MÜHENDİSLİK EGİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
2014 TASLAK BÜTÇE (Konsolide)
GELİR-GİDER HESABI
01/01/2014 – 31/12/2014 Dönemi
GİDERLER (TL)
GELİRLER (TL)
TOPLAM GİDERLER
Önceki Yıldan Devreden Borç
Önceki yıldan devreden vergi ve
yükümlülükler
Diğer çeşitli borçlar
899.531 TOPLAM GELİRLER
95.777
1.528.264
703.353
Önceki Yıldan Devreden Fon (Not3)
61.442
34.336
Kasa
0,00
Banka
703.353
Giderler
791.631
Gelirler
Faaliyet Giderleri
675.024
45.762
Faaliyet Gelirleri
Akreditasyon gelirleri
770.125
Eğitim Gelirleri
7.095
Eğitim Giderleri
Değerlendirme ve Akreditasyon
Giderleri
Personel Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
298.052 (Not2)
212.174
119.037
Diğer Faaliyetler ile İlgili
Dış Değerlendirme ve Yetkilendirme
Proje Giderleri
78.910
8.910
70.000
Beklenmeyen Giderler (%5)
37.697
Geçici Kurumlar Vergisi
823.588
777.220
(Not1)
Diğer Gelirler
46.368
Bağışlar
Faiz geliri
Üyelik Aidatları
Diğer (FEDEK katkısı)
0
25.342
5.340
15.685
Ticari alacaklar
0
Alacaklar
0,00
1.323
İzleyen yıla devreden vergi ve
yükümlülükler
Yatırımlar-Demirbaş
Banka
Genel Toplam
1.323
10.800
628.733
1.528.264
Genel Toplam
1.528.264
Not 1: Hesaplar, 2014-2015 dönemi başvuruları sonucunda 23 kurum ziyareti, 85 programın genel değerlendirmesi, 24 programın ara değerlendirmesi yapılacağı, 2013 yılı sonu TÜFE %7,5
olduğu bilgisi, 10 programın KG değerlendirmesinin yapılacağı öngörüsü ve %15, %35, %50 ücretlendirme modeli kullanılarak yapılmıştır.
Not 2: Değerlendirme ve Akreditasyon giderlerine 2013 yılından 2014 yılına sarkan program değerlendirmelerin giderleri için yanda belirtilen
miktar da dahildir.
Not 3: Önceki yıldan devreden fonun içinde 2013 yılından devreden ve 31.12.2013 itibarıyla ödenmemiş borç da dahildir.
123.836
TL
95.777
TL
Download

Önceki Yıldan Devreden Borç Giderler Gelirler Önceki Yıldan