METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR YAPILMASI
STANDART BEYAZ ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE
Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre; Tavan U-profillerinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm
aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; sabitlenme öncesi TU28 profillerinin ve 12
cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıĢtırılması; agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düĢeyde en fazla
125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi; agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre
kıvrılarak ayarlanması; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleĢtirilmesi ve TU28 profillerinin arasına
geçirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; 12,5 mm'lik alçı duvar levhasının
TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek
ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boĢluklara ön dolgu yapılması; vida baĢlarının derz dolgu alçısıyla
kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıĢtırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması
suretiyle giydirme duvarın oluĢturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma,
boĢaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0.50 m2' den küçük boyutlar düĢülmez.
KİTAP
POZ NUMARASI
TANIM
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/A2
12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR
YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/A3
12.5 MM ÇĠFT KAT ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR
YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/A4
12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR
YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/A5
12.5 MM ÇĠFT KAT ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR
YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI (YEŞİL) İLE
Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre; Tavan U-profillerinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm
aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; sabitlenme öncesi TU28 profillerinin ve 12
cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıĢtırılması; agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düĢeyde en fazla
125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi; agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre
kıvrılarak ayarlanması; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleĢtirilmesi ve TU28 profillerinin arasına
geçirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar
levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının
kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boĢluklara ön dolgu yapılması; vida baĢlarının derz dolgu
alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıĢtırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı
uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluĢturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik, iĢyerinde yükleme, yatay ve
düĢey taĢıma, boĢaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0.50 m2' den küçük boyutlar düĢülmez.
KİTAP
POZ NUMARASI
TANIM
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/B2
12.5 MM TEK KAT SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/B3
12.5 MM ÇĠFT KAT SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/B4
12.5 MM TEK KAT SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/B5
12.5 MM ÇĠFT KAT SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI (KIRMIZI) İLE
Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre; Tavan U-profillerinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm
aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; sabitlenme öncesi TU28 profillerinin ve 12
cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıĢtırılması; agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düĢeyde en fazla
125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi; agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre
kıvrılarak ayarlanması; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleĢtirilmesi ve TU28 profillerinin arasına
geçirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı
duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar
levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boĢluklara ön dolgu yapılması; vida baĢlarının derz
dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıĢtırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı
uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluĢturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik, iĢyerinde yükleme, yatay ve
düĢey taĢıma, boĢaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0.50 m2' den küçük boyutlar düĢülmez.
KİTAP
POZ NUMARASI
TANIM
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/C2
12.5 MM TEK KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/C3
12.5 MM ÇĠFT KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/C4
12.5 MM TEK KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/C5
12.5 MM ÇĠFT KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL ĠSKELETLĠ
GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE
Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre; Tavan U-profillerinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm
aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; sabitlenme öncesi TU28 profillerinin ve 12
cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıĢtırılması; agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düĢeyde en fazla
125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi; agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre
kıvrılarak ayarlanması; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleĢtirilmesi ve TU28 profillerinin arasına
geçirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; 12,5 mm'lik suya ve yangına
dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda
alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boĢluklara ön dolgu yapılması; vida
baĢlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıĢtırılması; bant üzerine derz
dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluĢturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik, iĢyerinde yükleme,
yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0.50 m2' den küçük boyutlar düĢülmez.
KİTAP
POZ NUMARASI
TANIM
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/D2
12.5 MM TEK KAT SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL
ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/D3
12.5 MM ÇĠFT KAT SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL
ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/D4
12.5 MM TEK KAT SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL
ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
Bayındırlık
Bakanlığı
18.139/D5
12.5 MM ÇĠFT KAT SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI ĠLE METAL
ĠSKELETLĠ GĠYDĠRME DUVAR YAPILMASI (DUVAR PROFĠLĠ ĠLE)
Download

TEK İSKELETLİ BÖLME DUVAR