T.C.
MU~ VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 32026I98/I 00/34 760 I3
Konu: DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'leri
2I/08/20I4
..................... FCJ\1rrvfi\FCJ\rvf~ICii~i\
il9e rvfilll Egitim rvftidiirltigti
.................................. MDDDRLDCiDNE
ilgi: rvfEB Temel Egitim Genel rvftidiirltiglinlin 13/08/20I4 tarihli ve 3363690 sayth yaztsi
ilgi saydt yaztda, 2008-2009 egitim ogretim ythndan itibaren tUm resmi ilkogretim
kurumlarmm 4, 5, 6, 7 ve 8. smtflannda uygulanan DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi, ilgi
(a) Protokol kapsammda 20I4-20I5 egitim ogretim ydmdan itibaren ortaogretim 9, 10, II
ve I2. smtf ogrencileri tarafmdan da kullantlacagt belirtilmektedir. Konu ile ilgili yazt ekte
gonderilmi~ olup, ingilizce dersini okutan
ogretmenlere verilmek Uzere Bakanhk9a
gonderilen DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'lerinin
I-I2 Eylill 20I4 tarihleri
arasmda (rvferkez okullarda ingilizce dersine giren ogretmenlerin ~ahsen gelip imza
kar~thgmda almalan, il9e rvfilli Egitim rvftidiirltiklerinin ise il9elerinde bulunan ingilizce
ogretmen saytst kadar il9e rvfilli Egitim rvftidiirltikleri tarafmdan) rvftidiirltigtimliz Temel
Egitim ~ubesinden ahnmast hususunda;
Geregini rica ederim.
rvfetin i\KSU
Valia.
rvfilli Egitim rvftidiir V.
Ek:
I-){azt
Dagttlm:
Ortaokul ve ~ise rvftid.
il~ Kaymakamhklanna
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
Say• : 43769797/30/3363690
13/08/2014
Konu:DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'leri
..................... VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi: a) Milli Egitim BakanhgmaBagh Resmi Orgiin Okullara DynEd ingilizce Dil Egitimi
Yazthmlarmm Sanko Tekstil i~Ietmeleri Sanayi ve Ticaret A.~. Tarafmdan Bagt~lanarak
Lisanslanmasma ili~kin 24 Ocak 2013 tarihli Protokol,
b) Temel Egitim Gene! Miidiirliigiiniin 13/09/2013 tarihli ve 43769797/20/2476532 saythOnay
2008-2009 egitim ogretim ytlmdan itibaren tiim resmi ilkogretim kurumlarmm 4, 5, 6, 7 ve 8.
smtflarmda uygulanan DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi, ilgi (a) Protokol kapsammda
2014-2015 egitim ogretim ythndan itibaren ortaogretim 9, 10, 11 ve 12. stmf ogrencileri tarafmdan
da kullantlacakttr.
DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi'nin etkili ve verimli bir ~ekilde
uygulanmasmt saglamak amactyla yaptlmast gereken i~ ve i~lemter ilgi (b) Onay dogrultusunda Genet
Miidiirliigiimiiz koordinat6rliigiinde yiiriitiilmektedir.
it, ilye ve okul bazmda ingilizce dersini okutan ogretmenlere verilmek iizere Bakanhgtmtzca
yeterli saytda yogalttlan DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'leri Yenilik ve Egitim
Teknolojileri Genet Miidiirliigii tarafmdan ilinize gonderilmeye ba~Ianmt~ttr.
Okul, ilye ve illere ait kullamct adt ve ~ifreleri, itgilitere
duyurulmak iizere en ktsa zamanda gonderilecektir.
gizlitik esasma riayet editerek
Okullartmtz, DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi'nin uygulamasma yonelik i~ ve i~temteri
bagh bulunduklart Gene! Miidiirliikle (Ortaogretim Gene! Miidiirliigii, Mesleki ve Teknik Egitim
Gene! Miidiirliigii, Din Ogretimi Gene! Miidiirliigii) ileti~ime geyerek yiiriiteceklerdir.
Bilgiterinizi ve
Y enilik ve Egitim Teknolojileri Genet Miidiirliigi.i tarafmdan ilinize
ula~tmlan DynEd DVD'lerinin titizlikle muhafaza edilmesi ve
1 Eyliit 2014 tarihinden itibaren
(DVD'lerin yogaltthp ilinize tekrar gonderilmesi soz konusu olmayacagmdan) itinizde ingitizce
dersini okutacak ogretmenlerimize imza kar~thgt teslim edilmesi hususunda geregini rica ederim.
Zeynep 6<;G0DER
Bakan a.
Gene I Miidiir V.
DAGITIM
Geregi
-B Plant
Bilgi
- Ortaogretim Genel Miidiirliigiine
- Din Ogretimi Gene! Miidiirliigiine
- Mesleki ve Teknik Egitim Gene Miidiirliigiine
- Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genet Miidiirliigiine
- Bilgi i~Iem Dairesi Ba~kanhgma
Bu beige, 5070 sayth Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gilvenli elektronik imza ile imzalanrnt~tr
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.