FİZİKSEL METALURJİ SORULARI (BÖLÜM 7)
1) θıı çökeltisi için latis düzensizliği yaklaşık %15 dir. θıı 25 A kalınlıklı disk-şekilli plaka
çözeltileri olarak büyümektedir. Başlangıçta uyumlu bir arayüzey oluşturan çökeltide,
tamamen uyumluluğun kaybedildiği diskin çapını hesaplayınız. Elastisite modülü 7x109
dyn/mm2 ve uyumsuz arayüzeyin enerjisi 600 erg/cm2 dir.
2) Bir Bakır-Gümüş faz diyagramında (Şekil 1) gümüş yaşlandırma sertleştirilmesi
reaksiyonu oluşturmak için bakıra ilave edilmektedir. Bu faz diyagramında bir katı çözelti
olan αAg den αAg+ αCu lu iki faz bölgesine geçecek şekilde soğutulduğunda katı-hal çökelti
reaksiyonu oluşur.
a) Bu oluşumun nedeni açıklayınız.
b) 850 ve 700°C’lerdeki oluşan fazları %5, %30 ve % 97Cu’lar için mikroyapısını
çiziniz ve fazları gösteriniz.
c) 850 ve 700°C’lerdeki üç faz için serbest enerji diyagramlarını çiziniz.
d) Çökelme sertleşmesi 700°C için % 8 Cu için hangi sıcaklığa düşürüldüğünde
gerçekleşir? Açıklayınız.
e) Oluşan sürekli ve süreksiz çökelmeleri açıklayınız.
f) Yaşlandırma süresinin artırılmasıyla mekanik özelliklerde ne tür değişiklik beklenir?
g) Çökelme kinetiğine etki eden parametreler nelerdir? Açıklayınız.
Şekil 1. Bakır-Gümüş faz diyagramı
Download

1) θıı çökeltisi için latis düzensizliği yaklaşık %15 dir. θıı 25 A