2014 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu
“Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Siyasal ve Sosyal Değişimin Zorluklarını Anlamak”
Heybeliada, Türkiye
24 – 29 Haziran 2014
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi, 24-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Heybeliada’da 4. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu’nu
düzenleyecektir. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Siyasal ve Sosyal Değişimin
Zorluklarını Anlamak” olarak belirlenmiştir.
Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgeleri; Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve
Türkiye’nin birlikte paylaştıkları ortak bölgelerdir. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel
ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde enerji, ulaşım ve çevre gibi birçok
konunun yanı sıra kimlik, kültür ve demokrasi gibi soyut konularda da sinerji oluşturma imkanına sahip
bulunmaktadırlar. Doğu Komşuları; NATO ve AB üyeliği gibi yakın bağlar kurmayı hedefleyen birçok
ülkeyi kapsarken, aynı zamanda Batı’yla ve kurumlarıyla arasındaki mesafe gittikçe büyüyen Rusya’nın da
etki sahibi olmayı istediği bir bölge durumundadır. Güney Akdeniz ise, Arap Uyanışı başladığından bu
yana yaklaşık iki yıldır oldukça hareketli bir bölge halini almıştır. Ayrıca gittikçe daha fazla bölge, 2012
yılında Barış Ödülü’ne layık görüldüğünde Avrupa Birliği’nin Norveç Nobel Komitesi tarafından
vurgulanan varlık ve çalışmasından olumlu yönde etkilenmektedir: ‘‘ Barış ve uzlaşma, demokrasi ve
insan hakları için başarılı mücadele. Avrupa Birliği’nin oynadığı dengeleyici rol, Avrupa’nın büyük bir
kısmını savaş kıtası olmaktan çıkarıp barış kıtası haline dönüştürmede yardımcı olmuştur.” Avrupa
Birliği’nin geçici bir nükleer anlaşmaya varmak için İran ve uluslararası toplumun geri kalanı arasında
köprü kurma başarısı; ve hükümetlerinin AB ile ortaklık anlaşması imzalamama kararı üzerine
Ukraynalıların itirazına yansıyan Birlik’in yarattığı bu ilham, Avrupa Birliği’nin çekim ve potansiyelinin
birer kanıtıdır.
Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, bu değişiklikleri ve sorunları tartışmayı, değerlendirmeyi,
anlamayı ve aynı zamanda bu iki bölgenin Avrupa’nın geri kalanıyla arasındaki sinerjiyi açığa çıkarmayı
hedeflemektedir. Sonuç olarak Sempozyum, Siyaset ve Sosyal Değişim temalarına ve ele alınan
bölgelerde bu alanlardaki zorluklara odaklanacaktır. Siyaset teması; her bir bölge ve alt bölgedeki
güvenlik bağlamının yanı sıra siyasal değişimler, devrimler, ayaklanmalar, ve devletler, uluslararası
kuruluşlar, devlet dışı aktörler gibi diğer bölgesel aktörlerin rolü üzerinde duracaktır. Sosyal Değişim
teması da; değişimin itici güçleri, ekonomik değişim ve her iki bölgede yeni sosyal medyanın rolüne
değinecektir. Demokrasi ve Demokratikleşme temaları ise, tartışmaların arka planını oluşturacaktır.
Demokrasinin ülke içi gelişimi ve demokratikleşme sürecinin iç siyaset alanındaki rolünün yanı sıra,
kimlik, çoğulculuk, kültürel çeşitlilik, sekülarizm ve din gibi konular da her iki bölgedeki güncel durumu ve
olası gelişmeleri değerlendirmek üzere ele alınacaktır. Bütün bu hususlar, Arizona Eyalet
Üniversitesi’nden Profesör Benjamin Broome tarafından yönetilen ve katılımcıların sunacakları projeleri
ortaklaşa hazırladıkları Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca tartışılacaktır. İlk defa bu yıl, Black Sea Trust,
kendilerine başvuru olması durumunda söz konusu projeler için de fon sağlayabilecektir.
Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma,
diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim
ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun hedef kitlesi, özellikle Doğu Komşuları, Güney
Akdeniz, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri
kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek
katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22-35’tir.
The Center for International and European Studies (CIES), Kadir Has University
Kadir Has Cad. Cibali, Istanbul 34230 Turkey
Tel.: +90.212.533.5765 ext. 4608 Fax: +90.212.531.3853 [email protected]
http://cies.khas.edu.tr
CIES’in bu projesi, çeşitli uluslararası ortak ve sponsorların desteğini almaktadır. Bugüne kadar
bunlar arasında; the Black Sea Trust for Regional Cooperation; Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği; Anna Lindh Vakfı, İskenderiye; Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı; Uluslararası
İlişkiler Konseyi Derneği (UİK); Kadir Has Üniversitesi; Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Enstitüsü (MGIMO); Kiev Open Ukraine Vakfı; Atina Uluslararası Helen ve Akdeniz
Çalışmaları Merkezi (DIKEMES); Karadeniz Genç Reformcular Girişimi (BSYR-F); ve Turkish Policy
Quarterly bulunmaktadır.
Katılım için son başvuru tarihi 30 Mart 2014’tür.
Program taslağı ve başvuru formuna http://www.khas.edu.tr/en/cies/129 adresinden ulaşılabilir.
The Center for International and European Studies (CIES), Kadir Has University
Kadir Has Cad. Cibali, Istanbul 34230 Turkey
Tel.: +90.212.533.5765 ext. 4608 Fax: +90.212.531.3853 [email protected]
http://cies.khas.edu.tr
Download

2014 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu