İstanbul, 19.02.2014
Sirküler No: 2014/18
Personelin İş Seyahatlerinde Yaptıkları Harcamaların Gider Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Fatura
İle Belgelendirilmeleri Gerekmektedir
İşletmelerde, özellikle pazarlama, lojistik, inşaat ve denetim şirketlerinde çalışan personel, işin
gereği olarak seyahat etmekte ve bu seyahatler esnasında yapmış olduğu, bedeli fatura düzenleme
sınırının altında kalan, yeme, içme, konaklama ve otopark gibi harcamalarını yazarkasa fişleri ile
belgelendirmektedir. Şirketler, bu belgelere dayanarak söz konusu seyahat harcamalarını gider
olarak kaydetmekte, fişlerde ayrıca gösterilen katma değer vergisini de indirim konusu yapmaktadır.
Maliye Bakanlığı, işletme personelinin işle ilgili seyahatlerinde yapmış olduğu yeme-içme ve
konaklama harcamalarının fatura ile belgelendirilmemesi halinde, gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak kabul etmemektedir. Ayrıca bu harcamalar nedeniyle yüklenilen
katma değer vergisinin de indirim konusu yapılamayacağı görüşündedir. Maliye Bakanlığı’nın
konuyla ilgili özelgeleri özetle aşağıdaki gibidir
 “Personelinizin şehir içi ve şehir dışındaki iş seyahatlerinde yapmış olduğu yeme, içme, tartı,
otopark gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura
ile tevsiki mecburi olduğundan, Vergi Usul Kanununa göre gider belgesi olarak kabul edilmeyen, bir
başka deyişle, ticari kazancın ya da kurum kazancının tespitinde indirimi mümkün bulunmayan söz
konusu harcamalara ait perakende satış fişleri ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV
tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Diğer taraftan, indirimi mümkün olmayan söz konusu tutarların Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından
işlemin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
alınabileceği tabiidir.” (GİB. İzmir VDB 28.11.2011 tarih ve 35.17.01-35-02-685 sayılı Özelgesi.)
 "KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik
malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür.
Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden,
söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır." (GİB. İzmir
VDB 04.10.2011 tarih ve 35.16.01-176300-500 sayılı Özelgesi.)
 “204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari
faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye,
büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni
haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin
gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın
aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi
harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların
kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için yemek hizmeti veren işletmeler
tarafından firmanız adına düzenlenmiş fatura ile tevsiki mecburidir.”( GİB. İzmir VDB 22.07.2011
tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-8165-581 sayılı Özelgesi)
Fatura düzenleme ve verme mecburiyetine ilişkin sınır, 2014 yılı için 800 TL'dir. Genel prensip
mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili giderlerini ve alımlarını fatura ile belgelendirmeleridir. Maliye
Bakanlığı bu düzenlemeye istisnalar getirerek, bazı alımlarda perakende satış/yazar kasa fişlerini
gider belgesi olarak kabul etmiştir.
Bu konuyla ilgili tebliğler aşağıdaki gibidir.
·İşyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli 2014 yılı için 800 TL'yi
aşmayan yiyecek ve içecekler, kırtasiye ve sair büro malzemesi (bilgisayar sarf malzemesi gibi),
temizlik malzemesi, ampul, pil, tüp gaz alımları vb.( 204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğleri),
·Bedeli 2014 yılı için 800 TL'yi aşmayan taksi fişleri (275 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği),
·Bedeli 2014 yılı için 800 TL'yi aşmayan akaryakıt alımları (58 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz
Tebliği),
·Üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar
kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişler (üzerinde "Taşıt Veya Müşteri Tanıma
Sistemi Faturaya Dönüştürülecek" ibaresi bulunanlar hariç, 68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz
Tebliği)
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, personelin iş seyahatlerinde yaptıkları
yeme içme gibi harcamalarının gelir ve kurumlar vergileri matrahlarının tespitinde gider olarak
dikkate alınabilmesi ve KDV’lerinin indirim konusu yapılabilmesi için, mutlaka bedel ne olursa
olsun fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla,
NÜANS SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
**Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda tek dayanak olarak kullanmamanız ve konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tarafınıza ait olup şirketimiz
her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Download

Personelin İş Seyahatlerinde Yaptıkları Harcamaların Gider Olarak