Duyuru Tarihi : 10.12.2014
Duyuru No
: 2014-11
KONU
: Şirket Ortaklarının 4/B İşe Giriş Ve 4/b İşten Çıkış Bildirimleri Hk.
Bilindiği üzere;
5510 Sayılı Kanun’un Geçici 57 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından
ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin
verilmesi gerekmektedir.
Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği'nin 11. maddesinde;
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarının, yönetim kurulu üyeliğine
seçildikleri tarihte başlayacağı; Limited Şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıklarnın ortaklar kurulunca devrin
yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacağını ve bu tarihin ortaklar kurulu kararının, hisse devrine
ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti
veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının
ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince” 15 gün içinde SGK’ya bildirileceği ifade edilmiştir.
Yine aynı yönetmeliğin 14. maddesi ile;
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte;
Limited Şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları
hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir
sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya
hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının
ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona ereceği ve bu tarihten sonra 10 gün
içinde SGK’ya bildirileceği ifade edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerekli bildirimleri yapmayanlar için her bildirim için tüzel kişiliğe
bir askeri ücret ceza uygulanacağı tabi idi.
11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile İş
Kanununun bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmış ve bazı alacakların
yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır. Söz konusu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren
61 inci maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 57 inci maddesine;
"verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar
verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası
uygulanmayacaktır." ibaresi eklenmiş olup; 11/12/2014 tarihine kadar bu bildirmeleri yapanlar
bildirimleri yasal süresi içinde vermiş sayılacaktır.
Anılan madde hükmü çerçevesinde kesilmiş ancak ödenmeyen cezalar ise terkin edilecek ancak tahsil
edilenler iade edilmeyecektir.
Ayrıca; Limited Şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya
bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/
yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
Daha önce ilgili bildirimleri yapmayan mükelleflerimizin, 11/12/2014 tarihine kadar başvuru yapmaları,
ileride maruz kalınabilecek idari para cezasını engelleyecektir.
Açıklamalar doğrultusunda;
1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
2-Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
3-Şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için;
Mükelleflerimizin ileride idari para cezasına maruz kalmamaları için 4/b İş Giriş Formu(SGK Ek 4 ve
4/b İşten Çıkış Formu (SGK Ek 5) doldurarak ekine, vergi levhası fotokopisi ve ilgili ticaret sicil
gazeteleri eklemek sureti ile bağlı bulundukları sigorta müdürlüklerine taahhütlü posta yolu ile
11/12/2014 akşamına kadar göndermeleri gerekir.
Saygılarımızla.
Bilgi edinilmesine,
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ
Download

: Şirket Ortaklarının 4/B İşe Giriş Ve 4/b İşten Çıkış Bildirimleri Hk