T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÖÜ
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 36178555-020/633076
Konu
: İstatistik Kursu
GE EL MÜDÜRLÜK MAKAMTNA
Ormancılık
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüklerince
yürütülen
araştırma
projelerinin,
projelendirilmesi ve değerlendirilmesi sıra ında araştırmacıların en fazla ihtiyaç duydukları husus
istatistiki bilgiler olmaktadır. "Orman Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı"nda
planlanan ve 46. sırada yer alan İ tatistik Eğitimi'nin,
raştırma Enstitüsü Müdürlüklerimizdeki
araştırmacı personele 16-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya'da verilmesi planlanmaktadır.
Uygun görüldüğü takdirde;
i -İstatistik
Eğitiminin i 6- i 8
isan 20 i 4 tarihleri ara ında Antalya'da yapılma ını,
2-Ekli listede i mi, görevi ve görev yeri belirtilen Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri personelinin
anılan toplantıya katılmak üzere, i 6- i 8 Nisan 2014 tarihleri arasında yol hariç 3 (üç) gün süreyle
Antalya'ya görevlendirilmelerini,
yolculuklarını
uçak/re mi/mutat va ıta ile yapmalarını ve
katılımcıların harcırah, yol giderleri ve konaklama ücretlerinin ilgili Araştırma Enstitüsü
Müdürlükleri tarafından 2014 Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesini ve talepleri
halinde harcırahlarına mahsuben yeteri kadar avan verilme ini;
3- Toplantıya ekli listede isimleri belirtilen Daire Başkanlığımızdan
katılacak personelin
yolculuklarını uçak/resmi/mutat vasıta ile yapmalarını ve katılımcıların harcırah, yol giderleri ve
konaklama ücretlerinin 2014 Yılı Özel Bütçe inin ilgili fa lından ödenmesi ve talepleri halinde
harcırahlarına mahsuben yeteri kadar ava n verilmesini;
4-Kursa Eğitici olarak katılacak olan KTÜ Orman Fakültesi Öğretim üyesının yolculuklarını
uçak/resmi/mutat vasıta ile yapmalarını ve harcırah, yol giderleri ve konaklama ücretlerinin
Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünün 2014 Yılı Döner ermaye Bütçesinin ilgili faslından
ödenmesi ve talepleri halinde harcırahına mah uben yeteri kadar avan verilme ini;
5-İhtiyaç duyulması halinde salon kiralanması, salonlarda kullanılmak üzere teknik ekipmanları
(yaka mikrofonu, barko vizyon, sinevizyon, telsiz mikrofon, unu m cihazları v .) temin edilmesi,
bunun karşılığında tahakkuk ed ec k ücreti n OGM 2014 Y ılı Döner Sermaye Bütçe inin ilgili
faslından Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünce karşılanmasını;
Olurlarınıza arz ederim.
Not: 5070 ayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmı tır.
Araştırma Planlama ve Projelendirme Şb.Md.lüğü TOBB - Dumlupınar Bulvarı
No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ÇANKAYNANKARA
Telefon No: 0312 2481789 Belge Geçer No:0312 2481802
e-posta: internet adresi:
1/2
Ayrıntılı bilg! için:
E.ATAKOGLU
Bilgisayar Işletmeni
T.c.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Dr. Ahmet tPEK
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
Ali Fuat Ü AL
Genel Müdür Yardımcı
i
OLUR
08.04.2014
İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür
Ek
1- Katılımcı Listesi
____
Li
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elekır nik imza ile imzalanınışur.
i
Araştırma Planlama ve Projelendirme Şb.Md.lüğü TOBB - Durulupınar Bulvarı
No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ÇAN KA YNANKARA
Telefon No: 03122481789 Belge Geçer No:0312 2481802
e-posta: internet adresi:
2/2
Ayrıntılı bilgi için:
E.ATAKOGLU
Bilgisayar Işletmeni
Download

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÖÜ Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma