17.01.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/023
Konu: Türk Ticaret Kanunu ile Tebligat Kanununda yapılan değişikliklerle
düzenlemesi yapılan Elektronik Tebligat ve elektronik tebligat
uygulamasında büyük önem taşıyan elektronik imza (e-İmza) ile ilgili
açıklamalar.
I.
ELEKTRONİK TEBLİGAT
1.
Elektronik Tebligat Nedir?
6201 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile yasal düzenlemesi,
Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile de usul ve esaslar belirlenen, söz konusu Yönetmelik
kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligattır.
2.
Elektronik Tebligat Kapsamında Tebligat Yapmak Zorunda Olan Kurum ve
Kuruluşlar.
Söz konusu Yönetmelik ile,

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
- (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile

il özel idareleri,

belediyeler,

köy hükmî şahsiyetleri,

barolar ve noterler,
tarafından yapılacak tebligatların elektronik kapsamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
3.
Bu Kapsamda Elektronik Tebligat Yapılacaklar.
Yönetmeliğin 7. Maddesi ile;

Anonim şirketlere,

Limited şirketlere,

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere,
elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu kılınmıştır.
Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilere elektronik tebligattan yararlanma hakkı ise isteklerine
bırakılmıştır.
Yani yukarıda (2.) bölümde belirtilen ve elektronik tebligat yapma zorunluluğu kapsamında
olan kurum ve kuruluşlar;

anonim şirketlere,

limited şirketlere ve

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere ve

kendi isteği ile bu kapsama giren gerçek kişilere ve diğer tüzel kişilere,
elektronik tebligat esaslarına göre tebligat yapacaklardır.
4.
Elektronik Ortamda Tebligat Alacakların Yapması Gerekenler.
Yukarıda
(3.)
bölümde
belirtilenler,
öncelikle
Kayıtlı
Elektronik
Posta
Hizmet
Sağlayıcılarından (KEPHS);

“Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak
delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli”, olarak tanımlanan elektronik tebligata
elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
almaları gerekmektedir.
5.
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) Kimlerdir?
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınacak, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları
(KEPHS) ise;

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (İdare) veya,

Bu konuda yetki almış Hizmet Sağlayıcılarıdır.
6.
Müracaat İçin Gerekli Belgeler.
6.1. Gerçek Kişiler.

Kep Başvuru Formu,

Kimlik tespiti için üzerinde TC Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü
belgesi…gibi fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi
6.2. Tüzel Kişiler.

KEP Başvuru Formu,

Ticaret sicil memurluklarından alınacak sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
2

Başvuru sahibinin kimlik tespiti için fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı,
pasaport, avukatlık ruhsatı ya da sürücü belgesi,

Noter onaylı imza sirküleri,

Başvuru sahibinin şirket kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin
müstenidadı ticaret sicil gazetesi,

Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini
yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekaletname.
7.
KEP Adresinin Kullanılması.
Yukarıda belirtilen şekilde hareket ederek KEP adresi alan gerçek veya tüzel kişiler, (2.)
bölümde belirtilen kurum ve kuruluşlarla yapacakları işlemlerinde aldıkları KEP adresini
bildirmek zorundadırlar.
8.
Elektronik Tebligat Sisteminde Tebligat İşlemleri
(2.) bölümde belirtilen kurum ve kuruluşlar, (3.) bölümde belirtilen gerçek veya tüzel kişilere
yapacakları tebligatları, elektronik ortamda yapmaları zorunludur.
Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlar tebligat ile ilgili evrakları, tebligat yapılacak kişinin KEP
adresi ile birlikte Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne iletecektir. PTT aldığı bu
iletiyi tarih damgası ile ilişkilendirecektir. Tebligat yapılacak kişi KEP adresini PTT’den
almışsa, söz konusu gerçek veya tüzel kişiye doğrudan PTT elektronik tebligatı
gerçekleştirecektir.
Şayet, tebligat yapılacak gerçek veya tüzel kişi KEP adresinin bu konuda yetki almış diğer
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından (KEPHS) almış ise, iletiyi söz konusu
KEPHS’ye ileterek, elektronik tebligatın, bu yetkili KEPHS tarafından gerçekleştirmesini
temin edecektir.
Bu şekilde gerçekleşecek elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik
tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.
Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet
sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek
kullanımlık şifre vasıtasıyla erişebilecektir.
9.
Diğer Hususlar.
Elektronik tebligat kapsamında kendilerine tebligat yapılacak kişiler isterlerse KEP adresi
alırlarken, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Sunacak olanlara, yapılacak tebligatla ilgili uyarı
göndermeleri için farklı bir mail adresi ve telefon numarası verebileceklerdir.
Bu durumda Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Sunucuları, verilen bu mail adresi ve telefon
numarasına tebligat ile ilgili uyarı mesajı göndererek bilgilendirecektir.
Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat
adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik
tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum
tarafından bildirim yapılacaktır.
3
Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı
garanti edecek ve tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması da hizmet sağlayıcı
tarafından yapılacaktır.
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bu Kanunun uygulanmasına ilişkin faaliyet ve
işlemlerinin denetimi Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılacaktır.
Bu denetimlerde, bu konudaki mevzuata aykırı işlemler tespit edilmesi halinde, işlenen fiile
göre hürriyetten men ve para cezası verilebilecektir.
II. ELEKTRONİK İMZA
Elektronik tebligat işlemlerinde, en önemli hususlardan bir tanesi ise, ELKETRONİK
İMZA’dır.
Bu nedenle, bu sirkülerimizde elektronik imza (e-İmza) konusundan da açıklama yapmakta
fayda mevcuttur.
Elektronik imza ile ilgili;

Yasal düzenleme 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılmış,

Hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ise, Elektronik İmza
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de
düzenlenmiştir.
5070 sayılı Kanunda elektronik imza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan
ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri,
olarak tanımlanmıştır.
Günümüzde Dünyamızın globalleşmesi ve teknolojin çok hızla gelişmesi sonucu, iş
hayatında e-İmza uygulaması hızla yaygınlaşıp, önemli yere gelmiştir.
Elektronik imzaya isteyen herkes sahip olabilir. Bu konuda her hangi bir kısıtlama söz konusu
değildir.
Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurmaktadır. e-imza
sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak
imzalama işlemi yapılır.
Sadece, kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile
teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır.

Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye
ekleme yapılmasını önlemek,

Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini
sağlamak,
4

İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar
etmelerini önlemek.
E-İmzanın aşağıda belirtilen ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanımı mümkündür.

Kamusal Alandaki Uygulamalar
 Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
 Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri
vb)
 Sosyal güvenlik uygulamaları
 Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
 Vergi ödemeleri
 Elektronik oy verme işlemleri

Ticari Alandaki Uygulamalar
 İnternet bankacılığı
 Sigortacılık işlemleri
 Kağıtsız ofisler
 e-Sözleşmeler
 e-Sipariş.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi; elektronik imza Elektronik Sertifika (ES) ile kullanılmaktadır.
Elektronik Sertifikalar ise, bu konuda yetki almış Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı
(ESHS) kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden alınmaktadır.
Bu konuda yetki almış kişilerin listesi Telekomünikasyon Kurumu tarafından www.tk.gov.tr
adresindeki internet sitesinde yayımlamaktadır. (Söz konusu liste bu sirkülerimizin ekinde
gönderilecektir.)
Elektronik Sertifika almak isteyenler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) müracaat etmeleri gerekmektedir.
1.
Gerçek Kişiler Bireysel Başvuru

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Başvuru Formu

Noter Huzurunda İmzalanacak Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Kullanıcı
Taahhütnamesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2.
Gerçek Kişiler Sinai, Ticari, Zirai ve Mesleki Faaliyet Kapsamında Başvuru

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Başvuru Formu
5

Noter Huzurunda İmzalanacak Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Kullanıcı
Taahhütnamesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Resmi Onaylı Meslek Belgesi.
3.
Kurumsal Başvuru

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Başvuru Formu

Noter Huzurunda İmzalanacak Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Kullanıcı
Taahhütnamesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Resmi Onaylı Meslek Belgesi,

Ticaret Sicil Gazetesi,

İmza Sirküleri,

Resmi Onaylı (Noter) yetki Belgesi.
NOT: Yukarıda belirtilen belgeler, müracaat edilecek
Sağlayıcılara (ESHS) göre bazı farklılıklar gösterebilir.
Elektronik
Sertifika
Hizmet
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar (ESHS) randevu sistemi ile çalıştıkları için, yapılacak
başvurudan birkaç gün sonraya randevu verilmesi mümkündür.
Saygılarımızla,
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKVE
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
6
Güvenli Elektronik İmza kullanmak için gerekli olan nitelikli elektronik sertifika aşağıda
isimleri listelenen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir. Başbakanlık
Genelgesi gereği TÜBİTAK-Kamu Sertifikasyon Merkezi sadece kamu çalışanlarına sertifika
hizmeti sunmaktadır.
Bildirim
ESHS
Tarihi
---
---
ECSP
Notification
Date
Elektronik Bilgi
Güvenliği A.ş .
(E-Güven)
---
Faaliyete
Başlama
Durum
Tarihi
---
---
Current
Commence
Status
İletişim
Declaration
--Contact
Date
25/03/2005 24/06/2005 Faaliyetine
devam
etmektedir
--In
operation
Status
Notification
Adres:
Değirmen Sokak Nida Kule İş
Merkezi No:18 Kat:5 34742
Kozyatağı / İSTANBUL
Information
Tel: +90 (216) 360 46 05 pbx
Faks:+90 (216) 360 33 56
Security Corp. (E-
https://www.e-guven.com/
Electronic
Güven)
TUBİTAK-UEKAE
(Kamu
Sertifikasyon
Merkezi)
---
31/03/2005 30/06/2005 Faaliyetine
devam
etmektedir
--In
operation
Status
Notification
Adres:
Kamu Sertifikasyon Merkezi
TÜBİTAK Yerleş kesi
P.K. 74, Gebze 41470 KOCAELİ
Tel: +90 262 648 18 18
Faks: +90 262 648 18
http://www.kamusm.gov.tr
(Governmental
Certification
Center)
TürkTrust Bilgi,
İletiş im ve
Biliş im
Güvenliği
Hizmetleri A.ş .
---
13/05/2005 16/07/2005 Faaliyetine
devam
etmektedir
--In
operation
Status
20/06/2006 01/09/2006 Faaliyetine
devam
etmektedir
--In
operation
Status
Notification
Adres:
Hollanda Cd. 696. Sk. No:7,
06550 Yıldız – ANKARA
Tel: +90 312 439 10 00
Faks: +90 312 439 10 01
http://www.turktrust.com.tr
TürkTrust
Information,
Communication
and Informatic
Security Services
Corp
EBG Biliş im
Teknolojileri ve
Hizmetleri
A.ş .(E-Tugra)
---
Notification
Adres:
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58
Balgat / ANKARA
Tel: +90 312 472 21 13
Faks:+90312 473 56 91
http://www.e-tugra.com.tr
EBG Informatic
Technologies and
Services Corp. (ETuğra)
Emniyet Genel
30/07/2012 19/10/2012 Faaliyetine
devam
7
Status
Adres:
Emniyet Genel Müdürlügü
Müdürlügü
Sertifikasyon
Merkezi (EGMSM)
---
etmektedir
--In
operation
Notification
Sertifikasyon Merkezi Turan
Günes Bulvari No:118
Ü ANKAYA/ANKARA,
TÜ RKIYE
Police
Tel: +90 (312) 462 42 00
Faks:+90 (312) 462 67 62
Certification
http://www.egmsm.gov.tr
Turkish National
Center
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKVE
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
8
Download

e-Tebligat ve e-İmza ile İlgili Açıklamalar