KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
KONKAP GALVANİZ METAL
İŞLEME İNŞ. TAAH. SAN. TİC. A.Ş.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMİ İLE
GALVANİZ KAPLAMA TESİSİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU
Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi,
418 No’lu Sok. No:1
Selçuklu/KONYA
ENVİRO MÜH. MED. İNŞ. KAUÇUK VE MAD. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
ÇED Raporu
Nihai ÇED Raporu
KONYA-2014
1
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
Proje Sahibinin Adı
Adresi
Telefon, GSM ve
Faks Numarası
e-posta
Projenin Adı
Proje Bedeli
Proje Ġçin Seçilen
Yerin açık Adresi
( Ġli, Ġlçesi, Mevkii)
Projenin ÇED
Yönetmeliği
Kapsamındaki
Yeri(Sektör, Alt
Sektör)
Projenin
NACE Kodu
Nihai ÇED Raporunu
Hazırlayan
KuruluĢun/ÇalıĢma
Grubunun Adı
Adresi
Telefon ve Faks
Numaraları
Nihai ÇED Raporu
Sunum Tarihi
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ.
TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
AKABE MAH. ġEHĠT FURKAN DOĞAN CAD.
NO:11/402
Karatay/KONYA
+90 (332) 345 11 56(T)
+90 (332) 345 11 58(F)
+90 (533) 264 68 04(GSM)
[email protected]
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE GALVANĠZ
KAPLAMA TESĠSĠ
6.000.000,00- TL
KONYA ĠLĠ, SELÇUKLU ĠLÇESĠ,
BÜYÜKKAYACIK MAH. KONYA ORGANĠZE
SANAYĠ BÖLGESĠ 418 NO’LU SOK. NO:1
Sektör
Sanayi
Madde 5- Tank hacminin 100 m³
ve üzeri olduğu, elektrolitik veya
kimyasal bir proses kullanılarak
Alt Sektör metal veya plastik maddelerin
yüzeylerinin metalle kaplandığı
tesisler veya yüzey temizleme
iĢleminin yapıldığı tesisler.
256101
METALLERĠN ISIL ĠġLEM VE ANODLAMA,
SERTLEġTĠRME, VERNĠKLEME, VB. YÜZEY
ĠġLEMLERĠ, ELEKTROLĠZ, ÇĠNKOYLA
GALVANĠZLEME VEYA KĠMYASAL ĠġLEMLERLE
METALĠK KAPLAMA (KALAY VE NĠKEL KAPLAMA
HARĠÇ) VE PLASTĠK, TEFLON, VB. METAL DIġI
MALZEMELERLE KAPLAMA FAALĠYETĠ
ENVĠRO MÜHENDĠSLĠK MED. KAUÇ. ĠNġ.
MAD. LTD. ġTĠ.
Fatih Mah. Koray Sk. No:30
Selçuklu/KONYA
0 (332) 324 00 60(pbx)
0 (332) 324 44 34
06/05/2014
2
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ĠÇĠNDEKĠLER LĠSTESĠ
ĠÇĠNDEKĠLER DĠZĠNĠ
TABLOLAR DĠZĠNĠ
ġEKĠLLER DĠZĠNĠ
RESĠMLER DĠZĠNĠ
EKLER DĠZĠNĠ
PROJENĠN TEKNĠK OLMAYAN ÖZETĠ
BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ
I.1. Projenin konusu, yatırımın tanımı, özellikleri, iĢletme süresi (hesaplamalar),
hizmet maksatları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, ekonomik ömrü,
zamanlama tablosu,
I.2. Çevresel Fayda Maliyet Analizi (yatırımın mevcut çevre üzerine etkilerinin faydamaliyet analizi yapılarak doğacak kayıpların ve kazançların bir analizini oluĢturmalı
ve projenin gerekliliği ortaya konulmalıdır).
I.2.a. Proje bedelinin hesaplanması,
Sayfa
No
3
6
7
8
9
10
12
12
18
18
I.3. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde
gerçekleĢtirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dıĢındaki diğer ünitelerde sunulacak
hizmetler,
I.4. Proje ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, proses akım
Ģeması (Ģema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon, atıksu vb.)
I.5. Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden
temin edileceği,
I.6. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar
nasıl pazarlanacakları ve depolanması,
I.7. Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve
özellikleri,
I.8. Projenin yer ve teknoloji alternatifleri, proje için seçilen yerin koordinatları,
19
I.9. Bölgeye iliĢkin varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli yürürlükte
bulunan planlar (bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile
birlikte verilmesi ve aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının plan
üzerinde iĢaretlenmesi,
I.10. 1/25.000 ve 1/5.000 lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km lik
yarıçap üzerinde yer altı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuĢaklarını gösterir
analiz, jeolojik yapı, köy yerleĢik ve sanayi alanları, ulaĢım ağı, enerji nakil hatları,
arazi kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin
etkilenen alanlarının gösterimi,
I.11. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik
altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet
planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri,
binaların kat adetleri ve yükseklikleri, depolama alanları, yollar, Ģantiye binalarının
gösterilmesi),
I.12. Arazinin mülkiyet durumu, faaliyet alanına ait panoramik fotoğrafların
eklenmesi,
BÖLÜM II: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ
37
II.1. Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, 1/25.000 ölçekli jeolojik
harita üzerinde faaliyet alanının iĢaretlenmesi, bölgenin stratigrafik kesit ile jeolojik
haritası, varsa jeolojik-jeoteknik etüt raporları),
II.2. Doğal Afet ve Deprem Durumu
39
II.2.a. Doğal Afet Durumu ( Heyelan, kaya düĢmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı
yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar)
43
27
31
32
33
33
37
37
37
39
43
3
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
II.2.b.Deprem Durumu (Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının
eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem
Bölgesi Haritasının eklenmesi,)
II.3.Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
faaliyet alanına mesafeleri, debileri ve kaliteleri (Sahanın genel karakteri, yeraltı su
seviyesi, yeraltı suyundan faydalanma durumu, mevcut her türlü keson, derin,
artezyen v.b. kuyu)
II.4.Hidrolojik özellikler ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
faaliyet alanına mesafeleri ve debileri,
II.4.a. Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre mesafesi,
43
II.4.b. Ġçme, kullanma, ve sulama amaçlı kullanım durumları,
47
II.5.Flora ve Fauna
45
II.6.Meteorolojik ve Ġklimsel Özellikler. (Bölgenin genel iklim koĢulları, bölgenin
sıcaklık dağılımı, yağıĢ dağılımı, nem dağılımı, buharlaĢma durumu, sayılı günler
dağılımı (sisli, kar yağıĢlı, karla örtülü, en yüksek kar örtüsü kalınlığı), bölgenin
rüzgâr dağılımı, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağıĢ değerleri,
meteorolojik verilerin güncelleĢtirilmiĢ ve uzun yıllar değerleri olarak rapora
konulması,
II.7. Toprak Özellikleri (Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyet sınıfı, yamaç
stabilitesi, sahanın erozyon açısından durumu, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan
mera, çayır v.b.)
II.8. Tarım ve hayvancılık,
52
II.9. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları,
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları,
içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri
ve koruma altına alınmıĢ diğer alanlar), bunların proje alanına mesafeleri ve olası
etkileri,
II.10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler
63
II.11. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi (toprak, hava ve
su vb. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması, varsa analiz sonuçlarının
eklenmesi),
BÖLÜM III. PROJENĠN ĠNġAAT VE ĠġLETME AġAMASINDA ÇEVRESEL
ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER
(Çevreyi etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı,
alıcı ortamla etkileĢimi, kümülatif etkilerin belirlenmesi ve alınacak
önlemler)
III.1. Arazinin hazırlanması ve yapılacak iĢler kapsamında nerelerde, ne miktarda
ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemelerin nerelere
taĢınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları,
III.2. TaĢkın önleme ve drenaj ile ilgili iĢlemler,
65
III.3. YerleĢimler (yerleĢimlere olabilecek etkiler ve alınacak önlemler)
71
III.4. Nüfus Hareketleri (sağlanacak istihdam, ekonomik değiĢiklikler, göç
hareketi)
III.5. Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı
III.6. Proje kapsamında su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği,
suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım
amaçlarına göre miktarları (tüm üniteler için saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı
72
45
45
46
61
62
65
71
71
71
73
73
4
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
hesaplanması), suyun kullanıldığı ünite- kullanım amacı-kullanım kaynağı-kullanım
miktarı (saatlik, günlük ve yıllık- tablo Ģeklinde hazırlanması), oluĢacak atık suların
cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deĢarj edileceği ortamlar, atıksu arıtma
tesislerinin tipi ve özelliklerinin açıklanması (Burada gerekli izinler alınmalı ve izin
belgeleri rapora eklenmelidir.)
III.7.a. Proje ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, miktarları,
nereden nasıl sağlanacağı ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne
miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, oluĢacak emisyonlar ve
alınacak önlemler,
III.7.b. Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değiĢikliklerine etkileri,
74
81
III.8. Proje kapsamında üretim nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün
kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler,
III.9. Proje kapsamında, meydana gelebilecek katı, tehlikeli(atık yağ, vs.), tıbbi atık
vb. atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne Ģekilde bertaraf edileceği,
III.10. Proje kapsamında kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve
toksik olanların, taĢınmaları, depolanmaları ve kullanımları,
III.11. Proje kapsamında insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar,
alınacak önlemler,
III.12. Proje kapsamındaki ulaĢtırma altyapısı planı (ulaĢtırma güzergahı, Ģekli,
güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı,
mevcut trafik yoğunluğu, yerleĢim yerlerine göre konumu, faaliyet için kullanılacak
araçları kaldırıp kaldıramayacağı, yapılması düĢünülen tamir, bakım ve iyileĢtirme
çalıĢmaları vb.)
III.13. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, vaziyet planı üzerinde
gösterilmesi (tesis izni ve açılma ruhsatı ile ilgili bilgilerin ve taahhüdün yer alması ),
III.14. Ġzleme Planı (ĠnĢaat Dönemi)
81
III.15. Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın,
deprem ve sabotaja karĢı alınması gerekli önlemler),
III.16. ĠĢletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu
etkilere karĢı alınacak önlemler. (Arazi ıslahı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon
çalıĢmaları),
BÖLÜM IV. HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler.
NOTLAR KAYNAKLAR
YARARLANILAN YASAL DÜZENLEMELER
EKLER
Raporun hazırlanmasında kullanılan bilgi ve ve çeĢitli kuruluĢlardan sağlanan bilgi,
belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar.
98
90
94
94
95
96
96
99
100
101
102
104
5
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo 1
Tablo 2
Tablo 3
Tablo 4
Tablo 5
Tablo 6
Tablo 7
TABLOLAR DĠZĠNĠ
Projenin Zamanlama Tablosu
Yatırım Maliyeti Detayı
Proje Kapsamında Kullanılacak Kaplama Havuz Hacimleri
Proje Kapsamında Tesiste Kullanılacak Makine Ve Ekipmanların Listesi
Faaliyet Alanı Koordinatları
Proje Alanı ve Çevresine Ait Flora Listesi
Proje Alanı ve EtkileĢim Alanı Çevresinde Yer Alan Fauna Listesi
17
18
32
33
34
49
52
Tablo 8
Konya Ġli Basınç Değerleri
53
Tablo 9
Konya Ġli Sıcaklık Değerleri
53
Tablo 10
Konya Ġli Maksimum ve Minimum Sıcaklık Günleri ve Değerleri
54
Tablo 11
Konya Ġli YağıĢ Değerleri
54
Tablo 12
Konya Ġli Kar YağıĢlı ve Örtülü Günler
55
Tablo 13
Konya Ġli Sisli, Dolulu, Kırağılı ve Orajlı Günler Sayısı
55
Tablo 14
Tablo 15
Tablo 16
Tablo 17
Tablo 18
Tablo 19
Tablo 20
Konya Ġli Nem Değerleri
Konya Ġli BuharlaĢma Değerleri
Konya Ġli Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları
Yönlere Göre Konya Ġli Rüzgar Hızı Verileri
Yönlere Göre Konya Ġli Rüzgar Esme Verileri
Yönlere Göre Konya Ġli Mevsimlik Rüzgar Esme Verileri (1975-2012)
Tesisin Bulunduğu Bölgeye En Yakın Hava Kirliliği Cihazları Ölçüm
Değerleri(SO2 -PM)
Konya OSB AAT Analiz Sonuçları
Konya Nüfus Verileri
Proje Kapsamında Kullanılacak Kaplama Havuzlarının Kurulumunda
Kullanılacak Su Miktarı
SKKY“Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko
Kaplama) Tesisleri ve Tablo 25 ÇakıĢtırması Neticesinde Tesiste Analizi
Yaptırılması Gereken Parametreler
Kullanılan Emisyon Faktörleri
Kullanılacak Doğalgazın Kimyasal Pozisyonu
Kullanılacak Doğalgazın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının
*
sınır değerleri (SKHKKY Ek-5 Tablo 5.2.)
ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar
ĠnĢaat ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Gürültü
Seviyeleri
Açık Alanda Kullanılan Teçhizatın Ses Gücü Seviyeleri
Mesafelere Göre Gürültü Seviyeleri(ĠnĢaat AĢaması)
ĠnĢaat AĢamasındaki Net Gürültü Seviyeleri
ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Ek-7 Tablo 5)
Makine ve Ekipmanların Gürültü Düzeyleri
ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı
ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Mesafeye Göre Ses Gücü Düzeyleri
Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri(ÇGDY Yönetmeliği
Ek-7 Tablo 4
ĠĢletme AĢamasında Personelden ve Prosesten Kaynaklanacak Atık
Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri
ĠnĢaat Dönemi Ġçin Planlanan Ġzleme Kontrol ÇalıĢmaları
56
57
57
58
59
60
66
Tablo 21
Tablo 22
Tablo 23
Tablo 24
Tablo 25
Tablo 26
Tablo 27
Tablo 28
Tablo 29
Tablo 30
Tablo 31
Tablo 32
Tablo 33
Tablo 34
Tablo 35
Tablo 36
Tablo 37
Tablo 38
Tablo 39
Tablo 40
70
72
74
76
77
78
78
79
84
84
85
87
88
88
89
90
91
91
95
99
6
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
ġekil 1
ġekil 2
ġekil 3
ġekil 4
ġekil 5
ġekil 6
ġekil 7
ġekil 8
ġekil 9
ġekil 10
ġekil 11
ġekil 12
ġekil 13
ġekil 14
ġekil 15
ġekil 16
ġekil 17
ġekil 18
ġekil 19
ġekil 20
ġekil 21
ġekil 22
ġekil 23
ġekil 24
ġekil 25
ġekil 26
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġEKĠLLER DĠZĠNĠ
Proses Akım ġeması
Yer Bulduru
Proje Sahasının Ülke Ġçindeki Konumu
Proje Sahasının Bölge Ġçindeki Konumu
Faaliyet Sahasının GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Dikme Kesiti.
Konya Ovası ve Çevresinin BasitleĢtirilmiĢ Jeoloji Haritası
Konya Ve Çevresinin Genel Tektonik Yapısını Gösteren ġematik Blok
Diyagram
Faaliyet Alanının Türkiye Diri Fay Haritası Üzerinde Gösterimi
Konya Ġli Basınç Değerleri Grafiği
Konya Ġli Sıcaklık Değerleri Grafiği
Konya Ġli YağıĢ Değerleri Grafiği
Konya Ġli Kar YağıĢlı ve Örtülü Günler Grafiği
Konya Ġli Sisli, Dolulu, Kırağılı ve Orajlı Günler Grafiği
Konya Ġli Nem Değerleri Grafiği
Konya Ġli BuharlaĢma Değerleri Grafiği
Konya Ġli Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları
Hızlarına Göre Rüzgar Diyagramı(Yıllık)
Rüzgar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı
Rüzgar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı(Aylık)
Rüzgar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı(Mevsimlik)
Arazi Varlığı Haritasında Tesis Yerinin Gösterimi
Scrubber Ünitesi iĢ Akım ġeması
Scrubber Ünitesi Havuz Holü YerleĢim ġeması
ĠnĢaat Faaliyetleri Kapsamında Mesafelere Göre Kaynaklanacak Gürültü
Dağılım Grafiği
ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği
Acil Müdahale Planı
28
35
36
36
41
42
44
44
53
54
54
55
54
54
55
56
57
57
58
59
60
80
81
88
91
101
7
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
RESĠMLER DĠZĠNĠ
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
Resim 6
Resim 7
Resim 8
Resim 9
Resim 10
Resim 11
Resim 12
Tesiste Konumlandırılacak Askılama Traverslerinden Örnek Görünüm
Asit Havuzlarının Zeminlerinde Yapılacak Epoksi Boyama ĠĢleminden
Örnek Görünüm
Asit Havuzlarının Zeminlerinde Konumlandırılacak TaĢma Havuzlarından
Örnek Görünüm
Asit Havuzlarından Örnek Görünüm
Asit Kapatma Odasının Ġç ve DıĢ Görünümü
Asit Odası Gaz Toplama Sisteminin Ġç ve DıĢ Görünümü
Asit Odası Gaz Toplama Sistemi Gaz Yıkayıcı ve Bacasından Görünüm
Flux Rejenerasyon Ünitesinden Görünüm
Galvaniz Fırınından Görünüm
Fırın Ġçine YerleĢtirilen Çinko Ergitme Potasından Görünüm
Çinko Ergitme Potası Etrafına Konumlandırılacak Ocak Üstü Kapatmadan
Görünüm
Çinko Havuzu Filtre Sistemlerinden Görünüm
20
21
21
22
22
23
23
24
25
25
26
26
KISALTMALAR:
ÇED
SKKY
SKHKKY
AAT
AYGEĠY
OSB
: Çevresel Etki Değerlendirme
: Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
: Atıksu Arıtma Tesisi
: Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik
: Organize Sanayi Bölgesi
8
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EKLER DĠZĠNĠ
EK–1 : FAALĠYET ALANI KOORDĠNATLARI
EK–2/a: FAALĠYET ALANININ ĠġARETLENDĠĞĠ 1/25000 ÖLÇEKLĠ TOPOGRAFĠK
HARĠTA
EK–2/b: UYDU FOTOĞRAFLARI
EK–2/c: 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZEN PLANI VE LEJANTI
EK-2/ç : 1/25.000 ÖLÇEKLĠ KONYA KENT NAZIM ĠMAR PLAN TADĠLATI
EK-2/d : 1/1.000 ÖLÇEKLĠ ĠMAR PLANI
EK–2/e: 1/5.000 ÖLÇEKLĠ HALĠ HAZIR HARĠTA
EK-2/f : FAALĠYET ALANI MERKEZLĠ 1 KM. YARIÇAPLI TOPOĞRAFĠK HARĠTA
EK-2/g : VAZĠYET PLANI
EK-2/h : YERLEġĠM PLANI
EK-2/ı : JEOLOJĠ HARĠTASI
EK-2/i : DEPREM HARĠTASI
EK-2/j : HĠDROJEOLOJĠK HARĠTA
EK-3/a : ARSA TAHSĠS BELGESĠ
EK-3/b : KĠRA KONTRATI
EK-3/c : MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI
EK-3/d : METEOROLOJĠ BÜLTENĠ
EK-3/e : ELEKTRĠFĠKASYON PLANI
EK-3/f : SU TEMĠN YAZISI
EK-3/g : ATIKSU KONULU ĠZĠN YAZISI
EK-3/h : KATI ATIK ĠZĠN YAZISI
EK-3/ı : ACĠL DURUM PLANI
EK-3/i : VEKALETNAME
EK-3/j : TAAHHÜTNAME
9
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
PROJENĠN TEKNĠK OLMAYAN ÖZETĠ:
Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi, 418
No‟lu Sok. No:1 adresinde, KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC.
A.ġ. tarafından Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz Kaplama Tesisi kurulması ve
iĢletilmesi planlanmaktadır.
Planlanan proje sahası; Konya OSB Müdürlüğü tarafından; ÇavuĢ Demir Metal
ĠĢleri Gıda ve Ġth. Mad. ĠnĢ. Taah. Ltd. ġti.‟ne tahsis edilen M29a02c4b Pafta, 29262 Ada,
9 No‟lu parsele tekabül eden 19.921.41 m2‟lik boĢ arazidir. Söz konusu proje alanı; arsa
tahsisi yapılan firmadan kiralanmıĢtır.
Tesisi kurmayı planlayan KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN.
TĠC. A.ġ.firması; tesis kurulumu için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
kapsamınca, kiralama iĢlemlerini yapacak ve OSB Müdürlüğü nezdinde kiracı sıfatı
kazandıktan sonra yatırıma baĢlayacaktır.
Proje alanı, Konya OSB‟nin yeni yatırıma açtığı OSB geniĢleme alanı içerisinde yer
almakla beraber mevcutta çok sayıda farklı sektörde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği
Konya OSB‟nin bitiĢiğindedir.
Planlanan proje kapsamında; 6.222 m2 kapalı ve 13.699,41 m2 açık olmak üzere
toplamda 19.921,41 m2‟lik alan kullanılacaktır. Yine proje kapsamında inĢaat döneminde
30 kiĢinin ve iĢletme döneminde 17 idari, 33 teknik personel olmak üzere toplam 50 kiĢi
çalıĢtırılması planlanmaktadır.
Tasarımlara uygun malzemeyi seçmek ve çalıĢma süresince malzemenin aynı
özelliklere sahip olması önemlidir. Metalik malzemelerin özellikle çeliklerin, çalıĢma
ortamına bağlı olarak kimyasal yapılarında ve mekanik özeliklerinde değiĢimler olmaması
istenir. Yüzey iĢlemleri, korozyon ve aĢınmaya karĢı direncini arttırmak veya estetik
görünümünü iyileĢtirmek için yapılır. Üretilen metalik malzemeleri ömrünü ve kalitesini
artırmak, çalıĢma ortamının olumsuz koĢullarının etkilerini azaltmak ve bazı mekanik
özelliklerini iyileĢtirmek için metalik ve metalik olmayan kaplama yöntemleri geliĢtirilmiĢtir.
Endüstride en yaygın kullanılan malzeme olan çeliklerin yüzeyine Cr, Ni, Zn, Al, vb.
kaplama metalleri, sıcak daldırma, püskürtme, iyon implantasyonu, plazma gibi değiĢik
yöntemlerle kaplanmaktadır. (Drewolt, 1969; Hocking, 1993; Zhaolin, vd., 2009).
Kaplamalar esasen demir ve çelik esaslı metal üzerine, korozyona karĢı koruyucu bir
tabaka elde etmek amacıyla yapılır. Birçok kimyasal ve nano malzemelerin araĢtırma
projeleri derin daldırma yönteminin kullanımını gerektirir. Bu yöntem hem akademik ve
hem de endüstri çevrelerinde geniĢ kullanım alanı bulmaktadır (Tanaka vd., 2002).
Birçok uygulamada galvaniz kaplama maliyeti, alternatif kaplama yöntemleri ile
karĢılaĢtırıldığında daha düĢüktür. Çünkü sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz, büyük
partilar halinde birçok parçanın kısa zamanda az iĢ gücü ve düĢük maliyetle
kaplanabileceği bir prosestir. Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, malzemenin
bulunacağı ortam koĢullarına bağlı olarak en az 20 yıl hiç bakım-onarım
gerektirmediğinden kullanım süresince servis maliyetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda,
ulaĢılması zor birbiri ile iç içe geçmiĢ yapılarda, elektrik direkleri gibi tehlikeli yapılarda,
üretimin durdurulması mümkün olmayan tesislerde onarım yapma problemini ortadan
kaldırır. Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemenin her türlü ortamdaki dayanım ömrü
tahmin edilebilir ve en ağır atmosferik koĢullarda bile uzun süre koruyucu özelliğini
muhafaza eder. En ağır endüstriyel ortamlarda, denize yakın bölgelerde en az 10-20 yıl,
daha zararsız ortamlarda 25 yıldan uzun bakım-onarım gerektirmeden dayanır. Bakımın
10
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Ģart olduğu durumlarda ise, yapılacak onarım diğer koruma yöntemlerinin onarımı ile
karĢılaĢtırıldığında çok basittir.
Basit ve anlaĢılır bir proses olan sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede
kaplama kalınlığı tam olarak ölçülebilir. Dolayısıyla dayanım ömrü önceden tahmin
edilebilir. Kaplama, tüm yüzeylerde eĢdeğer koruma sağlayacak Ģekildedir.
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede, tam koruma birkaç dakikada elde
edilirken 4 kat boya iĢlemi için 1 haftalık zamana ihtiyaç duyulur. Sıcak daldırma yöntemi
ile galvanizleme, demirle çinkonun metalurjik bağ oluĢturduğu tek kaplama prosesidir. Bu
özelliğinden dolayı galvanizli malzeme, taĢıma, depolama, sevkiyat ve montaj
aĢamasında malzemenin maruz kalabileceği mekanik hasarlara karĢı en büyük direnci
gösterir. Bu da galvanizli malzemenin deniz aĢırı ülkeler de dahil bütün dünya ülkelerine
sevkiyatını sağlar. Bununla birlikte galvanizli malzemenin tokluğu, aĢınma probleminin
olabileceği durumlarda çeliği kullanıma uygun bir malzeme yapar.
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, çeliğin sıvı çinko banyosuna daldırılarak
kaplanması olduğundan malzemenin içi, dıĢı, köĢeleri, yüzeyindeki dar boĢluklar da dahil
baĢka Ģekilde korozyona karĢı korunması mümkün olmayan bütün ayrıntılar çinko
kaplanır. Bununla birlikte fırçayla, spreyle, diğer daldırma yöntemleriyle yapılan
kaplamalarda ince kalan köĢe ve kenarlar, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede
gerektiği kalınlıkta kaplanır.
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, çeliği 3 ayrı Ģekilde korur.
1. AĢınma hızının yavaĢ olması kaplamaya uzun ve önceden tahmin edilebilir bir
dayanım ömrü verir.
2. Malzeme hasara uğradığında yüzeyde oluĢan çizikler çinko tarafından oluĢturulan
korozyon ürünleri tarafından kapatılarak korur.
3. Hasar gören bölge daha büyük olduğunda çinko kaplama çeliğe göre daha
elektronegatif olduğundan çelikten önce korozyona uğrayarak çeliği korumaya
devam eder.
GalvanizlenmiĢ çelik kullanıma hazırdır. Yüzey temizleme, boyama muayene
gerektirmeden montajı yapılabilir.
Kurulması planlanan tesiste; Konya ve çevresinde faaliyet gösteren ve metal parça
vb. üretimini gerçekleĢtiren tesislerin galvaniz kaplama iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir.
Bunun dıĢında tesiste herhangi bir üretimin gerçekleĢtirilmesi planlanmamaktadır.
11
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
BÖLÜM 1: PROJENĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ
I.1. Projenin konusu, yatırımın tanımı, özellikleri, iĢletme süresi (hesaplamalar),
hizmet maksatları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, ekonomik ömrü,
zamanlama tablosu,
Projenin Konusu:
Proje konusu; Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Büyükkayacık Mah. Konya Organize
Sanayi Bölgesi, 418 No‟lu Sokak No:1 adresinde, KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ. tarafından kurulması ve iĢletilmesi planlanan “Sıcak Daldırma
Yöntemi Ġle Galvaniz Kaplama Tesisi”‟dir.
Yatırımın Tanımı:
Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi, 418
No‟lu Sok. No:1 adresinde, KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC.
A.ġ. tarafından Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz Kaplama Tesisi kurulması ve
iĢletilmesi planlanmaktadır.
Planlanan proje sahası; Konya OSB Müdürlüğü tarafından; ÇavuĢ Demir Metal
ĠĢleri Gıda ve Ġth. Mad. ĠnĢ. Taah. Ltd. ġti.‟ne tahsis edilen M29a02c4b Pafta, 29262 Ada,
9 No‟lu parsele tekabül eden 19.921.41 m2‟lik boĢ arazidir. Söz konusu proje alanı; arsa
tahsisi yapılan firmadan kiralanmıĢtır. Proje alanı, Konya OSB‟nin yeni yatırıma açtığı
OSB geniĢleme alanı içerisinde yer almakla beraber mevcutta çok sayıda farklı sektörde
sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği Konya OSB‟nin bitiĢiğindedir.
Planlanan proje kapsamında; 6.222 m2 kapalı ve 13.699,41 m2 açık olmak üzere
toplamda 19.921,41 m2‟lik alan kullanılacaktır. Yine proje kapsamında inĢaat döneminde
30 kiĢinin ve iĢletme döneminde 17 idari, 33 teknik personel olmak üzere toplam 50 kiĢi
çalıĢtırılması planlanmaktadır. Planlanan proje kapsamında, özellikle büyük metal
ürünlerin elde edildiği sanayi tesislerine(elektrik direkleri üretimi vb), sıcak daldırma
metodu ile galvaniz kaplama hizmetinin verilmesi planlanmıĢtır. Tesiste sadece, dıĢarıdan
getirilen farklı ebat ve türlerde metaların kaplama iĢleminin gerçekleĢtirilmesi
planlanmakla beraber, farklı bir iĢlem uygulanması ve üretim gerçekleĢtirilmesi
planlanmamaktadır.
Özellikleri:
Demir ve çelik malzemeler bulundukları atmosferik ortamdan etkilenerek zaman
içinde fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diğer özelliklerini kaybederek korozyona uğrarlar.
Bu değiĢikliğe, “metalin paslanması” da denilmektedir. Metali, paslanmayı oluĢturan dıĢ
etkenlerden uzak tutabilmek amacıyla metal yüzeylere koruyucu yöntemler uygulanır. Bu
yöntemler arasında çinko kaplama (galvaniz) en güvenli ve uzun ömürlü olanıdır.
Galvanizleme genellikle, sıcak daldırma, elektroliz veya metal püskürtme
yöntemleri ile yapılır. Söz konusu proje kapsamında yukarıda bahsedilen kaplama
yöntemlerinden sıcak daldırma yöntemi ile Çinko kaplama (galvanizleme) faaliyeti
gerçekleĢtirilecektir. Planlanan proje ile tesise kaplama amacıyla gönderilen metal
malzemelerin kaplama iĢlemine uygun olup olmadığı kontrol edilecek; akabinde tesiste
konumlandırılacak kaplama iĢlem havuzlarından sırasıyla; yağ alma, asit ile yüzey
temizleme, durulama, fluxlama, kurutma ve çinko banyosu iĢlemlerinden geçirilmesi
neticesinde kaplanmıĢ malzeme elde edilecektir.
12
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Söz konusu faaliyet; müĢterinin galvanizlenmesini isteyeceği malzemelerin tesis
alanına getirilmesi ile baĢlayacaktır. MüĢteri tarafından gönderilen malzemelerin
galvanizlemeye uygunluğu kontrol edilecektir. Eğer malzeme uygun değil ise, müĢteriye
geri gönderilecek, uygun ise, galvanizleme için malzemeler askılara takılacaktır. Askıya
takılan malzemeler, temizleme aĢamasına alınacaktır. Temizleme aĢaması, çinko
kaplamanın en iyi Ģekilde uygulanması için yapılan bir ön iĢlemdir. Temizleme aĢaması;
yağ alma, asit ile yüzey temizleme iĢlemi ve durulamadır.
Temizleme sürecinin ilk aĢaması Yağ Alma Ünitesidir. Yağ alma ünitesi 46,87 m3
hacminde, 30-60 °C sıcaklığında suya %10 oranında yağ alma kimyasalının karıĢtırılması
ile elde edilen havuz ünitesidir. Yağ alma kimyasalı olarak asidik yağ alma sıvısı
kullanılacaktır.
Yağ alma iĢleminin ardından asit ile yüzey temizleme iĢleminde; 46,87 m3/adet
hacminde, 8 adet havuz kullanılacaktır. Bu bölümün toplam havuz hacmi 374,96 m3 olarak
planlanmıĢ olup içerisinde %18 yoğunlukta HCl (Hidroklorik asit) bulunan 32 °C
sıcaklığındaki havuzlarda asitle yüzey temizleme iĢlemi gerçekleĢtirilecektir.
Yüzey temizleme iĢleminin ardından 46,87 m3/adet hacmindeki 2 adet durulama
havuzuna alınacak malzemelerde 32 °C sıcaklığında %100 su ile malzeme üzerindeki
fazla asit alınmıĢ olacaktır. Malzemelerin bir sonraki iĢlem süreci Fluxlama‟dır.
Çinko kaplama sırasında galvaniz hatalarını azaltmada değiĢik yöntemler
kullanılmıĢ ve yüzey temizliğine bağlı olarak galvaniz hatalarının azaldığı görülmüĢtür. Bu
nedenlerle, Galvanizleme iĢlemlerinde istenilen amaca ulaĢmak için galvanizlenecek
parçanın yüzeyinin çok iyi hazırlanması gereklidir. Yüzey kirlerinin, yabancı maddelerden
arıtılması, kalıntılardan temizlenmesi galvanizlemeye girmeden önceki en son iĢlemdir.
Bunun gerçekleĢtirilmesi ise; galvanizlenecek parçaya galvaniz ocağına girmeden en son
adım olan, „Fluxlama ĠĢlemi‟ni uygulamaktan geçer.
Fluxlama havuz hacmi 46,87 m3 olarak planlanmıĢ olup 60°C sıcaklığındaki
havuza %10 oranında(Be %30) flux kimyasalı içerecek Ģekilde hazırlanacaktır.
Malzemelerin Fluxlama iĢleminden geçirilmesinin ardından, parça yüzeyinde çok ince kuru
flux tabakası oluĢur. Bu tabaka; parça yüzeyini, parçanın erimiĢ çinko içine dalmasına
kadar korur. Çinko içine dalarken parça yüzeyindeki flux tabakası son anda çinko
yüzeyinde kalır ve çinko yüzeyindeki oksitleri toparlar.
Fluxlama iĢleminin ardından malzemeler; galvaniz kaplamaya hazırlığın son
aĢaması olan 100 °C kuru hava üflenen fırına alınır ve kurutulur. Kurutma iĢleminde
kullanılacak sıcak havanın; tesiste konumlandırılacak 1 adet 300 KW‟lık doğalgaz brülörü
ile temini planlanmaktadır.
Kurutma iĢlemi tamamlanan malzemeler; 46,87 m3 hacminde, yaklaĢık 450-460 °C
sıcaklıkta havuza %99.9 oranında Çinko ilavesi ile hazırlanan Galvaniz Kaplama
Ünitesi‟ne daldırılacaktır.
Sıcak galvanizleme havuzundan çıkarılan malzemeler, soğutulmak amacıyla
soğuk suya daldırılacak ve kaplama süreci tamamlanmıĢ olacaktır. Tesis çıkıĢında son
kontrolleri yapılan veya müĢteriye gönderilen ürünlerden hatalı olduğu tespit edilen
galvanizlenmiĢ malzemenin sökülmesi için, 1 adet 46,87 m3 hacminde ve içerik olarak asit
ile yüzey temizleme havuz özelliğine sahip olacak galvaniz sökme havuzu
konumlandırılacaktır. Galvaniz sökme iĢlemi gerçekleĢtiirlecek malzemeler, iĢ akım
Ģemasının ilk aĢaması olan malzemelerin askıya alınması prosesine geri dönecektir.
13
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Kurulması planlanan tesiste; inĢaat aĢamasında 30 kiĢinin ve iĢletme döneminde
ise 50 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup, tesisin günde 16 saat, yılda 300 gün
çalıĢması planlanmıĢtır.
Çevresel
Etki
Değerlendirme
Raporunun
hazırlanmasındaki
amaç;
kurulması planlanan tesisin; 03/10/2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-1
Listesi,
Madde 5- Tank hacminin 100 m³ ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses
kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler veya
yüzey temizleme iĢleminin yapıldığı tesisler. kapsamında yer almasıdır.
Tesis yerine en yakın yerleĢim; tesisin 3.500 m. kuzey doğusunda yer alan
Büyükkayacık Mahallesi‟dir. Proje alanına en yakın tesisler; henüz proje aĢamasında olan
ve yaklaĢık 150 m. mesafede kurulacak Mevlüt Ceylan DiĢli Sanayii ve Uncu Ticaret‟dir.
Söz konusu iĢletmelerin hangi kategoride faaliyet göstereceği net olarak bilinmemekle
beraber, 1.000 m. Doğu istikametinde Algida Fabrikası ve 2.000 m. kuzey doğusunda
halen faaliyet gösteren Konya OSB tesisleri yer almaktadır. Proje sahasının KonyaAksaray karayoluna mesafesi kuĢ uçumu 175 m. ve Konya-Ankara karayoluna mesafesi
ise 1.500 m‟dir.
ĠĢletme Süresi:
Söz konusu projenin inĢaat aĢamasının 3 ayda tamamlanacağı ve tesis
kurulumunun toplamda 8 ayda tamamlanarak, faaliyete geçirileceği planlanmaktadır.
Faaliyetin ömrü konusunda, gelen talebe göre çalıĢma yapılacağından herhangi bir süre
kısıtlaması düĢünülmemiĢtir. Tesiste iĢletilebilirlik sağlandığı ve talep devamı sağlandığı
müddetçe üretime devam edilmesi düĢünülmektedir.
Hizmet Maksatları:
Tesisin kurulmasındaki amaç,
Güç üretim tesisleri, petrokimya tesisleri, ısı değiĢtiriciler, soğutma bobinleri,
elektrik dağıtım kuleleri ve direklerindeki yapı çelikleri,
Elektrik kablo boruları, kıvrımlı çelik borular ve dirsekler,
Soğutma kuleleri için takviye çelikleri, mimari amaçlı beton üstü kaplamaları,
klorüre maruz kalan köprü yüzeyleri,
Direk hattı donanımları ve demiryolu elektrik tesisatı,
Otoyol kenarlarındaki koruyucu bariyerler, yüksek aydınlatma tesisatları, iĢaret
köprüsü yapıları,
Liman kazıkları ve rayları,
Izgara, merdiven ve güvenlik kafesleri.
Gibi büyük metal parçalar üreten tesislere dıĢ tedarikçi olarak kaplama hizmeti sunmaktır.
Galvaniz kaplama; metalin korozyona karĢı çinko ile kaplanmasıdır. Galvaniz
kaplama iki Ģekilde yapılmaktadır;
1. Elektro galvaniz ile kaplama,
Bu yöntemde elektolitle dolu bir kazanın içine 2 adet elektod daldırılır. Bunlar; anot
ve katot elektotlarıdır. Anot elektoduna çinko, katoda ise kaplanacak malzeme
14
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
bağlanır.Yüksek akım, düĢük gerilim üreteci ve redresör ile elektrik verilip anottan
elektron koparılıp katoda yani malzemenin yüzeyine yapıĢması sağlanır. ĠĢlem
sonucunda pasivasyon yapılarak kaplamanın kalıcı olması sağlanır ve kaplama
iĢlemi bitirilir. Bu yöntemle malzemenin özellikleri değiĢmez.
2. Sıcak Daldırma galvaniz yöntemi ile ergimiĢ halde bulunan çinko içerisine
malzeme daldırılması yöntemi ile kaplama.
Demir ve çelik malzemelerde daha ekonomik, uzun ömürlü ve kaliteli kaplama
yöntemidir. Malzemelere galvaniz kaplanarak; ömrünü yaklaĢık 30 yıla kadar
artırılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, kaynak yapılamaz
olmasıdır.
Kaplama yapılan malzemelerde oksidasyon önlenerek metallerin ömrü uzar, hava
teması kesilmiĢ olması paslanmayı önler. Oksijen metalle etkileĢime girerek
aĢınmalara(pas) neden olur ve katmer katmer parçalar metalden ayrılır, metalin dayanımı
düĢer, görüntü kirlileĢir. Paslanma sadece görüntü bozukluluğu değildir, aynı zamanda
metali aĢındıran kimyasal bir reaksiyondur.
Kaplamada; tasarımlara uygun malzemeyi seçmek ve çalıĢma süresince
malzemenin aynı özelliklere sahip olması önemlidir. Metalik malzemelerin özellikle
çeliklerin, çalıĢma ortamına bağlı olarak kimyasal yapılarında ve mekanik özeliklerinde
değiĢimler olmaması istenir. Yüzey iĢlemleri, korozyon ve aĢınmaya karĢı direncini
arttırmak veya estetik görünümünü iyileĢtirmek için yapılır. Üretilen metalik malzemeleri
ömrünü ve kalitesini artırmak, çalıĢma ortamının olumsuz koĢullarının etkilerini azaltmak
ve bazı mekanik özelliklerini iyileĢtirmek için metalik ve metalik olmayan kaplama
yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. Endüstride en yaygın kullanılan malzeme olan çeliklerin
yüzeyine Cr, Ni, Zn, Al, vb. kaplama metalleri, sıcak daldırma, püskürtme, iyon
implantasyonu, plazma gibi değiĢik yöntemlerle kaplanmaktadır. (Drewolt, 1969; Hocking,
1993; Zhaolin, vd., 2009). Kaplamalar esasen demir ve çelik esaslı metal üzerine,
korozyona karĢı koruyucu bir tabaka elde etmek amacıyla yapılır. Birçok kimyasal ve nano
malzemelerin araĢtırma projeleri derin daldırma yönteminin kullanımını gerektirir. Bu
yöntem hem akademik ve hem de endüstri çevrelerinde geniĢ kullanım alanı bulmaktadır
(Tanaka vd., 2002).
Birçok uygulamada galvaniz kaplama maliyeti, alternatif kaplama yöntemleri ile
karĢılaĢtırıldığında daha düĢüktür. Çünkü sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz, büyük
partiler halinde birçok parçanın kısa zamanda az iĢ gücü ve düĢük maliyetle
kaplanabileceği bir prosestir. Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, malzemenin
bulunacağı ortam koĢullarına bağlı olarak en az 20 yıl hiç bakım-onarım
gerektirmediğinden kullanım süresince servis maliyetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda,
ulaĢılması zor birbiri ile iç içe geçmiĢ yapılarda, elektrik direkleri gibi tehlikeli yapılarda,
üretimin durdurulması mümkün olmayan tesislerde onarım yapma problemini ortadan
kaldırır. Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemenin her türlü ortamdaki dayanım ömrü
tahmin edilebilir ve en ağır atmosferik koĢullarda bile uzun süre koruyucu özelliğini
muhafaza eder. En ağır endüstriyel ortamlarda, denize yakın bölgelerde en az 10-20 yıl,
daha zararsız ortamlarda 25 yıldan uzun bakım-onarım gerektirmeden dayanır. Bakımın
Ģart olduğu durumlarda ise, yapılacak onarım diğer koruma yöntemlerinin onarımı ile
karĢılaĢtırıldığında çok basittir.
Basit ve anlaĢılır bir proses olan sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede
kaplama kalınlığı tam olarak ölçülebilir. Dolayısıyla dayanım ömrü önceden tahmin
edilebilir. Kaplama, tüm yüzeylerde eĢdeğer koruma sağlayacak Ģekildedir.
15
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede, tam koruma birkaç dakikada elde
edilirken 4 kat boya iĢlemi için 1 haftalık zamana ihtiyaç duyulur. Sıcak daldırma yöntemi
ile galvanizleme, demirle çinkonun metalurjik bağ oluĢturduğu tek kaplama prosesidir. Bu
özelliğinden dolayı galvanizli malzeme, taĢıma, depolama, sevkiyat ve montaj
aĢamasında malzemenin maruz kalabileceği mekanik hasarlara karĢı en büyük direnci
gösterir. Bu da galvanizli malzemenin deniz aĢırı ülkeler de dahil bütün dünya ülkelerine
sevkiyatını sağlar. Bununla birlikte galvanizli malzemenin tokluğu, aĢınma probleminin
olabileceği durumlarda çeliği kullanıma uygun bir malzeme yapar.
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, çeliğin sıvı çinko banyosuna daldırılarak
kaplanması olduğundan malzemenin içi, dıĢı, köĢeleri, yüzeyindeki dar boĢluklar da dahil
baĢka Ģekilde korozyona karĢı korunması mümkün olmayan bütün ayrıntılar çinko
kaplanır. Bununla birlikte fırçayla, spreyle, diğer daldırma yöntemleriyle yapılan
kaplamalarda ince kalan köĢe ve kenarlar, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede
gerektiği kalınlıkta kaplanır.
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, çeliği 3 ayrı Ģekilde korur.
1. AĢınma hızının yavaĢ olması kaplamaya uzun ve önceden tahmin edilebilir bir
dayanım ömrü verir.
2. Malzeme hasara uğradığında yüzeyde oluĢan çizikler çinko tarafından oluĢturulan
korozyon ürünleri tarafından kapatılarak korur.
3. Hasar gören bölge daha büyük olduğunda çinko kaplama çeliğe göre daha
elektronegatif olduğundan çelikten önce korozyona uğrayarak çeliği korumaya
devam eder.
GalvanizlenmiĢ çelik kullanıma hazırdır. Yüzey temizleme, boyama muayene
gerektirmeden montajı yapılabilir.
Kurulması planlanan tesiste; Konya ve çevresinde faaliyet gösteren ve metal parça
vb. üretimini gerçekleĢtiren tesislerin galvaniz kaplama iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir.
Bunun dıĢında tesiste herhangi bir üretimin gerçekleĢtirilmesi planlanmamaktadır
Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği:
Tesisin inĢaat aĢamasında 30, iĢletme aĢamasında 38 kiĢilik personelin
çalıĢtırılması planlanmaktadır. Bu da tesisin istihdam boyutunda da bölge ve Ülke
ekonomisine katkıda bulunacağının göstergesidir.
Ekonomik yönden gerekliliği irdelenecek olursa; tesiste kullanılacak teknoloji ile
galvaniz kaplama maliyeti, alternatif kaplama yöntemleri ile karĢılaĢtırıldığında daha
düĢüktür. Çünkü sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz, büyük partiler halinde birçok
parçanın kısa zamanda az iĢ gücü ve düĢük maliyetle kaplanabileceği bir prosestir. Sıcak
daldırma yöntemi ile galvanizleme, malzemenin bulunacağı ortam koĢullarına bağlı olarak
en az 20 yıl hiç bakım-onarım gerektirmediğinden kullanım süresince servis maliyetlerini
ortadan kaldırır. Aynı zamanda, ulaĢılması zor birbiri ile iç içe geçmiĢ yapılarda, elektrik
direkleri gibi tehlikeli yapılarda, üretimin durdurulması mümkün olmayan tesislerde onarım
yapma problemini ortadan kaldırır. Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemenin her türlü
ortamdaki dayanım ömrü tahmin edilebilir ve en ağır atmosferik koĢullarda bile uzun süre
koruyucu özelliğini muhafaza eder. En ağır endüstriyel ortamlarda, denize yakın
bölgelerde en az 10-20 yıl, daha zararsız ortamlarda 25 yıldan uzun bakım-onarım
gerektirmeden dayanır. Bakımın Ģart olduğu durumlarda ise, yapılacak onarım diğer
koruma yöntemlerinin onarımı ile karĢılaĢtırıldığında çok basittir.
16
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Basit ve anlaĢılır bir proses olan sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede
kaplama kalınlığı tam olarak ölçülebilir. Dolayısıyla dayanım ömrü önceden tahmin
edilebilir. Kaplama, tüm yüzeylerde eĢdeğer koruma sağlayacak Ģekildedir. Sıcak
daldırma yöntemi ile galvanizleme, demirle çinkonun metalurjik bağ oluĢturduğu tek
kaplama prosesidir. Bu özelliğinden dolayı galvanizli malzeme, taĢıma, depolama,
sevkiyat ve montaj aĢamasında malzemenin maruz kalabileceği mekanik hasarlara karĢı
en büyük direnci gösterir. Bu da galvanizli malzemenin deniz aĢırı ülkeler de dahil bütün
dünya ülkelerine sevkiyatını sağlar. Bununla birlikte galvanizli malzemenin tokluğu,
aĢınma probleminin olabileceği durumlarda çeliği kullanıma uygun bir malzeme yapar.
Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, çeliğin sıvı çinko banyosuna daldırılarak
kaplanması olduğundan malzemenin içi, dıĢı, köĢeleri, yüzeyindeki dar boĢluklar da dahil
baĢka Ģekilde korozyona karĢı korunması mümkün olmayan bütün ayrıntılar çinko
kaplanır. Bununla birlikte fırçayla, spreyle, diğer daldırma yöntemleriyle yapılan
kaplamalarda ince kalan köĢe ve kenarlar, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede
gerektiği kalınlıkta kaplanır. GalvanizlenmiĢ çelik kullanıma hazırdır. Yüzey temizleme,
boyama muayene gerektirmeden montajı yapılabilir. Kurulması planlanan tesiste; Konya
ve çevresinde faaliyet gösteren ve metal parça vb. üretimini gerçekleĢtiren tesislerin
galvaniz kaplama iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir.
Ekonomik Ömrü
Faaliyetin ömrü konusunda, gelen talebe göre çalıĢma yapılacağından herhangi bir
süre kısıtlaması düĢünülmemiĢtir. Tesiste iĢletilebilirlik sağlandığı ve talep devamı
sağlandığı müddetçe üretime devam edilmesi düĢünülmektedir.
Zamanlama Tablosu
Söz konusu projenin ÇED Süreci ve daha sonrasında muhtemel zamanlama
tablosu Tablo-1 olarak verilmiĢtir.
Tablo-1: Projenin Zamanlama Tablosu
ZAMAN
YAPILACAK Ġġ DETAYI
YILLAR
AYLAR
PROJE SAHASINDA ÖN ĠNCELEME YAPILMASI
ÇED BAġVURUSUNUN YAPILMASI
BAKANLIK PERSONELLERĠ ĠLE TESĠS YERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
BAKANLIK TARAFINDAN FORMAT VERĠLMESĠ
ÇED RAPORUNUN SUNUMU
ĠDK TOPLANTISININ YAPILMASI
ÇED OLUMLU BELGESĠNĠN ALINMASI
FABRĠKA ĠNġAATINA BAġLANMASI VE
TAMAMLANMASI
EKġPMANLARIN GETĠRĠLMESĠ VE FABRĠKA
KURULUMUNUN TAMAMLANMASI
01
02
03
04
05
2014
06
07
08
09
10
11
12
TESĠSĠN FAALĠYETE ALINMASI
ATIKSU ANALĠZLERĠNĠN YAPTIRILMASI VE
KONYA OSB MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KANALĠZASYON BAĞLANTI KALĠTE KONTROL
RUHSATININ ALINMASI
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK YAZISININ
ALINMASI
GEÇĠCĠ FAALĠYET BELGESĠ BAġVURUSUNUN
YAPILMASI VE GFB‟NĠN ALINMASI
TESĠS BACALARINDA EMĠSYON
ÖLÇÜMLERĠNĠN YAPTIRILMASI
ÇEVRE ĠZNĠNĠN ALINMASI
17
2015
01
02
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
I.2. Çevresel Fayda Maliyet Analizi (yatırımın mevcut çevre üzerine etkilerinin faydamaliyet analizi yapılarak doğacak kayıpların ve kazançların bir analizini oluĢturmalı
ve projenin gerekliliği ortaya konulmalıdır).
GerçekleĢtirilmesi planlanan faaliyet kapsamında uygulanacak proseslerden
kaynaklanacak çevresel etkilerin tamamı, Raporun ilgili bölümlerinde detaylandırılmıĢtır.
Yapılan hesaplama ve değerlendirmelerden yola çıkılarak, tesisten kaynaklanacak
çevresel etkilerin minimum düzeyde olması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
Projenin gerçekleĢtirileceği Konya ili, çok sayıda kaplama tesisinin yer aldığı bir
bölgededir. Mevcutta uygulanan kaplama teknolojilerinin çoğu, son teknoloji olmamakla
beraber, yoğun atıksu çıkıĢı olan ve çevresel etkileri konusunda ekstra önlemler(arıtma
vb) alan iĢletmelerdir.
Planlanan projede uygulanacak teknoloji ile Bölgede ihtiyaç duyulan büyük boyutlu
parçaların kaplama iĢlemi gerçekleĢtirileceğinden ve daha önce de belirtildiği üzere,
gerekli tüm çevresel tedbirler alınacağından küçük ölçekte bölge, büyük ölçekte de Ülke
ihtiyaçları karĢılanmıĢ olacaktır.
I.2.a. Proje Bedelinin Hesaplanması
Planlanan proje kapsamında gerçekleĢtirilecek inĢaat ve fabrika kurulumu
esnasında yapılacak harcamaların yer aldığı yatırım maliyet detayı Tablo-2‟de
sunulmuĢtur.
Tablo-2: Yatırım Maliyeti Detayı
HARCAMA KALEMLERĠ
ĠnĢaat Maliyeti
Galvaniz Fırını
Galvaniz Kazanı-4,6 m3 kapasiteli
Galvaniz Fırını Kapatma Güvenlik sistemi
Gaz Kaçağı Gözetleme Sistemi
Asit Tankı
Tank Arası Damlalık
Isıtma Serpantinleri ve Koruma Plakaları
Kimyasal Stok Tankları
Transfer Arabası ile Aktarma Sistemi
Galvaniz Ocaküstü Kapama Sistemi
Kurutma Fırın Sistemi
Atık Gaz Toplama Sistemi ve Gaz Yıkayıcı
Yanma Havası Kontrol Sistemi
Gaz ve Elektrik Tüketim Kontrol Paneli
Gaz Sayacı
Valf Grubu
Sal Oturma Yatakları
Mal Askılama Traversleri
Fluks rejenerasyon ünitesi-aksesuarlarıyla komple
Polikarbonat Kaplama
Asit Bölümü HDPE 10 mm Yürüme Yolları
Isıtma Borulama Sistemi
Yüzey Temizleme Bölümü Su Besleme, Havalı
KarıĢtırma, Kimyasal Transfer, Tesisat Borulama
Sistemi ve Transfer Pompa Ġstasyonu
Galvaniz Fırın Çinko Pompası
Dros Kepçesi
RMS-C Tipi Basınç DüĢürme ve Ölçüm Ġstasyonu
Yük Ayırıcılı GiriĢ Hücresi
Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Kesicili ÇıkıĢ Hücresi
Hermetik Tip Dağıtım Trafosu
Yangın Söndürme Sistemi Komple
1
1
1
1
12
6
11
3
2
1
1
1
1
1
1
1
26
22
1
1
1
1
BĠRĠM MALĠYET
(TL)
728.750
259.876
8.937
6.325
49.500
3.170
9.900
20.625
70.125
255.200
283.250
222.062
25.000
24.000
5.500
4.000
1.500
5.500
120.000
140.000
25.000
34.000
TOPLAM MALĠYET
(TL)
1.050.000.728.750.259.876.8.937.6.325.594.000.19.020.108.900.61.875.140.250.255.200.283.250.222.062.25.000.24.000.5.500.4.000.39.000.121.000.120.000.140.000.25.000.34.000.-
1
2
1
1
1
1
1
1
1
77.000
13.500
13.500
49.000
4.000
12.000
12.000
19.000
50.000
77.000.27.000.13.500.49.000.
4.000.12.000.12.000.19.000.50.000.-
ADET
18
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
HARCAMA KALEMLERĠ
Forklift-3 Ton
Gazaltı Kaynak Makinası 400 A
Kurutucu Kompresör Komple
Kesintisiz Güç Kaynağı 20 kVA
Elektronik Tır Kantarı-80 Tonluk
Köprülü Gezer Tavan Vinci
Sabit Arabalı Köprülü Gezer Tavan Vinci
U DönüĢlü Monoray Arabalı Vinç
Jeneratör-200 KVA
Galvaniz Ocak Toz Toplama Filtre Sistemi
TOPLAM YATIRIM MALĠYETĠ
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ADET
2
5
1
1
1
4
2
1
1
1
BĠRĠM MALĠYET
(TL)
52.000
19.000
32.000
24.500
38.000
130.500
117.500
115.555
44.500
250.000
TOPLAM MALĠYET
(TL)
104.000.95.000.32.000.24.500.38.000.522.000.235.000.115.555.44.500.250.000.6.000.000.-
I.3. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi
Ünitelerde GerçekleĢtirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri DıĢındaki Diğer
Ünitelerde Sunulacak Hizmetler,
Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi, 418
No‟lu Sok. No:1 adresinde, KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC.
A.ġ. tarafından Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz Kaplama Tesisi kurulması ve
iĢletilmesi planlanmaktadır.
Planlanan proje sahası; Konya OSB Müdürlüğü tarafından; ÇavuĢ Demir Metal
ĠĢleri Gıda ve Ġth. Mad. ĠnĢ. Taah. Ltd. ġti.‟ne tahsis edilen M29a02c4b Pafta, 29262 Ada,
9 No‟lu parsele tekabül eden 19.921.41 m2‟lik boĢ arazidir. Söz konusu proje alanı; arsa
tahsisi yapılan firmadan kiralanmıĢtır. Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları Ek-1‟de,
Arsa Tahsis Belgesi Ek-3/a‟da ve Kira Sözleşmesi Ek-3/b‟de sunulmuĢtur.
Planlanan proje kapsamında; 2.724 m2 proses binası, 1.183 m2 bodrum, 1.069 m2
idari bina, 1.246 m2 depo olmak üzere toplam 6.222 m2 kapalı ve 13.699,41 m2 açık olmak
üzere toplamda 19.921,41 m2‟lik alan kullanılacaktır.
Proses, kaplamaya girecek malzemelerin askıya alınması iĢlemi ile baĢlayacak
olup, akabinde; asidik yağ alma, durulama, asit ile yüzey temizleme, durulama, flaxlama,
kurutma, çinko kaplama ve soğutma iĢlemleri ile tamamlanmaktadır.
Projede konumlandırılacak ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde
gerçekleĢtirileceği ile ilgili detay bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.
1.3.1. Malzeme Askılama Traversleri
Tesise kabul edilecek ve kaplama iĢlemine alınacak malzemeler ilk etapta
askılama traverslerine alınacaktır.
Daldırma yöntemi ile gerçekleĢtirilecek proses aĢamalarında kullanılacak askılama
traversleri; çelik konstriksiyon malzeme özelliğinde olacak, vinç kancalarının ucunda
bulunacak sabit kavrama traversi ile malzemeyi iki noktadan kavrayacaktır.
Tesiste konumlandırılacak askılama traversine ait görünüm Resim-1‟de verilmiĢ
olup, 1,5 ton malzeme taĢıyabilme kapasitesine sahip olacaktır.
19
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Resim-1: Tesiste konumlandırılacak Askılama Traverslerinden Örnek Görünüm
1.3.2. Kimyasal Ön ĠĢlem Tankları
Kimyasal ön iĢlem tanklarının kapasitesi hesaplanırken; 1 dalıĢta 1.5 ton, 1 saatte
4 dalıĢ, günde 16 saat ve yılda 300 gün çalıĢma yapılacağından hareket edilmiĢtir.
1.5 ton malzeme/dalıĢ x 4 dalıĢ/saat x 16 saat/gün x 300 gün/yıl = 28.800 ton/yıl
malzemenin iĢlemden geçirileceği planlanmıĢtır. AĢağıda detayları verilen ön iĢlem
tanklarının kapasiteleri, birbirini takip edecek Ģekilde yıllık 28.800 ton malzemenin ön
iĢlemden geçirileceği Ģekilde tasarlanmıĢtır.
1.3.2.a. Yağ Alma
Sıcak Daldırma Yöntemi Ġle Galvaniz Kaplama sürecinin ilk aĢaması, Yağ Alma
Ünitesidir. Yağ alma ünitesi 1,5 m. eninde, 12,5 m. boyunda ve 2,5 m. derinliğinde
planlanmıĢ olup, 46,87 m3 hacminde bir adet copolymer PC veya siyah özel polietilen
malzemeden yaptırılacaktır.
1.3.2.b. Asit Ġle Yüzey Temizleme
Yağ alma iĢleminin ardından asit ile yüzey temizleme iĢleminde; 46,87 m3/adet
hacminde, 8 adet havuz kullanılacaktır. Ayrıca; galvaniz kaplama Ģleminde hatalı ürünlerin
üzerindeki kaplama malzemesinin sökülmesi amacıyla da 1 adet 46,87 m3 hacminde
galvaniz sökme havuzu konumlandırılacaktır. Bu bölümün toplam havuz hacmi 421,83 m3
olarak planlanmıĢ olup, havuz boyutları adet baĢına; 1,5 m. eninde, 12,5 m. boyunda, 2,5
m. derinliğinde copolymer PC veya siyah özel polietilen malzemeden yaptırılacaktır. Asit
havuzlarının bulunacağı bölüm, prosesten kaynaklanacak gazların toplanması amacıyla
kapalı sistemde gerçekleĢtirilecektir.
Asit havuzlarının yerleĢtirileceği zemin epoksi boya ile kaplanacak ve tüm yangın
tedbirleri alınacaktır. Ayrıca; söz konusu havuzların yerleĢtirileceği zemine taĢma havuzu
konumlandırılacak ve olağanüstü bir durumda sızıntı olması halinde, taĢma havuzlarında
bulunan pompalar vasıtasıyla taĢan malzeme havuzlara veya tesis dıĢına yerleĢtirilecek 3
adet çürük asit tankına aktarılacaktır. Tesiste kullanılacak taze asitleri stoklamak için 1
adet 30 m3 kapasiteli taze asit tankı ve çürük asitlerin depolanması için de 3 adet 30
m3/adet, toplam 90 m3 kapasiteli çürük asit tankı konumlandırılacaktır. Benzer
uygulamalara ait resimler aĢağıda verilmiĢtir.
20
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Resim-2: Asit Havuzlarının Zeminlerinde Yapılacak Epoksi Boyama ĠĢleminden Örnek Görünüm
Resim-3: Asit Havuzlarının Zeminlerinde Konumlandırılacak TaĢma Havuzlarından Örnek Görünüm
21
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Resim-4: Asit Havuzlarından Örnek Görünüm
Ön yüzey iĢlem asit odasında oluĢacak gaz çıkıĢlarının toplanması için
kapatma(enclosure) iĢlemi uygulanacaktır. Kapalı asit odası içinde oluĢacak atık gazlar,
kapatma yan yüzündeki menfezler aracılığı ile emilerek kolektörler kanalı ile gaz
yıkayıcıya ulaĢtırılacaktır. 15 m. eninde, 38 m. boyunda ve 8 m. yüksekliğinde
konumlandırılacak asit odası kapatma bölümünde çelik konstriksiyon malzeme
kullanılacaktır.
Resim-5: Asit Kapatma Odasının Ġç ve DıĢ Görünümü
Asit odası yan yüzeylerine monte edilecek klapeli menfezler aracılığı ile atık gazlar
emilerek gaz yıkayıcıya gönderilecektir. Klapeler negatif basınç nedeniyle açılacak ve
hacim temiz hava ile beslenecektir. Atık gaz kolektörlerinin kesit alanı gaz hızı 9-11 m/sn
olacak Ģekilde tasarlanacaktır. Aside dayanıklı malzemeden üretilecek fanlar, atık gazları
kolektör boruları vasıtasıyla toplayacak ve gaz yıkama ünitesine gönderecektir. Baca gazı
yıkama iĢlemi sadece su ile gerçekleĢtirilecek olup, baca gazı yıkama suyu, asit
tanklarında yeniden kullanılacaktır. Borulama sistemi, bu Ģekilde tasarlanmıĢtır. YıkanmıĢ
gazlar, atmosfere çatı kodundan 1.5 m. yüksekliğinde konumlandırılacak baca ile
22
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
salınacaktır. Tesiste konumlandırılacak 2 adet atık gaz fanının toplam kapasitesi 60.000
m3/saat olarak planlanmıĢtır.
Resim-6: Asit Odası Gaz Toplama Sisteminin Ġç ve DıĢ Görünümü
Tesis bacasında konumlandırılacak ve atık gazların yıkama iĢleminin
gerçekleĢtirileceği baca gazı yıkama sistemi, 2,2 m. çapında ve 6 m. yüksekliğinde
planlanmıĢtır.
Resim-7: Asit Odası Gaz Toplama Sistemi Gaz Yıkayıcı ve Bacasından Görünüm
1.3.2.c. Durulama
Tesiste, yüzey temizleme iĢleminin ardından 46,87 m3/adet hacmindeki 2 adet
durulama havuzu kullanılacaktır. Durulama havuzlarının toplam hacmi 93,74 olarak
planlanmıĢ olup, havuz boyutları adet baĢına; 1,5 m. eninde, 12,5 m. boyunda, 2,5 m.
derinliğinde copolymer PC veya siyah özel polietilen malzemeden yaptırılacaktır.
Durulamadan kaynaklanacak atıksular, yüzey temizleme iĢlemi yapılan asit havuzlarına
aktarılacak ve yeniden sistemde kullanılmıĢ olacaktır.
23
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
1.3.2.d. Fluxlama
Malzemelerin bir sonraki iĢlem süreci Fluxlama‟dır. Fluxlama havuz hacmi 46,87
m3 olarak planlanmıĢ olup 1,5 m. eninde, 12,5 m. boyunda, 2,5 m. derinliğinde copolymer
PC veya siyah özel polietilen malzemeden yaptırılacaktır.
Fluxlama ünitesinde kullanılacak flux karıĢımı zamanla kirlendikçe(demire doyması
durumunda) rejenere edilecektir. Flux ünitesinden alınacak demire doygun karıĢım,
rejenerasyon bölümünde filtre presten geçirilerek çamuru(demir klorür) tutulacaktır. Çmuru
alınmıĢ olan solüsyon, yeniden flux tankına gönderilecek ve kullanılacaktır. Devir-daim
prosesten dolayı zamanla solüsyon yoğunluğu düĢeceğinden, karıĢıma çinko klorür ve
amonyum klorür ilavesi gerçekleĢtirilecektir. Herhangi bir su ilavesi yapılmayacaktır.
Flux rejenerasyon ünitesi flux proses tankına bağlı ve 24 saat kontinü çalıĢabilme
özelliğine sahip olacaktır. Flux rejenerasyon bölümü; reaksiyon tankı ve mikseri, çökeltme
tankı, dozleme tankları ve pompaları, flux çözeltisi hazırlama tankı ve mikseri, pH
ayarlama ve karıĢtırma ünitesi, seviye ölçme ve alarm sistemi ve filtre pres bulunacaktır.
Filtre pres kullanılmasının amacı, kuruya yakın kek çıkıĢının hedeflenmesidir. Flux
rejenerasyon sisteminin kapasitesi 60 lt/Ģarj, plaka boyutu 630 mm, plaka sayısı 14 adet
ve kullanılacak malzeme türü polipropilendir.
Resim-8: Flux Rejenerasyon Ünitesinden Görünüm
1.3.2.e. Kurutma
Fluxlama iĢleminin ardından malzemeler; galvaniz kaplamaya hazırlığın son
aĢaması olan 100 °C kuru hava üflenen fırına alınır ve kurutulur. Kurutma iĢleminde
kullanılacak sıcak havanın; tesiste konumlandırılacak 1 adet 300 KW‟lık doğalgaz brülörü
ile temini planlanmaktadır.
Kurutma fırınının sıcaklığı ayarlanabilir 60-100 °C aralığında çalıĢabilmektedir.
Isıtma sistemi 90 mBar düzeyinde doğalgaz hattının sisteme bağlanması ile
tamamlanmaktadır.
24
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
1.3.3. Çinko Ergitme Potası(Kettle)
Kurutma iĢlemi tamamlanan malzemeler; 46,87 m3 hacminde, yaklaĢık 450-460 °C
sıcaklıkta havuza %99.9 oranında Çinko ilavesi ile hazırlanan Galvaniz Kaplama
Ünitesi(Çinko Ergitme Potası)‟ne daldırılacaktır. Kettle olarak da tanımlanan çinko ergitme
potası 1,5 m. eninde, 12,5 m. boyunda ve 2,5 m. derinliğinde olacaktır. Çinko ergitme
potasının yerleĢtirileceği çukura ilk önce galvaniz fırını yerleĢtirilecek üzerine çinko
ergitme potası konumlandırılacaktır.
Resim-9: Galvaniz Fırınından Görünüm
Resim-10: Fırın Ġçine YerleĢtirilen Çinko Ergitme Potasından Görünüm
Çinko ergitme potasında; ergimiĢ çinko metali içine parçanın daldırılması
esnasında oluĢacak çinko tozları, hem çalıĢacak iĢçi sağlığı, hem de çevre kirliliği
açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, çinko ergitme potasının konumlandırılacağı
alana, oluĢacak beyaz çinko tozlarının toplanması amacıyla enclosure(ocak üstü
kapatma) sistemi kurulacaktır. Dalma baĢlangıcında sistem otomatik olarak devreye
geçecektir. Tasarlanan sistem; iĢlem sırasında oluĢacak beyaz çinko tozunu emecek ve
filtre torbaları dıĢında toplayacaktır. Ocak üstü kapatmanın ana yapı malzemesi çelik
konstrüksiyon olmakla beraber boyutları 3,5 m x 14,5 m x 7 m. olarak planlanmıĢtır.
25
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Resim-11: Çinko Ergitme Potası Etrafına Konumlandırılacak Ocak Üstü Kapatmadan Görünüm
Resim-12: Çinko Havuzu Filtre Sistemlerinden Görünüm
Sıcak galvanizleme havuzundan çıkarılan malzemeler, soğutulmak amacıyla
soğuk suya daldırılacak ve kaplama süreci tamamlanmıĢ olacaktır.
26
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tesis çıkıĢında son kontrolleri yapılan veya müĢteriye gönderilen ürünlerden hatalı
olduğu tespit edilen galvanizlenmiĢ malzemenin sökülmesi için, 1 adet 46,87 m3 hacminde
ve içerik olarak asit ile yüzey temizleme havuz özelliğine sahip olacak galvaniz sökme
havuzu konumlandırılacaktır. Galvaniz sökme iĢlemi gerçekleĢtiirlecek malzemeler, iĢ
akım Ģemasının ilk aĢaması olan malzemelerin askıya alınması prosesine geri dönecektir.
I.4. Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler, Proses Akım
ġeması (ġema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon, Atıksu Vb.)
Proje ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojileri ile ilgili bilgiler,
Bölüm 1.3‟de detaylandırılmıĢ olup Proses Akım ġeması ġekil-1‟de verilmiĢtir.
27
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
KAPLAMA ĠġLEMĠ YAPILACAK
MALZEMELERĠN TESĠSE KABULÜ
MALZEMELERĠN KAPLAMA ĠġLEMĠNE
ALINMAK ÜZERE ASKIYA ALINMASI
YAĞ ALMA
3
Hacmi:46,87 m
30-60°C
%10 Yağ alma kimyasalı
ASĠT ĠLE YÜZEY TEMĠZLEME
3
Hacmi:46,87 m /adet
Adet:8 adet
3
Toplam Hacim:374,96 m
32 °C
%18 HCl Asit
Çürük Asit
Lisanslı Firma
Emisyon ve
Koku
DURULAMA
3
Hacmi:46,87 m /adet
Adet:2 adet
3
Toplam Hacim:93,74 m
Su
Scrubber
Baca Gazı Yıkama
Sistemi
Atıksu
FLUXLAMA
3
Hacmi:46,87 m
60 °C %30 Flux Kimyasalı
KURUTMA
100 °C Kuru Hava Üfleme
ÇĠNKO BANYOSU
Hacmi:46,87 m3
450-460 °C %99,9 Çinko Daldırma
Toz Toplama
Sistemi
Çinko Külü
SatıĢ
HATALI ÜRÜN
GALVANĠZ SÖKME HAVUZU
Hacmi:46,87 m3
32 °C,%18 HCl Asit
Atıkyağ
Lisanslı firma
Atıksu
Flux Rejenerasyonu
Çamur keki
Lisanslı firma
Çinko Cürufu
SatıĢ
SOĞUTMA
Hacmi:46,87 m3 Su
Hatalı
Ürün
KALĠTE KONTROL, DEPO VE SATIġ
ġekil-1: Proses Akım ġeması
Söz konusu faaliyet; müĢterinin galvanizlenmesini isteyeceği malzemelerin tesis
alanına getirilmesi ile baĢlayacaktır. MüĢteri tarafından gönderilen malzemelerin
galvanizlemeye uygunluğu kontrol edilecektir. Eğer malzeme uygun değil ise, müĢteriye
geri gönderilecek, uygun ise, galvanizleme için malzemeler askılara takılacaktır. Askıya
28
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
takılan malzemeler, temizleme aĢamasına alınacaktır. Temizleme aĢaması, çinko
kaplamanın en iyi Ģekilde uygulanması için yapılan bir ön iĢlemdir. Temizleme aĢaması;
yağ alma, asit ile yüzey temizleme iĢlemi ve durulamadır.
Temizleme sürecinin ilk aĢaması Yağ Alma Ünitesidir. Yağ alma ünitesi 46,87 m3
hacminde, 30-60°C suya %10 oranında yağ alma kimyasalının karıĢtırılması ile elde
edilen havuz ünitesidir. Yağ alma kimyasalı olarak asidik yağ alma sıvısı kullanılacaktır.
Yağ alma havuzunda, üstten yağ sıyırma iĢlemi gerçekleĢtirilecek ve günlük olarak
yapılması planlanan bu iĢlemde açığa çıkacak yağ, sızdırmaz variller içerisine alınarak,
tesiste konumlandırılacak Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanacak ve
lisanslı atık yağ geri kazanım tesislerine verilecektir.
Yağ alma iĢleminin ardından asit ile yüzey temizleme iĢleminde; 46,87 m3/adet
hacminde, 8 adet havuz kullanılacaktır. Bu bölümün toplam havuz hacmi 374,96 m3 olarak
planlanmıĢ olup içerisinde %18 doygunlukta HCl (Hidroklorik asit) bulunan 32°C
sıcaklığındaki havuzlarda asitle yüzey temizleme iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca;
galvaniz kaplama Ģleminde hatalı ürünlerin üzerindeki kaplama malzemesinin sökülmesi
amacıyla da 1 adet 46,87 m3 hacminde galvaniz sökme havuzu konumlandırılacaktır. Asit
havuzlarının yerleĢtirileceği zemin epoksi boya ile kaplanacak ve tüm yangın tedbirleri
alınacaktır. Ayrıca; söz konusu havuzların yerleĢtirileceği zemine taĢma havuzu
konumlandırılacak ve olağanüstü bir durumda sızıntı olması halinde, taĢma havuzlarında
bulunan pompalar vasıtasıyla taĢan malzeme havuzlara veya tesis dıĢına yerleĢtirilecek 3
adet çürük asit tankına aktarılacaktır. Tesiste kullanılacak taze aitleri stoklamak için 1 adet
30 m3 kapasiteli taze asit tankı ve çürük asitlerin depolanması için de 3 adet 30 m3/adet,
toplam 90 m3 kapasiteli çürük asit tankı konumlandırılacaktır. Asit odası yan yüzeylerine
monte edilecek klapeli menfezler aracılığı ile atık gazlar emilerek gaz yıkayıcıya
gönderilecektir. Klapeler negatif basınç nedeniyle açılacak ve hacim temiz hava ile
beslenecektir. Atık gaz kolektörlerinin kesit alanı gaz hızı 9-11 m/sn olacak Ģekilde
tasarlanacaktır. Aside dayanıklı malzemeden üretilecek fanlar, atık gazları kolektör
boruları vasıtasıyla toplayacak ve gaz yıkama ünitesine gönderecektir. Baca gazı yıkama
iĢlemi sadece su ile gerçekleĢtirilecek olup, baca gazı yıkama suyu, asit tanklarında
yeniden kullanılacaktır. Borulama sistemi, bu Ģekilde tasarlanmıĢtır. YıkanmıĢ gazlar,
atmosfere çatı kodundan 1.5 m. yüksekliğinde konumlandırılacak baca ile salınacaktır.
Tesiste konumlandırılacak 2 adet atık gaz fanının toplam kapasitesi 60.000 m3/saat olarak
planlanmıĢtır. Tesis bacasında konumlandırılacak ve atık gazların yıkama iĢleminin
gerçekleĢtirileceği baca gazı yıkama sistemi, 2,2 m. çapında ve 6 m. yüksekliğinde
planlanmıĢtır.
Yüzey temizleme iĢleminin ardından 46,87 m3/adet hacmindeki 2 adet durulama
havuzuna alınacak malzemelerde su ile malzeme üzerindeki fazla asit alınmıĢ olacaktır.
Durulama havuzlarından kaynaklanacak atıksular, asit ile yüzey temizleme iĢleminin
gerçekleĢtirileceği havuzlara aktarılacak ve yeniden kullanılacaktır. Bu bölümden herhangi
bir atıksu çıkıĢı olmayacaktır.
Malzemelerin bir sonraki iĢlem süreci Fluxlama‟dır. Çinko kaplama sırasında
galvaniz hatalarını azaltmada değiĢik yöntemler kullanılmıĢ ve yüzey temizliğine bağlı
olarak galvaniz hatalarının azaldığı görülmüĢtür. Bu nedenlerle, Galvanizleme
iĢlemlerinde istenilen amaca ulaĢmak için galvanizlenecek parçanın yüzeyinin çok iyi
hazırlanması gereklidir. Yüzey kirlerinin, yabancı maddelerden arıtılması, kalıntılardan
temizlenmesi galvanizlemeye girmeden önceki en son iĢlemdir. Bunun gerçekleĢtirilmesi
ise; galvanizlenecek parçaya galvaniz ocağına girmeden en son adım olan, „Fluxlama
ĠĢlemi‟ni uygulamaktan geçer. Fluxlama havuz hacmi 46,87 m3 olarak planlanmıĢ olup 60
°C sıcaklığındaki havuza %10 (Be %30) oranında flux kimyasalı içerecek Ģekilde
hazırlanacaktır. Malzemelerin Fluxlama iĢleminden geçirilmesinin ardından, parça
29
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
yüzeyinde çok ince kuru flux tabakası oluĢur. Bu tabaka; parça yüzeyini, parçanın erimiĢ
çinko içine dalmasına kadar korur. Çinko içine dalarken parça yüzeyindeki flux tabakası
son anda çinko yüzeyinde kalır ve çinko yüzeyindeki oksitleri toparlar. Fluxlama ünitesinde
kullanılacak flux karıĢımı zamanla kirlendikçe(demire doyması durumunda) rejenere
edilecektir. Flux ünitesinden alınacak demire doygun karıĢım, rejenerasyon bölümünde
filtre presten geçirilerek çamuru(demir klorür) tutulacaktır. Çamuru alınmıĢ olan solüsyon,
yeniden flux tankına gönderilecek ve kullanılacaktır. Devir-daim prosesten dolayı zamanla
solüsyon yoğunluğu düĢeceğinden, karıĢıma çinko klorür ve amonyum klorür ilavesi
gerçekleĢtirilecektir. Herhangi bir su ilavesi yapılmayacaktır. Flux rejenerasyon ünitesi flux
proses tankına bağlı ve 24 saat kontinü çalıĢabilme özelliğine sahip olacaktır. Flux
rejenerasyon bölümü; reaksiyon tankı ve mikseri, çökeltme tankı, dozlama tankları ve
pompaları, flux çözeltisi hazırlama tankı ve mikseri, pH ayarlama ve karıĢtırma ünitesi,
seviye ölçme ve alarm sistemi ve filtre pres bulunacaktır. Filtre pres kullanılmasının
amacı, kuruya yakın kek çıkıĢının hedeflenmesidir. Flux rejenerasyon sisteminin
kapasitesi 60 lt/Ģarj, plaka boyutu 630 mm, plaka sayısı 14 adet ve kullanılacak malzeme
türü polipropilendir.
Fluxlama iĢleminin ardından malzemeler; galvaniz kaplamaya hazırlığın son
aĢaması olan 100 °C kuru hava üflenen fırına alınır ve kurutulur. Kurutma iĢleminde
kullanılacak sıcak havanın; tesiste konumlandırılacak 1 adet 300 KW‟lık doğalgaz brülörü
ile temini planlanmaktadır.
Kurutma iĢlemi tamamlanan malzemeler; 46,87 m3 hacminde, yaklaĢık 450-460 °C
sıcaklıkta havuza %99.9 oranında Çinko ilavesi ile hazırlanan Galvaniz Kaplama
Ünitesi(Çinko Ergitme Potası)‟ne daldırılacaktır. Kettle olarak da tanımlanan çinko ergitme
potası 1,5 m. eninde, 12,5 m. boyunda ve 2,5 m. derinliğinde olacaktır. Çinko ergitme
potasının yerleĢtirileceği çukura ilk önce galvaniz fırını yerleĢtirilecek üzerine çinko
ergitme potası konumlandırılacaktır. Çinko ergitme potasında; ergimiĢ çinko metali içine
parçanın daldırılması esnasında oluĢacak çinko tozları, hem çalıĢacak iĢçi sağlığı, hem de
çevre kirliliği açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, çinko ergitme potasının
konumlandırılacağı alana, oluĢacak beyaz çinko tozlarının toplanması amacıyla
enclosure(ocak üstü kapatma) sistemi kurulacaktır. Dalma baĢlangıcında sistem otomatik
olarak devreye geçecektir. Tasarlanan sistem; iĢlem sırasında oluĢacak beyaz çinko
tozunu emecek ve filtre torbaları dıĢında toplayacaktır. Ocak üstü kapatmanın ana yapı
malzemesi çelik konstrüksiyon olmakla beraber boyutları 3,5 m x 14,5 m x 7 m. olarak
planlanmıĢtır.
Sıcak galvanizleme havuzundan çıkarılan malzemeler, soğutulmak amacıyla
soğuk suya daldırılacak ve kaplama süreci tamamlanmıĢ olacaktır. Sadece sevkiyatı acil
olan malzemeler bu iĢleme tabii tutulacak olup, diğer ürünler kendi halinde soğumaya
bırakılacaktır.
ĠĢlemi tamamlanan malzemeler, sevk edilmeye hazır hale getirilerek, depoya
alınacaktır.
Tesis çıkıĢında son kontrolleri yapılan veya müĢteriye gönderilen ürünlerden hatalı
olduğu tespit edilen galvanizlenmiĢ malzemenin sökülmesi için, 1 adet 46,87 m3 hacminde
ve içerik olarak asit ile yüzey temizleme havuz özelliğine sahip olacak galvaniz sökme
havuzu konumlandırılacaktır. Galvaniz sökme iĢlemi gerçekleĢtiirlecek malzemeler, iĢ
akım Ģemasının ilk aĢaması olan malzemelerin askıya alınması prosesine geri dönecektir.
Tesiste kullanılacak kimyasallara ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Ek-3/c‟de
sunulmuĢtur.
30
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
I.5. Proje Ġçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları, Nasıl Ve
Nereden Temin Edileceği,
Projenin iĢletme aĢamasında kullanılacak kimyasallar;
Yağ alma bölümünde asidik yağ alma sıvısı kullanılacaktır. Asidik Yağ Alma
Sıvısına Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ek-3/c‟de verilmiĢtir. Kullanılacak
kimyasal miktarının hesaplaması yapılırken, tesiste iĢleme alınacak metal
malzeme miktarının tonajı dikkate alınmıĢtır.
Tesiste kaplaması gerçekleĢtirilecek malzemelerin 1 dalıĢta 1,5 ton, 1 saatte 4
dalıĢ, 1 günde 16 saat, ayda 25 gün ve yılda 300 gün iĢleme alınacağından hareketle,
tesiste iĢleme tabii tutulacak malzeme miktarı;
1,5 ton/dalıĢ x 4 dalıĢ/1 saat
6 ton/saat x 16 saat/gün
96 ton/gün x 25 gün/ay
2.400 ton/ay x 12 ay/yıl
= 6 ton/saat
= 96 ton/gün
= 2.400 ton/ay
= 28.800 ton/yıl
Olarak hesaplanmıĢtır. Yağ alma tankında, iĢleme alınacak ton baĢına malzeme için 1 lt
yağ alma sıvısı kullanılacağı hesabından hareketle, tesiste aylık ve yıllık kullanılacak yağ
alma sıvısı miktarı aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır.
Kullanılacak Yağ Alma Kimyasalı Miktarı= ĠĢlenecek malzeme miktarı x 1 lt/ton kimyasal
Kullanılacak Yağ Alma Kimyasalı Miktarı= 2.400 ton/ay x 1 lt/ton = 2.400 lt/ay
= 28.800 ton/yıl x 1 lt/ton=28.800 lt/yıl
Asit ile yüzey temizleme ve hatalı ürün sökme tanklarında hidroklorik asit(HCl)
kullanılacaktır. HCl Asit’e Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ek-3/c‟de
verilmiĢtir. Tesiste konumlandırılacak asit tanklarının 1 tanesinin kurulumunda 24
ton asit kullanılacaktır. Bu ünitede konumlandırılacak 8 adet asit ile yüzey
temizleme ve bir adet hatalı ürün sökme havuzu olmak üzere toplam 9 adet asit
tankında kurulum aĢamasında kullanılacak asit miktarı toplamda 24 ton/1 tank x 9
adet tank =216 ton HCl asit kullanılacaktır. Tankların kalan kısımları ilk kurulumda
taze su ile tamamlanacak, daha sonraki süreçlerde ise, durulama tanklarından
alınacak sularla beslenecektir. Tesisin tam kapasite ile çalıĢtırılması durumunda,
asit tanklarının 3 ayda bir değiĢtirilmesi, dolayısı ile yılda 4 parti kullanılması
gerekmektedir. Buradan hareketle, tesiste yıllık kullanılacak asit miktarı hesabı;
Kullanılacak HCl Asit Miktarı = 216 ton/kurulum x 4 kurulum/yıl = 864 ton/yıl HCl asit
kullanılacaktır. Çürüyen asitler, tesiste konumlandırılacak çürük asit tanklarına aktarılacak
ve havuzlar yeniden kurulacaktır. Havuzların tamamen değiĢtirilmesi gereken
durumlarda(bakım, tamamının çürümesi vb) çürük asit tankları kullanılmayacak, tesise
getirilecek lisanslı araçlara, direk dolum yapılabilecek hatla boĢaltım yapılacaktır. Çürük
asitler, lisanslı tesislere verilecektir.
Fluxlama tankının kurulumunda 20 ton/kurulum flux kimyasalı kullanılacak olup,
rejenerasyon neticesinde geri kazanılan ve flux tankı kurulumunda kullanılacak
kimyasala ilave olarak her ay 4 ton flux kimyasalı kullanılacaktır. Buradan
hareketle, yılda 48 ton flux kimyasalı kullanılacaktır. Flux Kimyasalına Ait
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ek-3/c‟de verilmiĢtir.
Kullanılacak Flux Kimyasalı Miktarı(Ġlk Kurulum) = 20 ton/kurulum
Kullanılacak Flux Kimyasalı Miktarı(Aylık)
= 4 ton/ay
Kullanılacak Flux Kimyasalı Miktarı(Yıllık)
= 48 ton/yıl
31
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Çinko Ocağının ilk kurulumunda yoğunluğu 7 ton/m3 özelliğe sahip 315
ton/kurulum çinko kullanılacaktır. ĠĢleme alınacak 1.000 ton malzemenin çinko
havuzuna daldırılması esnasında %6‟lık çinko sarfiyatı olacaktır. Tesiste iĢleme
alınacak malzeme miktarları da dikkate alınarak aylık ve yıllık yapılacak çinko
sarfiyatı miktarı aĢağıda hesaplanmıĢtır.
Kullanılacak Çinko Miktarı
Kullanılacak Çinko Miktarı
= ĠĢlenecek malzeme miktarı x %6 çinko
= 2.400 ton/ay x %6 = 144 ton/ay
= 28.800 ton/yıl x %6 = 1.728 ton/yıl
Tesiste yukarıda detaylandırılan kimyasalların dıĢında herhangi bir kimyasal
kullanılmayacaktır. Durulama tankları sadece su ile çalıĢtırılacak, baca gazı yıkama
sisteminde de sadece su kullanılacaktır.
Proje kapsamında kullanılacak kimyasallar, öncelikle Konya piyasasından temin
edilmeye çalıĢılacak, bulunamaması halinde Türkiye piyasasından temin edilecektir.
Tesiste hammadde olarak kullanılacak ve kaplama iĢlemine tabii olacak metal
malzemelerin talep gelen her yerden kabulü gerçekleĢtirilecektir.
I.6. Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne Kadar
Nasıl Pazarlanacakları ve Depolanması
Tesiste kaplaması gerçekleĢtirilecek malzemelerin 1 dalıĢta 1,5 ton, 1 saatte 4
dalıĢ, 1 günde 16 saat, ayda 25 gün ve yılda 300 gün iĢleme alınacağından hareketle,
tesiste iĢleme tabii tutulacak malzeme miktarı;
1,5 ton/dalıĢ x 4 dalıĢ/1 saat
6 ton/saat x 16 saat/gün
96 ton/gün x 25 gün/ay
2.400 ton/ay x 12 ay/yıl
= 6 ton/saat
= 96 ton/gün
= 2.400 ton/ay
= 28.800 ton/yıl
Olarak hesaplanmıĢtır. Tesiste konumlandırılacak ve ÇED Raporuna konu olan Kaplama
Havuz Hacimleri Tablo-3‟de verilmiĢtir.
Tablo-3: Proje Kapsamında Kullanılacak Kaplama Havuz Hacimleri
Kaplama Havuz Ġsmi
YAĞ ALMA TANKI
ASĠT ĠLE YÜZEY TEMĠZLEME TANKI
DURULAMA TANKI
FLUXLAMA TANKI
SOĞUTMA TANKI
ÇĠNKO KAPLAMA TANKI
HATALI ÜRÜN SÖKME TANKI
Kaplama Havuz Hacmi
Sayısı
(m3)
(Adet)
46,87
1
46,87
8
46,87
2
46,87
1
46,87
1
46,87
1
46,87
1
TOPLAM HAVUZ HACMĠ
Toplam Havuz Hacmi
(m3)
46,87
374,96
93,74
46,87
46,87
46,87
46,87
703,05
Tesiste kaplama iĢlemine tabii tutulacak malzemeler, tesis prosesi için nihai ürün
olarak adlandırılmakla beraber, talepte bulunan müĢterilerin yan ürün veya nihai ürün
olarak değerlendirebileceği türdendir.
Kaplama iĢlemi tamamlanan malzemeler, müĢteriye teslimi amacıyla depo alanına
alınacaktır.
32
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
I.7. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinelerin, Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve
Özellikleri
Proje kapsamında kullanılacak makine, araç ve ekipmanların tamamı aĢağıda
tablo halinde verilmiĢtir.
Tablo-4: Proje Kapsamında Tesiste Kullanılacak Makine Ve Ekipmanların Listesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Makine Ekipman Adı
Galvaniz Monoray Vinç
Siyah Beyaz Park Çift KiriĢ Tavan Vinci
Asit Odası Çift KiriĢ Tavan Vinci
Galvaniz Fırını
Galvaniz Kazanı-46,87 m3 kapasiteli
Galvaniz Ocak Toz Toplama Filtresi
Galvaniz Ocak Toz Toplama Filtresi Isıtıcı
Galvaniz Ocak Kapama Sistemi
Galvaniz Fırını Kapatma Güvenlik sistemi
Gaz Kaçağı Gözetleme Sistemi
Yağ Alma, Durulama, Asitle Yüzey ĠĢleme ve Flux Tankı(46,8 m3/ad)
Tank Arası Damlalık
Isıtma Serpantinleri ve Koruma Plakaları
Kimyasal Stok Tankları
Kurutma Kapakları
Kurutma Konveyör
Kurutma Fırın Isı Jeneratörü
Baca Isı Geri Kazanım Sistemi
Kompresör
Galvaniz Fırın Hava Modülü
Beyaz ÇıkıĢ Konveyör
Asit Odası Transfer Arabası
Siyah Beyaz Park Transfer Arabası
Atık Gaz Yıkama Sistemi
Flux Rejenerasyon Sistemi
Yangın Pompası
Ana Sirkulasyon Pompasi
Yardimci Sirkulasyon Pompası
Kantar-80 tonluk
Mal Askılama Traversleri
Isıtma Borulama Sistemi
Galvaniz Fırın Çinko Pompası
Dros Kepçesi
Forklift-3 Ton
Adet
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
12
6
11
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
22
1
2
1
2
I.8. Projenin Yer Ve Teknoloji Alternatifleri, Proje Ġçin Seçilen Yerin Koordinatları
Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi, 418
No‟lu Sok. No:1 adresinde, KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC.
A.ġ. tarafından Sıcak Daldırma Galvanizleme Tesisi kurulması ve iĢletilmesi
planlanmaktadır. Planlanan proje sahası; Konya OSB Müdürlüğü tarafından; ÇavuĢ Demir
Metal ĠĢleri Gıda ve Ġth. Mad. ĠnĢ. Taah. Ltd. ġti.‟ne tahsis edilen M29a02c4b Pafta, 29262
Ada, 9 No‟lu parsele tekabül eden 19.921.41 m2‟lik boĢ arazidir. Söz konusu proje alanı;
arsa tahsisi yapılan firmadan kiralanmıĢtır.
Tesisi kurmayı planlayan KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN.
TĠC. A.ġ.firması; tesis kurulumu için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
kapsamınca, kiralama iĢlemlerini yapacak ve OSB Müdürlüğü nezdinde kiracı sıfatı
kazandıktan sonra yatırıma baĢlayacaktır.
Proje alanı, Konya OSB‟nin yeni yatırıma açtığı OSB geniĢleme alanı içerisinde yer
almakla beraber mevcutta çok sayıda farklı sektörde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği
Konya OSB‟nin bitiĢiğindedir.
33
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tesis yerine en yakın yerleĢim; tesisin 3.500 m. kuzey doğusunda yer alan
Büyükkayacık Mahallesi‟dir. Proje alanına en yakın tesisler; henüz proje aĢamasında olan
ve yaklaĢık 150 m. mesafede kurulacak Mevlüt Ceylan DiĢli Sanayii ve Uncu Ticaret‟dir.
Söz konusu iĢletmelerin hangi kategoride faaliyet göstereceği net olarak bilinmemekle
beraber, 1.000 m. Doğu istikametinde Algida Fabrikası ve 2.000 m. kuzey doğusunda
halen faaliyet gösteren Konya OSB tesisleri yer almaktadır. Proje sahasının KonyaAksaray karayoluna mesafesi kuĢ uçumu 175 m. ve Konya-Ankara karayoluna mesafesi
ise 1.500 m‟dir.
Faaliyet yerine ulaĢım; Konya-Ankara ve Konya-Aksaray Karayolu üzerinden
sağlanmaktadır. Proje Alanı Koordinatları Ek-1‟de, Proje sahasının iĢaretlendiği
1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Ek-2/a’da, tesisin etki alanını gösterir Uydu
Fotoğrafları Ek-2/b’de, Yer Bulduru ġekil-2‟de, Proje Alanının Ülke Ġçindeki Konumu
ġekil-3‟de, Bölge Ġçindeki Konumu ġekil-4’de ve faaliyet alanı koordinatları ise Tablo-5‟de
ayrıca verilmiĢtir.
Tablo-5: Faaliyet Alanı Koordinatları
Sıra
No
1
2
3
4
5
Koordinat Sırası
Datum
Zone
DOM
Türü
Ölçek faktörü
Y
463537.551
463637.161
463653.424
463565.760
463552.825
Sağa, yukarı
ED50
UTM
6 derecelik
X
4201419.980
4201428.106
4201228.886
4201221.739
4201232.714
Koordinat Sırası
Datum
Zone
DOM
Türü
Ölçek faktörü
Y
37.959028
37.959105
37.957311
37.957243
37.957341
Enlem, Boylam
WGS-84
36
33
COĞRAFĠK
X
32.584948
32.586081
32.586276
32.585279
32.585131
34
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġekil-2: Yer Bulduru
35
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġekil-3: Proje Sahasının Ülke Ġçerisindeki Konumu
ġekil-4: Proje Sahasının Bölge Ġçerisindeki Konumu
36
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
I.9. Bölgeye ĠliĢkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 Ve 1/1.000 Ölçekli Yürürlükte
Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası Ġle
Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının
Plan Üzerinde ĠĢaretlenmesi
Proje alanının iĢaretlendiği Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzen Planı Ek-2/c’de, 1/25.000 Ölçekli Konya Kent Nazım İmar Plan Tadilatı
Ek-2/ç’de ve 1/1.000 Ölçekli İmar Planı Ek-2/d‟de sunulmuĢtur. Söz konusu her iki
planda da tesisin planlandığı saha Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde gözükmektedir.
Bu nedenle; proje kapsamında gerçekleĢtirilecek inĢaat ve iĢletme aĢamalarında OSB
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir.
I.10. 1/25.000 Ve 1/5.000 lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik
Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını Ve Deprem KuĢaklarını Gösterir
Analiz, Jeolojik Yapı, Köy YerleĢik Ve Sanayi Alanları, UlaĢım Ağı, Enerji Nakil
Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik
Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi
Proje alanının iĢaretlendiği 1/5.000 Ölçekli Halihazır Harita Ek-2/e‟de ve Faaliyet
Alanı Merkezli 1 km’lik Yarıçaplı Alanın İşaretlendiği 1/25.000 Ölçekli Harita Ek-2/f‟de
sunulmuĢtur.
I.11. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik
altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet
planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri,
binaların kat adetleri ve yükseklikleri, depolama alanları, yollar, Ģantiye binalarının
gösterilmesi),
Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi, 418
No‟lu Sok. No:1 adresinde, KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC.
A.ġ. tarafından Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz Kaplama Tesisi kurulması ve
iĢletilmesi planlanmaktadır.
Planlanan proje kapsamında; 2.724 m2 tek katlı, 13,5 m. yükseklikte proses binası,
1.183 m2 bodrum, 1.069 m2 3 katlı idari bina, 1.246 m2 tek katlı depo olmak üzere toplam
6.222 m2 kapalı ve 13.699,41 m2 açık olmak üzere toplamda 19.921,41 m2‟lik alan
kullanılacaktır. Projeye ait Vaziyet Planı Ek-2/g‟de ve Yerleşim Planı Ek-2/h‟de
verilmiĢtir.
I.12. Arazinin mülkiyet durumu, faaliyet alanına ait panoramik fotoğrafların
eklenmesi,
Planlanan proje sahası; Konya OSB Müdürlüğü tarafından; ÇavuĢ Demir Metal
ĠĢleri Gıda ve Ġth. Mad. ĠnĢ. Taah. Ltd. ġti.‟ne tahsis edilen M29a02c4b Pafta, 29262 Ada,
9 No‟lu parsele tekabül eden 19.921.41 m2‟lik boĢ arazidir. Söz konusu proje alanı; arsa
tahsisi yapılan firmadan kiralanmıĢtır. Arsa Tahsis Belgesi Ek-3/a‟da ve Kira SözleĢmesi
Ek-3/b‟de sunulmuĢtur.
Faaliyet alanına ait panoramik fotoğraf Resim 13‟de verilmiĢtir.
37
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Fotoğraf-13: Proje Alanı Batı Cephesindki En Yakın Tesisden Görünüm
38
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
BÖLÜM II: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ
II.1. Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, 1/25.000 ölçekli jeolojik
harita üzerinde faaliyet alanının iĢaretlenmesi, bölgenin stratigrafik kesit ile jeolojik
haritası, varsa jeolojik-jeoteknik etüt raporları),
Jeolojik Yapı:
Konya ovası, uzun ekseni kuzey-güney gidiĢli ve yaklaĢık elips geometrili bir
ovadır. Ovanın kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu ortalama 70 km, doğu-batı
yönündeki geniĢliği ise 40 km civarındadır. Ortalama 1000 m kotuna sahip ovanın batı
kesiminde yüksekliği 2050 m. varan Bozdağlar, kuzeyinde ovayı Sarayönü ovası ve
Cihanbeyli yaylasından ayıran 1500 m kotuna varabilen yükseltiler, doğusunda 1500 m
kotuna varan Hodulbaba dağı yükseltisi, güneyinde ise Ereğli ovası yer almaktadır.
Ovanın batı kesiminde Paleozoyik-Mesozoyik yaĢlı metamorfitler, Mesozoyik yaĢlı
okyanusal kayaçlar ve Miyo-Pliyosen yaĢlı kayaçlar yüzeylerken, kuzey ve doğusunda
egemen olarak Mesozoyik yaĢlı metakarbonatlar yüzeylemektedir. Ova içinde ise,
Mesozoyik yaĢlı temel kayaçları üzerinde kalınlığı 500 m‟yi geçen, altta Miyo-Pliyosen
yaĢlı karasal-gölsel, üstte ise Kuvaterner yaĢlı karasal çökeller bulunmaktadır.
Konya ovasının bu geometrisini bölgenin Neo-tektonik dönemi içinde oluĢmuĢ blok
faylanmalar ĢekillendirmiĢtir. Bu faylardan Konya fay zonu ve Abazdağı fayı ovanın batı,
Karaömerler Fayı kuzey, Divanlar ve Göçü Fayı ise doğu kenarını sınırlamaktadır.
Konya‟nın yakın batısından geçen kuzey-güney gidiĢli Konya fay zonu (KOFZ), inceleme
alanında toplam olarak 50 km uzunluğundadır ve kademeli Ģekilde sıralanmıĢ faylardan
oluĢmuĢtur. Zonun geniĢliği 4 km‟ye kadar varabilmektedir. KOFZ egemen olarak doğuya
eğimli normal bir fay olup, az da olsa sağ yönlü yanal atıma sahiptir. Fay zonuyla ovanın
batı kenarı merdiven basamakları Ģeklinde aĢağı doğru çökmüĢtür. KOFZ batısında
bulunan doğu-batı doğrultulu ve içinde Miyo-Pliyosen yaĢlı karasal kayaçlar ile mutlak yaĢı
11-3 m. arasında değiĢen volkanik kayaçların bulunduğu Kızılören grabenini kesintiye
uğratmaktadır. Miyo-Pliyosen yaĢlı kayaçların oluĢturduğu teraslar, yörede 1050-1100
m‟ye varan düĢey yükselme/alçalmaların olduğunu göstermektedir. (Kaynak: Yasar EREN,
S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü-KONYA)
STRATĠGRAFĠ
Lorasdağı Formasyonu
Bölgenin batı kesiminde yüzeyleĢen birim geniĢ bir yayılıma sahiptir. Ġstif egemen
olarak açık gri, bej, beyazımsı renk tonlarında izlenmektedir. Yerlitik ve alg fosili, orta-kalın
tabaklanmaya sahip kristalize kireçtaĢı ile dolomitik kireçtaĢlarından oluĢmaktadır. Yer yer
koyu gri-siyah renkli dolomitik seviyelerini de içermektedir.
Emirhan Formasyonu
Formasyon güneyde baĢlıca kuvarsitlerden kaynaklanan çakıltaĢlarından ibaret
iken, kuzeye doğru çamur taĢlarına yanal geçiĢ gösterir. Kırmızı renklidir. ÇakıltaĢları kötü
boylanmalı, genel olarak matriks destekli, bazen de tane desteklidir. ÇamurtaĢları yer yer
çakıllar içerir. Birim genel olarak az tutturulmuĢtur.
Alt-üst-yanal sınırlar ve kalınlık Emirhan Formasyonu Bolkar Dağı Birliği‟ ne ait
kuvarsit ve kireçtaĢları ile Üst Miyosen-Pliyosen yaĢlı Apa Formasyonu üzerine uyumsuz
gelir. Üzerinde herhangi birim bulunmaz. Yanalda Kızılkuyu formasyonu ile geçiĢ gösterir.
39
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Kızılkuyu Formasyonu(Qekı)
Kızılkuyu Formasyonu Üst Kretase yaĢlı Hatip KarıĢığı ve Üst Miyosen-Pliyosen
yaĢlı Apa Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Üzerinde Holosen yaĢlı
Yağmurlar formasyonu yer alır. Yanalda Emirhan formasyonunda olduğu gibi üst
stratigrafik iliĢkisine göre Pleistosen‟in üçüncü evresi ve Holosen olarak yorumlanmıĢtır.
BeĢyüzevler Formasyonu(Qeb)
Bölgenin batısında yüzeylenen formasyon sarı gri-boz renkli ve Lorasdağı
formasyonu ile Dilekçi formasyonna ait gölsel kireçtaĢlarından kaynaklanmıĢ köĢeli,
çakıllı, köyü boylanmalı, tane destekli, orta-kalın tabakalı, tutturulmuĢ çakıltaĢlarından
meydana gelmektedir.
Ġstifin yaĢı, stratigrafik konuma göre Pleyistosen‟in üçüncü evresi Holosen‟dir.
Formasyon Neojen ve öncesine ait litolojileri uyumsuzlukla, Yılankır Formasyonu üzerinde
ise uyumlu, Konya Formasyonu ile yanal düĢey geçiĢlidir. Üzerine konkordan olarak
Karahüyük Formasyonu gelir.
Aslımyayla Formasyonu (Qeas)
Formasyon bölgenin kuzeyinde yer almaktadır. Gri, kahverengi olup çok az
tutturulmuĢ çamur taĢlarından oluĢmuĢtur. Yer yer tuz ve jips içermektedir.
Birim BeĢyüzevler formasyonu ile aynı stratigrafik konumdadır. Konya formasyonu
üzerinde uyumlu olarak yer alan istif, yanal olarak Sakyatan ve Göçü Formasyonlarına
geçiĢ göstermektedir.
Göçü Formasyonu(Qegö)
Teknesel çapraz tabakalanma özelliği gösteren, çakıllı, iyi boylanmalı ve orta iyi
tutturulmuĢ çakıltaĢları ile paralel çapraz laminalanmalı, az-orta tutturulmuĢ kum
taĢlarından oluĢmaktadır. Formasyonun egemen litolojisini oluĢturan çakılların kaynağı
loras dağı formasyonu ile Apa Formasyonudur.
Göçü formasyonu Neojen istifi ile Apa Yılankır Formasyonlarını uyumsuz olarak
örter. Yine yanal olarak Konya Aslımyayla ve Sakyatan Formasyonları ile geçiĢlidir. Bu
formasyonun üzerine Karahüyük formasyonu aĢındırmalı dokanak ile gelir.
Ġtostratigrafik konumu itibari ile formasyonun Pleyistosenin 3. evresi Holosende
çökeldiği varsayılabilir.
Sakyatan Formasyonu(Qes)
Bölgenin en yaygın birimi oluĢturan beyaz, gri, boz renklerde izlenmektedir. Yer
yer jips ara tabakalı marnlardan oluĢan, yanal olarak Aslımyayla, Gçü ve Konya
formasyonlarına geçiĢ gösterir. Statigrafik olarak birimin yaĢı Pleyistosenin 3. evresi
Holosendir. Proje alanının genelleĢtirilmiĢ stratigrafik dikme kesiti ġekil-5‟de verilmiĢtir.
40
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġekil-5:Faaliyet Sahasının GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Dikme Kesiti.
ÇalıĢma Alanı Jeolojisi:
ÇalıĢma alanının bulunduğu Konya OSB, ġekil-6‟da verilen Konya Ovası ve
Çevresinin BasitleĢtirilmiĢ Jeoloji Haritasında görüleceği üzere; Kuvaterner Çökelleri
üzerinde yer almaktadır.
41
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
KONYA
OSB
ġekil-6: Konya Ovası ve Çevresinin BasitleĢtirilmiĢ Jeoloji Haritası
Kuvaterner Çökelleri:
Konya'nın doğu ve kuzeyinde geniĢ alanlar kaplarlar. Kendilerinden daha yaĢlı
kayaçların kırıntılarından oluĢmuĢ yamaç molozu, ince kumtaĢı, kumlu silttaĢı, kiltaĢı
egemen kaya birimidir. Bazı kesimler jips içerir. BaĢlıca Divanlar Formasyonu, Yılankır
Formasyonu, Çarıklar Formasyonu, Çumra Formasyonu, Göçü Formasyonu, Sakyatan
Formasyonu, Aslımyayla Formasyonu, Karkın Formasyonu, Konya Formasyonu,
Sarayönü Formasyonu, Karahüyük Formasyonu olarak ayırtlanmıĢtır.
Aslımyayla Formasyonu (Qeas)
Formasyon bölgenin kuzeyinde yer almaktadır. Gri, kahverengi olup çok az
tutturulmuĢ çamur taĢlarından oluĢmuĢtur. Yer yer tuz ve jips içermektedir. Birim
BeĢyüzevler formasyonu ile aynı stratigrafik konumdadır. Konya formasyonu üzerinde
uyumlu olarak yer alan istif, yanal olarak Sakyatan ve Göçü Formasyonlarına geçiĢ
42
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
göstermektedir. Faaliyet alanının bulunduğu bölgeye ait Jeoloji Haritası Ek-2/ı’da ve
verilmiĢtir.
II.2. Doğal Afet ve Deprem Durumu
II.2.a. Doğal Afet Durumu ( Heyelan, kaya düĢmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı
yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar)
Ġl genelinde daha çok su baskını ve kaya düĢmesi afetleri gözlenmektedir. Yer
kayması, deprem ve yangın olaylarına az da olsa rastlanmaktadır. Ġlde, yakın zamanlarda
deprem, yer kayması, su baskını v.s. gibi afetlerin olmadığı gözlenmiĢtir.
ÇalıĢma yapılacak alan ile ilgili afet risklerinin değerlendirilmesi, afet zararlarının
azaltılması ve rapor sonuçlarına göre her türlü önlemin alınması bakımından, planlanması
düĢünülen proje alanı ile ilgili Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu hazırlatılıp
Resmi onayları(Fen Kuruluna) yapıldıktan sonra iĢleme alınacaktır. ĠĢleme alınacak olan
Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu‟nun sonuç ve öneriler kısmı ile inceleme
alanının yerleĢime uygunluk değerlendirilmesi kısmında belirtilen tüm öneri ve önlemlere
titizlikle uyulacaktır.
Yapılması planlanan tesis ile ilgili parsel bazında Zemin Etüd Raporu yaptırılacak,
resmi onaylar yapıldıktan sonra iĢlemlere baĢlanacak ve rapor sonuçlarına göre
yapılaĢmaya geçilecektir.
II.2.b. Deprem Durumu (Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının
eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem
Bölgesi Haritasının eklenmesi,)
Deprem riski açısından Konya ilinin %8‟i I. Derece, % 8‟i II. Derece, % 17‟si III.
Derece, % 40‟ı IV. Derece ve % 27‟si ise V. Derece (tehlikesiz) zon içinde yer alır.
AkĢehir, Doğanhisar, Ilgın ve Tuzlukçu ilçeleri I. Derece deprem bölgesinde; Hüyük ve
Yunak ilçeleri II. Derece deprem bölgesinde yer alırken, Konya il merkezi IV. Derece
deprem bölgesi sınırları içinde bulunmaktadır. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre,
Konya bölgesinde (37o30‟-39o00‟ enlem ve 31o30‟-33o00‟ boylamları arasında), bölgedeki
fayların hareketlerine bağlı olarak büyüklükleri 0.0-5.7 arasında değiĢen 150 adet deprem
oluĢmuĢtur.
Bu depremlerden 5 tanesi 5-6, 32 tanesi ise 4-5 büyüklüğüne sahip depremlerdir.
Yöredeki depremlerin odak derinlikleri 1-107 km arasında değiĢse de büyük bir
çoğunluğunun odak derinliği 1-50 km arsında değiĢen sığ odaklı depremlerdir. Bölgede
1900-1946 yılları arasında büyüklüğü 4.9-5.7 arasında değiĢen 5 deprem oluĢmuĢken,
1946-1999 yılları arasında bu büyüklüğe eriĢen herhangi bir deprem kaydedilmemiĢtir.
Ayrıntılı kayıtların bulunduğu 1970-2000 tarihleri arasında 118 deprem oluĢmuĢtur. En
fazla deprem 14 adet ile 1978 yılında oluĢmuĢtur. Bu yıllar arasındaki verilere göre Konya
bölgesinde, en az biri 4-5 büyüklüğünde olmak üzere yılda toplam 5 adet deprem
oluĢmaktadır. Faaliyet alanı ve çevresi 4. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır.
Faaliyet alanının gösterildiği Deprem Haritası ve Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Ek2/i’de verilmektedir.
Konya il merkezinin de içinde yer aldığı Konya havzası ortalama 1000 m kotuna
sahip, batıda Konya fay zonu, kuzeyde Karaömerler fayı ve doğuda Divanlar fayı ve Göçü
fayı ile sınırlı bir çöküntü havzasıdır. Konya havzası yaklaĢık K-G gidiĢlidir. Söz konusu
faylar ile Konya havzası göreli olarak çökerken, çevresi ise yükselmiĢtir. (Kaynak:Konya Ġli ve
Çevresinin Depremselliği, Prof.Dr. YaĢar EREN-2010)
43
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Konya ve çevresinin genel tektonik yapısı; ġekil-7‟de ve faaliyet sahasının Türkiye
Diri Fay Haritası üzerinde gösterimi ġekil-8‟de verilmiĢtir.
ġekil 7: Konya Ve Çevresinin Genel Tektonik Yapısını Gösteren ġematik Blok Diyagram
KONKAP
ġekil- 8: Faaliyet Alanının Türkiye Diri Fay Haritası Üzerinde Gösterimi
Konya civarındaki kayaçlar Hersiniyen-Alpin ve genç tektonik hareketlerden
etkilenmiĢler, kıvrımlı, kırıklı ve naplı yapı kazanmıĢlardır. Konya civarındaki birimler, iki
fazda kıvrımlanmıĢlardır. Ġlkinde kuzeye eğimli kıvrım eksenli, ikinci fazda ise KD'ya eğimli
kıvrım eksenleri oluĢturacak Ģekilde kıvrımlanmıĢlardır. Genç tektonik dönemine iliĢkin
kıvrımlar, K-G yönündeki sıkıĢmalar sonucu oluĢmuĢtur. Bölgedeki önemli bindirmeler
Hatip Ofiyolit KarmaĢığı ile üzerinde yer alan Çayırbağı Ofiyoliti arasında yer alır ve nap
44
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
mertebesindedir. Çayırbağ Ofiyoliti ile Midos Tepe Formasyonu arasındaki tektonik
dokanak Loras Fayı olarak adlandırılır. Dikmentepe kuzeyinde, Kadınhanı çevresinde,
Gökçeyurt güneyinde KD-GB ile KB-GD yönlerinde uzanan normal faylar yer almaktadır.
Esirağılı yöresinde güneye, Ardıçlı yöresinde güneydoğuya eğimli iki ters fay gözlenir.
Neotektonik döneme ait, Meramın güneyinde Üst Miyosen-Pliyosen yaĢlı Dilekçi
Formasyonu içinde yer alan normal fay Karamağıl mevkiine kadar uzanır.
Konyanın batısında Kuvaterner yaĢlı Konya fayı yer alır. Konya Ovası'nın batısını
oluĢturur ve K-G doğrultuludur. Kızılören fayı KD-GB doğrultuludur. Konya ovası
doğusunda, K-G doğrultusunda, Kuvaterner çökellerini etkileyen en önemli fay, Divanlar
Fayıdır. Bir baĢka genç fay, Pleyistosen yaĢlı olan ve çimento fabrikası kuzeyinde net
izlenen doğrultu atımlı faydır ve hava alanına doğru uzanır. Faaliyet alanının en yakın fay
hattına uzaklığı 12 km‟dir.
Söz konusu proje alanında yapılacak olan her türlü yapılarda, Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı‟nın “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” esaslarına
titizlikle uyulacaktır.
II.3. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan
Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri, Debileri Ve Kaliteleri (Sahanın Genel
Karakteri, Yeraltı Su Seviyesi, Yeraltı Suyundan Faydalanma Durumu, Mevcut Her
Türlü Keson, Derin, Artezyen V.B. Kuyu)
Proje alanı yakın çevresinde göl, baraj, gölet, akarsu v.b. sulak alan
bulunmamaktadır.
Yine faaliyet alanı ve yakın çevresinde, mevsimsel akıĢ gösteren kuru dere yatağı
bulunmamakla beraber, kuru dere yataklarına herhangi bir Ģekilde atık boĢaltılmayacak ve
dere yataklarına kesinlikle müdahale edilmeyecektir. Dere yataklarının yönü
değiĢtirilmeyecek, yapısını bozacak herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, katı ve sıvı
atıklar boĢaltılmayacak ve dolayısıyla bu alanların çevresel ve ekolojik etkilenmesi söz
konusu olmayacaktır.
Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı :
Proje alanı ve yakın çevresinde yüzeysel su kaynağı bulunmamakla beraber,
tesisin inĢaat ve iĢletme aĢamalarının tamamında, Konya Organize Sanayi Bölgesi su
Ģebekesinden kullanım yapılacağından, yüzeysel su kaynaklarından kullanım ve bu
alanlara deĢarj olmayacaktır.
Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı:
Tesisin inĢaat ve iĢletme aĢamalarının tamamında, Konya Organize Sanayi
Bölgesi su Ģebekesinden kullanım yapılacağı ve bu suyun da Konya OSB Ģebekesinden
gelmesi sebebiyle herhangi bir yer altı suyu kullanımı olmayacaktır.
Ayrıca; proje alanının gösterildiği Hidrojeolojik Harita Ek-2/i’de sunulmuĢtur.
II.4. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan
Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri,
Konya Kapalı Havzası (Orta Anadolu Havzası), Türkiye'nin Ġç Anadolu Bölgesi'nde
yer almakta olup, ülke toplam alanının yaklaĢık % 7'sini 2 karĢılayan 53,850 km ' lik bir
kesimi kaplamaktadır. Ġç Anadolu Platosu'nun ana bölümünü oluþturan Havza'nın rakımı
45
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
900–1050 m arasında olup, çoğunlukla ovalık morfoloji hâkimdir. Bu alanda Samsam,
Kozanlı, Kulu, BeyĢehir, Suğla, Bolluk, Tersakan ve Tuz Gölü ile Ereğli, EĢmekaya ve
HotamıĢ Sazlığı gibi çok sayıda göl, sazlık ve diğer sulak alanlar bulunmaktadır
Konya Kapalı Havzası'nda DSĠ verilerine göre 27.140 ruhsatlı 67.000'i de kaçak
olmak üzere 95.000'e yakın yeraltı suyu üretim kuyusu bulunmaktadır. Bunlardan çekilen
yeraltısuyunun büyük bir çoğunluğu salma sulama (vahĢi sulama) yöntemi ile tarımsal
sulamada kullanılmaktadır.
Konya Kapalı Havzası'nın yağıĢ durumu değerlendirildiğinde ileri düzeyde kuraklık
Ģartları egemendir. Havzada kuraklık Ģartlarının ana nedenleri kontrolsüz bir Ģekilde
süregelen ve artarak devam eden tarımsal su kullanımı ve son 30 yıllık dönem içinde
yağıĢların azlığıdır. Son yıllarda havzada suyu azalan veya kuruyan kaynaklar, dereler,
göl-gölet sulak alanların yanı sıra giderek seviyesi düĢen yeraltısuları bunun bir
göstergesidir. (Kaynak: M. Tahir Nalbantçılar,Fetullah Arık,Aytekin Diken,Jeoloji Mühendisleri Odası Konya
ġubesi, Konya Kapalı Havzasının Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri)
16/2-a ve 16/2-b alt havzaları Konya ili yerleĢim alanı içinde bulunmaktadır. Konya
Ģehri, içme, kullanma ve sulama suyu ihtiyaçları bu havzanın yeraltı suyundan ve Altınapa
Barajından karĢılanmaktadır. Havzanın beslenmesi batıdaki dağlık kısımdan ve kuvvetli
bir Ģekilde olmaktadır.
Dere - BeĢyüzevler batısındaki dağlık kısımda her zaman batıya doğru yükselen
yeraltı suyu seviyesi görülmektedir. Bu kesimde 2006 yılına göre 2007 yılındaki yer altı
suyu seviyesi 0-5,28 metre arasında yükselmiĢtir. Özalkent - Erenköy bölgesinde 0 - 1,36
m. yükselim, Sakarya Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi civarlarında 0-9,66 metre
yükselim, Oto galericiler bölgesinde 0-5,40 metre yükselim, Aksinne bölgesinde 0-2,00
metre arasında yükselim görülmektedir. Bunlardan baĢka Karaarslan güneybatısında
yeraltı suyu yükselmeleri tespit edilmiĢtir. Yükselim olan bölgeler ölçüm alanı toplamının
%20-25‟i kadardır. Bunların dıĢında kalan diğer alanlarda farklı seviyelerde düĢüm
görülmektedir. En fazla düĢüm Meram Eski yolda, Sanayinin 1 km batısında
görülmektedir. Burada düĢüm miktarı 11,3 metreye ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Büyük
Kumköprü batısında düĢüm miktarları 4,95 metreye, Karayolları-DSĠ tesisleri (Ankara yolu
üzeri) 4,56 metreye ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Bunun dıĢındaki diğer bölgelerde 0-4,00
metre arasında değiĢen düĢümler vardır. (Kaynak: Ö.R.HORASAN, Yeraltı Suyu Seviye
DeğiĢimi ve Değerlendirmesi,2008)
Faaliyet sahası, Konya Kapalı Havzasının 16/2-b alt havzasında yer almaktadır.
Faaliyet alanının yaklaĢık 9.5 km. Kuzeyinde Selçuklu PınarbaĢı Sulama Kooperatifi, 9
km. Kuzeydoğusunda Çengilti Sulama Kooperatifi bulunmaktadır. Yeraltı suyu akım yönü,
çalıĢma alanından kuyuların olduğu bölgeye doğru olmakla beraber, gerekli tüm
önlemlerin alınması kaydı ile, yeraltı suyunun etkilenmeyeceği düĢünülmektedir.
Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı :
Proje alanı ve yakın çevresinde yüzeysel su kaynağı bulunmamakla beraber,
tesisin inĢaat ve iĢletme aĢamalarının tamamında, Konya Organize Sanayi Bölgesi su
Ģebekesinden kullanım yapılacağından, yüzeysel su kaynaklarından kullanım ve bu
alanlara deĢarj olmayacaktır.
II.4.a. Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu Ve Diğer Sulak Alanlara Göre Mesafesi,
Faaliyet alanına yakın mesafede yüzeysel su kaynağı bulunmamaktadır.
46
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
II.4.b. Ġçme, Kullanma Ve Sulama Amaçlı Kullanım Durumları,
Faaliyet alanına yakın mesafede içme, kullanma ve sulama amaçlı kullanılacak
herhangi bir yüzeysel su kaynağı bulunmamaktadır.
II.5. Flora ve Fauna
Proje alanı ve yakın çevresinin flora - fauna envanterinin oluĢturulması amacıyla,
Konya Ġli bazında yapılan literatür çalıĢması ile faaliyet alanı ve çevresinin flora ve faunası
tanımlanmıĢtır.
Proje alanı ve çevresindeki flora türlerini tespit etmek amacıyla arazi çalıĢmaları
yapılmıĢ ve çalıĢma alanında 10 tür tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma alanı, Konya Organize
Sanayi Bölgesi GeniĢleme Alanı içinde kalmaktadır. Bitkilerin teĢhisi, arazi çalıĢmaları
sırasında toplanan canlı örnekler ve arazi gözlemlerine dayanılarak ve Tübitak Türkiye
Bitkileri Veri Servisinden (turkherb) ve ek olarak H. Kutluk ve Burhan Aytuğ‟a ait “Grid by
Grid, Plants of Turkey” çalıĢmasından, Davis‟in “Flora of Turkey and East Aegean
Islands”adlı eserinden ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı‟ndan yararlanılmıĢtır.
Proje alanı ve çevresinin bu çalıĢmalar sonucunda hazırlanan flora listesi Tablo
6„da sunulmuĢtur. Bu tabloda yer alan tüm türler yerinde gözlenmiĢ olup, türlerin
endemizm durumları, tehlike sınıfları ve hangi fitocoğrafik bölgenin elementi oldukları da
belirtilmiĢtir. Bitkilerin Türkçe karĢılıkları ise „‟ Büyük Bitkiler Kılavuzu ‟‟ (Akalın,1956) ve „‟
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü ‟‟ (Baytop,1994) adlı eserlerden faydalanılarak verilmiĢtir.
Alanda Tespit Edilen Türlerin Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı
Proje alanı B4 karesinde yer almakla birlikte, B4 karesinde toplam 1287 takson
bulunmaktadır. 85 Familya, 459 Cins ve 1217 türün bulunduğu bölgede, gözlemsel
çalıĢmalar yapılarak tespit edilen türler ve yayılımları Tablo 6‟da verilmiĢtir. Flora
türleinden Bern SözleĢmesi ile koruma altına alınan endemik tür bulunmamaktadır.
Endemizm ve Tehlike Sınıfları Açısından Alandaki Türlerin Durumu
Flora listesindeki endemizm, söz konusu türün ülkemize özgü olup olmadığını, bir
baĢka deyiĢle sadece ülkemizde yetiĢip yetiĢmediğini gösterir. Endemizm ve tehlike
sınıflarının yanı sıra, Bern SözleĢmesi ile koruma altında olan flora türlerinin varlığı da
araĢtırılmıĢtır. Tehlike sınıfları, Prof. Dr. Tuna Ekim ve arkadaĢları tarafından hazırlanan ‟‟
Türkiye‟nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkileri ‟‟ (List of Rare,Threatened and
Endemic Plants in Turkey) adlı esere (Ekim, vd.,1989) göre hazırlanmıĢtır. Tehlike sınıfları
belirtilirken aĢağıda açıklanan kısaltmalar kullanılmıĢtır:
E
V
R
I
K
nt
?
O
: Endangered (tehlikede)
: Vulnerable (zarar görebilir)
: Rare (nadir)
: Ġndeterminate (belirsiz)
: Ġnsufficiently Known (yetersiz bilinenler)
: Not threatened (nadir ve tehdit altında olmayanlar)
: (Endemik olup tehlike kategorisi bilinmeyenler)
: Out of danger (tehlike dıĢı)
Proje alanı ve yakın çevresi fauna envanterinin; gerek yerinde incelemeler ve
gerekse literatür araĢtırmaları ile ortaya konulması, bu bölümün ana amacını
47
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
oluĢturmaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda; yerinde yapılan gözlemler ve konu ile ilgili
literatür kayıtlarının incelenmesi sonucunda yaban yaĢamı envanterine iliĢkin listeler
hazırlanmıĢtır.
Yaban yaĢamı envanterinin oluĢturulmasında üç yol izlenmiĢtir (Giles, 1978);
1. Hali hazırdaki konu ile ilgili kitap, dergi, kayıt ve benzeri kaynaklar (BaĢoğlu ve Baran,
1977a; BaĢoğlu ve Baran, 1977b; BaĢoğlu ve Özeti, 1973; Demirsoy, 1988, 1992, 1996;
Doğramacı, 1989; Doğramacı ve Gündüz, 1993; Giles, 1978; Heinzel, 1992).
2. Yörede yaĢayanlar ile görüĢme ve anketler.
3. Alan kılavuzları kullanılarak (Heinzel, 1992) ya da doğrudan yapılan gözlemler.
48
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo 6. Proje Alanı ve EtkileĢim Alanı Çevresini Kapsayan Flora Listesi
FAMİLYA
APİACEAE
TÜR
TÜRKÇE ĠSĠM
YÖRESEL ĠSĠM
FĠTOCOĞRAFĠK
BÖLGE
Berula erecta
(HUDS.)
COVILLE
Biforia radians
BIEB.
Pıtrak
Pıtrak
K. Türkiye, O.,g.
ve D. Anadolu
Kokar Ot
Kokar Ot
Karasal Anadolu
Onopordum
bracteatum
Kangal Dikeni
Kangal
Karasal Anadolu
Anthemis
armeniaca
Onosma
sericeum
Kokulu YavĢan
YavĢan Otu
Karasal Anadolu
Emzik Otu
Emzik Otu
O. Anadolu
Anchusa azurea
MILLER
Dağ Darısı
Guriz
Türkiye (GD.
Anadolu hariç)
Heliotporuim
dolosum
Siğir Otu
Siğil Otu
Karasal Anadolu
Cerinthe minor
Mum Çiçeği
Mum Çiçeği
KB. ve KD.
Anadolu
Sambucus
ebulus L.
Kepere
Kebere
Glaucium
grandiflorum
Boynuzlu
Gelincik
Gelincik
K. Türkiye, O.,
G. ve D.
Anadolu
K., O. ve D.
Anadolu
1
2
3
HABĠTAT
4
5
6
X
7
8
X
X
X
1
NĠSBĠ BOLLUK
2
3
4
X
5
L
X
BORAGINACEAE
CAPRİFOLİACEAE
PAPAVERACEAE
IUCN ( TEHLĠKE SINIFLARI )
Ex : TükenmiĢ türler (extinct)
E : Tehlikede olan türler (endangered)
V : Zarar görebilir türler (vulnerable)
R : Nadir türler (rare)
I
: Mechul türler (indeterminate)
K : Yeterince bilinmeyen türler (insufficiently known)
O : Tehlike dıĢı türler (out of danger)
Nt : Nadir veya tehdit altında olmayan türler (not threatened)
HABĠTAT SINIFLARI
1: Orman
2: Maki
3: Frigana (Çoğu dikenli,alçak boylu ve yumak yastık oluĢturan türler)
4: Kültür alanları
5: Kuru çayır
6: Nemli çayır,bataklık ve sulak alan
7: Yol kenarı
8: Kayalık
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TEHLĠKE SINIFI
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
ASTERACEAE
X
ENDEMĠZM
B
Y
O:Tehlike dıĢı Türler(out
of danger)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
Nt : Nadir veya tehdit
altında olmayan türler (not
threatened)
NĠSBĠ BOLLUK SINIFLARI
(Gözleme dayalı)
1: Çok Nadir
2: Nadir
3: Orta Derecede Bol
4: Bol
5: Çok Bol
END. ( ENDEMĠZM
L: Lokal Endemik
B: Bölgesel Endemik
Y: Yaygın Endemik
BERN ( BERN SÖZLEġMESĠ )
Ek 1: Kesin Koruma Altındaki Flora Türleri
49
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-7‟de görüldüğü üzere, yörede 8 adet kuĢ türü belirlenmiĢtir. KuĢ türleri
içerisinde, 2. tür ERL ve 5. tür BERN kapsamında değerlendirilmektedir. Merkez Av
Komisyonu kararına göre 6 tür Ek-II, 2 tür ise Ek-III Listesi kapsamına girmektedir. Alanda
tespit edilen kuĢ türleri, koruma statüleri açısından yoğunluk arz etmelerine rağmen
ülkemizdeki ornito-faunanın yaklaĢık %90 'ı ERL ve BERN'e göre çeĢitli statülerde koruma
altına alınmıĢ türlerdir.
Yörede sıkça rastlanılan 1 adet iki yaĢamlı türü tespit edilmiĢtir. Bu tür RDB
kapsamında yer almamakta, ancak Bern SözleĢmesine girmektedir. Tablo 7' de verilmiĢ olan
bu tür, Türkiye için geniĢ yayılıĢa sahip türlerdendir.
Tablo 7‟de verilen sürüngenler 2 tür ile temsil edilmekte olup, bu türler BERN listeleri
içerisinde kalmaktadır. Ancak, bütün sürüngen türleri, Türkiye için, "nt: nadir ve tehdit altında
olmayan" statüsündedir.
Yöre için, habitat karakteristikleri ile Tablo 7‟de verilmiĢ olan 4 adet memeli türünün
varlığı belirlenebilmiĢtir. Bunlar içerisinde; Bern SözleĢmesi'ne giren 1 tür, Merkez Av
Komisyonu Kararı altında olan 1 tür belirlenmiĢtir.
Fauna listesi ilkelden geliĢmiĢe doğru (iki-yaĢamlılar, sürüngenler, kuĢlar ve memeliler
Ģeklinde) oluĢturulmuĢtur. Fauna türleri ve bunlarla ilgili bilgiler (Habitatları, Koruma
kategorileri) Prof. Dr. Ali Demirsoy'un "Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik
Özelliklerinin AraĢtırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması" ile ilgili "Memeliler"
"Sürüngenler" ve "Amfibiler" isimli çalıĢmalarından tespit edilmiĢtir. Proje Alanında Bulunan
KuĢ Türleri için KuĢ faunasının tespiti oldukça zor olmasına rağmen literatür çalıĢmalarıyla
aĢağıdaki gibi tespit edilmiĢtir. Listede kuĢlar için risk sınıflaması Kiziroğlu, 1989 "Türkiye'nin
KuĢları" adlı kitabı kullanılarak Red Data Book değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Bu sınıflar:
A.1
:Nesli TükenmiĢ yada tükenmek üzere olan
A. 1.1 :Doğada nesli tükenmiĢ türler
A. l .2 :Gözlemlere göre birey sayısı l -25 çift arasında kalan türler
A.2
:Birey sayıları çeĢitli bölgelerde yapılan gözlemlere göre 26-50 çift arasında kalan
türler
A.3
:Birey sayıları 51-500 çift arasında değiĢen türler
A.4
:Belirli bölgelerde yoğunlaĢmıĢ , ancak yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya
bulunmayan türler
B
:Geçici olarak Türkiye'ye gelen ve biyotopların yok edilmesi ile risk altına girecek
olan türler.
B.l
:Anadolu'yu kıĢlak olarak kullanan ancak Anadolu'da üremeyen türler
B.2-B-3:Anadolu'dan transit olarak geçen veya Anadolu'yu kıĢlak olarak kullanan ve risk
derecesi daha düĢük olan türler
Listede arazide gözlenen ve Avrupa'nın Yaban Hayatı Ve YaĢama Ortamlarını
Koruma (Bern) SözleĢmesine göre koruma altındaki türler Ek.II (Kesin Koruma Altına Alınan
Türler), Ek-III (Koruma Altına Alınan Türler) listelerine göre değerlendirilmiĢtir. Buna göre
Fauna listesinde yer alan tehlike altındaki türler için Avrupa'nın Yaban Hayatı Ve YaĢama
Ortamlarının Koruma SözleĢmesinin (Bern) 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen hükümlere
uyulacak olup, türlerin özel olarak korunmasını güvence altına alacak gerekli yasal ve idari
önlemler alınacaktır.
KuĢların ve memelilerin durağan canlılar olmaması sebebiyle, civardan toplanan
kayıtların çalıĢma alanı için de geçerli olacağı düĢünülmüĢtür. Söz konusu türlerin hareket
edebilme yetileri; arazi örtüsü, topografya ve rakım gibi birçok faktörle iliĢkilidir. Makro
omurgalı canlıların, bugün daha ziyade rakımı yüksek kesimlere çekildiği yöre sakinlerinden
50
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
öğrenilmiĢtir. Küçük memeli canlılar için antropojenik ortamların da varlığına karĢılık; gerek
besin temini, gerekse saklanma ve barınma açısından uygun habitatların bulunduğu
gözlenmiĢtir. Alanda tespit edilen fauna elemanları geniĢ yayılıĢ göstermektedir.
Sonuç olarak, inĢaat ve iĢletme aĢamalarındaki faaliyetler, türler üzerinde rahatsızlık
faktörü yaratacak, populasyonlar bundan olumsuz etkilenecek olsalar da, türlerin ortadan
kalkması gibi bir tehlike unsuru söz konusu olmayacaktır.
Proje alanında tehdit altında ve potansiyel olarak tehlike sinyali veren türler
bulunmaktadır. Ancak, bu durum alana özgü olmayıp, yurdumuzda konaklayan göçmen
kuĢlar ve yerli türler için de söz konusudur. Zira doğal yaĢama ortamlarının zarar görmesi,
aĢırı ve kontrolsüz avlanma, ticari amaçla yumurta ve yavruların doğadan toplanması, vb.
sebeplerle ülkemizde genel anlamda dünyada insan yerleĢimlerinin arttığı ve koruma
önlemlerinin alınmadığı her bölgede kuĢ populasyonları her geçen gün daha fazla zarar
görmektedir.
Uluslararası AnlaĢmalarla (Bern SözleĢmesi vb) Koruma Altına Alınan Tür Olup
Olmadığı.
Bern SözleĢmesine göre fauna elemanları 2 ayrı liste halinde koruma altına
alınmıĢlardır:
Ek Liste II / Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri:
a- Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri
b- Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya" buraları tahrip etmek
c- Yabani faunayı bu sözleĢmenin amacına ters düĢecek Ģekilde özellikle üreme, geliĢtirme
ve kıĢ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek
d- Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boĢ dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak
e- Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
2013-2014 Yılı Merkez Av Komisyon Kararları irdelenmiĢ olup, neticeleri Tablo 7‟de
belirtilmiĢtir.
51
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-7: Proje Alanı ve EtkileĢim Alanı Çevresinde Yer Alan Fauna Listesi
ĠKĠ YAġAMLILAR
Familyası
Türü
Türkçe Adı
BERN
HABĠTAT
POP.YOĞ.
PELOBATIDAE
Pelobates syriacus
Toprak Kurbağası
EK-3
YumuĢak
Topraklı
Alanlarda
Yoğun
Türü
Türkçe Adı
TESPĠT TÜRÜ
Lacerta parva
Cüce Kertenkele
TESPĠT TÜRÜ
Gözlem ve Lit.
ÇalıĢması
SÜRÜNGENLER
Familyası
LACERTIDAE
TYPLOPİDAE
Lacerta danfordi
danfordi
Agama ruderata
ruderata
Toros Kertenkelesi
Bozkır Keleri
STATÜSÜ
Avrupa Yaban Hayatını
Koruma SözleĢmesi
Koruma Altında
Merkez Av Komisyonu
Kararı(2010-2011)
-
-
-
-
-
Koruma altında
--
Lit.
STATÜSÜ
Avrupa Yaban Hayatını
Koruma SözleĢmesi
-
Merkez Av Komisyonu
Kararı(2010-2011)
Herzaman avlanabilir
Lit.
-
Herzaman avlanabilir
Lit.
-
-
Lit.
Koruma Altında
-
Lit.
-
Herzaman avlanabilir
Lit.
Koruma Altında
-
STATÜSÜ
Avrupa Yaban Hayatını
Koruma SözleĢmesi
-
Merkez Av Komisyonu
Kararı (2010-2011)
-
Gözlem ve Lit.
ÇalıĢması
Gözlem ve Lit.
ÇalıĢması
Gözlem ve Lit.
ÇalıĢması
Gözlem ve Lit.
ÇalıĢması
Typlops vermicularis
Kör Yılan
Türü
Türkçe Adı
TESPĠT TÜRÜ
Corvus monedula
Küçük karga
Pica pica
Saksağan
Streptopelia decaocto
Kumru
CĠCONĠDAE
Ciconia
Leylek
STURNIDAE
Sturnus vulgaris
Sığırcık
PASSERIDAE
Passer domesticus
Serçe
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Familyası
Türü
Türkçe Adı
FELĠDAE
Felis domesticus
Kedi
LEPORIDAE
Lepus europaeus
Yabani TavĢan
Rattus rattus
Sıçan
Mus musculus
Ev Faresi
KUġLAR
Familyası
CORVIDAE
MEMELĠLER
MURIDAE
TESPĠT TÜRÜ
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Gözlem ve
ÇalıĢması
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Koruma altında
-
Uygun dönemde avlanır
-
Proje alanı ve yakın çevresi için hazırlanan fauna listesi; iki yaĢamlı türler,
sürüngenler, kuĢ ve memeli türleri için gözlem, duyum ve literatür araĢtırmaları yapılarak
hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma alanında tespit edilen türler, özellikle proje bölgesinde oldukça
yaygındır ve bu türler tehdit altında olan türler değildir.
II.6. Meteorolojik ve Ġklimsel Özellikler. (Bölgenin genel iklim koĢulları, bölgenin
sıcaklık dağılımı, yağıĢ dağılımı, nem dağılımı, buharlaĢma durumu, sayılı günler
dağılımı (sisli, kar yağıĢlı, karla örtülü, en yüksek kar örtüsü kalınlığı), bölgenin rüzgar
dağılımı, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağıĢ değerleri, meteorolojik
verilerin güncelleĢtirilmiĢ ve uzun yıllar değerleri olarak rapora konulması)
Konya ilinde karasal iklim hüküm sürmekte olup, yazlar kurak ve sıcak, kıĢları ise kar
yağıĢlı ve soğuk geçmektedir. Konya Meteoroloji Ġstasyonunun 1975-2012 yıllarına ait
Meteoroloji Bülteni Ek-3/d‟de sunulmuĢtur.
II.6.1. Ġklim KoĢulları
Projenin gerçekleĢtirileceği bölge karasal iklim kuĢağındadır. Yazlar sıcak ve kurak,
kıĢlar ise soğuk ve serttir. Yıllık ortalama sıcaklık 11,4 ̊C‟ dir. Konya Meteoroloji Ġstasyonu
52
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağıĢ miktarı 326,9 mm dir. Maksimum yağıĢ
ise Ekim ayında 64,5 mm olarak gerçekleĢmiĢtir.
II.6.2. Basınç, Sıcaklık, YağıĢ, Nem ve BuharlaĢmanın Sözel ve Grafiksel Dağılımı
Basınç Dağılımı:
Konya Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yılık ortalama basınç değeri
898,1 hPa olarak gerçekleĢmiĢtir. Ölçülen maksimum basınç değeri 915 hPa ile Aralık
ayında gerçekleĢmiĢtir. Ölçülen minimum basınç ise 873,8 hPa ile Ocak ayında
gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 8. Konya Ġli Basınç Değerleri(1975-2012)
Temmuz
Ağustos
Eylül
899,3 897,9 896,8 896,0 897,2 896,8
895,6
896,4
898,9 900,9 901,0
900,0 898,1
914,2 913,8 913,3 907,7 905,6 905,7
902,9
902,4
907,2 910,1 911,8
915,0 915,0
873,8 877,2 876,7 883,0 886,3 887,4
887,4
889,3
888,6 889,7 884,3
881,5 873,8
Parametre
Ocak
Ortalama Basınç (hPa)
Maksimum Basınç (hPa)
Minimum Basınç (hPa)
Mart
Mayıs
Nisan
Haziran
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
ORTALAMA BASINÇ(hPa)
KASIM
EYLÜL
MAYIS
MART
TEMMUZ
MAKSİMUM
BASINÇ(hPa)
MİNİMUM BASINÇ(hPa)
OCAK
920
910
900
890
880
870
860
850
ġubat
ġekil-9: Konya Ġli Basınç Değerleri Grafiği
Sıcaklık Dağılımı:
Konya Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama sıcaklık
11,4 ̊C‟dır. Ölçülen en yüksek sıcaklık 40,6 ̊C ile 2000 yılı Temmuz ayında, ölçülen minimum
sıcaklık ise -25,8 C
̊ ile 1989 yılı Ocak ayında gerçekleĢmiĢtir.
Tablo-9 Konya Ġli Sıcaklık Değerleri (1975-2012)
Parametre
Ortalama Sıcaklık (°C)
Maksimum Sıcaklıkların
Ortalaması (°C)
Minimum Sıcaklıkların
Ortalaması (°C)
Ocak
-0,4
ġubat
1,0
Mart
5,5
Nisan
10,9
Mayıs
15,6
Haziran
20,2
Temmuz
23,5
Ağustos
23,0
Eylül
18,6
Ekim
12,4
Kasım
5,7
Aralık
1,3
Yıllık
11,4
4,5
6,6
11,9
17,5
22,2
26,8
30,2
30,1
26,3
20,0
12,4
6,1
17,9
-4,3
-3,6
-0,3
4,5
8,5
12,8
16,1
15,7
11,2
6,1
0,5
-2,6
5,3
53
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-10: Konya Ġli Maksimum ve Minimum Sıcaklık Günleri ve Değerleri (1975-2012)
Parametre
Maksimum Sıcaklık Günü
Maksimum Sıcaklık Yılı
Maksimum Sıcaklık (°C)
Minimum Sıcaklık Günü
Minimum Sıcaklık Yılı
Minimum Sıcaklık (°C)
ġubat
12
1979
21.8
8
1991
-25,0
Mart
27
2001
28.2
1
1985
-15,8
Nisan
13
1998
32.0
11
1997
-8,6
Mayıs
28
1994
34.4
2
1981
-1,2
Haziran
27
1996
36.4
4
1990
3,2
Temmuz
30
2000
41.3
3
1982
7,5
Ağustos
22
1979
39.8
23
1979
7,5
Eylül
2
2003
37.8
24
1997
1,2
Ekim
1
1987
32.8
30
2003
-7,6
Kasım
2
1990
26.2
20
1988
-20,0
Aralık
21
1999
22.8
23
2002
-22,4
Yıllık
30
2000
41,3
30
1989
-25,8
ORTALAMA SICAKLIK
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
MAKSİMUM SICAKLIKLARIN
ORTALAMASI
MİNİMUM SICAKLIKLARIN
ORTALAMASI
OCAK
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
Ocak
12
2003
21.0
25
1989
-25,8
ġekil-10: Konya Ġli Sıcaklık Değerleri Grafiği
YağıĢ Dağılımı:
Konya Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağıĢ
miktarı 326,9 mm dir. Maksimum yağıĢ ise Ekim ayında 64,5 mm olarak gerçekleĢmiĢtir.
Tablo-11: Konya Ġli YağıĢ Değerleri (1975-2012)
Parametre
Toplam YağıĢ Ortalaması (mm)
Maksimum YağıĢ (mm)
ġubat
25,7
28,2
Mart
25,9
28,7
Nisan
38,9
29,9
Mayıs
42,1
40,9
Haziran
22,0
34,6
Temmuz
7,1
25,6
Ağustos
5,1
18,7
Eylül
10,8
32,4
Ekim
33,7
64,5
Kasım
36,1
56,1
Aralık
43,1
60,3
TOPLAM YAĞIŞ
ORTALAMASI(mm)
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
MAKSİMUM YAĞIŞ(mm)
OCAK
70
60
50
40
30
20
10
0
Ocak
36,4
34,6
ġekil-11: Konya Ġli YağıĢ Değerleri Grafiği
54
Yıllık
326,9
60,3
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Kar YağıĢlı ve Kar Örtülü Günler:
Konya meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama kar yağıĢlı gün
sayısı 23,8 gündür. Kar örtülü gün sayısı 24,1 gündür. Maksimum kar kalınlığı ise 40,0 cm ile
Kasım ayında gerekleĢmiĢtir.
Tablo-12: Konya Ġli Kar YağıĢlı ve Örtülü Günler(1975-2012)
Parametre
Ocak
Kar YağıĢlı Günler Sayısı
6,6
Kar Örtülü Günler Sayısı
9,0
Maksimum Kar Kalınlığı(cm) 35
Mart
Nisan
Mayıs
6,2
6,3
26
4,1
2,4
19
0,8
0,2
10
0,1
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
0,1
1,6
1,2
40
4,3
5,0
32
23,8
24,1
40
5
KAR YAĞIŞLI GÜNLER SAYISI
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
KAR ÖRTÜLÜ GÜNLER SAYISI
OCAK
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ġubat
ġekil-12:Konya Ġli Kar YağıĢlı ve Kar Örtülü Günler Grafiği
Sisli, Dolulu, Kırağılı ve Orajlı Günler Sayısı:
Konya meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama sisli günler sayısı
toplamı 27,7 gün, yıllık ortalama dolulu günler sayısı 1,5 gündür. En yüksek ortalama dolulu
gün sayısı 0,6 ile Mayıs ayında gerçekleĢmiĢtir. Konya meteoroloji istasyonu gözlem
kayıtlarına göre yıllık ortalama kırağılı günler sayısı 42,3 gün, en yüksek ortalama kırağılı gün
sayısı 9,3 ile Aralık ayında gerçekleĢmiĢtir.
Konya meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama orajlı günler sayısı
15,9 gündür. En yüksek ortalama orajlı gün sayısı 4,6 ile Mayıs ayında gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 13: Konya Ġli Sisli, Dolulu, Kırağılı ve Orajlı Günler Sayısı(1975-2012)
Parametre
Sisli Günler Sayısı Ortalaması
Dolulu Günler Sayısı Ortalaması
Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması
Toplam Orajlı Günler Sayısı Ort.
Ocak
7,9
8,9
0,1
ġubat
4,4
0,0
7,4
0,1
Mart
1,7
0,1
5,6
0,4
Nisan
0,3
0,3
0,8
1,9
Mayıs
0,3
0,6
Haziran
0,1
0,2
Temmuz
Eylül
0,1
Ağustos
0,0
0,0
4,6
3,2
1,6
1,1
1,5
0,0
Ekim
0,5
0,1
1,8
1,0
Kasım
4,6
0,1
8,5
0,3
Aralık
7,9
9,3
0,1
55
Yıllık
27,7
1,5
42,3
15,9
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
10
8
SİSLİ GÜNLER SAYISI ORT.
6
DOLULU GÜNLER SAYISI ORT
4
KIRAĞILI GÜNLER SAYISI ORT
2
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
OCAK
0
TOPLAM ORAJLI GÜNLER SAYISI
ORT
ġekil-13: Konya Ġli Sisli, Dolulu, Kırağılı ve Orajlı Günler Grafiği
Nem Dağılımı:
Konya meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama nem % 59,2
olarak gerçekleĢmiĢtir. Minimum nem ise % 3,0 ile Temmuz ayı içinde gerçekleĢmiĢtir.
Tablo-14: Konya Ġli Nem Değerleri(1975-2012)
Parametre
Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık
Ortalama Nem (%)
Minimum Nem (%)
76,4
11
63,0
8
58,3
9
55,9
8
47,7
8
42,3
3
42,9
8
47,0
5
59,6
9
70,2
7
76,8
14
59,2
3,0
ORTALAMA NEM(%)
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
MİNİMUM NEM(%)
OCAK
80
70
60
50
40
30
20
10
0
70,9
16
ġekil-14: Konya Ġli Nem Değerleri Grafiği
BuharlaĢma:
Konya Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam açık yüzey
buharlaĢma miktarı 1298,3 mm dir. Maksimum açık yüzey buharlaĢması 20,0 mm ile
Temmuz ayında olmuĢtur.
56
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo 35: Konya Ġli BuharlaĢma Değerleri(1975-2012)
Parametre
Ortalama Açık Yüzey BuharlaĢması (mm)
Maksimum Açık Yüzey BuharlaĢması (mm)
Ocak
ġubat
Mart Nisan
93,8
14,0
Mayıs
160,0
14,6
Haziran
216,9
18,2
Temmuz
273,9
20,0
Ağustos
254,5
16,2
Eylül
180,1
14,2
Ekim
103,6
10,0
Kasım
15,2
7,5
Aralık
0,3
2,2
Yıllık
1298,3
20,0
300
250
200
ORTALAMA AÇIK YÜZEY
BUHARLAŞMASI(mm)
150
MAKSİMUM AÇIK YÜZEY
BUHARLAŞMASI(mm)
100
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
0
OCAK
50
ġekil-15:Konya Ġli BuharlaĢma Değerleri Grafiği
II.6.3.Bölgenin Rüzgar Dağılımı
Konya meteoroloji istasyonundan alınan verilere göre ilde hâkim rüzgâr yönü ġekil26‟ da verilen rüzgâr gülünde görüldüğü gibi NE‟ dir. Tablo-35‟de Konya meteoroloji
istasyonunda ölçülen ortalama rüzgâr hızı, maksimum rüzgâr hızı-yönü, fırtınalı günler sayısı
ve kuvvetli rüzgârlı günler sayısı, Tablo-37‟de ise ilin Esme Sayıları ile ilgili detay bilgi
verilmiĢtir.
Tablo-16: Konya Ġli Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları, Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Verileri
(1975-2012)
Parametre
Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec)
Maksimum Rüzgar Hızı ( m_sec)
ve Yönü
Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması
Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı
Ortalaması
Ocak
1,8
23,1
SSW
0,5
ġubat
2,3
34.0
SSW
0,8
Mart
2,5
24,2
SSE
0,6
Nisan
2,2
22,2
SSW
0,5
Mayıs
2,1
22,2
SW
0,3
Haziran
2,4
20,6
S
0,3
Temmuz
2,6
21,9
N
0,1
Ağustos
2,4
17,4
S
0,0
Eylül
2,0
20,5
NW
0,1
Ekim
1,7
23,2
SE
0,0
Kasım
1,7
25,2
SSW
0,1
Aralık
1,8
29,0
SW
0,5
Yıllık
2,1
34,0
SSW
3,8
3,1
3,7
4,6
5,1
3,5
3,3
2,7
1,5
1,8
1,6
2,7
2,7
36,3
57
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
ORTALAMA RÜZGAR HIZI
MAKSİMUM RÜZGAR HIZI
FIRTINALI GÜNLER SAYISI
KASIM
EYLÜL
MART
MAYIS
TEMMUZ
KUVVETLİ RÜZGARLI GÜNLER SAYISI
OCAK
35
30
25
20
15
10
5
0
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġekil-16:Konya Ġli Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları, Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Değerleri
Grafiği
Tablo -17: Yönlere Göre Konya Ġli Rüzgar Hızı Verileri (1975-2012)
Parametre
N Yönünde Rüzgarın Ortalama
Hızı (m_sec)
NNE Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
NE Yönünde Rüzgarın Ortalama
Hızı (m_sec)
ENE Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
E Yönünde Rüzgarın Ortalama
Hızı (m_sec)
ESE Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
SE Yönünde Rüzgarın Ortalama
Hızı (m_sec)
SSE Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
S Yönünde Rüzgarın Ortalama
Hızı (m_sec)
SSW Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
SW Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
WSW Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
W Yönünde Rüzgarın Ortalama
Hızı (m_sec)
WNW Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
NW Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
NNW Yönünde Rüzgarın
Ortalama Hızı (m_sec)
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
2,0
2,1
1,9
1,5
1,3
1,2
1,4
1,5
1,5
1,7
1,6
1,9
2,1
2,4
2,2
1,8
1,4
1,3
1,2
1,2
1,5
1,7
1,7
1,9
2,2
2,4
2,3
1,8
1,4
1,1
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,6
1,8
2,0
1,9
1,6
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,5
1,1
1,0
1,1
1,2
1,1
1,3
1,3
1,4
1,3
1,4
1,5
1,3
1,0
0,9
1,0
1,4
1,2
1,5
1,6
1,5
1,4
1,5
1,5
1,4
1,1
1,0
1,0
1,4
1,5
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,4
1,6
1,7
1,8
1,3
1,3
1,4
1,3
1,2
1,0
1,3
1,2
1,4
1,6
1,7
1,9
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,6
1,8
2,1
1,7
1,6
1,5
1,3
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,3
1,5
1,7
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,5
1,7
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,9
1,1
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
1,6
1,4
1,1
0,9
1,0
1,5
1,5
1,7
1,6
1,6
1,8
1,9
1,6
1,5
1,2
1,2
1,3
1,5
1,7
1,6
1,4
1,4
1,7
1,9
1,6
1,3
1,2
1,2
1,3
Yıllık
1,6
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,2
1,3
1,4
1,5
1,5
58
NNE
2,5
N
2
NE
NNW
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ENE
1,5
WNW
NW
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
1
0,5
E
ŞUBAT
NİSAN
HAZİRAN
AĞUSTOS
EKİM
ARALIK
SSE
S
SSW
SE
SW
ESE
WSW
W
0
OCAK
MART
MAYIS
TEMMUZ
EYLÜL
KASIM
ġekil-17 Hızlarına Göre Rüzgar Diyagramı (Yıllık)
Tablo- 18: Yönlere Göre Konya Ġli Rüzgar Esme Verileri (1975-2012)
Parametre
N Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
NNE Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
NE Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
ENE Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
E Yönü. Rüzgarın Esme Say. Top.
ESE Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
SE Yön. Rüzgarın Esme Say.Top.
SSE Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
S Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
SSW Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
SW Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
WSW Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
W Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
WNW Yön. Rüzgarın Esme Say.Top.
NW Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
NNW Yön. Rüzgarın Esme Say. Top.
Ocak
2283
2390
910
990
711
1137
1149
2471
1757
2090
825
716
446
843
935
1877
ġubat
1956
2164
926
926
584
985
816
2144
1295
1783
800
897
668
1083
987
1915
Mart
1882
2377
865
1242
789
1090
938
1870
1553
1832
904
990
771
1674
1607
2227
Nisan
1517
1908
947
1303
886
1045
914
1687
1271
1815
1065
1202
967
1888
1636
1975
Mayıs
1908
2539
1263
1367
822
1021
858
1492
757
1286
866
1247
1091
2198
1946
2307
Haziran
2513
3010
1586
1327
703
575
511
857
525
880
613
1010
1001
2287
2318
2805
Temmuz
3118
4184
2088
1559
656
548
580
715
377
505
319
611
755
2111
2211
3116
Ağustos
2727
3802
2354
1970
890
726
576
836
464
566
222
472
752
1937
1911
2891
Eylül
2328
3128
1779
1949
976
934
734
1059
579
643
462
763
797
2080
1938
2166
Ekim
2274
3109
1512
1720
996
1176
1076
1451
887
1000
590
847
870
1463
1578
2028
Kasım
1948
2946
1194
1451
981
1337
1026
1813
1229
1389
672
615
621
898
1315
1849
Aralık
2106
2703
1020
1094
732
1154
993
2305
1799
2211
846
802
551
826
906
1691
NE
4000
NNE
N
NNW
5000
ENE
3000
WNW
NW
(Kaynak: Meteoroloji ĠGenel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğü- 2012)
2000
1000
E
ŞUBAT
NİSAN
HAZİRAN
AĞUSTOS
EKİM
ARALIK
SSE
S
SSW
SE
SW
ESE
WSW
W
0
OCAK
MART
MAYIS
TEMMUZ
EYLÜL
KASIM
ġekil-18 Rüzgar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı (Yıllık)
59
Yıllık
26560
34260
16444
16898
9726
10391
10173
18700
12493
16000
8184
10172
9290
19288
19268
26847
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġUBAT
OCAK
NĠSAN
MAYIS
TEMMUZ
AĞUSTOS
EKĠM
MART
HAZĠRAN
EYLÜL
KASIM
ARALIK
ġekil-19 Rüzgar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı (Aylik)
Tablo- 19: Yönlere Göre Konya Ġli Mevsimlik Rüzgar Esme Verileri (1975-2012)
Parametre
N Yönünde
NNE Yönünde
NE Yönünde
ENE Yönünde
E Yönünde
ESE Yönünde
SE Yönünde
SSE Yönünde
S Yönünde
SSW Yönünde
SW Yönünde
WSW Yönünde
W Yönünde
WNW Yönünde
NW Yönünde
NNW Yönünde
KıĢ Ayları
Ġlkbahar Ayları
Yaz Ayları
Sonbahar Ayları
6345
7257
2856
3010
2027
3276
2958
6920
4851
6084
2271
2417
1665
2752
2828
5483
5307
6824
3075
3912
2497
3156
2710
5049
3581
4933
2835
3439
2829
5760
5198
6509
8358
10996
6028
4856
2249
1849
1567
2408
1366
1951
1154
2093
2508
6335
6440
8812
6550
9183
4485
5120
2953
3447
2836
4323
2695
3032
1724
2225
2288
4441
4831
6043
60
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ĠLKBAHAR
YAZ
SONBAHAR
KIġ
ġekil-20 Rüzgar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı (Mevsimlik)
II.7. Toprak Özellikleri (Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyet sınıfı, yamaç
stabilitesi, sahanın erozyon açısından durumu, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan
mera, çayır v.b.)
Konya Ġli'nde büyük toprak gruplarından alüvyal topraklar (%13.0), hidromorfik alüvyal
topraklar (%1.9), kolüvyal topraklar (%5.8), tuzlu sodik topraklar (%0.4), organik topraklar
(%0.01), kahverengi orman toprakları (%5.2), kireçsiz kahverengi orman toprakları (%5.4),
kestane rengi topraklar (%0.7), kırmızı kestanerengi topraklar (%6.3), kırmızı Akdeniz
toprakları (%0.9), kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları (%9.8)), kahverengi topraklar
(%19.6), kırmızı kahverengi topraklar (%16.8), kireçsiz kahverengi topraklar (%1.2),
sierozom topraklar (%0.9) ile regosol topraklar (%2.6) görülür . (Kaynak: ESEN A. Konya Ġli
Arazi Varlığı,1992).
Konya Ġli topraklarının kullanım durumu incelendiğinde; Konya topraklarının %
64'ünden tarım alanı olarak faydalanılmaktadır. Tarım alanı da kendi içerisinde tarla arazisi
(%58.47), nadas (%37.9), sebze (%0.76), meyve (%1.39) ve bağ (%1.45) arazileri Ģeklinde
dağılıĢ göstermektedir. Konya Ġli topraklarında birinci sırayı teĢkil eden tarım alanlarını çayır
ve mera alanları (%17), orman alanları (%12) ve ürün vermeyen alanlar (%7) takip
etmektedir.
61
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Konya ili topraklarının metallerle ve mikrobiyal olarak kirlenmesi üzerine yapılan
araĢtırmalarda, Konya Ovası ana tahliye kanalından su çekilerek tarımsal sulama yapılması
ile tarımsal alanların dolaylı olarak verimliliğinin azaldığı ve toprağın kirlendiği belirlenmiĢitr.
(Ana Tahliye Kanalı'ndan farklı zamanlarda alınan su numuneleri tahlil sonuçlarına göre;
Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olmayan tehlikeli sular olarak kabul edilmesi ve
kullanılmaması gerekmektedir.)
Atmosferde SO2, flor gazı ve florlu bileĢikler, kükürtlü hidrojen, mağnezit tozları,
karbon tozları gibi partikül maddelerin ve ağır metallerin toprakta meydana getireceği
birikimleri, miktarları ile ilgili ölçümler yapılmamıĢ olduğundan toprağın kimyasal özellikleri
hakkında bilgi verilememiĢtir. Ayrıca; Ġl genelindeki toprak yapısında meydana gelen ağır
metal birikimi ile ilgili bir çalıĢma yapılmamıĢtır. (Kaynak: Konya Ġl Çevre Durum Raporu2009)
Projenin gerçekleĢtirilmesi planlanan, Konya OSB alanı; Konya Ġli Arazi Varlığı
Haritasında ġekil-21 olarak verilmiĢtir.
ġekil-21: Arazi Varlığı Haritasında Tesis Yerinin Gösterimi
(AÇIKLAMA: A4: Yetersiz Drenajlı, Ġnce Bünyeli Alüvyal toprak grubu, S: Tuzlu, M:Mera, IVsw: ĠĢlemeli Tarıma
Uygun olmayan)
Arazi Varlığı haritasında su ve rüzgar erozyonuna maruz alan olarak herhangi bir
sınıflaması yapılmamıĢtır. Ayrıca; alanda herhangi bir orman varlığı mevcut
gözükmemektedir.
II.8. Tarım Ve Hayvancılık
Projenin gerçekleĢtirileceği Konya OSB ve yakın çevresinde herhangi bir tarım alanı
ve hayvancılık bölgesi bulunmamaktadır.
62
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
II.9. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma
Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları, Kültür
Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları,
Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve
kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma
altına alınmıĢ diğer alanlar), bunların proje alanına mesafeleri ve olası etkileri,
Proje sahası ve etki alanında koruma statüsüne haiz herhangi bir alan
bulunmamaktadır.
Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu‟nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve
bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat
Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman
Bakanlığı‟nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme
Alanları", Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" baĢlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı
kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu‟nun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin
Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, Proje
alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri Ġstihsal
ve Üreme Sahaları, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır. Proje alanı
içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği‟nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, Proje alanı içerisinde
bu tür alanlar bulunmamaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği‟nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri",
Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar
Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, Proje
alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu‟na göre koruma altına alınan alanlar,
Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, Proje
alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, Proje
alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
63
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında
Kanunda belirtilen alanlar, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar, Proje alanı içerisinde bu
tür alanlar bulunmamaktadır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği(DeğiĢik:26/08/2010 Tarih ve 27864 RG)‟nde belirtilen
alanlar. Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler uyarınca korunması gerekli alanlar
a)20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi" (BERN SözleĢmesi)
uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku YaĢama ve Üreme Alanları", Proje alanı
içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz‟in
Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi" (Barcelona SözleĢmesi) uyarınca korumaya alınan
alanlar, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan "Akdeniz‟de Özel Koruma
Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak
belirlenmiĢ alanlar, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiĢ BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı
tarafından yayımlanmıĢ olan "Akdeniz‟de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit"
listesinde yer alan alanlar, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
ııı) Cenova Deklerasyonu‟nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz‟e Has Nesli Tehlikede Olan
Deniz Türlerinin" yaĢama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, Proje alanı içerisinde bu
tür alanlar bulunmamaktadır.
c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya
Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması SözleĢmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür
Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen
kültürel, tarihi ve doğal alanlar, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle
Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması
SözleĢmesi" (RAMSAR SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlar. Proje alanı
içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa
Peyzaj SözleĢmesi. Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
64
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Korunması gereken alanlar
a)Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve
yapılaĢma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları,
jeotermal alanlar ve benzeri), Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma
kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağıĢa bağlı tarımda kullanılan I. ve II.
sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar
bulunmamaktadır.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan, baĢta su kuĢları olmak üzere canlıların yaĢama ortamı olarak önem
taĢıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren
kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, Proje alanı içerisinde bu tür
alanlar bulunmamaktadır.
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu iĢletme sahaları, Proje alanı içerisinde bu tür alanlar
bulunmamaktadır.
d) Bilimsel araĢtırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düĢmüĢ veya düĢebilir
türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaĢama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluĢumların bulunduğu alanlar. Proje alanı içerisinde bu tür alanlar
bulunmamaktadır.
II.10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler
Projenin planlandığı Konya OSB ve yakın çevresinde orman alanı bulunmamaktadır.
Bu nedenle tesisin inĢaat ve iĢletme dönemlerinde etkileyeceği orman alanı
bulunmadığından herhangi bir tedbir alınması da planlanmamıĢtır.
II.11. Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi (Toprak, Hava Ve
Su Vb. Kirlilik Açısından Değerlendirmenin Yapılması, Varsa Analiz Sonuçlarının
Eklenmesi),
Proje yeri, Konya OSB sınırları içinde yer almakla birlikte, bölgeye en yakın hava
kirliliği ölçüm istasyonundan alınan veriler aĢağıda verilmiĢtir. Tesis; Konya ili merkez sınırları
içerisinde Selçuklu Ġlçesi, Konya O.S.B. geniĢleme alanı içerisinde faaliyet gösterecektir.
Tesisin bulunduğu bölge Sanayi Bölgesidir. Tesis yerine en yakın yerleĢim; tesisin
2.594 m. kuzey doğusunda yer alan Büyükkayacık Mahallesi‟dir. Proje sahasının KonyaAnkara yoluna mesafesi 400 m. ve Konya-Aksaray yoluna mesafesi ise 1.750 m‟dir.
ġehir havası, genel olarak hava kirliliği açısından insan sağlığını tehdit etmemekle
birlikte, tesis sahasının Ģehrin merkezine uzak olması nedeni ile hava kirliliği oranı Ģehir
geneline göre çok daha düĢük seviyededir. Bölgeye en yakın olan Selçuklu ilçesi Hava
Kirliliği Ölçüm Cihazlarından alınan 6 aylık SO2-PM 10 değerleri Tablo 20‟de verilmiĢtir.
65
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo -20: Tesisin Bulunduğu Bölgeye En Yakın Hava Kirliliği Cihazları Son 6 Aylık Ölçüm Değerleri(SO2 -PM)
Tarih
01.08.2013
02.08.2013
03.08.2013
04.08.2013
05.08.2013
06.08.2013
07.08.2013
08.08.2013
09.08.2013
10.08.2013
11.08.2013
12.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
15.08.2013
16.08.2013
17.08.2013
18.08.2013
19.08.2013
20.08.2013
21.08.2013
22.08.2013
23.08.2013
24.08.2013
25.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
28.08.2013
29.08.2013
30.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
02.09.2013
03.09.2013
04.09.2013
05.09.2013
06.09.2013
07.09.2013
08.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
12.09.2013
13.09.2013
14.09.2013
15.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
18.09.2013
19.09.2013
20.09.2013
21.09.2013
22.09.2013
24.09.2013
05.10.2013
06.10.2013
07.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
18.10.2013
19.10.2013
20.10.2013
21.10.2013
SO2
µg/m3
7
8
12
10
9
16
15
12
8
6
8
10
10
11
11
9
8
8
7
6
8
7
5
6
7
7
8
6
8
7
10
9
10
9
8
11
8
7
6
6
8
15
10
6
5
5
6
4
4
7
6
PM10
µg/m3
15
17
46
46
34
80
98
57
82
30
20
40
62
94
86
153
57
78
17
20
30
38
16
23
31
30
45
37
40
22
41
44
60
125
29
23
27
21
26
23
19
19
31
55
49
44
32
22
26
22
21
38
46
SO2 24 h
µg/m3
7
8
10
11
9
13
15
14
9
7
7
9
10
11
10
12
8
8
7
6
7
8
6
6
7
7
8
6
7
7
8
9
10
10
8
10
9
7
6
7
5
3
8
10
16
7
5
5
6
5
4
5
7
PM10 24 h
µg/m3
13
17
35
47
37
61
87
78
75
51
22
27
56
73
85
135
99
67
46
18
24
33
32
18
27
32
37
36
45
25
32
43
52
96
74
27
22
23
21
29
21
18
27
35
59
47
37
28
25
22
22
30
44
8
ÖLÇÜM DEĞERĠ YOKTUR.
33
8
31
12
10
5
5
4
5
4
7
6
ÖLÇÜM DEĞERĠ YOKTUR.
55
11
33
10
24
7
22
5
23
4
22
5
25
5
42
6
39
6
55
45
26
23
22
23
22
35
45
66
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
Tarih
22.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
25.10.2013
26.10.2013
27.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
02.11.2013
03.11.2013
04.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
08.11.2013
09.11.2013
10.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
16.11.2013
17.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
23.11.2013
24.11.2013
25.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
30.11.2013
01.12.2013
02.12.2013
03.12.2013
04.12.2013
05.12.2013
06.12.2013
07.12.2013
08.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
15.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
22.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
27.12.2013
SO2
µg/m3
7
6
7
5
8
8
15
7
5
9
9
12
10
16
12
11
12
9
15
12
9
20
16
10
6
15
16
23
23
13
7
20
17
12
9
17
20
25
41
18
9
11
19
15
8
6
6
2
5
12
8
7
31
25
12
23
34
23
17
9
15
26
22
33
20
29
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
PM10
µg/m3
26
24
27
31
60
52
64
91
120
76
55
67
45
77
35
62
49
60
34
21
18
26
29
44
22
32
67
64
76
43
17
23
60
40
42
16
19
13
17
42
32
21
50
74
26
40
80
66
37
32
35
59
60
82
54
82
SO2 24 h
µg/m3
6
6
6
6
7
8
13
10
6
7
9
10
10
14
15
10
13
9
8
12
14
10
16
17
14
7
9
16
21
23
18
-1241
-410
11
22
15
9
12
22
19
41
22
8
10
18
15
11
7
7
4
3
11
8
8
19
25
15
18
29
29
18
14
10
22
25
27
25
25
PM10 24 h
µg/m3
28
24
27
28
42
62
58
-2877
-9999
-9999
47
-9999
-6933
84
102
100
68
61
53
58
59
-4564
-9999
-9999
-9999
-8327
30
54
53
54
48
26
19
22
31
33
35
27
56
58
79
51
16
20
51
39
45
27
20
15
14
36
33
24
39
61
49
35
65
70
48
35
31
55
60
69
68
64
67
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
Tarih
28.12.2013
29.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
01.01.2014
02.01.2014
03.01.2014
04.01.2014
05.01.2014
06.01.2014
07.01.2014
08.01.2014
09.01.2014
10.01.2014
11.01.2014
12.01.2014
Minimum
MinDate
MinTime
Maximum
MaxDate
MaxTime
Avg
Num
Data[%]
STD
SO2
µg/m3
14
11
14
45
10
31
45
43
28
8
12
17
27
61
16
14
2
10.09.2010
24:00:00
31597
04.10.2010
24:00:00
133
264
91
1940.1
PM10
µg/m3
77
40
28
63
20
21
31
63
49
7
15
29
61
81
52
60
7
08.10.2010
24:00:00
215
06.01.2010
24:00:00
49
255
88
33.1
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
SO2 24 h
µg/m3
22
11
13
27
11
15
17
44
38
17
11
14
22
50
34
16
-4163
11.06.2010
24:00:00
15947
05.10.2010
24:00:00
110
267
92
1397.1
PM10 24 h
µg/m3
82
54
36
42
23
21
28
45
61
24
11
21
39
80
65
54
-9999
30.07.2010
24:00:00
187
07.01.2010
24:00:00
-262
267
92
1652.2
Bölgede atıksu kanalizasyon sistemi kurulu vaziyette olup, tüm iĢletmelerin
bağlantıları tamamlanmıĢ vaziyettedir. Kanalizasyon sistemi haricinde herhangi bir atıksu
deĢarjı bulunmamaktadır. Ayrıca, kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların arıtılması için
Atıksu Arıtma Tesisi iĢletmeye alınmıĢtır. Kaldı ki, SKKY Tablo 25 standartlarını sağlamayan
firmaların atıksuları ön arıtma sisteminden geçirildikten ve istenen standartları sağladıktan
sonra kanalizasyon sistemine bağlanmasına izin verilmektedir.
Konya Organize Sanayi Bölgesine ait Atıksu Arıtma tesisi; 7.000 m3/gün kapasiteli
olarak inĢa edilmiĢ olup Atıksu Arıtma sistemi tasarımında kullanılan temel kirletici
parametrelerin konsantrasyonları Tablo 22‟de belirtilmiĢtir. Atıksu Arıtma Tesisi fiziksel,
kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma sistemleri üniteleri ile çamur susuzlaĢtırma ünitelerinden
oluĢmaktadır.
Fiziksel Arıtma Ünitesi aĢağıda verilen birimlerden oluĢmaktadır.






Otomatik Temizlemeli Kaba Izgara ( 20 mm aralıklı)
Otomatik Temizlemeli Ġnce Izgara (3 mm aralıklı)
Otomatik temizlemeli ince / Kalın ızgara(by-Pass hattı)
Havalandırmalı Kum-Yağ Tutucu
Debi Ölçümü
Dengeleme Havuzu
Mevcut Terfi Havuzundan terfi edilen atıksu, ızgara kanalına basılarak kaba ve ince
ızgaralardan geçirilmektedir. Izgaralarda tutulan katı maddeler konveyör vasıtasıyla taĢınarak
atık konteynırında toplanmaktadır. Ġnce Izgaradan geçen atıksular Kum-Yağ Tutucu
Havuzuna alınmakta, burada atıksu içinde bulunan yağ-gres gibi hafif maddeler yüzeyde
toplanırken kum gibi ağır maddeler cazibeyle havuzun tabanına çökmektedir. Çöken
maddeler kum sıyırıcı ile toplanacak ve pompa vasıtasıyla kum ayırıcıya basılmakta, kum
ayırıcıda ayrılan kum, atık kum konteynırında depolanmaktadır. Diğer yandan yüzen
maddeler yağ sıyırıcı vasıtasıyla yağ haznesinde toplanmakta, buradan da dalgıç pompa ile
68
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
yağ toplama tankına gönderilmektedir. Yağ tankının altındaki otomatik vana zaman zaman
açılarak alttaki su alınarak tankın yüzeyindeki yağın daha yoğun hale gelmesi
sağlanmaktadır. Atıksu debisinin ölçülmesi amacıyla Kum ve Yağ Tutucu sonrası Parshall
savağına Kanal Tipi, Elektromanyetik debimetre takılarak Tesise giren atıksu miktarı
ölçülmekte, buradan çıkan atıksular Dengeleme Havuzunda toplanacaktır. Dengeleme
Havuzu atıksu içindeki katı maddelerin çökmemesi için jet aeratörlerle karıĢtırılamakta ve
havalandırılmaktadır.
Kimyasal Arıtma Ünitesi aĢağıda verilen birimlerden oluĢmaktadır.



Hızlı KarıĢtırma (Koagülasyon) Havuzları
YavaĢ KarıĢtırma (Flokülasyon) Havuzları
Kimyasal Çöktürme Havuzu
Hızlı KarıĢtırma Havuzlarında atıksuya pH metreye bağlı olarak sırasıyla kireç ve
alum (veya demir sülfat) dozlanmaktadır. Hızlı karıĢtırma havuzlarında yumaklaĢan atıksu
YavaĢ KarıĢtırma Havuzlarına geçmekte, yumaklaĢan atıksuya anyonik polielektrolit
dozlanmaktadır. YavaĢ KarıĢtırma Havuzlarından çıkan atıksular Çöktürme Havuzlarına
geçmektedir. Çöktürme Havuzlarında atıksuyla taĢınan floklar havuzların tabanına
çökmektedir. Çöken çamur, sıyırıcı vasıtasıyla havuzun merkezindeki çamur haznesinde
toplanmakta ve buradan çamur borusu vasıtasıyla çamur rögarına geçmektedir. Çamur
rögarına gelen çamur, dalgıç pompa vasıtasıyla Kimyasal Çamur KarıĢtırma Havuzuna
basılmaktadır. Kimyasal arıtmadan geçen atıksu, Çöktürme Havuzunun savaklarından
savaklanarak Kimyasal Arıtma Ünitelerini terk ederek Biyolojik Arıtma Ünitelerine
geçmektedir. Fiziksel arıtmadan çıkan atıksuyun kirlilik yükünün düĢük olması ve atıksu
içinde biyolojik arıtma için toksik madde bulunmaması halinde kimyasal madde dozajı
yapılmadan ön çöktürme iĢlemi uygulanmaktadır. Biyolojik arıtma üniteleri Tesisin bu Ģekilde
çalıĢtırtması için gerekli emniyet göz önüne alınarak dizayn edilmiĢtir.
Biyolojik Arıtma Ünitesi aĢağıda verilen birimlerden oluĢacaktır.




Anaerobik/Selektör Havuzu
Dağıtım Yapısı
Havalandırma Havuzları
Biyolojik Çöktürme Havuzları
Kimyasal Arıtma Ünitelerinden çıkan atıksu cazibeyle Biyolojik Arıtma Ünitelerine
geçmektedir. Biyolojik Arıtma Üniteleri 7000 m³/gün kapasiteli Anaerobik/Selektör Havuzu ile
3500 m³/gün kapasiteli 2 adet Havalandırma ve 2 adet Çöktürme Havuzlarından
oluĢmaktadır. Çamur SusuzlaĢtırma Üniteleri Çamur KarıĢtırma ve YoğunlaĢtırma Havuzu ile
Dekantörlerden oluĢmaktadır. Biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerinden çıkan çamurlar
Çamur KarıĢtırma Havuzunda toplanacaktır. Çamur susuzlaĢtırma verimini arttırmak
amacıyla katyonik polielektrolit kullanılmaktadır. Dekantörlerden çıkan kek çamur
konveyörlerle taĢınarak çamur toplama sahalarında biriktirilmektedir. YoğunlaĢtırma Havuzu
ve Dekantörlerden çıkan süzüntü suları bir rögarda toplanmakta ve pompa ile Dengeleme
Havuzuna verilmektedir.
Halen faaliyette bulunan Konya OSB sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksuların
arıtıldığı ve yukarıda özellikleri verilen Atıksu Arıtma Tesisi çıkıĢ suyundan alınan numunenin
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ Laboratuara yaptırılan analiz
sonuçları Tablo-21‟de verilmiĢtir.
69
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-21: Konya OSB AAT Analiz Sonuçları
NUMUNE ANALĠZ SONUÇLARI VE S.K.K.Y. TABLO:19 SINIR DEĞERLERĠ
Birim
Analiz Sonuçları
TABLO:19 SINIR DEĞERLERĠ
Kompozit Numune 24 Saatlik
Metot
-
6,70
6-9
SM 4500-H+ B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
mg/L
44,8
300
SM 5220 C
Askıda Katı Madde (AKM)
mg/L
34
100
SM 2540 D
Yağ-Gres
mg/L
<10
10
SM 5520 D
Toplam Fosfor (P)
mg/L
0,8
1
EPA 200.7
Toplam Krom (Cr)
mg/L
0,05
1
EPA 200.7
Kurşun (Pb)
mg/L
0,01
1
EPA 200.7
Civa (Hg)
mg/L
<0,0025
0,05
EPA 200.7
Kadmiyum (Cd)
mg/L
0,02
-
EPA 200.7
Demir (Fe)
mg/L
0,2
-
EPA 200.7
Bakır (Cu)
mg/L
<0,0054
-
EPA 200.7
mg/L
0,12
-
EPA 200.7
Toplam Siyanür (CN )
mg/L
<0,005
0,5
SM 4500 C
Florür (F-)
mg/L
0,03
-
SM 4110 B
mg/L
304,6
1500
SM 4110 B
Parametreler
pH
Çinko (Zn)
- *
Sülfat (SO4)
Toplam Kjeldahl Azotu
mg/L
1,1
15
TS 7924 EN 2566-3
:1997
Renk
Pt-Co
50,1
260
SM 2120 C
*
OSB topraklarının kirlilik yükü ile ilgili herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢ olup, bölgede
faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan atıkların (Tehlikeli ve Özel ĠĢleme Tabi Atıklar vb)
geliĢigüzel atılmaması için denetimler yapılmakta ve kontrol altında lisanslı firmalara
verilmesi sağlanmaktadır.
70
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
BÖLÜM III. PROJENĠN ĠNġAAT VE ĠġLETME AġAMASINDA ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE
ALINACAK ÖNLEMLER
(Çevreyi etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı, alıcı
ortamla etkileĢimi, kümülatif etkilerin belirlenmesi ve alınacak önlemler)
III.1. Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda Ve
Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere
TaĢınacakları, Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar Ġçin Kullanılacakları
Planlanan proje kapsamında; 2.724 m2 proses binası, 1.183 m2 bodrum, 1.069 m2 3
katlı idari bina, 1.246 m2 tek katlı depo olmak üzere toplam 6.222 m2 kapalı ve 13.699,41 m2
açık olmak üzere toplamda 19.921,41 m2‟lik alan kullanılacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında öncelikle hafriyat çalıĢmaları yapılacak akabinde betonarme bina
kurulumlarına geçilecektir. Hafriyat derinliği proses binasının yapılacağı yerde, fırınının
yerleĢtirileceği bölümde 3,5 m, diğer kısımlarda 1.5 m. arasında değiĢkenlik gösterecektir. Bu
nedenle; hafriyat hesabı yapılırken; 2.742 m2‟lik kısım için derinlik ortalama 2,5 m., idari bina
için 356 m2 zemin alanı(1.069 m2/3 kat) dikkate alınarak hafriyat yapılacak kalan zemin alanı
1.602 m2 için hafriyat derinliği 1,5 m. alınmıĢtır.
2.742 m2 x 2,5 m
1.602 m2 x 1,5 m
hesaplanmıĢtır.
= 6.855 m3
= 2.403 m3 olarak planlanarak toplam hafriyat miktarı; 9.258 m3 olarak
Ortaya çıkacak hafriyat toprağının birim ağırlığı 1,6 ton/ m 3 kabul edilirse, toplam
hafriyat miktarı, 9.258 m3 x 1,6 ton/ m3 = 14.812 ton’dur.
ĠnĢaat çalıĢmaları esnasında ortaya çıkacak 14.812 ton miktarındaki hafriyat
toprağının bir kısmı fabrika sahasının çevre düzenlemesinde kullanılacak olup kalan
kısmıtamamı Konya BüyükĢehir Belediyesi‟nin belirlediği ve Aslım Mevkiinde yer alan
Hafriyat Atığı Depolama Sahası‟na gönderilecektir. Hafriyat iĢlemleri sırasında, 18.03.2004
tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat
ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat/Yıkıntı Atıkları
Üreticilerinin Yükümlülükleri konulu 9. Maddesi ve Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler
konulu 14. Maddesinde belirtilen tüm hususlara uyulacaktır.
III.2. TaĢkın Önleme Ve Drenaj Ġle Ġlgili ĠĢlemler
Tesiste taĢkın önleme ile ilgili yapılacak iĢlemler; tesiste konumlandırılacak yağ alma,
asit ile yüzey ön iĢlem, durulama ve flux tanklarının yerleĢtirileceği zeminin altına
konumlandırılacak taĢma havuzları, tesiste kullanılacak taze asit ve çürük asit tanklarının
zeminine konumlandırılacak taĢma havuzları olarak sıralanabilir. Bu bölümlerde yapılacak
çalıĢmalarla ilgili resimli örnekler Bölüm I.3‟de verilmiĢtir.
Drenaj ile ilgili olarak da yağmur suyu birikintilerinin oluĢmasını önleyecek Ģekilde
zemine Ģekil verilecek ve tesis çevresinde yağmur suyu drenaj kanalları oluĢturulacaktır.
III.3. YerleĢimler (YerleĢimlere Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler)
Planlanan projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında bir takım çevresel kirlilikler ortaya
çıkacaktır. Tesis yerine en yakın yerleĢim; tesisin 3 km. kuzey doğusunda yer alan
Büyükkayacık Mahallesi‟dir.
71
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Projenin inĢaat aĢamasında oluĢması muhtemel çevresel etkiler, hafriyattan
kaynaklanacak toz ve inĢaat çalıĢmalarından kaynaklanacak gürültüdür. Raporun devam
eden ilgili konu baĢlıklarında yapılan hesaplamalardan da anlaĢılacağı üzere; tesisin inĢaat
aĢamasında oluĢacak toz ve gürültüden en yakın yerleĢimin olumsuz yönde etkilenmesi söz
konusu olmayacaktır.
Projenin iĢletme aĢamasında ortaya çıkacak çevresel etkilerin minimum düzeye
indirilmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. ĠĢletme aĢamasında tesisten kaynaklanacak
proses kaynaklı atıksular, proseste yer alan asit havuzlarında yeniden kullanılarak
değerlendirilecektir. Yağ alma havuzunda oluĢacak yağ-su karıĢımı lisanslı geri dönüĢüm
tesislerine ait araçlara teslim edilecektir. Fluxlama ünitesinden açığa çıkacak demire doygun
haldeki flux ise flux rejenerasyon ünitesinde yeniden kullanılabilir hale getirilecektir.
Tesisten kaynaklanacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tamamı, konusu ile ilgili Çevre
ve ġehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiĢ lisanslı tesislere teslim edilecektir.
Tesise ait bacalara toz tutma ve baca gazı yıkama sistemi konumlandırılacağından
ve baca gazı emisyonları düzenli olarak yetkilendirilmiĢ ölçüm laboratuarlarına ölçtürülerek,
ölçüm sonuçları Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟na sunulacağından, tesisten kaynaklanacak
emisyonların da kontrol atında tutulacağından, en yakın tesise ve en yakın yerleĢime
olumsuz bir etkisi söz konusu olmayacaktır.
III.4. Nüfus Hareketleri (Sağlanacak Ġstihdam, Ekonomik DeğiĢiklikler, Göç Hareketi)
Konya‟nın nüfusu 2012 yılı sonuçlarına göre, 2.052.281 olarak belirlenmiĢtir. Konya
nüfusunun % 76‟lık kısmı il ve ilçe merkezlerinde %24‟ lük kısmı köy ve beldelerde
yaĢamaktadır. Konya 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 6. sırada yer almaktadır.
Tablo-22: Konya Nüfus Verileri
Toplam Ġl Nüfusu
Ġl/Ġlçe Merkezi Dağılımı
Belde ve köyler Dağılımı
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
2.052.281
1.014.292
1.037.989
1.563.863
773.948
789.915
488.418
240.344
248.074
Konya ilinin ekonomisi tarıma ve özellikle buğday tarımına dayanır. Türkiye‟nin
buğday ambarı sayılır. Faal nüfusun % 75‟i tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve
ormancılıkla uğraĢır. Yıllık safi gelirinin % 40‟ı tarımdan elde edilir. Konya il topraklarının %
90‟dan biraz fazlası tarıma elveriĢlidir.
Projenin gerçekleĢtirileceği Konya OSB, sürekli geliĢim gösteren ve farklı sektörleri
içine alan bir bölgedir. OSB geniĢleme alanının da devreye girmesi ile yeni sektörler ve yeni
yatırımcılar bölgeye göç etmektedir. Bu nedenle sürekli göç alan bir bölgedir.
Planlanan projenin inĢaat döneminde 30 kiĢinin, iĢletme döneminde ise 50 kiĢinin
çalıĢtırılması planlanmaktadır. Her bir iĢçinin ortalama 4 kiĢilik bir nüfusu geçindireceğinden
hareketle, projenin gerçekleĢtirilmesi ile, inĢaat döneminde 120 (30 x 4) kiĢi, iĢletme
döneminde ise; 200 kiĢinin (50 x 4) geçiminin sağlanacağı düĢünülmektedir. Proje
kapsamında çalıĢtırılacak personel, Konya ilinden istihdam edilecektir.
72
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
III.5. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı
Proje kapsamında uygulanacak Elektrifikasyon Planı Ek-3/e’de verilmiĢtir.
III.6. Proje Kapsamında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği,
Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı Ve Bu Suların Kullanım
Amaçlarına Göre Miktarları (tüm üniteler için saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı
hesaplanması), Suyun Kullanıldığı Ünite- Kullanım Amacı-Kullanım Kaynağı-Kullanım
Miktarı (saatlik, günlük ve yıllık- tablo Ģeklinde hazırlanması), OluĢacak Atık Suların
Cins Ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri Ve DeĢarj Edileceği Ortamlar, Atıksu Arıtma
Tesislerinin Tipi Ve Özelliklerinin Açıklanması (Burada gerekli izinler alınmalı ve izin
belgeleri rapora eklenmelidir.)
III.6.1. ĠnĢaat AĢaması:
Tesiste inĢaat ve kurulum aĢamasında 30 kiĢinin çalıĢması ve çalıĢmaların 8 ay/yıl,
25 gün/ay olmak üzere toplam 200 gün sürmesi planlanmaktadır. ĠnĢaat aĢamasında
kullanılacak suyun tamamı, kullanım sonrası evsel atıksu niteliğinde olacaktır. Buradan
hareketle;
ÇalıĢacak KiĢi Sayısı
KiĢi BaĢına DüĢen Günlük Su Kullanımı
Günlük Toplam Su Kullanımı
Kullanılan Su/Atık su Oranı
Günlük OluĢan Atık su
: 30 kiĢi
: 150 lt/gün
: 4,5 m³/gün
: 1/1
: 4.5 m³/gün
‘Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları’ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh.Fak. Doç.Dr .Hikmet TOPRAK Çevre Müh
Böl.,İZMİR,1996.
ĠnĢaat ve kurulum dönemi boyunca kullanılacak 4,5 m3/gün x 200 gün = 900 m3 su
Konya OSB su Ģebekesinden karĢılanacaktır. ĠnĢaat aĢamasında meydana gelecek atık su
ise yine Konya OSB Kanalizasyon sistemine deĢarj edilecektir. Konya OSB Müdürlüğünden
alınan Su Temin Yazısı Ek-3/f‟de ve Atıksu Konulu İzin Yazısı Ek-3/g‟de verilmiĢtir.
III.6.2.ĠĢletme AĢaması
III.6.2.1. Evsel Su Kullanımı ve Evsel Atıksu
Tesisin iĢletme aĢamasında 50 kiĢinin çalıĢacağı planlanmıĢtır.
ÇalıĢacak KiĢi Sayısı
KiĢi BaĢına DüĢen Günlük Su Kullanımı
Günlük Su Kullanımı
Kullanılan Su/Atık su Oranı
Günlük OluĢacak Atıksu Miktarı:
: 50 kiĢi
: 150 lt/gün*
: 7,5 m³/gün
: 1/1*
: 7,5 m³/gün
Kaynak: „Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları‟ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr . Hikmet TOPRAK Çevre Müh
Böl.,ĠZMĠR,1996.
Tesisin iĢletme aĢamasında kullanılacak suyun Konya Organize Sanayi Bölgesi su
Ģebekesinden karĢılanması ve evsel nitelikli atıksuların da Konya OSB kanalizasyon
sistemine deĢarj edilmesi planlanmaktadır. Konya OSB Müdürlüğünden alınan Su Temin
Yazısı Ek-3/f‟de ve Atıksu Konulu İzin Yazısı Ek-3/g‟de verilmiĢtir.
73
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
III.6.2.2.Endüstriyel Nitelikli Su Kullanımı ve Atıksu
Tesisin iĢletme aĢamasında endüstriyel nitelikli su kullanımı; havuzlarda kullanılacak
su(ilk kurulum ve ilave kullanım), baca gazı yıkama(scrubber) sisteminde kullanılacak su,
tesis içi temizliğinde kullanılacak su ve soğutma suyu olarak tanımlanabilir.
a) Kaplama Havuzlarının Kurulumunda Su Kullanımı
Tesisin faaliyete alınması aĢamasında; Sıcak Daldırma Yöntemi Ġle Galvaniz Kaplama
Prosesi‟nin ön iĢlemleri olarak tanımlanan; yağ alma, asit ile yüzey temizleme, durulama,
fluxlama ve soğutma tanklarının ilk kurulumları gerçekleĢtirilecektir. Ġlk kurulumda her bir
havuzda kullanılacak su miktarı Tablo-23‟de verilmiĢtir.
Tablo-23: Proje Kapsamında Kullanılacak Kaplama Havuzlarının Kurulumunda Kullanılacak Su Miktarı
Kaplama Havuz Ġsmi
Kaplama Havuz Hacmi
(m3)
46,87
421,83
Kullanılacak Su
Yüzdesi(%)
90
48
YAĞ ALMA TANKI
ASĠT ĠLE YÜZEY TEMĠZLEME VE
HATALI ÜRÜN SÖKME TANKI
DURULAMA TANKI
93,74
100
FLUXLAMA TANKI
46,87
90
SOĞUTMA TANKI
46,87
100
ÇĠNKO KAPLAMA TANKI
46,87
1
ĠLK KURULUMDA KULLANILACAK TOPLAM SU MĠKTARI
Kullanılacak Su Miktarı
(m3)
42,18
202,47
93,74
42,18
46,87
46,87
474,31
b) Kaplama Havuzlarının Kullanımında Ġlave Su Kullanımı
Tesiste konumlandırılacak;
Yağ Alma Tankında; ilk kurulum sonrası gerçekleĢtirilecek sürekli kullanımda, tanka
daldırılan malzemelerden suya karıĢan yağ, tankın üzerinden sıyrılarak alınacak ve lisanslı
atık yağ geri kazanım tesislerine teslim edilecektir. Bu esnada tanktan eksilen su kadar, ilave
su kullanımı olacaktır. Yağ alma tankına aylık 1 m3, dolayısı ile yıllık 12 m3 taze su ilavesi
yapılacaktır. Söz konusu ilave su, Konya OSB su Ģebekesinden karĢılanacaktır. Yağ alma
tanklarından herhangi bir atıksu çıkıĢı olmayacaktır.
Asit İle Yüzey Temizleme ve Hatalı Ürün Galvaniz Sökme Tanklarında; ilk kurulum
sonrası, durulama tankları atıksuları ve bunlara ilave olarak 434,88 m3/yıl taze su kullanımına
ihtiyaç duyulacaktır. Hesaplamalar aĢağıda detaylandırılmıĢtır.
Durulama tanklarının değiĢimleri esnasında açığa çıkacak fazla asit ile kirlenmiĢ
sular, asit tanklarına aktarılacak ve üzerine asit ilavesi yapılarak yeniden kullanılmıĢ
olacaktır. Asit tanklarında kullanılacak karıĢım, kullanılamaz hale geldiğinde, çürük asit
tanklarına aktarılacak ve lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Bu nedenle;
prosesin bu aĢamasından da herhangi bir atıksu çıkıĢı olmayacaktır. Havuzların tamamen
değiĢtirilmesi gereken durumlarda(bakım, tamamının çürümesi vb) çürük asit tankları
kullanılmayacak, tesise getirilecek lisanslı araçlara, direk dolum yapılabilecek hatla boĢaltım
yapılacaktır.
Tesisin tam kapasite ile çalıĢtırılması durumunda, asit tanklarının 3 ayda bir tamamen
değiĢtirilmesi gerekebilecektir. Buradan hareketle asit ile yüzey temizleme ve hatalı ürün
galvaniz sökme havuzunun 4 tam kurulumunda ihtiyaç duyulacak toplam su miktarı;
202,47 m3 x 4 kurulum/yıl = 809,88 m3/yıl suya ihtiyaç duyulacaktır.
74
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Durulama
havuzlarından
kaynaklanacak
yıllık
375
m3
su,
atıksuya
dönüĢtüğünde(değiĢim sonrası) asit ile yüzey temizleme ve hatalı ürün galvaniz sökme
havuzlarına alınacağından;
809,88 m3/yıl – 375 m3/yıl = 434,88 m3/yıl taze su kullanımı gerçekleĢecektir. Taze su, Konya
OSB su Ģebekesinden karĢılanacaktır.
Asit ile yüzey temizleme havuzlarının kurulumlarında kullanılacak durulama tankları
atıksuları, asit ile yüzey temizleme havuz kurulumlarında aynı zamanda kullanılacak taze
sular da dikkate alınarak, havuz doygunluğunu olumsuz yönde etkilemeyecektir.
Durulama Tanklarında; kullanılan suyun 3 ayda 1 defa değiĢtirilmesi ve buna bağlı olarak
bu bölümde yılda 375 m3 su kullanılması planlanmaktadır. Yılda 4 periyot olarak revize
edilecek tanklardan kaynaklanacak atıksular, asit ile yüzey temizleme tanklarında karıĢım
hazırlamada kullanılacaktır. Bu nedenle, bu bölümden kaynaklı ve kanalizasyona deĢarj
edilecek herhangi bir atıksu oluĢmayacaktır.
Fluxlama Tankında; ilk kurulum sonrası ilave su kullanımı olmayacaktır. Flux rejenerasyon
bölümünde geri kazanılacak flux karıĢımı yeniden sisteme dahil edilecek, bu nedenle bu
bölümden kaynaklı herhangi bir atıksu çıkıĢı da olmayacaktır.
Soğutma Tankında; ilk kurulum sonrası, buharlaĢan su kadar su ilavesi yapılacaktır. Tesiste
iĢleme giren tüm malzemelerin bu iĢleme alınmayacağı, sadece acil sevkiyatlarda
kullanılacağı düĢüncesinden hareketle yıllık ilave edilecek su miktarının 20 m 3 olacağı
hesaplanmıĢtır. Prosesin bu aĢamasında herhangi bir atıksu çıkıĢı olmayacaktır.
Çinko kaplama tankının; ilk kurulumu sonrası içeriğindeki çinko yüzdesi düzenli olarak
ölçülerek %99.9 çinko içeriğinin devamlılığı sağlanacaktır. Bu tanklarda kullanılan su miktarı
çok az olacağından, baca gazı yıkama sisteminden kaynaklanacak 0,16 m3/gün miktarındaki
atıksu, çinko kaplama tankında yeniden kullanılacaktır.
Tesiste konumlandırılacak havuzların bakım periyotlerında yapılacak çalıĢmalarda,
havuzların tamamından kanalizasyon hattına herhangi bir atıksu deĢarjı olmayacaktır.
c) Baca Gazı Yıkama Sisteminde Kullanılacak Su
Baca gazı arıtma ünitesi ilk olarak çalıĢtırılmaya baĢlandığında sisteme 4 m3 su
alınacaktır. Baca gazı arıtma sistemine alınacak 4 m3 miktarındaki su, baca gazı arıtma
sisteminde 1 ay boyunca devir daim kullanılacak, ay sonlarında(yılda 12 defa) deĢarj edilerek
aynı miktarda (4 m3) su alımı gerçekleĢtirilecektir. Buradan hareketle, günlük su ihtiyacının
ortaya konulabilmesi için Ģöyle bir hesaplama yoluna gidilmiĢtir.
4
m3/defa * 12 defa/yıl = 48 m3/yıl su kullanımı olacaktır. Günlüğe çevrildiğinde ise;
48 m3/yıl:300 gün/yıl=0,16 m3/gün su kullanımı varsayılabilir.
Bu bölümden kaynaklanacak atıksular, flux tanklarına aktarılacaktır. Bu nedenle
herhangi bir atıksu çıkıĢı olmayacaktır.
d) Tesis Ġçi Temizliğinde Kullanılacak Su
Tesiste gerçekleĢtirilecek günlük temizlikte 3 m3 su kullanılması planlanmıĢtır. Söz
konusu iĢlemden günlük 3 m3 atıksu çıkıĢı olacak ve oluĢacak atıksu OSB kanalizasyon
hattına deĢarj edilecektir.
75
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Bu planlamalardan hareketle; tesisin iĢletmesi aĢamasında evsel kullanım sonrası 7,5
m3/gün ve temizlik iĢleminden kaynaklanacak 3 m3/gün, toplam 10,5 m3/gün atıksuyun
dıĢında herhangi bir atıksu deĢarjı olmayacaktır.
Tesiste konumlandırılacak tüm tankların sızdırmazlığı ve kapalı sistemlerde
çalıĢılacağı göz önünde bulundurularak, tesis içi temizliğinden kaynaklanacak atıksuların da
evsel nitelikli olacağı planlanmıĢtır.
Tesisten kaynaklanacak 10,5 m3/gün atıksuyun, Konya OSB kanalizasyon hattına
bağlantısı yapılmadan önce, OSB teknik personelleri nezaretinde, kanalizasyona deĢarj
noktasından numune alımı gerçekleĢtirilecek ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiĢ Laboratuarlardan birine analizi yaptırılarak, analiz sonuçları ile OSB
Müdürlüğüne müracaatta bulunulacaktır.
Yaptırılacak analizlerde dikkate alınacak ve takip edilecek parametreler Tablo-24‟de
verilmiĢtir.
Tablo 24: SKKY“Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri ve Tablo 25 ÇakıĢtırması
Neticesinde Tesiste Analizi Yaptırılması Gereken Parametreler
PARAMETRE
BĠRĠM
KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI (KOĠ)
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
YAĞ VE GRES
AMONYUM AZOTU (NH4-N)
KADMĠYUM (Cd)
DEMĠR (Fe)
FLORÜR (Fˉ)
ÇĠNKO (Zn)
BALIK BĠYODENEYĠ (ZSF)
pH
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
-
Tablo 15.7
Metal Sanayi
Parametreleri
200
125
20
400
0.1
3
50
5
10
6-9
Tablo 25
Parametreleri
4000
500
250
2
10
6,5-10
Tesise Ait Atıksu
Parametreleri
ˠ
ˠ
ˠ
ˠ
ˠ
ˠ
Tesisin iĢletilmesi aĢamasında ve bakım dönemlerinde kanalizasyon sistemine deĢarj
edilecek proses kaynaklı atıksu çıkıĢı olmayacağından söz konusu sınır değerlerin
sağlanacağı düĢünülmektedir.
Tesisin faaliyete geçmesinin ardından, tesis çıkıĢ sularından OSB Müdürlüğü
elemanları nezaretinde alınacak atıksu numunelerinde yaptırılacak analizlerde, Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği Tablo 25 sınır değerlerinin sağlanamadığının tespiti halinde, tesisten
kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi kurulacağı taahhüt
edilmektedir. Yaptırılacak atıksu arıtma tesisi, atıksu karakteristiği dikkate alınarak
planlanacağından Ģu an kapasitesi ile ilgili detay verilememektedir. Ancak, bu durumun
gerçekleĢmesi halinde, yaptırılacak atıksu arıtma tesisinin özellikleri ile ilgili detaylar Konya
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟ne sunulacaktır.
Tesisten kaynaklanacak atıksuların bertarafında, 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı
Resmi Gazete‟de Yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”(R.G DeğiĢiklik
13.02.2008-26786/30.03.2010-27537/24.04.2011-27914, 25.03 2012-28244) hükümlerine
uyulacaktır.
76
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
III.7.a. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları,
Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne
Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, OluĢacak Emisyonlar Ve
Alınacak Önlemler
ĠnĢaat AĢaması
Planlanan proje kapsamında; 2.724 m2 proses binası, 1.183 m2 bodrum, 1.069 m2 3
katlı idari bina, 1.246 m2 tek katlı depo olmak üzere toplam 6.222 m2 kapalı ve 13.699,41 m2
açık olmak üzere toplamda 19.921,41 m2‟lik alan kullanılacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında öncelikle hafriyat çalıĢmaları yapılacak akabinde betonarme bina
kurulumlarına geçilecektir. Hafriyat derinliği proses binasının yapılacağı yerde, fırınının
yerleĢtirileceği bölümde 3,5 m, diğer kısımlarda 1.5 m. arasında değiĢkenlik gösterecektir. Bu
nedenle; hafriyat hesabı yapılırken; 2.742 m2‟lik kısım için derinlik ortalama 2,5 m., idari bina
için 356 m2 zemin alanı(1.069 m2/3 kat) dikkate alınarak hafriyat yapılacak kalan zemin alanı
1.602 m2 için hafriyat derinliği 1,5 m. alınmıĢtır.
2.742 m2 x 2,5 m
1.602 m2 x 1,5 m
hesaplanmıĢtır.
= 6.855 m3
= 2.403 m3 olarak planlanarak toplam hafriyat miktarı; 9.258 m3 olarak
Ortaya çıkacak hafriyat toprağının birim ağırlığı 1,6 ton/ m3 kabul edilirse, toplam
hafriyat miktarı, 9.258 m3 x 1,6 ton/ m3 = 14.812 ton’dur. Hafriyat iĢlemlerinin, yapılan
planlanamaya göre 50 günde tamamlanması beklenmektedir. Buna göre günlük yapılacak
hafriyat miktarı;
14.812 ton / 50 gün = 296 ton/gün
olarak hesaplanmıĢtır. Günde 10 saat çalıĢılması planlanmıĢ olup, saatlik hafriyat miktarı 30
ton olarak hesaplanmıĢtır.
OluĢan toz miktarının hesaplanmasında; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği Ek-12‟de yer alan Tablo 12.6‟da verilen emisyon faktörleri dikkate alınmıĢtır.
Tablo.25 Kullanılan Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
Sökme
Emisyon Faktörleri kg/ton
Kontrolsüz
Kontrollü
0,025
0,0125
Kontrolsüz:
Sökme iĢlemleri sırasında; 30 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0.75 kg/saat
Kontrollü:
Sökme iĢlemleri sırasında; 30 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 0.37 kg/saat
toz oluĢumu beklenmektedir. Yapılacak hafriyat çalıĢmalarında; tozuma yapmadan doldurma
boĢaltma yapılacak, hafriyat malzemesinin bir kısmı fabrikanın çevre düzenlemesinde
kullanılacak, kalan kısmı ise Konya BüyükĢehir Belediyesi Hafriyat Atığı Depolama Alanına
nakledilecektir.
77
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ĠĢletme AĢaması
Proje kapsamında kullanılacak makine ekipmanın büyük bir kısmı elektrik enerjisi ile
çalıĢacaktır. Tesiste kullanılacak elektrik enerjisi miktarı 435,5 KWh olarak planlanmıĢ olup,
OSB Trafosundan temin edilecektir.
Ayrıca; kurutma iĢleminde kullanılacak sıcak havanın temini için 1 adet ve tesisin idari
bölümünün ısıtılması için 1 adet olmak üzere toplam 2 adet doğalgazlı brülör kullanılacaktır.
Tesisin iĢletilmesi aĢamasında 325,45 m3/saat doğalgaz kullanımı gerçekleĢecektir.
Kullanılacak doğalgazın kimyasal pozisyonu Tablo-26‟da ve kullanılacak doğalgazın fiziksel
ve kimyasal özellikleri Tablo-27‟de verilmiĢtir.
Tablo-26: Kullanılacak Doğalgazın Kimyasal Pozisyonu
Metan
CH4
min 82 %
Etan
C2H6
max 12 %
Propan
C3H8
max 4 %
Butan
C4H10
max 2,5 %
Karbondioksit
CO2
max 3 %
Oksijen
O2
max 0,5 %
Azot (Nitrojen )
N2
max 5,8 %
Hidrojen sülfür
H2S
max 5,35 mg/m3
Pentan ve Diğer Ağır Karbonlar
max 1 %
Tablo-27: Kullanılacak Doğalgazın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
SıvılaĢma noktası
Ġzafi Yoğunluk (hava = 1,2931 kg/m3 )
Sıvı gazın yoğunluğu (su = 1)
Kritik nokta
TutuĢma noktası
Yanma aralığı
Teorik Yanma sıcaklığı
Maksimum yanma hızı (havada)
Üst ısıl değeri (kcal /m3)
Alt ısıl değeri (Kcal /m3)
-163 C°
0.55 – 0.65
0.42 – 0.46
-180 C°
590 C°- 650 C°
% 5 - % 15
1960 C°
0.34 m/sn
9.155 - 10.427
8.100
Tesiste kullanılacak doğalgaz miktarı; aylık 195.274 m3, günlük 7.810,96 m3 ve
saatlik 325,45 m3 olarak planlanmıĢtır. Tesise ait ısıl güç miktarını hesaplayacak olursak;
Isıl Güç = Saatlik Yakıt Kullanım Miktarı x Yakıt Isıl Değeri x 4,18 kj/kcal
Isıl Güç = 325,45 m3/saat * 8.100 kcal/m3 * 4,18 kJ/kcal * 1 sa/3.600 sn
Isıl Güç = 3.060 KW = 3,06 MW
Tesis ısıl gücü, 3,06 MW olacağından ve bu tür tesisler; 29.04.2009 tarihli ve 27214
sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ,(R.G. DeğiĢiklik 24/12/2009-27442, 24/2/2010-27503,
25/04/2010-27562, 16/08/2011-28027, 31/12/2011-28159, 14/9/2012-28411)
Ek-2 Listesi;
Madde 1.2. AĢağıdaki yakıtları yakan tesisler.*
1.2.2. Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz)
yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW‟tan küçük olan
tesisler.
78
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
3.16. Metallerin asit veya baz ile iĢlem gördüğü tesisler.*
Ek-1 Listesi;
3.12. ĠĢleme tanklarının hacminin 30 m³ ve üzerinde olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir
proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey iĢlemesinin yapıldığı tesisler.*
Kapsamlarında yer aldığından, faaliyete geçtikten sonra emisyon konulu Çevre Ġzni
alınacaktır. Çevre Ġzin aĢamalarında, tesisten atmosfere açılacak bacalarda emisyon
ölçümleri yaptırılacaktır.
ĠĢletme aĢamasında, tesiste kullanılacak doğalgazın yakılması sonrası yanma gazları
oluĢacaktır. Doğalgaz kullanımı olacağından islilik olmayacaktır. Tesis;
 SKHKKY Ek-1 Kapsamında değerlendirildiğinde;
Ek-1‟de
adı geçen
Kanserojen,
Tehlikeli
beklenmemektedir.
Madde
çıkıĢlarının
olması
 SKHKKY Ek-2 Kapsamında Değerlendirildiğinde;
Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin emisyonların merkezinden itibaren SKHKKY Ek-4
de verilen esaslara göre tespit edilmiĢ baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarı çapa
sahip alan, tesis etki alanıdır. Zeminden itibaren emisyonların effektif yüksekliği
(h+h) 30 m‟den daha az olan tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 1 km
olan kare Ģeklindeki alandır. Tesis etki alanı 1 km2‟dir. Tesisin faaliyete geçmesi ile,
akredite laboratuarlara emisyon ölçümleri yaptırılacak ve Ek-2 Tablo 2.2‟de verilen
UVS ve KVS Değerleri ile Kademeli Azaltım Tablosundaki değerler sağlanacaktır.
 SKHKKY Ek-4 Kapsamında Değerlendirilmesi; Yakma tesislerinden kaynaklanan
baca gazı hızı (SKHKKY Ek-4):Atık gazlar serbest hava akımı tarafından,
engellenmeden taĢınabilecek biçimde dikey çıkıĢla atmosfere verilmelidir. Bu amaçla;
baca kullanılmalı, anma ısıl gücü 500 kW‟nın üzerindeki tesisler için (Tesis ısıl gücü
3,06 MW), gazların bacadan çıkıĢ hızları en az 4 m/s olmalıdır. Büyük ölçekli sanayi
tesisleri kategorisinde yer alacak tesiste(anma ıslı gücü>1,2 MW) fiili baca
yüksekliğinin tabandan en az 10 m. ve çatı üstünden yüksekliğinin ise en az 3 m.
olması yeterlidir.
 SKHKKY Ek-5 Kapsamında Değerlendirilmesi; A)Birinci Grup Tesisler(Yakma
Tesisleri) Madde 5 Gaz Yakıtlı Tesisler kategorisinde yer aldığından Çevre Ġzni alımı
esnasında bacalarında yaptıracağı emisyon ölçümlerinde Tablo-28‟de verilen sınır
değerlere uyulacaktır.
Tablo-28: Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri *(SKHKKY Ek-5 Tablo 5.2.)
Yakıtlar
Kükürtdioksit
mg/Nm3
100
Karbonmonoksit
mg/Nm3
100
Doğal Gaz, LPG,
Rafineri gazı
Kok Fabrikası Gazı
200
100
Biyogaz
800
100
*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.
Azot dioksit
mg/Nm3
800
Toz
mg/Nm3
10
100
100
Tesiste konumlandırılacak doğalgaz bacalarının dıĢında da emisyon kaynakları
bulunacaktır. Tesis faaliyeti kapsamında ıslak proses ve galvanizleme bölümünde süreç
geregi emisyon oluĢumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle bu bölümlerde oluĢacak
emisyonların kontrolü için iki bölüm bir birinden bağımsız Ģekilde kapalı ortama alınacaktır.
79
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Ön yüzey iĢlem asit odasında oluĢacak gaz çıkıĢlarının toplanması için
kapatma(enclosure) iĢlemi uygulanacaktır. Kapalı asit odası içinde oluĢacak atık gazlar,
kapatma yan yüzündeki menfezler aracılığı ile emilerek kolektörler kanalı ile gaz yıkayıcıya
ulaĢtırılacaktır. Klapeler negatif basınç nedeniyle açılacak ve hacim temiz hava ile
beslenecektir. Atık gaz kolektörlerinin kesit alanı gaz hızı 9-11 m/sn olacak Ģekilde
tasarlanacaktır. Aside dayanıklı malzemeden üretilecek fanlar, atık gazları kolektör boruları
vasıtasıyla toplayacak ve gaz yıkama ünitesine gönderecektir. Baca gazı yıkama iĢlemi
sadece su ile gerçekleĢtirilecek olup, baca gazı yıkama suyu, asit tanklarında yeniden
kullanılacaktır. Borulama sistemi, bu Ģekilde tasarlanmıĢtır. YıkanmıĢ gazlar, atmosfere çatı
kodundan 1.5 m. yüksekliğinde konumlandırılacak baca ile salınacaktır. Tesis bacasında
konumlandırılacak ve atık gazların yıkama iĢleminin gerçekleĢtirileceği baca gazı yıkama
sistemi, 2,2 m. çapında ve 6 m. yüksekliğinde planlanmıĢtır. Scrubber Ünitesi ĠĢ Akım
ġeması ġekil-22‟de verilmiĢtir.
ġekil-22: Scrubber Ünitesi ĠĢ Akım ġeması
80
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ġekil-23: Scrubber Ünitesi Havuz Holü YerleĢim ġeması
Resim-7: Asit Odası Gaz Toplama Sistemi Gaz Yıkayıcı ve Bacasından Görünüm
Diğer bölüm olan galvanizleme (çinko havuzu) ünitesinde ise aynı Ģekilde oluĢacak
emisyonlar kapalı sistem ile diğer ortamlardan ayrıĢtırılarak havalandırma sistemi ile toz
filtrelerinden geçirilmesi sağlanacaktır. Galvanizleme bölümünden çinko toz emisyonları filtre
sistemlerinden arıtılması sağlanarak hem uçuĢan çinko tozları geri kazanılacak hem de
SKHKKY‟nin hükümlerine uyacak Ģekilde emisyon azaltımına gidilecektir. Bu nedenle, çinko
81
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ergitme potasının konumlandırılacağı alana, oluĢacak beyaz çinko tozlarının toplanması
amacıyla enclosure(ocak üstü kapatma) sistemi kurulacaktır. Dalma baĢlangıcında sistem
otomatik olarak devreye geçecektir. Tasarlanan sistem; iĢlem sırasında oluĢacak beyaz
çinko tozunu emecek ve filtre torbaları dıĢında toplayacaktır.
Resim-11: Çinko Ergitme Potası Etrafına Konumlandırılacak Ocak Üstü Kapatmadan Görünüm
82
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Resim-12: Çinko Havuzu Filtre Sistemlerinden Görünüm
Tesisin faaliyete geçmesi ile, emisyon ölçümleri yaptırılacak ve Sanayi Tesislerinden
Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyularak Emisyon konulu Çevre
Ġzni alınması için gerekli iĢlemler yapılacaktır. (Uygunluk Belgesi, Geçici Faaliyet Belgesi
alınması, Emisyon ölçümlerinin yaptırılarak e-imza ile Çevre Ġzin baĢvurusunun yapılması)
Koku Emisyonu:
Tesiste kokuya sebep olabilecek bölüm ön yüzey iĢleminin gerçekleĢtirileceği asit
odasıdır. Ön yüzey iĢlem asit odasında oluĢacak gaz çıkıĢlarının toplanması için
kapatma(enclosure) iĢlemi uygulanacaktır.
Kapalı asit odası içinde oluĢacak atık gazlar, kapatma yan yüzündeki menfezler
aracılığı ile emilerek kolektörler kanalı ile gaz yıkayıcıya ulaĢtırılacaktır. Klapeler negatif
basınç nedeniyle açılacak ve hacim temiz hava ile beslenecektir.
Aside dayanıklı malzemeden üretilecek fanlar, atık gazları kolektör boruları vasıtasıyla
toplayacak ve gaz yıkama ünitesine gönderecektir. Baca gazı yıkama iĢlemi sadece su ile
gerçekleĢtirilecek olup, baca gazı yıkama suyu, asit tanklarında yeniden kullanılacaktır.
Borulama sistemi, bu Ģekilde tasarlanmıĢtır. YıkanmıĢ gazlar, atmosfere çatı kodundan 1.5
m. yüksekliğinde konumlandırılacak baca ile salınacaktır. Tesis bacasında konumlandırılacak
ve atık gazların yıkama iĢleminin gerçekleĢtirileceği baca gazı yıkama sistemi ile tesisten
kaynaklanabilecek kokunun minimuma indirgeneceği düĢünülmektedir.
Diğer bölüm olan galvanizleme (çinko havuzu) ünitesinde ise, oluĢacak emisyonların
kapalı sistem ile diğer ortamdan ayrıĢtırılarak havalandırma sistemi ile toz filtrelerinden
geçirilmesi sağlanacaktır. Galvanizleme bölümünden çinko toz emisyonları filtre
sistemlerinden arıtılması sağlanarak hem uçuĢan çinko tozları geri kazanılacak hem de
SKHKKY‟nin hükümlerine uyacak Ģekilde emisyon azaltımına gidilecektir. Bu nedenle, çinko
ergitme potasının konumlandırılacağı alana, oluĢacak beyaz çinko tozlarının toplanması
amacıyla enclosure(ocak üstü kapatma) sistemi kurulacaktır. Dalma baĢlangıcında sistem
otomatik olarak devreye geçecektir. Tasarlanan sistem; iĢlem sırasında oluĢacak beyaz
çinko tozunu emecek ve filtre torbaları dıĢında toplayacaktır. Bu nedenle; bu bölümde de
koku emisyonu oluĢmayacağı düĢünülmektedir.
83
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tesisin iĢletilmesi aĢamasında; 04.09.2010 tarihli 27692 sayılı resmi gazetede
yayımlan ve 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren “Kokuya Sebep Olan Emisyonların
Kontrolü Yönetmeliği”‟ hükümlerine uyulacaktır.
III.7.b. Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi Ve Ġklim DeğiĢikliklerine Etkileri,
Planlanan proje, 25/04/2012 Tarih ve 28274 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının TakibiHakkında Yönetmelik” Ek-1 Listesinde yer
almamaktadır.
Ayrıca; tesisten kaynaklanacak emisyon çıkıĢlarında Bölüm III.7.a.‟daki tedbirlerin
alınması ile beraber yaptırılacak emisyon ölçümleri ile tesisin çevre kirliliğine minimum
düzeyde etkisi olduğu raporlandırılacak ve belgelendirilecektir. Yaptırılacak emisyon
ölçümleri; tesisin Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Ek-1 Listesinde yer alması sebebiyle Bakanlık Makamına sunulacaktır.
III.8. Proje Kapsamında Üretim Nedeni Ġle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün
Kaynakları Ve Seviyesi, Gürültüyü Azaltmak Ġçin Alınacak Önlemler
III.8.1.ĠnĢaat AĢaması
Tesisin inĢaat aĢamasında kullanılacak makine ve ekipmanlar Tablo-29‟da verilmiĢtir.
Tablo-29: ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar
Makine Cinsi
Kamyon
Dozer
Vinç
Silindir
Sayısı
3
1
1
1
ĠnĢaat aĢamasında kullanılacak makine ve ekipmanlar aynı anda kullanılmayacak
olup, hesaplamalarda aynı anda kullanıldığı varsayılarak hareket edilmiĢtir.
Tablo 30. ĠnĢaat ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Gürültü Seviyeleri
ĠNġAAT EKĠPMANI
Kamyon
Dozer
Vinç
Silindir
ADET
ORTALAMA GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ
3
1
1
1
101 dB
103 dB
101 dB
105 dB
Kullanılacak ekipmanlar ve gürültü seviyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Açık Alanda
Kullanılan Teçhizat Tarafından OluĢturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile Ġlgili
Yönetmeliğin 5. maddesinde verilen ses güç seviyelerine göre aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.
AĢağıdaki tabloya göre;
84
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-31: Açık Alanda Kullanılan Teçhizatın Ses Gücü Seviyeleri
Net kurulu güç
P (kW),
Elektrik gücü
Pel (1) (kW),
Uygulama kütlesi
(kg),
Kesme geniĢliği
L (cm)
Teçhizatın tipi
Müsaade edilen ses gücü seviyesi
dB/1 pW
m
3
Temmuz
2004‟den
itibaren
I. Safha
3 Ocak 2006‟dan
itibaren
II. Safha
P≤8
108
105(2)
8 < P ≤ 70
109
106(2)
P > 70
89 + 11 log P
86 + 11 log P(2)
P ≤ 55
106
103(2)
P > 55
87 + 11 log P
84 + 11 log P(2)
Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, tekerlekli
kazıcı-yükleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler,
yükleyici tipli toprak doldurmalı sıkıĢtırıcılar, içten
yanmalı motor tahrikli karĢı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı
kamyonlar, hareketli vinçler, sıkıĢtırma makineleri
(titreĢimsiz silindirler), kaldırım perdah makineleri,
hidrolik güç oluĢturma makineleri
P ≤ 55
104
101(2)(3)
P > 55
85 + 11 log P
82 +
P(2)(3)
Kazıcılar, eĢya taĢımak için yük asansörleri, yapı
(konstrüksiyon) vinçleri, motorlu çapalama makineleri
P ≤ 15
96
93
P > 15
83 + 11 log P
80 + 11 log P
m ≤ 15
15< m < 30
m ≥ 30
107
94 + 11 log m
96 + 11 log m
105
92 + 11 log m(2)
94 + 11 log m
98 + log P
96 + log P
Pel ≤ 2
97 + log Pel
95 + log Pel
2 < Pel ≤ 10
98 + log Pel
96 + log Pel
Pel > 10
97 + log Pel
95 + log Pel
SıkıĢtırma makineleri (titreĢimli
levhalar, titreĢimli çekiçler)
Paletli dozerler,
yükleyiciler
paletli
silindirler,
yükleyiciler,
Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler
titreĢtirici
paletli
kazıcı
Kule vinçleri
Kaynak ve güç jeneratörleri
11
log
P ≤ 15
99
97
Kompresörler
P > 15
97 + 2 log P
95 + 2 log P
(1) Kaynak jeneratörleri için Pel : Ġmalatçı tarafından verilen faktörün en küçük değeri için bilinen yük gerilimi ile çarpılan
klasik kaynak akımı.
Güç jeneratörleri için Pel : ISO 8528-1: 1993 standardının madde 13. 3. 2‟sine göre ana güç.
(2) II. Safhaya ait değerler aĢağıdaki ekipman tipleri için tamamen örnek niteliğindedir:
arkasından yürünen titreĢimli silindirler,
titreĢimli plakalar (> 3 kW)
titreĢimli çekiçler
dozerler (çelik raylı)
yükleyiciler (çelik raylı > 55 kW)
içten yanmalı motorla çalıĢan karĢı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar
sıkıĢtırma parçalı kaldırım perdah makineleri
elle tutulan içten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30)
çim biçme makineleri, çim düzeltme makineleri / çim kenar düzeltme makineleri
Kesin değerler, Komisyonun yapacağı değiĢikliklere bağlı olacaktır. Böyle bir tadilat olmaması durumunda I. Safhaya
ait değerler II. Safha için geçerli olmaya devam edecektir.
(3) Tek motorlu seyyar vinçler için, I. Safhaya ait değerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecektir. Bu
tarihten sonra II. Safha değerleri geçerli olacaktır.
Ġzin verilen ses gücü seviyesi en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5‟ten küçükler için küçük sayı, 0,5‟e eĢit veya
büyükler için büyük sayı kullanılır).
Sahada kullanılan ekipmanların oluĢturacağı gürültü düzeyleri, ekipmanların motor
güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilesi için yukarıdaki tabloda
belirtilen formüller kullanılmıĢtır.
85
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Her gürültü kaynağının r mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri hesaplandıktan
sonra, r mesafesindeki EĢdeğer Gürültü Seviyeleri aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır.
EĢdeğer Gürültü Seviyesi: Leq
1 n Li / 10
Leq  10 log
10
n i 1
Leq
= 10log ( n * 10 Lw/10)
Leq
: EĢ gürültü seviyesi, dBA
n
: Gürültülü kaynak sayısı
Li
: Kaynak gürültü seviyeleri

Kamyon Ġçin (n=3 adet kamyon için)
Leq= 10 log ( n * 10Lw/10)
Leq=10 log (3* 10101/10)
Leq=105
Gürültü Seviyesi:
r mesafedeki Gürültü Seviyesi,
Lpi
Lw
r
Q
:
L pi  Lw  10 log (Q / 4r 2 )
:r Mesafedeki Gürültü Seviyesi
:Gürültü Düzeyi
:Kaynaktan uzaklık (m)
: Arazi indirgeme faktörü, 1
Kamyon (3 adet):
x = 10 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
x = 500 m
x = 1000 m
x= 3000 m
:
:
:
:
:
:
:
Dozer
:
x = 10 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
x = 500 m
x = 1000 m
x = 3000m
:
:
:
:
:
:
:
Vinç
:
x = 10 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
:
:
:
:
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 102 )
105+10 log ( ¼ x 3,14 x 502 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 1002 )
105+10 log ( ¼ x 3,14 x 2502 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 5002 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 10002 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 30002 )
=
=
=
=
=
=
=
74 dBA
60 dBA
54 dBA
46 dBA
40 dBA
34 dBA
24 dBA
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
103 +10 log ( ¼ x 3,14 x 102 )
103+10 log ( ¼ x 3,14 x 502 )
103 +10 log ( ¼ x 3,14 x 1002 )
103+10 log ( ¼ x 3,14 x 2502 )
103 +10 log ( ¼ x 3,14 x 5002 )
103 +10 log ( ¼ x 3,14 x 10002 )
103 +10 log ( ¼ x 3,14 x 30002 )
=
=
=
=
=
=
=
72 dBA
58 dBA
52 dBA
44 dBA
38 dBA
32 dBA
22 dBA
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
101+10 log ( ¼ x
101+10 log ( ¼ x
101+10 log ( ¼ x
101+10 log ( ¼ x
=
=
=
=
70 dBA
56 dBA
50 dBA
42 dBA
3,14 x 102 )
3,14 x 502 )
3,14 x 1002 )
3,14 x 2502 )
86
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
x = 500 m
x = 1000 m
x = 3000 m
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
:
:
:
( Lpi) = 101+10 log ( ¼ x 3,14 x 5002 )
( Lpi) = 101+10 log ( ¼ x 3,14 x 10002 )
( Lpi) = 101+10 log ( ¼ x 3,14 x 30002 )
:
:
:
:
:
:
:
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
( Lpi) =
= 36 dBA
= 30 dBA
= 20 dBA
Silindir:
x = 10 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
x = 500 m
x = 1000 m
x= 3000 m
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 102 )
105+10 log ( ¼ x 3,14 x 502 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 1002 )
105+10 log ( ¼ x 3,14 x 2502 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 5002 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 10002 )
105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 30002 )
=
=
=
=
=
=
=
74 dBA
60 dBA
54 dBA
46 dBA
40 dBA
34 dBA
24 dBA
Her gürültü kaynağının r mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri hesaplandıktan
sonra, r mesafesindeki EĢdeğer Gürültü Seviyeleri aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır.
Lpt için:
Her gürültü kaynağının X mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri hesap edildikten
sonra X mesafesindeki ortalama gürültü seviyeleri aĢağıdaki formülde hesaplanmıĢtır.
Lpt= 10 log10 Lpi/10
Tablo-32: Mesafelere Göre Gürültü Seviyeleri(ĠnĢaat AĢaması)
Gürültü
Kaynağı
X = 10 m
X = 50 m
Gürültü
Seviyesi
Lpt
78,8
64
X = 100 m
(En yakın tesis)
X = 250 m
X = 500 m
X = 1000 m
X= 3000 m
58
50
40,8
38.8
26,17
Atmosferik Emilimden Kaynaklanacak Azalma Hesabı
 atm  7,4 .10 8 ( f 2 r /  )
αatm= Atmosferik yutuĢ ile ses basıncı düzeyindeki düĢüĢ (dBA)
f = Ġletilen sesin frekansı (3250)
r = Kaynaktan uzaklık (m)
φ = Havanın bağıl nemi (% 60)
aatm= 7,4 * 10-8(32502*10/0,60) =0,071
Faaliyet sırasında oluĢacak net ses düzeyi; gürültü seviyesinin hesabı ise ilk 100
metrede ortalama gürültü seviyesi alınarak, 100 metreden sonra eĢdeğer gürültü
seviyesinden atmosferik yutuĢun çıkarılması ile bulunur.
Lpg=Lpt (Ġlk 100 metrede)
Lpg=Lpt-Latm (100 metreden sonra)
87
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-33: ĠnĢaat AĢamasındaki Net Gürültü Seviyeleri
Gürültü Kaynağı
X = 10 m
X = 50 m
X = 100 m
X = 250 m
X = 500 m
X = 1000 m
Hesabı
Lpt
Lpt
Lpt
Lpt-Αatm=50-7,4.10-8(32502x250/60)
Lpt-Αatm=40,8-7,4.10-8(32502x500/60)
Lpt-Αatm=38.8-7,4.10-8(32502x1000/60)
X=3000 m
Lpt-Αatm=26,17-7,4.10-8(32502x3000/60)
Gürültü Seviyesi
78,8
64
58
47
34,28
25,77
-20,93
(Sıfırın altında)
ġekil 24: ĠnĢaat Faaliyetleri Kapsamında Mesafelere Göre Kaynaklanacak Gürültü Dağılım Grafiği
Proje alanına en yakın yerleĢim yeri olan 3.000 m. mesafedeki Büyükkayacık
Mahallesi‟nden hissedilecek gürültü seviyesi sıfır değerinin altında olmakla beraber; bu
değer, 04/06/2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (DeğiĢik R.G. 27/04/201127917) Ek-7‟de verilen ve ġantiye Alanı için belirlenen Tablo 5‟deki gürültü sınır değerlerinin
oldukça altında kalmaktadır. Bu nedenle; en yakın yerleĢimin, projenin inĢaat aĢamasındaki
gürültüsünden etkilenmeyeceği düĢünülmektedir. Bu nedenle, gürültüyü azaltmak için
herhangi bir önlem alınmayacak, çalıĢmalar sadece gündüz saatlerinde yapılacaktır.
Tablo–34: ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Ek-7 Tablo 5)
Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)
Bina
Yol
Diğer kaynaklar
Lgündüz (dBA)
70
75
70
88
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
III.8.2.ĠĢletme AĢaması
ĠĢletme aĢamasında tesiste üretim sırasında kullanılacak ekipmanlar, gürültü
kaynaklarını oluĢturacaktır. Her ne kadar ekipmanların %90‟lık kısmı kapalı alanda
kullanılacak olmasına rağmen, söz konusu ekipmanların ses gücü düzeyleri ve toplam
gürültü düzeyinin hesaplaması Ç.G.D.Y. Yönetmeliği‟ne göre yapılmıĢtır. Gürültü kaynakları
noktasal kaynak olarak alınmıĢtır.
Endüstri tesislerinde “ekipmanların ses gücü düzeyi” ekipmanların gücünden
bulunur. Bu aĢamada ekipmanların toplam ses basıncı düzeyi bulunur. Yapılan hesaplamalar
ve kabuller aĢağıda verilmiĢtir. Makine güçleri verilen ses kaynaklarının "ses gücü düzeyi"
aĢağıdaki formüle göre bulunur. (Kaynak: Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven; Prof. Dr. Mehmet ÇalıĢkan O.D.T.Ü. Sürekli
Eğitim Merkezi “Çevre gürültüsüne iliĢkin Ģikayetlerin değerlendirilmesi, ölçümü, denetimi ve izlenmesine iliĢkin A Tipi sertifikaya
yönelik eğitim programı ders notları baĢlangıcındaki” Prof. H. Nevzat Özgüvenin 1985 yılında Makine Mühendisleri Odası
tarafından Yayınlanan Endüstriyel Gürültü Kontrolü kitabı” 54. sayfası formül 4-1)
W
= Wm x F
W
F
Wo
Wm
: Ses Gücü
-7
: Çevirme Katsayısı (1x10 )
-12
: Referans Güç (1x10 )
: Ekipman Gücü (watt)
Lw
= 10 x log (W/Wo)
Tesiste kullanılan ekipmanların oluĢturacağı gürültü düzeyleri, ekipmanların motor
güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilesi için yukarıdaki tabloda
belirtilen formüller kullanılmıĢtır. Tesiste kullanılması planlanan makine ve ekipmanlar, motor
güçleri ve yukarıdaki formüle göre hesaplanan ses gücü düzeyleri Tablo-35‟de verilmiĢtir.
Tablo- 35: Makine ve Ekipmanların Gürültü Düzeyleri(ĠĢletme AĢaması)
Makine ve Teçhizatın Adı
Galvaniz Monoray Vinç
Siyah Beyaz Park Çift KiriĢ Tavan Vinçi
Asit Odası Çift KiriĢ Tavan Vinçi
Kurutma Kapakları
Kurutma Konveyör
Kurutma Fırın Isı Jeneratörü
Baca Isı Geri Kazanım
Galvaniz Ocak Toztoplama Filtresi
Galvaniz Ocak Toztoplama Filtresi Isıtıcı
Galvaniz Ocak Kapama Sistemi
Kompresör
Galvaniz Fırın Hava Modülü
Beyaz ÇıkıĢ Konveyör
Asit Odası Transfer Arabası
Siyah Beyaz Park Transfer Arabası
Atık Gaz Yıkama Sistemi
Flux Rejenerasyon Sistemi
Ana Sirkulasyon Pompasi
Yardimci Sirkulasyon Pompasi
Kantar Binasi
GÜÇ
(KW)
TOPLAM GÜÇ
(W)
Lw
(Ses Gücü Düzeyi)
17
60
30
6
11
18,5
4
90
18
12
22
18,5
11
6
6
45
10
4
1,5
5
17000
60000
30000
6000
11000
18500
4000
90000
18000
12000
22000
18500
11000
6000
6000
45000
10000
4000
1500
5000
92,3
97,7
94,7
87,7
90,4
92,6
86
99,5
92,5
90,8
93,4
92,6
90,4
87,7
87,7
96,5
90
86
81,7
86,9
Tesiste kullanılacak birden çok makinelerin gürültü düzeyleri, Prof. Dr. Nevzat
ÖZGÜVEN‟E ait Endüstriyel Gürültü Kontrol, Makine Mühendisi Odası Yayınından alınan
aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıĢtır.
89
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
n
LWt  10 log  10
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Lwi
10
i 1
LWi = Gürültü kaynaklarının ses gücü düzeyleri (dB) değerleri
LWt = Toplam ses gücü düzeyi
Tesiste kullanılması planlanan makinelerin her birinden çevreye yayılan gürültü
seviyeleri aĢağıdaki formüle göre hesaplanmıĢtır. Tesise en yakın yerleĢim 2,07 km.
mesafededir.
LWort= 10 log (1/n 10 Lpi/10 )
92,3/10
97,7/10
94,7/10
87,7/10
90,4/10
92,6/10
LWort = 10*log (1/20* ((10
) + (10
) + (10
) + (3x10
) + (2x10
) + (2x10
) +
86/10
99,5/10
92,5/10
90,8/10
93,4/10
96,5/10
90/10
86/10
81,7/10
(2x10
) + (10
) + (10
) + (10
) + (10
) + (10
) + (10
) + (10
) + (10
)+
86,9/10
(10
))
LWort = 92,7 dB
LPt  LWt  10 log
LWt
LPt
Q
r
Q
4r 2
= Toplam ses gücü düzeyi
= Toplam ses basıncı düzeyi
= Ses kaynağının konumuna göre yönelme katsayısı.(hesaplamalarda 1 alınmıĢtır.)
= Mesafe (m)
Tablo-36: ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı
Mesafe
(m)
Lport
(dB)
0
92,7
10
61,71
50
47,73
100
41,7
250
33,75
500
27,7
1000
21,7
1500
18,18
2000
15,68
3000
12,16
X mesafesinde oluĢacak gürültü seviyesi, mesafeye ve atmosferik yapıya bağlı olarak
değiĢiklik gösterir.
Aatm = 7.4 x 10-8 x f2 x r dBA
Q
Aatm = Atmosferik YutuĢ (dBA)
f = Ġletilen sesin frekansı (500-4000 Hz) (hesaplamalarda frekans 2.500 Hz olarak
alınmıĢtır.)
r
= Kaynaktan olan uzaklık (m)
Q = Havanın bağıl nemi (%) ( 65 olarak alınmıĢtır.)
90
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-37: ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Mesafeye Göre Ses Gücü Düzeyleri
Mesafe
(m)
0
10
50
100
250
500
1000
1500
2000
3000
Lport
(dB)
92,7
61,71
47,73
41,7
33,75
27,7
21,7
18,18
15,68
12,16
Atmosferik
YutuĢ
0
0,07
0,35
0,71
1,78
3,56
7,11
10,67
14,23
21,35
Lnet(Leq)
(dBA)
92,7
61,64
47,38
40,99
31,97
24,14
14,59
7,51
1,45
-9,19
ġekil-25: ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği
Tesis alanına en yakın tesiste (100 m mesafede) Lnet değeri 40,99 dBA olarak
hissedileceğinden ve bu değerler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Ek-7 Tablo 4‟de verilen sınır değer olan 70 dB değerinin oldukça altında
olduğundan, insan sağlığına kötü yönde etki etmesi beklenmemektedir.
Tablo-38 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri(ÇGDY Yönetmeliği Ek-7 Tablo 4
Alanlar
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür
ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin
yoğunluklu olduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun
olarak bulunduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan iĢyerlerinin yoğun
olarak bulunduğu alanlar
Endüstriyel alanlar
Lgündüz
(dBA)
LakĢam
(dBA)
Lgece
(dBA)
60
55
50
65
60
55
68
63
58
70
65
60
91
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tesisin iĢletme aĢamasında; kullanılacak makinelerin bakımları düzenli olarak
yaptırılacak, böylece yüksek gürültüye sebep olması engellenecek, ayrıca çalıĢanların
sağlığını koruyabilmek ve faaliyetin sürekliliğini (günde 24 saat çalıĢılabilmesi için)
sağlayabilmek adına, iĢçilerin gürültüden etkilenmemeleri için kulaklık veya kulak tıkaçları
gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir.
III.9. Proje Kapsamında, Meydana Gelebilecek Katı, Tehlikeli(Atık Yağ, Vs.), Tıbbi Atık
Vb. Atıkların Cinsi, Miktarı Ve Özellikleri, Ne ġekilde Bertaraf Edileceği
III.9.1. Katı Atıklar:
İnşaat Aşaması
Tesiste inĢaat ve kurulum aĢamasında personelden kaynaklanacak evsel katı
atıkların miktarının belirlenmesi ile ilgili kabul ve hesaplamalar aĢağıda görülmektedir.
ÇalıĢacak KiĢi Sayısı
KiĢi BaĢına OluĢacak Atık Miktarı
Günlük OluĢacak Katı Atık Miktarı
: 30 kiĢi
: 1,34 kg/kiĢi.gün
: 40,2 kg/gün
Tesisin inĢaatı ve kurulumu aĢamasında günlük yaklaĢık 40 kg evsel nitelikli katı atık
oluĢacağı hesaplanmıĢtır. Söz konusu atıklar, Konya OSB Müdürlüğü‟ne ait çöp
konteynırlarına boĢaltılacaktır. Konya OSB Müdürlüğünden alınan Katı Atık Alım Yazısı Ek3/h‟de verilmiĢtir.
Tesisin inĢaatı ve kurulumu aĢamasında evsel nitelikli katı atıkların dıĢında oluĢması
muhtemel bir diğer atık türü ambalaj atığı olacaktır. Bu atıkların, inĢaat alanına getirilecek
malzemelerin dıĢ ambalajları olması muhtemel olmakla beraber, lisanslı Toplama Ayırma
Tesislerine verilerek geri kazanımı sağlanacaktır.
Ayrıca; daha önce de belirtildiği üzere; tesisin inĢaatı aĢamasında oluĢacak hafriyat
atıklarının bir kısmı tesisin çevre düzenlemesinde kullanılacak, kalan kısmı ise Konya
BüyükĢehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahası‟na götürülecektir.
İşletme Aşaması
Tesiste iĢletme aĢamasında personelden kaynaklanacak evsel katı atıkların
miktarının belirlenmesi ile ilgili kabul ve hesaplamalar aĢağıda görülmektedir.
ÇalıĢan ĠĢçi Sayısı
KiĢi BaĢına OluĢacak Katı Atık
Günlük OluĢacak Toplam Katı Atık
Yıllık OluĢacak Katı Atık
: 50 kiĢi
: 1,34 kg/gün
: 50 x 1,34 = 67 kg
: 20.100 kg
Kaynak :” Yapılan kabuller, Suess, M. J. (ed.) Solid Waste Management : Selected Topics, WHO (Dünya Sağlık
Örgütü), ISBN adlı kaynaktan alınmıĢtır.”
OluĢacak evsel nitelikli katı atıklar, Konya OSB çöp konteynırlarına boĢaltılacaktır.
Konu ile ilgili Konya OSB Müdürlüğünden alınan Katı Atık Alım Yazısı Ek-3/h’de verilmiĢtir.
Tesisin iĢletme aĢamasında evsel nitelikli katı atıkların dıĢında oluĢacak diğer atıklar
ve değerlendirme yöntemleri aĢağıda detaylandırılmıĢtır.
92
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Galvaniz Kaplama Ünitesinden OluĢacak Atıklar:


Çinko kaplama bölümünde kullanılan çinkodan yaklaĢık 3.6 ton/yıl çinko cürufu ve
çinko külü oluĢacaktır. Bu atıklar; Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik
Ek-4 Atık Listesi Sıcak Galvanizleme ĠĢlem Atıkları BaĢlıklı 11 05 01 Kod‟lu Katı Çinko
ve 11 05 02 Kod‟lu Çinko Külü kapsamların da yer almaktadır. Söz konusu atıklar,
tehlikesiz atık kapsamında yer almakta olup, lisanslı geri kazanım tesislerine
verilecektir.
Tesise getirilecek ve kaplamaya alınacak metal malzemelerin taĢınması esnasında
kullanılacak tahta palet vb ambalaj atıkları, tesiste konumlandırılacak depolama
alanında depolanarak lisanslı Ambalaj Toplama Ayırma Tesislerine verilerek geri
kazanımı sağlanacaktır.
Bakım Periyodu:
-
-
-
-
Makina Mühendisler Odası ile yapılacak yıllık anlaĢması ile TaĢıma Aktarma
Vinçlerinin bakımları ve kontrolleri yapılacaktır.
MMO tarafından 3 ayda bir genel kontrol için gönderilmiĢ bir personel makina ve
ekipmandaki tespit edilecek hususları rapor halinde sunacaktır. Gerekli olması
halinde imalatçı firma çağrılarak düzeltmeler yaptırılacaktır. Bunun dıĢında vinç
firması periyodik olarak 6 ayda bir bakım yapacaktır. Bu iĢlemler forklift içinde
gecerlidir.
Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre yılda bir kez kompresörün hava tankının kontrölü
MMO veya yetkilendirilmiĢ bir firma tarafından yapılacaktır. Test yöntemi tank su ile
doldurulur ve 8-10 bar tankın teknik spreğine göre basınç uygulanır.
Diğer makina ekipmanların bakımları (Kompresör, jeneratör, yangın pompası vs.)
Üretici firmaların bakım talimatları göz önüne alınarak (günlük, haftalık, aylık, altı aylık
ve yıllık bakım ) makina ekipman bakımlarıüretici firma tarafından veya bakım
talimatına uygun olarak iĢletmenin Bakım ve Yardımcı iĢletmeler birimince yapılarak
kayıt altına alınacaktır.
ĠĢletmenin elektrik güvenliğiyle ilgili ĠĢletme Bakım Hizmet SözleĢmesi yapılarak aylık
kontroller yapılacak. Ayrıca yıllık olarak tesisin topraklaması ölçülerek rapor
edilecektir.
III.9.2. Tehlikeli Atıklar
İnşaat Aşaması
Tesisin inĢaatı aĢamasında makinelerin kurulması esnasında mekanik aksamlar için
gerekli olan yağ eklemeleri sonucunda oluĢacak yağ ile kirlenmiĢ ambalaj ve bez, istübü vb.
atıklar, tehlikeli atıkları oluĢturacaktır. Bu aĢamada, tesisten kaynaklanacak kontamine
ambalaj(AYGEĠY Ek-4 Atık Listesi 150110 kod‟lu) miktarının aylık ortalama 30 kg ve
kontamine atıkların(AYGEĠY Ek-4 Atık Listesi 150202 kod‟lu) ise aylık ortalama 20 kg olacağı
planlanmıĢtır.
Söz konusu atıklar, tesis sınırları içerisinde oluĢturulacak Tehlikeli Atık Geçici
Depolama Alanında depolanacak ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine ait araçlara
teslim edilecektir.
İşletme Aşaması
Tesisin iĢletme aĢamasında;
93
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU

Yağ alma, fluxlama ve çinko kaplamada kullanılacak kimyasalların boĢalan
ambalajları; AYGEĠY Ek-4 Atık Listesinde 15 01 10 Kod‟lu kontamine ambalaj
kapsamına girmektedir. Tesiste kullanılacak kimyasallardan asit tanklarında
kullanılacak HCl asit, taze asit tankına tankerle getirileceğinden, bu bölümden
kontamine ambalaj oluĢmayacaktır. Tesisin iĢletmesi aĢamasında oluĢacak
kontamine ambalaj(15 01 10) miktarının 150 kg/ay olacağı planlanmıĢtır.

Tesiste yapılacak bakım onarım çalıĢmalarında açığa çıkacak ve yağ, kimyasal vb. ile
kirlenen istübü, bez ve eldivenler; AYGEĠY Ek-4 Atık Listesinde 15 02 02 Kod‟lu
kontamine bez kapsamına girmektedir. Tesisin iĢletilmesi aĢamasında oluĢacak
kontamine bez(15 02 02) miktarının 50 kg/ay olacağı planlanmıĢtır.

Yağ alma prosesinde oluĢacak yağ atıkları, belirli periyotlarla yağ alma tankı
üzerinden alınacak ve sızdırmasız varillerde depolanacaktır. Yağ alma atıkları,
AYGEĠY Ek-4 Atık Listesinde 11 01 13 kod numarası ile tanımlanmakta olup bu
bölümden 50 kg/ay atık oluĢması planlanmıĢtır.

Tesiste gerçekleĢtirilecek ıslak proseslerden biri olan asit ile yüzey temizleme
iĢleminde kullanılacak HCl Asit, zamanla kullanılamaz hale gelecek ve bir diğer
deyiĢle çürük asit haline dönüĢecektir. AYGEĠY Ek-4 Atık Listesinde 06 01 02 Kod
numarası ile tanımlanan kullanılmıĢ HCl Asit miktarının aylık 90 ton olacağı
planlanmıĢtır.

Fluxlama prosesine bağlı çalıĢacak olan flux rejenerasyon bölümünden açığa çıkacak
flux çamuru, AYGEĠY Ek-4 Atık Listesinde 11 05 04 kod numarası ile tanımlanan
ıskarta flux kapsamındadır ve miktarının 200 kg/ay olacağı planlanmıĢtır.

Tesisten kaynaklanacak atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesisi
konumlandırılması halinde, konumlandırılacak arıtma tesisi çamurları AYGEĠY Ek-4
Atık Listesinde 19 02 05 Kod numarası ile tanımlanan arıtma çamuru miktarının 40
kg/ay olacağı planlanmıĢtır.
Yukarıda ayrı maddeler halinde tanımlanan tehlikeli atıklar, tesiste Mevzuata uygun
konumlandırılacak Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında depolanacak ve Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ lisanslı bir Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf
tesisine, lisanslı Tehlikeli Atık Nakliye Araçları ile taĢınarak 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak geri kazanılması sağlanacaktır. Tesisin inĢaat ve iĢletme
aĢamasında proses ve personelden kaynaklanacak tüm atıkların tür ve miktarları, bertaraf
yöntemleri ve alınacak tedbirler Tablo 39‟da verilmiĢtir.
94
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo–39: ĠĢletme AĢamasında Personelden ve Prosesten Kaynaklanacak Atık Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri
Atık çeĢidi
Personelden
Kaynaklanacak Katı
Atıklar
Ambalaj Atıkları
Hafriyat Atıkları
Tehlikesiz Atıklar
(Galvaniz
Kaplama
Prosesinden
Kaynaklanacaktır.)
Tehlikeli Atıklar
Atık miktarları
ĠnĢaat Dönemi
40,2 kg/gün
ĠĢletme Dönemi
67 kg/gün
ĠnĢaat Dönemi
450 kg
ĠĢletme Dönemi
750 kg/yıl
Tahta Palet
14.812 ton/inĢaat
dönemi
11 05 01 Kod‟lu Katı
Çinko ve 11 05 02
Kod‟lu Çinko Külü
Bertaraf Ģekli
OluĢacak evsel nitelikli katı atıklar ayrı
ayrı bulundurulan çöp depolama
kaplarında biriktirilecek ve
değerlendirilebilir atıklar
değerlendirilecektir. Değerlendirilemeyen
atıklar toplanarak görünüĢ, koku, toz,
sızdırma ve benzeri faktörler yönünden
çevreyi kirletmeyecek Ģekilde sızdırmaz
torbalarda biriktirilecek ve OSB
Müdürlüğü‟ne ait çöp Konteynırlarında
biriktirilecektir.
Lisanslı Toplama Ayırma Tesislerine
verilecektir.
Söz konusu hafriyat malzemesinin
14.000 ton‟luk kısmı, tesisin çevre
düzenlemesi ve dolgu iĢlemlerinde
kullanılacak olup, kalan 812 ton‟luk kısmı
Konya BüyükĢehir Belediyesi Hafriyat
Depolama Sahasına gönderilecektir.
Lisanslı geri dönüĢüm tesislerine
verilecektir.
3.6 t/yıl
ĠnĢaat Dönemi
150110
Kontamine Ambalaj
30 kg/ay
150202
Ġstübü ve Bez
20 kg/ay
ĠĢletme Dönemi
150110
(Kontamine Ambalaj)
150 kg/ay
150202
(Ġstübü ve Bez)
50 kg/ay
060102
(Çürük Asit)
90 ton/ay
110504
(Iskarta Flux)
200 kg/ay
190205
(Arıtma Çamuru)
40 kg/ay
Atık Yağlar
110113
(Yağ Alma Prosesi)
50 kg/ay
200126
(Bitkisel Atıkyağ)
20 kg/ay
Tıbbi Atıklar
50 kg/yıl
Tesisten kaynaklanacak tehlikeli
atıklardan; çürük asitler, tesiste
konumlandırılacak 3 adet 30 m3/adet,
toplam 90 m3 kapasiteli çürük asit
tanklarında, diğer atıklar ise, yerleĢim
planında gösterilen alanda
konumlandırılacak Geçici depolama
Alanında bekletilerek, lisanslı geri
kazanım tesislerine ve bertaraf
tesislerine ait araçlara teslim edilecektir.
Ġlgili Yönetmelik
14.3.1991 tarihli ve 20814 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren (DeğiĢik: RG3/4/1991-20834, RG-22.2.199221150, RG- 2.11.1994-22099,
RG-15/9/1998-23464, RG
25.04.2002-24736, RG5/4/2005–25777, R.G-26/3/201027533) “Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği”
18/03/2004 Tarih ve 25406 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği(DeğiĢik 26/03/2010
Tarih ve 27533 Sayılı R.G.)
05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi
Genel Esaslarına ĠliĢkin
Yönetmelik” ve 17.06.2011
Tarih ve 27967 Sayılı R.G.‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği”
05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi
Genel Esaslarına ĠliĢkin
Yönetmelik” ve 14.03.2005
Tarih ve 25755 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren (DeğiĢik:RG4/9/2009-27339, 30/3/201027537, 30/10/2010-27744)
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”
Ayrıca; tesisten kaynaklanacak
atıksuların kanalizasyona deĢarjı
esnasında, deĢarj standartalarının
sağlanamaması durumunda kurulacak
atıksu arıtma tesisinden kaynaklanacak
arıtma çamurları da bu grup içinde
planlanmıĢ olup, kendi kategorisinde atık
alımı yapabilen lisanslı bertaraf
tesisilerine verilmek üzere geçici
depolama alanında depolanacaktır.
Lisanslı geri kazanım tesislerine
verilecektir.
30.07.2008 tarih ve 26952 Sayılı
Resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren (DeğiĢik:
31.07.2009-27305, 30.03.201027537) “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği”
Tesiste iĢletme aĢamasında
konumlandırılacak revirde biriktirilecek
atıklar, OSGB firmasına bağlı iĢyeri
hekimi tarafından en yakın Sağlık
KuruluĢuna teslim edilecektir.
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren (DeğiĢik:RG30/3/2010-27537,03/12/201128131) “Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”
95
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
III.9.3. Tıbbi Atıklar
Acil bir durumda, iĢçilere ilk yardım amacıyla yapılacak müdahalelerden
kaynaklanabilecek tıbbi atıkların yıllık 50 kg olması beklenmektedir. Meydana gelecek tıbbi
atıklar, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğü giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre uygun toplama ambalajları ile toplanarak en
yakın Sağlık Ocağı‟na teslim edilecektir.
III.9.4. Bitkisel Atıkyağlar
Tesiste çalıĢacak personel için yemekhane ve yemek yapımı için mutfak bulunacaktır.
Yemekhaneden aylık ortalama 20 litre bitkisel atık yağ oluĢması beklenmektedir. OluĢacak
bitkisel atık yağlar, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟nin 10. maddesinde verilen
sızdırmaz, iç ve dıĢ yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon toplama kaplarında geçici olarak
depolanacak ve bertaraf edilmek üzere lisanslı araçlar ile lisanslı bitkisel atık yağ toplama
tesisine gönderilecektir.
III.9.5.Ömrünü TamamlamıĢ Pil ve Akümülatör Atıkları
Tesisin iĢletme aĢamasında idari bölümdeki ofis aletlerinin kumandaları vs. çeĢitli
hizmetlerden dolayı atık piller ortaya çıkmaktadır. Söz konusu atık pillerin tamamı TaĢınabilir
Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği‟nden (TAP) temin edilmiĢ olan atık pil biriktirme
kutularında toplanacak ve TAP tarafından tesisten alınması sağlanacaktır.
III.10. Proje Kapsamında Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve
Toksik Olanların, TaĢınmaları, Depolanmaları Ve Kullanımları
Proje kapsamında kullanılacak kimyasal maddeler; ıslak proseslerde kullanılacak yağ
alma sıvısı, HCl Asit, flux kimyasalı ve galvanizleme iĢleminde kullanılacak çinko havuzunda
kullanılacak çinko‟dur. Söz konusu kimyasallar, parlayıcı ve patlayıcı özelliğe sahip
olmamakla beraber, korozif (aĢındırıcı) özelliğe sahiptirler. Söz konusu kimyasallara ait
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Ek-3/e‟de verilmiĢ olup, taĢınmaları, depolanmaları ve
kullanımları esnasında alınacak tedbirler konusunda malzeme güvenlik bilgi formları dikkate
alınacaktır. Tesiste kullanılacak kimyasalların depolandığı bölümlerde, iĢçilerin görebileceği
Ģekilde uyarı levhaları asılacak, kimyasalları kullanacak personellere gerekli eğitimler
verilecektir. Ayrıca; tesiste çalıĢacak personellerin tamamına iĢ sağlığı ve güvenliği açısından
gerekli tüm ekipmanlar dağıtılacak ve iĢ sağlığı güvenliği uzmanı tarafından düzenli olarak
eğitim verilecektir.
Tesiste kullanılacak kimyasalların temin edileceği firmadan kaynaklı bir malzeme
değiĢikliği olması durumunda, yeni malzeme güvenlik formları temin edilecek ve kullanım
talimatları yenilenecektir.
III.11. Proje Kapsamında Ġnsan Sağlığı Ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar,
Alınacak Önlemler
Tesisin inĢaat ve iĢletmesi aĢamasında insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından riskli
ve tehlikeli olanlar için iĢ sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacak ve hazırlanacak risk
analizlerine ve acil durum planlarına göre gerekli uygulamalar hızlı bir Ģekilde hayata
geçirilecektir. Tesiste çalıĢacak personellerin tamamına iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimi, yangın
eğitimi verilecektir.
Ayrıca; tesisin iĢletme döneminde çalıĢacak personellere, teknoloji ve teknolojiden
kaynaklanabilecek kaza riskleri konusunda ayrıca eğitim verilecektir.
96
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tesisin tamamında yangın güvenliği için gerekli tertibat kurulacak ve bakımları
düzenli olarak yaptırılacaktır. Acil Durum Planı, tesiste tüm iĢçilerin görebilecekleri yerlere
asılacak, düzenli eğitimleri verilecek ve personel tanımlamaları yapılacaktır.
Tesis; Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetlerden olduğundan, tesisin iĢletme döneminde yetkili Çevre
DanıĢmanlık firmasından hizmet alması ve tesise ataması yapılacak çevre görevlisinin ayda
2 tam gün tesisten kaynaklanacak çevresel riskler konusunda çalıĢma yaparak iyileĢtirici
faaliyetleri gerçekleĢtirmesi nedeniyle, çevresel riskler minimum düzeyde tutulmuĢ olacaktır.
Tesisin iĢletme aĢamasında oluĢacak ve hem çevre hem de insan sağlığı açısından
riskli olan atıklar, Rapor genelinde Tehlikeli Atıklar kapsamında değerlendirilen atıklar
olacaktır. Söz konusu tehlikeli atıklar, tesis bahçesi içinde oluĢturulacak Geçici Depolama
Alanında depolanacak ve lisanslı geri dönüĢüm/bertaraf tesislerine ait araçlara teslim
edilerek bertaraf/geri dönüĢümü sağlanacaktır.Yapılacak tüm çalıĢmalarda 14.03.2005 tarih
ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,
(R.G. DeğiĢiklik 04.09.2009-27339, 26.03.2010-27533, 30.03.2010-27537, 30.10.201027744)hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste hammadde olarak kullanılacak aitlerden; taze asitlerin depolamasının
yapılacağı 1 adet 30 m3 kapasiteli taze asit tankı ve çürük asitlerin depolanacağı 3 adet
toplam 90 m3 kapasiteli çürük asit tanklarının yerleĢtirileceği zemine, olağanüstü bir durumda
meydana gelebilecek taĢmaların engellenmesi amacıyla taĢma havuzu yapılacak ve bu
bölümde tüm yangın tertibatı kurulacaktır. Sızan asit söz konusu olursa bu betonarme havuz
içerisinde tutulacaktır. Betonarme havuzun içerisi asite dayanıklı epoksi kaplanacaktır.
Ön iĢlem tankları altında meydana gelebilecek kaçaklar toplama çukuru vasıtasıyla
toplanmakta ve bir kimyasal pompa ile bu asitler çürük asit tankına pompalanmaktadır.
Toplama çukurunda seviye ölçümü mevcut olup muhtemel kaçaklar bu Ģekilde
algılanmaktadır. Bu mahalde oluĢabilecek gazlar bir havalandırma fanı ile scrubbera
gönderilmektedir. Ayrıca, tesiste meydana gelebilecek kaçak gaz çıkıĢlarının tespiti için,
proje kapsamında uygun görülen noktalara gaz sensörleri yerleĢtirilecektir. Dolayısıyla bu
mahalde patlama riski bertaraf edilmiĢtir.
III.12. Proje Kapsamındaki UlaĢtırma Altyapısı Planı (UlaĢtırma Güzergâhı, ġekli,
Güzergâh Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar Ġçin Kullanıldığı,
Mevcut Trafik Yoğunluğu, YerleĢim Yerlerine Göre Konumu, Faaliyet Ġçin Kullanılacak
Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı, Yapılması DüĢünülen Tamir, Bakım Ve ĠyileĢtirme
ÇalıĢmaları Vb.)
Proje kapsamında tesise getirilecek ve kaplama iĢlemi yapılacak malzemelerin,
kullanılacak kimyasalların ve sosyal ihtiyaçlar için kullanılacak tüm malzemelerin KonyaAksaray veya Konya-Ankara karayolu güzergahından getirilmesi ve tesiste kaplama iĢlemi
gerçekleĢtirilecek malzemelerin de yine aynı karayolu alternatiflerinden birini kullanarak
nakledilecekleri planlanmıĢtır.
Söz konusu kullanım yollarından; Konya-Ankara Yolu‟nun günlük trafik hacim yükü
8.123 adet araç olmakla beraber, Konya-Aksaray karayolunun günlük trafik hacim yükü ise
6.679 araçtır. Tesis yerinin Konya-Aksaray karayoluna daha yakın olması nedeniyle ağırlıklı
olarak bu güzergahın tercih edilmesi planlanmıĢtır. Ayrıca; tesiste iĢleme alınacak ve
kaplama iĢlemi yapılacak malzemelerin büyük boyutlu olması sebebiyle tesise giriĢ çıkıĢ
yapacak araç yoğunluğunun az olacağı tahmin edilmektedir.
97
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Söz konusu yolların gidiĢ-dönüĢ dörder Ģeritli olması ve ana karayolu dıĢında
kullanılacak Konya OSB yollarının da gidiĢ-dönüĢ ikiĢer Ģeritli olmasından dolayı tesisten
kaynaklanacak ek trafik yükünün olumsuz bir etki yaratmayacağı düĢünülmektedir.
Faaliyet sahasının en yakın yerleĢim yerine 3 km. mesafede olması sebebiyle, tesisin
inĢaat ve iĢletme dönemlerinde yerleĢim yerlerine herhangi bir etkisi olmayacağı
düĢünülmektedir.
III.13. Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, Vaziyet Planı Üzerinde
Gösterilmesi (Tesis Ġzni Ve Açılma Ruhsatı Ġle Ġlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer
Alması)
Tesis, OSB sınırları içerisinde planlanmıĢ olup, sağlık koruma bandı yerine çekme
mesafeleri belirlenmiĢtir. Çekme mesafesi 25 m.‟dir. Çekme mesafesi içerisinde herhangi bir
yapılaĢma ya da üretim prosesi olmayacaktır. Planlanan tesis için;





Yapı Ruhsatı,
Yapı Kullanma Ġzin Belgesi,
Ġtfaiye Raporu,
ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı,
Çevre Ġzin Belgesi vb. izinlerin tamamı alınacaktır.
III.14. Ġzleme Planı (ĠnĢaat Dönemi)
Proje kapsamında yapılacak inĢaat çalıĢmaları esnasında, Tablo-40‟da verilen izleme
takvimi uygulanacaktır.
98
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Tablo-40: ĠnĢaat AĢaması Ġçin Planlanan Ġzleme-Kontrol ÇalıĢmaları
Ġzlenecek Parametre
Ġlgili Faaliyet
Azaltıcı Önlem
1-ÇalıĢmalar esnasında, dolgu
yapılan alanlarda düzenli olarak
sulama iĢlemi yapılacaktır.
Hava Emisyonları
Atıksu
Evsel Nitelikli Katı
Atıklar
Hafriyat ÇalıĢmaları
2-ĠnĢaat alanı içerisindeki yollarda
düzenli olarak sulama iĢlemi
gerçekleĢtirilecektir.
Ġzleme
Süresi
ĠnĢaat
süresince
ĠnĢaat
süresince
3-Dolgu malzemesinin boĢaltılması
esnasında, tozuma yapmadan
iĢlemler gerçekleĢtirilecektir.
ĠnĢaat
süresince
4-Gerekli görülmesi durumunda
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiĢ
Laboratuara imisyon ölçümleri
yaptırılacaktır.
Gerekli
görülmesi
halinde.
Konya OSB kanalizasyon Ģebekesine
deĢarj edilecektir.
ĠnĢaat
süresince
Personel Ġhtiyaçları
Personel Ġhtiyaçları
Personel ihtiyaçlarının karsılanması
sonucunda olusacak evsel kökenli
atıkların, diğer atıklardan ayrı olarak
kapalı sızdırmasız kaplarda
biriktirilmesi, belli periyotlarla Konya
OSB Müdürlüğü‟ne ait çöp
konteynırlarına boĢaltılmasının
sağlanması
Ġzleme Sorumlusu
ĠĢletme
süresince
Konkap Galvaniz
Metal ĠĢleme ĠnĢ.
Taah. San. Tic. A.ġ.
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Konya OSB
Müdürlüğü
Konkap Galvaniz
Metal ĠĢleme ĠnĢ.
Taah. San. Tic. A.ġ.
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Konya OSB
Müdürlüğü
Konkap Galvaniz
Metal ĠĢleme ĠnĢ.
Taah. San. Tic. A.ġ.
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Konya OSB
Müdürlüğü
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
ilgili hükümlerine uyulması
Geri kazanılabilir ve/veya
dönüstürülebilir malzemelerin ayrı
toplanarak tekrar kullanımı ve/veya
lisanslı geri dönüsüm tesislerine
teslim edilmesi
Ambalaj Atıkları(Evsel)
Personel Ġhtiyaçları
ĠnĢaat
süresince
Diğer atıklarla karısmasını ve evsel
atıklarla bertarafını engellemek
Konkap Galvaniz
Metal ĠĢleme ĠnĢ.
Taah. San. Tic. A.ġ.
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Konya OSB
Müdürlüğü
Kontrolsüz bir Ģekilde çevreye
atılmasını engellemek
Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliğine Uyulmasının
sağlanması
Atık Yağlar
ĠnĢaat aĢamasında
kullanılacak makine
ve Ekipmanların
bakım ve onarımı
Olusacak atık yağ ve motor
yağlarının Yetkili laboratuvarlarca
analizlerinin yapılmasını ve Analiz
sonuçlarına uygun olarak Geri
Kazanım ve/veya Bertaraf
tesislerinde bertarafının sağlanması
amacıyla lisanslı firmalara teslim
etmek
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
ilgili hükümlerine uyulması
ĠnĢaat
süresince
Konkap Galvaniz
Metal ĠĢleme ĠnĢ.
Taah. San. Tic. A.ġ.
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Konya OSB
Müdürlüğü
99
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
Ġzlenecek Parametre
Ġlgili Faaliyet
Gürültü
Açık alanda
kullanılacak makine
ve Ekipmanlar
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Azaltıcı Önlem
Makine ve ekipmanların düzenli
olarak bakımlarının yaptırılması
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği hükümlerine uyulması
Ġzleme
Süresi
Ġzleme Sorumlusu
ĠĢletme
süresince
Konkap Galvaniz
Metal ĠĢleme ĠnĢ.
Taah. San. Tic. A.ġ.
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Konya OSB
Müdürlüğü
III.15. Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza, Yangın,
Deprem Ve Sabotaja KarĢı Alınması Gerekli Önlemler)
Tesis, sanayi tesisi olduğundan, kullanılacak olan makinelerden kaynaklanacak
kazalar baĢta gelen riskler olmaktadır. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli tüm
önlemler alınacaktır. Yangın söndürme sistemi sürekli kontrol edilerek her an bir kaza riski
için hazır halde bulundurulacaktır.
Ayrıca, iĢletme aĢamasında oluĢacak kaza, sabotaj vs. durumlarda ilk yardım
müdahale ekibi oluĢturulacaktır. Tesisle ilgili olarak, Ġtfaiye Raporu alınacaktır. Tesis
içerisinde uygun yerlere uyarı ikaz levhaları asılacak, deprem açısından hammadde
depolarında ve üretimde Acil Eylem Planında belirlenecek önlemler alınacaktır. (Makinelerin
ve teçhizatların yere sabitlenmesi, hammadde depolarında ve havuzlarda, taĢkın
havuzlarının oluĢturulması vb) Bina betonarme yapıya sahip olmakla birlikte depreme
dayanıklılık testleri yaptırılacaktır. Bölgede taĢkın riski bulunmamaktadır.
Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluĢlarına yardım istenecektir. 4857 sayılı “ĠĢ
Kanunu” ile 29/12/2012 Tarih ve 28512 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, 29/12/2012 Tarih ve 28512 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği” nin ilgili hükümlerinin belirlediği kiĢisel koruyucu önlemler (koruyucu giysiler,
kask vs.) yerine getirilecektir. ĠĢletmede olası herhangi bir düĢme, çarpma, zehirlenme,
yanma vb. iĢ kazalarını önlemek üzere alınacak güvenlik tedbirleri için ĠĢci Sağliği ve ĠĢ
Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine uyulacaktır.
Tesisteki faaliyetler esnasında 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"
(DeğiĢik:10/08/2009 Tarih ve 2009-15316 Sayılı RG) hükümlerine uyulacaktır.
Bölgede oluĢabilecek herhangi bir deprem riskine karĢı, tesis inĢa edilirken
06/03/2007 Tarih ve 26454 Sayılı R.G.‟de yayımlanarak yürürlüğe giren (DeğiĢik:
03/05/2007-26511 R.G.) “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” e
uygun olarak inĢa edilecektir.
Herhangi bir deprem durumunda, tesis içerisindeki maddelerin dökülme, saçılma ve
güvenliği sağlayabilmek amacıyla depolamaların yapılacağı tanklar yere sabitlenecektir.
Tesis içerisinde tehlike arz edecek uygunsuz ve düzensiz depolama yapılmayacaktır.
Tesiste depolanacak tehlikeli maddelerin(geçici depolama alanında biriktirilecek) acil
bir durumda ( sel, deprem vb. ) sızma, dökülme, saçılma vb. gibi olayların olması halinde
aĢağıdaki müdahale yöntemleri uygulanacaktır:


Uygun eldiven, ayakkabı, gözlük ve uzun kollu giysiler giyilerek müdahale edilir.
Havalandırma sağlanır.
100
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.





SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Dökülen malzeme parlayıcı ve yanıcı ise ısı ve ateĢ kaynakları kapatılır.
Dökülen malzemenin, lavabo ve diğer giderlere ulaĢması engellenir.
Uygun emici malzeme ile temizlenir.
Vücuda temas eden bölge 15 dk süre su ile yıkanır. MSDS incelenir gerekiyor ise
tıbbi yardım alınır.
Kirlenen giysiler derhal çıkarılır.
ġekil-26: Acil Müdahale Planı
Tesis için hazırlanan Acil Eylem Planı Ek-3/ı’da sunulmuĢtur. ÇED sürecinin
OLUMLU tamamlanması ve inĢaatın tamamlanması ile Ġtfaiye Müdürlüğü‟ne baĢvuruda
bulunulacaktır.
III.16. ĠĢletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu etkilere
karĢı alınacak önlemler. (Arazi ıslahı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon çalıĢmaları)
ĠĢletmenin faaliyete kapanması durumunda; fabrika binası içerisindeki makine ve
ekipmanın söküm iĢlemi gerçekleĢtirilecek ve satıĢı yapılacak firmaya teslimatları
gerçekleĢtirilecektir. BoĢaltılan Fabrika Binası ve Bahçesi baĢka bir amaçla kullanılmak
üzere, değiĢiklik ve yıkım iĢlemi gerçekleĢtirilmeden satıĢı veya kiralaması yapılacak tesise
teslim edilecektir.
Fabrikadan kaynaklanacak tehlikeli atıkların depolamasının yapılacağı Geçici
Depolama Alanındaki atıklar, tesis terk edilmeden once, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından o dönem yetkilendirilmiĢ Tehlikeli Atık Bertaraf/geri kazanım tesislerine ait
araçlarla tesisten uzaklaĢtırılacak ve atık teslimleri gerçekleĢtirilecektir. Böylece, proje
sahası terk edilirken, sahada herhangi bir atık olmayacaktır.Bu çalıĢmaların dıĢında herhangi
bir rehabilitasyon veya rekreasyon çalıĢması yapılmayacaktır.
101
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
BÖLÜM IV. HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler
Planlanan projenin gerçekleĢtirileceği Konya OSB geniĢleme alanı için Konya Kenti
Nazım Ġmar Planı tadilatı yapıldığından ve proje sahası için onaylı imar planı bulunduğundan
Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmemiĢtir.
102
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
NOTLAR VE KAYNAKLAR
-Akalın, ġ., Büyük Bitkiler Kılavuzu, Ankara, 1952
-Bayer, M. Z.,1977. Peyzaj Mimarisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
-Baytop,T.,1997. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
-Davis, P.H., 1965. Flora of Turkey and East Aegean Islands Volume I-IX.
-Demirsoy,Prof.Dr.A., 1996. YaĢamın Temel Kuralları-Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler,
KuĢlar, Memeliler) Cilt III- Kısım II, Ankara.
-Demirsoy, Prof. Dr. A., 1996. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası (Hayvan Coğrafyası),
Meteksan A.ġ., Ankara.
- Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğü
-KıĢlalıoğlu, M. ve Berkes F.,1992. Biyolojik ÇeĢitlilik, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları,Ankara.
- Kiziroğlu, Ġ., 1989., Türkiye KuĢları. OGM Yayınları, Ankara, 314.S.
-Kuru, Prof. Dr. M., 1994. Omurgalı Hayvanlar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi No:22,
Ankara.
-Melek, S. , 1997. Ölçüler, Birimler ve Tablolar, Ankara.
- M.T.A., Türkiye Jeotermal Envanteri, 1996.
- Ö.R.HORASAN, Yeraltı Suyu Seviye DeğiĢimi ve Değerlendirmesi,2008
-Taylor, L., Vocac, S., 1986. Bir Gezgin Ġçin Türkiye‟deki Odunsu Bitkiler Kılavuzu, Red
Hause.
-T.C. Çevre Bakanlığı,1998. Türkiye‟nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslar Arası
SözleĢmeler, Ankara.
-Türk Çevre Mevzuatı, 1992, Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
-Türkiye Çevre Vakfı, Temmuz 1990. Türkiye‟nin Biyolojik Zenginlikleri.
-TMMOB Kimya Müh.Odası Ġst. ġubesi, Mayıs, 1991. Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi,
Ġstanbul,
-Yaltırık, Prof Dr. F., Otsu Bitkiler Sistematiği.
- www.tubitak.gov.tr/tubives/
- www.tuik.gov.tr
- www.yerelnet.org.tr
103
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
YARARLANILAN YASAL DÜZENLEMELER
1. 03/10/2013 Tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği”
2. 03.07.2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete‟de Yayınlanan “Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”;
3. “30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”
4. 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete‟de Yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği”
5. 13.02.2008 tarih 26786 sayılı Resmi Gazete‟de Yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği”ndeki değiĢikliklere;
6. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
7. “07.03.2008 Tarih ve 26809 Sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”,
8. 04.06.2010 Tarih ve 26809 Sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”,14.03.1991 tarih ve
20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 05.04.2005 tarih ve
25777 sayılı Resmi Gazete‟de yapılan değiĢiklikler dikkate alınarak “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”,
9. 20.02.1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete‟de Yayınlanan; “Avrupa‟nın Yaban
Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi”,
10. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü‟nün yayınladığı
“Av Komisyon Kararları”;2009–2010,
11. 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”,
12. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
13. 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan “Çevre Kanununca
Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ,
14. 25.04.2010 tarihli ve 27562 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan “Çevre Kanununca
Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”,
15. 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik”,
16. 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”,
17. 06.11.2008 Tarih ve 27046 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ambalaj atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”,
18. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ambalaj atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
19. 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”,
20. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
21. 20.02.1984 Tarih Ve 18318 Sayılı Resmi Gazete‟de Yayınlanan; “Avrupa‟nın Yaban
Hayatı Ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi”,
22. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü‟nün yayınladığı
“Merkez Av Komisyon Kararları”;
23. 16.06.1985 Tarih ve 18786 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolları Trafik
Yönetmeliği”.
24. 10.08.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma
Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik”
104
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
25. 22.01.2003 Tarih ve 25001 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından
OluĢturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Ġle Ġlgili Yönetmelik”
26. 29.01.1992 tarihinde yayınlanan “Akustik-Çevre Gürültüsünün Tanımlanması ve
Ölçülmesi Kısım 2-Arazi Kullanımında Meydana Gelen Gürültülerle Ġlgili Verilerin Elde
Edilmesi” TS 9798 Standardı
27. 13.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Lağım Mecrası ĠnĢası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait
Yönetmelik”
28. 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”,
105
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EKLER
106
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-1
PROJE İÇİN SEÇİLEN
YERİN KOORDİNATLARI
107
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
Sır
a
No
1
2
3
4
5
Koordinat Sırası
Datum
Zone
DOM
Türü
Ölçek faktörü
Y
463537.551
463637.161
463653.424
463565.760
463552.825
Sağa, yukarı
ED50
UTM
6 derecelik
X
4201419.980
4201428.106
4201228.886
4201221.739
4201232.714
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Koordinat Sırası
Datum
Zone
DOM
Türü
Ölçek faktörü
Y
37.959028
37.959105
37.957311
37.957243
37.957341
Enlem, Boylam
WGS-84
36
33
COĞRAFĠK
X
32.584948
32.586081
32.586276
32.585279
32.585131
108
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/a
1/25.000 ÖLÇEKLİ
TOPOĞRAFİK HARİTA
109
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
19.921,41 m2
110
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/b
UYDU FOTOĞRAFLARI
111
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
112
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
113
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/c
1/100.000 ÖLÇEKLİ
ÇEVRE DÜZEN PLANI
114
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
115
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
19.921,41 m2
116
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
117
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/ç
1/25.000 ÖLÇEKLİ KONYA KENT
NAZIM İMAR PLANI TADİLATI
118
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
119
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
120
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/d
1/1.000 ÖLÇEKLİ
İMAR PLANI
121
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
122
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/e
1/5.000 ÖLÇEKLİ
HALİHAZIR HARİTA
123
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
124
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/f
1 KM. YARIÇAPLI
TOPOĞRAFİK HARİTA
125
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
19.921,41 m2
126
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/g
VAZİYET PLANI
127
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
128
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
129
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
130
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Geçici
depolama alanı
131
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/h
YERLEŞİM PLANI
132
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
133
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/ı
JEOLOJİ HARİTASI
134
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
135
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/i
DEPREM HARİTALARI
136
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
137
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
138
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-2/j
HİDROJEOLOJİ HARİTASI
139
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
140
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/a
ARSA TAHSİS BELGESİ
141
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
142
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
143
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
144
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
145
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
146
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
147
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
148
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
149
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/b
KİRA KONTRATI
150
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
151
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
152
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
153
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/c
MALZEME GÜVENLİK
BİLGİ FORMLARI
154
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
155
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
156
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
157
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
158
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
159
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
160
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
161
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
162
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan ‘’Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması
Dağıtılması Hakkında yönetmelik’e ‘’ göre hazırlanmıştır.
ÜRÜN
: HĠDROKLORĠK ASĠT
% 30
1. ÜRÜN VE FĠRMA TANITIMI
KİMYASAL ADI
KAPALI FORMULÜ
Hidroklorik Asit
HCl
KULLANIM ALANI
Petrol, kimya, ilâç, boya, kâğıt, tekstil endüstrileri, reçine rejenerasyonu,
dekapaj, İçme ve kullanma suları pH düşürücüsü, metal klorürleri üretimi.
ÜRETĠCĠ FĠRMA
KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Deniz mahallesi. Petrol Ofisi caddesi. No:43 Derince / KOCAELİ
Tel : 0 262 239 22 70 / 4 hat Fax : 0 262 239 22 78
2. BĠLEġĠMĠ
İsim
EC NO
CAS No
%(w/w)
Hidroklorik asit
231-595-7
7647-01-0
Min.% 30
Sınıflandırma
C R34
3. TEHLĠKELERĠN TANITIMI
AġINDIRICI, Yanıklara neden olur . Gözleri , solunum sistemini ve deriyi tahriş eder . Sindirim
sistemine korrozif etki gösterir.
4. ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ
Göz ile temas halinde Bol su ile yıkanıp ( en az 15 dak. ) derhal tıbbi gözetim yapılmalıdır.
Cilt ile teması halinde Derhal kirli elbise veya ayakkabı çıkarılmalı ve bulaşan bölge bol su ile ( en az
15 dak. ) yıkanmalıdır.
Solunması halinde Hasta temiz havaya çıkarılmalıdır.Solumada güçlük varsa oksijen verilmelidir.
Soluma yoksa suni teneffüs yaptırılmalıdır .
Yutulması halinde Ağız bol su ile ( en az 15 dak.) çalkalanmalı ,bol su içirilmelidir.kusturulmamalıdır.
Derhal tıbbi gözetim yapılmalıdır.
163
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan ‘’Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması
Dağıtılması Hakkında yönetmelik’e ‘’ göre hazırlanmıştır
ÜRÜN
: HĠDROKLORĠK ASĠT
% 30
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ
Uygun yangın söndürücüler
Su spreyi , Karbondioksit , köpük
Tehlikeli reaksiyonları
Çoğu metallerle reaksiyon sonucu patlayıcı hidrojen gazı oluşur .
Isınma sonucu Hidrojen klorür gazı oluşur:
Yangınla mücadelede gerekli koruyucu teçhizat
Tam yüz korumalı solunum cihazı
6.KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERĠ
KiĢisel önlemler
Cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır . Buharları solunmamalıdır .
Personel koruyucu ekipmanı
Nitril kauçuk , doğal lateks eldiven , Koruyucu gözlük / maske ,Lastik bot ,Asit / kimyasal dayanıklı tulum
Çalışma alanı havalandırılmalıdır .
Temizlenme metodları
Dökülen alan bol su ile yıkanmalı , Sodyum bikarbonat solüsyonu ile nötralize edilmelidir . Dökülen alan
havalandırılmalıdır.
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Elleçleme
Hiç bir zaman asite su katılmamalıdır.
Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Asit patlayıcı ve parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
Depolama
-Kapalı depolama alanları iyi
havalandırılmalıdır .Dolu kaplar kapalı ve dik konumda tutulmalıdır.
Poliester , polipropilen, polietilen, PVC gibi plastik veya ebonit kaplı çelik t anklarda depolanabilir,
taşınabilir .
164
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
8. MARUZĠYET KONTROLLERĠ / KĠġĠSEL KORUNMA
TLV: 2 ppm; (Ceiling value); A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).
MAK: 2 ppm, 3.0 mg/m³; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004).
KiĢisel Önlemler
Nitril kauçuk , doğal lateks eldiven , Koruyucu gözlük / maske ,Lastik bot ,Asit / kimyasal dayanıklı tulum
26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan ‘’Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması
Dağıtılması Hakkında yönetmelik’e ‘’ göre hazırlanmıştır.
ÜRÜN
: HĠDROKLORĠK ASĠT
% 30
9. KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLER
Görünüş
Molekül ağırlığı
Dansite ( 20 ˚ C )
Ph
Kaynama noktası ( % 33 )
Donma noktası ( % 33 )
Çözünürlük
Renksiz veya hafif sarımsı sıvı
36,46 gr / mol gr
1,149 – 1,155 gr/cm3
< 1
75 ˚ C
- 40 ˚ C
Suda tamamen çözünür .
10. KARARLILIK VE TEPKĠME
Stabilite
Stabildir .
Kaçınılması gereken materyaller
Kuvvetli oksitleyici maddeler ,su , aminler , metal oksitleri , metaller ,alkaliler , Sülfürik Asit
Tehlikeli bozunma ürünleri
Çoğu metallerle reaksiyonu klorür oluşturarak hidrojen gazı açığa çıkarak şiddetli reaksiyon verir.
Kuvvetli
ve aktif asittir . Üzerine su ilave edildiğinde duman çıkışına neden olur .
11. TOKSĠKOLOJĠ BĠLGĠSĠ
LD50 ( Yutma Tavşan )
LC50 ( Soluma Sıçan )
900
3124
mg / kg
ppm ( 1 saat )
İnsanlarda 1300 ppm tenefüs edilirse insanlarda 30 dakika içinde ölüme neden olur.
Havada 35 ppm konsantrasyonu kısa sürede boğaz tahrişlerine neden olur .
Semptomları
Dumanların tenefüs edilmesi şiddetli öksürük , bronşit ve nefes darlığına neden olur . Deriyle teması
165
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ciltte yanıklara neden olur . Kronik etkileri sindirim sisteminde rahatsızlıklar ve dişlerde hasar
oluşturur .
26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan ‘’Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması Dağıtılması Hakkınd
yönetmelik’e ‘’ göre hazırlanmıştır.
ÜRÜN
: HĠDROKLORĠK ASĠT
% 30
12. EKOLOJĠ BĠLGĠSĠ
Gambusia affinis LC50 96h 282 mg/lt
Daphnia magna
LC80 72h 56 mg/lt
Mobilite
Yağışlarla toprağa süzülebilir .
Bozunabilirlik
Su ile seyreltilerek aktivitesi düşürülebirir .
13. BERTARAF ETME BĠLGĠLERĠ
Kanallara deşarj edilemez . Atık su arıtma sisteminde su ile seyreltilerek % 5 lik kostik veya kireç
ile nötralize edilmelidir .
14. TAġIMACILIK BĠLGĠSĠ
Demir yolu / Kara yolu
RID / ADR 8/5 b
Deniz yolu
İMDG 8/II UN 1789
Havayolu taşımacılığı
IACAO – DGR 8 II UN 1789 CAO 813 PAX 809
UN No
1789
Sınıf
8
15. MEVZUAT BĠLGĠSĠ
Özel Risk Durumları
R 34
Yanıklara neden olur.
R 37
Solunum sistemini tahriş eder.
Özel Güvenlik Önlemleri
S 1/2
Çocuklardan uzak tutulmalıdır .
S 26
Göz ile tamasında akan su ile yıkanmalı ve tıbbi kontrol gereklidir .
S 45
Kaza halinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
( Mümkünse bu etiketi gösterin. )
Tehlike Sembolü
AġINDIRICI ( C )
166
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan ‘’Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması Dağıtılması Hakkınd
yönetmelik’e ‘’ göre hazırlanmıştır.
ÜRÜN
: HĠDROKLORĠK ASĠT
% 30
16. DĠĞER BĠLGĠLER
NFPA Ratings:
Health 3 Flammability 0
Reactivity 1
AġINDIRICI, YANIKLARA NEDEN OLUR .
BUHARLARI SOLUMAYIN.
GÖZLERĠ , SOLUNUM SĠSTEMĠNĠ VE DERĠYĠ TAHRĠġ EDER .
CĠDDĠ DERECEDE GÖZ HASARINA NEDEN OLUR.
SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠNE KORROZĠF ETKĠ GÖSTERĠR.
ÇALIġIRKEN UYGUN KORUYUCU GĠYSĠ , KORUYUCU ELDĠVEN KULLANIN.
SODYUM HĠPOKLORĠT SOLÜSYONUNDAN UZAK TUTUNUZ . BU MADDE ĠLE
ZEHĠRLEYĠCĠ
KLOR GAZI OLUġTURUR.
167
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
KRĠSTAL FLUKS
MALZEME GÜVENLĠK FORMU
1.ACĠL DURUM BĠLGĠLERĠ
KRİSTAL FLUKS
TİCARİ ADI
ACĠL DURUM TELEFONU
FAKS NUMARASI
0 262 641 77 10/646 30 55
0 262 646 53 45
2.TANIMLAMA:
ÜRÜN ADI
MEB Galvanizing Flux
ÜRETĠCĠ
MEB Metal Ltd. ġti.
ADRES
Barış mah. 1804/2 sok. No: 24
Gebze Kocaeli Türkiye
3.KOMPOZĠSYONU:
KĠMYASAL FORMU
Çinko Amonyum Klorür
CAS No:
Kimyasal sınıfı
Tehlike Sınıfı
I.D. numarası
Paket Grubu
14639-97-5
Anorganik tuz karışımı
9
UN 3077
PG III
4.Tehlike Tanımlaması:
Güvenlik sembolü
S 26
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Tehlike sembolü
R Sembolu:
R 22
R 34
R 36
R 38
C
Aşındırıcı
Temas halinde canlı dokuyu tahrip edebilen
maddeler ve müstahzarlar.
Xi
Tahriş edici
Deride
veya
diğer
mukoza
zarlarında
iltihaplanmaya neden olabilecek maddeler ve
müstahzarlar
Yutulması halinde zararlıdır.
Yanıklara neden olur.
Gözleri tahriş eder.
Cildi tahriş eder.
5.TEHLĠKELĠ BĠLEġENLER
Madde
Çinko klorür
Amonyum klorür
CAS numarası
7646-85-7
12125-02-9
YaklaĢık %
25-60
40-75
168
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
6.TEHLIKELI REAKSIYONLARI
Stabilitesi
: Stabil
Kimyasal uyuĢmazlık : Siyanür ve Sülfürlerle uyumsuzdur. (toksik gaz çıkışı olabilir.)
Bozunma
: Yüksek sıcaklıklarda (~343 ˚C; ~650 ˚F) Amonyum Klorür,Çinko Oksit,Çinko
Klorür,Amonyak Ve Hidrojen Klorür Gazları Çıkabilir.
7.YANGIN VE PATLAMA TEHLIKELERI:
Amonyum Klorür,Çinko Oksit,Çinko Klorür,Amonyak Ve Hidrojen Klorür Gazları Çıkabilir.
Yangın söndürme : Yangın durumunda ortama uygun şekilde her türlü yangın söndürücü kullanılabilir. (toprak,
kum,su, toz yangın söndürücü, köpüklü yangın söndürücü v.s).
8. GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Göz,cilt ve giysinizi koruyun.
Koruyucu iş kıyafetleri kullanın.
Toz ve dumanını solumayın.
Bulaşmış bölgeleri yıkayın.
9.ĠLK YARDIM:
Göze temas
Deriye temas
Solunması durumunda
Yutulması durumunda
15 dk. bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
Bol su ve sabun ile yıkayın.giysiyi tekrar giymeden
once yıkayın ve doktora başvurun
Açık havaya çıkarın,nefes almıyorsa oksijen desteği
verin ve doktora başvurun.
Bol su içirin,kusturmaya çalışmayın, baygın haldeyken
birşey yedirip içirmeyin ve doktora başvurun.
10.HAVALANDIRMA BĠLGĠLERĠ
Çalışma ortamının iyi havalandırılması gerekir.
11.KIġISEL KORUYUCU EKĠPMANLAR
Neopren veya pvc lastik eldiven,önlük,çizme uzun kollu tişört ve pantolon giyin.
Gözle temasını önlemek için iş güvenliğine uygun gözlük kullanın
Havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde maske kullanınız
12.STOKLAMA:
Ürünü sağlam ,kapalı paketlerde kuru bir yerde saklayınız.
Siyanür ve sülfürlerle bir yere koymayınız.
13.Fiziksel ve Kimyasal özellikler:
Form
Koku
Ergime ısısı
Suda çözünürlük
Ph
Renk
Kristal
Kendiliğinden Alevlenme ısısı
Parlama noktası
Yok
Yok
yok
~343 ˚ C
Berrak çözelti oluşturur
3,5-5,0
Beyaz ve açık sarı.
14.Ġmha veya atık depolanması durumu:
Yerel kanunları uygulayınız
15.Nakliye bilgileri:
Ürünü taşımaya uygun sızdırmaz paketlerde taşınmalıdır. Delik ve yırtık paketler değiştirilmelidir.
169
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/d
METEOROLOJİ BÜLTENİ
170
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
171
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
172
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
173
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
174
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
175
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
176
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
177
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
178
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/e
ELEKTRİFİKASYON PLANI
179
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
180
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
181
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
182
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
183
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
184
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/f
SU TEMİN YAZISI
185
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
186
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
187
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/g
ATIKSU KONULU
İZİN YAZISI
188
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
189
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
190
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/h
KATI ATIK KONULU
İZİN YAZISI
191
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
192
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
193
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/ı
ACİL DURUM PLANI
194
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
195
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
196
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
197
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
198
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
199
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
200
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
201
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
202
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
203
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
204
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
205
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
206
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
207
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
208
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
209
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
210
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
211
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/i
VEKALETNAME
212
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
213
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
214
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
EK-3/j
TAAHHÜTNAME
215
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
216
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
217
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
218
KONKAP GALVANĠZ METAL ĠġLEME
ĠNġ. TAAH. SAN. TĠC. A.ġ.
SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ĠLE
GALVANĠZ KAPLAMA TESĠSĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
219
Download

konkap galvaniz metal işleme inş. taah. san. tic. a.ş.