İbn Haldun Kaynakçası
Arslan, A. (1983). "İbni Haldun ve Tarih". Tarih İncelemeleri Dergisi, (I), 9-30,
Hülagü, O. (1999). Farabi ve İbn Haldun'da Devlet Düşüncesi. İstanbul:
Kırkambar Yayınları.
Okumuş, E. (2008). Osmanlı'nın gözüyle İbn Haldun. İstanbul: İz Yayıncılık.
Okumuş, E. (2006). "İbn Haldûn'un Osmanlı Düşüncesine Etkisi". İslam
Araştırmaları Dergisi, (15), 141-185,
Tezcan, M. (1981). "İbni Haldun'un Eğitime İlişkin Görüşleri". Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 14 (1), 205-212,
Gürkan, O. (1996). İbn-i Haldun'un Siyaset Teorisi Üzerine Sosyolojik Bir
Çalışma.
Shimmel, A. (1951). Ibn Chaldun. Tubingen : .
Bedır, M. (2006). "İslâm Düşünce Geleneğinde Naklî İlim Kavramı ve İbn
Haldûn". İslam Araştırmaları Dergisi, (15), 5-31,
Arslan, A. (1987). İbn-i Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası. Ankara: Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Yay..
Koç, B. (2012). "Altan Çetin, Haldunnâme (İbn Haldun'un İzinde Metodoloji ve
Tarihi Yeniden Düşünmek)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 31 (52), 207-213,
Albayrak, A. (2000). "Bir Medeniyet Kuramcısı Olarak İbn Haldun". Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (9), ,
Kayapınar, A. (2006). "İbn Haldûn'un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni
Bir Açılım". İslam Araştırmaları Dergisi, (15), 84-114,
Abadan, Y. (1959). Devlet Felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimle
Fakültesi Yayınları.
Türker, Ö. (2006). "Mukaddime'de Aklî İlimler Algısı: İbn Haldûn'un "Bireysel
Yetenekler" Teorisi". İslam Araştırmaları Dergisi, (15), 33-50,
Öztürk, A. (2008). "Düzenin Meşruluğu Sorunu Bağlamında İbni Haldun
Felsefesinin Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 63 (1), 175-206,
Candan, N. (2007). "İbni Haldun'un Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı". Celal
Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2),
235-245,
Chapra, M. U. (2006). "İbn Haldûn'un Gelişme Teorisi Günümüz İslâm
Dünyasının Düşük Performansını İzahta Yardımcı Olur mu?". İslam
Araştırmaları Dergisi, (16), 205-243,
Uygun, O. (2001). İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı. istanbul: On İki
Levha Yayıncılık.
Koştaş, M. (1988). İbn Haldun'un Mukaddimesine Dair Bazı Müşahedeler I, II,
III. Ankara: .
(). ""Mukaddim Yazarı Büyük Bilim Adamı İbn Haldun"". Zaman Kazahstan, (41,
(). ""Mukaddim Yazarı Büyük Bilim Adamı İbn Haldun"". Zaman Kazahstan, (41,
Kasım 3), 7 sayfa,
Korkut, Ş. (2006). "İbn Haldûn'un "es-Siyâsetü'l-medeniyye" Teorisini
Eleştirisi". İslam Araştırmaları Dergisi, (15), 115-140,
Ülken, H. Z., & Fahri, Z. (1940). İbni Haldun. İstanbul: Kanaat Kitabevi.
Ceylan, S. (2006). "İbn Haldûn'un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı: Umranda
Tasavvuf ilmi". İslam Araştırmaları Dergisi, (15), 51-82,
Bousquet, G. (1965). Les Textes Sociologiques et Economoques de la
Mouqaddima. Paris: .
Görgün, T. (2006). "İbn Haldûn'un Toplum Metafiziğinin Güncelliği ve
Günümüzde Toplum Araştırmaları Açısından Önemi". İslam Araştırmaları
Dergisi, (16), 169-203,
Dosdoğru, H. (). "İslamda Hekimlik: İbni Haldun". Klinik, (19), 17- 19,
Lacoste, Y. (1973). İbni Haldun Üçüncü Dünyanın Geçmişi Tarih Biliminin
Doğuşu. İstanbul: Sosyolist Yayınları.
Feyyaz, S. (2003). Toplumbilimin Babası İbn Haldun. istanbul: Anka Yayıncılık.
Demırkol, T. (1994). İbn Haldun'da bilim ve devlet.
Günay, Ü. (). "İslam Dünyasında Bir Din Sosyolojisi Öncüsü: İbn Haldun".
Hassan, Ü. (1977). İbn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi. Ankara: Sevinç
Matbaası.
El-husrî, S. (2005). İbn Haldun Üzerine Araştırmalar. İstanbul: İstanbul Dergah
Yayınları.
Yaslıçimen, F., & Sunar, L. (2006). "Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkânı
Olarak İbn Haldûn". İslam Araştırmaları Dergisi, (16), 137-167,
Yetım, M. (1994). sosyal siyaset müesseselerinin en büyüğü olmak bakımından
ibn haldun'un devlet görüşü.
Bouthoul, G. (1930). Ibn Khaldoun Sa Philosophie Sociale. Paris: .
Bilgiseven, A. K. (1991). "Tarih Metodu Kullanış Tarzları Bakımından İbn-i
Haldun İle Sorokin'in Mukayasesi". Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 Mayıs
1990, İstanbul, 93-102. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Şentürk, R. (2006). "Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir
Dünya Düzeni İçin Yeniden İbn Haldûn?". İslam Araştırmaları Dergisi, (16),
89-121,
Kurtoğlu, Z. (2006). "İbn Haldun'la Çağımızı Okumak". Toplum ve Bilim, (107),
43-65,
Tomar, C. (2006). "Mit ve Gerçek Arasında: Arap Dünyasında İbn Haldûn
Yaklaşımları". İslam Araştırmaları Dergisi, (16), 1-26,
Alatas, S. F. (2006). "İbn Haldûn ve İslâm Reformu: Bir Kavramsallaştırmaya
Doğru". İslam Araştırmaları Dergisi, (16), 123-136,
Kuyurtar, M. (2002). "İbni Haldun'un Bilim Sınıflamasında 'Tarih Bilimi'".
Toplum ve Bilim, (91), 229-241,
Arslan, A. (2009). İbni Haldun. : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Arslan, A. (2009). İbni Haldun. : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kızılkaya, N. (2012). "İslam Hukuk Tarihini İbn Haldûn Üzerinden Okumak: İbn
Haldûn'un Modern Dönem İslam Hukuk Tarihi Yazıcılığına Etkileri". Belleten,
LXXVI (277), 741-774,
Akyol, A. (2011). "İbn Haldun'un İlim Anlayışında Felsefe ve Tarih Tasavvuru".
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (20), 29-59,
Rosenthal, E. I. (1932). Ibn khalduns Gedanken Über den Staat. München und
Berlin: .
Yıldız, M. (2010). "İbn Haldun'un Tarihselci Devlet Kuramı". Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 25-55,
Arslan, A. (1982). İbni Haldun ve Doğa. İstabul: .
Download

Dışa Aktar