F LO YÖNET M S STEMLER
10 SORUDA,
SATIN ALMAYI DÜ ÜNDÜ ÜNÜZ ARAÇ TAK P S STEM N N
YEN NES L OLUP OLMADI INI TEST ED N!
1. Sisteminiz konum bilgisini GPS uydularından, sistem merkezi ile ileti imi aynı araç
birimi üzerinden GPRS/SMS/HSCSD ile en uygun olanını seçerek yapabiliyor mu?
DEKA
, konum bilgisini yüksek hassasiyetli (2-10 m) GPS uydularından alır,
ileti imi dü ük maliyetli GPRS, yoksa SMS ya da HSCSD (High Speed Circuit Switched
Data) üzerinden yapabilir.
2. Sisteminiz gerçek internet tabanlı mı? Yani, internete eri ebildi im herhangi bir
bilgisayardan, bana sa lanmı Kullanıcı Adı ve ifremi girerek tüm bilgilere ve
raporlara ula abiliyor muyum, yoksa fonksiyonların tümüne eri ebilmek için yazılım
yüklenmi belirli bilgisayarlara mı ba ımlıyım? Kullanılan sayısal haritaların tümü
lisanslı mıdır?
DEKA
’in tüm geli kin fonksiyonlarına internet üzerinden eri ir, zaman içinde
güncelleme gerektiren, sizi belirli bilgisayarlara ba ımlı bırakan lokal yazılımlara gerek
duymazsınız. Tüm haritalar lisanslı ve sokak detaylıdır.
3. Aracın hız, konum gibi bilgilerinin dı ında çok önemli olan rölanti bilgilerini de sistem
raporlayabiliyor mu? Çünkü, irket araçlarında en çok suistimal edilen konulardan
birisi de motorların rölanti süreleridir (kı ın kaloriferi, yazın da klimayı açıp aracın
içinde uzun süre bekleyen sürücüler).
, aracın tüm davranı larını (hareket, durma, çekilme ve rölanti) kontakt
DEKA
bilgileri ile birlikte izler, sizin belirledi iniz anlık ve toplam günlük rölantide çalı ma süreleri
a ılınca size raporlar.
4. Hem benzin tüketimini, hem de kaza riskini arttıran, sürücünün aracı kullanım biçimi
hakkında (ani kalkı lar, sert frenler, yüksek hızda viraja girme) bilgileri harici
donanımlar gerektirmeden sistemden elde edebilecek miyim?
Araç Biriminin içinde standart olarak gelen “soft” ok sensörü ile sürücünün aracı sert
kullanımları ve/veya kaza durumu sisteme raporlanır, anında cep telefonunuza da SMS olarak
bildirilir.
5.
irketin araçlarını de i ik sürücüler kullanabiliyor. Araçların kendi kendine hızlı gidip
suç i lemedi ini bildi imize göre sistem sürücü bazında da otomatik olarak takip
yapabiliyor mu? Yani u sürücü, u araçla, u tarihler arasında hangi kusurlu
hareketleri yapmı gibi raporlar alabilmem mümkün olacak mı?
Sürücülere da ıtılan Dallas i-buton (Akbil) ile sürücü araca oturdu unda kimli ini okutur ve
bundan sonraki tüm kayıtlar sürücü ismi ile birlikte tutulur.
6. Araç dursa da ileti im maliyetini etkileyecek gereksiz konum bilgisi vb. göndermeye
devam ediyor mu?
akıllı bir sistem oldu undan ve aracın kontakt bilgilerini de monitor
DEKA
etti inden sistemde gereksiz hiç bir bilgi göndermez.
Bilkent 2.Cadde CyberPlaza A-Blok No:208 06533 Bilkent / ANKARA
Tel: 0 312 265 00 60 Faks: 0 312 265 00 63 http://www.dekateknoloji.com E-mail: [email protected]
F LO YÖNET M S STEMLER
7. Aracın uzun süre kullanılmadı ı durumlarda aküyü bo altma gibi bir risk mevcut mu,
yoksa bilgisayarlarda oldu u gibi güç tasarrufu moduna otomatik olarak geçiyor mu?
Araç Birimi, belirli bir süre aktivite sezmezse güç tasarrufu moduna geçerek aküden çekti i
akımı 1 mA’e kadar indirir.
8. Yeni araçların hemen tümünde mevcut bulunan araç kompüterlerindeki bilgileri (yakıt
tüketimi, ya basıncı, motor harareti, balata kalınlı ı, vb.) CANBUS üzerinden alma
imkanı olacak mı?
Aynı araç biriminin CANBUS özelli i olan versiyonu sayesinde gelecekte önemi giderek
artacak araç diagnostik bilgilerini sisteme ve aracın servisine gönderebilir.
9. Telekomünikasyon Kurumunun Onay Sertifikasının yanısıra Araç Biriminin, araçlara
sonradan takılan bu tür cihazların Avrupa’da 2002 yılından beri bulundurması zorunlu
olan Exx sertifikası var mı?
Araçlara sonradan takılan bu tür birimlerin artması sonucu araç üreticileri ile kullanıcılar
arasında garanti süreci içerisinde sorunlar ya anmı ve Avrupa, bu nedenle 2002 yılından beri
bu tür cihazların aracın sistemlerine zarar vermeyece ini garanti altına almak için Exx
Araç Birimi E11 sertifikasına haizdir
sertifikasını zorunlu hale getirmi tir. DEKA
(11 kodu testin yapıldı ı yeri ve onayın ngiltere’den alındı ını ifade etmektedir).
10. Önerilen Araç Birimi u anda dünyada kaç araçta kullanılıyor, sistem tasarımını yapan
firma geçmi inde daha önce bu tür kaç sistem tasarlamı tır?
DEKA Teknolojinin teklif etti i cihaz u anda dünyada 100.000’e yakın araçta
kullanılmaktadır ve yıllık arıza oranı %1’in altında gerçekle mektedir. Avrupa’nın en büyük
araç takip sistemi operatörünün de kullandı ı birimdir ve Atina 2004 Olimpiyatlarının resmi
seçimidir.
DEKA teknoloji, Türkiye’de bu tür sistemleri ilk hizmete sunan kadroya sahip olup DEKA
bu türden geli tirdikleri 4. nesil sistemdir. Sistemin internet üzerindeki inanılmaz
hızı, kullanım kolaylı ı ve i levselli i bu tür sistemlerde 10 yılı a kın deneyiminin ürünüdür.
Download

10 soruda, satın almayı düşündüğünüz araç takip sisteminin yeni