AÇILMASI PLANLANAN BÖLÜMLER
TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN,
BİLİMİN VE SANATIN
UFUKLARINA...
CAM VE SERAMİK TASARIMI
Geleneksel cam ve seramik malzemeler ile birlikte yapı ve
d e ko r a s y o n s e r a m i k l e r i n i n t a s a r ı m ı n ı , ü r e t i m i n i v e
karakterizasyonlarını yapabilen uzman sanatçılar yetiştirilmesi
amacıyla kurulması planlanmaktadır. Mevcut deneyimlerden de
yararlanarak bölümde uygulanacak eğitimin her aşamasında
özgünlük, bilimsel yöntemler ışığında çözümleme yetisi, zamanlama
ve malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum ön
planda tutulacaktır. Öğrenciler; araştırma, bulma, uygulama,
denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel
yöntemlerle burada kazandıkları ve geliştirdikleri yeteneklerini
sanat ve endüstri dünyasının çeşitli alanlarında kullanabileceklerdir.
TEMEL SANAT EĞİTİMİ
Sanat, Kültür ve Medeniyet irtibatı ile bu sayede ortaya çıkan
bilgilerin dört yıllık lisans öğretimi sürecinde bir bütünlük içinde
öğrenciye en doğru şekilde aktarılması hedeflenmiştir.
Özellikle sanat eğitimi yapılan kurumlarda sanat dilinin öğretildiği
bu dersler topluluğunun ayrı bir önemi vardır.
Geleceğin genç tasarımcılarında doğru çizginin deneyci, sorgulayıcı
ve araştırmacı bir yaklaşımı geliştirmekle oluşabileceğinin bilincinde
olarak verilecek temel sanat eğitiminin, fakültemizdeki bölümlerin
tüm sınıflarında, başlangıçta zorunlu, giderek seçmeli olarak
programlanan disiplinlerle sağlanacağı inancındayız.
Fakültemiz ilerleyen yıllarda Resim, Türk Musikîsi, Fotoğraf, Moda
ve Tekstil Tasarımı gibi sanat alanlarında yeni açılacak bölümlerle
büyümesini sürdürecektir.
FATİH SULTAN MEHMET
G İ R İ Ş KO Ş U L L A R I
V A K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ
Fakültemizin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü YGS puanı ve Özel
Yetenek Sınavı ile Grafik Tasarım Bölümü ise LYS / TM-3 puanı ile
öğrenci kabul etmektedir. Her yıl belirli sayıda uluslararası öğrenciler
için de kontenjan ayrılmaktadır. Kabul edilecek Ulus-lararası
öğrencilerin de Türkiye’deki liselere denk bir okulu bitirmiş olmaları ve
FSMVÜ’nin “Uluslararası Öğrenci Yönergesi”nde belirtilen başvuru
şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
BÖLÜM KONTENJANLARI VE PUAN TÜRLERİ
BÖLÜM ADI
KONTENJAN
PUAN TÜRÜ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (% 100 Burslu)
10
YGS+Özel Yetenek
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (% 50 Burslu)
20
YGS+Özel Yetenek
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (% 25 Burslu)
-
-
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
-
-
GRAFİK TASARIM (% 100 Burslu)
10
TM-3
GRAFİK TASARIM (% 50 Burslu)
30
TM-3
GRAFİK TASARIM (% 25 Burslu)
10
TM-3
-
-
GRAFİK TASARIM
TOPLAM
80
AKADEMİK KADRO
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI
(Dekan, Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Zek FINDIKOĞLU
Prof. Dr. Aydın UĞURLU
Prof. Dr. Muh tt n SERİN*
Prof. Dr. Banu MAHİR*
Prof. Dr. Em n Doğan AYDIN*
Prof. Dr. Faruk TAŞKALE*
Doç. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU*
Yrd. Doç. Dr. Mustafa N. ÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr. Lat fe AKTAN ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Ers n Feth ÖÇAL
Öğr. Gör. Dr. Nevzat KAYA*
Öğr. Gör. Betül BİLGİN
Öğr. Gör. Taner ALAKUŞ*
Öğr. Gör. Beyza ARAL*
Öğr. Gör. D lek AHMETBEYOĞLU*
Öğr. Gör. Erkan NEZİR*
Öğr. Gör. Fatma BATUKAN BELGE*
Öğr. Gör. M. Sem h İRTEŞ*
Uzm. Sabr ye H lal ARPACIOĞLU
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aykut ÖZBAY
(Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ayla ERSOY*
Yrd. Doç. Dr. Yasem n E. KAFKAS
Yrd. Doç. Dr. Ülkü GEZER
Yrd. Doç. Dr. M. Sadık ALTINOK*
Öğr. Gör. C hang r BÜYÜKÖNER*
Öğr. Gör. Mustafa EREN*
Öğr. Gör. A.Selam FERŞATOĞLU*
* Yarı Zamanlı
** D ğer B r m ve Ün vers teler
KANDİLLİ YERLEŞKESİ
Kandilli Mah. Rasathane Cad. Hıdrellez Sok. No: 3 Üsküdar / İstanbul
T: 0216 460 01 89 F: 0216 460 01 88
www.fatihsultan.edu.tr [email protected]
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Fakültemiz evrensel düşünceye sahip, içinde yaşadığı toplumun
kültür ve tarih değerlerine bağlı, çağdaş ve özgür düşünen ve
öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışına sahiptir.
Amacımız araştıran, koruyan, sorgulayabilen, evrensel ve millî
mirasa yeni soluklar getirebilecek bilgi ve beceri birikimine, ufka ve
özgüvene sahip sanatkârlar yetiştirmektir.
Hedefimiz uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın toplumda
etkin konuma gelmesinde öncülük eden, yetiştirdiği bireylerle
estetik duyarlılığı ve ona kaynaklık eden sevgi ve hoşgörüyü
toplumda yaygınlaştırarak alanında sosyal sorumluluk üstlenen,
böylece ülke ve dünya kültürel kazanımlarına katkıda bulunan bir
eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Yaşamın büyüsünü, heyecanını ve değerini hissedebilen ve
yansıtabilen kişiler sanatçı olabilir. Bilginin, yanılgıları yok ettiği ve
hayatı anlamayı kolaylaştırdığı gerçeğinden yola çıkarak düşünen,
duyarlı ve entelektüel bir bakış açısı ile geçmişte bizi var eden
değerlerimizle barışık bir çizgide ve çağdaş düzeyde bir eğitim
sunmaktayız.
Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı ve Çini gibi sanat dallarında
klasik altyapıyı özümsemiş, tecrübe birikimi günümüz sanat anlayışı
içinde en uygun biçimde değerlendirebilen, doğru malzeme, doğru
desen ve doğru uygulama bilgilerini kullanarak özgün tasarımlar
gerçekleştirebilecek donanımlı bireyleri topluma kazandırmak için
varız. Burada yetişen genç sanatçılar, geleneksel sanat kültürüne
hakim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında
köprü kurabilecek bilgi, sevgi ve ufka sahip, özgün ve içerikli
eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına değer katacak kişiler
olacaktır.
Öğrencilerimiz, ülkemizdeki kültür ve sanat varlıklarının konservasyon
ve restorasyonu konularında sözü edilen sanat dallarının diğer
disiplinlerle bağlantılarını kuracak bilgi ve becerileri atölyelerimizde,
eğitim ve uygulamayı bir arada götürerek alacaklar, ulusal ve uluslar
arası düzeyde düzenlenecek sergi, seminer, konferans, sempozyum,
gezi ve benzeri etkinliklerle bu birikimlerini ve becerilerini
pekiştireceklerdir.
GRAFİK TASARIM
Hızla gelişen iş dünyasında Grafik dalında yetişmiş usta tasarımcılara
gereksinim giderek artmaktadır. İş ve özel yaşamın her alanında,
tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya tüm ilişkilerde grafik
tasarımcıların uygulamaları etkili olmaktadır. Bizim de burada
amacımız, genel kültürü sağlam, grafik tasarım konusunda bilgi ve
beceri ile donanmış, temel teknikleri ve sanat inceliklerini kavramış,
dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte yaratıcı ve
girişim gücü yüksek tasarımcılar ve yöneticiler yetiştirmektir. Eğitim
süresince öğrencilerin yaratıcılık ve becerilerini katarak görsel dili
doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmeleri sağlanacaktır.
GSF’DE YAŞAM
Kandilli’deki yerleşkemizde çeşitli sosyal alanlar 350 kişilik konferans
salonu 150 kişilik tiyatro ve sinema salonu, geniş fuaye, modern
derslikler, atölye ve laboratuvarlar, kütüphane, Boğaz manzaralı seyir
kafesi, yemekhane, kantin ve yerleşke bahçesi siz değerli
öğrencilerimizi beklemektedir.
AÇILMASI PLANLANAN BÖLÜMLER
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
Bu bölüm, kültür ve sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı
biçimde aktarılabilmesi için gerekli koruma ve onarımları yapabilecek
uzman kadroların yetişmesi amacına yönelik olarak kurulması
planlanmıştır.
Endüstriyel alanlardaki değişimin sürati ve her gün biraz daha artan
çevre kirliliği ile birlikte birçok olumsuz gelişme, eski eserlerin hızlı
biçimde bozulmalarına ve ortadan kalkmalarına neden olmaktadır. Bu
durum, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kültür mirasına
sahip çıkma bilincinin güçlendirilmesi ve bu mirasın korunma
yollarının araştırılması sürecini başlatmıştır. "Restorasyon - Onarım"
ile eski eserlerin özgün biçimlerini geri getirmek, "Konservasyon Koruma" ile de bozulmalarını önleyip, hayatiyetlerini sürdürmelerine
imkan sağlamak, böylece bilimin somut verileri ve tecrübe ışığında
alan bilgilerinin ve yetisinin geleceğin genç kültür ve sanat adamlarına
aktarılması hedeflenmiştir.
Download

Güzel Sanatlar Fakültesi.cdr - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi