MANmさ)A VALILIUl
IlMilliEgitimMiid師1時追
09/12/2014
Say−:27092904/310/6219380
Konu:YarLSmalar
…..KAYMAKAMLIGINA
(IIceMliliEg高mMnd臨時的)
llgi 蘭Igiislem vc Egitim TeknolqjLleri Sube Mudurl頓inm04月2/2014tarih ve
6046271sayillyaZl.
Bilgil直m ve E垂直m Teknolqj−Ieri Sube Mudur鴫蝉●nnnilgl tarih Ve Say時
・・YarlSmaIar・・ko…lu yaz−SI Ckte g6ndcrilmlStir・Konununilceni7de bulunan resmi/6zel
ortaoku1,1lSeVedengiokulm的心血kierineduyurulmaslhususunda;
BiIgiIerinlZeVegereglniricaederim・
Mustafa ALTINSOY
Vaiia.
M冊EgitlmMndmru
EKLER:
1−11giSaylllYazlVCEkleri(5Sayfの
DAGITtM.
1−17IIccKaymakam席Ina(llceMEM)
Not:YarlSmaSartnamCIcrincYEGITEKieaLtaSagldakiadresdzerindenulasabiIecektir・
httn://vcgitck・mCt)・gOV・‘I・/ww/yarisma−VC−Ctkinlik−duyurulari/kategori/18
NLVnCLr)樹M・一h∧talurkl)lV No245020MerkcT/Man”a Ayrinlli−bIigll…日間iit。URM∧Z−MFMUR
liektr(湘k∧g:ltlml開illehgoVtr
叫0諦1〉肌…1.−43/lIinebg。、tr
TCi(0236)2314608
Iaks(0236)2311251
Du.、。点gu”niiei高「(、llikiiTIZ.=ie‖n′高…一IImiilttr)//”raksorgumchgo、血d・eS・ndc・一d76C−6bf9−376e−96d6−d4f7koduiIe−eyL同iieb血
IIMilliEgitimMiidiir1時u
灘壷
04/12/2014
Sayl:54613747/821・05/6046271
Konu:YariSmalar
TEMELEGITIMiUBEMUDURLUGUNE(2)
Ilgi ‥01/12/2014tarihve5898794saylllyaZli
lzmlr,delaaliyetg6sterenOzelEgeLisesiMudurlngn’nmEgeBOlgesindekiresmi
ve6zcIortaokuivelise6grencilerineyonelik;
a)6,7ve8.Slnlnar:MasalveOykn,
b)9,10,11ve12.Slnlflar:Oyknveiiir,
C)6,7ve8.Sln用ar:FenveTeknolqji,
d)9,10,11ve12.Slnlflar:Fizik,KlmyaVeBiyolqii,
e)6,7,8,9,10vell.Slnlflar:MatematikYarlSmaSluZenlemekistedlkierineiliSkin
yazlekteg6nderilml印r・
Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl,Milli Egitim Temel Kanunuile Turk Milli
EgltiminingenclamaclarlnauygunOlarak言tgiliyasaldnzenlemelerdebe冊ileniIke,eSaSVe
amaelara ayk…llk teskil etmeyecek Sekilde,denetimLerillglli okul言i/ilCe miiii egitlm
mudnrlnkleri taraflndan gerCekleStirilmek uzere s6z konusu etkinligin yapllmasl uygun
g6rulmnstur
BilgiierinizlVegereglniarzederim.
CezmiYILDIRAK
SubeMuduru
EK‖lglyaZIVeekleri(22sayfa)
NiSanC−pa$aMah∧taturkmV No2Mk”諒sa
Ayrln両bllgliCln B111SimveEgtmlek$bMd
ElektromkAg http//maniSamemgOVlr
Tcl(0236)2314608
e−POSLa biigiSayar45のmebgovtr
1:aks(0236)2311251
Bucvrakg…en=cIcktromL.LmZailcimZ高nmLStlrhttp//evTaksorgumcbgovlradresindenc22e−dfr7−3192−9C29−b966koduiieteyitedLiebLILr
YenilikveEgitimTeknolojileriGenelMiid虹Iiigii
01/12/2014
Say−:88013337/821・05/5898794
Konu:YarrSmalar
….VALILIGINE
(IIMilliEgitimMndtirli噌n)
11g一: OzelOgretimKurumlarlGenelMudhrl蝉’nnn18・11・2014tarihlive93778809/
405.99/540979lsaylllyaZLSl・
lzmir,defaaliyetg6sterenOzelEgeLisesiMudurlng直nunEgeB61gesindekiresmi
ve6zelortaokLllvelise6grencilerineyonelik;
a)6,7Ve8.Slnlnar・MasalveOykd,
b)9,10,11ve12.Slnlnar:OykuveSiir,
C)6,7ve8.Slnlflar.FenveTeknolqii,
d)9,10,11ve12.Slnlnar:Fizik,KimyaveBiyoLq圧
e)6,7.8,9,10vell.Slnlflar:MatematikYarlSmaSl
duzenlemekistcdiklerineiliSkinilglyaZISlinceienmiStir・
Tnrkiye Cumhurlyeti Anayasasl,Milli Egitim Temel Kanunuile Tnrk Milli
Eg両mlningenelamaClarlnauygunOlarak言lgiliyasaldnzenIemelerdebelirtilenilke・eSaSVe
amaelara ayklrlllk teSkiletmeyecek sekilde,denetimleriilgiliokul言1/ilee milliegitim
mudnr撮leri taranndan gerCekleStlrilmek uzere s6z konusu etkinligin yapllmasl uygun
g6rmmustur・
BilgilerinlZivegereglniricaederim・
DincerATES
Bakana.
GenelMudur
EKLER
l.Ilgiyazl(2sayfa)・
2.GmaydlnEdebiyatOyku,Masal,$iirveYarlSmaSl(5sayfa)・
3.FenArastlrmaPrqjeleriYarlSmaSl(8sayfa)・
4.MatematikYarlSmaSl(7sayfa).
Not:YarLSmaSamamelerineYEGITEK’ealtaiagldakiadresuzerindenulasabilecektir・
httI):′/yegitek・mCb虻OV・tr/www/yarisma−Ve−etkinlik−duyurulaI・i/kategori/18
藍,器霊黒帯㌫ 需’隷藍詐叩N‘UzO軸n’
yegilCk@mcbgovtr
Faks(0312)2238736
BueVrakguvenlieI.高一「。niklin仇ileiilljalanmlStir
hur)//cYraksorgumcbgoVtradrcs−ndcn35e3−dcc4−3cO5−9C76−8614kodulicteyitediiebillr
UAUillM:
Geregi.
B蘭:
EgeBOIgesiMilILEgitimMildurlukleri
TemelEgitimGenelMudurlugH
OIla6gretimGencIMudnrIugu
DinOgretimiGeneIM的mrl堕u
MeslekiveTeknikEgitimGenelMudnrli噌n
OzelOgretimKurumlar−GenelMddurlugu
K‘…yaY画一/「()kuiiar/∧NK∧R∧
同点lromkAg wwwmebgo、tr
〉egi−ck(‘Iimcbg《∨工r
∧yrintIiIbilg叫in YasarS^HiN(UzOgretmcT・)
lel(0312)2969440
laks(03i2)223873()
…囲ii…、面.血。//e、,点,。,即日mh的、1.,,Jr…I而i135e3−dcc4−3cO5−9C76−8614kOdL同eteyi−Cdiichiiir
Download

iı Miııî Eğitim Müdürlüğü - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü