TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.’DEN
YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046 Sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde “Satış” Yöntemiyle Özelleştirilecektir.
Geminin Adı
ÖMERLİ
Geçici Teminat Bedeli
5.000,00 $ (Beşbin
ABD Doları)
Tanıtım Dokümanı ve
İhale Şartları Belgesi
Bedeli
100,00 (Yüz Türk
Lirası)
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati
09/04/2014 – 14.00
1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile
gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam
edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve
Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki
TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, “ilgili geminin adı ile İhale
Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan
gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği
dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında
temin edilebilecektir.
Ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.
3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif
Sahipleri ihaleye katılabilmek için 5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir.
Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ’nin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı
Şubesi /İstanbul nezdindeki TR800001500158048000714670 no.lu hesabına yatırılarak banka
dekontunun son teklif verme tarihine kadar “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken
Belgeler” maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı’nın içerisine konularak TDİ’ye teslim
edilmesi zorunludur.
4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi
için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir.
5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif
verme tarihi olan 09/04/2014 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi
Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu /İSTANBUL) adresine elden
teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ’ye intikal edecek teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince
Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:47 Kat:2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel : (0212) 243 73 03 – (0212) 252 97 83 – (0212) 293 90 32 -Faks : (0212) 243 73 02 -252 52 67
www.tdi.gov.tr
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT
M/T ÖMERLİ SU TANKERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN
İHALE ŞARTNAMESİ
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve aşağıda ihalenin konusu maddesinde ayrıntıları
belirtilen geminin “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale ilanında ve tanıtım dokümanında
bildirilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şartların da dikkate alınması gerekmektedir.
Bu metinde geçen kısaltmalardan;
KURUL
: Özelleştirme Yüksek Kurulu’nu,
ÖİB
: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı,
özelleştirilmesi
için
oluşturulan
İhale
KOMİSYON
: GEMİ’nin
Komisyonu’nu,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,
İDARE (TDİ)
ORTAK GİRİŞİM
: İhaleye müşterek olarak teklif vermek için kurulan ve
ŞARTNAME ve eklerinde düzenlenen hükümlere tabi
GRUBU
topluluğu,
TEKLİF SAHİBİ
: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya ORTAK
GİRİŞİM GRUBU’nu,
ALICI
: KURUL ve/veya ÖİB kararına istinaden kendisi ile
SÖZLEŞME imzalanacak olan TEKLİF SAHİBİ’ni,
ŞARTNAME
: İşbu ihale şartnamesi’ni,
SÖZLEŞME
: KURUL ve/veya ÖİB kararına istinaden GEMİ’nin
ALICI’ya satış ve devrine ilişkin olarak imzalanacak olan
sözleşmeyi,
GEMİ
: M/T ÖMERLİ SU TANKERİ (IMO NO:8129486 ,
G.R.T.:374,19 İMAL YERİ VE TARİHİ: KARŞIYAKAİZMİR 01.01.1987, TESCİL LİMANI İSTANBUL: 5671,
BAĞLAMA
LİMANI:3792,
TEKNİK
KÜTÜK
LİMANI:İZMİR 5013, Ağırlık Yaklaşık: 250 Ton, diğer
özellikler
TEKNİK
ÖZELLİKLER
sayfasında
belirtilmiştir)’ ni,
ifade eder.
MADDE 1 - İHALENİN KONUSU
a) TDİ adına kayıtlı M/T ÖMERLİ Su Tankerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yoluyla "Pazarlık Usulü" uygulanarak özelleştirilmesidir.
b) GEMİ’nin teknik özellikleri ve durum bilgileri, “Tanıtım Kitabı”nda (EK-1) belirtilmektedir.
c) GEMİ’nin ekteki Demirbaş Listesinde (EK-2) belirtilen demirbaşlar ayrılmaz parçalar olup, satış
kapsamındadır.
1
d) TDİ ambarlarında mevcut gemi için kullanılabilecek yedek parçalar ile tüketim malzemeleri (klas
kuralı gereği gemilerde bulunması zorunlu olan yedek parçalar haricinde) satışa konu
edilmeyecektir.
e) GEMİ’de bulunan kullanılmamış yakıt miktarı 80 litre olup, bedeli ALICI tarafından TDİ’ye
ödenecektir.Gemide kullanılmamış yağ bulunmamaktadır.
f) GEMİ’de bulunan hatıra eşyası, belge, nişan, berat, şilt, vb. tarihi veya aktüel eserler satışa konu
olmayıp, TDİ’ye aittir.
MADDE 2 - İHALE USULÜ
İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak
suretiyle, "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir.
TEKLİF SAHİPLERİ ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir.
Pazarlık görüşmeleri TEKLİF SAHİPLERİ ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin İhalenin
herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen TEKLİF SAHİPLERİ ile müştereken
yapılmasına KOMİSYON’ca karar verilebilir.
TEKLİF SAHİPLERİ ile yapılacak görüşmeler KOMİSYON tarafından bir tutanakla tespit edilir.
Tutanak KOMİSYON üyeleri ve TEKLİF SAHİPLERİ’nce imzalanır.
KOMİSYON’ca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında,
rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya ŞARTNAME’de yer alan hususlara aykırı
olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen TEKLİF SAHİPLERİ’ne eşit olarak uygulanmak
kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir.
KOMİSYON’ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen TEKLİF
SAHİPLERİ’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve
yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde TDİ tarafından TEKLİF SAHİPLERİ’ne bildirilecektir.
MADDE 3 - İHALENİN ONAYI
KOMİSYON tarafından ihale sonucunda verilen nihai satış kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu, ÖİB
veya KURUL’un onayına sunulacak olup, SÖZLEŞME’nin imzalanması ÖİB veya KURUL’un
vereceği karara bağlı olacaktır.
İhale, ÖİB veya KURUL tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmi
Gazete’de yayımlanır.
MADDE 4 - TANITIM DOKÜMANI ve İHALE ŞARTNAMESİ
İhaleye katılabilmek için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Her ne
suretle olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi karşılığı olarak alınan bedel iade
edilmez.
İhaleye Ortak Girişim Grubu olarak iştirak edilmesi halinde, Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece
birinin Tanıtım Dokümanı ve ŞARTNAME alması yeterlidir.
Tanıtım Dokümanı GEMİ ile ilgili bilgileri içermekte olup, İDARE Tanıtım Dokümanında yer alan
bilgi ve açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım
Dokümanı hiç bir surette İDARE’yi ilzam etmez. İDARE’nin hukuki sorumluluğu Satış
Sözleşmesinde belirtilecek hususlar ile sınırlı kalacaktır.
TEKLİF SAHİBİ’nin GEMİ’yi son teklif verme tarihinden önce incelemesi esastır. TEKLİF SAHİBİ
tarafından, GEMİ’nin bulunduğu yerde, (TDİ Camialtı Tersanesi/KASIMPAŞA-İSTANBUL) son
teklif verme tarihinden önce yazılı olarak talep edilmesi durumunda, her türlü masraf TEKLİF
2
SAHİBİ’ne ait olmak kaydıyla, TDİ yetkilileri gözetiminde “Dalgıç İncelemesi” yaptırılabilir. Dalgıç
İncelemesi TDİ ve TEKLİF SAHİBİ tarafından tutanak altına alınır. Söz konusu inceleme ve tutanak
gizli tutulacaktır. Bahse konu inceleme sonrası geminin fiili teslimine kadar geçecek sürede satışa
konu gemide bu inceleme yapılan tespitler haricinde yeni oluşabilecek hasarlardan TDİ sorumlu
olacaktır. TEKLİF SAHİBİ, TDİ’ye herhangi bir masraf çıkartmadan gemide ve gemi kayıtlarında
her türlü inceleme yapabilir. Ayrıca, TEKLİF SAHİBİ’nin geminin klas ve liman kayıtlarını bildiği
kabul edilir ve kayıtları incelemekte de serbesttir.
Bu çerçevede, TEKLİF SAHİBİ’nin GEMİ hakkında her türlü bilgiye sahip olarak teklifini verdiği
kabul edilir.
MADDE 5 - İHALEYE KATILABİLECEK OLANLAR ve TEKLİF VERME
İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Özel yatırım
fonları ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyesi olarak ihaleye teklif verebilirler.
Ancak, ORTAK GİRİŞİM GRUBU içerisinde yer alan üyeler ORTAK GİRİŞİM GRUBU
teklifinden ayrı olarak TEKLİF SAHİBİ sıfatıyla mü n erid
f en v eya b aşk a b ir ORTAK GİRİŞİM
GRUBU içinde yer alarak teklif veremezler.
Ayrıca, TEKLİF SAHİBİ gerçek ve tüzel kişiler bu tekliflerinden ayrı olarak TEKLİF SAHİBİ
sıfatıyla bir ORTAK GİRİŞİM GRUBU içinde yer alarak veya münferiden teklif veremezler.
Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde TEKLİF SAHİBİ/SAHİPLERİ ihale dışı bırakılarak geçici
teminatı ve var ise ek geçici teminatı TDİ lehine irat kaydedilir.
MADDE 6 - ORTAK GİRİŞİM GRUBU
İhale üzerinde kalan ORTAK GİRİŞİM GRUBU, TDİ’ce belirlenecek süre içerisinde
(ŞARTNAME’de belirtilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) ihaleye iştirak eden ORTAK
GİRİŞİM GRUBU üyelerinin de hissedar olarak sermayesinin içinde en az % 51 (YüzdeElliBir) paya
sahip olacağı bir sermaye şirketi kuracak ve SÖZLEŞME bu surette kurulacak şirket ile yapılacaktır.
Son teklif verme tarihinden sonra ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarından herhangi biri ayrılamaz
ve yeni üye alınamaz. Aksi takdirde ORTAK GİRİŞİM GRUBU ihale dışı bırakılır ve teminatı irat
kaydedilir. Ancak, ihaleye son teklif verme tarihinden SÖZLEŞME imza tarihine kadar geçen sürede
mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun; üyelerinden birinin veya
birkaçının grup üyeliğinden ayrılması halinde, kalan üye/üyelerin ŞARTNAME’de belirtilen ihaleye
katılabilme koşullarını taşımaları kaydıyla ihaleye ortak girişim grubunun yeni haliyle devam edilir.
Bu durumda ortak girişim beyannamesi ile ŞARTNAME’de belirtilen ve taahhüt edilen
yükümlülükler ortak girişim grubunun kalan üye/üyeleri için müştereken ve müteselsilen devam eder.
İhale üzerinde kalan ORTAK GİRİŞİM GRUBU tarafından kendisine verilen süre içerisinde
yukarıda belirtilen şekilde bir şirket kurulmaz veya SÖZLEŞME imzalanmaz veya ŞARTNAME’de
belirtilen diğer yükümlülüklere uyulmaz ise ŞARTNAME’nin “Devir ve Teslim” maddesinde
belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun geçici teminatı ve var ise
ek geçici teminatı irat kaydedilir.
MADDE 7 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıdaki şahıslar, TEKLİF SAHİBİ ve/veya TEKLİF SAHİBİ’nin danışmanı veya temsilcisi
sıfatıyla ihaleye katılamazlar.
a) 4046 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde sayılanlar ve her ne suretle olursa olsun ÖİB’de
görevlendirilenler,
b) Bu özelleştirme uygulamasına ilişkin işlemlerin herhangi bir aşamasında görevlendirilen tüm
danışmanlar,
3
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eş ve çocukları ile bu maddede
belirtilenler ve bunların eş ve çocuklarının ortak olduğu tüzel kişiler (Bu şahısların yönetiminde
görevli olmadıkları veya sermayesinde % 10 (On)’dan az pay sahibi oldukları sermaye şirketleri
hariç),
d) İlgili mevzuat hükümleri gereği geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan men
edilmiş olan TEKLİF SAHİBİ,
e) OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan hükümlü olan TEKLİF SAHİBİ,
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olan TEKLİF
SAHİBİ,
g) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı
hükümlü olan TEKLİF SAHİBİ,
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları,
Teklif sahibi ihaleye katılmasını engel teşkil eden bir durum olmadığını kabul beyan eder.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen TEKLİF SAHİBİ ihale dışı
bırakılarak geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı TDİ lehine irat kaydedilir.
MADDE 8 - YASAK FİİL ve DAVRANIŞLAR
İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında TEKLİF
SAHİPLERİ’nin;
a) Hile, desise, vaad, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri,
b) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri,
taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken ÖİB’ye ve/veya
TDİ’ye zarar verecek iş/işler yapmaları,
c) Yapılan ihalede diğer TEKLİF SAHİPLERİ’ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti
kıracak söz söylemeleri ve TEKLİF SAHİPLERİ arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve
davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma
yapmaları,
yasaktır. İhale sürecinde yukarıda belirtilen fiil ve davranışta bulundukları anlaşılanlar, ihale dışı
bırakılarak geçici ve var ise ek geçici teminatları TDİ lehine irat kaydedilir.
MADDE 9 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER
İhaleye katılabilmek için verilmesi gerekli olan belgeler aşağıda belirtildiği gibidir:
a) TEKLİF SAHİBİ’nin gerçek kişi olması halinde; TEKLİF SAHİBİ veya noter tasdikli özel
yetkiye haiz vekili tarafından imzalanmış, gerçek kişinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas
adresini, telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta (e-posta) adresini içeren
belgenin,
İhaleye;
1) Gerçek kişi olarak iştirak ediliyor ise gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ve
nüfus cüzdanı örneğinin,
2) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise TEKLİF SAHİBİ gerçek kişiden istenilen
belgeler ile birlikte, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname, vekile ait imza
beyannamesi ve vekile ait nüfus cüzdanı örneğinin,
b) TEKLİF SAHİBİ’nin tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve şirket anasözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili
Gazetesi’nin noter tasdikli örneği/örneklerinin,
İhaleye;
4
1) Tüzel kişi adına temsilen iştirak ediliyor ise TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiden istenilen belgeler
ile birlikte, tüzel kişiyi temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, temsile ilişkin özel
yetki belgesi ve temsilcinin nüfus cüzdanı örneğinin,
2) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise; TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiden istenilen
belgeler ile birlikte, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli
imza sirküleri ve vekile ait nüfus cüzdanı örneğinin,
c) TEKLİF SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ŞARTNAME ekinde
verilen örneğe uygun ve ortakların her birinin pay yüzdesi belirtilecek şekilde hazırlanmış
ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyannamenin,
İhaleye ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak iştirak ediliyor ise;
1) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortakları içinde gerçek kişi var ise gerçek kişinin noter tasdikli
imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı örneğinin,
2) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortakları içinde tüzel kişi var ise tüzel kişiyi temsile yetkili
olanların noter tasdikli imza sirküleri, temsilcinin nüfus cüzdanı örneği ve yetkili olunduğuna
dair belge ile TEKLİF SAHİBİ ortak girişim grubu üyesi tüzel kişinin idare merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan
sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve şirket anasözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili
Gazetesi’nin noter tasdikli örneği/örneklerinin,
3) ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların Ortak Girişim Grubu Temsilcisi
olduklarına dair noter tasdikli yetki belgesinin (temsilci/temsilcilerin ihaleye katılamamaları
halinde ihaleye Ortak Girişim Grubu ortaklarınca müştereken vekâlet verilen
temsilci/temsilciler katılabilir),
d) İhalesine teklif verilen M/T ÖMERLİ Su Tankerine ilişkin Tanıtım Dokümanı ve
ŞARTNAME’nin ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve Alındı Belgesinin,
e) TEKLİF SAHİBİ tarafından (değişiklik yapılması halinde yapılan değişiklikleri de içerecek
şekilde) tüm şartlarını kabul ettiğine dair her sayfası imzalanmış ŞARTNAME’nin (ORTAK
GİRİŞİM GRUBU’nun TEKLİF SAHİBİ olması durumunda ŞARTNAME’nin ORTAK GİRİŞİM
GRUBU’nun her bir üyesince imzalanması gerekmektedir.),
f) ŞARTNAME ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubunun TDİ’ye teslim
edildiğine dair ayniyat makbuzu/alındı belgesi veya geçici teminat tutarının ŞARTNAME’nin
“Geçici ve Ek Geçici Teminat” maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde nakden yatırıldığını
gösterir banka dekontunun,
g) TEKLİF SAHİBİ’nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhüdü içeren ŞARTNAME
ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütnamenin,
h) TEKLİF SAHİBİ’nin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç
Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olmadığına dair taahhüdü
içeren ŞARTNAME ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütnamenin,
“Tekliflerin Hazırlanması” maddesinde belirtilen şekilde zarf içinde TDİ’ye sunulması zorunludur.
İhaleye katılanlar arasında özel yatırım fonu bulunması halinde bunların da, yukarıda sayılan
belgelerin muadili evrakı yukarıda belirtilen şekilde TDİ’ye sunması zorunludur.
ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak ilgili belgeleri kendi adına
düzenleyecektir.
İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir. Orijinal belgelerin
yabancı dilde olması halinde, noter tasdikli tercümesinin sunulması zorunludur.
Türkiye’de şubesi bulunmayan veya ikamet etmeyen TEKLİF SAHİBİ’nin, ülkesinin mevzuatına
göre muadili makamlardan temin edeceği belgelerin TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk
Konsolosluğu görevlilerince veya Lahey Konvansiyonu çerçevesinde usulüne uygun olarak
apostillenmiş olması gerekmektedir.
ÖİB/TDİ, ihalenin herhangi bir aşamasında TEKLİF SAHİPLERİ ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile TEKLİF SAHİPLERİ’nden ek bilgi ve
5
belge alma hakkı ile TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği
konusunda ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve
belgeler de dikkate alınacaktır.
MADDE 10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
Teklifler aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz, geri
dönülemez veya azaltılamaz.
TEKLİF SAHİBİ’nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi
halinde, en son vermiş olduğu fiyat teklifi esas alınacaktır.
TEKLİFLER, ABD Doları (Amerikan Doları) cinsinden peşin fiyat esasına göre, ŞARTNAME
ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacaktır.
TEKLİF SAHİPLERİ’nce;
a) Fiyat teklif mektubu, TEKLİF SAHİBİ’nin adı/unvanı ile “M/T ÖMERLİ SU TANKERİNİN
SATIŞ İHALESİ İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR – GİZLİ -” ibaresi yazılı ve
yapıştırılan yeri TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş ayrı bir zarfa
konulacaktır.
b) ŞARTNAME’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen
ihale’ye girebilme şartlarını tevsik eden belgeler, üzerinde TEKLİF SAHİBİ’nin adı/unvanı ile
“M/T ÖMERLİ SU TANKERİNİN SATIŞ İHALESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER”
ibaresi yazılı ayrı bir zarfa konulacaktır.
Daha sonra, bu 2 (iki) kapalı zarf, üzerinde TEKLİF SAHİBİ’nin adı/unvanı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi ile birlikte;
“M/T ÖMERLİ SU TANKERİNİN SATIŞ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ -” ibaresi
yazılan kapalı bir dış zarf içerisinde TDİ’ye elden teslim edilecektir.
MADDE 11 - TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER ve SON TEKLİF VERME TARİHİ
Tekliflerin, en geç ihale ilanında belirtilen son teklif verme tarih ve ve saati olan 09/04/2014,
saat :14.00’a kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İdari Mali ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez
Han No: 47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki evrak memurluğuna elden
teslim edilmesi zorunludur.
Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)’nin saat ayarı esas alınır.
Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. TDİ son
teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu
husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
MADDE 12 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TEKLİF SAHİPLERİ tarafından teklif edilen bedeller, KOMİSYON’ca peşin fiyat esasına göre
değerlendirilecektir.
İlan metni ve ŞARTNAME’de belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
MADDE 13 - GEÇİCİ ve EK GEÇİCİ TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için gereken geçici teminat tutarı ŞARTNAME ekindeki ihale ilanında
belirtilmiştir. Teklif verilen M/T ÖMERLİ SU TANKERİ için belirlenen geçici teminatın
verilmemesi durumunda TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayacaktır.
a) Teminat olarak;
(i) ABD Doları (Amerikan Doları) veya
6
(ii) Teminat Mektubu / Mektupları alınacaktır.
Geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektupları belirtilen tutarda, bankacılık ve ihale mevzuatı ile
ilgili olarak belirlenen banka/bankalar ve/veya katılım bankası/bankalarının TDİ’ce kabul edilecek,
TDİ lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte
ödemeli, süresiz, ŞARTNAME ekindeki geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır.
ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun alacağı geçici ve ek geçici teminat mektupları, ORTAK GİRİŞİM
GRUBU ortağı veya ortakları adına düzenlenecektir.
b) Ek Geçici Teminat:
KOMİSYON’un ihale sonucuna ilişkin nihai kararının KURUL veya ÖİB tarafından onaylanmasını
müteakip ihale üzerinde kalan TEKLİF SAHİBİ’ne, süre belirtilmek suretiyle SÖZLEŞME
imzalanması hususunda yazılı bildirimde bulunulacaktır.
SÖZLEŞME imzalanması için kendisine verilen süre içerisinde ek süre talep eden TEKLİF
SAHİBİ’ne, bir defaya mahsus olmak üzere ihalede verilen geçici teminat tutarı kadar TDİ lehine ek
geçici teminatın getirilmesi şartıyla, ek süre verilebilir.
Bu suretle talep edilen ek geçici teminat, ŞARTNAME’de belirtilen hususlara uygun olacaktır. Bu
aşamada talep edilen ek geçici teminatı getirmeyen TEKLİF SAHİBİ’nin geçici teminatı TDİ lehine
irat kaydedilir. Kararda yer alması halinde, diğer TEKLİF SAHİPLERİ’ne sırasıyla SÖZLEŞME
imzalamak için çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
c) Teminatların Teslim Yeri ve Zamanı:
1) Teminatın ABD Doları (Amerikan Doları) olarak verilmesi halinde; nakit teminat,
TDİ’nin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki
HESAP CİNSİ
HESAP NO
IBAN NO
ABD Doları
00158048000714670
TR800001500158048000714670
(Amerikan Doları)
No’lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar “İhaleye
Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı’nın
içine konularak TDİ’ye teslim edilmesi zorunludur.
2) Teminatın teminat mektubu olarak getirilmesi durumunda; Şartname ekinde verilen
formata uygun olarak hazırlanan teminat mektubu/mektuplarının teklif verme tarihine kadar
TDİ’ye (Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İdari Mali ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı,Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No:
47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu /İSTANBUL) ayniyat makbuzu/alındı belgesi karşılığı
elden teslim edilmesi zorunludur.
d) Geçici Teminatın İadesi:
TDİ tarafından ŞARTNAME’de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, ihale
görüşmeleri esnasında herhangi bir şekilde ihale dışı bırakılan ve KOMİSYON’ca verilen ve
KURUL veya ÖİB’nin onayına sunulan Kararda yer almayan TEKLİF SAHİPLERİ’nin geçici
teminatları iade edilir.
ŞARTNAME’de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla ihalenin iptal edilmesi
durumlarında alınan geçici ve var ise ek geçici teminatlar TEKLİF SAHİPLERİ’ne iade edilir.
KOMİSYON’ca verilen ve KURUL veya ÖİB’nin onayına sunulan Kararda yer alan TEKLİF
SAHİPLERİ’nin geçici ve var ise ek geçici teminatları SÖZLEŞME’nin imza tarihine kadar iade
edilmez.
TEKLİF SAHİPLERİ geçici ve var ise ek geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen
süreler için hiçbir şekilde zarar, ziyan, vade farkı (faiz) vb. taleplerde bulunamazlar.
e) Geçici ve Ek Geçici Teminatların İrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı
Yapılması:
ŞARTNAME’de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak ve bunlara ilave olmak üzere, ihale
sonucunda verilen nihai kararın onayına ilişkin KURUL veya ÖİB kararını müteakip KURUL veya
7
ÖİB kararında satışın kendisine yapılmasına karar verilen TEKLİF SAHİBİ’nin TDİ tarafından
verilecek süre içerisinde;
1) Ek geçici teminatı getirmemesi,
2) TDİ tarafından verilecek süre içerisinde satış bedelinin tamamının yatırılmaması,
3) SÖZLEŞME imzalamaktan imtina etmesi,
4) ŞARTNAME’de belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici ve var ise ek geçici teminatları TDİ
lehine irat kaydedilir.
Bu durumda KURUL veya ÖİB kararında yer alması halinde diğer TEKLİF SAHİPLERİ’ne sırasıyla
SÖZLEŞME imzalamak için çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
MADDE 14 - TEKLİF BEDELİ ve ÖDEME ŞARTLARI
TEKLİF SAHİPLERİ tekliflerini ABD Doları (Amerikan Doları) cinsinden verecekler ve ihale
ABD Doları (Amerikan Doları) üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.
İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı SÖZLEŞME imza tarihinde peşin olarak
ödenebilecektir
ALICI yapmış olduğu ödemenin herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iadesi ve / veya satış
bedelinden indirimi hususunda talep hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
ALICI, ihale bedelinin tamamını Özelleştirme Fonu’nun;
a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi nezdindeki TR29 0001 0017 4538 7756 615742 no.lu
vadesiz ABD Doları (Amerikan Doları) hesabına veya
b) T.Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi nezdindeki TR47 0001 5001 5804 8000 4174 74 no.lu vadesiz
ABD Doları (Amerikan Doları) hesabına veya
c) T.Halkbankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR69 0001 2009 4520 0053 0000 24
no.lu vadesiz ABD Doları (Amerikan Doları) hesabına
Özelleştirme Gelirleri ABD Doları (Amerikan Doları) Hesabına yatırmakla yükümlüdür.
MADDE 15 - TEKLİF SAHİBİ ve/veya ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TEKLİF SAHİBİ ve/veya ALICI, ŞARTNAME’de belirtilen yükümlülüklerinin yanı sıra;
a) “ÖİB ve/veya TDİ’nin Yükümlülükleri” maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla,
ŞARTNAME’nin “Devir ve Teslim” maddesi çerçevesinde, SÖZLEŞME imza tarihinden önceki
döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve işlem sonuçları ile ilgili olarak ÖİB’yi ve/veya
TDİ’yi ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını,
b) İhaleye teklif verdiği ve SÖZLEŞME imzaladığı tarihler itibariyle GEMİNİN, mevcut fiziki
durumunu önceden görüp, ilgili mercilerden (ilgili idare ve Liman Başkanlığı vb.) her türlü bilgi
ve belgeyi alarak, sicil kayıtları, inşa durumları, muhdesatlar, vb. incelenerek, her türlü bilgi ve
belgeyi bilerek teklif vermiş olduğunu ve SÖZLEŞME’yi imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak
daha sonra açık veya gizli ayıp iddiasıyla ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak
ÖİB ve/veya TDİ’den herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep
etmeyeceğini,
c) ŞARTNAME’nin “İhalenin Konusu” maddesinde belirtilen GEMİNİN, SÖZLEŞME imza
tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak yapılacak olan her türlü işlemden ve vergi dairesi, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü harç, prim, fon, vergi, su, vb. borçlar ve bunların
ödenmesinden sorumlu olacağını,
d) SÖZLEŞME’nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise ödenmesi gereken
tüm masrafların kendisine ait olduğunu,
e) GEMİ ile ilgili belge, izinler vs.(EK-1) tanıtım kitabında belirtilmiş olup, geminin yola elverişli
hale getirilmesi için gerekli belge, izin vs. nin temini ALICI tarafından sağlanacak olup,
8
eksikliklerin giderilmesi için ÖİB ve/veya TDİ’den hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve
bedel indirimi talep etmeyeceğini,
f) TDİ’nin adını ve amblemini hiçbir şekilde kullanmayacağını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 16 - ÖİB ve/veya TDİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GEMİNİN satışına ilişkin SÖZLEŞME’nin imza tarihinden önceki dönemdeki faaliyetler ile ilgili
olarak SÖZLEŞME’nin imza tarihine kadar ödenmesi gerekirken bu tarihe kadar tam ve zamanında
ödenmemiş olan vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü harç, prim, fon,
vergi, su, vb. borçlar ve ödemeleri ile bunlara ilişkin ceza ve gecikme faizlerini ödeme yükümlülüğü
(SÖZLEŞME’nin imza tarihinden önceki döneme ait olan ve SÖZLEŞME’nin imza tarihinden sonra
ilgili resmi mercilerce yapılan bir inceleme sonucunda eksik ödendiği tespit edilen vergiler dâhil)
TDİ’ye aittir. Bunun dışındakiler ALICI’ya aittir.
ÖİB ve/veya TDİ, GEMİNİN gemi sicil dairesinde ALICI adına yapılacak devir ve tescil
işlemlerinde söz konusu olabilecek masraflar ALICIYA ait olmak üzere taraf olacaktır.
MADDE 17 - DEVİR ve TESLİM
1. İlgili mevzuat gereğince nihai devir; ÖİB veya KURUL Kararı’na istinaden gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu Kararın çıkmaması veya gecikerek çıkması veya başka bir nedenle GEMİNİN
ALICI’ya devrinin gecikmesi veya yapılamaması sebebiyle ALICI, ÖİB ve/veya TDİ’den hiçbir
zarar, ziyan talebinde bulunamaz.
2. ihale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın TEKLİF SAHİBİ gerçek veya tüzel kişi
veya ORTAK GİRİŞİM GRUBU’na yapılmasına karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve
teslim işlemi;
TEKLİF SAHİBİ gerçek ve/veya tüzel kişi ile şirket kurma şartı aranmaksızın SÖZLEŞME
imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
3. İhale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın ORTAK GİRİŞİM GRUBU’na yapılmasına
karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve teslim işlemi, kurulacak sermaye şirketi ile
SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. TEKLİF SAHİBİ’nin kurulacak olan
sermaye şirketindeki hisse oranı hiçbir şekilde % 51 (YüzdeElliBir)’den az olamaz.
SÖZLEŞME imzası ve gemi sicil kayıt devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için
TEKLİF SAHİBİ yanında sicil kayıt tescili yapılacak olan veya kurulacak şirkette pay sahibi olacak
kişilerin;
(i) İhaleye TEKLİF SAHİBİ olarak katılmamış olması,
(ii) ŞARTNAME’nin “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesinde belirtilenlerden olmaması,
(iii) ŞARTNAME’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde
belirtilen belgelerin sunulması ve
(iv) TDİ tarafından onaylanması
şarttır.
TDİ’nin yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır.
GEMİNİN ALICI’ ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının ödenerek, SÖZLEŞME’nin
imzalanmasını müteakip başlanır.
Geminin üzerinde herhangi bir haciz ve takyidat bulunmamakta olup, sözleşmenin imzalanmasını ve
sicilden devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip TDİ tarafından ALICI’ya “Olduğu Şekli ile
Bulunduğu Yerde” prensibi çerçevesinde, mevcut durumuyla devir ve teslim edilecektir.
Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu devir teslim tutanak/ları SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten
sonra SÖZLEŞME’nin eki addolunacaktır.
9
GEMİNİN ALICI’ya sicilden devrinin ÖİB’nin ve/veya TDİ’nin yazılı davetine karşın ALICI’dan
kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra
oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden ALICI sorumlu olacaktır. ALICI’ya
herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak olup Alıcının ÖİB/TDİ’ye ödemiş olduğu bedel ve teminatlar
cezai şart olarak ÖİB/TDİ lehine irat kaydedilecektir.
SÖZLEŞME’nin imzalanmasından sonra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir izni alınması
için ilgili merciye izin başvurusu yapılacaktır. SÖZLEŞME imzalanması sonrası ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından devir alınamaması durumunda ihale iptal edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin
teminatları iade edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreler ve alınamayan izinler için
TEKLİF SAHİBİ herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya
geçici ve var ise ek geçici teminatın iade edilmesi nedeniyle ÖİB ve/veya TDİ’den mahrum kalınan
kar, zarar, ziyan, faiz vb. hak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
Bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine verilen süreler içerisinde yerine getirmemesi
halinde TEKLİF SAHİBİ’nin vermiş olduğu geçici ve var ise ek geçici teminatı ayrıca ihtara gerek
kalmaksızın TDİ lehine irat kaydedilir.
4-GEMİ; Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içinde Gemi Sicilinde devir ve
teslim edilecek olup, Gemi Sicilinde devir ve teslimi yapıldıktan sonra aynı gün fiili teslimleri de
gerçekleştirilecektir.
MADDE 18 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İhale neticesinde imzalanacak SÖZLEŞME’ye ihtilaf halinde Beyoğlu-İstanbul Mahkemeleri ve İcra
Dairelerinin yetkili olacağına dair hüküm konulacaktır.
SÖZLEŞME, Türk hukukuna tabi olacaktır.
MADDE 19 - İHALE SERBESTÎSİ
ÖİB/TDİ, ihale işlemlerini 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. İhale, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na
tabi olmayıp, ÖİB/TDİ ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini
uzatmakta serbesttir.
MADDE 20 - VERGİ, RESİM ve HARÇLAR
Özelleştirme işlemlerinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4108 sayılı Kanun ile
değişik geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi’nden ve 4046 Sayılı Kanun’un 27 nci
maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması nedeniyle verilecek tekliflerde bu
husus dikkate alınmalıdır.
ALICI, vergi oranlarında artış yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, Bakanlar Kurulu
Kararları veya başka sebeplere dayanarak, SÖZLEŞME ile tespit edilen bedelin altında bir ödemede
bulunmayı talep edemez.
MADDE 21 - TEBLİGATLAR
TDİ’ce, ŞARTNAME hükümlerine istinaden TEKLİF SAHİBİ/ALICI’ya yapılacak bildirimler; alma
haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılabilecektir. Bu
şekilde yapılan bildirimlerde teyidi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmak kaydıyla, TDİ’ce
gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
10
TEKLİF SAHİBİ/ALICI’nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklik
tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde TDİ’ye bildirmeleri gerekmektedir.
ŞARTNAME hükümleri çerçevesinde TEKLİF SAHİBİ/ALICI’nın bildireceği tebligata esas
adresine yapılacak bütün tebligatlar TEKLİF SAHİBİ/ALICI’nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır.
ORTAK GİRİŞİM GRUBU’na yapılacak tebligatların ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcilerinden
herhangi birisine yapılması yeterlidir.
TEKLİF SAHİBİ/ALICI tarafından TDİ’ye faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli
taahhütlü posta yoluyla TDİ’ye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
MADDE 22 - DİĞER HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TEKLİF SAHİBİ ve/veya ALICI, herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya
herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak SÖZLEŞME’nin hüküm ifade
etmemesi veya iptal edilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi
hallerinde ÖİB ve/veya TDİ’den masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte
bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
ŞARTNAME’de belirtilen hususlar pazarlık görüşmelerine katılmak için temel esaslar olarak
belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İhale sürecinde TDİ tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan açıklama ve
bildirimler ihale çerçevesinde TDİ’yi bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır.
ŞARTNAME ve tanıtım dokümanı alanlar ile TEKLİF SAHİPLERİ tarafından ihale konusunda
hiçbir şekilde ve durumda kamuoyuna ve yazılı/görsel basın yayın organlarına açıklama
yapılmayacaktır. Her türlü açıklama TDİ’ce yapılacaktır.
Satış bedeli dışında, belirlenen temel esaslar pazarlık konusu yapılmayacak ve bu temel esaslar
tüm TEKLİF SAHİPLERİNE eşit seviyede uygulanacaktır. TEKLİF SAHİPLERİ’nin temel
esasları değiştirme yönündeki öneri ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
GEMİ Türk Ticaret Siciline kayıtlı olup, Türk gemisidir. Bu çerçevede, 815 sayılı Türkiye
Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (KABOTAJ) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at
ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri ile Türk Ticaret Kanununun 823. Maddesi hükümleri
saklıdır.
ALICI’nın, GEMİ’nin mevcut fiziki durumunu önceden görerek devraldığı kabul edilir, bu
nedenle fiili teslim tarihinden sonra tamir, bakım veya başka bir gerekçe ile ALICI tarafından
hiçbir maddi talepte bulunulmayacaktır.
ALICI, TDİ’nin ismini, unvanını, amblemini, işaretini, etiketini, logosunu ve bunun gibi
evrakını hiçbir surette kullanamaz.
Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4108 sayılı Kanun’la
değişik Geçici 12’nci maddesi gereğince katma değer vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun
27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması nedeniyle verilecek
tekliflerde bu husus dikkate alınmalıdır.
TEKLİF SAHİBİ, TDİ’ye verdiği teklifini herhangi bir nedenle geri alamaz, teklifinden geri
dönemez, teklifini düşüremez.
İhale ile ilgili diğer hususlar, TDİ tarafından ihale süreci içinde teklif sahiplerine
bildirilecektir. İhale duyurusu ve bu ihale şartları belgesinde yer almayan hususlarla ilgili
olarak ihale süreci içerisinde TDİ yeni esaslar getirme hakkını saklı tutar.
TDİ, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla getirilen geçici teminat mektuplarının başka bir
banka ve/veya finans kuruluşundan getirilmesini isteme hakkını saklı tutar (Teminat mektubu
yurtdışından temin edilmiş ise Türkiye’deki bir bankanın kontr garantisine havi olacaktır).
11
•
•
TDİ ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri,
2886 sayılı İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
yapmakta, teklif süresini uzatmakta serbesttir.
TEKLİF SAHİPLERİ, aşağıdaki telefon, faks ve adresten satışa konu GEMİ ve ihale ile ilgili
ilave bilgi alabilirler.
GEMİ ve İHALE ile ilgili olarak;
(212) 243 73 00 - (212) 252 97 83- (212) 293 90 32
Telefon :
(212) 243 73 02 – (212) 252 52 67
Faks
:
TDİ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi
Adres :
Kemankeş Caddesi No:47 Kat: 2 34425 Karaköy- Beyoğlu/İSTANBUL
www.tdi.gov.tr
Internet Adresi :
•
TEKLİF SAHİBİ, iş bu İhale Şartları Belgesinin bütün hükümlerini koşulsuz kabul etmiş sayılır.
EKLER:
Ek-1) Tanıtım Kitabı
Ek-2) Demirbaş Malzeme Listesi
Ek-3) İhale ilan metni.
Ek-4) Fiyat teklif mektubu örneği.
Ek-5) Geçici teminat mektubu örneği.
Ek-6) Ek Geçici Teminat mektubu örneği
Ek-7) Ortak girişim grubu beyannamesi örneği.
Ek-8) OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan hüküm giymediğine dair taahhütname örneği.
Ek-9) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olunmadığına dair taahhütname örneği.
Ek-10) Satış Sözleşmesi
ŞARTNAME, tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiş olup, bütün maddeleri aynen kabul ve
taahhüt edilmiştir.
Adı ve Soyadı
TEKLİF SAHİBİNİN
Unvanı
İmza ve Kaşesi
Tebligat Adresi
Telefon No.su
Faks No.su
E-posta Adresi
12
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT
M/T ÖMERLİ SU TANKERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İş bu Satış Sözleşmesi, …….. tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’nın …/…./…… tarih ve ….. sayılı Kararına istinaden Türkiye
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile …………………………………………..arasında tanzim ve
imza edilmiştir.
Bu metinde geçen kısaltmalardan;
ÖİB
TDİ
ALICI
:
:
:
SÖZLEŞME
:
GEMİ
:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,
ÖİB
kararına
istinaden
ihaleyi
kazanan
……………………………’ni,
ÖİB kararına istinaden GEMİ’nin ALICI’ya satış ve devrine
ilişkin olarak imzalanan iş bu sözleşmeyi,
M/T ÖMERLİ SU TANKERİ (IMO NO:8129486 ,
G.R.T.:374,19 İMAL YERİ VE TARİHİ: KARŞIYAKAİZMİR 01.01.1987, TESCİL LİMANI İSTANBUL: 5671,
BAĞLAMA
LİMANI:3792,
TEKNİK
KÜTÜK
LİMANI:İZMİR
5013,
diğer
özellikler
TEKNİK
ÖZELLİKLER sayfasında belirtilmiştir)’ ni,
ifade eder.
MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
TDİ adına kayıtlı M/T ÖMERLİ Su Tankerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yoluyla işbu SÖZLEŞME’de belirtilen
hüküm ve şartlarla ALICI’ya satmış ve devretmiş, ALICI’da bunları satın ve devir almıştır.
MADDE 2 – SATIŞ BEDELİ
GEMİ, ……………………….ABD Doları bedel ile ALICI’ya satılmıştır. ALICI, satış
bedelinin tamamını SÖZLEŞME imza tarihinde peşin olarak ÖİB’nin
a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/Ankara nezdindeki TR29 0001 0017 4538
7756 615742 no.lu veya
b) T.Vakıflar Bankası TAO Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR47 0001 5001 5804
8000 4174 74 no.lu veya
1
c)
T.Halkbankası A.Ş. ANKARA Kurumsal Şubesi nezdindeki TR69 0001 2009 4520
0053 0000 24 no.lu
Vadesiz ABD Doları hesabına yatırmıştır.
MADDE 3 - ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALICI,
a) GEMİNİN üzerinde herhangi bir haciz ve takyidat bulunmamakta olup, geminin sicil
kaydında belirtilen özelliklerinin eksik olduğu veya başka bir gerekçeyle ÖİB’den
ve/veya TDİ’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını,
b) “ÖİB ve/veya TDİ’nin Yükümlülükleri” maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla,
SÖZLEŞME imza tarihinden önceki döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve
işlem sonuçları ile ilgili olarak ÖİB’yi ve/veya TDİ’yi ilzam edecek hiçbir başvuru ve
rücu hakkının bulunmadığını,
c) SÖZLEŞME imzaladığı tarih itibariyle GEMİNİN, mevcut fiziki durumunu önceden
görüp, ilgili mercilerden (ilgili kamu kurum ve kuruluşları.) her türlü bilgi ve belgeyi
alarak, sicil kayıtları, vb. incelenerek, her türlü bilgi ve belgeyi bilerek SÖZLEŞME’yi
imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiasıyla ayıba ve
zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak ÖİB ve/veya TDİ’den herhangi bir maddi
talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini,
d) GEMİNİN, sözleşme imza tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak yapılacak olan her
türlü işlemden ve vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü;
harç, prim, fon, vergi, vb. borçlar ve bunların ödenmesinden sorumlu olacağını,
e) SÖZLEŞME’nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise
ödenmesi gereken tüm masrafların kendisine ait olduğunu,
f) GEMİ ile ilgili eksik ruhsat, belge ve izinleri temin etmek, gerekli belgeleri,
sözleşmelerini yenilemek zorunda olduğunu, bunların temini konusunda ÖİB ve/veya
TDİ’nin herhangi bir tekeffülde bulunmayacağını, bu eksikliklerin giderilmesi için ÖİB
ve/veya TDİ’den hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep
etmeyeceğini,
g) TDİ’nin adını ve amblemini hiçbir şekilde kullanmayacağını,
kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
MADDE 4 - ÖİB ve/veya TDİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GEMİNİN satışına ilişkin SÖZLEŞME’nin imza tarihinden önceki dönemdeki faaliyetler
ile ilgili olarak SÖZLEŞME’nin imza tarihine kadar ödenmesi gerekirken bu tarihe kadar
tam ve zamanında ödenmemiş olan vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili
her türlü harç, prim, fon, vergi, su, vb. borçlar ve ödemeleri ile bunlara ilişkin ceza ve
gecikme faizlerini ödeme yükümlülüğü (SÖZLEŞME’nin imza tarihinden önceki döneme
ait olan ve SÖZLEŞME’nin imza tarihinden sonra ilgili resmi mercilerce yapılan bir
inceleme sonucunda eksik ödendiği tespit edilen vergiler dâhil) TDİ’ye aittir. Bunun
dışındakiler ALICI’ya aittir.
2
TDİ, GEMİNİN gemi sicil dairesinde ALICI adına yapılacak devir ve tescil işlemlerinde
söz konusu olabilecek masraflar ALICIYA ait olmak üzere taraf olacaktır.
MADDE 5 - DEVİR ve TESLİM
1. İlgili mevzuat gereğince nihai devir; ÖİB veya KURUL Kararı’na istinaden
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Kararın çıkmaması veya gecikerek çıkması veya
başka bir nedenle GEMİNİN ALICI’ya devrinin gecikmesi veya yapılamaması
sebebiyle ALICI, ÖİB ve/veya TDİ’den hiçbir zarar, ziyan talebinde bulunamaz.
2. ihale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın TEKLİF SAHİBİ gerçek veya
tüzel kişi veya ORTAK GİRİŞİM GRUBU’na yapılmasına karar verilmesi halinde
GEMİNİN devir ve teslim işlemi;
TEKLİF SAHİBİ gerçek ve/veya tüzel kişi ile şirket kurma şartı aranmaksızın
SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
3. İhale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın ORTAK GİRİŞİM GRUBU’na
yapılmasına karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve teslim işlemi, kurulacak
sermaye şirketi ile SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. TEKLİF
SAHİBİ’nin kurulacak olan sermaye şirketindeki hisse oranı hiçbir şekilde % 51
(YüzdeElliBir)’den az olamaz.
SÖZLEŞME imzası ve gemi sicil kayıt devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi
için TEKLİF SAHİBİ yanında sicil kayıt tescili yapılacak olan veya kurulacak şirkette pay
sahibi olacak kişilerin;
(i) İhaleye TEKLİF SAHİBİ olarak katılmamış olması,
(ii) ŞARTNAME’nin “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesinde belirtilenlerden
olmaması,
(iii) ŞARTNAME’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler”
maddesinde belirtilen belgelerin sunulması ve
(iv) TDİ tarafından onaylanması
şarttır.
TDİ’nin yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır.
GEMİNİN ALICI’ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının ödenerek, SÖZLEŞME’nin
imzalanmasını müteakip başlanır.
Geminin üzerinde herhangi bir haciz ve takyidat bulunmamakta olup, sözleşmenin
imzalanmasını ve sicilden devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip TDİ tarafından
ALICI’ya “Olduğu Şekli ile Bulunduğu Yerde” prensibi çerçevesinde, mevcut
durumuyla devir ve teslim edilecektir.
Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu
devir - teslim tutanak/ları SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi
gerçekleştikten sonra SÖZLEŞME’nin eki addolunacaktır.
3
GEMİNİN ALICI’ya sicilden devrinin ÖİB’nin ve/veya TDİ’nin yazılı davetine karşın
ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen
süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden ALICI
sorumlu olacaktır. ALICI’ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak olup Alıcının
ÖİB/TDİ’ye ödemiş olduğu bedel ve teminatlar cezai şart olarak ÖİB lehine irat
kaydedilecektir.
SÖZLEŞME’nin imzalanmasından sonra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir izni
alınması için ilgili merciye izin başvurusu yapılacaktır. SÖZLEŞME imzalanması sonrası
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir alınamaması durumunda ihale iptal edilerek
TEKLİF SAHİBİ’nin teminatları iade edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen
süreler ve alınamayan izinler için TEKLİF SAHİBİ herhangi bir tazminat talebinde
bulunamayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya geçici ve var ise ek geçici teminatın iade
edilmesi nedeniyle ÖİB ve/veya TDİ’den mahrum kalınan kar, zarar, ziyan, faiz vb. hak
talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
Bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine verilen süreler içerisinde yerine
getirmemesi halinde TEKLİF SAHİBİ’nin vermiş olduğu geçici ve var ise ek geçici
teminatı ayrıca ihtara gerek kalmaksızın TDİ lehine irat kaydedilir.
4-GEMİ; Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içinde Gemi
Sicilinde devir ve teslim edilecek olup, Gemi Sicilinde devir ve teslimi yapıldıktan sonra
aynı gün fiili teslimleri de gerçekleştirilecektir.
MADDE 6 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İş bu SÖZLEŞME’nin uygulanması halinde ortaya çıkacak ihtilaf halinde Beyoğluİstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
SÖZLEŞME, Türk hukukuna tabi olacaktır.
MADDE 7 - VERGİ, RESİM ve HARÇLAR
Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4108 sayılı Kanun
ile değişik geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi’nden ve 4046 Sayılı
Kanun’un 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
MADDE 8 - TEBLİGATLAR
Tarafların tebligat adresleri aşağıda yer almaktadır.
ALICI’nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden
itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde TDİ’ye bildirmeleri gerekmektedir.
ALICI tarafından TDİ’ye faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli
taahhütlü posta yoluyla TDİ’ye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
4
Biçimlendirilmiş Tablo
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Telefon: (90 212) 243 73 03 Faks: (90 212) 243 73 02
İnternet Adresi: www.tdi.gov.tr
Adres: Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:47/2 ,
34425 Karaköy –Beyoğlu/İSTANBUL
ALICI :
Telefon :
Adres :
MADDE 9- YÜRÜRLÜK
İş bu SÖZLEŞME 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, taraflarca üç asıl nüsha olarak
…/…/…. tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
TÜRKİYE DENİZCİLİK
İŞLETMELERİ A.Ş.
Adına
ALICI
5
Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz
Download

Tüm ihale dokümanı için tıklayınız... - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.