SİRKÜLER
ARALIK 2014
MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ
ZEYTİNBURNU ŞUBESİ






ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)
2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
2015 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER İLE DEVAM VE KAPANIŞ TASDİKLERİ
MMMBD GENEL MERKEZİNCE TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ BELİRLENEN YILLIK KIRTASİYE VE
DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ
SANAYİ SİCİL BELGE ALMA ZORUNLULUĞU
BAĞIMSIZ DENETİM GEÇİŞ SÜRECİ
ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)
Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci
fıkrasında yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda veya
dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl
tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme
bağlanmış olup, bu kapsamda yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ile yevmiye defteri ile
defter-i kebirin elektronik defter (e-defter) olarak tutulabilmesine olanak sağlanmıştır.
Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkrasına 5766 sayılı Kanun’un 17 inci
maddesi ile eklenen hükmü uyarınca elektronik defter, belge ve kayıtlarının oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi,
muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin
usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde 14/12/2012 tarihinde
yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile e-fatura uygulamasına geçmek ve e-defter tutmak
zorunda olan mükellef grupları belirlenmiştir.
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile;
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar1 ile
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış
hasılatına sahip olanlar ile,
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya
ithal edenler2 ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon
TL brüt satış hasılatına sahip olanlara,
2013 takvim yılı içerisinde e-Fatura Uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde de e-Defter uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda yer alan mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçişi 2013 yılı sonu itibariyle
tamamlanmış olup, zorunluluk kapsamında yer alan mükelleflerin e-defter uygulamasına ayrıca başvuru yapmaları
gerekmektedir.
e-Defter uygulamasına başvuru yapmak için mali mühür gerekli olup, e-fatura uygulaması için alınan mali mühür edefter uygulaması için de kullanılabilmektedir. Başvuru ve uygulamaya başlama için mükelleflere tanınan süreler 67
Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklanmış olup buna göre;


e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 30/11/2014 tarihine
kadar e-Defter uygulamasına başvurmaları ve Aralık ayı itibariyle e-deftere geçiş yapmaları,
e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak normal hesap dönemine tabi mükelleflerin ise en geç Aralık
ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları,
zorunludur.
e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye
Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt
ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır.
Bu açıklamalar çerçevesinde e-defter tutmak zorunda olan mükelleflerin zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren
vergisel ve hukuki anlamda sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına e-Deftere geçiş
başvurularını zamanında yapmaları büyük önem arz etmektedir.
Not: 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ile yevmiye defteri ve defteri kebir elektronik defter (e-defter)
olarak tutulabilecek ancak bu defterlerin dışında kalan (envanter defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,
Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Karar Defteri, Damga Vergisi Defteri Vb.) defterler yine kağıt ortamında tutulmaya
devam edecektir.
2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
(YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2014 %10.11 ORANINDA ARTIRILARAK TAHMİNİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR.)
15 Kasım 2014 Tarih ve 29176 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile yeniden
değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile
yayımlanmaktadır. 2012 , 2013 ve 2014 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.
Madde No
MADDE 177-
Konusu
1-Bilanço esasına göre defter
tutma hadleri
Alış tutarı
Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile
yıllık satış tutarının toplamı
2012 Yılında
Uygulanan
Miktar (TL)
2013 Yılında 2014 Yılında
Uygulanan
Uygulanan
Miktar (TL) Miktar (TL)
140.000
150.000
150.000
190.000
200.000
200.000
77.000
80.000
80.000
140.000
150.000
150.000
Buna göre; 2015 Yılı için Bilanço hesabı esasına göre tahmini defter tutma hadleri
(YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2014 %10.11 ORANINDA ARTIRILARAK TAHMİNİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR.)
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
: 165.165
: 220.220
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
-Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 88.088
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı : 165.165
MÜKELLEFLER;
* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç
dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden
hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)
* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin
iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap
döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)
ÖNEMLİ NOT: Defter Tutma Hadleri Tahmini Olup Bilgi Amaçlı verilmiştir.
2015 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER İLE DEVAM VE KAPANIŞ TASDİKLERİ
ANONİM ŞİRKETLER:
Yevmiye Defteri,
Defter-i Kebir,
Envanter Defteri,
Pay Defteri,
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Not: Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdikli ve yeterli ise 2015 yılı için tasdik edilmesine gerek
yoktur.
LİMİTED ŞİRKETLER:
Yevmiye Defteri,
Defter-i Kebir,
Envanter Defteri,
Pay Defteri,
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Not: Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdikli ve yeterli ise 2015 yılı için tasdik edilmesine gerek
yoktur.
Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu karar defteri tutulması tercih edilmişse, müdürler kurulu karar defteri, hem açılış
hem de kapanış tasdikine tabidir.
BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER:
Yevmiye Defteri,
Defter-i Kebir,
Envanter Defteri
SERBEST MESLEK ERBABI:
Serbest Meslek Kazanç Defteri
İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN İŞLETMELER:
İşletme Defteri
KOLLEKTİF ŞİRKETLER:
Yevmiye Defteri,
Defter-i Kebir,
Envanter Defteri,
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Not: Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdikli ve yeterli ise 2015 yılı için tasdik edilmesine gerek yoktur.
KOOPERATİFLER:
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları Kanun'un 89.maddesi gereği
çıkarılan muhasebe yönetmeliği, VUK' nu ve mezkûr tebliğ hükmüne göre aşağıdaki defterleri tutacaktır.
Kanuni Defterler:
Yevmiye Defteri,
Defter-i Kebir,
Envanter Defteri,
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,
Yönetim Kurulu Karar Defteri,
Pay Defteri.
Diğer Defterler:
İmalat Defteri ( 7/A seçeneğine göre tutanlar hariç),Çiftçi İşletme defteri (Zirai İşletme)
Yardımcı Defterler:
Stok Giriş - Çıkış Defteri, Kıymetli Evrak Defteri, Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri, Teftiş Defteri,
Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri
NOT:
2015
yılında
kullanılacak
tasdike
tabi
defterler
31
Aralık
2014
tarihine
kadar
yapılacaktır.
2014 yılında kullanılan Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri ertesi yılda
kullanılacak
ise
devam(ara)
tasdikleri
2015
Ocak
ayı
içerisinde
yapılacaktır.
2014 yılına ait kapanış tasdikleri; Müdürler Kurulu ve Yönetim Kurulu Karar Defteri 31 Ocak 2015 (Ancak, 2015 Yılı
Ocak ayında karar almadan önce her iki defterin kapanış tasdiğinin yapılmasına dikkat edilmesi önemle hatırlatılır.)
Yevmiye Defteri 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapılacaktır.
MMMBD GENEL MERKEZİNCE TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ BELİRLENEN YILLIK KIRTASİYE VE DEFTER
TASDİK ÜCRETLERİ
6102 Sayılı T.T.K’na ve 213 sayılı V.U.K’na göre 2015 Takvim yılında kullanılacak olan yasal defterlerin
noter tasdik ücretleri ile defterlerin kırtasiye masrafları, Ticaret sicil tasdiknamesi, yol, posta, kargo gibi çeşitli
masraflara karşılık alınacak ücretlerin asgari maliyetleri göz önüne alınarak aşağıda açıklanmış olup, bu
tutarlar işletmelerin kapasitelerine göre (Çoklu KDV, birden fazla banka hesabı, birden fazla yazar kasa gibi)
arttırılabilir. Şube işyerleri için bu tutara %20 ilave edilir.
İŞLETME VE SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
DEFTERİN TÜRÜ
İŞÇİSİZ
İŞÇİLİ
Serbest Meslek Kazanç Defteri
400,00 TL
500,00 TL
İşletme Defteri (Hizmet)
350,00 TL
450,00 TL
İşletme Defteri (Alım Satım)
450,00 TL
500,00 TL
BİLANÇO HESABI ESASINA TABİ DEFTERLER
SAYFA SAYISI
İŞÇİSİZ
İŞÇİLİ
001-100
800,00 TL
1.000,00 TL
101-200
1.000,00 TL
1.300,00 TL
201-500
1.200,00 TL
1.400,00 TL
501-1000
1.400,00 TL
1.600,00 TL
1001 ve üzeri tasdik edilecek ilave her 1000 sayfa için 250,00 TL ilave edilecektir.
KOOPERATİF, VAKIF, DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMELER


İŞÇİSİZ
İŞÇİLİ
1.100,00 TL
1.300,00 TL
Bu Liste tavsiye niteliğindedir.
Ocak ayı sonuna kadar yapılması gereken Yönetim Kurulu karar defteri ile haziran ayı sonuna kadar yapılması gereken
yevmiye defteri kapanış tasdikleri bu tarifeye dahil değildir.
SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU (CEZASIZ SON TARİH 31.12.2014)
1-KİMLER SANAYİ İŞLETMESİDİR?
SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE:
"Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve
kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı
ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler
(Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi
büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir."
Hükümleri yer almaktadır.
Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt
edilir.
Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir
işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile
sınırlıdır.
Yine aynı kanunun 2. Maddesine göre faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak
zorundadırlar. Ayrıca süresi içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelere Kanunun 9.maddesine göre idari para cezası
uygulanacağı hükme bağlandığı bildirilmektedir
Ancak; 02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2. Maddesi ile 17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'na
geçici maddenin eklendiği söz konusu geçici madde ile ;
" Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine
kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için
öngörülen idari para cezası uygulanmaz." Kolaylığı getirilmiştir.
Bu nedenle, faaliyette olan veya olmayan tüm sanayi işletme sahipleri 31.12.2014 tarihine kadar Bakanlığın (www.sanayi.gov.tr)
adresindeki e-hizmetler menüsünden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilerek elektronik ortamda kayıt yapıldıktan sonra gerekli
evraklar ile İl müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 31/12/2014 tarihine kadar sanayi sicil veri tabanına kayıtlarını
yaptırmayanlar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9 uncu maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
BAĞIMSIZ DENETİM GEÇİŞ SÜRECİ
Bağımsız denetim için ödeme ve son başvuru tarihi 31.12.2014 Eğitimleri tamamlama tarihi 31.12.2015’dir.
Bununla ilgili geniş bilgi odamızın http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=14367 adresinden alınabilmek-tedir. Bu adresteki
bilgilere bakıldığında Dikkat çeken bir konu Ankara üniversitesinin Eğitim salonları arasında Zeytinburnu Tesmer de
Sayılmaktadır. Ancak nerelerde yapılıp-yapılmayacağı kesin değildir.
MMMBD Derneği Zeytinburnu Şubesi web sayfası ve sirkülerlerinde yer alan her türlü bilgi, makale, yazı, inceleme, rapor,
araştırma sonuçları, derneğimiz tarafından azami özen gösterilerek takip edilmekte incelenmekte ve bu verilerin, teknik imkânlar
ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu özene rağmen yine
de tarafımızdan kaynaklanmayan, bilgimiz dışında gelişen ve sehven oluşan yanlış, eksik veya gecikmiş verilerin bulunması
yüzünden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü şahısların uğrayabileceği her
türlü zararlardan dolayı MMMBD Derneği Zeytinburnu Şubesi sorumlu tutulamaz.
Ayrıca sitemizde gerek tarafımızdan hazırlanan, gerekse kullanıcılarımız tarafından gönderilen ve ücretsiz olarak dağıtılan *.doc,
*.xls, *.exe ve diğer uzantılı programlardan kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa
olsun üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı MMMBD Derneği Zeytinburnu Şubesi sorumlu tutulamaz.
Download

Eki İçin Tıklayın.