Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KOYUNOĞLU
[email protected]
EĞİTİM:
Lisans: İlahiyat Fakültesi (Atatürk Üniversitesi)
Lisans: Maliye Bölümü (Anadolu Üniversitesi)
Doktora: Kamu Yönetimi (İstanbul Üniversitesi)
Doçentlik: İslam Tarihi
GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR:
Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı (1981-1984)
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (1987-1993)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1993-2011)
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) (2011-2012)
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012-)
İDARİ GÖREVLER
Anabilim Dalı Başkanlığı YYÜ İlahiyat Fak. 2008-2011
Bölüm Başkanlığı: İstanbul Ünv. İlahiyat Fak. İDKAB 2014ÇALIŞMA KONULARINDAN BAZILARI: Vakıflar, Para Vakıfları, Şer’iye Sicilleri, El
Yazması Eserler, Osmanlı Döneminde Mısır’da ve Suriye’de Yayımlanan Arapça Süreli
Yayınlar, Katip Çelebi ve Cihannümâ’sı, Sosyal Politika, Eğin Kazası, Kadılık.
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: Arapça, İngilizce.
VERDİĞİ DERSLER
Lisans
İslam Tarihi
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Türkçesi
Hz. Peygamberin Hayatı
Osmanlı Diplomatikası
1
Epigrafi ve Paleografi
Arapça
Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi
İslami Türk Edebiyatı
Yüksek Lisans
Osmanlı Tarihi
İslam İktisat Tarihi
Türk İktisat Tarihi
Osmanlı Arşiv Metinleri ve Diplomatik
Epigrafik Metinler
Klasik Mesleki Metinler
İslam Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları
Osmanlı Şer’iye Sicil Metinleri
Tarih Kaynağı Olarak Şer'iye Sicilleri
Doktora
İslam Tarihinde Vakıf Kurumu
BİLİMSEL FAALİYETLER
Kitaplar
- Koyunoğlu, H., Bitmeyen Gurbet: Şer’iye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılda Eğin Kazası,
Ahenk, Van, (3. baskı), 2009.
- Koyunoğlu, H., Muhasebe Defterlerine Göre Vakıflar, Ahenk, Van, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
- Koyunoğlu, H., “Katip Çelebi’nin Cihannümâ’sı ve Bu Kitaba İbrahim Müteferrika’nın
Yaptığı Eklemeler”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IX, sayı: 2, ss.
147- 166.
2
- Koyunoğlu, H., “Para Vakıfları: Muhasebe Defterlerine Göre 17. Yüzyıl İstanbul
Uygulaması”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (www.dinbilimleri.com), yıl: 8,
sayı:1 , ss. 253- 303.
- Koyunoğlu, H., “Eğin Şer’iye Sicilleri”, Ekev Akademi Dergisi (Sosyal Bilimler), yıl: 12,
Sayı: 34, ss. 269- 290.
- Koyunoğlu, H., “Sosyal Politika Aracı Olarak Osmanlı ve Günümüz Vakıfları”, Sivil
Toplum Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, Temmuz- Eylül 2006, ss. 33- 45.
Diğer Makaleler:
- Koyunoğlu, H., “Eğin’in Köprüleri- Eğinliler’in Fedakarlıkları”, Kemaliye Dergin (Tarih
Araştırma, Kültür, Sanat, İnsan Kaynakları, Folklor, Mimari, Turizm, Tarım, Ekonomi
Dergisi), sayı: 2 (Temmuz- Ağustos 2006), ss. 15- 20.
- Koyunoğlu, H., “Dutbeli Derbendi”, Kemaliye Dergin, sayı: 3, (Ekim- Kasım 2006), ss.
10- 13.
- Koyunoğlu, H., “Eğin’in İlginç Vakıflarından Bir Örnek”, Kemaliye Dergin, sayı: 4,
(2007), ss. 50- 54.
- Koyunoğlu, H., “Eğin Hamamları”, Kemaliye Dergin, sayı: 5, (2007), s. 35- 36.
- Koyunoğlu, H., İstanbul Ahkâm Defterleri - İstanbul’da Sosyal Hayat 1, (İstanbul
Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1997) adlı kitapta transkripsiyon.
- Koyunoğlu, H., İstanbul Ahkâm Defterleri - İstanbul Finans Tarihi 1, (İstanbul
Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1998) adlı kitapta transkripsiyon.
- Koyunoğlu, H., İstanbul Ahkâm Defterleri - İstanbul Vakıf Tarihi 1, (İstanbul
Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1998) adlı kitapta transkripsiyon.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
- Koyunoğlu, H., “Sosyal Politika Aracı Olarak Vakıflar”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler
Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 3-5 Aralık 2003, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
- Koyunoğlu, H., “Kâtip Çelebi’nin Bilgiye Tenkitçi Yaklaşımı: Cihannümâ Örneği”, 400.
Doğum Yıldönümünde Kâtip Çelebi Uluslararası Sempozyumu, 19-20 Haziran 2009
Ankara, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
- Koyunoğlu, H., “Kadı Sicillerine Göre 19. Yüzyılda Osmanlı Kadısının Görev Ve
Yetkileri” CIEPO-19 Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarih Kongresi, 26-30
Temmuz 2010 Van.
3
Koyunoğlu, H., “Para Vakıflarının Sosyal Politika Açısından Etkileri” Uluslararası Geçmişten
Günümüze Türkiyede Vakıf Tecrübesi - Osmanlı’da Para Vakıfları - Sempozyumu 15 -16
/Mart/2014 İstanbul.
Bilimsel Araştırma Projeleri
1- “Bitlis ve Siirt’teki El Yazması Eserlerin Araştırılması”, YYÜ Araştırma Fonu Başkanlığı projesi
(Yürütücü: Prof. Dr. Bahattin DARTMA) 2000-İLH-028 Uzman Araştırmacı, 2000-2001.
2- “Van, Ağrı, Hakkari’deki El Yazması Eserlerin Araştırılması”, YYÜ Araştırma Fonu Başkanlığı
projesi (Yürütücü: Prof. Dr. Necati KARA) 2000-İLH-029 Uzman Araştırmacı, 2000-2001.
3- “Şer’iye Sicillerine Göre 19. Yüzyılda Eğin Kazası”, DPT ileri Araştırma Projesi, 2004-DPTİLH1, Proje Yürütücüsü, 2004-2006.
4- “Osmanlı Döneminde Suriye ve Lübnan’da Yayımlanan Süreli Yayınlar ve Bunların Tespit,
Tasnif ve Değerlendirilmesi”, YYÜ Araştırma Fonu Başkanlığı projesi (Yürütücü: Doç. Dr. Yakup
CİVELEK) 2007-İLH-B56, Uzman Araştırmacı, 2007- (Devam ediyor).
5- “Osmanlı Döneminde Mısır’da Yayımlanan Süreli Yayınlar”, YYÜ Araştırma Fonu Başkanlığı
projesi 2009-İLH-B029, Proje Yürütücüsü, 2010-.
Atıflar:
Sosyal Politika Açısından Vakıflar: 17.Yüzyıl İstanbul Uygulaması adlı doktora tezine
yapılan atıflar:
- Ertuç, Hüseyin: İslam Hukuk Tarihinde Vakıflar İle Batı Kültüründeki Benzeri Kurumların
Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayımlanmamış
doktora tezi), Erzurum 2006, s. 6, 56, 57, 72, 90, 91, 93, 112, 137.
- Öztürk, Sait: “Osmanlı Devleti'nde Çevrenin Korunmasında Ve Geliştirilmesinde
Vakıfların Rolü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü Çevre Sempozyumu: Geleneksel Vakıf
Kültüründe Çevre Ve Çevre Vakıflar, Ankara 7-13 Mayıs 2007, s.51, d.n. 135.
- Ertuç, Hüseyin: “Vakıfların Devlet Yönetimine Katkıları”, e-akademi (Hukuk, Ekonomi
ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), sayı.90 Ağustos 2009, d.n. 3.
- Tekin, Zeki: “Kemhacı Esnafının 1242/1826 Tarihli Borçlanmaları Hakkında Bir
Gözlem/Değerlendirme”, Yüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XII, 4573, Van (2007).
4
Download

Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu - İlahiyat Fakültesi