At
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ
İMÂR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Önerge (Finike Belediyesi)
MECLİS TOPLANTISININ
TARİH! VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 147. maddesinde
görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24A-19D nolu imar
paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi İncirağacı mevkii
341 ada 3 parselin Pazar Yerinden Belediye Hizmet
Alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24A-19D nolu imar
paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi İncirağacı mevkii
341 ada 3 parselin Pazar Yerinden Belediye Hizmet
Alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 530 ada 11
parsel de yapılan plan değişikliği ile de Pazar Alanı
kullanımı ayrıldığından uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
/
Can KASAPOĞLU '
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom^ Üye
Cenk Hali!
İmar Ko
Mustafa Reşat OKTAY
imar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. uveşj . "
v -
J
•
AMTALYA-FİNİKE SAHİLKEN! MAHALLESİ
REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU
(BELEDİYE HİZMET ALANI)
AN MİMARLIK PLANLAMA LTD. ŞTİ.
SAD
NDÜZ
Y. MİMA
MEtf
iÜ
ANCISI
r
AÇIKALIN
.ANCISI
Hetişiro S»n. Vfe Tte. U/JL Çl*.
rî’iai'. 100. Yıl 0MİiiiüJ^o:47Aıutn
fi n\ Q U : « . K:4 D: 11 '1:0 242 241 04 72 î
,V
SIDIKA UYSAL
jŞE n İRP1AÎ4CISI
YÂSEMİ N\&ELİK
EHI
ÇANCISI
Ve Tiı-, Ltd. Ç'j.
%n No: !7Arc u
2 2 <i 04 72
2?2
?■
' [, Q A'iıı'lns 20i t
AĞUSTOS
ö t
14 “
f i
2
Sr
1
HARİTA DİZİNİ.................................................................................................................................................................... 1
PLANLAMA ALANININ YERİ............................................................................................................................................ 2
PLANLAMA ALANININ MEVCUT PLANDAKİ D U R U M U ........................................................................................... 3
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN GEREKÇESİ................................................................................................................. 4
HARİTA DİZİNİ
Harita 1.Planlama alanı uydu görüntüsü................................................................................ 2
Harita 2. Planlama alanının mevcut plandaki durum...............................................................3
Harita 3. Önerilen plan değişikliği........................................................................................... 5
Harita 4. Önerilen Pazar Yeri Alanı(Meydan)......................................................................... 6
2
PLÂNLAMA ALANININ YERİ
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde imar planının P24A19D
paftasında, Y= 514078.00 X= 4019698.88, Y= 514123.80 X= 4019731.24, Y=
514193.00 X= 4019625.20 ve Y= 514150.68 X= 4019596.82 koordinatları arasında
bulunan ve mevcut planda 10m’lik, 14,5m’lik ve 100m’lik taşıt yolları ile Belediye
Teknik ve Sosyal Altyapı Alanı arasında kalan alandır.
Harita 1.Planlama alanı uydu görüntüsü
3
PLANLAMA ALANININ MEVCUT PLANDAKİ DURUMU
Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde imar planının P24A19D
söz konusu alan, mevcut planda Pazar Yeri olarak planlanmıştır.
Harita 2. Planlama alanının mevcut plandaki durum
paftasında bulunan
PLÂN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN GEREKÇESİ
Mevcut planda 10m’lik, 14,5m’iik ve 10Om’lik taşıt yolları ile Belediye Teknik ve
Sosyal Altyapı Alanı arasında kalan, bu alan için gerçekleştirilen plan değişikliğinin en
temel gerekçesi, yasal olarak gerçekleştirilen son düzenlemeler ile birlikte Finike
İlçesinin sınırları içinde bulunan belde belediyelerin kapatılarak Finike Belediyesine
bağlanması ile birlikte mevcut Belediye Hizmet Alanın yetersizliğidir. Kapatılan
Sahilkent Belediyesine ait Belediye Hizmet Alanın Antalya Su ve Atık Su İdaresi
(ASAT) Genel Müdürlüğü’nün hizmetine verilmesiyle birlikte bu ihtiyaç daha da artmış
bulunmaktadır.
yetersizdir.
Ayrıca,
Birleşen
kapatılan
Finike
diğer
belde
Belediyesinin
belediyelerinin
ihtiyaçlarını
hizmet
binaları
karşılamaktan
uzaktır.
Birleştirilen dört belde belediye ve ilçe merkezi içinde Belediye Hizmet Alanı için
ayrılabilecek uygun alan bulunmamaktadır.
Kapatılan Sahilkent Belde Belediyesi sınırları içinde bulunan Finike-Antalya yoluna
cepheli mevcut planda Pazar Yerinin bulunduğu bölge yeni Finike Belediyesi için
yapılacak olan hizmet binası için en uygun yerdir. Bu alan birleştirilen dört belde ve
bir merkez belediyenin merkezindedir. Tüm beldelerin bu noktaya ulaşmaları daha
kolay olacaktır.
Ulaşım ve erişebilirlik açısından en uygun olan bu alanın; beş belediyenin tüm hizmet
birimlerini toplayabilecek büyüklük ve kapasitede kapalı alan ve açık alan ihtiyacını
karşılayabilecek büyüklüğe ulaştırılması gerekmektedir. Yeni belediye binası için
yeterli
büyüklükte
ve en
uygun
konumdadır.
Birleşen
beş belediyenin
tüm
hizmetlerinin yürütüleceği hizmet binalarının bulunacağı alanın ancak, Pazar Yerinin
Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile gerçekleşeceği öngörülmüş ve bu plan
değişikliğinin yapılması hedeflenmiştir.
Önerilen planda Belediye Hizmet Alanı için E=0.75 ve Hmax= 15.50 yapılaşma
koşulları belirlenmiştir.
5
Harita 3. Önerilen plan değişikliği
Kaldırılan Pazar Yeri için Sahilkent Revizyon İmar Planı P24A19D paftasında
bulunan ve planda Meydan olarak gösterilen alanın haftada bir ya da iki gün için
Pazar yerine tahsis edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Dört belde ve bir ilçe merkezinin ayrı kurulan pazarları artık birleştirilerek belirtilen bu
alanda haftada bir ya da iki gün açık Pazar olarak düzenlenmesi mevcut dağınıklığın
ve kopukluğunda giderilmesini sağlayacaktır.
Pazar Yerine tahsis edilecek bu alan haftanın en az beş günü meydan olarak
kullanılmaya devam edilecektir. Bu alanın çok fonksiyonlu kullanılması sonucu Açık
olacaktır Böylelikle ayrı bir Pazar Yeri öneriaine
pazar Yeti M y .c ı te karşılanmış olacak gerek kalm ayacaktır.
Harita 4. önerilen Pazar Yeri Alan,(Meydan)
a
« - te
R e vizyo n İmar P la n ın a , n a n
y a p ılış tır.
o
000 ölçekli Finike
!T5« ı i—
■*>”
* - *
Download

Gündemin 17.Maddesi - Antalya Belediyesi