Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Projesi
Erciyes Technopark Regional Innovation Project
GELECEK İÇİN GELİŞİM, GELİŞİM İÇİN EĞİTİM
• İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
• İNOVASYON YÖNETİMİ
• EKONOMİ YÖNETİMİ
G&G Consulting
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Liderlik Eğitimi - Bahri AYDIN
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Günümüzde işletmelerin en önemli sermayesinin “yetişmiş insan”
olduğu ortaya çıktı. İşte bu tip insan gücünün, işletmelerin
başarısına ne tür ve ne kadar katkı yaptığı ancak ne kadar iyi
yönetildiği, ne kadar iyi yönlendirildiği ile doğrudan ilintili.
Yöneticiler bunun için çok önemli. Günümüz çalışanları,
kendilerine yol gösteren, önderlik eden, özelliklerine göre değişik
tavırlar sergileyen ve sergileten kişilere ihtiyaç duyuyor; yani
liderlere, lider yöneticilere.
Bu programda; öğreten, yol gösteren, açıklayan, yöneticiliğinin
yanında liderliğini sergileyebilen; Lider yönetici olabilmenin, bu
yolla işletmelerin önünü açabilmenin, çalışan kalitesini ve azmini
yükseltebilmenin yollarını karşılıklı görüşerek, tartışarak
bulabileceksiniz.kisi
• Yöneticinin Sorumlulukları
• Liderlik ve Liderin Sahip Olması Gereken Beceriler
• Liderin Uygulayabileceği Güç Türleri
• Planlama ve Karar Verme Süreci
• GZFT Analizi
• Kurum İçi İletişimi Etkileyen Faktörler
• Vizyon, Misyon ve Hedefler
• Organizasyon Yapısı; Uygun Davranış Biçimleri
• Görev - Yetki – Sorumluluk İlişkisi
Yetenek Yönetimi - Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Eğitim Süresi: 4 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Yetenek Yönetimi; şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu
yetenekli insanları şirkete çekme, bunun için cazip işveren olma, çalışanların
potansiyellerini performansa çevirme, kariyer yönetimi ve ödül sistemi ile elde
tutma çalışmalarının tümünü içeren sistemler bütünüdür.
Yetenekli olan, becerilerini geliştiren ve performansı yüksek bireyler bir örgütün
en değerli çalışanlarıdır. Bazı görüşlere göre işin %80’ini çalışanların sadece
%20’si yapmaktadır. İşletmelerin geleceğinin ise çalışanların yalnızca %5’ini
oluşturan en yetenekli çalışanlarına bağlı olduğuna öne süren görüşler vardır. Son
10 yılda adayın yetkinlikleri, deneyiminden daha büyük önem taşır hale gelmiştir.
• Yetkinlik Kılavuzu Oluşturma
• Yetenekli Çalışana Ulaşma Yolları
• İşe Alım Sürecinde Yetenek Yönetimi
• Yetenekli Çalışanların Tespiti ve Yönetilmesi
• Performans Yönetimi
• Eğitim ve Gelişim
• Yetenekli Çalışanları İşletmeye Bağlama Yolları
• Kariyer Yönetimi
2
İNOVASYON YÖNETİMİ
Öğrenen Örgütler - Müfit AKYOS
Eğitim Süresi: 2 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Artan rekabet, gelişen teknoloji ve değişen müşteri tercihleri, bilginin sürekli
olarak yaratılmasını, edinilmesini ve aktarılmasını daha öncesinde olmadığı
kadar yaşamsal kılmaktadır. Kurumlar esas olarak öğrenen bireyler üzerinden
öğrenirler. Ancak bireysel öğrenme kurumun da öğrenmesinin garantisi değildir.
Kurumların bilgiyi yaratılma, edinme ve aktarma becerilerinin geliştirmesinin
yolu “öğrenen organizasyon” un yaratılmasıdır.
Bu eğitim programında “öğrenen organizasyon” kavramını 1990'larda yeniden
ve bir model olarak canlandıran Peter M. Senge'in önemli eseri, “Beşinci Disiplin
- öğrenen organizasyon düşüncesi ve uygulaması” ana kaynak olacaktır.
• Öğrenme; Kavramsal yaklaşım: Öğrenme Süreci
-Deneyim ve Deneyimden Öğrenme
-Başkalarından Öğrenme
-Bilginin Aktarılması
• Öğrenen Organizasyonun İnşası
-Destekleyici Öğrenme Çevresinin İnşası
-Öğrenme Süreçlerinin Tanımlanması
-Öğrenmeyi Destekleyici Liderlik
• Öğrenen Organizasyonun Değerlendirilmesi
• Öğrenen Organizasyon ve Stratejik Kapasite
• Örnek Olaylar
Proje Yönetimi
Sinan Kayalıgil & Safiye Kavas
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), projeyi “benzersiz bir ürün, hizmet ya da
sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişim” olarak tanımlar. Projeler
çok değişik çıktıları amaçlayan bağlantılı çalışmalar biçiminde
olduğundan, geniş bir faaliyet yelpazesinin planlaması, organize edilmesi,
görev yapacak personelin atamaları, işlerin yürütülmesi ve denetlenmesini
gerektirir. Dolayısıyla bu konudaki sevk-idare, bilgi, beceri, araç ve
teknikler bakımından zengin bir alanı kaplayan kritik bir işlev olmak
durumundadır.
Proje Yönetimi müfredatı, Proje Yaşam Döngüsü, Proje Yönetim
Standartları ve PMI'nin belirleyip 80'li yıllardan beri güncellemeyi
sürdürdüğü Bilgi Alanları konularını kapsayacaktır. Bu başlıkların
aktarılması esnasında örnek bir proje yönetimi vakası derslerin işlenişine
eşlik edecektir.
• Proje ve Proje Yönetimine Giriş
• Proje Yönetimine PMI yaklaşımı
• Proje Yaşam Döngüsü, Organizasyon ve Süreçler
• Proje Kapsam Yönetimi
• Proje Zaman ve Maliyet Yönetimi
• Proje Kalite ve Risk Yönetimi
• Proje İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi
• Proje Bütünleştirme Yönetimi
• İşlenen Örnek Olayların Gözden Geçirilmesi
• KOBİ'lere Yönelik Ar-GE Desteklerinde Proje Yönetimi
3
Fikri Mülkiyet Hakları
Markus Handelin & Av. Murat Erbil
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Yeni ürünler, markalar ve yenilikçi tasarımların hemen her gün pazara
sunulduğu yeni bir dönemdeyiz. İşte bu noktada da Fikrî Mülkiyet, günlük
iş yönetimi kararlarında dahi başlıca değerlendirme öğesi olarak yer
alıyor. Birçok KOBİ, Fikrî Mülkiyet Hakları Sisteminin, buluşlar, markalar
ve tasarımlar bakımından sağlayabileceği korumanın farkında değil.
Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanısıra,
fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması, ancak bu konuda
duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılmasıyla mümkün
olabilir. Bu nedenle tüm girişimci ve KOBİ'leri bu eğitime katılmaya davet
ediyoruz.
• İnovasyon süreci ile ilgili hukuki konular
• Fikri Mülkiyet Hakları başvuru ve kullanımı
-Ticari kullanım
-Hakların ihlali
-Çalışanların fikri mülkiyet üzerindeki hakkı
• Ticarileşmede fikri mülkiyet haklarının rolü- lisanslama
• FMH'nin uluslararası boyutu
• FMH sözleşmeleri
• Fikri mülkiyet portfolyosunun oluşturulması
Açık İnovasyon Stratejileri
Müfit Akyos & Tolga Göksidan
Eğitim Süresi: 2 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Esas olarak küreselleşmenin neden olduğu üretim ve pazar koşullarındaki
değişimler, KOBİ'leri iş modellerini yeniden tanımlamaya ve rekabetçiliklerini
koruyabilmeleri için ürünlerini farklılaştırmaya zorlamaktadır. Bu yeni koşullarla
baş edebilmeleri ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için KOBİ'ler firma içi
yeteneklerinin yanı sıra dış ortaklarla işbirliklerine gitme, ağyapılar içinde yer
alma, firma dışı fikir, bilgi, finans, uzmanlık kaynaklarına erişerek yenilikçi
ürünlerini kısa sürede pazara çıkarabilme becerilerini göstermeleri
gerekmektedir. Kısacası açık inovasyona geçmeleri gerekmektedir.
• İnovasyon: Temel Kavramlar,
-İnovasyon Kavram Haritası
-Kavramlar ve Örneklemeler
-Başarı Öyküleri
• İnovasyon Süreci Yönetimi
-İnovasyon Süreci Modelleri
-İnovasyon Süreci Yönetimi
• Açık İnovasyon; Temel Kavramlar
• Açık İnovasyon Kültürü
• Açık İnovasyonun Koşulları
• İş Modeli İnovasyonu
• Örnek Olaylar
4
EKONOMİ YÖNETİMİ
Temel İş Geliştirme
Bahri Aydın & Ceyda Dayıoğlu
Girişimcilik
Serap Gültekin & Mehmet Aydın
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Girişimcilik kavramı, hem yeni bir işletme oluşturmayı hem de mevcut
işletmede yeni bir iş yaratmayı içermektedir. Girişimde en önemli olan
unsurlar yenilikçi, yaratıcı, fırsatları görebilmektir. Doğru zamanda,
doğru projeye yatırım yapmak ürün ve hedef kitle arasındaki mesafeyi
kısaltan en önemli unsurdur. Girişimci bir kişi, yeni bir işletme kurarak
ya da mevcut işletmede yeni bir iş yaratarak girişimcilik deneyimini
yaşayabilir.
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Gelecek için bir dolu düşünceniz var; kendiniz için, aileniz, çevreniz
ve şirketiniz için. Hayalleriniz var; gerçekleşmesini çok istediğiniz.
Bilmek istiyorsunuz, bunların gerçekleşme ihtimalini; bilmek ve
yolunuzu neye göre çizeceğinizin kararını vermek. Kafanızdaki
düşüncelerinizi projelendirmek gerekiyor, olup olamayacağını,
hangi şartlarda olabileceğini analiz etmek bir başka deyişle
“Planlamak” gerekiyor yani. İş planı oluşturmak sadece bir birimin
sorunu ve görevi değildir. Bilimsel olarak hazırlanmış ve tüm
çalışanlar tarafından, en azından ilgili kesimler tarafından,
benimsenmiş iş planları ile işletmeler daha koordineli çalışmış
olacaklar; bununla da daha yüksek verimliliğe, kara, satış
rakamlarına ulaşmış olacaktır. Bu programda sadece işinizi değil,
kendinizi de bu plana göre ayarlamanın yöntemlerini öğrenecek ve
uygulayacaksınız.
• İş Planı/Yararları/Ne zaman yapılmalı
• İş Planı Hazırlama Teknikleri
• İş Planının İçeriği
• İşletmenin Tanımı
• Pazarlama Planı
• Üretim Planı
• Yönetim Planı
• Finansman Planı
• Girişimcinin Temel Özellikleri
• İş Fikri Oluşturma
• İş Kurma Süreci
• İşletme Fonksiyonları
• Şirket Türleri
• Girişimcilik ve İletişim
• Pazar Araştırması
• Pazarlama Planı
• Üretim Süreçleri
• Finansal Planlama
• İş Planı ve Bölümleri
5
Satış ve Pazarlama
Bahri Aydın & Mehmet Aydın
Eğitim Süresi: 6 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Senelerce işletmelerin en önemli sorununun satış yapamamak
olduğu düşünüldü ve konuşuldu. Satış bir işletmenin bugünü ve
geleceği demektir. Ama bugünün rekabetçi dünyasında satış
yapabilmek artık eskinin standart taktikleri ile olamıyor, artık “çok
konuşan” değil “çok dinleyen” satıcılara ihtiyaç var; artık “analiz
eden, değerlendiren” satıcılara ihtiyaç var; artık “müşterisini
yönlendiren” satıcılara ihtiyaç var; artık “danışman, temsil yeteneği
güçlü, bilgili” satıcılara ihtiyaç var; artık “sıradan olmayan”
satıcılara ihtiyaç var. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için pazarı
tanımak, rakibi tanımak gerekiyor; geleceği planlamak gerekiyor,
ihtiyaçları araştırmak ve şekillendirmek gerekiyor. Yani pazarlama
odaklı çalışmak gerekiyor. İşte bu programda, “Pazar odaklı”
çalışmanın inceliklerini öğrenecek ve modern çağın değişik satıcı
tipleri ile karşılaşacak ve kendi yeteneklerinizi görüp
değerlendirebileceksiniz.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi
planlanmıştır:
• Pazarlama Kavramı / Pazarlama Yaklaşımları
• Pazarlama – Üretim İlişkileri
• Pazar Çeşitleri
• Pazar Bölümlemesi / Hedef Kitle Seçimi
• Pazarlama Araştırmaları / Veri Toplama
• Pazarlama Karışımı
6
Finansmana Erişim
Gamze Kozanoğlu & Pınar Demirekler
Eğitim Süresi: 2gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Finansmana erişim eğitim modülü kapsamında; Ar-Ge odaklı bir işletme
kurma hedefi olan potansiyel girişimcilerin yanı sıra akademisyenlerin,
sanayi firmalarının ve KOBİ'lerin yürütecekleri araştırma ve teknolojik
yenilik faaliyetlerinin finansmanına yönelik fırsatlar hakkında
farkındalıklarının sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda,
girişimcilik destekleri ve Ar-Ge teşviklerinin yanı sıra Ar-Ge Projelerine
sağlanan ulusal ve uluslararası hibe desteklerin temel kural ve kriterleri ile
bu fırsatlardan yararlanmak için yürütülmesi gereken süreçler detaylı olarak
anlatılacaktır.
• Pazarlama Kavramı / Pazarlama Yaklaşımları
• Pazarlama – Üretim İlişkileri
• Pazar Çeşitleri
• Pazar Bölümlemesi / Hedef Kitle Seçimi
• Pazarlama Araştırmaları / Veri Toplama
• Pazarlama Karışımı
• Girişimcilik Destekleri
• Ar-Ge Teşvikleri
• Ar-Ge Projelerine Sağlanan Ulusal Hibe Destekler
-TÜBİTAK KOBİ/Sanayi Ar-Ge Destekleri
-TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri
-KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
-SAN-TEZ Program
• Ar-Ge Projelerine Sağlanan Uluslararası Hibe Destekler
-Eureka Programı
-HORIZON 2020 Program
Kayseri'nin Bilim
ve
Teknoloji Parkı
7
Detaylı b lg ve kayıt ç n:
Tel: 0352 224 10 38 veya
[email protected]
www.etb m.org
www.erc yesteknopark.com
Erc yes Teknopark 3. Blok Kat: 2 38039 Mel kgaz / KAYSERİ Tel: (0352) 224 81 12
/groups/erc yesteknopark
/ercteknopark
Download

gelecek için gelişim, gelişim için eğitim • insan kaynakları yönetimi