Yrd. Doç. Dr. Besey ÖREN
Kişisel Bilgiler
Adi Soyadı:
Besey Ören
Doğum Yeri ve Yılı : Kahramanmaraş/Pazarcık- 05.05. 1969
Uyruğu
: T.C.
Medeni Durumu
: Evli ve bir çocuk annesi
Yabancı Dili
: İngilizce: İyi
İş Adresi
: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Demirkapı Cad. Karabal Sok.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bahçe İçi
Bakırköy / İSTANBUL 34740
İş Telefonu
: 0212 4141500 (40142)
e-mail:
[email protected]
Öğrenim Durumu
Temel Eğitim
İlkokul
Bozlar Köyü ilkokulu
1976-1981
Ortaokul
Pazarcık Lisesi / Kahramanmaraş
1981-1984
Lise
Pazarcık Lisesi / Kahramanmaraş
1984-1986
Mesleki Eğitim
İstanbul
Üniversitesi
Florence
Nightingale
1990
Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
1997
Lisans
Hemşirelik Yüksekokulu
Yüksek
Tezi
İşletme
Fakültesi
Hastane
ve
Sağlık
Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı-İstanbul
Tez
Konusu:
Hastane
Yönetimi
ve
Hastaneleri
Acil
Acil
Ünitelerinin
İstanbul’daki
Üniversite
Ünitelerine
İlişkin
Bir
Araştırma, İstanbul 1996.
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fulya Sarvan
Doktora Tezi
İ.Ü.
Sağlık
Nightingale
Bilimleri
Hemşirelik
Enstitüsü
Florence
Yüksekokulu
2010
İç
Hastalıkları Hemşireliği ABD-İstanbul
1
Tez Konusu: Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi
Olan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz-Bakım
Gücünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.
İstanbul,2010
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nuray Enç
Kasım 2014
Yardımcı
Doçent
Çalıştığı Kurumlar
Tarih
Kurum
1990-1995
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Hastalıkları Kliniği Acil Bilim Dalı
1995-2002
İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Elemanı Olarak
Hemşirelik ve Ebelik Bölümü
2003-2011
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanı Olarak
Hemşirelik ve Ebelik Bölümü
2011-2014
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Öğretim Elemanı Olarak
Bölümü
2014ediyor
Görev
Fakültesi
İç Acil HemşiresiAcil Sorumlu Hemşiresi
Devam İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Yard. Doç. Dr. Olarak
Bölümü
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi
2. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği (2006-2014 yılları arasında dernek başkan
yardımcılığı görevini yapmış ve bu görevi halen devam etmektedir)
3. Nefroloji Hemşireleri Derneği
4. Sağlık Yöneticileri Derneği
5. Avrupa Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği (European Federation of Critical Care
Nursing Associations- EfCCNa)
6. Dünya Yoğun Bakım Hemşireleri Dernekleri Federasyonu (World Federation of
Critical Care Nurses -WFCCN)
2
Yurt Dışı Tecrübesi
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. The Methodist Hospital Houston, Texas, ABD, OcakMart 1994.(Burslu Olarak Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Araştırma Merkezi –
SANERC- Tarafından Desteklenmiştir)
A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKINLIKLER
A.3. SCI, “Social Science Citation Index (SSCI)”, “Arts and Humanities Citation Index
(AHCI)” kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
a) Özgün araştırma, makale, derleme
Ören B, Enç N. Quality of life in chronic haemodialysis and peritoneal dialysis patients in
1
Turkey and related factors. International Journal of Nursing Practice, 2013; 19 (6): 547–
556.( doi:10.1111/ijn.12098.) (Doktora Tezi)
2
Zengin N, Ören B. Gül A, Üstündağ H. Assessment of quality of life in haemodialysis
patients: A comparison of the Nottingham Health Profile and the Short Form 36.
International Journal of Nursing Practice, 2014; 20(2): 115–125. ( Doi:
doi:10.1111/ijn.12130.)
A4. SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
a) Özgün araştırma, makale, derleme
1
Gulcin Bozkurt1, Suzan Yildiz2, Sevim Ulupinar3, Besey Gunes Oren1. The effect of
asthma education on the clinical condition of children with asthma. HealthMED, Volume7,
Number 1, p: 198-203, 2013.
A12. Uluslararası Bir Kuruluş Tarafından Düzenlenen Uluslararası Bilimsel
Toplantılarda
A12a- Sözlü Sunulan ve Tam Metni ya da Özeti Yayınlanan Bildiri
1. Ören B. Synergy Model in family centered care. 10th International Congress of Word
Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National Critical Care Nursing Congress.1215 November 2014, Antalya/ Turkey. Abtract Book p:21.
2.Ören B, Enç N. Quality of life and influencing factors in chronic hemodialysis and
peritoneal dialysis. 14 th International Nursing Research Conference. Abstracts Book,
9-12 November , 2010,
Burgos / Spain, p: 106-107. (Doktora Tezi Uluslararası
Makale–A3a-1)
3
A12. Uluslararası
Toplantılarda
Bir Kuruluş
Tarafından
Düzenlenen
Uluslararası
Bilimsel
A12-b. Tam metni ya da özeti yayınlanan poster
1.Ören B. A Case Report According To The Synergy Model.10th. International Congress of
Word Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National Critical Care Nursing
Congress.12-15 November 2014, Antalya/ Turkey. Abtract Book p:48.
2.Bozkurt G, Ören B, Zengin N, Madenoğlu Kivanc M. The profile of Istanbul University
Intensive Care nurses” WFSICCM CONGRESS DURBAN 2013. 28 August - 1
September 2013., Durban, South Africa, Abtract Book.
3.Ören B, Kaymak I, Zengin N, Bozkurt G, Yazici S. Infection development in patients
hospitalized in the intensive care unit following chest surgery. WFSICCM CONGRESS
DURBAN 2013. 28 August - 1 September 2013., Durban, South Africa, Abtract Book.
4.Ören B, Düzgün Ö, Aydın D. The influence of serum albümin level of life quality and self
care in heamodialysis patients. 42nd EDTNA/ERCA International Conference
Innovation of Renal Care Through Multi-Professional Leadership, August 31September 3rd, 2013. Malmö, Sweden Abstract Book, p: 105.
5.Zengin N, Ören B, Akinci AÇ, Yildiz H. Analysis of the validity and reliability of the
European Heart Failure Self-Care Behaviors Scale. 24th International Nursing Research
Congress 22-26 July, Praque Czech Repablic, 2013.
6.Ören B, Zengin N, Gül A. Determination of the Self-Care Agency Levels in Turkish
Nursing Students. 24th International Nursing Research Congress 22-26 July, Praque
Czech Repablic,2013.
7.Aydin D, Düzgün O, Ören B, Yavuz M, Aysuna N, Yıldız. A. relationship between
communication skills and depression levels in nurses working in haemodialysis units.
41st EDTNA/ERCA International Conference, 15-18 September 2012, Strasbourg,
France. Abstract Book p:104.
8.Ören B, Düzgün O, Zengin N, Yildiz A. Salt consumption, quality of life and compliance to
diet in chronic haemodialysis patients. 41st EDTNA/ERCA International Conference,
15-18 September 2012, Strasbourg, France. Abstract Book p:101
9.Ören B, Uzun E, Türkışık S. Zengin N. Opinions of nursing students on intensive care
nursing. 8. International Congress of WfCCN & 5. International Congress of
CNSARICT. April 12-15 2012, Sibenik, CROATIA, Book of ABSRACTS. p: 40.
10.Ören B. Stres in critical care patients: a systematic review of the literature, 8. International
Congress of WfCCN & 5. International Congress of CNSARICT. April 12-15 2012,
Sibenik, CROATIA, Book of ABSRACTS. p: 39.
11.Zengin N, Ören B, Üstündağ H. Experience of patient in intensive care unit: Literature
review. 8. International Congress of WfCCN & 5. International Congress of
CNSARICT. April 12-15 2012, Sibenik, CROATIA, Book of ABSRACTS. p: 38.
12.Ören B, Enç N. Self-care agency and chronic hemodialysis and peritoneal dialysis patients.
40th
EDTNA/ERCA
International
Conference.10-13
September
2011,
4
Ljubljana/Slovenia, Book of ABSRACTS. p: 92.
13.Kaymak I, Ören B, Akal S. Factors defining need for intensive care unit admission in
thoracic surgery patients. 4th EfCCNa Congress and FASAIO Spring Congress, 24-26
March 2011, Copenhagen/ Denmark. Book of ABSRACTS. p: 100.
14.Zengin N, Ören B. Comparison of the
Nottingham Health Profile and SF-36 Short
Form in evaluating the quality of life of hemodialysis patient. 14th International Nursing
Research Conference. 9-12 November 2010, Burgos, Spain. Book of ABSRACTS. p:
478. Uluslararası Makale–A4a-2)
15.Madenoğlu Kıvanç M, Bozkurt G, Ören B. Should intensive care nursing be included in
university education?” 3rd EfCCNa Congress and 27th Aniarti Congress Influencing
Critical Care Nursing in Europe Florence, Italy, 9-11 October 2008, Congress Book, p:
105.
B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER
Kitap Bölüm Yazarlığı
1.Ören B. “ Diyaliz İlke ve Teknikleri” içinde: Hemodiyaliz Enfeksiyon Kontrolü, (Ed.
Prof. Dr. Feray Gökdoğan),ISBN NO: 978-605-9942-04-1. Akademisyen Tıp
Kitabevi,s:103-115 Ankara, 2014.
2.Ören B. “Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar”, içinde: Sıvı Elektrolit
Dengesi ve Dengesizlikleri ile Üriner Sistem Uygulamaları, (Ed. Dr. Fatma Ay),
ISBN No: 975-6395-70-2. İstanbul Medikal Yayıncılık, s: 185-200. İstanbul, 2007.
3.Ören B. “Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar” içinde: Sıvı Elektrolit
Dengesi ve Dengesizlikleri ile Üriner Sistem Uygulamaları (Ed. Dr. Fatma Ay),
Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, ISBN No: 975-6395-70-2. İstanbul Medikal Yayıncılık, s:
185-200 İstanbul, 2008.
B4.TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergiler
haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış
B4-a) Özgün araştırma, makale
1.Zengin N, Ören B, Yıldız H, Çil A. Kalp yetersizliği olan hastalarda sosyodemografik ve
hastalıkla ilgili özelliklere gore yaşam kalitesinin incelenmesi. Yoğun Bakım
Hemşireliği Dergisi.2012; 16(2): 41-48. (Online yayın tarihi 29.08.2014)
2.Ören B, Zengin N, Özçelik H. Yoğun Bakım Ünitesinde Davranışsal Ağrı Ölçeği ile
Hastaların Ağrı Durumlarının Değerlendirilmesi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
2011;15(1):16-21. (Online yayınlanma tarihi 23.04.2013. Uluslararası kongrede
poster bildiri olarak sunulmuştur- A12b-15).
3.Güneş Ören B, Söyük S. Hemşirelerin kalp akciğer canlandırılması uygulamalarının
değerlendirilmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Kasım 2006-Subat 2007; MartHaziran 2007; s: 26-31. (Ulusal kongrede bildiri olarak sunulmuştur).
4.Söyük S, Ören B. Hizmetiçi eğitim programlarının uygulamaya yansıması ve İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışma. Nefroloji Hemşireliği
5
Dergisi, Temmuz-Ekim 2006; s:21-25. (Ulusal kongrede bildiri olarak
sunulmuştur).
5.Güneş Ören B. Hemşirelerin uzun süreli mesane kateteri olan hastaların bakımına yönelik
uygulamalarının değerlendirilmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Temmuz-Ekim
2005; s: 20-27. (Ulusal kongrede bildiri olarak sunulmuştur).
6.Güneş Ören B. Hastane acil ünitelerinin yönetimi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi,
Haziran 2004; 8 (8): 25-31. (Ulusal kongrede sözel olarak sunulmuştur).
7.Ören B. Acil olarak diyalize alınan hastaların demografik özellikleri ve prognozları.
Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Ağustos- Kasım 2004;1 (1):28-31.
8.Güneş Ören B, Söyük S. Yürügen B. İş risklerinin nefroloji hemodiyaliz transplantasyon
ünitelerinde çalışan hemşirelerin iş doyumları üzerine etkisi. Modern Hastane Yönetimi
Dergisi, Eylül-Aralık 2001; 5(4-5); s: 36-40. (Ulusal kongrede bildiri olarak
sunulmuştur)
9.Söyük S, Güneş Ören B, Yürügen B. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım ABD
Yoğun Bakım Ünitesinde hasta tatmininin ölçülmesi. Yoğun Bakım Dergisi, 2001; 5(1);
s:12-15. (Ulusal kongrede bildiri olarak sunulmuştur).
10.Söyük S, Güneş Ören B. Açık kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon görülme sıklığı. Yoğun
Bakım Dergisi, Aralık 1999; 3 (2); s:72-75.
B4-b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi
1.Ören B. Yoğun bakımlarda hasta ve çalışan stresi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2011;
15(1): 29-35. (Online yayın tarihi 23.04 2013) (Ulusal kongrede sözel olarak
sunulmuştur)
2.Ören B. Nazokomiyal pnomoni ve hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
2010; 14(2): 55-60. (Online yayın tarihi 13.07.2012) (Ulusal kongrede sözel olarak
sunulmuştur)
3.Güneş Ören B. Renal replasman tedavisinde maliyet. Nefroloji Hemşireliği Dergisi OcakHaziran 2010, Temmuz-Aralık 2010; 7(1-2): 70-72. (Ulusal kongrede sözel olarak
sunulmuştur)
4.Güneş Ören B. Hemodiyalizde enfeksiyon riski. Nefroloji Hemşireliği Dergisi Kasım 2006Subat 2007; Mart- Haziran 2007; Kasım-Şubat 2007-Mart- Haziran 2007: 47-52.
5.Güneş Ören B. Karar mekanizmalarında kadının yeri. Modern Hastane Yönetimi Dergisi.
Ekim-Kasım-Aralık 2004; Ekim-Kasım Aralık 2004: 48-53.
B6-Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda
B6a- Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri
1.Ören B, Kaymak I, Zengin N. Göğüs cerrahisi uygulanan hastalarda konfor düzeyi. VII.
Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, II Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği sempozyumu; 2528 Nisan 2013, Antalya, Türkiye s: 270.
2.Ören B. Nazokomiyal pnomoni ve hemşirelik bakımı. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,
I Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği sempozyumu 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya,
Türkiye. s: 60. (Ulusal hakemli dergide makale B4b-2)
3.Ören B, Enç N. Hemodiyaliz ve periton diyalizi olan hastalarin öz-bakım gücünü etkileyen
faktörlerin hastalığa özgü ölçekle değerlendirilmesi. 21. Ulusal Böbrek Hastalıkları,
6
Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya, Türkiye
s:114.
4.Ören B, Enç N. Diyaliz hastaları için öz-bakım gücünü değerlendirme ölçeği. 20. Ulusal
Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül 2010,
Antalya, Türkiye s:114.
5.Ören B, Zengin N. Diyaliz hastalarının diyete uyumu. 20 Ulusal Böbrek Hastalıkları,
Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Türkiye. s: 108.
6.Ören B. Kronik diyaliz hastalarında anemi ve eritropoetin kullanımının yaşam kalitesi ve
öz- bakım gücüne etkisi. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon
Hemşireliği Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya, Türkiye. s: 109
7.Ören B, Uzun E, Türkışık S. Hemşirelik lisans 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yoğun bakım
hemşireliği ile ilgili bilgi ve düşüncelerinin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi, 15-17 Nisan 2010, Trabzon, Türkiye.
8.Ören B. Triyaj. 4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-17 Nisan 2010, Trabzon,
Türkiye.
9.Ören B, Çelik HS, Zengin N, Düzgün Ö, Baydar T, Yıldız A. Kronik hemodiyaliz
hastalarında diyete uyum, tuz tüketimi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi.
19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2009,
Antalya, Türkiye. s:103.
10.Zengin N, Bayram S, Tüzün ND, Akıncı AÇ, Yıldız H, Ören B. Hipertansiyonlu bireylerin
tuz kısıtlamasına yönelik inançları. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2010,
Side/Antalya, Türkiye. s: 31.
11.Özveren D, Düzgün Ö, Ören B, Yavuz M, Aysuna N, Yıldız A. Hemodiyaliz ünitelerinde
çalışan hemşirelerin iletişim becerileri ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi. 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği
Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya, Türkiye. s:108.
12.Ören B, Özçelik H, Zengin N. Yoğun bakım ünitesinde davranışsal ağrı ölçeği ile
hastaların ağrı durumlarının değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği II.
Ulusal Kongresi, 26-28 Eylül 2005, Çeşme/İzmir, Türkiye. s: 66. (Ulusal hakemli dergide
makale B4a-1).
13.Ören B. Hemşirelerin uzun süreli mesane kateteri olan hastaların bakımına yönelik
uygulamalarının değerlendirilmesi. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları,
Diyaliz
Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-14 Eylül 2004, Antalya, Türkiye, s: 113.
(Ulusal hakemli dergide makale B4a-4)
14.Güneş Ören B, Söyük S. Hemşirelerin kardiyopulmoner resüstasyon uygulamalarının
değerlendirilmesi. 13. Ulusal Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,
2003, Antalya, Türkiye. s: 88. (Ulusal makale B4a-2)
15.Ertem U, Güneş Ören B. Nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hastalarının demografik
özellikleri ile sahip oldukları sosyal destek arasındaki ilişki. 13. Ulusal Nefroloji Diyaliz
Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya, Türkiye. s:100.
16.Güneş Ören B. Ertem U. Nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hastalarının hastalıklarını
değerlendirmeleri. 13. Ulusal Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 1216 Eylül 2003, Antalya, Türkiye. S.103.
17.Ören B. Kan tansfüzyonunda dikkat edilmesi gereken hususlar. I. Uludağ İç Hastalıkları
Hemşireliği Sempozyumu, 9-11 Nisan 2003, Bursa, Türkiye. s: 76-80.
7
18.Söyük S, Güneş Ören B. Hizmet içi eğitim programlarının uygulamaya yansıması ve
İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılan bir çalışma. 19. Ulusal Nefroloji Diyaliz
Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002 Antalya, Türkiye. s: 88. (en iyi bildiri 3. lük
ödülü) (Ulusal hakemli dergide makale B4a-3)
19.Söyük S, Güneş Ören B. İstanbul’daki değişik hastanelerde çalışan hemşirelerin mesleki
risklere maruz kalma durumlarına yönelik bir araştırma. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı, II.
Ulusal Kongresi, 16-18 Kasım 2001, Ankara, Türkiye. s:154.
20.Güneş Ören B, Söyük S, Yürügen B. İş risklerinin nefroloji, hemodiyaliz, transplantasyon
ünitelerinde çalışan hemşirelerin iş doyumu üzerine etkisi. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları,
Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 5-8 Haziran 2000, İstanbul, Türkiye s:
159. (Ulusal hakemli dergide makale B4a-7)
21.Güneş Ören B, Söyük S, Yürügen B. Sürekli hemodiyaliz gören hastaların öz- bakıma
ilişkin tutumları ve sosyodemografik özelikleri ile öz-bakım arasındaki ilişkiyi belirlemeye
yönelik bir araştırma. XIV Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon
Kongresi, 10-14 Kasım 1997, Antalya, Türkiye. s: 16 (Ulusal hakemsiz dergide makale
J-1 ).
22.Söyük S, Güneş Ören B, Yürügen B. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve
Acil Yardım ABD Yoğun Bakım Ünitesin’de hasta tatminin ölçülmesi. II. Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1997, İstanbul, Türkiye. s: 275 .(Ulusal hakemli
dergide makale B4a-8)
23.Güneş Ören B. Hastane acil ünitelerinin yönetimi ve İstanbul’daki üniversite hastaneleri
acil ünitelerine ilişkin bir araştırma. II. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim
1997, İstanbul, Türkiye. s: 272. (Ulusal makale B4a-5)
24.Sohbet R, Güneş Ören B. İ.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Acil Servisine 1995 yılı 1-6 ay
içinde başvuran hastaların demografik özellikleri. I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1923 Eylül 1995, İstanbul, Türkiye. s: 284.
25.Sohbet R, Saydanlı Ş, Gönül N,, Baram Z, Turan H, Güneş B. İ.Ü. Tıp Fakültesi
Hastanesinde yoğun kemoterapi uygulayan hemşirelerin sürekli eğitim ihtiyaçları üzerine
inceleme. II. Ulusal Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu, 18-20 Ekim
1995, İstanbul, Türkiye.
26.Saydanlı Ş, Sohbet R, Gönül N, Baram Z, Güneş B, Turan H. İstanbul’daki KİT
ünitelerindeki fiziksel ortam ve bariyer yöntem kullanma durumu. II. Ulusal Kemik İliği
Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu, 18-20 Ekim 1995, İstanbul, Türkiye.
B6-Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda
B6-b- Tam metni ya da özeti yayınlanan poster
1.Düzgün Ö, Ören B, Karanfil G. Hemodiyaliz hemşireliği sertifika eğitiminin
değerlendirilmesi. 24. Ulusal Böbrek hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği
Kongresi, 22-26 Ekim 2014 Antalya, Türkiye. Özet kitabı s: 215.
2.Zengin N, Ören B, Yıldız H, Çil A. Kalp yetersizliği
hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. IV.
Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 4-6 Nisan
2013, İzmir, Türkiye. s:112.
3.Zengin N, Ören B,Akıncı AÇ, Yıldız H. Avrupa kalp yetmezliği öz bakım ölçeğinin
geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim
2012, Antalya, Türkiye. s: 382.
8
4.Ören B. Yoğun Bakım Çalışanlarında Stres. 4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
15-17 Nisan 2010, Trabzon, Türkiye. s: (Ulusal makale- B )
B8-b- Kitap içinde bölüm çevirisi
1.Ören B. “Diyabetik Hastalarda Akut Komplikasyonlar” (The Diabetic Patient and
Chronic Kidney Disease) Diabetik Hasta ve Kronik Böbrek Hastalığı. Ed. Maria Cruz
Casal ve Jitka Pancirova, içinde. Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/
Avrupa Renal Bakım Derneği (EDTNA/ERCA). Klinik Uygulama Kılavuzu. İlk basım
Eylül 2011, Çeviri Ed. Birsen Yürügen, Zehra Aydın.; Basım, Yayın: Imprenta Tomás
Hermanos Madrid, Spain. Türkçe Tıpkı Basım Eylül 2013.
2.Ören B. “Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Periton Diyalizi” (The Diabetic Patient
and Chronic Kidney Disease) Diabetik Hasta ve Kronik Böbrek Hastalığı. Ed. Maria Cruz
Casal ve Jitka Pancirova içinde. Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/
Avrupa Renal Bakım Derneği (EDTNA/ERCA). Klinik Uygulama Kılavuzu. Switzerland,
İlk basım Eylül 2011, Çeviri Ed. Birsen Yürügen, Zehra Aydın.; Basım, Yayın: Imprenta
Tomás Hermanos, Madrid, Spain, Türkçe Tıpkı Basım Eylül 2013.
3.Ören B. “Yaşlı Böbrek Hastalarında Beslenme Gereksinimleri” (Caring for the Elderly
Renal Patient) Yaşlı Böbrek Hastasının Bakımı. Ed. Hildur Einarsdottir ve Karen PughClarke içinde. Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/ Avrupa Renal
Bakım Derneği (EDTNA/ERCA). Klinik Pratikte Bir Kılavuz. İlk Basım eylül 2011, Çeviri
ed. Birsen Yürügen, Zehra Aydın ,Basım Yayın: Imprenta Tomás Hermanos Madrid, Sapin
E- BİLİMSEL ATIFLAR
E2. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf
Atıf Yapılan Makale
Oren BG, Soyuk S, Yurugen B. Surekli hemodiyaliz tedavisi goren hastalarin ozbakima iliskin tutumlari ve sosyodemografik özellikler ile öz bakim arasindaki iliskiyi
belirlemeye yönelik bir arastirma. Çınar Dergisi. 2000; 6(3–4): 64–66. ( Atıf sayısı 2)
Unsar S, Erol Ö, Mollaoğlu M. The Self-Care Agency in Dialyzed Patients. Dialysis &
Transplantatıon. February, 2007; 36;2, p: 57-70.
Bağ E, Mollaoğlu M. The evaluation of self-care and self-efficacy in patients undergoing
hemodialysis. Journal af Evaluation in Chlinic Practice 2010; 16(3):605-6010.
Atıf Yapılan Makale
Ören B, Özçelik H, Zengin N. Yoğun bakım ünitesinde davranışsal ağrı ölçeği ile hastaların
ağrı durumlarının değerlendirilmesi. II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 2628 Eylül 2005, izmir, (sözlü bildiri) Atıf Sayısı: 1.
Özer N, Akyil R. The effect of providing information to patients on their perception of the
intensive care unit. Australian Journal of Advanced Nursing 2008;5(4);71-78.
9
E5- Yurt içinde yayınlanan kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezleri ile yurt içi
hakemli dergilerde yapılan atıf
Atıf Yapılan Makale
Söyük S, Ören BG. İstanbul’daki Değişik
Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Risklere Maruz Kalma Durumlarına
Yönelik Bir Araştırma. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal
Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 154. (Atıf sayısı 1).
Parlar S. Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı. TAF
Preventive Medicine Bulletin, 2008; 7(6): 547-554.
Atıf Yapılan Makale
Ören, BG, Söyük, S, Yürügen, B. Sürekli Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Özbakıma
İlişkin Tutumları ve Sosyo-Demografik Özellikleri ile Özbakım Arasındaki İlişkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Çınar Dergisi, 2000; 6(3-4): 64-66. (Atıf sayısı 4)
Üstün ME, Karadeniz G. Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Yaşam Kalitesi. Fırat Sa
ğlık Hizmetleri Dergisi, 2006; 1(1): 34-43.
Durmaz Akyol A, Karadakovan A. Hemodiyalize giren hastaların yaşam kalitesi ve özbakım
gücü ile bunlar üzerine etkili değişkenlerin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi, 2002;41(2):
97-102.
Karabulutlu E, Tan M. SAPD (sürekli ayaktan periton diyalizi) hastalarında yaşam kalitesi ve
öz bakım gücünün değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi /
Journal Of Anatolıa Nursıng And Health Scıences, 2002; 8(2): 1-11.
Ovayolu N, Torun S, Uçan Ö, Elçi A. Hemodiyaliz hastalarının özbakıma ilişkin tutumları ve
sosyodemografik özellikleri özbakım gücü arasındaki ilişki. Nefroloji Hemşireliği
Dergisi 2007; Kasım Şubat, Mart Haziran 2007.
Atıf Yapılan Makale
Söyük S, Ören BG. İstanbul’daki Değişik
Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Risklere Maruz Kalma Durumlarına
Yönelik Bir Araştırma. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal
Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 154. (Atıf sayısı 1)
İncesesli A. Çalışma Ortamında Hemşirelerin Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Risk
Faktörlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü
Hemşirelik ABD, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Nazan Alparslan Adana, 2005.
Atıf Yapılan Kitap
Ören B. “Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar”, içinde: Üriner Sistem
Uygulamaları, (Ed. Dr. Fatma Ay), ISBN No: 975-6395-70-2. İstanbul Medikal
Yayıncılık, s: 185-200. İstanbul, 2007. (Atıf sayısı 1).
Sarı D. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler” içinde: Üriner Sistem
Uygulamaları, (Ed. Fatma Ay), ISBN:978-975-420-964-8. Nobel Tıp Kitabevleri,
s:609-640.
10
Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Akademik
Yıl
2013-2014
Dönem
Güz
Bahar
2012-2013
Güz
Bahar
Dersin Adı
Öğrenci
Sayısı
İç Hastalıkları
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3 saat
8 saat
Meslek Esasları
6 saat
16 saat
96
Beslenme İlkeleri
2 saat
-
96
İç Hastalıkları
3 saat
8 saat
55
Meslek Esasları
6 saat
16 saat
50
Beslenme İlkeleri
2 saat
-
50
H. BILIMSEL ETKINLIKLER
(ULUSLARARASI VE ULUSAL)
KATILIM,
SERTIFIKA
VE
55
BELGELER
H1. Kurslar
H1a-Verdiği Kurslar
1. Hemşirelikte Araştırma Kursu. II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu.
Antalya, 25-28 Nisan 2013.
2. Uygulamalı Kardiyopulmoner Canlandırma. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve
Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 17-21 Eylül 2002.
3. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 5. Ulusal Dhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım
Kongresi, Adana,19-22 Kasım 2008.
4. Kardiyopulmoner Resüstasyon Eğitimi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hastanesi Acil Cerrahi Hemşirelerine, İstanbul, 4.29.2004.
5. Acil Hemşireliği Kursu, EKG Ritim Kursu, Temel Hemşirelik Kursu, Memorial Tıp
Merkezi Hemşirelerine, İstanbul 1998.
6. Acil Hemşireliği Kursu, Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Eğitimcisi, Vehbi Koç Vakfı
Semahat Arsel Eğitim ve Araştırma Merkezi, İstanbul 1994-1997.
7. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Merkezi Eğitim Program
Seminerleri Dizisi, “Acil Müdahalelerde Hemşirelik Yaklaşımları, İstanbul 16 Ocak- 30 Mart
1995.
11
H1b-Aldığı Kurslar
1. Yoğun Bakımlarda Sürekli Renal Replasman Tedavisi Kursu V. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi, 3 Ekim 2013 Antalya.
-2. Transplantasyon Hemşireliği Kursu 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve
Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya.
3. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım
Kongresi, Konya, 21-25 Ekim 2009..
4. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu. İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu,
19-21 Nisan 2006, İstanbul.
5. Periton Diyalizinde Kronik Komplikasyonlar Kursu. 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz
ve Transplantasyon Hemşireliği Kursu, 29 Ekim 2006, Antalya
6. KBY’de Risk Faktörleri, Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar ve Hemşirelik
Yaklaşımları Kursu 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği
Kongresi, 17 Kasım 2005, Antalya.
7. Hematoloji- Hematolojik Onkoloji, Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kursu, 14 –
15 Ekim 2004. İstanbul.
-8. Temel Nefroloji Kursu ve Nefrolojide Yeni Ufuklar. XVII. Ulusal Nefroloji,
Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5 Haziran 2000.
9. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Kursu. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksek Okulu ve İsrail Başkonsolosluğu İşbirliği, İstanbul, 1-5 Kasım 1999.
10. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. The Methodist Hospital Houston, Texas, ABD, OcakMart 1994.
11. Elektrokardiyografi Kursu. The Methodist Hospital Houston, Texas, ABD, Ocak- Mart
1994.
12. İleri Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi,17.5/28.5,
1993 İstanbul.
13. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi,17.5/28.5 1993,
İstanbul.
14. Temel Ritim ve Aritmiler Kursu. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi, 29.3/14.5 1993,
İstanbul.
15. Kardiyopulmoner Canlandırma ve Acil Kalp Bakımı Kursu. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik
Komitesi, 29.3/14.5 1993, İstanbul.
H2. Katılım, Sertifika ve Belgeler
12
10th International Congress of Word Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National
Critical Care Nursing Congress.12-15 November 2014, Antalya/ Turkey.
24th International Nursing Research Congress in Prague, Czech Republic, 22-26 July 2013.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Ebelik Bölümünün
işbirliği ile düzenlenen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu. 7 Mart 2013, İstanbul,
5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. Antalya, 3-6 Ekim 2013.
II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu. 26 Nisan 2013, Antalya
8th International Congress of WfCCN, 5 th International Congress of CNSARI CT. 12-15
April 2012 Sibenik, Croatia.
6. 16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi. 25-29 Nisan 2012, Antalya
Günümüzde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi, 16 Kasım 2012.
İstanbul
22. Ulusal Börek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 14-18 Kasım
2012, Antalya.
21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 19-23 Ekim
2011, Antalya.
I. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu. 28 Nisan- 1 Mayıs 2011, Antalya.
VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan- 1 Mayıs 2011, Antalya.
Yoğun Bakım Hemşireliğinde Hümanizm Sempozyumu. 8 Nisan 2011, Amerikan Hastanesi,
İstanbul.
Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 24-25 Kasım 2010, İstanbul.
14 th International Nursing Research Conference, 9-12 November 2010, Burgos, Spain.
15.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 5-8 Mayıs 2010, Çeşme, İzmir.
Bakım Matriksi ve Hemşirelik. 14 Mayıs 2010, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. 15-17 Nisan 2010, Trabzon.
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 22-26
Eylül 2010, Antalya.
19. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23
Kasım 2009. Antalya.
13
5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 20-22Kasım 2008 Adana.
6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 21-25 Ekim 2009, Konya.
3rd EfCCNa Congress and 27th Aniarti Congress Influencing Critical Care Nursing in
Europe, Florence, Italy 9-11 October 2008.
18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23
Kasım 2008, Antalya.
IX. Ulusal Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. “Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta
ve Çalışan Güvenliği” Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve Universal Hospital Group
Alman Hastanesi, 6-7 Haziran 2008. İstanbul.
17. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 14-18
Kasım 2007, Antalya.
16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 29 Ekim- 1
Kasım 2006, Antalya.
Yaşam Sonu Bakım Eğitimi. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve Acıbadem Sağlık Grubu,
16 Aralık 2006, İstanbul.
15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 16-20
Kasım 2005, Antalya.
II. Ulusal Hemofili ve Diğer Pıhtılaşma Bozuklukları Sempozyumu. 7-9 Eylül 2005, İstanbul.
İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri Sempozyumu. 26 Kasım 2004, İstanbul.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 10-14 Eylül
2004, Antalya.
13.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 12-16 Eylül
2003, Antalya.
I. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi. 9-11 Nisan 2003, Bursa.
12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 17-21 Eylül
2002, Antalya.
XVII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 5-8 Haziran 2000,
Antalya.
Hemşirelikte Yönetim Ve Liderlik Kursu. (Nursing Management- Leathership. Ministery of
Health Nursing Dıvısion), 1-5.11.1999, İstanbul.
I. Uluslararası Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Sempozyumu. 24-25 Kasım 1999, İstanbul.
14
III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya.
21. Yüzyılda Ameliyathane ve Sterilizasyon Departmanlarında Planlama, Yönetim ve
Organizasyon. İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı, 22 Eylül 1998, İstanbul.
II. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Eğitim Programı, 27-29 Mayıs 1998,
Kütahya.
II. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 29 Eylül-4 Ekim 1997, İstanbul.
IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı). 10-12 Eylül 1997,
Kıbrıs.
I. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Bilimsel Programı. 1997, Antalya.
Hemşirelik Eğitimi Eğitim Programı. 16-20 Eylül 1996, İstanbul.
II. Ulusal Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu. 18-20 Ekim 1995, İstanbul.
I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23. Eylül 1995, İstanbul.
XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Eylül 1995, İstanbul.
2. Türkiye AIDS Kongresi. 21-24 Mart 1995, İstanbul.
Zaman Kullanımı ve Toplantı Teknikleri Semineri, İstanbul, 29 Kasım- 6 Aralık 1994.
I. Teşekkürler
10th International Congress of Word Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National
Critical Care Nursing Congress.12-15 November 2014, Antalya/ Turkey.
II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumuna Bilimsel Katkılarından Dolayı
Teşekkür Belgesi. 26 Nisan 2013, Antalya.
22. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
Bilimsel Programında Görev Almaktan Dolayı Teşekkür. 14-18 Kasım 2012,
Antalya.
16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresine Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi. 25-29 Nisan 2012,
Antalya.
Acil Hemşireliği Sertifika Programına Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi. İstanbul Valiliği İl
Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010, İstanbul.
15
Acil Hemşireliği Sertifika Programına Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi. İstanbul Valiliği İl
Sağlık Müdürlüğü , 29 Aralık-2008- 30 Ocak 2009, İstanbul.
Acil Hemşireliği Sertifika Programına Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi. Bakırköy Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Eylül 2009- 30 Ekim 2009, İstanbul.
5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresine Katılım ve Katkıdan Dolayı
Teşekkür Belgesi.20-22 Kasım 2008, Adana.
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kayıtlarında Görev Alma ve Onbirinci Kayıt Şenliğine Verilen
Destekten Dolayı Teşekkür Belgesi. 1-8 Eylül 2008, İstanbul
18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Programında Görev Almaktan Dolayı Teşekkür. 19-23 Kasım 2012, Antalya.
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneğinin 15. Yılına Ulaşmasında Yapılan Katkı ve Özverili
Çalışmalardan Dolayı Teşekkür Belgesi. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu,
2007.Antalya.
İstanbul Üniversitesi 10.
Kayıt Şenliğinde Görev Alma ve Destekten Dolayı Teşekkür
Belgesi. 3-10 Eylül 2007, İstanbul.
Acil Hemşireliği Sertifika Programına Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi. Bakırköy Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.5 Mart- 6 Nisan 2007, İstanbul.
Acil Hemşireliği Sertifika Programına Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi. Bakırköy Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 30 Nisan- 1 Haziran 2007, İstanbul.
Kitap Bölüm Yazarlığından Dolayı Kutlama Mesajı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek
Okulu Müdürlüğü, 29.11. 2006.
15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Programa Katkıdan Dolayı Teşekkür. 16-20 Kasım Kasım 2005, Antalya.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Programa Katkıdan Dolayı Teşekkür. 10-14 Eylül 2004, Antalya.
I. Uludağ İç Hastalıkları Sempozyumunda Konuşmacı Olarak Yapılan Katkıdan Dolayı
Teşekkür. 9-11 Nisan 2003, Bursa.
16
12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Programında Görev Almaktan Dolayı Teşekkür. 17-21 Eylül 2002, Antalya.
Yoğun Bakım Hemşireliği ve Acil Bakım Hemşireliği Kurslarında SANERC’e Verilmiş Olan
Destekten Dolayı
Teşekkür. Amerikan Hastanesi Semahat Arsel Hemşirelik Araştırma
Merkezi, 2001, İstanbul.
10. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresinde Oturum
Başkanlığı Görevinden Dolayı Teşekkür. 5-9 Haziran 2000, İstanbul.
Memorial Hastanesi İşbirliği İle Düzenlenen ve Yürütülen Acil Hemşierliği, Temel
Hemşirelik ve EKG Kurslarından Dolayı Teşekkür. Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. 10.09.
1998, İstanbul.
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Ebelik Bölümü
Öğrencilerinn Eğitimlerine ve Gelişmelerine Katkıdan Dolayı Teşekkür. İ.Ü. Bakırköy Sağlık
Yüksek Okulu Müdürlüğü, 2014.
J- Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Güneş Ören B, Söyük S, Yürügen B. Sürekli hemodiyaliz gören hastaların öz-bakıma
ilişkin tutumları ve sosyodemografik özellikler ile öz-bakım arasındaki ilişkiyi belirlemeye
yönelik bir araştırma. Çınar Dergisi 2000; 6 (3-4); Eylül- Aralık, s: 64–66.
K- Ulusal Bilimsel Toplantılardaki Ödüller
1.Ören B. Enç N. : Kronik Diyaliz Hastaları İçin Öz- Bakım Gücünü Değerlendirme Ölçeği.
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül
2010, Antalya (Sözel Bildiri Mansiyon Ödülü)
2.Kaymak I, Ören B, Akal S. Göğüs Cerrahisi Olan Hastaların Profilleri Ve Yoğun Bakım
İhtiyaçlarının İncelenmesi. 4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 15-17 Nisan 2010
Trabzon ( En İyi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü)
3.Söyük S, Güneş Ören B. Hizmet İçi Eğitim Programlarının Uygulamaya Yansıması ve
İstanbul Tıp Fakültesinde Yapılan Bir Çalışma, 19. Ulusal Nefroloji Diyaliz Transplantasyon
Kongresi, Antalya, 2002 (En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü.
17
L-
Bilimsel Toplantı Düzenleme
10th International Congress of Word Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National
Critical Care Nursing Congress.12-15 November 2014, Antalya/ Turkey. Congress Secretary.
5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. Antalya,3-6 Ekim 2013, Kongre Genel Sekteri,
Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi.
Günümüzde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 16 Kasım, İstanbul Yeditepe
Üniversitesi, 2012, Sempozyum Sekreteri, Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 19-20 Mayıs 2002, Diyarbakır.
Ebelik Haftası Etkinlikleri. Türk Ebeler Derneği ve İ.Ü Şişli Sağlık Yüksek Okulu, 21-28
Nisan 2002, İstanbul.
IV. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, I. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu.
29 Nisan, Antalya, 2011, Sempozyum Başkanı, Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi
4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Trabzon, 15-17 Nisan 2010, Eş Başkan,
Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi
3. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. Antalya, 6-8 Nisan 2007, Düzenleme Komitesi
Üyesi
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi VII. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Sempozyumu. Belek- Antalya, 11-14 Ekim 2000, Genel Sekreter
M- Panel Konuşmaları
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi “Yaşlı Hastanın Bakımı” 3-6 Ekim 2013
Antalya.
16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Yoğun Bakım Hastasının İzlenmesi Oturumu “Sıvı
Elektrolit Dengesi İzlemi” 25-29 Nisan 2012 Antalya.
VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi ve I. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu,
Göğüs Cerrahisinde Palyatif Bakım Gereksinimleri Oturumu “Nozokomiyal Pnömoni ve
Hemşirelik Bakımı” 29 Nisan 2011 Antalya
4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Acil Yoğun Bakım Entegrasyonu, Trobolitik
Tedavi ve Hemodinamik Monitorizasyon Oturumu “Triyaj” 15-17 Nisan 2010 Trabzon
18
14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, “ Yoğun Bakım Ünitelerinde Ekibin Önemi” Ankara 2327 Nisan 2008.
18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, “Kronik
Böbrek Yetmezliğinde Maliyet ve Maliyetin Düşürülmesi İçin Neler Yapılabilir” Antalya, 1923 Kasım 2008.
15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,
“Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyon” Antalya, Kasım 2005
I. Uludağ İç Hastalıkları Sempozyumu, “Kan Transfüzyonları Esnasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar” Bursa, 9-11 Nisan 2003
III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi “Acil Ünitelerde Sağlık Personelinin
Oluşturulması” 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya.
Acıbadem Adana Hastanesi Hemşirelik Haftası Kutlama Programı. Hemşirelikte Değişim
Panelinde “ Hemşirelikte Güncel Sorunlar” 14 Mayıs 2014, Adana.
N- Oturum (Panel) Başkanlıkları
10th International Congress of Word Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National
Critical Care Nursing Congress. Family centered care in ICU panel. 12-15 November 2014,
Antalya/ Turkey
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi “Ülkemizde Yoğun Bakım Hizmetleri” 3-6
Ekim 2013 Antalya.
VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği
Sempozyumu. “Sözlü Sunumlar Oturumu”. 25-26 Nisan 2013, Antalya.
VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği
Sempozyumu. “Destek Uygulamalar Oturumu”. 25-26 Nisan 2013, Antalya.
22. Ulusal Börek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,
Bildiriler 14-18 Kasım 2012, Antalya.
Sözlü
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22-26
Eylül 2010, Antalya
15.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Hemşirelik Konfor Oturumu 5-8 Mayıs 2010 Çeşme,
İzmir
4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Konfor Oturumu 15-17 Nisan 2010, Trabzon
6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu, Konya 21-25 Ekim 2009.
19
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi, 6-8 Nisan 2007, Antalya.
17. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Sözel
Bildiri Oturumu, Antalya, Kasım 2007.
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi . 10-14
Eylül 2004 Antalya
10. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Eylül 2000.
N-13. XV1. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.11-14 Ekim 2000,Antalya.
O- Seçici Kurul- Bilimsel Kurul Üyelikleri
10th International Congress of Word Federation of Critical Care Nurrses and 6th. National
Critical Care Nursing Congress.12-15 November 2014, Antalya/ Turkey. Scientific
Committee.
5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. Antalya,3-6 Ekim 2013, Bilimsel Kurul-Seçici
Kurul Seçici Kurul Üyesi
VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, I. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu 29
Nisan 20011 Antalya Seçici Kurul ve Bilimsel Kurul
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Kurul ve Seçici Üyesi 22-26 Eylül 2010, Antalya.
18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Bilimsel
Kurul Üyesi. Antalya , 19-23 Kasım 2008.
17. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Kurul ve Bildiri Değerlendirme Komitesi Üyesi. Antalya, Kasım 2007.
12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Kurul ve Bildiri Değerlendirme Komitesi Üyesi. Antalya, 17-21 Eylül 2002.
24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bilimsel
Kurul Üyesi. Antalya, 22-26 Ekim 2014.
P-Ulusal Dergilerde Hakem Kurulu Üyeliği
Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2013- Devam Ediyor
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2009- Devam Ediyor
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2014- Devam Ediyor
20
Daimi / Geçici Komisyon Üyeliği
İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Tanıtımı ( 2013 )
İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Rehberlik ve Danışmanlık Komisyonu (2003-2010)
İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Bilimsel Faaliyet Düzenleme Komisyonu ( 2003-2005)
İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet Şöleni Düzenleme Komisyonu (2005-2006)
İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Sosyal Komite 2014-….
21
Download

Besey ÖREN - Sağlık Bilimleri Fakültesi