26.09/144
T.C.
KÜ LTÜ R VE TURİZM BAKANLIĞ I
ESK İŞEH İR K Ü LTÜ R VARLIKLARINI KO RUM A BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 1 4 .0 3 .2 0 1 4 - 115
Karar Tarih ve no : 14.03.2014 - 2297
Toplantı Yeri
ESK İŞEH İR
Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Erenköy K öyü’nde tespit edilen Haşhaşlıktepe Yamaç Y erleşim i’ne
ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsam ında değerlendirilm esinin istendiği
Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğü uzm anlarının 31.12.2013 günlü raporu, konuyla ilgili faaliyeti
etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii K aynaklar
B akanlığı’nın (M aden İşleri Genel M üdürlüğü) 21.01.2014 gün, 20913469-101.29.02-250854 sayılı
yazısı, Eskişehir V aliliği’nin (Kadastro M üdürlüğü) 25.02.2014 gün, 8295371-160-18/2654 sayılı
yazısı; 13.03.2014 gün, 1994 sayılı dosya incelem e raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı
paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan
görüşm eler sonucunda;
Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Erenköy K öyü’nde tespit edilen H aşhaşlıktepe Yamaç
Y erleşim i’nin; yüzeyde seram ik buluntunun yoğun olm aması sebebiyle tashih edildiği şekliyle III.
(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/35.000 ölçekli koordinatlı sit
sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde
m adencilik faaliyetlerinin yasaklanm asına sit sınırları içerisinde yer alan taşınm azların tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulm asına; söz konusu alana ilişkin Kültür
Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke K ararı’nın ilgili
hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu alanda Kurulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai
müdahalede bulunulm am asına karar verildi.
AVRUPA K O N S E Y İ
K Ü L T Ü R E L V A R L IK L A R I K O R U M A E N V A N T E R İ
T Ü R K İY E
İli: E s k iş e h ir
Adı:
K .V .K .E
SİT
E S K İŞ E H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö L G E K U R U L U
İlçesi: İn ö n ü
M ah a lle Veya K öyü: E re n k ö y K ö y ü
P a f ta : I24-D1
EN V A N TE R NO:
H A R İT A NO:
A da:
P a r s e l:
| H a şh a şlık T e p e Y am aç Y e rleşim i
G E N E L T A N IM : A şa ğ ı K u z fın d ık K ö y ü ’n ü n y a k la ş ık 3 7 0 0 m e tre k u z e y b a tıs ın d a , D e re y a la k K ö y ü ’n ü n y a k la ş ık 3 0 0 0 m e tre k u z e y d o ğ u s u n d a 250
m e tre ç a p ın d a k ü ç ü k b ir y e rle ş im e ra s tla n m ış tır. Y e rle ş im ü z e rin d e y o ğ u n m ik ta rd a g e ç d ö n e m s e ra m ik b u lu n m a k ta d ır.
ıı
K o ru m a Ş im diki T eh lik eler: K o ru n m a s ız . K a ç a k k a zı te h lik e sin e açık.
Ş im d ik i D u ru m : A rkeolojik alan çevresinde tarım sal faaliyetler devam etmektedir.
K o ru m a D erecesi:
S it P o tan siy eli:
H A Z IR L A Y A N L A R :
Ş im d ik i K o ru m a :
Özlem ÇAKAR KILIÇ
Arkeolog
I |( E ^ t )
Derece Arkeolojik Sit
T A R İH : 31.12.2013
Onur YILDIRIM
Arkeolog
Özlem GÖKP1NAR
Harita Mühendisi
Ö n e rile n K o ru m a : K olluk k uvvetlerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınm ası.
K O N T R O L ED EN :
T A R İH : 31.12.2013
K U R U L K A R A R L A R I:
R E V İZ Y O N :
G E E A Y K O NA Y I:
Yayın Dizisi: 1G ö zlem ler: tarım sal faaliyetler.
K u ru l K a r a r T a r ih i:
K u ru l İsm i:
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
B i
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KLRULONUN i
14.03.2014 TARİH, 2191 SAYILI KARARI
tu *•’*. Vr/f
Sli
fvTVSİ
İM
'■ . ■ ■ 'S ı
1
K u ru l K a r a r No:
I*&
■T , \ .
„
11
-
i v
'
ESKİŞEHİR İLİ İNÖNÜ İLÇ E Sİ ERENKÖY KÖYÜ
HAŞHAŞLIKTEPE Y AM AÇ YERLEŞİM İ
............................................III. (ÜÇ) DEREC E ARK EO LO JİK SİT SINIRI
NqktaNo
_^5Û2788. 90 ■
43987.87.10
^5.03823.69
^ k «B 98800.2W
• v. 502âfi 8İ8
; 4398^27.5^1
~İBÜ&3W01 ' j 4398792.43 V
O.. 503 17ü .83 '
4398695.21 '
. * % 0 3 t 5 f e ' .^4398591.55
’ fiÖ 3nfiîU a^r.
43flRR?h 7 6 /
50291^83
3985 32.54
^
5028/3.34
. .<3985 36.28
'/^502«30.3Îs'ft' 1 -3986 78,45
:Rİ SİT.ALAİı/f
b"! JÜ/ a . İİ1i
KÜLTÜR VE TÜm Z]VPTO K S?£f& IKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
14.03.2014 TARİH, 2297 SAYILI KARARI
ESKİŞEHİR İLİ İN Ö im İL Ç E S İ ERENK ÖY KÖYÜ
H A Ş H A Ş L IK IE ™ YAM AÇ YERLEŞİM İ
ADI:
HAŞ^ASUKTEPE YAMAÇ YEÇLESİMI
DERECESİ:
PRO JEKSİYO N:
ARKEOLOJİK SIT SiNlfi:
DATUM:
EUROPEAN 1S50
DİLİM NO:
26
DOM:
33
IU :
ESKİŞEHİR
İLÇESİ:
İNONÛ
M AH/KÖY:
ERENKÖY KÖYÜ
PAFTA:
I24-D1
*
,v
uTMf'üntoersaı Trauvere Merıator 6ı
AD A :
PARSEL:
ÖLÇEK:
1/35-000
LEJANT:
k o o r d in a t l a
NOtTJNO
Y
X
HA1
245642.239
4401236.820
HA2
HA3
HA4
HAS
245677.453
245853.525
4401250.562
4401272.034
245963.463
246027.020
HA6
HA7
246006.407
245507.635
4401232.525
4401133.753
4401030.087
4400973.141
HA8
HAS
245755.612
245660.275
4400980.012
4401047.006
HA10
245680.030
4401128.603
HAZIRLAYAN
C
m
î / *
«■« //
5 ^ n â n V K O C A v ’/
Download

Eskişehir - İnönü - kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları