BAŞKAN SUNUŞU
2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor.
Yerleşen bu yeni bilinç; personelimizden, yönetim kadromuza ve en önemlisi paydaşlarımıza kadar
herkesçe benimsenmeye başlandı. Alınan belgelerin bir çerçeveye yerleştirilip duvara asılmasının hiç
kimseye fayda sağlamayacağının daima bilincinde olduk. Bu doğrultuda hizmetlerimizin kalitesini objektif
bir şekilde masaya yatırdık. Saha araştırmaları, anketler, bire bir görüşmelerle eksik yanlarımızı
kapatmaya başladık. Hiç şüphesiz ki hali hazırda kullandığımız hizmet binamız bu sürecin en güzel
meyvelerinden biridir.
Kalite yolculuğumuzdan önce, rekabet kavramı tarafımızdan pek anlaşılamamıştı. İlerleyen süreçte bu
kavram oto kontrol olarak gelişmeye başladı. Kimseden geri kalamazdık. Aksine, onlardan bir adım önde
olmak için hedefler belirledik. Üyelerimize, paydaşlarımıza sunacağımız hizmetlerin kalitesini daima
sorguladık. Köklü kurum kültürümüzü, modern ve çağdaş teknolojilerle harmanlayarak daha güçlü bir
kurum imajı yarattık.
Bundan sonraki süreçte işimiz çok daha zor. TOBB çatısı altında görevini icra eden diğer paydaşlarımız da
bu bilinçle hareket etmektedirler. Bunun farkındayız. Küreselleşen dünyada, rekabetin bir parçası olmak
zorundayız, olacağız da.
Yolumuza ışık tutacak stratejik planımızın tüm paydaşlarımıza büyük katkılar sağlayacağından hiç şüphem
yok.
Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür eder, stratejik planımızın herkese ortak bir
fayda sağlamasını temenni ederim.
KEMAL AKIT
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayfa 1 / 77
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ SUNUŞU
Kalite; müşteri odaklı bir sistem olup, müşteri tatminini hedefleyen toplam kalite yönetimi; müşteri beklentilerini ve isteklerini
her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, bütün faaliyetlerin yürütülmesi sırasında mal ve hizmet
bünyesinde oluşturulan bir yönetim anlayışıdır.
İşletmelerin dünyadaki yıkıcı rekabetin hâkim olduğu aktif pazarlarda ayakta kalabilmesi kalite anlayışının benimsenmesi ve
uygulanmasıyla mümkün olacaktır.
Bu doğrultuda; bürokratik kamu kimliğimizden biraz olsun uzaklaşıp, profesyonel bir şirket gibi hizmet vermeyi ilke edindik.
Rekabette bir adım önde olabilmenin temel anahtarı “Mutlu Müşteri, Memnun Müşteridir” ilkesini benimsedik. Üyelerimizin
ve diğer paydaşlarımızın talep ve beklentilerini araştırmalarla belirledik. Ezbercilikten uzaklaşıp, somut ve objektif bir
yaklaşımla sorunların üzerine gittik. Her türlü eleştiriyi kaliteye giden yolda bir basamak saydık. Sürdürülebilir bir kalite için
hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz.
Sonuç olarak;
Planlamaya koyduğumuz 4 yıllık stratejik planımız toplumun her alanında tüm paydaşlarımızı kapsayan misyon ve
vizyonumuza bağlı, ilkelerimize bağlı bir yapı ile yolumuzu aydınlatacaktır.
Planlama aşamasında desteklerini bizden esirgemeyen tüm oda yönetimi, personeli ve paydaşlarımıza sonsuz
teşekkürlerimizi sunarak, Stratejik Planımızın tüm üyelerimize ve bölgemize yarar sağlamasını dileriz.
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ
Kemal AKIT – Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet YILDIRIM –Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ertan OKAY- Meclis Üyesi
Agâh ARDA- Genel Sekreter
Gamze ÖZELDİZ- Akreditasyon Sorumlusu
Sayfa 2 / 77
ÖNSÖZ
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı; planlama çalışmaları, mevcut durum analizi, geleceğe
bakış ve 4 yıllık iş planını (2014-2017) kapsamaktadır.
Planın birinci bölümünde stratejik plan kapsamında ortaya çıkan strateji, stratejik yönetim ve stratejik
planlama gibi kavramlar açıklanmış, bu açıklamadan sonra Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası stratejik
planlama sürecinin nasıl işlediği tabloların da yardımıyla belirtilmiştir. Stratejik planlama çalışmaları için
yönetim ve personelin katılımı ile Akreditasyon İzleme Komitesi oluşturulmuş, planlama sürecini
kapsayan bir plan takvimi hazırlanmıştır. Sürecin her aşaması kendi içinde detaylandırılarak bir yol
haritası çizilmiştir.
İkinci bölüm mevcut durum analizinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
neredeyiz sorusuna cevap aramış olup, bu bölüm üzerinde önemle durulmuştur. Burada odanın tarihsel
gelişimi ile geçirdiği önemli değişimler ve dönüm noktaları tespit edilmiş, odanın kuruluşundan bu yana
tarihçesi değerlendirilmiştir. Odanın işleyişini belirleyen ve hizmetin sunulmasında uyulmak zorunda
olan kanunlar ve yükümlülüklerden bahsedilmiştir. Oda faaliyet alanları ve hizmetler birim temelli
ayrılmıştır. Kurumumuzu etkileyen ve kurumumuzdan etkilenen tüm paydaşlar tespit edilmiş, paydaşlar
değerlendirilerek önceliklendirilmiştir. Bu aşamada öncelikli paydaşlarımız olan üyelerimiz ve personelle
yapılan anket çalışmaları incelenmiş ve görüşleri değerlendirilerek çalışma boyunca göz önünde
tutulmuştur. Paydaş-Hizmet Matrisi bunların bir ürünüdür. Bu bölümün son aşamasında ise personel ve
Akreditasyon İzleme Komitesi ile ayrı ayrı yapılan swot analizi verileri yer almaktadır. Elde edilen verilerle
yapılan GZFT Matrisi ise güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler arasında fayda sağlayacak bir bağ
kurulması açısından önemlidir.
Üçüncü bölüm Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının geleceğe bakış açısını ortaya koyduğu bölümdür. Bu
bölümde nereye ulaşmak istiyoruz sorusuna cevap aranmıştır. Oda misyon ve vizyonu gibi kavramların
oluşturulduğu bölüm bu bölümdür. Misyon ve vizyonunu beyin fırtınası yaparak ve özünde her şeyi
anlatmayı amaçlayarak belirleyen GTSO, temel ilkelerini de bu kavramlara bağlı kalarak açıklamaya
çalışmıştır. Böylece amacını ve ilerideki hedefini ortaya koyarak varmak istediği yeri tanımlarken çeşitli
stratejiler belirlemiştir. Belirlenen bu stratejiler ulaşmak istediği yere doğru ilerlerken izleyeceği metot
ve yolu anlatmaktadır. Belirlenen stratejilerle üyelerimize daha etkin ve kaliteli hizmet vermek,
paydaşların memnuniyetini arttırarak onları, daha mutlu müşteriler haline getirmek amaçlanmıştır. Bu
stratejilerin amaçları ve bunlara ulaşmak için konulan hedefler böylece ortaya çıkmıştır.
Son bölüm olan dördüncü bölüm ise tüm bu çalışmaların bir çıktısı niteliğinde olan, Gemlik Ticaret ve
Sanayi Odasının dört yıl için belirlediği hedefleri kapsayan faaliyetlerden oluşmaktadır.
Belirlenen bu hedeflerin performans kriterleri, sorumluları ve hedefin gerçekleşme süreci belirtilmiştir.
Sayfa 3 / 77
İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA VE GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
A. GİRİŞ
B. STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM
C. STRATEJİK PLANLAMA
D. GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
II. BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.TARİHSEL GELİŞİM
2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
3.FAALİYET ALANLARIMIZ İLE ÜRÜN/HİZMETLERİMİZ
4. PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ
4.1. PAYDAŞ TESPİTİ
4.2. PAYDAŞ ANALİZİ
4.3. PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.3.1. PAYDAŞ-HİZMET MATRİSİ
4.3.2. PAYDAŞ ETKİ ÖNEM MATRİSİ
4.4. PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.İÇ YAPI ANALİZİ
5.1. GTSO ORGANİZASYON YAPISI
5.1.1. PERSONEL ANALİZİ
5.1.2 ODA ORGANLARI
5.1.3.ORGANİZASYON ŞEMASI
5.2. DELEGASYONLARIMIZ
5.3.PERFORMANS GÖSTERGELERİ
5.4.TEKNOLOJİK ALTYAPI ANALİZİ
6.SWOT ANALİZİ
6.1. SWOT ANALİZİ VERİLERİ
6.2. GZFT MATRİSİ
III. BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
1. MİSYONUMUZ
2. VİZYONUMUZ
3. TEMEL İLKELERİMİZ
4. STRATEJİK ALANLARIMIZ
5. STRATEJİLERİMİZ
IV. BÖLÜM
2014-2017 STRATEJİK PLANI
1. STRATEJİK HEDEF TABLOLARI (2014-2017)
Sayfa 4 / 77
I. BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA VE
GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
Sayfa 5 / 77
A. GİRİŞ
Dünyada meydana gelen ve giderek artan değişmeler, kurumsallaşma ve yeni yönetim sistemlerini çok
fazla tartışılır hale getirmiştir. Bu nedenle firmaların rekabet stratejilerini sürekli yeniden gözden
geçirmeleri ve tekrar tekrar oluşturmaları bir zorunluluktur.
Özellikle uluslararası alanda, rakiplerin sayısı ve kalitesi arttığından stratejik yönetim felsefesine daha
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm dünyada globalleşme, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar,
müşteri beklentilerinin değişmesi ve artması gibi nedenler sonucu ortaya çıkan ve her geçen gün giderek
artan ezici rekabet karşısında; organizasyonlar daha stratejik düşünmek, stratejik planlamaya ve stratejik
karar almaya eskisinden daha fazla önem vermek zorunda kalmışlardır.
Tüm bu gelişmeler sonucu sözü geçen strateji, stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları her
geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Aşağıda strateji ile ilgili kavramlar kısaca açıklanmış ve Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planlamasına değinilmiştir.
B. STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM
Strateji Nedir?
Strateji, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izlenen yoldur.
Başka bir deyişle; çok yönlü amaçlara ulaşmak üzere kaynakların üstüne önemle gitmek ve harekete
geçmek için yapılmış genel programlardır. Bir organizasyonun amaç programları, bunlardaki değişiklikler,
kaynakların bu amaçlara erişmek için kullanılması, kâr yönetimi politikaları, temel uzun dönemli
amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin bunlara adapte edilmesi ve gerekli kaynakların dağıtılması, işte tüm
bu süreç ve faaliyetler işletmenin stratejisini oluşturur.
Strateji ve strateji için belirlenecek yöntemler; kurumun yapısıyla doğrudan bağlantılı olup, kurumlar
arasında farklılık gösterebilir. Arman Kırım bir kitabında ‘Strateji, farklı olanı yaratmaktır’ der.
Stratejik Yönetim Nedir?
Stratejik yönetim hedeflerle yönetim demektir ve günümüzün çağdaş yönetim sistemlerinden biridir.
Stratejik yönetim; özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kâr amacı gütmeyen gönüllü sektörde)
faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu
hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim
tekniğidir.
Stratejik yönetim bir süreçtir. Şirket ulaşmak istediği hedefleri ve amaçları, onlara ne ölçüde ulaşmak
istediğini, ne zaman ulaşmak istediğini belirler ve bunu başarmak için kullanması gereken araçları ortaya
koyar.
Sayfa 6 / 77
Tüm kurum ve kuruluşlarda stratejik yönetime geçiş, tam bir dönüm noktasıdır. Dönüm noktası
öncesinde eski usullerle işlem yapılan kurumlarda, yenilikler fark edilerek köklü değişiklikler meydana
gelir ve ancak bu yenilikleri fark ederek değişim sürecine girenler ayakta kalmayı başarır ve ilerlerler.
Şekil 1: Stratejik Dönüm Noktası
C. STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.
Stratejik planda amaç belirlenen hedeflere hangi sürelerde, hangi kaynaklarla, nasıl erişileceğinin ortaya
konmasıdır.
Stratejik plan şu sorulara temel oluşturulmasını sağlar
1.
2.
3.
4.
Neredeyiz?
Nereye gitmek istiyoruz?
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız?
Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturmaktadır.
Fakat dikkat edilecek ayrı bir husus daha mevcuttur. Daha öncede değinildiği gibi stratejiler ve hedefler
ile bunlara ulaşmada kullanılacak metotlar farklılık oluşturabilir. Ticaret / Sanayi/ Ticaret ve Sanayi
Odalarında stratejik planlama süreci diğer şirketlerden farklılık gösteriyor gibi görünse de önemli olan
temelde var olan amacı kavramaktır.
Kamu kurumu niteliğindeki odalar da, stratejik yönetim henüz yaygınlaşmaya çalışan bir model de olsa
amaç bir özel sektör bilincinin yaratılmasının sağlanmasıdır.
Önemli olan; gelişmeleri takip edebilmek ve yeniliklerin bilincinde olarak, farkı yaratabilmek ve
beklentilere cevap verebilmekse amaç aynıdır ve üzerinde düşünülmesi gereken teknikler değil,
yöntemlerdir.
Sayfa 7 / 77
D. GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planı 4 yıllık olarak hazırlanır ve stratejik planlama aşamaları
ışığında hareket edilir.
STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI
Bu aşamalar; stratejik planlama hatta iş planı uygulamasına bir yol haritası çizerek, planın daha sistemsel
ve daha kolay yapılabilirliğini sağlayacaktır.
1. Organizasyon Oluşturulması
Katılımcı bir yaklaşıma dayanan stratejik planlamada ilk aşama stratejik Akreditasyon İzleme Komitesinin
oluşturulmasıdır.
Stratejik planlama ve iş planı oluşturulması sürecinde Akreditasyon İzleme Komitesinde yer alacak kişiler
belirlenmeli ve kişilerce planın sahiplenilmesi sağlanmalıdır.
2. İhtiyaçların Tespiti
Planın oluşturulması aşamalarında kurumun ve ekibin çeşitli ihtiyaçları doğabilir.
Stratejik planlama sırasında oluşabilecek ihtiyaçlar (eğitim ihtiyacı, danışmanlık ihtiyacı, veri ihtiyacı, mali
kaynak ihtiyacı, ...) Akreditasyon İzleme Komitesi tarafından belirlenir ve uygunluğu ölçüsünde karşılanır.
3. Zaman Planı
Stratejik planlama zaman alan bir süreçtir ve planın başarı ile sonuçlanması aşamaların belirlenmesi ile
doğru orantılıdır.
Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için zamanın iyi planlanması ve aşamaların zamanları ile
birlikte belirlenmesi gereklidir.
Stratejik Plan sürecince aşağıda belirtilen tablo yardımıyla planın aşamaları ile her aşamada yer alacak
kişiler belirlenmeli ve her aşama için süre tayin edilmelidir. Bu zaman çizelgesi her planlama öncesi
gözden geçirilir ve gerektiğinde yeniden planlanarak yazılı hale getirilir. Yazılı hale getirilen zaman planı,
Akreditasyon İzleme Komitesinde yer alan her kişiye dağıtılır. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak
planlama sürecinde bize yol gösteren ve planın hazırlanmasında kullanılan zaman çizelgesi aşağıda
belirtilmiştir:
Sayfa 8 / 77
ZAMAN PLANI ÇİZELGESİ
SIRA
NO
1
SORUMLULAR/
KATILACAKLAR
Akreditasyon İzleme
Komitesi
AŞAMALAR
İhtiyaçların tespiti,
zaman planının
yapılması
ZAMAN
12 Mart 2014
AÇIKLAMA
Eğitim, danışmalık, veri,
mali kaynak
2
Stratejik planlama
modelinin gözden
geçirilmesi
19 Mart 2014
Akreditasyon İzleme
Komitesi,
YK
Genel bakış
3
Planlama toplantısı 1
21 Mart 2014
Akreditasyon İzleme
Komitesi
Mevcut durum analizi
4
SWOT toplantısı 1
25 Mart 2014
Personel
Personelle paydaş
analizi
Personelle swot analizi
5
SWOT toplantısı 2
27 Mart 2014
Akreditasyon İzleme
Komitesi,
YK
SWOT toplantısı
değerlendirme ve Swot
analizi
6
Planlama toplantısı 2
27 Mart 2014
Akreditasyon İzleme
Komitesi
Misyon, vizyon, ilkelerin
gözden geçirilmesi,
Stratejik Amaç ve
hedeflerin belirlenmesi
7
Planlama toplantısı 3
20 Haziran 2014
Akreditasyon İzleme
Komitesi
Proje ve faaliyetlerin
belirlenmesi ve
maliyetlendirilmesi
8
Planın tamamlanması
27 Ağustos 2014
Akreditasyon İzleme
Komitesi
Planın incelenmesi ve
onaylanması
9
Planın Onaya
Sunulması
24 Eylül 2014
Meclis Toplantısı
Akreditasyon İzleme
Komitesi
MECLİS
Meclis Onayının
alınması ve görevlerin
tebliği
Planlama aşamalarında ortaya çıkan kavramlar stratejik planlama sürecinde detaylandırılmıştır.
Sayfa 9 / 77
4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Stratejik planlama aşamaları belirlendikten sonra her aşamanın kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için
aşağıdaki tablo yardımıyla yöntemler ve yapılacaklar takip edilecektir. Planlama aşamalarında ortaya
çıkan kavramlar aşağıdaki şekilde karşılık bulmaktadır.
Kavramlar yöntemlerle tanımlanmakta ve açıklamalarda yer alan sorulara cevap oluşturmaktadır.
Yapılacaklar bölümünde yer alan maddeler her kavramın uygulamaya geçirilmesi için girdileri ve
izlenecek yolu göstermektedir. Bu süreç tablosu üzerinde; yapılacaklar ve stratejik planlama girdileri
genel itibariyle ile çerçevelendirilmiş olup, her stratejik plan hazırlanırken gözden geçirme aşamasında
yapılacaklar bölümünde eklenti ve eksiltmeler yapılabilir.
Planlama Süreç Tablosu
KAVRAM
YÖNTEM
AÇIKLAMA
YAPILACAKLAR


MEVCUT
DURUM
ANALİZİ
MİSYON
VİZYON
İLKELER
STRATEJİK
NİYETLER
ANA STRATEJİ VE
HEDEFLER
- Dış Çevre Analizi
- İç Çevre Analiz
- SWOT Analizi
- Paydaşlar Analizi
- Kuruluşun varoluş gerekçesi
- Temel İlkeleri
- Arzu edilen gelecek
NEREDEYİZ






NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ
- Orta Vadeli
Ulaşılacak Niyetler
- Ölçülebilir Hedefler





FAALİYETLER
VE
PROJELER
İZLEME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
- Hedeflere Ulaşma
Yöntemleri
- İş Planlar
- Kaynak Planları
- Raporlama
- Performans
Göstergeleri
- Performans
Yönetimi
GİTMEK
İSTEDİĞİMİZ
YERE NASIL
ULAŞIRIZ



BAŞARIMIZI
NASIL
TAKİP EDERİZ VE
DEĞERLENDİRİRİZ



Tarihsel gelişim
Yasal yükümlülükler ve mevzuat
analizi
Paydaş tespiti ve analizi
Paydaş anketleri( üye, personel,dış
paydaş)
Swot analizi (personelle swot,
stratejik Akreditasyon İzleme
Komitesi ile swot
Misyon bildirimi
Vizyon bildirimi
Temel ilkelerin
belirlenmesi(kuruluşun çalışma
felsefesi, çalışma standartları,
personelin değer ve inançları)
Politikaların gözden geçirilmesi
Ana stratejiler
Alt stratejiler
Hedefler (ana hedefler, personel
hedefleri)
Hedeflere ulaşmak için yöntemlerin
belirlenmesi (hedefler stratejilerle
uyumlu olmalı)
İş planının oluşturulması (amaç,
yöntem, zaman, sorumlu ve kaynak
belirtilmeli)
Raporlama
Stratejik plan(iş planı)belirlenmiş bir
yöntemle takip edilip belirli
aralıklarla gözden geçirilecek
Hedeflere ulaşılma düzeyleri
saptanacak
Saptan eksik ve hatalar için eylem
planı hazırlanacak
Genel değerlendirme
Sayfa 10 / 77
II. BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Sayfa 11 / 77
1.TARİHSEL GELİŞİM
Odamızın kuruluşunun, (BURSA) Hüdavendigar vilayeti Ticareti Ziraat Ve Sanayi Odası’nın kuruluş tarihi
olan 1890 yılından hemen sonra olduğu anlaşılmaktadır. Kurucularının Konstantin Pençileri ve Ali Galip
Beyler olduğu bilinmektedir. Kuruluş tarihi olan 1897 yılında çarşı meydanında küçük bir odada hizmet
vermeye başlamıştır.
1920 yılında Yunan işgali dolayısıyla odanın faaliyeti tatil edilmiş, bu durum 1925 yılına kadar devam
etmiştir. 1925 yılında 655 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Ali Rıza Beyin teşebbüsü ile yeniden
faaliyete geçtiği, 1942 yılında 4355, 1951 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak ederek bu günkü Ticaret
ve Sanayi Odası hüviyetini kazandığı kanıtlarla tespit edilmiştir. Odanın ilk kurulduğu yıllarda üyelerinin
büyük bir çoğunluğu zeytin, zeytinyağı imalathaneleri, sabun ve pirina fabrikalarından oluşmaktaydı.
1920’li yıllarda zeytin ve zeytinyağı imalathaneleri ihracat yapmaya başlamıştır.
1938 yılında Atatürk tarafından açılan Sunğipek fabrikasıyla bölgemizdeki ilk sanayi tesisi açılmıştır.
Bununla beraber zeytinyağı imalathaneleri modernleşerek, Gemlik’te sanayi tesisleri yapılanmaya
başlamıştır. Bölgenin gelişmeye başlamasıyla beraber, mevcut odanın yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu
nedenle 1964 yılında bugün de halen kullanılmakta olan hizmet binası yaptırılmıştır.
1957 Naciye Kafoğlu ve Halefleri Kollektif Şirketi 1962 yılında BP Petrolleri A.Ş. , 1975 yılında Borusan
A.Ş., 1978 yılında Gemlik Gübre A.Ş., 1980 yılında Çimtaş A.Ş., 1988 yılında Mina A.Ş. fabrikalarının
kuruluşu ile beraber daha çok tüccara hizmet veren odamız , sanayici kuruluşlarına da hizmet vermeye
başlamıştır.
Bölgedeki sanayinin gelişmesiyle beraber, odanın hizmet potansiyeli de artmaya başlamıştır. Artan
hizmet potansiyelini karşılamak için oda teknolojik altyapısı da şekillenmeye başlamıştır.
1984 yılında İznik ve Orhangazi’de Ticaret ve Sanayi Odaları kurulmuştur. Bu odaların açılması ile birlikte,
onların yetki alanında bulunan üyelerimiz yeni açılan bu odalara transfer olmuştur.
Bölgemizdeki sanayinin hızlı gelişimi ve büyüyen ticaret hacmi dikkate alınarak 1987 yılında, Gemlik
Belediyesi ile bir grup Bursalı sanayici ve iş adamının girişimiyle 1992 yılında Türkiye’nin ilk özel limanı
olan Gemport A.Ş. kurulmuştur.
1991 yılında odamız Gemlik’in başlıca gelir kaynağı olan zeytinciliğin gelişmesi için atılımlar yapmaya
başlamıştır. Gemlik zeytinine standart getirilmesi ve markalaşması için görüşmeler yapılmaya başlanmış,
Gemlik zeytininin bugün sahip olduğu coğrafi tescil işareti için ilk temeller bu yıllarda atılmıştır.
Sanayi tesislerinin kurulması ve Türkiye’nin ilk özel limanının bölgemizde kurulması ile beraber,
bölgemizde bir serbest böle kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Serbest bölge kuruluşu aşamasında odamız
aktif rol oynamıştır. Bursa Serbest Bölgesi 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Serbest Bölgenin kuruluşu ile
beraber bölgemizdeki ithalat-ihracat hareketleri artmış ve odamızın gelir düzeyi ile beraber oda
faaliyetleri de hız kazanmıştır. Eğitime %100 destek kampanyası ve her şeyi devletten bekleme politikası
ile yola çıkan odamız, 1999 yılında depremde hasar gören Gazi İlköğretim Okulu’nu yeniden yaptırmıştır.
Türkiye‘nin ilk çelik konstrüksiyon okulu olarak inşa edilen bu okul, bugün Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Sayfa 12 / 77
İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Aynı yıllar içerisinde odamız öğrencilerin
eğitimine destek vermek için burslar vermiştir.
2000 yılında odamız, gelişen teknoloji ve iletişim kaynakları göz önünde bulundurularak teknolojik
altyapısını yenilemeye başlamıştır. 2003 yılında ise TOBB Web Modülü otomasyonlarına alt yapısını
hazırlayarak geçiş yapmıştır. Bu aşamada artan iş potansiyelini karşılamak için alanında uzman yeni
personel istihdamları yapılmıştır. 2004 yılında, üyeleri ile iletişimini güçlendirmek, oda faaliyetlerini
duyurmak, üyelerinin oda işlemlerinin bir bölümünü interaktif olarak yapabilmesi için dinamik içerik
yönetim sistemini kullanarak bir web sitesi açmış ve üyelerinin hizmetine sunmuştur. Ayrıca 2005 yılı
itibari ile aylık bülten çıkararak, posta yolu ile düzenli olarak üyelerine göndermeye başlamıştır.
1994 yılında odamız ilçemize bir üniversite kazandırmak için çalışmalar başlatmış, bu doğrultuda siyasi
otoritelere yazışmalar yapmıştır. Odamızın da desteğiyle 2002 yılında Gemlik Meslek Yüksekokulunun
kurulması kararlaştırılmıştır. 2005 yılında Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu adıyla üniversite
eğitim ve öğretime başlamıştır. Odamız 2008 yılında üniversiteye 40 bilgisayar ve ofis donanımlarıyla
beraber bir bilgisayar laboratuvarı hediye etmiştir.
Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet ortamının doğması ile birlikte; odamız yeni yönetim
sistemlerine yönelmiş ve bu sistemleri kendine uygulama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Katılımlı
yönetim, üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramların her geçen gün önem kazanması ile birlikte;
odamız 2006 yılında kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya başlamış ve 12 Aralık 2006
tarihinde TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. Bu odanın geçirdiği en önemli
dönüm noktalarından birisidir.
Yıllardır var olan kültürü ile üyelerinin, toplumun ve ülkesinin çıkarları koruyan, problemlerine duyarlı
olan ve gelişmesini destekleyen odamız, bu yeni sistemle birlikte tüm bu uygulamalarını belirli bir
sistematik haline getirmeye başlamıştır. Üye memnuniyetinin esas olduğu ve sürekli iyileşmenin
hedeflendiği bu sistemle birlikte odamız; üyelerinin görüş ve beklentilerinin saptanmasına daha da
yoğunlaşmış olarak uygulamalarını sürdürmektedir.
Gemlik Ticaret Borsası öncülüğünde ve odamız desteğiyle Gemlik zeytini Coğrafi Tescil İşareti almıştır. Bu
vesile ile zeytin tüketiminin ülke genelinde arttırılması, Gemlik zeytinin kalitesini koruması ve ülke
genelinde tanıtılması için; 2007 yılı itibari ile Gemlik Ticaret borsası ile beraber ulusal ve uluslararası fuar
ve organizasyonlara katılma kararı alınmıştır.
2007 yılı içinde bölgemizin ekonomik potansiyeli, zeytinimizin tanıtımı ve üyelerimizi temsilen beşincisi
Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya Odalar Kongresi’ne lojistik, sanayi ve gıda alanında üyelerimizle
beraber katılmıştır. Yine aynı yıl Vinolive 2007 İzmir ve Uluslar Arası Gıda Fuarı’na da katılarak bölgesinin
ve Gemlik zeytinin tanıtımını yapmıştır.
Bunun ardından odamız 2007 yılında, TOBB Akreditasyon Sitemine aday olmuştur. 2008 yılı itibari ile
adaylık çalışmalarına devam eden odamız, çalışmalarını ve faaliyetlerini akreditasyon kriterleri
çerçevesinde yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Türk Loydu
Vakfı tarafından gerçekleştirilen geliştirme ziyareti ve eksiklerimizin tamamlanması sonucunda
06.06.2008 tarihinde Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetim sonucunda akredite olmaya hak
kazanmıştır. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bugün, Türkiye genelindeki 364 oda ve borsa içinden bu güne
Sayfa 13 / 77
kadar akredite olmaya hak kazanmış 68 odadan biridir. Akreditasyon sertifikamız; TOBB V. dönemde
akredite oda/borsa sertifika töreninde, 19 Kasım 2008 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde yapılan TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, günün Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan ve ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir törenle teslim edildi.
2008 yılında 15.Akdeniz Uluslar Arası Yiyecek İçecek Fuarı (Antalya), İstanbul Anatolive Fuarı (İstanbul) ,
İzmir Vinolive fuarlarına katılan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına
ve rekabete verilen desteğine devam etmiştir.
2008 yılı itibariyle eğitim faaliyetlerine hız veren odamız üyelerinin ve personelinin bilgi ve becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlamak için pazarlama, uluslararası ticaret, insan kaynakları gibi çeşitli
konularda ücretsiz eğitimler vermektedir. Bunun yanında seminer ve çalıştaylar da organize eden odamız
eğitime sürekli olarak destek vermektedir.
2008 yılında Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesinin Gemlik’te açılmasını
destekleyen yönetim kurulumuz ve Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan
Yönetim Kurulu başkanımız, ilçemizin her alanda kalkınması için destek ve girişimlerde bulunmuştur.
Ayrıca sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, Okullar, Adliye, Jandarma gibi
birçok kurum ve kuruluşa her alanda destek vermektedir. Bölgede halkın zararına olacak faaliyetlerde
çalışmaların karşısında, yararına olacak faaliyetlerde ise çalışmaların yanında yer almış ve destek
vermiştir.
Odamız; Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
koordinatörlüğünde yürütülen “Mesleki Eğitimde Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımlarının
İncelenmesi” konulu proje çalışmasına ortak olarak katılmış, bu çerçevede Almanya’ya yapılan ziyarete
oda personelimiz nezdinde katılım sağlamıştır.
Bu projenin ardından Çağımızın en önemli teknolojilerinden biri olan E-İmza Uygulama Yaklaşımlarının
İncelenmesi konulu başka bir projeyi odamız yazmış ve kabul görülmüştür. Bu kapsamda 25 mezun ve
işsiz gencimiz Almanya ve Polonya’da eğitim almış ve sertifikalandırılmışlardır.
Odamız hizmetlerini daha modern, teknolojik alt yapısı daha güçlü bir binada icra etmek için çalışmalar
yapmış ve bu süreci tamamlayarak bu gün hizmet verdiği bu yapıyı üyelerine ve paydaşlarına 2013 yılı
itibariyle kazandırmıştır.
İnşaat süreci tamamlandıktan sonra tüm teknolojik alt yapısını modernize etmiş, günümüz şartlarına
uygun hale getirmiştir. 2013 yılında üyeleri ile iletişim eksikliklerini yeni sistemlerle gidermiş, SMS, eMAİL, vb. kaynakları kullanmaya başlamıştır.
Eğitim alanında çalışmalarına 2014 yılı itibari ile hız vermiş; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Dış Ticaret
Eğitimleri ile Kalkınma ve Destek Projeleri konulu eğitimler düzenlemiştir.
Üyelerinin memnuniyetini ölçmek ve beklentilerini tespit etmek için üye memnuniyet araştırmalarına,
ilçenin sosyal ve ekonomik durumunu belirlemek ve bunu paylaşmak için ekonomik-sosyal durum
araştırmalarına başlamıştır.
Sayfa 14 / 77
Kalite yönetim sistemi ile başlayan iyileştirme çalışmalarına akreditasyon süreci ile hız veren odamız
üyelerinin, bölgesinin ve ülkesinin temsilini en iyi şekilde yapmakla beraber tüm gelişme ve yenilikleri
yakından takip etmektedir.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası “Tarihten günümüze gelen güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim
anlayışı ile ilkeliliği ve üyelerinin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı,
kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hareket eden, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi en üst
düzeyde kullanan, tüccar ve sanayicinin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda
bulunan, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir kurum olmaktır.” politikası ile çalışmalarına
devam etmektedir.
2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Odanın kuruluş ve işleyişini şekillendiren, hizmetlerin şeklini ve kapsamını belirleyen, sunulan veya
sunulacak olan hizmetlerden kim ya da kimlerin ne şekilde faydalanabileceğini belirleyen çeşitli kanun
ve mevzuatlar vardır. Oda olarak bizlerin uymakla yükümlü olduğu, kuruluştan bugüne işleyişimizi
belirleyen ya da kimi hizmetlerin kapsamı dâhilinde bulunduğu kimisinin farklı bir mevzuata girmekte
olduğu uygulamalar mevcuttur.
İlk olarak tüm oda ve borsalarla birlikte, odamız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanununa dayalı olarak hizmet vermektedir. Tüm faaliyet alanları ve verdiği hizmetler
kanunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak yerine getirilmektedir. Odanın ilgili bölümleri,
hizmetleri ve temel görevlerinin belirleyen bu kanun en temel kurallarımızı düzenlemektedir. İlgili
hizmetler yanında temel kurallarımız, oda yönetim ve personelinin görevleri ve uymakla yükümlü olduğu
kurallar, kanun ve mevzuatlar dışında oda tarafından karar verilebilecek hususlar da böylece şekillenme
imkânı bulmaktadır. Faaliyetler ve hizmetlerimizin de belirtildiği tabloda yer alan, ya da burada
belirtilmediği halde oda hizmetleri kapsamında bulunan tüm faaliyetler kanunlarda belirtilen esaslarda
karşılık bulmaktadır. Kanun ve mevzuatlar yanında örf ve adetler dışına çıkmadan sunulan bu hizmetler
paydaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca odamızın organizasyon yapısına,
çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin düzenlemeleri de mevcuttur.
Ayrıca oda ve ticaret sicil biriminin yapacağı işlemleri belirleyen Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili
Yönetmeliği, Harçlar Kanunu, 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu, 1447 sayılı kanuna dayalı olarak
çıkarılan Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğü, yapılan işlemleri ve verilen hizmetleri şekillendirmekte ve
yükümlülükleri ortaya koymaktadır.
Türk Ticaret Kanunu oda işlemlerinde önemli bir etkiye sahip olan; odanın, oda yönetim ve personelinin
hizmet verirken uyması gereken ve hizmetlerden faydalanan tarafların da hizmet alırken uyması gereken
yükümlülükleri belirleyen bir kanundur. Türk medeni kanunu oda işlemleri ve ticaret sicilde mevcut şirket
işlemleri açısından önem taşıyan bir kanundur.
Harçlar Kanunu işlemler ve hizmetler sırasında odanın almak zorunda olduğu ve ilgili tarafların da
ödemekle yükümlü olduğu harçların karşılık bulduğu bir kanundur. Odalar hizmet şartlarını iyileştirme
gayesinde bulunsalar da bu kanun ve mevzuatlar çerçevesi dışına çıkamayacakları hususlarla karşı karşıya
bulunmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Sicilinin yaptığı ilan ve değişiklik ve terk gibi işlemlerin üçüncü taraflarca
aleniyetini sağlamak üzere ticaret sicil gazetesinde yayınlanmak zorunluluğunun bulunması ve işlemin
Sayfa 15 / 77
geçerliliğinin bir ispatı olan bu gazete ilan hizmeti de belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesini, hem
personele hem de ilgili tarafa zorunlu kılmaktadır.
Yabancı kişiler ve yabancı yatırımcılar için 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu ilgili belge
ve hizmetlerin belirlenmesinde mevcut yükümlülükleri belirlemektedir.
Bakanlığın uygulamaya koyduğu Ticaret sicili işlemlerinde kullanılan On-Line Başvuru ve Tescili esas alan
MERSİS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi entegrasyonu sağlanmış, tüm tescil ve belge işlemleri bu sistem
üzerinden yapmaya başlanmış ve bölgesinde bu konuda öncü olmuştur. Bu vesile ile bölgesinde ilkleri
başaran bir kurum olma geleneğini sürdürmüştür.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa dayanılarak hazırlanan oda,
borsa ile şube ve temsilciliklerini kapsayan Oda Muamelat Yönetmeliği ise odaların işleyişine, üyelik
kaydına, organ toplantılarına, odalarca verilen hizmetler ile belgelere, örf, adet ve zorunlu kararlara,
kayıt usulüne, her türlü evrak işlemine, personelin görev ve yetkilerinin ve odalarca yürütülen diğer
işlerin esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; odanın bağlı olduğu mevzuatlar arasında yer
almakta olup tüm birimleri etkilemektedir. Ayrıca Personel Yönetmeliği de personelin özlük hakları,
ayrılma tazminatı ve esasları ile ilgili hususları düzenlemektedir.
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği oda muhasebe servisi ve genel sekreterlik için dikkat edilecek hususları
sistematik bir çerçeve içinde oda/borsalara sunmakta ve oda/borsalar için ortak bir uygulama
sağlamaktadır.
Organ seçimleri Yönetmeliği oda/borsa organ seçiminde dikkate dilecek hususları ve yolu tarif etmek ve
bunu bir kurala bağlamak üzere hazırlanmıştır.
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
ve Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları sanayi sicil bölümünce üyelere düzenlenmekte olan kapasite,
eksper ve yeri mali gibi bilirkişi raporlarının düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek hususları
düzenlemekte ve ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçmektedir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt
araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektedir. Oda hizmetlerinden biri olan ihracat
bölümünde yapılan iş ve işlemleri yerine getirirken bu kanunun göz önünde bulundurulması da esastır.
Bu düzenlemelerde odamız kanunlar ve müfredatlar çerçevesinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla
kalite yönetim sistemi aracılığıyla hizmetlerini düzenlemiştir.
Odanın misyonu, vizyonu ve ilkeleri belirlenirken odamızın bağlı olduğu kanun ve mevzuatlar göz
önünde bulundurulmuştur.
Sayfa 16 / 77
3. FAALİYET ALANLARIMIZ İLE ÜRÜN/HİZMETLERİMİZ
Yasal yükümlülüklerimiz ve mevzuatlar göz önünde bulundurularak, faaliyet alanlarımız aşağıdaki gibi
ayrılmıştır. Faaliyet alanlarımız belirlenirken odamızda hizmet vermekte olan birimler değerlendirilmiş
ve çıktı olarak ele alınabilecek ürün/hizmetlerimiz bu faaliyet alanları ışığında belirtilmiştir.
Faaliyet alanları ve hizmetlerimiz genel bir çerçeve ya da tanım içinde aktarılmıştır. Herhangi bir faaliyet
alanı içinde yer alan bir hizmet farklı bir birim ile ilişki olsa da, en son ya da en doğrudan çıktısı olma
koşulu ile bağlantılı olarak belirlenmiştir. Yani belirtilmiş olan hizmet karşılığı gibi gözükmeyen bir birim
ya da faaliyetle de ilgili olabilmektedir. Değerlendirme esnasında bunun da unutulmaması
gerekmektedir.
Faaliyet alanları ve hizmetlerimiz belirlenmesi; bunların paydaşlarımız ile ilişkilendirilmesi aşamasında
fayda sağlayacaktır.
Çünkü bu ayrımın yapılması kadar, belirlenen bu hizmetlerden hangi paydaşımızın ne derece de
yararlanıyor olduğu stratejik planlama açısından önem taşımaktadır.
Sayfa 17 / 77
FAALİYET ALANLARIMIZ
MECLİS
YÖNETİM KURULU
GENEL SEKRETERLİK
TİCARET SİCİLİ
ODA SİCİL
SANAYİ SİCİLİ
BİLGİ İŞLEM VE İLETİŞİM
KALİTE
MUHASEBE
İHRACAT
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
HİZMETLER
DESTEK HİZMETLERİ
ÜRÜN/HİZMETLERİMİZ
Meclis Kararları
Yönetim Kurulu Kararları
Oda Yazışmaları
Bütçe Taslağı
Faaliyet Raporu Taslağı
Personel Sicil Dosyaları
Rayiç Bedel Tespiti
Ticaret Sicil Kayıt, Tadil, Terkin ve İşletme Rehni Tescili
Ticaret Sicili Gazetesi Sureti
Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Yetki Belgesi, Gayrimenkul Tasarruf Belgesi, İflas ve
Konkordato Belgesi
Ticaret Sicil Yazışmaları
MERSİS Uygulamaları
Oda Sicil Kaydı
Faaliyet Belgesi, Meslekten Men Belgesi, Oda Sicil Sureti
Sigortacılık Uygunluk Başvurusu İncelemeleri
Oda Yazışmaları
Ekspertiz Raporu - Kapasite Raporu
İş Makinesi Tescili
Yerli Malı Belgesi
Üye Bilgileri Güncelleme
Bilişim Altyapı Teknik Destek
Web Sitesi Yönetimi
E-Bülten
Sistem ve Doküman Yedekleme
Grafik ve Tasarım
Fuar Ve Organizasyonlar
Kalite Yönetim Sistemini Uygulanması
Akreditasyon Sisteminin Uygulanması
Personel Ve Üye Talep, Öneri ve Şikâyetlerinin Tespit Etme
İç ve Dış Eğitimler, Seminerler, Toplantılar
Personel ve Üye Memnuniyet Anketleri
Aidatlar
Personel Bordroları
Aylık Mizanın Hazırlanması
Bütçe Takibi
İhracat Belge Onayı
İhracat Yazışmaları İhracat İstatistikleri
Üyeleri İhracat Konularında Bilgilendirme
Basın Danışmanlığı
Hukuk Danışmanlığı
Matbaa ve Dergi Hizmetleri
Temizlik ve Sunum Hizmetleri
Oda Hizmet Aracı Kullanımı
Kurye Hizmetleri
Sayfa 18 / 77
4.PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ
4.1. PAYDAŞ TESPİTİ
Paydaşlarımız, kurumumuzun hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenen veya odamızı etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlarımız aşağıda tespit
edilmiş olup; paydaşların analizi tablosunda hangi tür paydaşımız olduğu, neden paydaşımız olduğu ve
diğer paydaşlara göre önceliği belirlenmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Üyelerimiz
Yöneticilerimiz
Personelimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TOBB Emekli Sandığı Vakfı
Diğer oda ve borsalar
Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi
Kaymakamlık
Gemlik Belediyesi
Gümrük Müdürlüğü
ICC / DEİK
TD-IHK
Sosyal Güvenlik Kurumu –Çal ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Uludağ Üniversitesi (M.Y. O.)
Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Uludağ İhracatçılar Birliği
Gemlik Liman Başkanlığı
Gemlik Vergi Dairesi
İlçe Tarım Müdürlüğü
Ziraat Odası
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Mal Müdürlüğü
Adliye
BUSEB A.Ş.
KOSGEB
TSE
STK ’lar ( GEMSİAD – BUSİAD - BUSBİAD -Yardımseverler Derneği-Üniversite Yaptırma ve Yaşatma DerneğiEmniyet Güçleri Koruma Derneği-Hastane Yaptırma Ve Yaşatma Derneği, Kent Konseyi)
31. Muhasebeciler
32. Tedarikçilerimiz
(Aksoy Araştırma -ABİGEM -Basın Danışmanı -Hukuk Danışmanı )
33. Gemlik Halk Eğitim Merkezi
34. Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi
35. KALDER
36. NOTERLER
37. İŞKUR
38. BEBKA
39. Gazeteler (Gemlik Körfez- Gündem-Gemlik- olay – kent gazetesi-meydan… vs )
40. Halk
Sayfa 19 / 77
4.2. PAYDAŞ ANALİZİ
PAYDAŞ
PAYDAŞ TÜRÜ
NEDEN PAYDAŞ
ÖNCELİĞİ
Üyelerimiz
Müşteri
Varoluş nedenimiz
1.derece
Yöneticilerimiz
İç paydaş
Yürütme organı
Kuruma yön verir
Kanun ve beklentilere göre hizmetlerin
yürütülmesini sağlar. Üye memnuniyeti
açısından önceliklidir.
1.derece
Personelimiz
İç paydaş
1.derece
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
İç paydaş
Bağlı olduğumuz kurumdur
İşleyişimize yön verir
1.derece
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Dış paydaş/iç
paydaş
Kanun ve mevzuatlarımızı işleyişimizi
belirleyen, bağlı olduğumuz kurum
1.derece
T.C. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Dış paydaş/iç
paydaş
Kanun ve mevzuatlarımızı işleyişimizi
belirleyen, bağlı olduğumuz kurum
1.derece
TOBB Emekli Sandığı
Vakfı
İç paydaş/dış
paydaş
Personelin geleceğinin teminatı
1.derece
Diğer oda ve borsalar
Dış paydaş
Dayanışma, bilgi alış verişi, networking
2.derece
Konseyde başkanımız yer almaktadır.
Tüm TSO’ların temsil edildiği konsey
1.derece
Ticaret ve Sanayi Odaları Dış paydaş
Konseyi
Kaymakamlık
Dış paydaş
Gemlik Belediyesi
Dış paydaş
Gümrük Müdürlüğü
Dış paydaş
ICC/ DEİK
Dış paydaş
TD-IHK
Dış paydaş
Sosyal Güvenlik Kurumu ÇSGB
Mülki amirimiz
ortak projelerle halka destek verdiğimiz
sosyal çalışma ortağımız
Bina ortağımız,
Ortak çalışma ve hizmetler
İhracatın yoğun olduğu bir bölgede
olduğumuzdan dış ticaretteki paydaşımız
2.derece
2.derece
2.derece
Uluslararası arenada temsilimizi sağlayan
kurum
Üyesi olduğumuz oda
Uluslararası faaliyetler
2.derece
Dış paydaş
Üyelerimizin geleceğinin teminatı, kanuni
mevzuatlar
2.derece
Uludağ Üniversitesi
(M.Y.O.)
Dış paydaş
Karşılıklı eğitim desteği aldığımız ve
verdiğimiz kurum
2.derece
Milli Eğitim Müdürlüğü
Dış paydaş
%100 destek verdiğimiz kurum, okul
yapımı, kitap yardımları gibi hizmetler
1.derece
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Dış paydaş
Huzuru ve asayişi sağlayarak üyelerin ve
toplumun güvenliğini sağlar
2.derece
2.derece
Sayfa 20 / 77
Uludağ İhracatçılar Birliği
Dış paydaş
İhracatçı üyelerimizi etkiler, ortak
üyelerimiz ve eğitim faaliyetleri
2.derece
Gemlik Liman Başkanlığı
Dış paydaş
İstatistikî verilerimizi karşılar
2.derece
Gemlik Vergi Dairesi
Dış paydaş
Kazancımızın paydaşı
ekonomik ve kurumsal paydaş
1.derece
İlçe Tarım Müdürlüğü
Dış paydaş
Yazışma ve zeytin ile ilgili konularda görüş
alışverişi
3.derece
Ziraat Odası
Dış paydaş
Yazışma ve zeytin ile ilgili konularda görüş
alışverişi
3.derece
Mal Müdürlüğü
Dış paydaş
Piyasa rayiç bedel ve arsa değer
belirlemeleri
3.derece
Adliye
Dış paydaş
Çeşitli yazışma ve bilgilendirmeler yaparız
3.derece
BUSEB A.Ş.
Dış Paydaş
Yönetiminde yer alıyoruz bizim üyemiz
karşılıklı bilgi alışverişi
1.derece
KOSGEB
Dış Paydaş
Üyelerimizin kredi- hibe destekçisi
1.derece
TSE
Dış Paydaş
Belgelendirme kuruluşumuz
1.derece
Dış paydaş
Sosyal konularda dayanışma
yönetiminde yöneticilerimiz yer alıyor
Gemlik’in kalkınması için desteklediğimiz
kurumlar
3.derece
STK’lar
Üyelerimizden dolayı, şirket işlemlerini
yapanlar
Hizmet kalitemizi etkiler,
üyelerimizin memnuniyetini etkiler
3.derece
Dış paydaş
Araştırma faaliyetlerimizi yapar.
1.derece
ABİGEM A.Ş.
Dış Paydaş
1.derece
Basın Danışmanı
İç Paydaş
Hukuk danışmanı
İç Paydaş
Eğitim faaliyetleri
İş geliştirme faaliyetleri
Odamızın basında temsili ve tanıtımı
faaliyetlerini yürütür.
Odanın hukuki anlamda danışmanıdır. İlgili
davaları açar ve takibini yapar.
Kurs faaliyetleri
3.derece
Muhasebeciler
Dış paydaş
Tedarikçilerimiz
Dış paydaş
Aksoy Araştırma Ltd Şti
Gemlik Halk Eğitim
Merkezi
Dış paydaş
1.derece
1.derece
1 derece
Gemlik Mesleki Eğitim
Merkezi
Dış Paydaş
Ortak eğitim faaliyetleri
2.derece
KALDER
Dış Paydaş
Eğitim ve kalite derneği, gelecekte
üyeliğimiz olacak
2.derece
İŞKUR
Dış Paydaş
Mesleki eğitimler, UMEM Projeleri,
Girişimcilik Projeleri
3.derece
Sayfa 21 / 77
BEBKA
NOTERLER
Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları
Gazeteler
Halk
Dış Paydaş
Kalkınma Projeleri, Eğitimler
3.derece
Dış Paydaş
Onay ve Tasdik İşlemleri
2.derece
Dış Paydaş
Proje Ortaklıkları, diğer ortak çalışmalar
3.derece
Dış paydaş
Reklam, tanıtım, duyuru
2.derece
Dış paydaş
Hayatın ve bölgemizin paydaşı, hizmet
bekler
sosyal sorumluluk paydaşlarımız
2.derece
Önceliklendirmede göz önünde bulundurulan kriterler:
1.derecede öncelikli paydaş: En üst düzeyde kuruluşu etkileyen ve kuruluştan etkilenen paydaş
2.derecede öncelikli paydaş: Kuruluşu etkileyen ve kuruluştan etkilenen paydaş
3.derecede öncelikli paydaş: En alt düzeyde kuruluşu etkileyen ve kuruluştan etkilenen paydaş
4.3. PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yukarıda paydaş türü belirlenen, önceliklendirilen ve hangi konudan ve neden dolayı etkileştiğimiz
belirtilen paydaşlarımızın; aşağıdaki tabloda odamızın hangi faaliyet ve hizmeti ile ilgili olduğu
belirlenmiştir.
Bu tablo yardımıyla kuruluşumuzun hangi hizmetinin hangi paydaşımıza etki ettiği görülmüş ve hangi
hizmetimizden kimlerin yararlanıyor olduğu açık bir biçimde ortaya konmuştur. Bu tablo faaliyet
alanlarımız ve ürün/hizmetlerimiz tablosu ile paydaş analizi tablosunun çaprazlandırılması metodu ile
ortaya çıkmış olan ‘Paydaş-Hizmet Matrisi’dir. Paydaşımızın bizden aldığı hizmet/hizmetler işaretlenerek
belirlenmiştir.
Sayfa 22 / 77
PAYDAŞLARIMIZ
FAALİYET ALANI
MECLİS
YÖNETİM
KURULU
HİZMETLER
ÜYELER
YÖNETİCİLER
PERSONEL
TOBB
ICC
DEİK
ODA/
BORSALAR
T.C. GÜMRÜK VE
TİC. BAK./ T.C. BİLİM
SAN VE TEK.BAK
MECLİS KARARLARI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA YAZIŞMALARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BÜTÇE TASLAĞI
GENEL SEKRETER
FAALİYET RAPORU TASLAĞI
X
PERSONEL SİCİL DOSYALARI
TİCARET SİCİL
SOS.GÜV.K
UR-ÇSGB
X
KAYMAKAMLI
K
BELEDİYE
X
X
X
X
X
X
X
X
GÜMRÜK
MÜD.
ULUDAĞ
ÜN(M.Y.O.)
MİLLİ
EĞİTİM.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
RAİÇ BEDEL TESPİTİ
X
TİCARET SİCİLTESCİL, TADİL, TERKİN VE
İŞLETME REHNİ
X
X
X
X
TİC
SİCİL GAZETESİ SURETİ
TESİCİLİ
TİC SİC TASD.
YETKİ BELGESİ
GAYRİMENKUL TAS BELG
TİCARET
YAZIŞM.
İFLAS VE SİCİL
KONK.
BELG.
MERSİS UYGULAMLARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA SİCİL KAYDI
X
X
X
FAALİYET BELGESİ
MESLEKTEN MEN BEL.
ODA SİCİL SURETİ
ODA YAZŞMALARI
X
X
X
X
SİGORTACILIK UYG. BAŞVURUSU
İNCELEMELERİ
X
X
KAPASİTE- EKSPERTİZ
YERLİ MALI BELGESİ
X
X
X
X
X
İŞ MAKİNESİ TESCİL
X
X
X
X
X
ÜYE BİLGİLERİ GÜNC.
X
X
X
X
X
X
BİLİŞİM ALT YAPI TEKNİK DES.
X
X
X
X
X
X
X
WEB SİTESİ YÖNETİMİ
X
X
X
X
X
X
X
X
E-BÜLTEN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA SİCİL
SANAYİ SİCİL
BİLGİ İŞLEM VE
İLETİŞİM
x
X
X
X
X
X
SİSTEM VE DOKÜMAN YDK.
GRAFİK VE TASARIM
X
X
X
X
X
X
X
FUAR VE ORGANİZASYONLAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 23 / 77
4.3.1.PAYDAŞ-HİZMET MATRİSİ
PAYDAŞLARIMIZ
HİZMETLER
FAALİYET ALANI
KALİTE
MUHASEBE
İHRACAT
DIŞARIDAN
SAĞLANAN FAYDA
VE HİZMETLER
DESTEK
HİZMETLERİ
ÜYELER
YÖNETİCİLER
PERSONEL
TOBB
ICC
DEİK
ODA/
BORSALAR
T.C. GÜMRÜK VE TİC.
BAK. / T.C. BİLİM SAN
VE TEK.BAK
SOS.GÜV.KUR
-ÇSGB
KAYMAKAML
IK
BELEDİYE
GÜMRÜK
MÜD.
ULUDAĞ
ÜNİVRS.
(M.Y.O.)
MİLLİ
EĞİTİM
MÜD.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AKREDİTASYON SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PERSONEL VE ÜYE TALEP /
ŞİKAYETLERİNİ TESPİT ETME
X
X
X
X
İÇ EĞİTİMLER
DIŞ EĞİTİMLER,TOPLANTI
X
X
X
X
PERSONEL VE ÜYE MEMNUNİYET
ANKETLERİ
X
X
X
X
AİDATLAR
X
X
X
PERSONEL BORDROLARI
X
X
X
X
X
AYLIK MİZANIN HAZIRLANMASI
X
X
X
X
X
BÜTÇE TAKİBİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İHRACAT BELGE ONAYI
X
X
X
X
X
İHRACAT YAZIŞMALARI
İHRACAT İSTATİSTİKLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
ÜYELERİ İHRACAT KON.
BİLGİLENDİRME
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BASIN DANIŞMANLIĞI
HUKUK DANIŞMANLIĞI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MATBAA VE DERGİ HİZ.
TEMİZLİK VE SUNUM HİZ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA HİZMET ARACI KULLANIMI
X
X
X
KURYE HİZMETLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 24 / 77
FAALİYET ALANI
PAYDAŞLARIMIZ
HİZMETLER
MECLİS
MECLİS KARARLARI
İLÇE EMNİYET
MÜD.
X
ULUDAĞ
İHRACATÇIL.BİRLİĞİ
X
GEMLİK
LİMAN BŞ.
X
GEMLİK VERGİ
DAİRESİ
X
STKlar
YÖNETİM
KURULU
YÖNETİM KURULU KARARLARI
X
X
X
X
X
ODA YAZIŞMALARI
X
X
X
X
X
MUHASEB
ECİLER
TEDARİKÇİLER
HALK
ZİRAAT
ODASI
X
MAL MÜD
ADLİYE
X
İLÇE TARIM
MÜD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BÜTÇE TASLAĞI
FAALİYET RAPORU TASLAĞI
PERSONEL SİCİL DOSYALRI
GENEL SEKRETER
TİCARET SİCİL
ODA SİCİL
RAİÇ BEDEN TESPİTİ
X
X
TİCARET SİCİL TESCİL,
TADİL, TERKİN, VE İŞLETME REHNİ
TİC
SİCİL GAZETESİ SURETİ
TESCİLİ
X
X
X
TİC SİC TASD.
YETKİ BELGESİ
TİCARET
SİCİL YAZIŞM
GAYRİMENKUL
TAS BELG
İFLAS VE KONK. BELG.
MERSİS UYGULAMLARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA SİCİL KAYDI
X
FAALİYET BELGESİ
MESLEKTEN MEN BEL.
ODA YAZŞMALARI
SİCİL SURETİ
X
X
X
X
X
SİGORTACILIK UYG. BAŞVURUSU
İNCELEMELERİ
SANAYİ SİCİL
BİLGİ İŞLEM VE
İLETİŞİM
X
KAPASİTE- EKSPERTİZ
YERLİ MALI BELGESİ
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞ MAKİNESİ TESCİL
X
ÜYE BİLGİLERİ GÜNC.
X
X
X
X
BİLİŞİM ALT YAPI TEKNİK DESTEK
X
X
X
X
WEB SİTESİ YÖNETİMİ
X
X
X
X
E-BÜLTEN
X
X
X
X
SİSTEM VE DOKÜMAN
YEDEKLEME
GRAFİK VE TASARIM
X
X
X
X
X
FUAR VE ORGANİZASYONLAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 25 / 77
PAYDAŞLARIMIZ
FAALİYET ALANI
HİZMETLER
İLÇE EMNİYET
MÜD
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
KALİTE
ULUDAĞ
İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ
GEMLİK
LİMAN BŞ.
X
GEMLİK
VERGİ
DAİRESİ
X
AKREDİTASYON SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
STKlar
MUHASEBECİ
LER
TEDERİKÇİLERİ
MİZ
HALK
İLÇE TARIM
MÜDÜRLÜĞÜ
ZİRAAT
ODASI
MAL
MÜDÜRLÜĞÜ
ADLİYE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PERSONEL VE ÜYE TALEP /
ŞİKÂYETLERİNİ TESPİT ETME
İÇ EĞİTİMLER
DIŞ EĞİTİMLER,
SEMİNER,TOPLANTI
MUHASEBE
İHRACAT
DIŞARDAN SAĞLANAN
FAYDA VE HİZMETLER
DESTEK HİZMETLER
PERSONEL VE ÜYE
MEMNUNİYET ANKETLERİ
AİDATLAR
PERSONEL BORDROLARI
AYLIK MİZANIN HAZIRLANMASI
BÜTÇE TAKİBİ
İHRACAT BELGE ONAYI
İHRACAT YAZIŞMALARI
İHRACAT İSTATİSTİKLERİ
ÜYELERİ İHRACAT KON.
BİLGİLENDİRME
BASIN DANIŞMANLIĞI
HUKUK DANIŞMANLIĞI
MATBAA VE DERGİ HİZMETLERİ
TEMİZLİK VE SUNUM HİZ
ODA HİZMET ARACI KULLANIMI
KURYE HİZMETLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 26 / 77
FAALİYET
ALANI
MECLİS
YÖNETİM
KURULU
GENEL
SEKRETER
HİZMETLER
TOBB EMEKLİ
SAN.VAKFI
MECLİS KARARLARI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
ODA YAZIŞMALARI
BÜTÇE TASLAĞI
FAALİYET RAPORU TASLAĞI
PERSONEL SİCİL DOSYALRI
TİC VE SAN.
ODALARI KON
X
X
X
TD-IHK
KALDER
BUSEB A.Ş
KOSGEB
X
X
X
PAYDAŞLARIMIZ
TSE
AKSOY
ARAŞTIRMA
ABİGEM
X
X
X
BASIN
DANIŞMA
NI.
HUKUK
DANIŞMANIGAZETELER
GEMLİK HALK
EĞİTİM MER
GEMLİK
MESLEKİ
EĞİTİM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RAİÇ BEDEN TESPİTİ
X
TİCARET SİCİL TESCİL,
TADİL, TERKİN, VE İŞLETME REHNİ
TİCARET SİCİL
X
TİC SİCİL GAZETESİ SURETİ
REHNİ
TİC
SİC TESCİLİ
TASD.
YETKİ BELGESİ
GAYRİMENKUL TAS BELG
İFLAS VE KONK. BELG.
TİCARET SİCİL YAZIŞM.
X
MERSİS UYGULAMLARI
ODA SİCİL
SANAYİ SİCİL
ODA SİCİL KAYDI
FAALİYET BELGESİ
MESLEKTEN MEN BEL.
ODA SİCİL SURETİ
SİGORTACILIK UYGUNLUK BAŞVURU
VE İNCELEME
ODA YAZIŞMALARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KAPASİTE- EKSPERTİZ
YERLİ MALI BELGESİ
X
İŞ MAKİNESİ TESCİL
X
X
X
X
X
X
X
ÜYE BİLGİLERİ GÜNC.
BİLGİ İŞLEM VE
İLETİŞİM
BİLİŞİM ALT YAPI TEKNİK DESTEK
WEB SİTESİ YÖNETİMİ
BÜLTEN
X
X
X
SİSTEM VE DOKÜMAN YEDEKLEME
X
GRAFİK VE TASARIM
FUAR VE ORGANİZASYONLAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 27 / 77
FAALİYET
ALANI
KALİTE
MUHASEBE
İHRACAT
DIŞARIDAN
SAĞLANAN
FAYDA VE
HİZMETLER
DESTEK
HİZMETLRİ
HİZMETLER
PAYDAŞLARIMIZ
TOBB EMEKLİ
SAN.VAKFI
TİC VE SANİ
ODALARI
KON
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
X
X
AKREDİTASYON SİSTEMİNİN UYGULANMASI
X
X
TDIHK
KALDER
BUSEB
A.Ş
X
X
X
PERSONEL VE ÜYE TALEP / ŞİKÂYETLERİNİ
TESPİT ETME
İÇ EĞİTİMLER
DIŞ EĞİTİMLER,SEMİNER,TOPLANTI
X
KOSGEB
TSE
AKSOY
ARAŞTIRA
ABİGEM
BASIN
DANIŞMANI.
HUKUK
DANIŞMANIGAZETELER
GEMLİK
HALK
EĞİTİM
MERKZİ
GEMLİK MESLEKİ
EĞİTİM MEKEZİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PERSONEL VE ÜYE MEMNUNİYET ANKETLERİ
AİDATLAR
PERSONEL BORDROLARI
AYLIK MİZANIN HAZIRLANMASI
BÜTÇE TAKİBİ
İHRACAT BELGE ONAYI
İHRACAT YAZIŞMALARI
İHRACAT İSTATİSTİKLERİ
ÜYELERİ İHRACAT KON. BİLGİLENDİRME
BASIN DANIŞMANLIĞI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HUKUK DANIŞMANLIĞI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MATBAA VE DERGİ HİZMETLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TEMİZLİK VE SUNUM HİZMETLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA HİZMET ARACI KULLANIMI
KURYE HİZMETLERİ
Sayfa 28 / 77
HİZMETLER
FAALİYET
ALANI
PAYDAŞLARIMIZ
İŞKUR
BEBKA
MECLİS
MECLİS KARARLARI
YÖNETİM
KURULU
YÖNETİM KURULU KARARLARI
X
X
X
X
ODA YAZIŞMALARI
X
X
NOTERLER
ESNAF VE
SANATKARLAR
ODASI
X
X
X
X
BÜTÇE TASLAĞI
GENEL
SEKRETER
FAALİYET RAPORU TASLAĞI
PERSONEL SİCİL DOSYALRI
RAİÇ BEDEN TESPİTİ
TİCARET SİCİL
TİCARET SİCİL TESCİL,
TADİL, TERKİN, VE İŞLETME REHNİ
X
TİC SİCİL GAZETESİ SURETİ
REHNİ
TİC
SİC TESCİLİ
TASD.
YETKİ BELGESİ
GAYRİMENKUL TAS BELG
İFLAS VE KONK. BELG.
TİCARET SİCİL YAZIŞM.
X
X
X
MERSİS UYGULAMLARI
ODA SİCİL
ODA SİCİL KAYDI
FAALİYET BELGESİ
MESLEKTEN MEN BEL.
ODA SİCİL SURETİ
SİGORTACILIK UYGUNLUK BAŞVURU
VE İNCELEME
ODA YAZIŞMALARI
SANAYİ
SİCİL
X
X
X
X
KAPASİTE- EKSPERTİZ
YERLİ MALI BELGESİ
X
İŞ MAKİNESİ TESCİL
X
ÜYE BİLGİLERİ GÜNC.
BİLİŞİM ALT YAPI TEKNİK DESTEK
BİLGİ İŞLEM
VE İLETİŞİM
X
X
WEB SİTESİ YÖNETİMİ
E-BÜLTEN
SİSTEM VE DOKÜMAN YEDEKLEME
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GRAFİK VE TASARIM
FUAR VE ORGANİZASYONLAR
Sayfa 29 / 77
FAALİYET
ALANI
HİZMETLER
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
AKREDİTASYON SİSTEMİNİN UYGULANMASI
PAYDAŞLARIMIZ
İŞKUR
BEBKA
X
X
X
X
X
X
NOTERLER
ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI
X
X
X
X
X
PERSONEL VE ÜYE TALEP / ŞİKÂYETLERİNİ
TESPİT ETME
KALİTE
İÇ EĞİTİMLER
DIŞEĞİTİMLER,SEMİNER,TOPLANTI
PERSONEL VE ÜYE MEMNUNİYET
ANKETLERİ
AİDATLAR
MUHASEBE
PERSONEL BORDROLARI
AYLIK MİZANIN HAZIRLANMASI
BÜTÇE TAKİBİ
X
İHRACAT BELGE ONAYI
İHRACAT
DIŞARIDAN
SAĞLANAN
FAYDA VE
HİZMETLER
DESTEK
HİZMETLRİ
İHRACAT YAZIŞMALARI
İHRACAT İSTATİSTİKLERİ
X
X
ÜYELERİ İHRACAT KON. BİLGİLENDİRME
X
X
BASIN DANIŞMANLIĞI
X
X
X
X
HUKUK DANIŞMANLIĞI
X
X
X
X
MATBAA VE DERGİ HİZMETLERİ
X
X
X
X
TEMİZLİK VE SUNUM HİZMETLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
ODA HİZMET ARACI KULLANIMI
KURYE HİZMETLERİ
Sayfa 30 / 77
4.3.2. PAYDAŞ ETKİ ÖNEM MATRİSİ
ETKİ
ZAYIF
GÜÇLÜ
ÖNEM
ÖNEMSİZ
TOBB Emekli Sandığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
SGB
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Halk
İlçe Tarım Müdürlüğü
Ziraat Odası
Mal Müdürlüğü
Adliye
Muhasebeciler
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
ICC
DEİK
Kaymakamlık
Gemlik Vergi Dairesi
BİLGİLENDİR
İZLE
Milli Eğitim Müdürlüğü
Gemlik Liman Müdürlüğü
STK’lar
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi
Gemlik Mesleki Eğitim Müdürlüğü
İZLE
BUSEB
İŞKUR
BEBKA
ÖNEMLİ
ÇIKARLARINI GÖZET,
ÇALIŞMALARA DAHİL ET
Belediye
Üyeler
Yöneticiler
TOBB
Personel
TD-IHCC
Diğer Oda/Borsalar
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Gümrük Müdürlüğü
Uludağ İhracat Birliği
MYO
Aksoy Araştırma
ABİGEM
Basın Danışmanı
Hukuk Danışmanı
KOSGEB
TSE
KALDER
Gazeteler
Noterler
BİRLİKTE ÇALIŞ
Sayfa 31 / 77
4.4. PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi odanın yapacağı çalışmaların belirlenmesine yön
vermekte ve stratejik niyetlerin ortaya konmasını sağlamaktadır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak olan
faaliyet hem oda hizmet kalitesinin arttırılmasına hem de paydaşlarımızı memnuniyetinin sağlanmasına,
beklentilerinin karşılanmasına etki edecektir.
Bu aşamada paydaşlarımızın odamız hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Bu görüş ve önerilerin
alınması çalışmaları öncelikli olarak üyelerimize ve personelimize, daha sonrasında ise dış paydaşlarımıza
yönelik olarak yapılmıştır.
Üyelerimizin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik olarak yapılan anket çalışmaları; oda içi anket
çalışmaları ve saha analizleri ile yapılan üye memnuniyet araştırmalarından oluşacak şekilde iki ayrı
yöntemle gerçekleştirilmektedir. Oda içi anket çalışmaları kalite sorumlusu tarafından yapılmakta, saha
analizleri ise bir araştırma şirketi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar doğrultusunda düzenli olarak
gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu anketler yönetim kurulu ile birlikte gözden geçirilmekte ve
değerlendirilmektedir.
Anket sonuçlarıyla üyelerimizin odayı nasıl algıladıkları, memnun oldukları veya olmadıkları yanları tespit
edilmekte, hizmetlerimizde mevcut eksik yanlar saptanarak iyileşme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu
araştırma sonuçları yeni faaliyetlerin oluşturulmasında yol gösterici bir faktördür.
2014 yılının Mart ayında %95 güven aralığında 224 örneklem ile yapılarak elde edilen Gemlik Ticaret ve
Sanayi Odası üye memnuniyet araştırması sonuçlarına göre; memnuniyet oranları, odaya üye oldukları yıl
sayıları ile odayı tanıma ve tanımama durumuna göre Tablo 4.4.a ve Tablo 4.4.b’de detaylandırılmıştır.
Hiç
memnun
değilim
42,00%
Ne
Memnun
memnunum ne
değilim
memnum
değilim
44,00%
8,00%
2,90%
34,30%
51,40%
8,60%
2,90%
7-9 yıl arası
0,00%
52,20%
34,80%
4,30%
8,70%
10-12 yıl arası
4,30%
65,20%
17,40%
4,30%
8,70%
13-15 yıl arası
4,80%
57,10%
33,30%
0,00%
4,80%
16-20 yıl arası
8,60%
57,10%
20,00%
8,60%
5,70%
21 yıldan fazla
50,00%
25,00%
25,00%
0,00%
0,00%
Diğer
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,20%
49,20%
34,70%
6,20%
4,70%
FAALİYET YILI Çok
/MEMNUNİYET memnunum
Memnunum
1-3 yıl arası
4,00%
4-6 yıl arası
2,00%
Tablo 4.4.a. GTSO’ya üye oldukları yıllara göre memnuniyet oranları
Sayfa 32 / 77
Yukarıdaki tabloya göre odadan memnun olma oranları; odaya daha uzun süredir üye olan üyelerde son
yıllarda odaya kayıt olmuş üyelere göre daha yüksektir. Bu durum üyelerimizin yıllardır sahip oldukları ve
hala korumaya devam ettikleri bağlılık duygusundan kaynaklanıyor şeklinde değerlendirilebilir.
Ne
memnunum
Hiç
GTSO’YU
Çok
ne memnum Memnun memnun
TANIMA/MEMNUNİYET memnunum Memnunum değilim
değilim
değilim
Çok iyi tanıyorum
40,00%
26,70%
26,70%
6,70%
0,00%
100,00%
Tanıyorum
4,20%
78,90%
12,70%
1,40%
2,80%
100,00%
1,50%
38,80%
46,30%
11,90%
1,50%
100,00%
0,00%
35,70%
57,10%
0,00%
7,10%
100,00%
0,00%
15,40%
57,70%
7,70%
19,20%
100,00%
5,20%
49,20%
34,70%
6,20%
4,70%
100,00%
Ne tanıyorum ne
tanımıyorum
Tanımıyorum
Hiç tanımıyorum
Tablo 4.4.b. GTSO’yu tanıma durumlarına göre memnuniyet oranları
Tablo 4.4.b’ ye göre Odayı tanıma oranları arttıkça üyelerimizin odadan duydukları memnuniyet oranları
da artmaktadır. Odayı tanımayan bölümün memnuniyet oranlarındaki düşüş o bölümde yer alan üyelerin
odanın hizmet ve faaliyetlerinden haberdar olmamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
2014 yılının başlarında yapılan üye memnuniyet araştırması sonuçlarına göre ankete katılan üyelerimizden
%44.8 Limited şirket, %42.7 şahıs firması, %9,4 anonim şirket, %2,1 kolektif şirket ve %1 ise
kooperatiflerden oluşmaktadır. Araştırmamıza katılan toplam 224 tane üyenin memnuniyet oranları
EK1’de verilmiştir. Bu tablolar bu sorulara cevap veren üyelerimizin sorulan birimlerden personel
davranışı, hizmetin süresi, bilgi ve kaynak yeterliliği ile talebin karşılanma düzeyi ile ilgili memnuniyet
oranları incelenmiştir.
Üyelerin oda hizmetlerinden ne düzeyde memnun olduklarının tespiti ve durum analizinde bize yön
vermesi için yapılmış olan bu anketten elde edilen sonuçlara göre birimlerden memnun olanların
cevaplarına göre memnun olma oranı %80 oranında memnuniyetin altına düşmemiştir. Yine aynı
sonuçlara göre ise kötü olarak alınan cevaplar yani tespit edilen memnuniyetsizlik hiçbir birim ve hiçbir
kriter için %20 oranının üzerine çıkmamıştır.
Sayfa 33 / 77
Ayrıca bu anketler üyelerden diğer öneri ve şikayetlerin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Odayı
nasıl algıladıkları, dolayısı ile başarılı olduğumuz noktalar alınan geri bildirimler ve memnuniyet oranları
ile tespit edilmekte; bunun yanında şikayet ve öneriler ile eksiklerin düzeltilmesi sağlanmaktadır.
Müşteri memnuniyeti araştırmaları yanı sıra yapılan diğer bir araştırma çalışması da personele yönelik
olarak gerçekleştirilen personel memnuniyet anketleridir. Odanın en öncelikli paydaşlarından olan
personel oda hizmetlerinin sunulmasında var olan en öncelikli halkalardan biridir. Memnun personel daha
iyi hizmet sunacağı için, oda hedeflerinin gerçekleşmesini hızlandırıcı bir etki sağlayacaktır. Bu nedenle
personel memnuniyetinin artışı beraberinde üye memnuniyetinin artışını da getirecektir. Düzenli
aralıklarla oda içinde yapılan personel anketleri yönetim ile birlikte değerlendirilmekte ve odanın
projelerine etki etmektedir.
Tablo 4.4.c’de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına yöneltilen ifadelere, çalışanların ne ölçüde
katılıyor oldukları görülmektedir.
7. GTSO ülke genelinde saygınlığa sahip bir kurumdur.
6. GTSO tüm gelişmeleri yakından takip eder ve değerlendirir.
5. GTSO tüm üyelerine adil ve eşit davranır.
4. GTSO hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemiştir.
3. GTSO kanun ve mevzuatlara uygun hareket eder.
2. GTSO bürokratik sorunlardan uzak hizmet verir.
1. GTSO üye memnuniyetini amaç edinmiştir.
0
KESİNLİKLE KATILMIYORUM
KATILMIYORUM
1
KARARSIZIM
2
3
4
KATILIYORUM
5
6
7
8
9
KESİNLİKLE KATILIYORUM
Tablo 4.4.c Personelin GTSO ile ilgili ifadelere katılma durumu
Dış paydaşlar ise müşterilerimiz ve iç paydaşlarımız dışında kalan ve odamızın geleceğini ve hizmetlerini
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen diğer kurum ve kuruluşlardır. Bu kuruluşların görüş ve önerilerinin
alınması için ise yine anket çalışması kullanılmıştır.
Dış paydaşlarımıza mektup yolu ile ulaşarak yaptığımız dış paydaş anketinin Eylül 2014 tarihindeki
sonuçlarına göre; ankete katılan kurum ve kuruluşların odamızın verdikleri cevaplar EK2’ de verilmiştir.
Sayfa 34 / 77
Dış paydaşlarımız Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal kimliğini değerlendirdikleri soruya %100
oranında olumlu cevap vermişler, hizmetlerini bildiklerini belirtmişlerdir. Gemlik Ticaret ve Sanayi odasının
güçlü yönlerini sorduğumuzda ise genel olarak ilçemizin coğrafi konumuna ve sanayisine değinilmiştir.
Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi odanın yapacağı çalışmaların belirlenmesine yön
vermekte ve stratejik niyetlerin ortaya konmasını sağlamaktadır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak olan
faaliyet hem oda hizmet kalitesinin arttırılmasına hem de paydaşlarımızı memnuniyetinin sağlanmasına,
beklentilerinin karşılanmasına etki edecektir.
5. İÇ YAPI ANALİZİ
5.1. GTSO Organizasyon Yapısı
5.1.1. Personel Analizi
Kurumumuzda toplam 9 personel çalışmaktadır. Yapılan personel analizine göre kurumumuzda çalışan
kişilerin %67’si kadınlar ve %33’ünü de erkekler oluşturmaktadır.
Çalışanların eğitim durumu incelendiğinde; %44’lük bir dilim lisans, %33’lük bir dilim lise, %11’lik bir dilim
yüksek lisans ve %11’lik bir dilimin ise yüksekokul mezunu olduğu anlaşılmaktadır.
Yabancı dil bilgisine bakıldığında çalışanların %22lik bir bölümün İngilizceyi iyi düzeyde bildiği
anlaşılmaktadır. Ayrıca %22 lik bir kısmının da İngilizceye çok iyi derecede hakim olduğu görülmüştür.
Almanca bilenlerin oranında gözle görülür bir düşüklük olduğu, bu eksikliğin giderilmesi için ilgili personele
eğitim verilebilir.
Ayrıca çalışanlarımız bilgisayar kullanımı incelendiğinde; MS Office programlarına %44lük bir kısmın çok
iyi derecede hakim olduğu, %33ünün iyi derecede hakim olduğu, %22sinin orta derecede hakim olduğu
saptanmıştır. Programlara hakimiyetin arttırılmasına yönelik iç eğitimler verilebilir.
Personelin %22si odamızda 10 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekte olup, %22sinin 6-10 yıldır çalıştığı ve
%56 sının ise 1-5 yıldır odamızda çalıştığı görüşmüştür.
Sayfa 35 / 77
5.1.2 Oda Organları
Meclis, yönetim kurulu, meslek komiteleri ve disiplin kurulu organlarından oluşan Gemlik Ticaret ve Sanayi
Odası 4 yılda bir kanun ve mevzuatlara uygun şekilde yargı gözetiminde yapılan seçimlerle
oluşturulmaktadır.
Oda organlarının üye sayıları, görev ve toplantı sıklıkları Tablo 5.1.2.a’da gösterilmiştir.
ODA ORGANLARI
ÜYE SAYISI GÖREVLERİ
TOPLANTI SIKLIĞI
Meclis
24
Karar ve denetim organı
Aylık
Yönetim kurulu
7
İcra organı
Haftalık
Meslek komiteleri
59
Sektör sorunlarının tespiti, öneriler
geliştirilmesi ve diğer sektörel çalışmalar
Aylık
Disiplin kurulu
6
Üyelere uygulanacak disiplin ve para
cezalarının tespiti ve cezalandırılması
Gerekli durumlarda
Hesapları İnceleme
Komisyonu
3
Gelir gider tablolarının incelenmesi
Aylık
Tablo 5.1.2.a GTSO Oda Organları
Sayfa 36 / 77
5.1.3.Organizasyon Şeması
Sayfa 37 / 77
5.2. Delegasyonlarımız
ÜYE OLUNAN KURULUŞ
GÖREV
GÖREVLİ OLAN GTSO ÜYESİ-PERSONELİ
TOBB
GENEL KURUL DELEGELİĞİ
Y.K. BAŞKANI-3 MECLİS ÜYESİ
TOBB
BASIN YAYIN KONSEYİ ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU
KURUL ÜYELİĞİ
3 ODA ÜYESİ
İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
KURUL ÜYELİĞİ
3 ODA ÜYESİ
GEMLİK BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELİĞİ
MECLİS ÜYESİ
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ
ODA TEMSİLCİLİĞİ
MECLİS ÜYESİ
BUSEB A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TD-IHK
ODA TEMSİLCİLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GEMLİK KENT KONSEYİ
KONSEY YÖNETİMİ ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÜNİVERSİTE YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
DERNEK ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GEMLİK GÜVENLİK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ
DERNEK ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL SEKRETER
TSE DANIŞMA KURULU
KURUL ÜYELİĞİ
YÖNETİMKURULU BŞK.
MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKAN
1 PERSONEL
GEBZE KÖMÜRCÜLER ORGANİZE SANAYİ
YRD.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İSTANBUL DENİZ TİCARET ODASI
MESLEK KOMİTE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
FIRAT SANAYİ İŞ ADAMLARI FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BEBKA DANIŞMA KURULU ÜYESİ
DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Tablo 5.2.a. Kurumsal Üyelikler
Sayfa 38 / 77
5.3. Performans Göstergeleri
5.3.a. Onaylanan İhracat Belge Sayıları
ONAYLANAN BELGE SAYISI
22000
2013
23000
2012
24000
2011
25000
2010
26000
27000
2009
28000
29000
30000
2008
5.3.b. Yerel ve Ulusal Basında Yer Alma Verileri
ULUSAL
YEREL
0
20
40
60
2013
2012
80
2011
100
120
140
2010
Sayfa 39 / 77
5.3.c. 2000-2013 Yılları Arası Açılan-Kapanan Şirket Sayıları
AÇILAN İŞLETMELER
KAPANAN İŞLETMELER
334
226
225
204
173
127
129
143
153
149
59
53
49
2000
2001
2002
67
68
62
2003
2004
2005
153
128
118 114
117
115
102
147
74
2006
2007
2008
2009
2010
2011
150
136
62
2012
2013
Yukarıdaki performans göstergelerine ait tüm tablolarda yer alan veriler ait olduğu yılların tamamını
içermektedir.
Sayfa 40 / 77
5.4. Teknolojik Altyapı Analizi
GTSO BT (Hardware) Alt Yapısına Genel Bakış
Kurum içinde; iş akışlarını hızlandıracak, mevcut hizmetlerini daha hızlı, daha güvenli bir şekilde
yürütebilecek, iletişim kaynaklarını üst seviyede kullana bilecek ve veri kayıplarını her koşulda önleyecek
bir sistem alt yapısı kurulmuştur. Kurumumuz bünyesinde alanında uzman bir BT personeli istihdam
edilmektedir. Kurumun tüm sistem alt yapısını üzerinde barındıran, yüksek güvenlikli bir IT odası
bulunmaktadır. Kurum içindeki tüm zayıf akım sistemi yüksek akım sisteminden izole edilerek tek bir
merkezde toplanmıştır. ( Yangın Alarm, Hırsızlık Alarm, Network, Telekomünikasyon, DVR Kamera) Her
kullanıcı için merkezi UPS hattı mevcuttur. Network üzerinde 1 misafir, 3 kullanıcı bazlı kablosuz
network yapısı bulunmaktadır. Kurum NETWORKÜNDE 10 aktif kullanıcı bulunmaktadır.
Tüm kullanıcıların bağlı olduğu ;
SERVER
YÖNETİLEBİLİR SWITCH,
UTM,
NAS,
ACCESS POİNT,
EXTERNEL DEPOLAMA BİRİMİ
YÜKSEK KAPASİTELİ UPS
MERKEZİ YAZDIRMA ÜNİTESİ
YEDEK MERKEZİ YAZDIRMA ÜNİTESİ
LOKAL YAZDIRMA ÜNİTESİ
KABLOLAMA SİTEMİ
2 ADET (DELL R 520)
2 ADET (CISCO)
1 ADET (SONICWALL)
1 ADET (QNAP)
2 ADET (SONICWALL)
2 ADET ( SEAGATE – WD)
1 ADET ( EMERSON LIEBERT GTX)
1 ADET ( KYOCERA)
1 ADET (KYOCERA)
1 ADET (XEROX)
50 YIL KULLANIM ÖMRÜNE SAHİP CAT 6 (BRANDREX)
GTSO BT (Software) Alt Yapısına Genel Bakış
Kurum içinde; iş akışlarını hızlandıracak, mevcut hizmetlerini daha hızlı, daha güvenli bir şekilde
yürütebilecek, iletişim kaynaklarını üst seviyede kullana bilecek ve veri kayıplarını her koşulda önleyecek
bir sistem yazılım alt yapısı kurulmuştur. Kurum içinde kullanılan yazılımların tamamı lisanlıdır. Bu
yazılımları inceleyecek olursak;
Cilent Yazılımlar
SERVER 2012
2 ADET ( 10 CAL)
EXCHANGE SERVER 2013
2 ADET (10 CAL)
OFFICE 2007 STANDART
4 ADET
OFFICE PROFESSIONAL
1 ADET
OFFICE STUDENT
3 ADET
OFFICE 2013 ST
6 ADET
PHOTOSHOP CS6
1 ADET
SONICWALL GATEWAY AV
1 ADET ( 5 YIL)
WINDOWS 7 PRO
8 ADET
WINDOWS 7 STANDART
1 ADET
WINDOWS XP
2 ADET
Sayfa 41 / 77
Online ( Uzak Nokta) Yazılımlar
ÜYELİK MODÜLÜ
TOBB
MUHASEBE MODÜLÜ
TOBB
KAPASİTE OTOMASYONU
TOBB
İŞ MAKİNESİ TESCİL
TOBB
ATR OTOMASYONU
TOBB
MERSİS
TİCARET BAKANLIĞI
KPS (KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ)
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
BT birimi tarafından yeni yazılımlar incelenmekte ve kurum bünyesine dahil edilmektedir. Tüm işletim
sistemleri düzeli olarak güncellenmektedir.
Sayfa 42 / 77
6.SWOT ANALİZİ
Swot Analizi ya da diğer bir şekilde GZFT Analizi, kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden
birisidir. Bu analizle odamızın güçlü ve zayıf yönleri ile odamız dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler
belirlenmiştir.
Swot analizi planlama sürecinde iki ayrı şekilde yapılmıştır. Bunlar personel swot analizi ve Akreditasyon İzleme
Komitesi swot analizidir. İlk swot analizi tüm personelin katılımı sağlanarak bir toplantı ile yapılmış, bu toplantının
tüm çıktıları Akreditasyon İzleme Komitesi tarafından yapılan swot analizinde girdi olarak kullanılmıştır. Planlama
çalışmaları sırasında Akreditasyon İzleme Komitesinden her kişiye sonuçlar sunulmuştur ve güçlü ve zayıf yönler ile
fırsatlar ve tehditler yeniden belirlenmiştir. Ayrı ayrı yapılan bu çalışma da personel ve Akreditasyon İzleme
Komitesinin değindiği konular neredeyse aynı sonuçları vermiştir. Burada yalnızca Akreditasyon İzleme Komitesinin
swot analizi sonuçları ortaya konulmuştur ancak bu personel swot analizini de içermektedir. Akreditasyon İzleme
Komitesi GZFT Analizine göre sonuçlar şöyledir:
6.1. SWOT ANALİZİ VERİLERİ:
Güçlü Yönlerimiz:














Eski ve köklü kurum kültürü
Kanun ve yönetmeliklerle idare edilmesi
Teknolojik alt yapı ve mimari yapısı
Güçlü ve dinamik mali yapısı
Üye sayımızın fazla oluşu
İletişim ağımız
Eğitimli, deneyimli ve dinamik personeli
Yönetim kurulu ve oda meclisinin deneyimli ve dinamik üyelerden oluşması
Saygın kurum yapısı
Kalite yönetim sistemleri
Otoriter kurum yapısı
Sosyal sorumluklardaki tutumu
Yerel medyadaki yeri
Örnek uygulamalarımızla bölgede ilklere girmek (akreditasyon, kalite, mersis, ab projeleri, ihracat belge onay satış)
Zayıf Yönlerimiz:











Kurumsallaşmayı tamamlayamama
Kurum içi diyalog eksikliği
Üyeler arası diyalog eksikliği ve üye ziyaretlerinin yapılmaması
Ticaret sicili ve kalite akreditasyon birimlerinde personel eksikliği
Üyeler arası sektörel iş geliştirme ve tanışma toplantılarının yetersizliği
Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına katılım eksikliği
Personelin görüş ve önerilerinin yeterince alınmaması
Elektronik arşiv sistemine henüz geçilmemiş olması
Misyon, vizyon ve kalite politikasının yeterince bilinmemesi
Personel motivasyonunu arttırıcı söylem ve eylemlerin olmaması
Meslek komitelerimizin aktif olarak çalışmaması
Sayfa 43 / 77
Fırsatlar:














Mecburi üyelik
İlçemizin stratejik ve coğrafi konumu
Bölgemizde Türkiye’nin belli başlı büyük sanayi tesislerinin olması
Bölgemizin tek liman ilçesi olması ve aynı zamanda 4 büyük limana ev sahipliği yapması
Serbest bölgesinin varlığı
Türkiye’de popülaritesi olan yerel ürünlerinin olması
Tecrübeli iş adamları ve sanayicilerinin üyemiz olması ve organlarımızda aktif görev alması
Büyük firmaların odamız üyesi olması
Hava yolu, deniz ulaşımı, karayolu ulaşım ağlarının bölgemizde faal oluşu
Turizm potansiyeli
Diğer oda ve borsaların kurumumuzdan bilgi ve ortak çalışma talepleri
İlçemizde bir fakültenin varlığı
Lojistik köy ile ilgili çalışmaların olması
Yeni çevre yolu otoban bağlantı kavşağının ilçemize yakın olması
Tehditler:















Ortadoğu’daki siyasi yapı ve savaş
Küreselleşme ve rekabete uyum sağlayamama
İlçemizin alt yapısal gelişiminin yetersiz oluşu
Liman ve gümrük hizmetleri için depolama sahalarının yetersizliği
Demiryolunun bölgemizde olmaması
Gelen göç
İşsizlik
Deprem riski
Çarpık kentleşme
TOBB’un yeniden yapılanmasına ilişkin spekülasyonlar
İhracat belge satışlarının TOBB bünyesinden alınması
Gemlik zeytin fidanının diğer bölgelerde kullanılması, devletin teşviki ve Gemlik zeytin markasının kullanılması
Gemlik’in ekonomik önceliklerinin belirlenmemiş olması
Gemlik’te yeni imar planlarının yapılmaması
Sosyal aktivite ve mekânların yetersizliği
Swot analizinden ortaya çıkan bu veriler kendi içinde çaprazlandırılmıştır. Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerden
oluşan GZFT Matrisi aşağıda yer almaktadır. Bu matris ileride belirlenen strateji ve hedeflerle Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının
bir yıl içinde gerçekleştireceği faaliyetlerin belirlenmesine yön vermiştir.
Sayfa 44 / 77
Mecburi üyelik
İlçemizin stratejik ve coğrafi konumu
İlçemizde sanayinin gelişmiş olması
FIRSATLAR
Bölgemizin tek liman ilçesi olması ve aynı
zamanda 4 büyük limana ev sahipliği yapması
Serbest bölgesinin varlığı
Türkiye’de popüleritesi olan yerel ürünlerinin
olması
Tecrübeli iş adamları ve sanayicilerinin üyemiz
olması ve organlarımızda aktif görev alması
Büyük firmaların odamız üyesi olması
Hava yolu, deniz ulaşımı, karayolu ulaşım
ağlarının bölgemizde faal oluşu
Turizm potansiyeli
Diğer oda ve borsaların kurumumuzdan bilgi ve
ortak
çalışma
talepleri varlığı
İlçemizde
bir fakültenin
Lojistik köy ile ilgili çalışmaların olması
Yeni çevre yolu otoban bağlantı kavşağının
ilçemize yakın olması
Ortadoğu’daki siyasi yapı ve savaş
Küreselleşme ve rekabete uyum sağlayamama
İlçemizin alt yapısal gelişiminin yetersiz oluşu
Liman ve gümrük hizmetleri için depolama
sahalarının yetersizliği
Demiryolunun bölgemizde olmaması
Gelen göç
İşsizlik
TEHDİTLER
Deprem riski
Çarpık kentleşme
TOBB’un yeniden yapılanmasına ilişkin
spekülasyonlar
İhracat belge satışlarının TOBB bünyesinden
alınması
Gemlik zeytin fidanının diğer bölgelerde
kullanılması, devletin teşviki ve Gemlik zeytin
markasının kullanılması
Gemlik’in ekonomik önceliklerinin belirlenmemiş
olması
Gemlik’te yeni imar planlarının yapılmaması
Sosyal aktivite ve mekanların yetersizliği
Sayfa 45 / 77
Meslek komitelerimizin aktif olarak çalışmaması
Personel motivasyonunu arttırıcı söylem ve eylemlerin olmaması
Misyon, vizyon ve kalite politikasının yeterince bilinmemesi
Elektronik arşiv sistemine henüz geçilmemiş olması
Personelin görüş ve önerilerinin yeterince alınmaması
Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına katılım eksikliği
Ticaret sicili ve kalite akreditasyon birimlerinde personel eksikliği
Üyeler arası diyalog eksikliği ve üye ziyaretlerinin yapılmaması
Kurum içi diyalog eksikliği
Kurumsallaşmayı tamamlayamama
Örnek uygulamalarımızla bölgede ilklere girmek
Yerel medyadaki yeri
Sosyal sorumluklardaki tutumu
Otoriter kurum yapısı
ZAYIF YANLAR
Kalite yönetim sistemleri
Yönetim kurulu ve oda meclisinin deneyimli ve dinamik üyelerden
oluşması
Saygın kurum yapısı
Eğitimli, deneyimli ve dinamik personeli
İletişim ağımız
Üye sayımızın fazla oluşu
Güçlü ve dinamik mali yapısı
Teknolojik alt yapı ve mimari yapısı
Kanun ve yönetmeliklerle idare edilmesi
Eski ve köklü kurum kültürü
GÜÇLÜ YANLAR
Üyeler arası sektörel iş geliştirme ve tanışma toplantılarının yetersizliği
6.2 GZFT MATRİSİ
III. BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
Sayfa 46 / 77
1. MİSYONUMUZ
Üye memnuniyetini esas alan,
Sürekli gelişen,
Güçlü,
Güvenilir,
Katılımcı,
Yön veren,
Çevreye, insana ve yasalara saygılı,
Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu,
Gemlik’in toplam değerini arttırmak için çalışan aktif bir oda olmaktır.
2. VİZYONUMUZ
Geleneğine bağlı,
Geleceğe dönük,
Yenilikçi,
Bölgesinde ilkleri başaran,
Tarım, sanayi ve ticarette değer yaratan
Üyeleriyle ve dünya ile bütünleşmiş öncü bir kurum olmaktır.
3. TEMEL İLKELERİMİZ
Faaliyet konularımızda gelişmeleri takip ederek, dünya standartlarında hizmet vermek
Tüm üyelerimize ihtiyaç duydukları hizmeti yüksek kalite standardında adil ve eşit olarak sunmak
Üyelerimizde kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek, güven duyulan, itibarlı, yaptırım gücü
yüksek bir kurumsal kimlik oluşturmak.
Misyonumuzda ve vizyonumuzda vurgulanmış değerlere inanan, teknoloji ve gelişmeleri yakından
takip eden, kurumsal kimlikle bütünleşmiş hizmet odaklı personel yapısını geliştirmek.
Paydaşlarımızla görev alanlarımızda ve topluma hizmet yönünde daha verimli çalışmalar yaparak
bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Sayfa 47 / 77
4.STRATEJİK ALANLARIMIZ

Üye ilişkileri ve üye memnuniyeti

İletişim ağı

Gemlik’in sosyal ve kültürel gelişiminin desteklenmesi

Uluslararası ticaretin geliştirilmesi

Çevre politikalarının geliştirilmesi

İnsan kaynakları

Mali yapı
5. STRATEJİLERİMİZ
STRATEJİ 1:
STRATEJİ 2:
STRATEJİ 3:
ÜYE İLİŞKİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ VE ÜYE
MEMNUNİYETİNİN
ARTTIRILMASI
ULUSLARARASI TİCARETİN
GELİŞTİRİLMESİ
İNSAN KAYNAKLARI AĞININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİ 4:
STRATEJİ 5:
STRATEJİ 6:
MALİ YAPININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
İŞ ÂLEMİ İLE İLİŞKİLERİ
GELİŞTİRMEK, İÇ VE DIŞ
PAYDAŞLARIMIZLA MEVCUT
OLAN BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK
GEMLİK’İN SOSYAL, KÜLTÜREL
VE ÇEVRE GELİŞİMİNİN
DESTEKLENMESİ
Sayfa 48 / 77
IV. BÖLÜM
2014-2017
STRATEJİK PLANI
Sayfa 49 / 77
Stratejik planlama; 2014-2017 yılları arasındaki bir süreci kapsamakla ve bu bölüm Gemlik Ticaret ve
Sanayi Odasının belirlediği hedefleri yani gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri içermektedir.
Önceki bölümlerde yapılan çalışmalar sonucu belirlenen stratejiler Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın
iyileşme ve gelişme yolunda atacağı adımları tarif etmektedir. Bu stratejilere ulaşmak için belirlenmiş
hedefler, stratejik planımızı oluşturmaktadır.
Belirlenmiş her hedef bir faaliyeti göstermekte, amacı belirlenmiş bir stratejinin yöntemini
oluşturmaktadır. Her faaliyet için bir performans kriteri belirlenmiş olup, faaliyetin amacına ulaşması
bu kriterin sağlanıp sağlanmaması ile doğru orantılıdır. Her faaliyetin yapılması, gözden geçirilmesi ve
takip edilebilmesi için sorumlu tayin edilmiştir. Bu sorumlu o faaliyetin belirtilen kriterlere uygun
olarak belirlenen zaman dilimi içinde gerçekleşmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca tabloda her faaliyet
için bütçede ayrılan kaynak, maliyet kısmında belirtilmiştir.
Stratejik planda belirtilen faaliyetler dışında odamızın bu yıl itibari ile uygulamaya başladığı
performansa dayalı personel yönetim sistemi gereğince belirlenecek olan ana hedefler ve alt hedefler
de işleyiş açısından fayda sağlayacak ve performansı arttıracaktır.
Sayfa 50 / 77
1. STRATEJİK HEDEF TABLOLARI (2014–2017)
STRATEJİ 1:
ÜYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜYE MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI
Amaç: Üyelerimiz ile ilişkilerimizi geliştirecek üye odaklı faaliyetlerde bulunmak, Analizlerde saptanan üye ilişkileri eksikliklerini ortadan kaldırmak ve üye memnuniyetini
arttırmak.
FAALİYETLER
Performans
Kriteri
Hedef
Sorumlu
Faaliyet 1.1. Tüm üyelerimizin katılımı ile gerçekleşecek bir yemek
organizasyonun yapılması
Sayı
4 Yemek
Faaliyet 1.2. Olağan Meclis Toplantılarımızın odamız üyesi sanayi
tesislerinde yapılması
Sayı
8 Toplantı
Faaliyet 1.3. Meslek grupları için kahvaltılı toplantı organize edilmesi
Sayı
11 Toplantı
(Yılda 3 )
Paşa AĞDEMİR
Agah ARDA
Ayhan YILDIZ
Mehmet YILDIRIM
Agah ARDA
Ayşegül GÜLER
Şefik YILMAZ
Ayşegül GÜLER
Faaliyet 1.4. Vergi Rekortmenleri, İhracat Rekortmenleri, ve En Eski
Üyelerimize onur ödüllerinin verilmesi
Gerçekleşme
Durumu
4 Organizasyon
Mehmet YILDIRIM
Faaliyet 1.5. Üye Memnuniyet Anketinin düzenli olarak yapılması ve
değerlendirilmesi
Faaliyet 1.6 Her meslek komitesinin kendi komitesindeki üyeleri ziyaret
etmesini sağlamak ( tüm faal ve askıdaki üyeler )
Faaliyet 1.7. Yeni Hizmet Binamızın açılış töreninin yapılması
Sayı
4 Araştırma
Kalite Sorumlusu
Sayı
Her yıl 500 üye
Paşa AĞDEMİR
Faaliyet 1.8. Gemlik ekonomik-sosyal durum araştırması yapmak ve
gerektiğinde sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak ortak çalışmalar
yürütmek
Faaliyet 1.9 Her yıl Faaliyet Raporu’nun hazırlanması ve üyelere
gönderilmesi
Agah ARDA
Gerçekleşme
%100
durumu
Gerçekleşme
%100 – 4
durumu ve sayı araştırma
Gerçekleşme
durumu
%100
Şefik YILMAZ
Agah ARDA
Ertan OKAY
Gamze ÖZELDİZ
Fikret METE
Ayhan YILDIZ
Süreç
Maliyet
2014-2015 -20162017
130.000 TL
2014-2015 -20162017
2.000 TL
2014-2015 -20162017
15.000 TL
2014-2015 -20162017
4 x 2000 TL
2014-2015 -20162017
2014-2015 -20162017
Kasım 2014
50.000 TL
2014-2015 -20162017
4 x 11000 TL
2014-2015 -20162017
4 x 1250 TL
---------------20000 TL
Sayfa 51 / 77
STRATEJİ 2:ULUSLARARASI TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ
Amaç: Üyelerin uluslararası iş hayatına katkı sağlamak, uluslararası ticarete değer yaratmak.
Performans Kriteri
Hedef
Sorumlu
Süreç
Maliyet
2 Fuar
Nurettin HOCAOĞLU
Ayhan YILDIZ
2014 - 2017
65.000 TL
Mehmet YILDIRIM
2015
5.000 TL
Ayhan YILDIZ
Emre GEMİCİOĞLU
2014-2016
7.500 TL
FAALİYETLER
Faaliyet 2.1. Yurt dışı fuarlara katılım sağlamak
Faaliyet 2.2. Pazar araştırılmaları için bir yabancı ülkeye
ziyaret, Bosna Hersek Ticaret Odası ile kardeş oda olmak.
Gerçekleşme Durumu
Gerçekleşme Durumu
1 Ziyaret
Faaliyet 2.3. Dış Ticaret Eğitimlerinin Düzenlenmesi
Sayı
2 Eğitim
Faaliyet 2.4. Avrupa Birliği Projesi Yazılması
Sayı
2 Proje
A.Ergin ERENOĞLU
Ayhan YILDIZ
2014 - 2017
1.000 TL
Faaliyet 2.5. Web sitemize yerli ve yabancı firmaların
kullanabileceği Sanal Fuar yapılması
Gerçekleşme Durumu
%100
Mehmet ANAR
Ayhan YILDIZ
2015
500 TL
Faaliyet 2.6. ICC İle İlişkilerin gözden geçirilmesi ve
geliştirilmesi
Gerçekleşme Durumu
%100
Nurettin HOCAOĞLU
Emre GEMİCİOĞLU
2015
-
Sayfa 52 / 77
STRATEJİ 3:İNSAN KAYNAKLARI AĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Amaç: Mutlu personel mutlu üye anlayışından yola çıkarak insan kaynaklarımızı geliştirerek üye memnuniyetini arttırmak.
Performans
Kriteri
Hedef
Sorumlu
Süreç
Maliyet
Faaliyet 3.1. Personelin motivasyonunu arttırmak, ortaklaşa vakit
geçirmeleri ve birlikteliklerini pekiştirebilmeleri için yılda iki sefer personel
etkinliği düzenlenmesi
Sayı
8 etkinlik
Mehmet YILDIRIM
Agah ARDA
2014-2015 -2016-2017
4 x 1000 TL
Faaliyet 3.2. Personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve oda hizmet
kalitesinin iyileştirilmesi için her yıl toplam on gün dış eğitimlere
katılmalarının sağlanması
Sayı
Toplam 40
gün
Kalite Sorumlusu
2014-2015 -2016-2017
4 x 2500 TL
Faaliyet 3.3. Her yıl kurum içi personel eğitimi düzenlenmesi
Sayı
4 eğitim
Kalite Sorumlusu
2014-2015 -2016-2017
4 x 2000 TL
Faaliyet 3.4. Her yıl ilçemizde bulunan Muhasebeciler Odası ile irtibata
geçerek kanunlar ile ilgili en az bir bilgilendirme toplantısı yapılması
Sayı
4 toplantı
Gamze ÖZELDİZ
Ayhan YILDIZ
2014-2015 -2016-2017
4 x 1000 TL
Faaliyet 3.5. Kurum içi deprem ve yangın tatbikatlarının planlanması
Gerçekleşme
durumu
%100
Ayhan YILDIZ
2014
-
Faaliyet 3.6. Üyelerden gelen talepler ve günün koşullarına göre üyelerin
bilgi seviyesinin yükseltilmesi, kişisel ve firma olarak ilerlemelerine katkı
sağlaması amacıyla eğitimler/seminerler düzenlenmesi
Sayı
12 eğitim/
seminer
Şefik YILMAZ
2014-2015 -2016-2017
4 x 4500 TL
Faaliyet 3.7. KOSGEB Destekleri ve kredilerinin üyelerimize anlatılması için
KOSGEB ile ortaklaşa bilgilendirme semineri düzenlenmesi
Sayı
1 seminer
A.Ergin ERENOĞLU
2014
500 TL
Faaliyet 3.8. İşsizlerin iş sahibi olmalarını desteklemek ve KOSGEB
desteklerinden faydalanmalarını sağlamak üzere Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi düzenlemek
Sayı
2014-2016
2 x 4000 TL
Faaliyet 3.9 Gelen evrakların elektronik ortamda arşivlenmesi
Gerçekleşme
durumu
%100
2014
-------------------
Gerçekleşme
durumu
%100
2014
1500 TL
FAALİYETLER
Faaliyet 3.10. Kurum içi oryantasyon kapsamında Oda Oryantasyon El
Kitabının hazırlanması ve tüm Oda organları ile personele dağıtılması
Ayşegül GÜLER
Kalite Sorumlusu
Gamze ÖZELDİZ
2 eğiitim
A.Ergin ERENOĞLU
Ayhan YILDIZ
Ayşegül GÜLER
Ayça ŞAHİN
Gamze Özeldiz
Ayhan YILDIZ
Sayfa 53 / 77
STRATEJİ 4:MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Amaç
Performans Kriteri
Hedef
Sorumlu
Süreç
Maliyet
Faaliyet 4.1 Bağımsız bir denetim şirketi tarafından oda
muhasebe kayıtlarının denetlenip raporlanması
Zaman
5000 TL
Sayı
3 ayda bir
Emre GEMİCİOĞLU 2014-2015 -2016-2017
yılda 4 defa
Faaliyet 4.2 Web sitemiz üzerinden online tahsilat imkanının
sağlanması
Gerçekleşme durumu
%100
2015-2016
1000 TL
Faaliyet 4.3 Mali Politikanın oluşturulması ve uygulanması
Gerçekleşme durumu
2014
-
FAALİYETLER
Ayhan YILDIZ
Emre GEMİCİOĞLU
%100
Yönetim Kurulu
Emre GEMİCİOĞLU
Sayfa 54 / 77
STRATEJİ 5:İŞ ÂLEMİ İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZLA MEVCUT OLAN BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK
Amaç: Üyelerinden ve Gemlik halkından alınana geri bildirimler neticesinde ilçenin toplam değerinin arttırılmasını sağlamak için sorunlarını çözüm aramak ve ilgili
kurum ve kişilerle işbirliği içinde Gemlik’in sosyal ve kültürel olarak kalkınmasını sağlamak için projeler üretmek
Performans
Kriteri
Hedef
Sorumlu
Süreç
Faaliyet 5.1. Çevre Oda/Borsaları Yönetim Kurulumuzun ziyaret
etmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak
Sayı
Yılda 4
Oda/Borsa
Agah ARDA
2014-2015-2016-2017 4 x 2000 TL
Faaliyet 5.2. Yönetim Kurulumuzun TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etmesi
Gerçekleşme
durumu
%100
Kemal AKIT
2014
Faaliyet 5.3. Önceliklerine göre tüm dış paydaşlarımızın Yönetim
Kurulu/Meclis tarafından ziyaret edilmesi
Sayı
Yılda 8 dış
paydaş
Mehmet YILDIRIM
2014-2015-2016-2017 4 x 2000 TL
FAALİYETLER
Faaliyet 5.4. Basın danışmanı ile ortak çalışmalarda bulunarak ulusal Basında yer alma Sayının artışı
basında yer alma oranımızın arttırılması
sayısı
Maliyet
Ayhan YILDIZ
6000 TL
Mehmet ANAR
Mehmet YILDIRIM
2014-2015-2016-2017 4 x 1000 TL
Mehmet ANAR
Ayhan YILDIZ
Hurşit TOPAL
Faaliyet 5.5 Yurt içi bir fuar organize edilmesi ve stand açarak
katılımın sağlanması
Sayı
1 adet
Ayhan YILDIZ
2014
20000 TL
Emre GEMİCİOĞLU
Sayfa 55 / 77
STRATEJİ 6: GEMLİK’İN SOSYAL, KÜLTÜREL VE ÇEVRE GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ
Amaç: Üyelerinin çıkarlarını gözetmek, küreselleşen dünyada rekabet edebilmeleri için gerekli ortamı sağlamak ve ticaret hacmini yükseltmek için faaliyet ve projelerde
bulunmak
Performans Kriteri
Hedef
Sorumlu
Süreç
Maliyet
Faaliyet 6.1. Gemlik halkını depreme karşı bilinçlendirecek
STKlarla işbirliği içinde bir konferans düzenlenmesi
Gerçekleşme durumu
%100
Ayhan YILDIZ
2014
11000 TL
Faaliyet 6.2. Oda Web sitesinin yeniden tasarlanması
Gerçekleşme durumu
2014
5000 TL
2014-2015-2016-2017
270000 TL
2016
10000 TL
2015
1000 TL
2017
9500 TL
FAALİYETLER
Ayşegül GÜLER
%100
Mehmet ANAR
Ayhan YILDIZ
Faaliyet 6.3 Meclis ve Yönetim Kurulunun huzur haklarının
öğrenci burslarına aktarılması
Sayı
60 kişi
Mustafa Yiğit
Ahmet Çakmak
Nurettin Hocaoğlu
Faaliyet 6.4.Ağaçlandırma veya fidan dikme projesinin
hazırlanması
Gerçekleşme durumu
Faaliyet 6.5. Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahibi
üyelerimizin Yönetim Kurulunca ziyaretinin yapılması
Gerçekleşme durumu
Faaliyet 6.6. Üyeler için tiyatro etkinliği düzenlenmesi
Sayı
%100
Paşa AĞDEMİR
Kemal AKIT
%100
Yönetim Kurulu
Agah ARDA
1 etkinlik
Paşa AĞDEMİR
Nurettin
HOCAOĞLU
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planı 24.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal AKIT
Sayfa 56 / 77
EKLER
1. 2013 YILI ÜYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASINA GÖRE ODA HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET
DÜZEYLERİ
Hizmetlerden Memnuniyet
Bu bölümde GTSO’nun sağladığı hizmetlerden yararlanan kişiler içinde, aldıkları hizmetlerden memnunluk
düzeyleri tartışılacaktır.
Almış olduğunuz Başkanlık hizmetinden ne derece memnunsunuz?
Başkanlık hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %14,3, Memnunum %71,4, Ne memnunum ne memnun değilim %0, Memnun
değilim %14,3, Hiç memnun değilim %0 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
14,3
Memnunum
71,4
Ne memnunum ne memnun değilim
0,0
Memnun değilim
14,3
Hiç memnun değilim
0,0
Sayfa 57 / 77
Almış olduğunuz Genel Sekreterlik hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Genel Sekreterlik hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %28,6, Memnunum %57,1 ,Ne memnunum ne memnun değilim %0 ,Memnun
değilim %14,3 ,Hiç memnun değilim %0 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
28,6
Memnunum
57,1
Ne memnunum ne memnun değilim
0,0
Memnun değilim
14,3
Hiç memnun değilim
0,0
Sayfa 58 / 77
Almış olduğunuz Ticaret Sicil hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Ticaret Sicil hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %4,6, Memnunum %87 ,Ne memnunum ne memnun değilim %5,3 ,Memnun değilim
%2,3 ,Hiç memnun değilim %0,8 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
4,6
Memnunum
87,0
Ne memnunum ne memnum değilim
5,3
Memnun değilim
2,3
Hiç memnun değilim
0,8
Sayfa 59 / 77
Almış olduğunuz Muhasebe hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Muhasebe hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %23,5, Memnunum %70,6 ,Ne memnunum ne memnun değilim %0 ,Memnun
değilim %5,9 ,Hiç memnun değilim %0 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
23,5
Memnunum
70,6
Ne memnunum ne memnum değilim
0,0
Memnun değilim
5,9
Hiç memnun değilim
0,0
Sayfa 60 / 77
Almış olduğunuz Sanayi Sicil hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Sanayi Sicil hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %18,8, Memnunum %75, Ne memnunum ne memnun değilim %0 ,Memnun değilim
%6,3 ,Hiç memnun değilim %0 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
18,8
Memnunum
75,0
Ne memnunum ne memnum değilim
0,0
Memnun değilim
6,3
Hiç memnun değilim
0,0
Sayfa 61 / 77
Almış olduğunuz Dış Ticaret/İhracat hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Dış Ticaret/İhracat hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları
ve yüzdeleri; Çok memnunum %30,8, Memnunum %53,8, Ne memnunum ne memnun değilim %7,7, Memnun
değilim %7,7, Hiç memnun değilim %0 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
30,8
Memnunum
53,8
Ne memnunum ne memnum değilim
7,7
Memnun değilim
7,7
Hiç memnun değilim
0,0
Sayfa 62 / 77
Almış olduğunuz Sigortacılık hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Sigortacılık hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %0, Memnunum %66,7, Ne memnunum ne memnun değilim %16,7, Memnun
değilim %16,7, Hiç memnun değilim %0 şeklindedir
Çok memnunum
Memnunum
Ne memnunum ne memnum değilim
Memnun değilim
Hiç memnun değilim
Yüzde
0,0
66,7
16,7
16,7
0,0
Sayfa 63 / 77
Almış olduğunuz Oda Temsilciliği hizmetinden ne derece ne memnunsunuz?
Oda Temsilciliği hizmeti almış olduğunu belirten kişilere yöneltilen bu soruda alınan yanıtların dağılım oranları ve
yüzdeleri; Çok memnunum %0, Memnunum %80, Ne memnunum ne memnun değilim %0, Memnun değilim
%20, Hiç memnun değilim %0 şeklindedir.
Yüzde
Çok memnunum
0,0
Memnunum
80,0
Ne memnunum ne memnum değilim
0,0
Memnun değilim
20,0
Hiç memnun değilim
0,0
Sayfa 64 / 77
2. DIŞ PAYDAŞ ANKETİ SONUÇLARI
Kurumumuzun dış paydaşlarının hakkımızdaki görüşlerini öğrenmek, ortak çalışmalar yürütmek, hizmet
çeşitliliğimizi arttırmak için elektronik bir anket düzenledik. Sorduğumuz sorulara cevapların dağılım
oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiştir.
KURUMUN TÜRÜ
KAMU
8
%89
ÖZEL SEKTÖR
0
%0
SİVİL TOPLUM
0
%0
MESLEK ODASI
1
%11
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı hizmetler ile ilgili bilgi düzeyiniz nedir?
İyi Biliyorum
5
%56
Biliyorum
4
%44
Az Biliyorum
0
%0
Bilgim Yok
0
%0
Dış paydaşlarımıza sorduğumuz bu
soru ile faaliyetlerimizin diğer
kurumlar tarafından bilinirliğini
objektif olarak ortaya koymuş olduk.
Hizmetlerimizin bilinirliği % 100’lük
bir oranla ortaya çıkmıştır
Sayfa 65 / 77
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasını kurumsal kimliği
açısından değerlendiriniz
Kurumsal kimliğimizin dış
paydaşlarımız üzerinde bıraktığı
etkiyi ölçmek için sorduğumuz bu
soru da %100 lük bir olumlu algı
tespit ettik
Olumlu
9
%100
Ne Olumlu ne Olumsuz
0
%0
Olumsuz
0
%0
Fikrim Yok
0
%0
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın birimleri
hakkındaki memnuniyetinizi belirtiniz
Başkanlık
Çok Memnunum
3
%33
Memnunum
5
%56
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
1
%11
Başkanlık hakkında %99’luk bir
memnuniyet kurumumuzun dış
iletişimde başarılı olduğunu
göstermektedir.
Sayfa 66 / 77
Genel Sekreterlik
Çok Memnunum
4
%44
Memnunum
5
%56
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
0
%0
Çok Memnunum
3
%33
Memnunum
3
%33
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
3
%33
Çok Memnunum
2
%22
Memnunum
4
%44
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
3
%33
Genel sekreterlik birimimizin
memnuniyet oranı %100 olarak
gerçekleşmiştir.
Ticaret Sicili
Ticaret sicil biriminde herhangi bir
uygunsuzluk belirtilmemiştir.
Oda Sicil
Oda sicili biriminde herhangi bir
uygunsuzluk belirtilmemiştir.
Sayfa 67 / 77
Sanayi Sicil
Çok Memnunum
3
%33
Memnunum
3
%33
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
3
%33
Çok Memnunum
2
%22
Memnunum
4
%44
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
3
%33
Çok Memnunum
3
%33
Memnunum
4
%44
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
2
%22
Sanayi sicili biriminde herhangi bir
uygunsuzluk belirtilmemiştir.
Muhasebe
Muhasebe biriminde herhangi bir
uygunsuzluk belirtilmemiştir.
İhracat
İhracat biriminde herhangi bir
uygunsuzluk belirtilmemiştir.
Sayfa 68 / 77
Kalite ve Akreditasyon
Çok Memnunum
5
%56
Memnunum
4
%44
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
0
%0
Çok Memnunum
5
%56
Memnunum
3
%33
Kararsızım
0
%0
Memnun Değilim
0
%0
Hiç Memnun Değilim
0
%0
Fikrim Yok
1
%11
Kalite Ve Akreditasyon algısını
ölçmek için sorduğumuz bu soru ile
kurumumuzun Kalite anlayışının ve
Politikasının dış paydaşlarımızca
bilindiği ve bu algının oluştuğu
görülmüştür. Memnuniyet oranı
%100 olarak belirlenmiştir
Bilgi İşlem ve İletişim
Aynı şekilde Bilgi İşlem ve İletişim
birimimizin Dış Paydaşlarımızla
doğrudan bağlantısı olduğu ve ortak
bir fayda sağladığı bu soru ile açıklık
kazanmıştır. %90’lık bir memnuniyet
oranı ortaya çıkmıştır.
Aşağıda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili olarak yazılan ifadelere hangi düzeyde katıldığınızı
işaretleyiniz
GTSO Gemlik'te saygın bir kurumdur
1 (KATILIYORUM)
8
%89
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
1
%11
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
0
%0
Köklü kurum kültürümüzün, dış
paydaşlarımızca benimsendiği %100’lük
bir algı ile anlaşılmıştır.
Sayfa 69 / 77
GTSO kendini sürekli geliştiren bir kurumdur
1 (KATILIYORUM)
8
%89
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
1
%11
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
0
%0
Bu soru analiz edildiğinde, hizmet
kalitemizin sistematik olarak arttığını
ve paydaşlarımızca algılandığını
görebiliriz.
GTSO Gemlik'i çok iyi temsil eden bir kurumdur
1 (KATILIYORUM)
8
%89
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
0
%0
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
1
%11
Kurumumuzun Gemlik’i ilgilendiren
projelerinin Dış Paydaşlarımızca
bilindiği bu soru ile netlik kazanmıştır.
GTSO ilçenin ve kentin uluslararası ilişkilerinde etkilidir
1 (KATILIYORUM)
6
%67
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
2
%22
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
1
%11
GTSO teknolojik gelişmeleri yakından takip eder
1 (KATILIYORUM)
7
%78
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
1
%11
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
1
%11
1 (KATILIYORUM)
7
%78
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
1
%11
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
1
%11
Bu soruda en büyük
eksikliklerimizden biri olan
Uluslararası Ticaret Maddesi
gündeme gelmektedir. Kurum olarak
Uluslararası proje ve diğer
organizasyonlara ağırlık verilmeli ve
bu algı oranı arttırılmalıdır
GTSO eğitime destek verir
Kurumumuzun eğitime %100 destek
Politikası
diğer
kurumlarca
bilinmektedir
sonucu
ortaya
çıkmaktadır
Sayfa 70 / 77
GTSO çevrecidir
1 (KATILIYORUM)
7
%78
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
0
%0
3 (KATILMIYORUM)
1
%11
4 (FİKRİM YOK)
1
%11
1 (KATILIYORUM)
8
%89
2 (NE KATILIYOR NE KATILMIYORUM)
1
%11
3 (KATILMIYORUM)
0
%0
4 (FİKRİM YOK)
0
%0
Bu soruda bir algıda olumsuzluğa
rastlanmıştır. Kurumumuzun çevre
politikalarında
yeni
çalışmalar
yapması gerekmektedir.
GTSO etik ve eşit hizmet anlayışı çalışır
Dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese
eşit bir yaklaşım benimsediğimiz dış
paydaşlarımızca benimsenmiştir
GTSO sizce hangi hizmetlere öncelik vermelidir?

GEMLİĞİN TANITIMI VE ULUSLARARASI ARENADA BİLİNİRLİĞİN ARTTIRILMASI

İLÇENİN EKONOMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK FAALİYETLERE

İLÇEDE SANAYİ VE TİCARETİN GELİŞMESİ, TİCARİ KURUMLAR ARASINDA REKABET ORTAMINDA
SAĞLIKLI İLETİŞİMİN SAĞLANMASI

ESNAF İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

ÜYE İLİŞKİLERİ

BİLGİLENDİRME, YÖNLENDİRME, EĞİTİM-DANIŞMANLIK

TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK HİZMETLERE ÖNCELİK
VERİLMELİDİR.

KENDİ ALANI YANINDA SOSYAL PROJELERLE TOPLUMSAL REFLEKSLE OLUMLU KATKI SAĞLAMALI.
Sayfa 71 / 77
GTSO sizce hangi kurumlarla öncelikli işbirliği yapmalıdır?

GÜVENLİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SPOR KULÜPLERİ VE DERNEKLERLE İŞBİRLİĞİ
YAPMALIDIR.

ODALAR VE BORSALAR

ÜNİVERSİTELER

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

GEMLİK BELEDİYESİ, SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ESNAF VE SANATKÂR ODALARI,

KOSGEB-BTSO-TKDK

KAMU KURUM KURULUŞLARLA VE ÖZEL KURULUŞLARLA.

KAYMAKAMLIK, BELEDİYE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
GTSO ile bu güne kadar ortak bir faaliyet, proje, etkinlik vb. çalışmalarda bulundunuz mu?
EVET
4
%44
HAYIR
4
%44
CEVABINIZ EVET İSE FAALİYET GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTİNİZ

BEBKA PROJELERİNİN KURUM VE KURULUŞLARIN VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN KATILIM VE
PROJE TANITIM TOPLANTILARI

BROŞÜR VE AFİŞ KONUSUNDA DESTEK ALDIK. BUNUN YANINDA ORTAK ÇALIŞMA YAPTIĞIMIZDA
ORTAK NOKTADA VE YÖNTEM BİRLİKTE KATKI SAĞLADI.

SON DERECE VERİMLİ GEÇEN PROJELERİMİZ OLDU.
Sayfa 72 / 77
Kurumunuzun GTSO'dan beklentileri nelerdir?

YOĞUN İŞBİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ.

İLÇEMİZDE ÜRETİM VE İSTİHDAMA YÖNELİK PROJELERİN OLUŞTURULUP DESTEKLENMESİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YAPILAN ETKİNLİK, FAALİYET VE PROJELERDE
DESTEKLERİNİZİN DEVAMINI TEMENNİ EDERİZ.

ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNMAK

EKONOMİK SOSYAL YÖNDEN ZAYIF İNSANLAR VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK PROJELER
YAPILMALIDIR.

PAYDAŞ KURUMLAR OLARAK İYİ UYGULAMALARIMIZI BİRBİRİMİZLE PAYLAŞMAKTAYIZ. BU
BİRLİKTELİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ DİLERİZ.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ÖNLEMESİ İÇİN KURUMLARA YASAL BİLDİRİMLER YAPMASI.

EĞİTİM KONUSUNDA DESTEK.

BAŞARILI ÇALIŞMALARIN PAYLAŞILMASI,
Sayfa 73 / 77
GTSO'nun sizce ZAYIF ve GÜÇLÜ yönleri nelerdir?
Paydaşlarımıza Göre Zayıf Yönlerimiz
FAALİYET ALANLARIYLA İLGİLİ YETERİNCE TANITIM ÇALIŞMALARININ YAPILMADIĞI
TANITIMININ ZAYIF KALMASI
EKONOMİK GÜCÜNÜN YETERSİZLİĞİ ZAYIF YÖNÜ
Paydaşlarımıza Göre Güçlü Yönlerimiz
GEMLİK GİBİ SANAYİNİN YOĞUN OLDUĞU BİR İLÇEDE VAR OLMASI GÜÇLÜ YÖNÜNÜ
TEŞKİL ETMEKTEDİR.
GEMLİK GİBİ SANAYİSİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU BİR KENTTE HİZMET ETMESİ
ÜYELERİNİN İHRACATA YÖNELİK ÇALIŞIYOR OLMASI VE LİMANLARININ OLMASI
ETKİN ÇALIŞMALARIYLA , MESLEK ÖRGÜTLERİYLE UYUMLU ÇALIŞMALARI
GÜÇLÜ YÖNETİM KADROSU VE KÖKLÜ GEÇMİŞİ
BÜYÜK ŞEHRE YAKINLIĞI
GTSO'nun faaliyetlerini olumlu yada olumsuz etkilediğini düşündüğünüz dış faktörler nelerdir ?
GEMLİK İLÇESİNİN KOZMOPOLİT BİR YAPIYA SAHİP OLMASI, GTSO'NUN FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ
ETKİLEYEBİLMEKTEDİR.
LİMAN KENTİ OLMASI OLUMLU
OLUMLU : SİYASİ, HUKUKİ OLUMSUZ : SOSYAL, KÜLTÜREL
Sayfa 74 / 77
GTSO'nun hizmetlerinden hangi yolla bilgi edinmektesiniz
Web Sayfası
6
%67
E-Mail
2
%22
Gazete
1
%11
Dergi
0
%0
Telefon
0
%0
Fax
0
%0
SMS
0
%0
Posta
0
%0
Diğer
0
%0
Bu soru ile dış paydaşlarımızın web
sitemizi aktif birşekilde kullandıklarını
söyleyebiliriz
GTSO'nun hizmetlerinden hangi yolla hizmet almak istersiniz?
Web Sayfası
2
%22
E-Mail
2
%22
Gazete
2
%22
Dergi
3
%33
Telefon
0
%0
Fax
0
%0
SMS
0
%0
Posta
0
%0
Diğer
0
%0
Bu soruda dış paydaşlarımızın yoğun
olarak dergimiz aracılığı ile iletişim
kurmak istedikleri anlaşılmaktadır. Dış
paydaşlarımıza dergimizin ulaştırılması
talebi karşılayacaktır
Sayfa 75 / 77
GTSO'nun hizmet kalitesini arttırması ve hizmetlerini geliştirmesi için öneri ve beklentileriniz nelerdir?
BAŞARILI PERSONELİN SAMİMİ ÖDÜLLENDİRİLMESİ, PROJELERLE TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK,
VATANDAŞI LİDER KURUMLARLA SORUNLARINA YÖNELİK PROJELER GELİŞTİRMEK.
ODALARARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLÜ OLMASI
E - GEMLİK UYGULAMASINA AĞIRLIK VERİLEREK ÜYELERİN VE KULLANICILARIN TİCARET VE SANAYİ
ODASI HİZMET VE PROJELERİNE KATILIM VE BİLGİ EDİNMESİNİN DAHA DA KOLAYLAŞTIRILMASI
GEMLİK HALKI VE KURUMLARLA SÜREKLİ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLUNMASI AYRICA YAPILAN
HİZMETLERİN YAZILI VE GÖRSEL MEDYA ARACILIĞIYLA KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI HİZMET
KALİTESİNİN ARTMASINI SAĞLAYACAKTIR.
Sayfa 76 / 77
Download

5.4. Teknolojik Altyapı Analizi - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası