T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN TETKİK VE ARAMA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
Temmuz 2014
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin
son fıkrasında yer alan Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk
altı aylık uygulama sonuçlarını, finansman durumunu, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı
içinde kamuoyuna açıklanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu Kapsamda; Özel Bütçeli bir kurum olan MTA Genel Müdürlüğümüz 2014
yılı Ocak-Haziran dönemi Bütçe uygulama sonuçları (Bütçe Gelirleri, Bütçe
Giderleri ), 2014 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Beklentiler ve Hedefleri
(Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri ) analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak
hazırlanan rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
I-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ :
I-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ :
01 Personel Giderleri :
2013 yılı ilk altı ayında personel giderleri 61.363.095,00 TL gerçekleşmiş olup, 2014
yılı ilk altı ayında yaklaşık % 10,61 oranında artarak 67.876.208,00 TL olmuştur.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :
2013 yılı ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
10.952.659,00 TL gerçekleşmiş olup, 2014 yılı ilk altı ayında yaklaşık % 11,39 oranında
artarak 12.200.048,00 TL olmuştur.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri :
2013 yılı ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri 10.987.234,00 TL gerçekleşmiş
olup, 2014 yılı ilk altı ayında yaklaşık % 10,08 oranında artarak 12.094.603,00 TL olmuştur.
05 Cari Transferler :
2013 yılı ilk altı ayında cari transferler 3.474.901,00 TL gerçekleşmiş olup, 2014 yılı
ilk altı ayında yaklaşık olarak % 8,17 oranında artarak 3.758.776,00 TL olmuştur.
06 Sermaye Giderleri :
2013 yılı ilk altı ayında sermaye giderleri 51.009.517,00 TL gerçekleşmiş olup, 2014
yılı ilk altı ayında yaklaşık olarak % 16,44 oranında azalarak 42.624.833,00 TL olmuştur.
MTA Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılı ilk altı aydaki toplam bütçe gideri
137.787.405,00 TL gerçekleşmiş olup, 2014 yılı ilk altı aydaki toplam bütçe gideri ise % 0,56
oranında artarak 138.554.469,00 TL olmuştur.
2014 yılı ilk altı ayda MTA Genel Müdürlüğüne ait ve 2015 yılında faaliyete
başlayacak olan TURKUAZ isimli sismik araştırma gemisinin yapımı için Savunma Sanayi
Müsteşarlığına 72.834.306,00 TL avans ödemesi yapılmıştır.
2014 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği olan 385.016.000,00 TL’nin % 35,99’lık kısmı
Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir.
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI
SONUÇLARI
10,65%
80
60
58,46
-16,44%
61,36
40
51,01
11,39%
20
10,95
12,20
42,62
10,08%
8,17%
10,99 12,09
3,47
03 - MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
05 - CARİ
TRANSFERLER
3,76
0
01 - PERSONEL
GİDERLERİ
02 - SOSYAL GÜV.
GİDERLERİ
2013 YILI
OCAK-HAZİRAN HARCAMA
B- BÜTÇE GELİRLERİ :
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :
2014 YILI
OCAK-HAZİRAN HARCAMA
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
GERÇEKLEŞME ORANI
B- BÜTÇE GELİRLERİ :
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :
2013 yılı ilk altı ayında
23.423.377,00 TL
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
gerçekleşmiş olup, 2014 yılı ilk altı ayında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %20,63 oranında
artarak 28.256.643,00 TL olmuştur.
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :
2013 yılı ilk altı ayında 46.513.195,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler
gerçekleşmiş olup, 2014 yılı ilk altı ayında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri
% 127,93 oranında artarak 106.015.400,00 TL olmuştur.
05 - Diğer Gelirler :
2013 yılı ilk altı ayında 82.331.550,00 TL diğer gelirler gerçekleşmiş olup, 2014 yılı
ilk altı ayında diğer gelirler % 63,20 oranında artarak 134.362.288,00 TL olmuştur.
C- FİNANSMAN :
MTA Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı
yardımlar ile karşılamaktadır.
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ SONUÇLARI
63,20%
150
134,36
127,93%
106,02
100
20,63%
50
23,42
82,33
46,51
28,26
0
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
2013 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDINLAR
İLE ÖZEL GELİRLER
2014 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR
05- DİĞER GELİRLER
GERÇEKLEŞME ORANI
III TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER :
A- BÜTÇE GİDERLERİ :
III TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER :
A- BÜTÇE GİDERLERİ :
01 Personel Giderleri :
2013 yılında toplam 119.355.091,00 TL personel giderleri gerçekleşmiş olup, 2014
yılı sonunda personel giderleri % 17,61 oranında artarak 140.372.000,00 TL gerçekleşmesi
tahmin edilmektedir.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :
2013 yılında toplam 21.781.337,00 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderleri gerçekleşmiş olup, 2014 yılı sonunda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderleri % 13,27 oranında artarak 24.672.500,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri :
2013 yılında toplam 22.158.521,00 TL mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmiş
olup, 2014 yılı sonunda mal ve hizmet alım giderleri % 17,39
oranında artarak
26.012.579,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
05 Cari Transferler :
2013 yılında toplam 5.904.153,00 TL cari transfer gerçekleşmiş olup, 2014 yılı
sonunda cari transfer % 15,93 oranında artarak 6.844.516,00 TL gerçekleşmesi tahmin
edilmektedir.
06 Sermaye Giderleri :
2013 yılında toplam 123.970.425,00 TL sermaye giderleri gerçekleşmiş olup, 2014 yılı
sonunda sermaye giderleri % 152,28 oranında artarak 312.758.716,00 TL gerçekleşmesi
tahmin edilmektedir.
MTA Genel Müdürlüğüne ait ve 2015 yılında faaliyete başlayacak olan TURKUAZ
isimli sismik araştırma gemisinin yapımı için Savunma Sanayi Müsteşarlığına 2014 yılı
sonuna kadar toplam 155.000.000,00 TL avans ödemesi yapılması planlanmaktadır.
MTA Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılında toplam bütçe gideri 293.169.527,00 TL
gerçekleşmiş olup, 2014 yılı sonunda toplam bütçe gideri ise % 74,19 oranında artarak
510.660.311,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI HARCAMA VE 2014 YILI HARCAMA TAHMİNİ SONUÇLARI
400
300
200
152,28% 312,76
17,61%
119,36 140,37
100
13,27%
123,97
17,39%
21,78 24,67
22,16 26,01
15,93%
5,90
6,84
0
01 - PERSONEL
GİDERLERİ
02 - SOSYAL GÜV.
GİDERLERİ
2013 YILI
OCAK-ARALIK HARCAMA
03 - MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
05 - CARİ
TRANSFERLER
2014 YILI
OCAK-ARALIK HARCAMA TAHMİNİ
B- BÜTÇE GELİRLERİ :
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
GERÇEKLEŞME ORANI
B- BÜTÇE GELİRLERİ :
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :
2013 yılında 79.956.325,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşmiş olup,
2014 yılı sonunda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 46,47 oranında azalarak 42.800.000,00 TL
gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :
2013 yılında 82.513.195,00 TL hazine yardımı gelirleri gerçekleşmiş olup, 2014 yılı
sonunda hazine yardımı gelirleri
% 311,57 oranında artarak 339.595.811,00 TL
gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
05 - Diğer Gelirler :
2013 yılında 152.194.300,00 TL diğer gelirler gerçekleşmiş olup, 2014 yılı sonunda
diğer gelirler % 15,78
oranında azalarak 128.184.500,00 TL gerçekleşmesi tahmin
edilmektedir.
MTA Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılında toplam bütçe geliri 314.663.820 TL
gerçekleşmiş olup, 2014 yılı sonunda toplam bütçe geliri ise % 62,29 oranında artarak
510.660.311,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI GELİRLERİ VE 2014 YILI GELİRLERİ TAHMİNİ SONUÇLARI
311,57%
400
339,60
300
-15,78%
200
100
-46,47%
79,96
42,88
152,19
82,51
128,18
0
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
2013 YILI
OCAK-ARALIK DÖNEMİ GELİR
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDINLAR
İLE ÖZEL GELİRLER
2014 YILI
OCAK-ARALIK DÖNEMİ GELİR TAHMİNİ
05- DİĞER GELİRLER
GERÇEKLEŞME ORANI
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
BÜTÇE GİDERLERİ
01
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
PERSONEL GİDERLERİ
01
1
MEMURLAR
01
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
3
İŞÇİLER
01
4
GEÇİCİ PERSONEL
01
5
DİĞER PERSONEL
01
7
MİLLETVEKİLLERİ
01
8
CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
01
9
İSTİHBARAT PERSONELİ
02
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
2013
2014
ARTIŞ
ORANI *
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013
2014
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
119.355.091
134.821.000
12.863.231
14.091.279
9.758.227
11.012.855
9.107.123
10.265.215
9.566.116
10.246.724
9.063.089
9.998.657
11.005.310
12.261.478
61.363.095
67.876.208
10,61
51,41
50,35
140.372.000
89.277.936
99.594.000
11.098.740
12.075.967
7.274.295
8.366.533
7.214.659
8.026.729
7.369.454
8.165.236
7.299.566
8.084.585
7.198.518
8.105.104
47.455.231
52.824.156
11,31
53,15
53,04
108.292.500
0
0
29.920.716
34.907.000
1.764.280
2.015.312
2.464.759
2.628.310
1.873.467
2.220.556
2.179.098
2.064.929
1.743.174
1.895.414
3.786.589
4.132.717
13.811.368
14.957.238
8,30
46,16
42,85
31.733.500
156.439
220.000
210
19.173
18.012
18.997
17.929
17.564
16.558
20.349
18.658
20.203
23.657
96.495
94.814
-1,74
61,68
43,10
246.000
0
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
21.781.337
25.195.000
2.091.122
2.329.998
1.843.368
2.040.087
1.671.486
1.860.219
1.683.300
1.876.525
1.667.737
1.893.059
1.995.645
2.200.160
10.952.659
12.200.048
11,39
50,28
48,42
24.672.500
17.832.000
1.919.135
2.141.969
1.298.883
1.469.194
1.291.035
1.471.000
1.285.581
1.468.006
1.282.918
1.487.088
1.286.416
1.468.160
8.363.968
9.505.417
13,65
53,24
53,31
19.198.500
0
0
2.588.691
2.694.631
4,09
42,64
36,81
5.474.000
26.012.579
02
1
MEMURLAR
02
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
3
İŞÇİLER
02
4
GEÇİCİ PERSONEL
0
0
02
5
DİĞER PERSONEL
0
0
02
7
MİLLETVEKİLLERİ
0
0
02
9
İSTİHBARAT PERSONELİ
0
0
2.252.642
10.987.234
12.094.603
10,08
49,58
67,83
242
19.718
27.134
37,62
31,47
43,07
61.000
334.461
2.790.020
3.243.439
16,25
46,74
58,89
6.972.936
277.257
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
15.710.274
6.071.062
7.321.000
171.987
188.029
544.485
570.892
380.451
389.219
397.720
408.520
384.819
405.971
709.229
732.000
42.000
22.158.521
17.831.000
62.646
63.000
5.969.077
5.508.000
1.730.208
1.645.216
1.824.123
2.221.413
1.927.581
2.133.502
2.089.538
2.073.364
1.843.532
1.768.465
486
6.311
1.234
11.557
23.215
1.850
1.958
824.728
234.908
728.333
683.342
604.220
450.125
327.197
1.572.252
03
1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
3
YOLLUKLAR
-29,38
59,63
28,38
03
4
GÖREV GİDERLERİ
739.879
294.000
22.506
40
16.415
62.093
399.085
24.319
112.598
24.866
33.197
22.019
-1.839
488.259
581.962
621.595
6,81
78,66
211,43
847.000
03
5
HİZMET ALIMLARI
13.974.999
10.038.000
1.058.831
1.195.028
1.119.383
1.253.200
1.171.458
1.268.150
1.161.873
1.311.082
1.229.578
1.294.263
1.161.916
1.306.784
6.903.040
7.628.507
10,51
49,40
76,00
16.317.968
03
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
54.796
55.000
1.800
4.809
3.568
6.754
2.043
4.110
4.537
1.884
4.879
6.769
1.715
5.746
18.542
30.071
62,18
33,84
54,68
55.000
03
7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
617.728
804.000
6.679
680
25.778
24.919
39.235
44.029
30.919
65.431
43.199
54.180
96.165
57.483
241.975
246.721
1,96
39,17
30,69
809.000
03
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
81.033
92.000
1.669
10.992
600
14.440
3.313
3.169
5.624
928
5.872
8.197
4.469
39.395
19.878
-49,54
48,62
21,61
92.000
03
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04
658.365
FAİZ GİDERLERİ
977.000
624.493
14.230
424.501
20.159
0
581.414
66.573
48.633
60.102
60.014
81.542
37.044
79.776
56.208
215.738
90.359
55.199
392.583
04
1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
04
2
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
04
3
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
04
4
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
04
5
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
05
857.675
CARİ TRANSFERLER
5.904.153
7.169.000
446.709
488.535
494.831
439.174
403.102
428.892
452.619
526.260
1.274.349
442.690
403.291
1.433.225
3.474.901
3.758.776
8,17
58,86
52,43
6.844.516
05
1
GÖREV ZARARLARI
5.109.530
6.519.000
424.663
469.584
486.371
369.100
334.040
369.100
334.040
450.723
1.195.782
369.100
334.040
1.363.853
3.108.936
3.391.460
9,09
60,85
52,02
6.000.000
05
2
HAZİNE YARDIMLARI
0
0
05
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
355.712
354.300
-0,40
45,38
55,80
829.500
05
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
05
5
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
0
0
05
6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
05
8
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
06
SERMAYE GİDERLERİ
06
1
MAMUL MAL ALIMLARI
06
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
06
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
06
5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06
6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06
7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06
8
STOK ALIMLARI
06
9
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07
1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
07
2
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08
635.000
462
2.000
10.253
13.000
200.000.000
5.047.772
21.878.509
20.476.000
133.805
1.069.581
1.512.000
1
YURTİÇİ BORÇ VERME
08
2
YURTDIŞI BORÇ VERME
09
8.460
70.074
63.062
59.792
118.579
6.000
3.711.241
70.528
74.315
73.583
69.251
61.371
5.009
4.253
7
8.000
10.253
0
0
6.812.034
5.895.336
7.102.084
7.901.153
8.038.720
6.823.552
9.931.395
6.627.525
14.077.513
11.666.026
51.009.517
42.624.833
1.107.140
395.948
223.442
1.135.474
748.363
1.424.905
1.149.734
1.189.304
2.998.185
3.956.722
6.360.668
8.102.353
110.920
405.637
16.744
5.310
30.370
57.466
1.000.000
9.700.000
0
0
452.751
173.696
0
0
0
5.918
11.417
13.016
2.000
26,95
100,00
100,12
13.016
-16,44
41,15
21,31
312.758.716
27,38
29,07
39,57
24.955.781
-61,64
42,33
11,49
1.717.000
0
158.887.000
10.001
18.381
26.874
34.146
103.074
47.216
27.461
165.040
134.103
32.909
307.430
309.108
0,55
37,31
30,91
860.000
91.863
6.466
138.029
658.022
456.612
136.393
81.345
39.031
1.469.873
283.965
2.237.723
1.123.877
-49,78
31,12
11,59
9.700.000
0
0
93.007.978
114.425.000
4.908.049
3.699.825
5.603.031
5.417.076
6.713.739
5.962.591
6.325.034
5.215.038
8.656.110
5.228.840
9.444.981
7.392.430
41.650.945
32.915.799
-20,97
44,78
28,77
116.638.935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
293.169.527
385.016.000
22.179.042
22.266.270
20.732.583
21.608.866
20.211.376
22.588.980
21.830.292
21.546.425
23.780.102
20.730.396
29.054.010
29.813.531 137.787.405 138.554.469
0,56
47,00
35,99
510.660.311
YEDEK ÖDENEKLER
09
1
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
2
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
3
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09
5
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
6
YEDEK ÖDENEK
09
7
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
8
MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
09
9
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
18.951
52.887.000
823.957
7.190.401
BORÇ VERME
08
22.046
123.970.425
SERMAYE TRANSFERLERİ
07
783.908
* =(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı
Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
OCAK GERÇEKLEŞME
2014
BÜTÇE
2013
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
01
Vergi Gelirleri
01
1
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
01
3
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
4
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler
01
5
Damga Vergisi
01
6
Harçlar
01
9
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
02
Sosyal Güvenlik Gelirleri
02
1
Genel Bütçeli İdarelerden
02
2
Özel Bütçeli İdarelerden
02
3
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
02
4
Sosyal Güvenlik Kurumlarından
02
5
Mahalli İdarelerden
02
6
Diğer İşverenlerden
02
7
Çalışanlardan
02
8
Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan
02
9
Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
1
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
2
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
03
3
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
03
4
Kurumlar Hasılatı
03
5
Kurumlar Karları
03
6
Kira Gelirleri
03
9
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
1
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04
2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04
3
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04
4
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
04
5
Proje Yardımları
04
6
Özel Gelirler
05
Diğer Gelirler
05
1
Faiz Gelirleri
05
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
3
Para Cezaları
05
9
Diğer Çeşitli Gelirler
06
Sermaye Gelirleri
06
1
Taşınmaz Satış Gelirleri
06
2
Taşınır Satış Gelirleri
06
3
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
06
9
Diğer Sermaye Satış Gelirleri
08
Alacaklardan Tahsilat
08
1
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
08
2
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat
09
Red ve İadeler (-)
09
1
Vergi Gelirleri
09
2
Sosyal Güvenlik Gelirleri
09
3
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
09
4
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
09
5
Diğer Gelirler
09
6
Sermaye Gelirleri
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2014
2013
MART GERÇEKLEŞME
2014
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
MAYIS GERÇEKLEŞME
2014
2013
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
ARTIŞ
ORANI *
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014
314.663.820
385.016.000
14.780.036
21.900.457
70.507.387
135.478.962
6.565.940
3.165.765
25.372.968
31.886.835
26.534.117
43.609.281
8.507.674
32.593.031
152.268.123
268.634.331
76,42
48,39
69,77
510.660.311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
20,63
29,30
101,57
24,96
27,45
100,34
-16,93
70,49
120,98
127,93
56,37
35,94
127,93
56,37
35,94
63,20
54,10
216,09
94,94
57,88
280,15
76,71
52,65
222,69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.956.325
27.820.000
14.106.515
18.923.891
1.160.415
2.988.780
5.088.047
1.972.123
481.887
1.039.383
2.010.841
939.284
575.672
2.393.182
23.423.377
28.256.643
76.526.631
26.160.000
13.368.512
18.899.971
1.124.452
2.916.431
5.068.929
1.945.570
461.895
1.015.602
425.086
912.463
556.925
558.354
21.005.798
26.248.391
0
0
0
0
0
0
3.429.694
82.513.195
82.513.195
1.660.000
295.016.000
738.003
0
23.919
0
295.016.000
35.963
46.513.195
46.513.195
72.348
106.015.400
19.119
0
26.554
0
19.992
0
23.782
0
1.585.756
0
26.820
0
18.747
0
1.834.829
0
106.015.400
0
0
2.417.579
2.008.252
0
0
46.513.195
106.015.400
0
0
46.513.195
106.015.400
0
0
0
0
0
0
0
0
42.880.000
40.065.000
2.815.000
339.595.811
339.595.811
152.194.300
62.180.000
673.521
2.976.566
22.833.777
26.474.782
1.477.893
1.193.642
24.891.081
30.847.452
24.523.276
42.669.997
7.932.002
30.199.848
82.331.550
134.362.288
1.837.383
740.000
126.079
144.076
87.995
152.384
57.880
124.731
384.844
571.074
257.558
584.522
149.070
496.287
1.063.427
2.073.074
141.213.730
59.000.000
210.012
2.687.402
22.004.376
26.190.617
1.106.058
992.462
20.946.000
30.059.721
22.374.296
41.823.659
7.711.324
29.635.528
74.352.065
131.389.390
0
0
9.143.188
2.440.000
337.431
145.087
741.406
131.781
313.954
76.449
3.560.238
216.657
1.891.422
261.815
71.608
68.034
6.916.058
899.823
-86,99
75,64
36,88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
* =(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
128.184.500
2.131.500
124.918.000
1.135.000
Download

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu