u s t o s - 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecektir.
IELMUN 2014 Nerede Gerçekleşecek?
Bütün k o m i s y o n l a r toplantılarını istanbul Lisesi'nin hayranlık uyandırıcı b i n a s ı n d a
yapacaktır. Açılış, k a p a n ı ş konferansları ve kapanış balosu bir otel veya üniversite
b i n a s ı n d a gerçekleştirilebilir.
Kimler Katılabilir?
16 yaşına girmiş, A l m a n c a ve İngilizce için bu tür k o n f e r a n s l a r d a dil ve birikim
b a k ı m ı n d a n yeterli olan; Türkçe b ö l ü m ü için ise politikaya heves d u y a n her lise öğrencisi
bu k o n f e r a n s a b a ş v u r m a h a k k ı n a sahiptir.
Başvuru Nasıl Gerçekleşecek?
Başvuru işlemleri w e b s a y f a m ı z üzerinden gerçekleşecektir. Delegasyon başkanları
internet s a y f a m ı z d a b u l u n a n b a ş v u r u f o r m u n u doldurarak bize gerekli bilgileri
ulaştıracaklardır. Kayıtların a ç ı l m a s ı için ö n g ö r ü l e n tarih 1 5 Ocak'tır.
Katılım Ücreti Ne Kadar Olacak?
-
T ü m M U N o r g a n i z a s y o n l a r ı n d a katılımcılardan bir katılım ücreti talep edilir. Katılım fiyatı
t ü m katılımcılar için 60 Euro olacaktır.
Konuşmacılar Kimler?
MUN o r g a n i z a s y o n l a r ı n ı n en ö n e m l i avantajlarından biri de gençlerin gerçek BM
k o n u ş m a c ı l a r ı veya ç a l ı ş m a hayatında politika ön planda yer alan büyükelçiler,
politikacılar, milletvekilleri gibi birçok kimseyle b u l u ş t u r u l m a s ı d ı r . Gerçekten politikayla
ilgilenen g e n ç katılımcılar g ü n c e l politik olaylar ve politika bilimini k a v r a m s a l olarak
s o r g u l a m a k üzere bu anı beklemektedirler. Bu noktada şu an siyaset-bilime dayalı iş
y ü r ü t e n m e z u n l a r ı m ı z l a bağlantı k u r u l m a s ı ve en az bir BM k o n u ş m a c ı s ı n ı n onur
k o n u ğ u olarak davet e d i l m e s i d ü ş ü n ü l m ü ş t ü r .
14
Nerede K a l ı n a c a k ?
IELMUN 2 0 1 4 O r g a n i z a s y o n u geçen yıl da o l d u ğ u gibi katılımcılarına okul
y a t a k h a n e s i n d e k a l m a i m k a n ı n ı s u n m a y ı u m m a k t a d ı r . Konferans s ü r e s i n c e y a t a k h a n e d e kalış
zorunlu o l m a m a k l a beraber, özellikle y u r t d ı ş ı n d a n gelen katılımcıların y a t a k h a n e d e
konaklamaları h e m parasal a ç ı d a n h e m de o t u r u m l a r a dakik katılım a ç ı s ı n d a n onlara tavsiye
edilmektedir. Y a t a k h a n e d e kalışın i m k a n s ı z olacağı d u r u m l a r d a ise etraftaki otellerle veya
hostellerle a n l a ş m a l a r y a p ı l m a s ı planlanmaktadır.
Kapanış B a l o s u
T ü m M U N o r g a n i z a s y o n l a r ı n ı n s o n u n d a geleneksel bir k a p a n ı ş b a l o s u gerçekleşir.
Kapanış Balosu, bir kokteylle başlar, genel sekreterin ve proje s o r u m l u l a r ı n ı n
k o n u ş m a l a r ı y l a d e v a m eder. O r g a n i z a s y o n u n h a z ı r l a n m a s ı n d a e m e ğ i geçen herkese
sırasıyla t e ş e k k ü r edilir; ardından Genel Sekreter açılış valsını yapar.
K a t ı l ı m c ı Sayısı ve Davetiyeler
IELMUN 2014'e gelecek katılımcı sayısının 300 kişi civarında olacağını t a h m i n ediyoruz.
Sosyal bağlantılar ve IELMUN 2013 katılımcıları yoluyla d ü n y a n ı n birçok yerinde okullar
ve M U N t o p l u l u k l a r ı k o n f e r a n s a davet edilecektir. Ayrıca istanbul Lisesi bir A l m a n
Yurtdışı Okulu s t a t ü s ü n d e o l d u ğ u n d a n , A l m a n B ö l ü m ü aracılığıyla d ü n y a n ı n çeşitli
yerlerinde b u l u n a n A l m a n Liselerine de davetiye g ö n d e r i l m e s i p l a n l a n m a k t a d ı r . Katılımcı
sayısının beklenen düzeye erişmesini s a ğ l a m a k için o k u l u m u z u n d a h a ö n c e k i
o r g a n i z a s y o n l a r d a k u r m u ş o l d u ğ u başarılı sosyal ağı en iyi şekilde değerlendireceğiz.
Sonuç
İstanbul
Erkek
Lisesi
düzenlenmesinde
Bakanlığı'ndan
Saygılarımızı
IELMUN
başta
alınacak
arz
Model
Birleşmiş
okulumuzun
izne
izin
ihtiyaç
Milletler
ve
Kulübü
desteğine
olarak
daha
bu
sonra
konferansın
da
İl veya
İlçe
Milli Eğitim
duyuyoruz.
ederiz.
Kulübü
15
Download

İstanbul Lisesi Model BM Konferansı