Ek 6.2: Bugüne Kadar
Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş
Katılım Faaliyetleri1
1
1
Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı
gibi düzenleyici (kanun yapıcı) kurumlarla toplantı yapmıştır. Ancak, bu Bölümde söz konusu toplantıların devamı
niteliğinde olan toplantılara yer verilmemiştir. Bu Ek'te sunulan tüm bilgiler 30 Mayis 2014 tarihine kadar ele alınan
konular için geçerlidir.
URS-EIA-REP-203876
Tablo A6.2.1 Bugüne Dek Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri
Paydaş
İletişim
Tarihi†
İletişim
Yöntemi
Dışişleri Bakanlığı
28 Aralık
2011
Gelen yazı
Proje’nin gerçekleştirilmesi için
alınması gereken izinlerin
gereklilikleri.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
11 Haziran
2012
Toplantı
Proje’nin sunulması ve ÇED/ÇSED
sürecinin tartışılması için tanıtım
toplantısı.
Dışişleri Bakanlığı
6 Eylül 2012
Toplantı
Proje’nin sunulması ve ÇED/ÇSED
sürecinin tartışılması için tanıtım
toplantısı
Karadeniz Komisyonu Daimi
Sekreteryası
12 Kasım
2012
Toplantı
Proje’nin sunulması ve ÇED/ÇSED
sürecinin tartışılması için tanıtım
toplantısı
Gönderilen yazı
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz
Boru Hattı hakkındaki bilgiler ve
ÇED/ÇSED sunumu, 21-22 Kasım
2012 tarihindeki Yıllık Toplantı
sırasında Karadeniz Komisyonu
üyelerine dağıtılması için
Karadeniz Komisyonu Daimi
Sekreteryası’na gönderildi.
Gönderilen yazı
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz
Boru Hattı için ulusal ÇED/ÇSED
süreçlerinin durumuna dair 1.
Güncelleme ve Espoo yazısı.
Karadeniz Komisyonu Daimi
Sekreteryası
20 Kasım
2012
Karadeniz Komisyonu Daimi
Sekreteryası
28 Mart
2013
Bilgi Talebi / Konu Başlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
23 Mayıs
2013
Toplantı
Halkın Katılımı Toplantıları dahil
olmak üzere, ÇED sürecinin ÇED
Başvuru Dosyası’nın sunulmasını
takip eden adımlarının
tartışılması.
Dışişleri Bakanlığı
12 Haziran
2013
Toplantı
İzin toplantısı ve KMÖ
bulgularının açıklanması.
BOTAŞ
13 Haziran
2013
Toplantı
Teknik tanıtım toplantısı.
Devam ediyor…
URS-EIA-REP-203876
1
Ek 6.1 Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar
Paydaş
TPAO
İletişim
Tarihi†
İletişim
Yöntemi
Bilgi Talebi / Konu Başlığı
13 Haziran
2013
Toplantı
Petrol ve doğal gaz aramalarına
ilişkin tanıtım toplantısı.
Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
14 Haziran
2013
Toplantı
ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’nı
ve toplantı hazırlıklarını görüşmek
amacıyla Sinop Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü ile
toplantı.
Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü ve Halk
2 Temmuz
2013
Toplantı
Sinop'ta ÇED Halkın Katılımı
Toplantısı.
Dışişleri Bakanlığı
3 Temmuz
2013
Toplantı
KMÖ verilerinin ve jeofiziksel
inceleme verilerinin teslim
edilmesi konusunun görüşülmesi
için Dışişleri Bakanlığı ile toplantı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Bölgesel Çevre Merkezi (REC)
4 Temmuz
2013
Toplantı
ÇED Özel Format Belirleme
Toplantısı.
30 Temmuz
2013
Toplantı
ÇSED Kapsam Belirleme
Toplantısı.
İstanbul’daki STK'lar, Bilimsel ve
Akademik Araştırma Kuruluşları
Davetliler:
•
•
•
•
•
•
•
TURMEPA (*)
DERİNSU Sualtı
Mühendislik ve
Danışmanlık Ltd. (*)
Türk Deniz
Araştırmaları Vakfı
(TÜDAV)
Türkiye Sualtı
Arkeolojisi Vakfı
(TINATURK)
Doğal Hayatı Koruma
Vakfı (WWF) Türkiye
Greenpeace Türkiye
Türkiye'deki Karadeniz
STK Ağı ofisi (KADOS,
"Kadıköyü Bilim, Kültür
ve Sanat Dostları
Derneği")
Devam ediyor…
2
URS-EIA-REP-203876
Paydaş
İletişim
Tarihi†
İletişim
Yöntemi
Bilgi Talebi / Konu Başlığı
31 Temmuz
2013
Toplantı
ÇSED Kapsam Belirleme
Toplantısı.
1 Ağustos
2013
Toplantı
ÇSED Kapsam Belirleme
Toplantısı.
Ankara’daki STK'ları, Su Ürünleri
Organizasyonları, Bilimsel ve
Akademik Araştırma Kuruluşları
Davetliler:
•
•
•
•
•
•
•
•
TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası
DERİNSU Sualtı
Mühendislik ve
Danışmanlık Ltd. (*)
Bölgesel Çevre Merkezi
Türkiye Çevre Koruma
Vakfı (TÜÇEV)
Sualtı Araştırmaları
Derneği
Doğa Koruma
Merkezi (*)
Su Ürünleri
Kooperatifleri Merkez
Birliği (*)
Su Ürünleri
Yetiştiricileri Üretici
Merkez Birliği (*)
Trabzon’daki, Bilimsel ve
Akademik Araştırma Kuruluşları
Davetliler:
•
•
•
•
•
•
Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası (*)
Trabzon Su Ürünleri
Merkez Araştırma
Enstitüsü
Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisleri Derneği
Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Deniz
Bilimleri Fakültesi (*)
Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Maçka
Meslek Yüksekokulu,
Su Ürünleri Bölümü (*)
Trabzon Doğal ve Tarihi
Değerleri Koruma
Derneği (*)
Devam ediyor…
URS-EIA-REP-203876
3
Ek 6.1 Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar
Paydaş
İletişim
Tarihi†
İletişim
Yöntemi
Bilgi Talebi / Konu Başlığı
2 Ağustos
2013
Toplantı
ÇSED Kapsam Belirleme
Toplantısı.
Trabzon Su Ürünleri
Davetliler:
•
Doğu Karadeniz Su
Ürünleri Kooperatifleri
Bölge Birliği
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı: Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
13 Ağustos
2013
Toplantı
Türk Münhasır Ekonomik
Bölgesi’ndeki enerji projelerine ait
veriler ve ÇED içeriği hakkındaki
geribildirimler.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı: Transit Petrol Boru
Hatları Dairesi Başkanlığı
15 Ağustos
2013
Toplantı
DNV tasarım kodu, Türkiye'de
boru hattı standartları, ÇED
içeriği hakkındaki geri bildirimler.
TPAO
15 Ağustos
2013
Toplantı
Karadeniz'deki mevcut olan ve
planlanan petrol ve gaz
projelerine ilişkin veriler.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı:
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğü ve Seyir Emniyeti ve
Deniz Güvenliği Dairesi
Başkanlığı
15 Ağustos
2013
Toplantı
Deniz trafiğine ilişkin veriler ve
ÇED içeriği hakkındaki geri
bildirimler.
Türk Silahlı Kuvvetleri:
Karadeniz Bölgesi Sahil Güvenlik
Komutanlığı
21 Ağustos
2013
Toplantı
Türk Münhasır Ekonomik
Bölgesi’ndeki askeri faaliyetlere
ilişkin bilgiler ve ÇED içeriği
hakkındaki geri bildirimler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü
23 Ağustos
2013
Toplantı
Proje’nin tanıtılması ve potansiyel
KMÖ bulgularının görüşülmesi için
tanıtım toplantısı.
TPAO
20 Eylül
2013
Gelen yazı
TPAO'nun Karadeniz'deki
faaliyetlerine ilişkin bilgiler.
Toplantı
Gemilerden kaynaklanan pis su
ve arıtılmış sintine suyu konularını
da içeren düzenlemelerin açıklığa
kavuşturulması.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü (ÇYGM)
7 Ekim 2013
Devam ediyor…
4
URS-EIA-REP-203876
Paydaş
İletişim
Tarihi†
İletişim
Yöntemi
Bilgi Talebi / Konu Başlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı: Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü
1 Ekim 2013
Gelen yazı
Proje Alanı’ndaki balıkçılık
faaliyetleri hakkındaki bilgiler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü
3 Ekim 2013
Gelen yazı
Kültür Mirası üzerindeki etkileri
azaltma stratejisi hakkındaki
görüş.
Türk Deniz Kuvvetleri: Seyir,
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
1 Kasım
2013
Toplantı
Askeri bölgelere dair bilgiler ve
ÇED içeriği hakkındaki geri
bildirimler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
15 Kasım
2013
Gelen yazı
ÇED içeriği hakkında görüş.
Karadeniz Komisyonu Daimi
Sekreteryası
5 Aralık 2013
Gönderilen yazı
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz
Boru Hattı için ulusal ÇED/ÇSED
süreçlerinin durumuna dair 2.
Güncelleme ve Espoo
TPAO
19 Aralık
2013
Toplantı
Boru hattı güzergahının petrol
doğalgaz arama bloklarından
geçmesine ilişkin teknik görüşme.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
İnceleme Değerlendirme
Komisyonu (İDK)
8 Ocak 2014
Toplantı
ÇED Raporu Gözden Geçirme ve
Değerlendirme Toplantısı. İDK
üyelerinin ÇED Raporu’na ilişkin
görüşleri
TPAO
22 Ocak
2014
Toplantı
Boru hattının güzergahı hakkında
teknik toplantı
Boru hattı güzergahının
daraltılması neticesinde TPAO’nun
petrol ve doğalgaz arama
bloklarının geçilmesine ilişkin
onay.
TPAO
17 Şubat
2014
Gelen yazı
TPAO
7 Mart 2014
Gelen yazı
Eş zamanlı operasyonlar
konusunda anlaşma.
TPAO
4 Nisan 2014
Giden Yazı
Boru hattı güzergahının 420 m’lik
koridor içinde değiştirilmesinin
teyit edilmesi.
Devam ediyor…
URS-EIA-REP-203876
5
Ek 6.1 Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar
Paydaş
İletişim
Tarihi†
İletişim
Yöntemi
Bilgi Talebi / Konu Başlığı
Dış İşleri Bakanlığı
25 Nisan
2014
Gelen Yazı
Türkiye MEB’indeki 420 m’lik boru
hattı koridorunun yerleşiminin ve
koşulların yerine getirilmiş olması.
Doğa Koruma Merkezi
1 Mayıs 2014
Gönderilen Yazı
Proje revizyonu.
Doğu Karadeniz Su Ürünleri
Kooperatifleri Birliği
15 Mayıs
2014
Toplantı
Proje revizyonu ve ÇSED kamuya
açıklama planlaması.
Samsun Bölgesi Su Ürünleri
Kooperatifler Birliği
16 Mayıs
2014
Toplantı
Proje revizyonu ve ÇSED kamuya
açıklama planlaması.
Su Ürünleri Kooperatifleri
Merkez Birliği
Türk Deniz Çevre Koruma
Derneği (TURMEPA)
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Deniz Bilimleri Fakültesi
* Katılanlar
† İrtibat tarihi, toplantının gerçekleştiği tarih veya yazının gönderildiği tarihtir.
6
Tamamlandı.
URS-EIA-REP-203876
Download

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım