Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve
gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale
:
dokümanına EKAP üzerinden doğrudan
erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)
Yasal Kapsam
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
Ortak Alım
: 13/a
: 4. adım 1.447.479,00 - ...
: Hayır
MEZİTLİ BELEDİYESİNİN 2015 YILINDA İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ALIMI VE TESLİMİ İŞİ
MEZİTLİ BELEDİYESİ
Mezitli Belediyesinin 2015 yılında ihtiyacı olan akaryakıt alımı ve teslimi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2014/136027
: VIRANSEHIR MAHALLESI GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI
707 MEZİTLİ/MERSİN
: 3243581005 - 3243570042
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
: Motorin ( Euro dizel) 420.000 lt ,95 Oktan Katkılı Kurşunsuz benzin
20.000 lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
: a) Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde çalışan iş makineleri ( dozer,
kepçe, greyder, silindir vb.) için akaryakıt iş makinesinin çalıştığı yerde
teslim edilecektir. Ancak akaryakıt tankerinde varsa fazla bulunan
akaryakıt idarenin yetkili elemanının talebi üzerine diğer araçlara da
verilebilecektir.Ayrıca idare tarafından akaryakıt istenildiğinde
fındıkpınarı deposuna boşaltılacaktır. Akaryakıt depolarına boşaltılan ve iş
makinesinin çalıştığı iş yerinde teslim edilen akaryakıt için ayrıca nakliye
ücreti ödenmeyecektir.
b) (a) fıkrasında belirtilen iş makinelerinin dışındaki bütün araçların
akaryakıtları yüklenicinin akaryakıt istasyonunda teslim edilecektir.
Yüklenici akaryakıt istasyonunda teslim ettiği akaryakıt için Mezitli
Belediyesi sınırları içerisinde göstereceği bir istasyonunda ( kendisine ait
veya bayisi bulunduğu teknik şartnamede özellikleri belirtilen akaryakıt
dağıtım şirketine ait bir istasyonda ) akaryakıtı teslim edecektir.
c) Yüklenici, Belediye araç ve iş makinelerinin akaryakıt alım kontrolünü
ve dönem sonu hakedişlerin hazırlanmasını sağlayan ve Belediye
tarafından hazırlanan akaryakıt otomasyonunu işletmekle yükümlü
olacaktır. Akaryakıt otomasyonu; İdare tarafında verilecektir. Araç ve iş
makinelerinin akaryakıt alımı esnasında alım işlemini belgeleyen belgeleri
elektronik ortamda düzenleyip, fiş slipleri halinde yazdıran cihazlar ve
gün sonu / dönem sonu işlemlerini hazırlayan yazılımlardan oluşmaktadır.
Yüklenici; akaryakıt otomasyon sistemini çalıştırmak için sabit IP adresi
içeren ve başka hiçbir cihaz ve bilgisayar sistemi tarafından
kullanılmayacak olan Wİ-Fİ (Kablosuz Ağ) kurmakla yükümlüdür.
c) Teslim tarihi
c-1) Yüklenici İdare istediği takdirde, pompa ve tanker satış raporlarını
(akaryakıt cinsi, miktarı ve araç plakası) elektronik ortamda ve yazılı
olarak idareye vermek zorundadır. Ayrıca ihale bitiş tarihinde ihale
kapsamında ki tüm pompa ve satış bilgilerini idareye vermek zorundadır.
c-2) Ayrıca yüklenici her bir teslimat esnasında otomasyon yazılımınca
düzenlenen fişlerle pompalarda yer alan ödeme kaydedici cihazların
ürettiği satış fişini de idareye teslim edecektir.
: Teslimat : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş
tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecek olup, akaryakıt
teslimatı peyder pey 31/12/2015 tarihine kadar?dır. İhtiyaca göre günlük
ve/veya haftalık olarak fasılalı bir şekilde periyodik olarak kısım kısım
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: Mezitli Belediyesi ana Hizmet Binası Viranşehir Mah.Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı No :707 4. Kat Meclis Salonu Mezitli/MERSİN
: 24.11.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,
ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu"
olduğunun tesvik eden belgeyi ,
" Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama
Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale konusu iş için yapılacak sözleşme süresini de kapsayacak
şekilde geçerliliği olan " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi" olduğunu gösterir belgeyi (aslı veya noter tasdikli
suretini ), istekli gayri sıhhi müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatını ,
İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeleri,
İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanısıra
serbest bölge faaliyet izin belgesini aslı veya noter tastikli suretini teklifleri ekinde ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel sektör kuruluşlarına akaryakıt satışı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Mah.Sanayi
Cad.Teknik Hizmetler Birimi İhaleli İşler Şefliği Mezitli/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Sanayi Cad. Teknik Hizmetler birimi İhaleli İşler Şefliği
Mezitli/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Download

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 28