TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
TRT Belgesel Ödülleri, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek,
belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden
farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun
vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde
bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenir.
2. ORGANİZASYON
TRT Belgesel Ödülleri, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo
– Televizyon Kurumu tarafından düzenlenir. Etkinliğin merkezi Ankara’dır.
3. BAŞVURULAR
TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım
ücretsizdir.
4. KATEGORİLER
TRT Belgesel Ödülleri, Ulusal ve Uluslararası yarışma olmak üzere iki ana kategoride
gerçekleştirilir.
Katılımcılar, başvuru formlarını, yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar.
Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir.
Ulusal Kategori:
Ulusal Yarışma “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” olmak üzere iki alt kategoride
gerçekleştirilir. Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını, başvuru formunda
belirtirler.
Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.
Öğrenci Filmleri Kategorisi’ne, yalnızca, eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar
katılabilir. Katılımcılar, bu durumu belgeleyeceklerdir.
Ulusal Yarışmaya Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15,
en çok 60 dakika süreli; Profesyonel Kategori’de katılacak belgesel filmler, en az 20
dakika süreli olmak zorundadır.
Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal Yarışmaya katılacak belgesellerin
Türkçe’den farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe
altyazılı kopya teslim edilir.
Uluslararası Kategori:
Uluslararası Yarışmaya katılacak belgeseller, en az 25 dakika süreli olmak
zorundadır.
Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizce’dir. Uluslararası Yarışmaya katılacak
belgesellerin İngilizce’den farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde,
Yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir.
5. KATILMA KOŞULLARI
5.1 Yarışmaya belgesel sinema eserleri katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV
programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları
içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.
5.2 Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek
amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle
belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb.
bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.
5.3 Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta ( mxf, mov, mp4 v.b. uzantılı HD /
SD) çekilmiş belgeseller katılabilir.
5.4 Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2014 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller
katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Ödülleri’ne katılmış yapımlar, bu yarışmaya
katılamazlar.
5.5 TRT Belgesel Ödülleri hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası
yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel
değildir. Ancak, bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye
devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir.
5.6 "Dizi" olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok
bir bölümle yarışmaya katılabilir.
5.7 Adaylar, yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.
5.8 Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesellerin Yönetmenlerinin T.C.
vatandaşı olması şarttır. K.K.T.C. vatandaşı Yönetmenler de bu kategoride
yarışabilirler.
5.9 Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır
Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa,
ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı,
uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven
belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım
halinde değerlendirmeye alınmazlar.
5.10 RTÜK üyeleri, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul
üyeleri ile yarışmada görev alan personelin 1. derece yakınları ve TRT personeli
yarışmaya katılamazlar.
5.11 Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş
belgeseller ile yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış belgeseller
katılamaz.
6. BAŞVURULAR
A. Ön Eleme
- Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.trtbelgesel.com,
www.trtdoc.com ve TRT’nin www.trt.net.tr web sitelerinden edinebilirler.
- Yarışmaya katılmak isteyenler, 01 Kasım 2014 tarihinden başlayarak, ön eleme için
son başvuru tarihi olan 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 18.00’e kadar TRT
Kurumu’nun aşağıdaki
TRT Kurumu Genel Müdürlüğü
Genel Sekreterlik
TRT Belgesel Ödülleri, A Blok Kat: 4
No: 423 Turan Güneş Bulvarı 06109 OR-AN/ ANKARA/TÜRKİYE
adresine, elden teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde,
1. İmzaladıkları başvuru formunu, (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin
doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek
her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu
imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.)
2. Eserin, Ulusal Yarışma için Türkçe sesli veya altyazılı; Uluslararası Yarışma
için ise İngilizce altyazılı veya sesli kopyasını içeren dosyayı, DVD’ye veya
taşınabilir belleğe mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda
açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde
eksiksiz olarak iletmelidirler. Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da
kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.
B. Yarışma
Ön eleme sonuçları, 18 Şubat 2015 tarihinde ilan edilir.
Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin,
Ulusal Yarışma için :
- Taşınabilir belleğe veya HDCam kasete kayıtlı, 1 adet Türkçe sesli veya Türkçe
altyazılı, mov / mxf uzantılı, HD / SD kopyası,
- Türkçe diyalog metni,
- Filmin kısa özeti,
- Esere ait tanıtım fragmanı ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )
- Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG
veya TIFF formatında)
- Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)
- Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,
- Tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.),
Uluslararası Yarışma için :
- Taşınabilir belleğe veya HDCam kasete kayıtlı, 1 adet İngilizce altyazılı veya sesli
mov / mxf uzantılı, HD / SD kopyası,
- İngilizce diyalog metni.
- Filmin kısa özeti,
- Esere ait tanıtım fragmanı ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )
- Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG
veya TIFF formatında)
- Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)
- Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,
- Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.) ,
en geç 09 Mart 2015 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın
yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya
verilmiş veya dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve indirme şifresi bildirilmiş
olmalıdır.
Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.
Finalistlerin, Eser sahibi ( veya sahipleri ) ya da temsilcilerince imzalanması
gereken Mutabakat Formu’nun aslını, Seçici Kurul Çalışmaları öncesinde Düzenleme
ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim etmeleri zorunludur. Bahsi geçen form,
finalistlere TRT tarafından iletilecektir.
Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim
edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.
7. DEĞERLENDİRME
ÖN ELEME KURULU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
7.1 Ön Eleme Kurulu en az 5 (beş) kişidir. Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür
ve Turizm Bakanlığı temsilcisi (1) , Meslek Birliği Temsilcisi (1) ve TRT
Temsilcilerinden ( 3 ) oluşur. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Başkanlığı onayıyla, Ön Eleme Kurulu, kategorilere göre ayrıştırılıp, üye sayısı
arttırılabilir.
7.2 Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye
uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini
ve elemesini yapar.
7.3 Ön Eleme Kurulu, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Düzenleme ve
Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim eder.
SEÇİCİ KURULLAR VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
7.4 Seçici Kurullar, Ulusal Öğrenci Filmleri, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası
Kategori’de toplam 3 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul
üyeleri, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından
çeşitli ülkelerden sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları,
sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri,
farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya
bakışları önemli bulunan kişiler arasından Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı
tarafından seçilirler.
7.5 Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler
Seçici Kurul Üyesi olamazlar.
7.6 TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, Seçici Kurul
toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.
7.7 Seçici Kurullar, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Başkanlığı’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda
kendilerine TRT Belgesel Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurullar
kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.
7.8 Seçici Kurul Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7.9 Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal
niteliklerini gözeterek verir.
7.10 Seçici Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verir.
7.11 Seçici Kurulların çalışma dili Ulusal Kategoride Türkçe, Uluslararası Kategoride
İngilizce’dir.
7.12 Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.
7.13 Seçici Kurullar, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların
açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Başkanlığı’na teslim ederler.
7.14 Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül
verilecek filmleri belirler. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak
yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir. Ödüller, TRT
Belgesel Ödülleri’ne katkıda bulunan kuruluşlar adına verilebilir.
8. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar, 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak
açıklanır.
9. ÖDÜLLER
9.1 Ödüller, Ulusal ve Uluslararası kategorilerde olmak üzere aşağıdaki gibidir:
Ulusal Yarışma :
Öğrenci Filmleri Kategorisi :
En İyi Film Ödülü: 15.000 (Onbeşbin) TL,
Özel Ödül : 10.000 (Onbin) TL
Özel Ödül : 5.000 (Beşbin) TL
Profesyonel Kategori :
En İyi Film Ödülü: 40.000 (Kırkbin) TL
Özel Ödül : 30.000 (Otuzbin) TL
Özel Ödül: 20.000 (Yirmibin) TL
Uluslararası Yarışma :
En İyi Film Ödülü: 10.000 (Onbin) Avro
Özel Ödül : 7.500 (Yedibinbeşyüz) Avro
Özel Ödül : 5.000 (Beşbin) Avro
9.2 Seçici Kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez.
Ancak TRT Belgesel Ödülleri’ndeki ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel
ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde
TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na başvurdukları
takdirde, durum Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca değerlendirilir ve bu
konudaki karar Seçici Kurullara iletilir.
9.3 Ek ödüllerin hangi amaçla verileceği, başvuru yapan kişi, kurum ya da kuruluş
tarafından Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na bildirilir; veya ek ödül
vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Başkanlığı tarafından yapılmasını isteyebilir.
Ek ödülün Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması
zorunludur.
9.4 Yarışmaya katılan bir eserin yayın haklarının, Yarışma sonuçları açıklanmadan
önce TRT tarafından satın alınmış olması ve bu eserin ödül kazanması halinde, ödül
tutarı ile TRT’nin alım sözleşmesinde belirlenen Lisans Bedeli arasındaki fark
Yönetmene ödül olarak ödenir. Alım Sözleşmesindeki tutarın, Ödül tutarından yüksek
olması halinde Yönetmene ek bir ödeme yapılmaz.
10. HAKLAR
10.1 Ulusal Kategoride Ödül alan belgesellerin,
- Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,
- Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV
yayın hakları,
Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak,
münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir
Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının Yönetmenin hesabına havale
edildiği tarihtir. ( Bkz.Madde 11 )
TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu
TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer
dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.
10.2 Uluslararası Kategoride ödül alan belgesellerin, Türkçe yapılmak koşuluyla,
- Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,
- Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV
yayın hakları,
1 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran
TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin
imzalanmasını müteakip, ödül tutarının Yönetmenin hesabına havale edildiği tarihtir.
( Bkz.Madde 11 ) Bu hakka, lisans süresi içerisinde TRT’nin kendisine ait uydu TV
kanallarından yapılabilecek yayınlar da dahildir.
10.3 Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya
diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili
olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül
kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların
TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf
tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep
edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri
olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa
satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
10.4 Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması durumunda, şartnamede
TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri,
eserin Yönetmen, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo
Yazarı’ndan, veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse,
oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer
malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır. Yarışmaya katılanın Yönetmenin
kendisi olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi
ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya
kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.
10.5 Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için,
TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.
10.6 Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, daha önceden iletmemişlerse,
eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip, müzik-efekt kuşağı ve ses
kuşağı ayrı kanallara döşenmiş ( enter kuşaklı ) yayın kopyasını, eserin metni ve
tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.
11. ÖDÜL TUTARLARI
Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 10.maddesinde bahsi
geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip
malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca
imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içerisinde, TRT tarafından, belgeselin
Yönetmenine-Yönetmenlerine, gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. TRT
tarafından talep edilen belge ve malzemelerin, sonuçların resmi olarak açıklandığı
tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde TRT’ye teslim edilmesi gerekir. Taahhütlerin
yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya
şartnameye aykırılık olduğunun TRT tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme
yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı TRT’ye iade edilir.
12. GENEL KOŞULLAR
12.1 Koşullara uymayan başvurular, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme
Kurulu Başkanlığı, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.
12.2 Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı,
diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder.
12.3 Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur.
12.4 Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri
Yarışmacıya aittir.
12.5 TRT, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen belgesellerin tümü veya bir
bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme
Kurulu Başkanlığı tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda,
kültürel amaçlı olarak yapabilir.
12.6 Yarışmada ödül kazanan belgesellerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım
hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak,
gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışma’da ödül kazanan
belgesellerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz
dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan belgesellerin eser sahiplerinin DVD ortamında
yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına engel
değildir. TRT, ayrıca, Yarışma’da ödül kazanan belgesellerin tanıtımlarından oluşan
bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım
malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle, tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.
12.7 Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için TRT’ye iletilen malzemeleri iade
edilmez. Ön elemeyi geçen belgesel filmlerin kopyaları, talep edildiğinin başvuru
formunda belirtilmesi koşuluyla ve ödül kazanan eserlerin kopyaları hariç olmak
üzere, gideri TRT’ye ait şekilde, başvuru formunda yazılı adrese adi posta ile iade
edilir.
12.8 TRT Kurumu, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü,
gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer
TV kanalları ve mecralarında, yarışmanın tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma
hakkına sahiptir.
12.9 Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme,
yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz
olarak kullanılabilir.
12.10 Yarışmada ödül kazanan belgesel filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın
mevzuatına tabiidir.
12.11 Yarışmanın başvuru formu, belgesel filmin mali hak sahibi ve / veya
Yönetmeni-Yönetmenleri tarafından imzalanır.
12.12 Bu şartnamede yazılı koşullar, Türkçe dilinde olup, İngilizce’ye çevrilmiştir.
Çeviriden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe versiyon esas alınır.
12.13 Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya
ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi,
münhasıran TRT Kurumuna aittir.
12.14 Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.
12.15. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
Download

TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ