T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı
08/09/2014
: 79031618/125.04/3792443
Konu: 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Merkezi Sistem Ortak Sınavları
VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü )
Ortaokulların jj' inci sınıflarında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji.
T . C . inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir d ö n e m d e iki sınav
yapılan derslerin
ilk
sınavı,
bir d ö n e m d e
üç sınav yapılan
derslerin
ise
ikinci sınavı
ortak
sınav
peklinde
işlenişinde
Türkiye
uygulanacaktır.
Merkezi
sistem
ortak
sınavların
yapılacağı
tarihe
kadar
öğretim
programlarının
genelinde birlik sağlamak amacıyla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısına takvimine göre
ünite/öğrenme
alanı/konu/kazanımların
dağılımını
gösteren
çizelgeler
hazırlanmış
ve
"http://ttkb.meb.«ov.tr/"
adresinde yayımlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin
yıllık ders planı u y g u l a m a l a r ı n d a bu çizelgelerin dikkate alınması ö n e m arz etmektedir.
2014-2015 Eğitim Ö ğ r e t i m yılında birinci d ö n e m merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Kasım ayının son
haftasında,
ikinci d ö n e m
merkezi sistem ortak sınavının ise 2015 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması
planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri
ile uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlığımızca
hazırlanacak kılavuzla düzenlenecektir.
Çalışma
takvimine
göre
ünite/öğrenme
alanı/
konu/
kazananların
dağılımını
gösteren
çizelgelerin
u y g u l a n m a s ı n d a aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:
1. Birinci d ö n e m d e yapılacak
yılının
merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim
basından " B İ R İ N C İ D Ö N E M M E R K E Z İ
SİSTEM ORTAK SINAV'ın
yapılacağı tarihe kadar olan
ünite/öğrenme alanı/ konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
2. İkinci d ö n e m d e yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak somların kapsamı ise eğitim öğretim
yılının basından " İ K İ N C İ D Ö N E M M E R K E Z İ S İ S T E M O R T A K S I N A V ' ı n yapılacağı tarihe k a d a r islenecek olan
tüm ünite/öğrenme alanı/ konu/ kazanımlarla sınırlı olacaktır.
3. "BİRİNCİ D Ö N E M MERKEZİ SİSTEM O R T A K SINAV'ın ve "İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM
O R T A K S I N A V ' ı n yapılış tarihleri itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde ünite/öğrenme alanı/ konu/
kazanımların süresi içinde islenmesi ve bu b a ğ l a m d a öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve
ö ğ r e t m e n l e r gerekli tedbirleri alacakiır.
4 . Çizelgelerde " B İ R İ N C İ D Ö N E M M E R K E Z İ S İ S T E M O R T A K S I N A V v e " İ K İ N C İ D Ö N E M M E R K E Z İ
S İ S T E M O R T A K S I N A V " dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için
belirtilmiş olan tarihler öneri
niteliğinde o l u p . ö ğ r e t m e n l e r bu sınavları belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. D r . E m i n K A R I P
B a k a n a.
Kurul Başkanı
EK:
- Ü n i t e / Ö ğ r e n m e Alanı/ Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri (63 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:
-Ölçme. D e ğ e r l e n d i r m e ve Sınav Hizmetleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü
A Planı
-Temel Eğitim G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü
B Planı
Milas Sokak N o : 6 - 0 6 5 0 0 Teknikokullaıv A N K A R A
Clckiıonik Ağ:
www.mcb.gov.tr
o-posta: : i İdem i [email protected](Mn
Ayrıntılı bilgi için: llhami D E M İ R C İ
Tel: ( 0 3 1 2 ) 2 1 2 6 5 30/4311
Faks: ( 0 3 1 2 ) 2 2 3 4 4 9 5
Bu evrak g ü v e n l i elektronik imza ile imzalanmıştır. lıttp://evraksorgıı.meb.gov.tr adresinden b 2 8 d - f 4 6 b - 3 8 e 0 - a b t 6 - 2 8 4 c kodu ile teyit edilebilir.
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak Sınavları