T.C.
ゴ撃
AFYONKARAⅢ SAR VALILIGl
ΠM‖ li EEidm Mldirllgl
Sayl :26014824ノ 774.01/2143669
28/05/2014
Ko■ u:Mesleki callpmalar
KAYMAKAMLIGINA
(119e M‖ hEひ tim Midtir雌 証)
MUDURLUGUNE
Ilgi: a)Milli Ettitim Bakanll言 JIkOこ
tim Kurumla‖ Yё netmcltti,
“
b)Milli Ettitim Bakanh量 10■ aё ttrCtim Kll― larl Yё ncmeltti
1lgi(a)vc(b)Ybnetmcliklerin ilgili maddclcrindc konu cdilen ve 2013-2014 cttitim
btttim yllmda d∝ slcrin kcsimi tarihhden Tclnlnllz aylnln ilk iF giiniime kad″
畔む ctim ve
Ortaё ttedm l-larinda g6rev yapan Din Kiiltiilrii ve Ahlak Bilgisi,Ar叩
9a vc lmam Hatip
Liselcrindc 30rev y,Pan tiim OFctmcnlcrin mesleki 9a11,IInalarlna yOnelik a91klamalarl i9crcn
Bakanllこ 皿lZ Din Ottetimi Gencl Midiirlittiinin 23.05.2014 tarih ve 2073327 yaコ
lan
ekte gonderilmstir,
Sbz konusu mesleki 9all,malardan ve scnlincrlcrdcn azanli vcriln cldc cdilebilmesi,
kolnisyon Oallpmalannln basanll geOmcsi, sonuO raporlarinin istcnen sckilde hazlrlanrnasl
ioin Ek'te belirtilcn uygulama csaslarina Hayet edilmcsi ve 9all,malarln aksamamasina
yё nclik
gerckli tcdbirlcrin allnmasl hususunda;
Bilgilcrinizi ve gereLini Hca ederim.
Nihat BUYUKKARAKURT
Vali a.
1l MilH Eこ れ
im
EK:1‐ Yazl
Midtr v.
meLi ve Ekleri(7 Sayfa)
ё
DAGITIM
GercLi:
-17 119e Kaymakamll着 ina
‐
Merkcz vc Mcrkczc B罐 1l
Resmi ve Ozel Tiim llkokul,
3υ
Ortaokul,Ilkё ttretiFn Kurumlarl,Orta dereceli
E・
Ohi vc Kurum Midiirlilklcrine
‐
Midirliこ imiZ Web sayfasina
evrakln 5070 Saylll Xanun ctteg〕
lMZAile imzatand喝 i tasrjik olunur
Hi..t7o1Q.
MetiiSAな
5ef
。
■
改im2aKanununun 5 md maddett geκ ttnce jvcdi dck甘 o面 kinlza neimzJanml,い
Evrak teyidi hup://cvraksOrsu mcb.30V・ tr adrcsinden di4c‐ 57c9‐ 33fb― ad92‐ 68cc kodu ilc yapJabilir.
Bu bclge,5070 sayth Elckけ
lM‖ iEttlm MI“ Jt:山 A∼ onkarahsar
Elektro面 kAこ :a,on.meb.80V‐ tr
c‐
posta dinogrctim:@mCb.gov。
け
r
Ay,intlll bilgi icin:sa!ih cELiKBAs/VHKi
rel・
(0272)2137604‐ 161
Faks:(0272)2137605
nce
T.C.
MIILLl EGITIM BAKANLIGI
Din ёgredmi Genel Mld競 Ji奎 轟
23/05/2014
Sayl :70160723/774.01/2073327
Konu:Mcsleki callpmalar
VALILIGINE
(1l Milli Eこ idm
Il」 :
Midiirlilり
ЁretimKurumlan Yё netmeliこ i,
b)Milli Ettitim Bakanl;着 1 0rtabttrcdm Kurumlan YOnetmcliこ
a)Milli ELitim Bakanll言 l
llkё
i
1lgi(a)Yё netmelttin 98,ve llgi(b)Yё netmelittin 87.Maddesindc llkё ttetim Ve
Ortaogretim lQ】 umlarinda gorevli yonetici ve Ogretmenierin gcnel kiiltiir,ozel alan egitirni ve
pedag03ik fOmasyon alanl― da,bilgi ve gbrttle」 ni z囀lmak,yeni beceriler kazanmak,
ettidm ve bttedmde kar,1lasllan problemlere 96zllln yollari bulmak,6i押〕
ncilerin ve 9evrenin
ihtiya91arina gё re plan vc progranllar hazlrlamak vc uygulamak amaclyla derslerin
kesiininden telnmu2 aylnln ilk iF giininc,cyliil aylnin ilk iβ
gununden derslenn ba,langlclna
kadat yll 19inde isc yllllk,a11,ma programmda bclirtilen siirelerde mesick1 9a11,malar
yapllacaこ 1,Ilgi(b)Yё netmelttin 87.Maddesinde medcki 9測 ,malardan azami vcHm cldc
edilcbilmesi i9in Okulun ve 9evrenin ihtiya91aFlna gbre bu callpnlalann okul ortanllnin dl,lnda
ilgili cこ itimOttamhrlnda
dager9ekleptiHlectti belirtilmektedir.
Bu itibarla,
Ilgi(a)vc(b)Y6nctmcliklerin ilgili maddcleHndc konu edilen ve 201■
bLrCtim yllinda dcrslerin kesilni tarihindcn Temmuz aylnin ilk i,gintime kadar 11ド
2014 ettittm
ё
ttretim vc
Ortaё ttretim kurumlarinda gOrev yapan Din Kiltiii vc Ahiak Bilgisi,Arapca ve lmam Hatip
Liscle五 nde gorcv yapan tum ё
ttrCtlmenlcHn mcsleki ca11,malarina yonclik Ek'te ycr alan
“Haziran
2014 Meslcki callpma PrOgraIIll"haZlrlanml,ve belirLilen stireler i9crisindc
nilkenliz genelinde uygulalnasl planlannl゛
tlr.
S62 kOnuSu mesleki 9allFmalardan ve selninerlerdcn azami verim eldc edilebilmesi,
komisyon ca11,malarinin baparlll ge9mesi, sonu9 raporlarinin istenen ,ckilde hazlrlanmasl
19in Ek'tc belirtilen uygulan■ a csaslarina riayct cdilinesi ve cah,malann aksamamasina
ybnelik gerekli tedbirlerin allnmasl hususllnda bilgilerinizi ve gereЁ
ini
ёnemle Hca edeHm.
YusufBUYUK
Bakan a.
Miistepar Yardlrrlclsl
DAGITIヽ 4:
Geregl:B Planl
Bilgi1 0こ rctmcn Yetiptiェ Ille vc
Gdisarnlc Gcncl Midini帥
Bu bdgc,5070 mylh Elekぼ Onik im2a Kanununun s ind maddcd gcrcコ nccが Vcnli dCkttonik imza iに imzttanml,ur
Be,cvicr/ANKARA
Elektronlk A薔 :www.meb
gov.む
c‐ po゛ a:[email protected] tr
Ay‖ nhil bilgi 19in:M.uLU EttiJm UZmani
Tel:(0312)4133543
Faksi(0312)2238576
EK‐
1
MELLI ECiTIMBAKANLICI
Din Oこ retinli Genel Ⅳ饉durlu鷺 饉
ir.x06nprlu ve onraOGneriu KURUMLARI
pN nulrunU vu AHLAK nllcisi, ARAPqA vE
IMAM gArip lisgl-ERt 06nsrua,NlEni
"ruziRAN
Ao ETKINLiCiN DAYANACI:ilkё
2014
MEsLEri qa,Llgnaa' pRocRAMr
ttretim Kurumlarl ve Orta6色 retim Kurumlarl Y6netmelitti
B. ETKiNLiCiN ADI: imalln Hatip Liselerinde gё rev yapan tiin ёま etmenler,Din Kultiiru vc Ahlak
Bil」 St Temel Dini Bilgibr,Kur'an‐
l Kenm,Hz.Muhmmed(S.a.v.)'in Hayati ve Arap9a
ёまemenleri
Haziran 2014 Mesbki ca11,malarl
Co ETKⅡ Ⅵじ
ICiN AMACLARI:
1. EEitilnin nitelittinl geli§ timek
ve derslerin ё
ttretilnindeki verinlliligi arclllllak,
2.Alan bilgisi ve 6壼 etimi kOnusunda ё
ttremlenlerin mesleki geli,imlerine katkl saЁ lamak,
3.Derslerin i§ leni,inde uygulanan yOntem ve teknikler9 kullanllan
ё
まaim materyalleri」 e019me ve
detterlendi,1.le kriterlerinde oこ retmenlerin bilgi ve tecrube payla,lmlnda bulunmalarini saElalnak,
4. Derslerin islenisinde kar,11251lan sorunlarl tespit emek ve bu somnlara yё nelik 9ё ziim Onerile五
geli,tirmek,
5.EEitim… 6ま e● m
uygulamalarindaki lyi ёmeklerin payla§ 1lmaslnl sattlayarak ozg山 9ah,malari
gelistilIInek,
D. ETKINLICiN StRESI
・ Meslek1 9al19malarm sitesi 40 saattir.call,ma takvimi Ek‐ 2,3,4 ve 5'teki tablolarda ve‖
lmi♯ ir.
E, ETKINLIёiN■ lEDEF KITLESI
・ ilkё ttretim ve omめ 言retim kurulnlarinda gё rev yapan Din Kblttiril ve Ahlak Bilgヽ i,Arap9a ve imam
Hatip Liseleri tum
ёgretmenleri
Fo ETKiNLlCiN UYGULANMASIiLE ILGILl ESASLAR
l,Mesleki 9all,malarm etkin ve verimli uygulanmasl i9in i19e mill ettitim midirleri ve Okul mudttrleri
gereken tedbiJer alaca、
9all,malarin yap1laca言 l okullar veya salo■ lar Oま etmenlere zamaninda ilan
edilecektir.
2. Mesiek1 9all,malar, Ek-2, 3 ve 4'de belirtilen 9al】
,Ina takvilnine uygun Olarak biitiin il ve ilselerde,
belirlene■ Okullarda ya da uygun Ortamlarda ko:nisyonlar/9all,ma gruplari halinde ger9ekle§
3.Yll sonu 6雷 retmenler kurulu toplantllan meslek1 9ah§
drilecektir.
malarin saatleri dl,mda planlanacaktr.
4.ll merkezlerindeki ve i19elerdeki 9a11,ma gruplan en fazla 25 6活 retmenden olu§
acaktlr.OEretmen
sayls1 25'ia,mca yeni grup/gruplar olusturulacak veも
彦etmenler
gruplara c,it olarak ayrilacaklardir.
5.Ek_2 ve3'te verilen kOnular 9er9evOsinde tab10daki her bir ders,konu ba,hklarl dikkate ahnarak tek
tek muzakere edilecektir.Gerektttinde dersler ve seminericr i9in belirlenen giinlerde deЁ
yapllabilecektir.
i,iklik
6.Her komisyon/9all§ 平a gttbu ttndii9inden bir ba,kan ve bir raportlr se9ecekt士
.RapOrtё ner,9all,Ina
toplantllarinda ta血 ,1lan ve milakere edilen konularm ana flkrini veya toplanti sonu91arl ile temel
sorunlarl ve 9ё ziim 6nerilerini lnaddeler halinde kayda gecerek rapor edecektir,G6riisICI Ve
yazlllrken ztimre toplantllarlnda olduЁ u
neriler
ё
gibi ё二retmenlerin isimleri belirtilmeyecek sadece
miizakerelerin neticesi yazllacaktlr.
7. Komisyonlar/9all,ma gruplarindaki rnuzakere sonu91arl rapor haline getirilirken her bir ders i,in ayrl
ayrl olmak ttzere ttattldaki b苺 1lklar altnda toplanacaktlr
a.Dersin O酔 」m PrOgralnl ve K″ an】 miarlyla
llgili GOrii,ICr
b.Dersin OEretiminde Uygulanan OEretim Yё ntem ve Teknikleriyle llgili Gё ru,ler
c.Ders Kitaplarl ve Oま etim MateryalleH lle llgili Gё 籠。
ler
d.Oku119i ve Dl,l Sosyal‐ K口 l働rel
Etkinliklerle llgili Gё
■sier
e,SlIInfYё netimi,0壼 encilerle lleti,im ve Akademik Bttarinm Arttrllmaslyla llgili Gё
rilsLr
1 019me ve Detterlendirme ile llgili Gё rusler
g.0ま etmenlerin
Mesleki Gelisimi lle ilgili Gё
ler
」§
8.Imam Hatip Liselerinde okutulan kthiir dersleri ek 4'teki tabloda belirtilditti gibi konu eksenli olarak
,a11,1lacaktlr.(Omettin sё Zel derslerin tamaml konu GkSenli olarak hattada b"Jin ele alinacaktir.)
Ayrlca kiltiiF derSleri
9。
ёBremlenleri
Ek‐ 5'te beli“ ilen seminerlcrin ilk gunune katllacaklardr.
Komisyonlarin/9allsma gruplarinin m油 zakere raporlarl,yukarida belirtilen esaslar 9er9evesindc en son
sekH verilerek tek bir word dOsyaslnda ll Milli Egidm MudiirlDkleHnc(din 6言 rettminden sorum】 u
birimlero elektronik ortamda gё nderilecektir.
10.Komisyonlardan gelen mesleki 9al15ma raporlarl il】 erdeki din 6こ retiminden sorumlu birimlerce il
Milli EEitim Mbdurilklerinde olu゛ urulan komisyOnlarda Ek‐ 5'te belirtilen serbest etkinlikler
giinlerinde 9ah,1larak birlc,tirilecek ve tek bir rapor haline getirilecekti・ KonlisyOn / 9all§
ma
gruplannin rapodari birlestirilirken her bir dersin raporu yukarida belirtilen ba,1lklar a■ lnda bir araya
getirilecet teharlar almmり acak ve farkllllklar korunacaktir.
H.il Milli E」 tim Mttdurlttlerindeki din o色
re● minden
sorumlu bi五 mlcr sё z konusu raporlarl il adl verilen
tek bir klasttde tOplayacak ve [email protected] gOv.廿 adresinden Din Ogretimi Genel
Miidurliitttine elektrOnik ortamda gё nderecektir.Gё nderilen klasorde Ek‐ 2,Ek-3 ve Ek… 4'te belirtilen
mesleki 9all,malarin raporlarl ii9 ayri WOrd dosyasl olacak,ckilde birle,tirilecektir.
12.Ek‐ 5'te belirtilen seminerlerin planlanmaslnda tiniversiteler(EEitiln Fakiilteleri ve llahiyat FakiilteleH),
mutiiliikler9 belediyeler ve sivil topluln kurulu§
13.1l Milli ttitim Mud析
1■
klerindeki din
larl ile isbirlitti yapllabilecektin
ё
Eretiminden sOrumlu bLimler haziran ayl mesleki 9all,ma
programl ve kOmisyon rapOrlarlnln detteriendillllesini yaparak 2014¨ 2015
ёttretim
y111 19in ettidmin
veril■ lilittini Ve nitelittini arttlrmaya y6nelik,a11,Inalar planiayacat tedbirler alacaktr.
EK‐ 2
lLKOKULLAR,ORTAOKULLAR VEiMAM HATIP ORTAOKllLLARI
MESLEKicALIsMA PROGRAMI
(Din Kukli ve Ahlak Bilgisi,Kur'an‐ l Kerim,Hz.Muhammed(s.a.V.)'in Hayatl,Temel Dini Bilgiler ve
A.ET]dN五 ёかricERiCi VE HER Bm DERSiCiN MttzAKERE EDLECEK KONULAR
l.0こ retim PrograIInl ve Kazanlmlar:Dersin,0営 retim programindaki ama9 ve kazanlmlarln ne
ё19ude ger9ckle§ tirildtti, hedeflenen ama91ara/kazanimlara ula§ limasinda ne gibi sOrunlarla
kar,llastldttinin mlzakere edilmesi
2.0言 redm Yむ ntem ve Teknikleri:Dersierin Ogretiminde kullanllan 6まetim yOntem,teknik ve
metotlarl ile 6rnek ders i§ leni,lerinin payl■ )1lnlasl
3.0言 retim MateryalleJ:Ders konulannm ё
ttretiminde
ettitim teknol● ilerinden yararlanmヘ
materyal kullaniml,payla§ ml ve bu materyallerin deま rlendirilmesi
4,SOsyal K● 11● rel Etkinlikler:Dersierde verimlilti attirmak i9in yapllan okul i9i ve dl゛ l sOsyal‐
kiiltOrel etkinliklerin de二
erlendiHlmesi
5. SInif Yё netiコ nive Akademik Ba,arl:Sinlfyё
netinlil derslerin i§ leni,i silrecinde ya,anllan sOrunlar
ve 9ёztim onerileri, 0こ rencilerin ilgisini anlllllak Ve eEitimdeki akademik ba,arl duzeyini
ylkseltmek 19in yapllabilecek 9allsmalar
6.019me ve Detterlendirme:Derslerin ёzelliklerine g6re kullanilabilecek ё19me ve detterlendillllo
kriterlerinin ve tekniklerinin"rii,■ lmesi
7.MesleⅡ Gelisim: O■ emenlerin kisisel ve mesicki gelisimieriyle ilgili yapmalan gereken
9all,malar,basvlrabilecegi kaynaklar(kitap,dergi,makale,eこ
adresleri v.s。 )ile
intemet v.s。
itim materyalleri,CD ve intemet
ёttrencilerin istifade edecetti yardlmcl kaynaklarm(Kitap,dergi,makale,cD,
)tespt edilmesi,detterlendirilmesi
B.HAFTALIK cALIsMA TAKViMi
BIRINCI HA「 rA MESLEKi CALiS
Tarih
16.06.2014
P'7arteSl
17.06.2014
Sali
18.06.2014
Carsalnba
19.06.2014
Per,embe
20.06.2014
Cuma
Call,ma
CalE,ma
Saati
S濃 resI
4
09.00‐ 13.00
4
09.00…
4
09.00-13.00
Kur'an-r Kerim
4
09,00‐ 13.00
Arapga
4
09.00‐ 13.00
Temel Dini Bilgiler
13.00
Dersler
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hayatr
Din KUltiir0 ve Ahlak Bilgisi
EK-3
ANADOLUIMAM HA
NIIESLEK DERSLERI
MESLEKi cALIsMA PROGRANII
BttdNCIⅡ AFTA
A.ETKINLiCtticERiCi VE HER DERSiciN MOZAKERE EDiLECEK KONULAR
redm prOgramindaki ama9
0こ retim Programl ve Kttanlmlar:Dersin,も こ
l・
ve kazanlmlarin ne
o19ude ger9oklo,tirildiLi, hedenenen arna91ara/kazanlmlara ul野 1lmasinda ne gibi sorunlarla
ka"lia,1ldittinin muzakere ediinlesi
2.0言 retim YOntem ve Teknikleri:Derslerin ёょetiminde
kullamlan
ё
ttretim
yOntem,teknik ve
metotlarl ile ornek ders i§ lenislermln payl〔 埒1lmasl
3.0こ redm MateryallerL Dcrs konularinm ё
ttrdiminde cttidm teknOuilerinden yararlanma,
materyal kullanlml,payla,lml vc bu materyallerin deEerlendirilmesi
4.SOsyal K■ lturel
Etkinlikler:Derslerde verimlilitti artlllllak 19in yapllan okul i9i vc dlsl sosyal‐
kthttrel etkinliklerin detterlendirilmesi
5. SInlfYOHletimi ve Akademik Ba,arl:sinlfyё netimi;derslerln
ve 9ё
Jm
i,lenisi siirecinde ya,anllan sorunlar
ёnerileri,ObenCHerin ilgiぶ ni atrmak“ etitimdeki akademik ba,ari dttzeylnl
yiikselmek i9in yapllabilecek 9all,malar
6.Ol,me ve Detterlendirme:DersleHn ёzelliklerine
kl・
gore kullanllabilecek
ё19me
ve deEerlendilllle
iterlerinin ve tekniklerinin gOrii,tillnesi
7.Mesleki Geli,im: 0ま etmenlerin kisisel ve mesleki gelisimlenyle ilgili yapmalarl gereken
im materyalleri,CD ve intemet
,ah§ malar,ba,vurabileceЁ i kaynaklar(kkap,dergi,makale,e言 資
adresleri v.s.)ile ё
renciletin
istifade
edecetti
yardimcl
kaynaklarin(Kitap,dergi,makale,CD,
Ё
intemet v`s.)tesPit e面 lmesi,dettenendirilmesi.
BIRiNCiヨ MJTA
Tarih
16.06。 2014
Pazartesl
17.06.2014
Sall
18.06.2014
Carsamba
19.06.2014
Per,embe
20.06.2014
Culna
MESLEKiCALISMA TAKVni
Cahgma
Saati
Qahgma
4
09。 00‐ 13.00
4
09,00‐ 13.00
4
09.00‐ 13.00
4
09.00‐
13.00
Arapga
4
09.00‐
13.00
Kelaln&Dinler Tarihi
Dersler
Siiresi
Kur'an-t Kerim &Tefsir
Temel Dini Bilgiler
& Frkrh
Uygulama
Siyer&Hadis&istam Tarihi
&
Hitabetve Mesleki
EK‐ 4
ANADOLU INIAM HATIP LISE
rfi,rUn opRsrpni
Ir,TPSrcTi qALI$MA PROGRAMI
ninixql.lrerra
B. ETKiNLiCiN icERiこ i VEIIER DERSiciN MttZAKERE EDiLECEK KONULAR
imanl Ⅱatip Liseleri Kultir Dersle」 ;Sё zel Dersier,Saylsal Dersler,Yabancl DH,
Spor ve Sanat DersicH olarak dort kategoride ele ahnacaktir.Bu derslerle ilgili Mesleki call,malar
asa言 ldaki tabloda belirtilen konular Oer9evesinde gun!ere taksim edilecektir.Farkll dersler tek tek
gё riisillerek
aynl konu ekseninde miizakere edilecek ve sonu91ar dersln adl belirtilerek klsaca rapora
yansltllacaktir.
1.0こ retim PrOgraml ve Kazanlmlar:Derde五
n,OЁ redm prOgramindよ i alna9 ve kazanlmhrm ne
619ude ger9ckle,tirildigi, hedenenen ama91ara/kazanimlara ula,1lmasinda ne gibi sOrunlana
karttlttlldI言 lnln
muzakere edilmesi
2.0こ retim YOntem ve Teknikleri:Derslerin oま etiminde kullandan ёgre● m yё ntem,teknik ve
.3薔
t組 蹴 窃 ∬ 驚
“
kullaniml,payla§ lml ve bu
F辮
imc鈍 Hm"bd中 昴 dmふ
露 冨器
lalun.mttcwd
materyalle」 n detterlendirilmesi
4.Sosyal Kultirel Etkinlikler:Derslerde verimliliこ i artlll..ak i9in yapllan okul i9i ve dl,l sOSyal‐
kolturel etkinliklerin degerlendi面
lmesi
5,Sin】 f Yё netimi ve Akademik Ba,an:Sinif yonetimi;derslerin i,leni,i ttrecinde ya,anllan sorunlar
Ve 96滉 mo"rileH,0ま encile」 n HJsini arttrmak ve ettitimdeki akadetrnik ba,arl diizeyini
ytikseltmek i9in yapllabilecek 9allsmalar
6.019me ve DtteJendirme:Derslerin ё
zelliklerine
Lё re kulhnllabilecek
ё
19me
ve detterに ndirlne
kriterlerinin ve tekniklerinin gё riisiillnesi
7.Mesieki Gelisim:ё ざetmenlerin ki,ise!ve mesleki geli§ imleriyle llgili yapmalan gereken,all§
basvurabilecetti kaynaklar(kitap,dergi,ntakale,ettitim materyalleH,CD ve internet adresle」
6grencilerin istifade edecegi yardlmm kayna鳳
edilmesi,deEerlendirilmesi.
v.s.)ile
額1■ に itap,dergi,llnakale,CD,in“ ma v.s.)tespた
HAFTA MESLEKi cALISMA T
Qahgma
Saati
09.00_13.00
0言 redm PrOgramlarl ve Kazanimiari
09,Oo_13.00
0ま etim
09.00‐
13.00
malar・
Yё ntem― Teknikleri vc Materyal Kullanlml
Srnf Yonetimi ve Akademik Baqan
09.Oo_13.00
Sosyal Kiilturel Etkinlikler
09.00_13.00
0●me DeEerlendime ve Mesbki Geli゛ m
EK‐ 5
DiN KULTUnU vs AHLAK gitcisi, ARITPQA ve inlelt unrip lisnlERi
MESLEK pu,nsLBRi 0dneruENl,e,Ri N,{E sl-eni q nu gMA PRocRAMI
vrcsr.nril crli$im sBuiwrnlnni
irixci narrl
A. ETKINLIё tt icERECivE UYGIILANMASIiLE iLGiLi ACIKLAMALAR
l.Mesleki Goll,im Selninerleri,崎 attlda belirtilen 9all,ma takVimine uygun olarak tum il ve
ilcelerde,uygun gOrulen salonlarda herhangi bir aksalnaya mahal velllleden ger9ekle,tirilecektir.
2.Medeki Gelisim SemineH a§ 罐lda veruen prOgram ser,evesinde plantanacak ve uygulanacaktlr.
Gerektittnde giinttrde deLisiklik yapll出 ilecektir.
3.Seminerlerin organizasyonu,salonlann dizeni ve■ ziki ortamt htlllmci ёttretmenlerimizi
memnun edecek,ekilde tanzim edilecektir.
4,Seminerlerde cttitim g6revitsi olarak alanmda uzman ve
ёzgun 9all,malarl olan ёtttmenlerden
yararlanlldlEl gibi iniversiteler(EEitim Fakukeleri ve llahiyat Faktiteleri),muniilttler ve si宙
toplum kurulu,larl ile i,birliこ i yapElaCaktlr.
5,Imaln Hatip Liseleri kultilr dersleri
katllacaklardlro Katlllmcl
ёgretmenleri Ek‐ 5'te belirtilen seminerlerin ilk giiniine
ёttretmenlerin saylslna gё re bu seminerler birka9 gune yayllabilecek
veya farkll salonlarda gruplar halinde ger9ekle♯ irilebilecektir,
lKINCIHAFTA MESLEKI CttSMA TAKVIMI
Tarih
23.06.2014
Pazartesl
24.06.2014
Sall
Qahgma
Qalryma
Saati
Siiresi
$ahgma Konulan
Etthimde Etkili ileti,im ve SinlfYё netimi
4
09.00‐
13.00
EЁ itimde idca1 0こ retmen
ve Rchbcrlik
Din Ottre」 minde Materyal Hazlrlama ve Gelistrrne
4
09.00‐ 13.00
Kur'an‐ l Kerim Oま etimi(MetOtlarp soruniar ve
ёneriler)
Serbest Etkinlikler(Okullardめ
25.06。 2014
Car§
amba
4
09.00-13.00
imam Hatip Liselerinde EEitimin NIclttini
Arttiracak Tedbirler
(Okulun tum ё
ttretmenleri katilacaktir.)
26.06.2014
Per,embe
27.o6.2014
Curna
4
09.00-13.00
Serbest Etkinlikler (Okullarda)
4
09.00‐
13.00
Serbest Etkin likler (Okullarda)
l
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 28/05/2014 tarih ve 2143669 sayılı