T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim Miidiirliisii
/6 tlO
sayr
:63e88265-841t
Konu : TEFBIS Okul Oncesi Modtilii
TARSUS
0
2 tkim 201t*
.......MUDURLUGLINE
ilgemiz okul dncesi srruflan bulunan okul/kurumlarrn 01-10 Ekim tarihleri arasrnda bilgi
giriqlerinin MEBBIS MEIS Modtiiii iizerinden yaprlmasr ile ilgili il Milli E[itim Miidiirltiftiniin
0211012014 tarih ve 3477620214214365490 sayrh yazLsr ekte gonderilmiqtir.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
EKLER:
Yazr (2 sayfa)
02tr0t20r4
02tr0t20t4
\
Memur
$ef
V.DURMA#
\
^.r^RrM(
Krzrlmurat Mah.Adana Cad.No:1 Kaymakamhk Binasr Girig Kat 33400 Tarsus/MERSIN
Faks (0324\ 613 94 96
: (0324) 613 52 53
e-posta :[email protected] Elektronika[ :tarsus.meb.gov.tr
Ayrrntrh bilgi igin irtibat: Strateji Geliqtirme-1 (Muhasebe) Biirosu dahili hat 123
Telefon
444 0 632
.*T\
T.C-
w
valilici
MERsiN
ir ruln Egtim Miidiirliigii
Sayr : 3477620214214365490
Konu: TEFBIS Okul Oncesi Modulii
02,l012014
.KAYMAKAMLIGINA
(Ilge Milli Egitim Miidiirliigii)
itgi : Uitti Egitim Bakanh[r StratejiGeliptirme Bapkanhgr 3}l0gl20l4 tarih ve
8453 68021 84 L .99 I 4323489 savrh vazrsr.
ilqenizde okul bncesi stntflan bulunan okul ve kurumlann 0f-10 Ekim tarihleri
araslnda bilgi giriplerinin MEiS modiilii iizerinden yaprlmasrnr bilgi giriplerini yapmayan
Okul ve Kurumlara TEFBIS Okul dncesi Modiiltrnirn agrhnayacaffrna ilipkin Bakanh[rmrz
Sfatej
i Geliptirme Bapkanhlrnrn ilgi yazrlan ilipikte gbnderihniptir.
Bilgi girip ve giincellemslerin belirtilcn tarihler arasrnda yaprlmasrnr ve herhangi bir
aksakh[a meydan verilmemesi hususunda;
Ahmet TURKKAN
Vali a.
gube
EK: Yazr
(l
Miidfirfi
Sayfa)
DAGITIMLI
.w
Tirm ilge Kaymakamhlr
(ilge Mil li Egitim MiidiirliiLlcleri)
); tJ
/(t
il tr,titti elitirn Mudrirl[dd Dumluprnar Mah.-GMK. Bulvan Yenipehir I lfEnSiN Bitgi igin: Mebmet
giUPeXX-tVn I Adnan rcUCUrcfiVfVfi Vlffi Skareji 2 ( ArasrrrmB Planlama istatistik ) Hi'merleri Birimi Telcfon ;
0 (324) J29 14 8l -U Dahi[ Tel: 120 Faks: 0(324) 327 35 ltl .19 e*Posta: [email protected]
[email protected][.com Elektronik Ag:hpp://menin.meb.gov.tr
Bu evmk
glvedi elekuonil imza ile imzalanrnrgtrr. htg://evra.ksorgu.meb.gov.tr adresinden Obf7l-trd3-34
I
c-b50 I -cddd kodu ilc teyt edilebitir
ffi
T.C"
rwiu,i rciripr
BAKANLTdT
Sfrateji Gelipti rme Bapkanlr[r
Salr : 84536802/841,9914323489
30/09/20t4
Konu; TEFBiS Okul Oncesi Modtilii
2014-2415 Egitim Offetim yrhnda bi,inyesinde okul dncesi srnrflan bulunan
efitim kuntmlan okul Oncesi bilgilerini giincellemeleri igin Mebbis Mcis modiilti
01- l0 Ekim 2014 tarihleri arasrnda agrlacak;trr.
Sbz konusu tarihler arastnda Mebbis Meis modiiliiude bilgi giincellemesi yapmayan
eiitim kurumlan, TEFBIS ekranrnda tanrmlanarnayaoafr igin okul dncesi modiit0 bu
kurumlann kullanrmrna agrlmayacakttr.
Bu nedenle 0l-I0 Ekim 2014 tarihleri arasmda okul oncesi stnrflan olan egitim
kurumlannrn gerekli gi.incellemeleri yapmalan hususunda gerc$ini rica ederirn.
Veysel ERDEL
Bakan a"
Bagkan
DaErtrm:
B Planr
Blv. 06648 Krzrlay/ANI(ARA
EtektroBik Ag: www.meb, gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Atar0rk
Aynntrh bilgi igin: Berat SEZGIN V.H.K.l
Tel: (03i2) 413 14 88
Belge Geger:(O312) 418 64 0l
Buerrakguvenli elcLrronikimzaileimzalanmr$trr.http;//ewaksorgu.mcb,gov.radresinden 8ece-f?5
l-323d-95b1-lc9lfoauiletcvitcdilebitir
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı