T.e. MUS VALILIGI II MiIJiEgitim Miidiirliigii 944~41641700/4832928
Say. :
i
.
Konu: Ko~u: Yatlh Ogrenci Bifgileri
27/1012014
t
t
i
.....................<.................. KAYMAKAMLIGmA
(nye Milli Egitim Miidurliigii)
.................... <
...... ,................. ,.......... MUDURLUGONE \-
-
:
< Bakan,h{pmlzMesleki ve Teknik Egitim GenelMiidfu"liigiiniin 24.1 0.2014 tarih ve
4824368sayl It YattllOgrenci Bilgileri He ilgifi yazls1ekte gonderi1mi~tir. . l < <
Gen~r MiidiirliigiimUze <baglt pansiyonlu <okul <miidfuluklerininkonu He ilgilenerek
soz konusu 19iincellemei~lemlerinin ivedilikle 3 L 10.2014 tarihine kadat yaplhnasmm
saglanmasl h~susunda ;
Gere~ini rica ederim.
I
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitiro Miidiilii I
Ek: Yazl (1 Sayfa)
\
DagltIm: Merkez Mesleki Lisesi Mudiirliiklerine Tum hge KaYn1akamhklanna
j
<
<
Bu evrak gtivenli elektroni~irt1zaile imzalanml~t1L http://evraksorgu,meb,goY,tradresinden 0828~417c-3 Scf-8S0f-609d kodu ile teyit!edilebilir.
,
t
COKACEI~E VE
Gi'rNl;IJDiJR
,
T.e. MiLLIEGitiM BAKANLIGI
,
~
Mesleklve Teknik Egitim Genel Mudurliigu
SaYl : 907513781700/4824368
24/10/2014
Konu: YahH Ogrenci Bilgileri
\
........................ VALILiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirltigli)
I'
llgi: 23/0912P 14 tarihli ve 907573781700/4132162 saYlh yazmHz.
\
Ii
\
\i
\1
ji \i
\i
i\,
Genel MUdiirlUgilIniize baghokullarda paraslz yat1h~ olarak ogtehim~goren ogteneilerin
e-:Okul sisteniindeki bilgileri He ilgili olatak; e-Okul sisteminde BakanlrklMEM i~lemleri
boliimiinde yer: alan "00MOlOOiR021 Ortaogretim-'Yatlh OkullarOgrenci SaYllan"
raportmdanul~~ddlgl ve soz konusu rcaporda yer alan bilgiletin milli egitimmUdiirliikle,rince
kontrol ediler~k yatlh ogrenci saYllanndaki meveut durumun tespit edilmesinin, bo~ kapasite
ve kapasite ~stii ogrenei bilgilerinin dogru goriilebilmesi i~in okul pansiyonlanna yeni
ogreneilerine~lenetek pansiyondan aynlan ogreneilerin silinmesinin ve bilgilerin gUneelleme
i~leminin ived~likle yapllmaSlllIn ilgi yazl ile istenildigi bilinmektedir. Ancak;~-Okul sistemindeki "Ortaogretim-Yatdl ~ Okullar Ogrenei Sayllan" raportlmia yer alan bilgilerin heniiz giineelhmmedigi g o r i i l m e k t e d i r . , Buna gt>;re Genel Miidiirltiglimiize bagh mesleki ve teknikortaogretim okuUatdan ~~ pansiyonlu ok¥l miidiirltiklerinin konu ile ilgili bilgilendirilmesi, soz konusu giineeUerne i~leminin ikint,i bir yaZI$maya meydan verilmeden 31/10/2014 tarihine kadaryapilmaslhm ~
saglanmaslhushsunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Osman YtLDIRIM Bakan a. Genel Miidiir V. DAGITIM: BPlam I
Atarurk Blv. No:98 Oq648Krzllay/ANKt\RA
Elektronik Ag : http://rrttegm.meb.gov.tr
~~: [email protected]
e-posta
,
Aynntlh~bilgj iyin: Ogrencihleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgl
Tel
Faks
; (0 312)4131.250/(0312) 4131256
:(0312) 425 1967
Bu evrak gOvenlielektronik i~za Be iinzaJan!l\l~ttr, http://evraksorgu~tneb~gov~lr adresinden
d562-cf77-303d-897d-a964 kodu ile leyit edilebilir,
Download

Yazı İçin Tıklayınız.