AKġEMSETTĠN ĠMAM-HATĠP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HĠZMETĠN ADI
Kayıt Kabul
İşlemleri
1
Nakil ve Geçiş
İşlemleri
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Öğrenci Belgesi
Verilmesi
Öğrenim
Durum
Belgesi
Verilmesi
Mezuniyet, Ayrılma
Belgesinin verilmesi
(Öğrenim Belgesi
ve
Diplomasını
Kaybedenler)
Okulumuzda
Yabancı
Uyruklu Öğrenci
Kayıtları
Öğrenci İzin İsteme
Çocuk Yardımından
Faydalanma
Doğum Yardımı
Başvurusu
Hastalık
Raporlarının
İzne Çevrilmesi
Mazeret İzni
Ücretsiz İzin İsteme
Hizmet Cetveli
Görev Yeri Belgesi
Hizmet içi Eğitim
Başvuruları
Öğretmen maaş
bordrosu
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1.T.C. Kimlik No
2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar
durumlarını gösterir belge
3.Veli İletişim Formu ( Okul tarafından verilecektir.)
4. Adres Tespit Formu( Nüfus müdürlüğünden alınacak)
1.TC Kimlik No
2.Veli Dilekçesi
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan
çocuklar için durumlarını
gösteren belge
4.Veli iletişim Formu (Okul tarafından verilecektir.)
Sözlü Başvuru
HĠZMETĠN
EN GEÇ
TAMAMLANM
A SÜRESĠ
10 DAKİKA
10 DAKİKA
5 DAKİKA
Dilekçe
10 DAKİKA
Dilekçe
30 DAKİKA
1-Denklik belgesi
2- Öğrencinin Türkiye'de öğrenim görebileceğine dair Emniyet
Genel Müdürlüğü'nden
alınacak en az bir yıllık oturum belgesi
3-Veli dilekçesi
Dilekçe
PERSONEL ĠÇĠN
1-Onaylı nüfus örneği
2-Bakmakla yükümlü olduğuna dair beyanname
1-Çocuk doğum raporu
2-Dilekçe
3-Eşi devlet memuru olanlar İçin bu yardımı almadığını gösterir, iş
yerinden alınacak belge
1-Rapor
20 DAKİKA
5 DAKİKA
10 DAKİKA
15 DAKİKA
10 DAKİKA
Matbusu okuldan alınacak
1-Dilekçe
Sözlü Başvuru
Sözlü Başvuru
Elektronik Başvuru
10 DAKİKA
10 DAKİKA
5 DAKİKA
5 DAKİKA
5 DAKİKA
1.T.C. Kimlik Numarası
2.Emekli sicil no
3.Kurum sicil no/Mebsis no
5 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Atakum AkĢemsettin ĠHO Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Atakum Ġlçe Milli Eğitim Müd.
Ġsim
Lokman AK
Ġsim :
Kadri BEKTAġ
Unvan
Okul Müdürü
Unvan :
Ġlçe Milli Eğitim Müdürü
Adres
Esenevler Mah. ġehit Alaattin Pergel
Cd.Altınyayla Sk. No:2 Atakum
Adres :
Esenevler Mah. Kuleli Cad. No:24 Atakum
Telefon
0362 437 60 40
Tel :
0362 43861 48
Faks
0362 437 60 45
Faks :
0362 438 50 09
E-Posta
758780 @meb.k12.tr
E-Posta :
Download

Kamu Hizmet Standartları - Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü