PYP 2.SINIF 3. Veli Bülteni
Sa yın Veli ;
“BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN ” disiplinlerüstü teması
adı altında “Evler, bulunduğu yerin kültürünü yansıtır ve
zamanla değişime uğrar . ” ana fikrini içeren sorgulama ünitesi
04.11.2013- 14.12.2013 tarihleri arasında işlendi. Bu ünite
boyunca öğrenciler; barınma ihtiyacı, farklı ev türleri, evlerin
zamanla değişimini ile ilgili sorgulama çalışmaları
gerçekleştirdi.
Bu sorgulamalar aşağıdaki rehber soruları çerçevesinde yapıldı;
Niçin barınma ihtiyacı duyarız?
Ev türleri nelerdir?
Dünden bugüne evlerimiz ve değişen özellikleri nelerdir?
Farklı kültürlerdeki evler ve özellikleri nelerdir?
Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmaları gerçekleştirdiğimiz ünite
sonu sergisinde okul toplumuyla paylaştılar.
Sizlere gönderdiğimiz eylem gözlem formu aracılığıyla
öğrencilerimizin bu ünite boyunca kazandığı öğrenmeler
sonucunda gerçekleştirdikleri ve sizin şahit olduğunuz eylemleri
not edip [email protected] adresine ulaştırırsanız,
öğrencilerimizin portfolyo çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz.
Okul Rutinlerimiz ;
Engelliler gününde; öğrencilerimiz
getirdikleri simgesel yara bantlı
balonlarını okul girişinde briaraya
getirdikten sonar sabah töreninde 3’B
sınıf temsilcisi Merva Özçelik’in Engelliler Gunü ile ilgili yaptığı konuşmayı dinledi. 3. sınıf öğrenci
lerimiz ayrıca Engelliler Dostluk
Maçı’na gidip destek verdiler.
21.12.2013
Sayı 3, Bölüm 1
Önümüzdeki ünite (17 Aralık - 25 Ocak )
boyunca;
 PYP Parents …………………………...28 Aralık
2013
 1 Ocak 2014 …………..Çarşamba Yılbaşı resmi
tatili nedeniyle okulumuz 1 gün arayla tatildir.
 24 Ocak 2014—10 Şubat 2014 …... Yarıyıl Tatili
İçindekiler:
Veliye Mektup –Misyon- İletişim .......................1
Geçtiğimiz ünitede neler yaptık?.....................2-3
Yeni ünitemizdeki kazanımlar ....... ..................4-5
Duyurular .......................................................5
Ekolojik Kahvaltılarımızda ; öğrencilerimiz Beykoz Doğa Koleji öğrencisi olmanın haklı farklılığını
yaşadılar.
Sabah tavuklarımızdan alınmış taze yumurtalarını
bakır sahanda yerken, okulumuzun kendi ürünleri
olan peyniriyle, süzme yoğurduyla ve daha nice
doğal ürünüyle birarada olabilmenin ve daha
önemlisi sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve velile
riyle aynı ortamda kahvaltı yapmanın keyfini
çıkardılar.
Doğa Kardeşliği yemeğinde;
Öğrencilerimiz doğa kardeşleri
ile birlikte yemek yemek yerken,
hazırladıkları Çocuk Hakları ile
ilgili kartları birbirlerine hediye
ederek kova doldurma projesini
gerçekleştirdiler.
Page 2
PYP 2.SINIF 3. Veli Bülteni
Geçtigimiz ünite boyunca sor gulama çalışmalarında;
Okulumuzdaki
barınaklar
gezildi.
Geziden önce ve geziden sonraki
barınaklarla ilgili kitapçık hazırlatıldı.
Öğrenci gruplarına farklı ev türlerinden
resimler vererek “Resmin içine girdolaş” ekinliği ile öğrenciler farklı ev
türlerinin özelliklerini farketme
ve
karşılaştırma şansı yakaladılar.
Türkiye
haritası
üzerinde
“farklı
bölgelerin evlerini ve özellikleri”ni
yansıtan grup etkinliği yapıldı.Bölgelerin
özelliklerine göre evlerin nasıl farklılık
gösterdiği değerlendirildi
Öğrenciler yaptıkları ön araştırma ve
izletilen sunum sonrasında “Farklı
Kültürlerdeki
Evler
ve
Özellikleri
kataloglarını hazırladılar.
Dil
çalışmalarında,
2.
sınıf
velilerimizden
Syn.Mimar
Yaşmak
Kemer okulumuz konferans salonunda
öğrencilerimize
evlerin
değişim
paradigmalarıyla ilgili yaptığı sunumun
ardından, öğrencilerimizin evlerle ilgili
merak ettikleri
sorulara cevap
bulmalarına
yardımcı
oldu.
Öğrencilerimiz
dinleme
becelerini
kullanarak not aldıkları eğitim sonunda
öğrendiklerini konferans kitapçığında
biraraya getirdiler.
Sonuç değerlendirme çalışmasında
farklı zaman ve kültürlerde verilen ev
görselleri öğrenciler tarafından grup
çalışmasıyla
sınıflandırıldı
ve
yorumlandı.
TEMA SONU SERG İSİ’ NDE
Öğr enc ilerim iz
6
hafta
bo yunc a
gerç ek leştirdik leri
öğrenm eleri
tem a
sonu
ser gis inde
ok ul toplum uyla
pa ylaş ırk endis iplinler
üstü
sos yal bec erilerini k ullanırk en,
diğer
s evi yelerde
fark lı
sınıfların
yaptık ları
çalışm aları da gezip gö zlem
yapm a
ve
ç alışm aları
k arşılaş tırm a fırs atı buldular.
Sayı 3, Bölüm 1
Page 3
İngilizce Dil çalışmalarında;
Beyin fırtınası tekniği ile insanların neden
barınma
ihtiyaçları
duyduklarını
tartıştık
ardından, evlerin nelerden oluştuğu hakkında bir
video izledik. İzlenen video hakkında soru cevap
tekniği kullanılarak farklı ev türlerinin ve evlerin
hangi maddelerden yapıldığı bilgi kazanımlarına
eriştik. Geçmişteki ve şu andaki evler hakkında
kitaplar okuduk ve eşleştirme aktiviteleri ( before
now) yaptık. Kendi ülkemizdeki ev çeşitlerinden
yola çıkarak ( sunum), dünya üzerindeki farklı ev
türleri
hakkında
çalışmalar
yaptık.
Öğrencilerimizin dünya üzerindeki barınakların
iklimsel koşullara ( bölgesel koşullara) bağlı
olarak değiştiştiklerinin ayrımına varmaları
sağlandı. Daha sonra sınıflarımız için world
mapler oluşturduk. Son aktivitemiz olarak da
tüm sorgulama hatlarını destekleyecek olan
kitapçık çalışması yapıldı.
Ark e oloji
Müzik a la nın da;
farklı
müzik evleri ile ilgili sorgulama
çalışmalarının ardından tarihi Süreyya
Opera Binası’na gezi düzenlendi.
Öğrencilerimiz gezi öncesinde merak
ettiklerini,
gezi
boyunca
merak
ettiklerini ve gezi sonrası öğrendiklerini
Matematik alanında;
Sorgulama
ünitemizle
bağlantılı
çalışmalarda evlerle ilgili problemler
kuran
öğrencilerimiz
grup
çalışmasıyla toplam ve çıkarma
problemleri çözdü. Doğal sayılarla
yapılan
çalışmalarda
sayıları
sıralama,
ritmik
sayma,
para
problemleri, basamak değerleri, 10’la
çarpma gibi kazanımlar üzerinde
çalışıldı.
a lan ında ;
öğrencilerimiz
kaza
çalışmalarına
devam ederken, kazıda buldukları
eşyaları biraraya
getirip
takılar
oluşturdular.
Kişisel,
toplumsal
ve Bireysel
Eğitim
alanında ;
dengeli öğrenen
profili kapsamında
öğrencilerimiz
fiziksel
hareketlerde
dengeli seçimler
üzerinde çalışırken
Beykoz Doğa’da
kay keyfi yaşamayı
da unutmadılar.
Ekoloji alanında;
böcek evi içerisinde neler
olması gerektiğiyle ilgili
yapılan beyin fırtınasının
ardından alınan cevaplar
listeleme metoduyla biraraya
getirildi ve her sınıf için
Ekoloji evinin bahçesinde bir
böcek evi oluşturuldu. Ayrıca
okulda bulunan hayvanların
evleri ile ilgili yapılan gezinin
ardından, hiç çivi
kullanılmadan yapılan ekoloji
evi yakından incelendi.
Kütü phane
alan ında ;
kütüphane
kelimesinin kelime anlamıyla evler
arasında
bağlantı
kuruldu
ve
dünyanın farklı yerlerinde bulunan
kütüphanelerle ilgili grup çalışmaları
yapıldı.
ICT
Alanında;
evlerin
değişimi(coğrafi
özellikler&tarihsel)
ile ilgili sorgulama çalışmalarının
ardından öğrenciler ana fikri yansıtan
dijital posterler hazırladılar.
3. Sorgulama Ünitesi
Ünit emizi n ai t ol duğu di si pli nl erüst ü tema:
DÜNY ANI N İŞLEYİ Şİ
Ünitenin uygulanacağı süre: 17 Aralık 2013- 25 Ocak
2013
ANA FİKİR: “Bizler canlı ve cansız varlıklarla, madde ve
olgularla doğal dünyamız içinde etkileşim içerisindeyiz.”
Anahtar Kavramlar:
Şekil: Canlıların ortak özellikleri nelerdir? Madde ve cisim nedir?
Maddenin halleri nelerdir?
İşlev : Canlıların, maddenin ve doğal olayların insan yaşam
üzerindeki etkileri nelerdir?
Bağlantı: İnsanların madde, cisim ve doğal olaylar karşısındaki
görev ve sorumlulukları nelerdir?
Bu ünite boyunca öğrencilerimizin geliştirmesini
beklediğimiz disiplinlerüstü beceriler:
Araştırma becerileri:
2.Ünitemizde
maddeler;
1.
Canlılar
2.
Madde ve cisimler
3.
Doğal olaylar
sorgulayacağımız
Bu ünite boyunca öğrencilerimizde
desteklemek istediğimiz öğrenen profili
öğeleri;
Duyarlı: öğrencilerimiz doğal dünyamızda birarada
olduğumuz diğer canlılar, maddeler, cisimler ve doğal
olayların etkileşimini kavrar ve etrafındaki varlıklara
karşı duyarlı olurlar.
Araştıran Sorgulayan: tema boyunca yapılacak
multi medya bilgi taramaları , gözlem ve
deneylerle öğrenciler araştıran sorgulayan
profilini geliştirirler.
Bu ünite boyunca öğrencilerimizin
kazanmasını istediğimiz tutumlar:
Gözlem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları İşbirliği: Yapılacak grup çalışmalarında öğrencilerden
grup arkadaşlarıyla işbirliği tutumu içerisinde
kullanma.
Veri toplama: Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar, filmler, çalışmaları beklenir.
insanlar, müzeler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil
kaynaklardan bilgi edinme.
Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele
Merak: Yapılacak doğa gezileri ve deneylerde
öğrencilerin merak tutumları araştıran sorgulayan
öğrenen profilini destekler.
tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve kaydetmek.
Verileri düzenleme: Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler,
tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar
kullanarak düzenlemek.
Düşünme Becerileri:
Analiz: Anladıklarını ve birbirleri arasındaki ilişkiyi incelemek için bilgiyi
parçalara ayırma, karşılaştırma, düzenleme, yorumlama, sorgulama,
bulma.
Ölçme: Bir kararı ya da belirlenen yolu doğrulama, kontrol etme.
hipotez geliştirme, eleştirme, deneyini yapma, yargı belirtme.
Sayın Veli;
Ünite boyunca yapacağımız okul içi çalışmaları desteklemek
adına;
Doğal çevrenizde bulunan madde ve cisimler ve
diğer canlılarla ilgili öğrencilerimizle birlikte
gözlem gezilerine çıkabilirsiniz.
Ünitemizle ilgili dergi, kitap ve objeleri sınıfımızın kaynak
köşesinde sergilenmesi ve öğrencilerimiz tarafından
taranması için gönderebilirsiniz.
Öğrencilerimizin bu konuyla ilgili kurgusal ya da kurgusal
olmayan kitaplar almaları yönünde onlara destek alabilirsiniz.
Sayfa 5
PYP 2.SINIF 3. Veli Bülteni
Önümüzdeki ünite bo yunca öğrencilerimiz ;
Dil Alanında; Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin
etme, konuşmalarında karşılaştırmalar yapma, doğayı izleme, doğadaki
değişimleri fark etme ve yorumlama, görsellerden yararlanarak içeriği
tahmin etme, metin içi anlam kurma, izlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar
yazma,işbirliği yaparak yazma kazanımları hakkında ,
Hayat Bilgisi Alanında; diğer canlılarla
nasıl ilişkilerimiz olduğunu açıklama, insanlar ve
cansız şeyler arasındaki etkileşimleri açıklama,
insanın madde ve materyaller üzerindeki etkisini
analiz etme, insanın doğal olgular üzerindeki
olumlu ve olumsuz etkilerini araştırma ve
açıklama, materyellerde gözlemlenebilen
değişiklikleri tanımlama, bildikleri materyellerin
gözlemlenebilen özelliklerini tanımlamak için
duyularını kullanma kazanımları ile ilgili,
Matematik Alanında; zamanı ölçme, saat
okuma ve yazma, örüntü ve süslemeler, eldeli
ve eldesiz toplama, zihinden toplama, tahmin
etme, 10’a yuvarlamalı toplama, takvim
oluşturma ve kavrama kazanımları hakkında,
Kütüphane ve ICT Alanında; ihtiyaca
uygun kaynak seçme ve word, ppt programları
kullanarak poster afiş hazırlama hakkında,
Görsel Sanatlar Alanında;
Kişisel, Toplumsal ve Bireysel eğitim
alanında ; fiziksel etkinliklerde kullanılan araç gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanma,
vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme,
dengeleme
ve
nesne
kontrolü
gerektiren
hareketlerle ilgili kavramlar, Okulunda varsa ilk
yardımdan sorumlu kişileri tanıma ile ilgili,
Sanatın biçimsel elemanlarını
belirlerme,
Çevresindeki
kirliliği
ve
düzensizliği onaylamadığını görsel
sanatlar
yoluyla
ifade
etme,Yaşadığı mekânı beğenisine
uygun
eserlerle
güzelleştirme
kazanımları hakkında,
Müzik Alanında; Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine
göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırma,vücudunu ritim
çalgısı gibi kullanma, görsel bir görüntünün ruh halini
(tablolar,fotoğraflar ve film) eşleştirmek için müzikal bir kompozisyon
oluştuma kazanımları hakkında çalışırlar
Du yurular
28 Aralık 2013 Cumartesi günü okulumuzda 09.30-12.30 saatleri arasında PYP Veli Atölyesi ( PYP
Parents ) gerçekleşecektir. Bu atölye çalışması, daha önce PYP Parents atölyesine hiç katılmamış
velilerimiz için gerçekleştirilecektir. Daha önce bu çalışmaya katılmış velilerimiz için 2. dönemde
başka bir PYP veli atölyesi organize edilecektir.
Yeni sorgulama ünitemize destek olabileceğini düşündüğünüz gezi, ziyaret vb. etkinliklerle ilgili sınıf
öğretmenlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Gösterdiğiniz ilgi ve destek için çok teşekkür ederiz.
Download

PYP 2.SINIF 3. Veli Bülteni