Sirküler No: 2015-06
05.01.2015
2015 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI VE TARİFESİ
46 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılında uygulanacak
maktu istisna miktarları ile 16. maddede yer alan matrah dilim tutarları % 10,11 oranında
artırılmak suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 01.01.2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b), (d) ve (e)
bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL (füruğ
bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans
oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda
belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle,
01.01.2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen
intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
bölümü için
200.000 TL için
480.000 TL için
1.060.000 TL için
1.900.000 TL için
3.640.000 TL'yi aşan
İvazsız
İntikallerde
1
3
5
7
10
15
20
25
10
30
Saygılarımızla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

2015 yılı veraset ve intikal vergisi istisna tutarları ve tarifesi