DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 06
Konu: 2015 yılında uygulanacak Damga Vergisi tutarları hk.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her
takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi
vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında arttırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri
dikkate alınmaz”; son fıkrasında ise “Bakanlar Kurulu bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu
vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi
vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar
artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergilerde ise bu fıkra ile
artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler
tespit etmeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.
488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna
ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak
vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Türk Lirasını aşamaz. Bir
önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve
ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 50
fazlasını geçmemek ve % 20`sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir.” hükmü
yer almıştır.
30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 Seri No’lu Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılında Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan
kağıtlar için uygulanacak damga vergisi tutarlarını, 2014 yılında uygulanan maktu vergi
tutarlarını yeniden değerleme oranında arttırmak suretiyle belirlemiştir.
Yapılan bu düzenlemeye istinaden Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar
için 2015 yılında uygulanacak Damga Vergisi tutarları web sitemizin yararlı bilgiler bölümünde yer
almaktadır.
Ancak, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tutarların bazıları aşağıdaki şekildedir:
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Bilançolar
35,00 TL
Gelir Tabloları
16,90 TL
İşletme Hesabı Özetleri
16,90 TL
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
45,30 TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri
60,50 TL
KDV Beyannameleri
29,90 TL
Muhtasar Beyannameler
29,90 TL
(Damga Vergisi beyannameleri hariç) Diğer Vergi
Beyannameleri
29,90 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
60,50 TL
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
22,30 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
22,30 TL
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.
Mukavelenameler, taahhütnameler ve
temliknameler
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira
bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk
edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları
Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler
adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.)
(Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar
(Binde 9,48)
(Binde 7,59)
(Binde 7,59)
(Binde 7,59)
Diğer taraftan, 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Kanununun 14
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst
sınırın (2014 yılında uygulanan 1.545.852,40 TL’liksınırın) Kanunun 14 üncü maddesi gereği yeniden
değerleme oranı olan % 10,11 ile artırılması sonucunda 2015 yılı için 1.702.138,00 olarak
uygulanması gerekmektedir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-06 2015 yılı damga vergisi oran ve tutarları hk.