ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
LABOUR STATISTICS
2013
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve
dağıtılamaz.
Ministry of Labour and Social Security reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication
or distribution of this publication is prohibited under Law No: 5846
Yayının içeriğine ilişkin sorularınız için
For questions on the content of the publication
Tel: +90 (312) 296 64 95 - 296 65 10
Internet
http://www.csgb.gov.tr
E-mail
[email protected]
Bu yayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Resmi
İstatistik Programı kapsamında hazırlanmıştır.
This book is prepared by the Ministry of Labour and Social Security, General Directorate of Labour with
in the framework of Official Statistics Programme.
ISSN: 1301-2908
ISBN: 978-975-455-223-2
Genel Yayın No: 17
General Publication Number
Ekim 2014
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ministry of Labour and Social Security
İnönü Bulvarı No: 42 06490 Emek - ANKARA / TÜRKİYE
ÖNSÖZ / FOREWORD
Günümüzde ekonomik ve sosyal hayatta hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı ve güvenirlikleri istatistik ile sağlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki doğru
verilerden elde edilmiş istatistikler, araştırmacılara, politikacılara ve karar alıcılara çalışmalarında yön vermiştir.
Nowadays the identification of objectives in economic and social life, the access to these goals and the control of reliability
are provided by statistics. It should be noted that the statistics
derived from accurate data guided to researchers, politicians
and decision-makers in their work.
Bakanlığımız tarafından Türkiye’de sosyal hayata yön
veren çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmış, çağdaş toplum anlayışı ile çalışma hayatı, uluslararası norm ve standartlara uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır.
Various legal arrangements which shape social life in Turkey,
have been made by our ministry. Working life is aimed to
regulate according to international norms and standards by
contemporary society framework
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilginin üretilmesi
kadar doğru biçimde aktarılması da önemlidir. Bakanlığımızca yürütülen çalışma hayatına ilişkin faaliyetler düzenli olarak kayıt altına alınmakta ve istatistik tekniklerine
uygun çalışma hayatı istatistikleri oluşturulmaktadır. Bu
amaçla Bakanlığımızın İstatistiki Kapasitesini Güçlendirme Projesi yürütülerek merkez teşkilatı, ilgili ve bağlı
kuruluşları bünyesinde bulunan idari kayıtların, ulusal ve
uluslararası tanım, sınıflama ve standartlarına uyumu,
veri tabanlarının birbirleriyle ve ulusal veri tabanıyla iletişim kurabilmesi sağlanmıştır. Proje ile Çalışma İstatistikleri Bilgi Sistemi (ÇİBS) kurularak, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve Bakanlık bilgi sistemleri üzerinden idari
kayıtlara dayalı istatistikleri elde edecek yapıda geliştirilmiştir. ÇİBS ile çalışma hayatına ilişkin istatistiklerin tek
bir noktadan ve doğru bir şekilde geniş kullanıcı kitlesine
ulaşması sağlanmıştır.
In the knowledge era, correctly transferred information is important as the production of knowledge. Ministry’s activities
related to working life are regularly recorded and statistics are
developed according to statistical techniques. For this purpose Strengthening The Statistical Capacity of Ministry of Labour and Social Security Project was carried out thus central
organization, and its affiliates about the on-site administrative
records, national and international definitions, classifications
and standards compliance, data bases and national databases can communicate with each other. With the project, Labour Statistics Information System (CIBS) established Social
Security Administration, IŞKUR and the Ministry via information systems statistics based on administrative records structure has been developed to achieve so the Social Security Institution, IŞKUR and Ministry data can over information systems
based on administrative records and statistics structure has
been developed to achieve .Labour Statistics Information
System enable to reach working life statistics with a point and
it can be correctly reached a wide audience.
Geniş kullanıcı kitlesi tarafından kullanılması hedeflenen
ve yıllık olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun
olarak yayınlanan Çalışma Hayatı İstatistikleri kitabına,
Bakanlığımız resmi internet sayfası http://www.csgb.gov.
tr internet adresi üzerinden de ulaşılabilmektedir.
The book of labour statistics, which is aimed to be used by large
numbers of users and publıshed annualy acording to national
and international standards, is accessible on the official web
page of our ministry (http://www.csgb.gov.tr)
Çalışma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Bakanlık birimlerimizin verilerinden oluşan Çalışma Hayatı İstatistikleri kitabının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Thanks to all my colleagues for their contributions to the book of
labour statistcs, which is prepared by the General Directorate of
Labour and formed bye the data of ministry units.
Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Minister of Labour and Social Security
İÇİNDEKİLER CONTENTS
ÖNSÖZ
03
Foreword
Sosyal Güvenlik
Social Security
Kamu Görevlileri
Civil Servants
131
75
37
07
Labour Relations
155
Work Permits of Foreigners
International Conventions
and Agreements
251
Labour Market
Çalışma İlişkileri
Yabancıların Çalışma İzinleri
187
213
Uluslararası Anlaşmalar
ve Sözleşmeler
İşgücü Piyasası
İş Teftişleri
Labour Inspections
İş Sağlığı ve Güvenliği
237
Occupational Health and Safety
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
İşgücü
Piyasası
Labour
Market
İşgücü Piyasası
Labour Market
İçindekiler
Açıklama
Grafik
1.2 İşsizlik oranları, 2012-2013
Tablo
1.1 Türkiye işgücü piyasasındaki yıllık gelişmeler,
2009-2013
Sayfa
Page
Contents
11 Explanation
17
16 Graph
1.2 Unemployment rate, 2012-2013
Table
1.1 Annual developments in Turkish labour
market, 2009-2013
1.2 İşsizlik oranları, 2012-2013
17
1.2 Unemployment rate, 2012-2013
1.3 Seçilmiş ülkelerde işsizlik oranları, 2013
18
1.4 Seçilmiş ülkelerde genç işsizlik oranları
2013
1.5 Seçilmiş ülkelerde işgücü, 2012-2013
19 1.3 Unemployment rate in selected countries,
2013
1.4 Youth unemployment rate in selected
countries,2013
1.5 Labour force in selected countries, 2012-2013
1.6 Kayıtlı işgücü ve işsiz bilgileri (İŞKUR),
2012-2013
21 1.7 İşsizlik sigortası ödemeleri, 2012-2013
22
1.8 Eğitim düzeylerine göre işsizlik sigortasına
başvuranlar, 2012-2013
23 1.9 Yaş gruplarına göre işsizlik sigortasına
başvuranlar, 2012-2013
24 1.9 Unemployment insurance applicants by age
groups, 2012-2013
1.10 Mesleklere göre işsizlik sigortasına
başvuranlar, 2012-2013
25 1.10 Unemployment insurance applicants by
occupations, 2012-2013
1.11 İşsizlik sigortası fonu gelir-gider tablosu,
2012-2013
26
1.11 Unemployment insurance fund incomeexpenses balance , 2012-2013
1.12 Kısa çalışma ödeneği, 2012-2013
27 1.12 Shorttime work payments, 2012-2013
1.13 Ücret garanti fonu ödemeleri, 2009-2013
28 1.13 Wage guarantee fund payments, 2009-2013
1.14 İşe yerleştirme faaliyetleri (İŞKUR),
2009-2013
29 1.14 Job placement activities (Turkish
Employment Agency), 2009-2013
1.15 Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan
kurslar ve programlar, 2012-2013
30 1.15 Courses and programmes applied by
(Turkish Employment Agency), 2012-2013
1.16 İllere göre özürlü kontenjanları, 2013
31 1.17 İllere göre eski hükümlü kontenjanları, 2013
34 1.16 The vacancies of disabled by provinces,
2013
1.17 The vacancies of ex convict by Provinces,
2013
20 1.6 Registered labour force and the unemployed
information (Turkish Employment Agency),
2012-2013
1.7 Unemploymnet Insurance payments, 20122013
1.8 Unemployment insurance applicants by
education levels, 2012-2013
9
İşgücü Piyasası
Labour Market
Açıklama
Explation
Kurumsal olmayan nüfus: Üniversite yurtları,
yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki
hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler
dışında kalan nüfustur.
Non-institutional population: Comprises all the
population excluding the residents of dormitories of
universities, orphanage, rest homes for elderly persons,
special hospitals, prisons and military barracks etc.
İşgücüne katılma oranı: İşgücünün, 15 ve daha
yukarı yaş nüfus içindeki oranıdır.
Labour force participation rate: Indicates the ratio of
the labour force to the population 15 years of age and
over.
İşgücü: Aşağıda tanımlanan istihdam edilenler ile
işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar.
Labour force: Comprises all employed persons and all
unemployed defined in the below.
İstihdam edilenler: Aşağıda yer alan iş başında olanlar
ve iş başında olmayanlar grubuna dahil olan 15 ve daha
yukarı yaştaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur.
Persons employed: Comprises all the persons 15
years of age and over who are included in the “persons
at work” and “not at work” described below.
İşbaşında olanlar: Ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi
hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak
referans dönemi içinde en az bir saat bir ekonomik
faaliyette bulunan kişilerdir.
Persons at work: Persons economically active during
the reference period for at least one hour as a regular
employee, casual employee, self employed, employer
or unpaid family worker.
İşbaşında olmayanlar: İşi ile bağlantısı devam
ettiği halde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle
işinin başında olmayan kendi hesabına ve işverenler
istihdamda kabul edilmektedir. Ücretli ve maaşlı çalışan
ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin
başında bulunmayan fertler; ancak 3 ay içinde işlerinin
başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları
süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az % 50 ve
daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda
kabul edilmektedir. Referans haftası içinde “1 saat” bile
çalışmamış olan ücretsiz aile işçileri ve yevmiyeliler
istihdamda kabul edilmemektedir. Üretici kooperatifi
üyeleri, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla
belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal
güvence, yol parası, cep harçlığı vb.) karşılığı çalışan
çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam halinde olanlar
kapsamına dahil edilmektedirler.
Persons not at work: All self-employed and employers
who have a job but not at work in the reference week
for various reasons are considered as employed.
Regular employees with a job but did not work during
the reference period for various reasons are considered
as employed only if they have an assurance of return
to work within a period of 3 months or if they receive at
least 50% of their wage or salary from their employer
during their absence. Unpaid family workers and casual
workers who did not work in the reference week even 1
hour, are not considered as employed. The members of
producer cooperatives and apprentices or stajyers who
are working to gain any kind of benefit (income in cash
or in kind, social security, travelling cost, pocket money
etc.) are considered to be employed.
11
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan
(kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak
hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da
olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş
arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta
içinde işbaşı yapabilecek durumda olanlar işsiz nüfusa
dahildirler. Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş
bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya
da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak
amacıyla bekleyen kişiler de işsiz nüfus kapsamına
dahildirler.
Unemployed person: The unemployed comprises
all persons 15 years of age and over who were not
employed (neither worked for profit, payment in kind or
family gain at any job even for one hour, who have no
job attachment) during the reference period who have
used at least one channels for seeking a job during
the last three months and were available to start work
within two weeks.Persons who have already found a
job or established his/her own job but has been waiting
to complete the process required to start work are also
considered to be unemployed.
İşsizlik oranı: İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.
Unemployment rate: Is the ratio of unemployed
persons to the labour force.
Başvuru: İş arayanların, gereksinimlerinin karşılanması Application: An application made by a job seeker
için internet üzerinden ya da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
via internet or directly to Turkish Employment Agency
İl Müdürlüklerine doğrudan yaptıkları müracaat.
(İŞKUR) provincial offices to find a job
Açık İş: İŞKUR’a işverenlerden intikal eden işçi istemi. Job Vacancy: Vacancy reported by employer to İŞKUR.
İşe Yerleştirme (Plasman):
aracılığı ile işe yerleştirilmesi.
İş arayanların İŞKUR Placement: Placing an unemployed person to work via
İŞKUR.
Açık Kontenjan: İşverenlerin yasa gereği çalıştırmak Quota system: Number of vacancies which the
zorunda oldukları özürlü ve eski hükümlülerle
employers are required to fill with the disabled and
terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde
exconvicts under the law.
yaralananlardan işe yerleştirileceklere ilişkin açık işgücü
sayısı.
Özürlü: Bedensel, zihinsel veya ruhsal özürleri Disabled: A person who lost minimum 40% of his/
nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun
her working capacity as a result of physical, mental or
olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen kişi.
psychological disability justified by a medical report.
Eski Hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir cezadan Ex-convict: A person who is sentenced for an
veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm
imprisonment of more than one year or sentenced for
giyen, cezasını infaz kurumlarında tamamlayan, cezası
a crime which may prohibit him/her from being a civil
servant and served his/her sentence in prison, or whose
ertelenen, koşullu salıverilen, özel kanunlarda belirtilen
punishment has been postponed or who is released
şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayan ve ömür
on condition, or unable to be employed because of the
boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan kişi.
special law prohibition therefrom, or has been prohibited
from performing public services by court decision for
lifetime.
12
İşgücü Piyasası
Labour Market
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Injured who cannot be deemed as Wounded in
Yaralanan (TMY): 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Struggle with the Terror: People who can provide
Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı
command letter which states they injured in the struggle
Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
with terror and medical board report they take from
kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken
military hospitals, out of injured people who cannot
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
be deemed as wounded by reasons and effects of
Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının
terror incidents during the military service stated in
sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde
21st article of the Law of the Struggle with Terror of the
yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine
date 12/4/1991 and number of 3713, within the scope
verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede
of Military Law of the date 21/6/1927 and number 1111
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını
and the Law of Reserve Officers and Alternate Military
belgelendirilen kişilerdir.
Employees.
Kayıtlı İşgücü: İş arayanlardan aktif kayıtlarda yer Registered Labour Force : All job seekers in active
alanların tümü.
registers.
Aktif Kayıt: Son işlem tarihinden itibaren 2 yıl süre ile Active Register : The register containing unemployed
işe gönderilmek üzere hazır olan kayıt.
waiting for a job, usually 2 year.
Kayıtlı İşsiz: Çalışma çağında ve gücünde olan, Registered Unemployed: A person who is at the
çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret
working age, capable of working, wishes to work and
düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından
who, at the time of application to İŞKUR, has no income
henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki
generating job to let earn minimum wage and has not yet
kişilerdir. Kayıtlı işgücünden, daha iyi şartlarda iş
been placed to a job by İŞKUR. The registered labour
arayanlar, emeklilerden iş arayanlar ve belli bir iş
force excluding those searching for a job with better
yerinde çalışmak isteyenler çıkarıldığında geri kalanlar
condition, wishing to work at a particular Workplace,
kayıtlı işsiz sayılmaktadır.
and the job seekers among the retired is considered as
registered unemployed.
Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla Course: It means trainings of job gaining, developing
birlikte mesleğinde is bulamayan veya mesleğinde
and changing in order to increase the employability of
yeterli olmayan işsizlerin, niteliklerini geliştirerek
unemployed people that have no vocations, that are
istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan
not able to find a job despite having vocations or that
meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini
are inadequate in their vocations, by developing their
ifade eder.
qualifications.
Kursiyer: Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme Trainee: People participating job gaining, developing
kurslarına katılan kişilerdir.
and changing trainings.
13
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
İşsizlik Sigortası: Bir işyerinde çalışırken, çalışma Unemployment Insurance: It is a compulsory insurance
istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen,
branch operating with an underwriting technique that
herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden
provides for compensation of income loss incurred by
sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir
the insured who, despite having the will, qualifications,
kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık
health and capability to work at a Workplace, have lost
tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta koludur.
their job without any wilful act or failure on their part, for
a certain period and to a certain extent.
İşsizlik Ödeneği: İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen Unemployment Allowance: It is the payment made
koşulları sağlayan sigortalı işsizlere İşsizlik Sigortası
from the Unemployment Insurance Fund for a certain
Fonundan belirli bir süre yapılan ödemedir.
period to the insured unemployed persons who fulfill the
requirements specified in the Unemployment Insurance
Act.
İşsizlik Ödeneği Başvurusu: İşsizlik ödeneğinden Application for the Unemployment Allowance:
yararlanmak amacı ile şahsen veya elektronik
It means the application made personally or in
ortamda İŞKUR’a yapılan başvuruyu ifade etmektedir.
electronic media to İŞKUR in order to benefit from the
Başvuruların belirlenmesinde başvuruların sisteme
unemployment pay. The date of entering the applications
eklenme tarihi esas alınmaktadır. Başvuru sayısı; hak
to the system is taken as a basis when determining the
eden, hak etmeyen, incelemesi devam eden bildirge ve
applications. The number of applications is obtained by
eşleşmemiş talep dilekçesi sayılarının toplanmasıyla
summing up the numbers of those who are entitled, who
elde edilmektedir.
are not entitled, of declarations being inquired, and of
the unmatched request petitions.
Hak Eden Sayısı: İşsizlik sigortası, Kısa çalışma, Ücret Number of Entitlements: It means those benefiting
Garanti Fonu ve İş kaybı tazminatı hizmetlerinden
from the services of unemployment insurance, short
yararlananları ifade etmektedir. Hak eden sayısı bildirge
term work, wage guarantee fund and compensation
dağılım raporunda yer alan ödeneğin türüne göre,
for loss of employment. It is obtained by summing up
ödemesi devam eden, ödemesi kesilen, ödemesi biten
the number of declarations payment under which is
bildirge sayılılarının toplanmasıyla elde edilmektedir.
ongoing, suspended or completed, by the type of pay in
the report on distribution of declarations for entitlement.
Kısa Çalışma: Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde Short Term Work: It means temporarily reducing the
working duration by at least one-third all or part of the
uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya
workplace for a maximum of 3 months, or stopping the
bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında
activity completely or partially for minimum 4 weeks
azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en
without any condition of continuity.
az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen
durdurulmasını ifade eder.
14
İşgücü Piyasası
Labour Market
Kısa Çalışma Ödeneği: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Short Term Work Pay: It is the allowance paid to the
Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine
employees for the duration they did not work enabling
tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel
them to round up the weekly working duration in the
veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki
Workplace in cases where the employer, who employs
haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde
the persons deemed to be insured according to the
azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen
Unemployment Insurance Law No.4447 who are subject
geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere işyerinde
to the labour contract, significantly reduces weekly
uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak
working durations temporarily, or stops the activity in
şekilde, çalışılmayan süreler için ödenen ödenektir.
the Workplace completely or partially due to the general
economic, sectoral or regional crisis as well as to force
majeure reasons.
Ücret Garanti Fonu Ödeneği: İşverenin konkordato Wage Guarantee Fund Pay:It is the allowance paid from
ilan etmesi, aciz vesikası veya iflası nedenleri ile
Wage Guarantee Fund in order to cover the last 3-month
işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, işçilerin iş
wage claims of workers arising from the employment
ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını
relationship, in cases where the employer becomes
karşılamak amacı ile Ücret Garanti Fonundan yapılan
insolvent due to any arrangement for bankruptcy and
ödemedir.
composition of debts.
İşsizlik Sigortası Fonu: İşsizlik sigortası primleri Unemployment Insurance Fund: It is the fund under
ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen
government guarantee in which the unemployment
kazanç ve iratların, Devlet tarafından yapılacak katkı
insurance contributions, the earnings and revenues
ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve
derived from the commercial use thereof, contributions
işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler
and subventions granted by the government as well as
ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve
penalties, delay fees and interest imposed pursuant to
Devlet güvencesinde olan Fondur.
this Law on both the employees and the employers, and
any other income and earnings, are gathered.
15
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.1 Türkiye işgücü piyasasındaki yıllık gelişmeler
Annual developments in Turkish labour market
Temel göstergeler-Main indicators
2009
2010
2011
2012
2013
Kurumsal olmayan nüfus-Non-institutional population
70.542
71.343
72.376
73.604
74.457
Çalışma çağındaki nüfus-Working age population
51.686
52.541
53.593
54.724
55.608
İşgücü-Labour force
24.748
25.641
26.725
27.339
28.271
İstihdam- Employment
21.277
22.594
24.110
24.821
25.524
İşsiz-Unemployed
3.471
3.046
2.615
2.518
2.747
Kayıtdışı istihdam- Informal employment
9.328
9.772
10.139
9.686
9.379
Ücretli veya yevmiyeli-Waged or per diem employee
3.349
3.535
3.739
3.436
3.258
Tarım dışı-Non-agricultural
4.818
4.915
4.988
4.589
4.369
47,9
48,8
49,9
50,0
50,8
70,5
70,8
71,7
71
71,5
26
27,6
28,8
29,5
30,8
İstihdam oranı- Employment rate (%)
41,2
43,0
45,0
45,4
45,9
İşsizlik oranı - Unemployment rate (%)
14,0
11,9
9,8
9,2
9,7
Tarım dışı işsizlik oranı-Non-agricultural unemployment rate (%)
17,4
14,8
12,4
11,5
12,0
Genç nüfusta işsizlik oranı- Youth unemployment rate(1) (%)
25,3
21,7
18,4
17,5
18,7
Kayıtdışı istihdam oranı- Informal employment rate(%)
43,8
43,3
42,1
39,0
36,7
Toplam ücretliler içinde kayıt dışı çalışan ücretli ve
yevmiyeliler oranı (%)
Rate of informal wage earners and per diem earners in total
wage earners
26,2
25,7
25,1
22,0
19,9
Tarım dışı- Non-agricultural (%)
30,0
29,1
27,8
24,5
22,4
İşgücüne katılma oranı-Labour force participation rate(%)
Erkek-Male (%)
Kadın- Female (%)
Kaynak-Source: TÜİK- TURKSTAT
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfusu kapsamaktadır. Population within 15-24 age group
(15+yaş, bin kişi) - (15+ age, Thousand people)
16
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.2 İşsizlik oranları
Unemployment rate
Ay- Month
Ocak
January
Şubat
February
Mart
March
Nisan
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Yıllık ortalama
Average annual
2012
2013
Değişim Change %
10,2
10,6
3,9
10,4
10,5
1,0
9,9
10,1
2,0
9,0
9,3
3,3
8,2
8,8
7,3
8,0
8,8
10,0
8,4
9,3
10,7
8,8
9,8
11,4
9,1
9,8
7,7
9,1
9,7
6,6
9,4
9,9
5,3
10,1
10,0
-1,0
9,2
9,7
5,4
17
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.3. Seçilmiş ülkelerde işsizlik oranları
Unemployment rate in selected countries
Ülke
Country
Güney Afrika / South Africa
Amerika Birleşik Devletleri
United States
Brezilya / Brazil
Kanada / Canada
Kolombiya / Colombia
Meksika / Mexico
Peru / Peru
Almanya / Germany
Avusturya / Austria
Belçika / Belgium
Bulgaristan / Bulgaria
Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
Danimarka / Denmark
Estonya / Estonia
Finlandiya / Finland
Fransa / France
Hırvatistan / Croatia
Hollanda / Netherlands
İngiltere / United Kingdom
İrlanda / Ireland
İspanya / Spain
İsveç / Sweden
İsviçre / Switzerland
İtalya / Italy
İzlanda / Iceland
Letonya / Latvia
Litvanya / Lithuania
Lüksemburg / Luxembourg
Macaristan / Hungary
Malta / Malta
Moldova / Moldova
Norveç / Norway
Polonya / Poland
Portekiz / Portugal
Romanya / Romania
Slovakya / Slovakia
Slovenya / Slovenia
Yunanistan / Greece
Avustralya / Australia
Yeni Zelanda / New Zealand
İsrail / Israel
Japonya / Japan
Kazakistan / Kazakhstan
Türkiye / Turkey
2013
Ocak
Şubat
Mart
January February March
25,3
8,5
5,4
7,4
11,1
4,9
6,4
5,9
5,5
8,6
13,6
25,3 25,3
8,1
7,6
5,6 5,7
7,3 7,7
11,4 10,7
4,9 4,9
6,4 5,6
6,0 5,6
5,4 5,1
8,5 8,4
13,9 13,9
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
April
May
25,6 25,6
June
August
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
September October November December
25,6
24,7
24,7
24,7
24,1
24,1
24,1
7,3
7,8
7,7
7,3
7,0
7,0
6,6
6,5
5,8 5,8
7,4 7,2
9,9 9,6
5,0 5,0
5,7 5,8
5,3 5,2
4,7 4,6
8,3 8,0
13,6 12,9
6,0
6,6
9,5
5,0
6,0
5,4
4,3
8,0
12,4
5,6
7,4
9,5
5,2
5,6
5,3
4,9
8,7
12,2
5,3
7,6
9,4
5,2
5,9
5,0
4,8
8,7
11,9
5,4
6,4
8,7
5,2
5,8
5,1
4,8
8,7
12,0
5,2
6,5
8,4
4,6
5,8
5,1
4,7
8,5
12,6
4,6
6,4
8,2
4,6
5,7
5,0
5,3
8,5
13,1
4,4
6,7
9,3
4,6
6,4
5,0
4,9
8,6
13,5
7,1
7,1
7,9
7,3
6,8
7,2
6,4
6,6
7,3
6,9
6,3
7,0
6,8
7,6
10,0
8,7
11,0
18,1
6,3
7,9
13,7
26,9
8,4
4,6
12,8
5,8
13,0
13,1
5,4
11,8
6,1
8,1
3,5
11,3
17,7
7,5
14,5
11,1
27,4
5,8
6,5
6,5
4,2
5,3
10,6
7,7
10,0
8,7
10,9
18,1
6,5
7,8
13,7
27,3
8,5
4,6
12,8
5,8
13,0
13,1
5,4
11,8
6,1
8,1
3,5
11,3
17,7
7,5
14,5
11,1
27,4
6,1
6,5
6,5
4,2
5,3
10,5
7,5
10,0
9,0
10,6
18,1
6,7
7,6
13,7
27,2
8,8
4,6
12,8
5,8
13,0
13,1
5,4
11,8
6,1
8,1
3,5
11,3
17,7
7,5
14,5
11,1
27,4
6,0
6,5
6,5
4,3
5,3
10,1
6,9
8,0
8,8
10,4
16,5
6,6
7,5
13,8
26,8
8,7
4,2
12,0
6,9
11,4
11,7
6,2
10,3
6,8
4,7
3,6
10,4
16,4
7,5
14,0
10,3
27,1
5,6
6,2
6,2
4,4
5,2
9,3
6,7
8,0
10,8
10,1
16,5
6,6
7,6
13,9
26,3
8,2
4,2
12,0
6,9
11,4
11,7
6,2
10,3
6,8
4,7
3,6
10,4
16,4
7,5
14,0
10,3
27,1
5,6
6,2
6,2
4,2
5,2
8,8
6,6
8,0
7,8
9,7
16,5
6,6
7,7
14,1
25,8
9,1
4,2
12,0
6,9
11,4
11,7
6,2
10,3
6,8
4,7
3,6
10,4
16,4
7,5
14,0
10,3
27,1
5,5
6,2
6,2
3,9
5,2
8,8
7,0
7,8
6,6
9,6
16,5
6,8
7,9
13,7
25,9
7,2
4,7
11,3
4,3
11,8
10,9
5,6
9,8
6,7
3,9
3,4
9,8
15,6
7,0
14,1
9,4
27,0
5,3
6,2
6,3
3,9
5,2
9,3
7,0
7,8
7,1
9,8
16,5
6,6
7,8
13,1
26,0
7,3
4,7
11,3
4,3
11,8
10,9
5,6
9,8
6,7
3,9
3,4
9,8
15,6
7,0
14,1
9,4
27,0
5,6
6,2
6,3
4,1
5,2
9,8
6,7
7,8
7,6
10,0
16,5
7,0
7,5
12,2
26,1
7,5
4,7
11,3
4,3
11,8
10,9
5,6
9,8
6,7
3,9
3,4
9,8
15,6
7,0
14,1
9,4
27,0
5,7
6,2
6,3
3,9
5,2
9,9
6,6
8,7
7,4
10,3
17,5
7,0
7,1
11,8
26,3
7,3
4,1
12,7
4,5
11,3
11,4
6,2
9,1
6,4
4,1
3,2
9,8
15,3
7,2
14,2
9,6
27,5
5,6
5,9
5,8
4,0
5,2
9,7
6,5
8,7
7,9
10,6
17,5
6,9
7,0
11,7
26,2
7,5
4,1
12,7
4,5
11,3
11,4
6,2
9,1
6,4
4,1
3,2
9,8
15,3
7,2
14,2
9,6
27,5
5,4
5,9
5,8
3,8
5,2
9,9
7,1
8,7
7,9
10,6
17,5
6,8
6,9
11,7
25,6
7,5
4,1
12,7
4,5
11,3
11,4
6,2
9,1
6,4
4,1
3,2
9,8
15,3
7,2
14,2
9,6
27,5
5,7
5,9
5,8
3,4
5,2
10,0
Kaynak - Source : Uluslararası Çalışma Örgütü -ILO http://laborsta.ilo.org (10.06.2014 )
18
July
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.4. Seçilmiş ülkelerde genç işsizlik oranları
Youth unemployment rate in selected countries
Ülke
Country
Güney Afrika / South Africa
Amerika Birleşik Devletleri
United States
Brezilya / Brazil
Kanada / Canada
Kolombiya / Colombia
Meksika / Mexico
Peru / Peru
Almanya / Germany
Avusturya / Austria
Belçika / Belgium
Bulgaristan / Bulgaria
Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
Danimarka / Denmark
Estonya / Estonia
Finlandiya / Finland
Fransa / France
Hırvatistan / Croatia
Hollanda / Netherlands
İngiltere / United Kingdom
İrlanda / Ireland
İspanya / Spain
İsveç / Sweden
İsviçre / Switzerland
İtalya / Italy
İzlanda / Iceland
Letonya / Latvia
Litvanya / Lithuania
Lüksemburg / Luxembourg
Macaristan / Hungary
Malta / Malta
Moldova / Moldova
Norveç / Norway
Polonya / Poland
Portekiz / Portugal
Romanya / Romania
Slovakya / Slovakia
Slovenya / Slovenia
Yunanistan / Greece
Avustralya / Australia
Yeni Zelanda / New Zealand
İsrail / Israel
Japonya / Japan
Kazakistan / Kazakhstan
Türkiye / Turkey
2013
Ocak
Şubat
Mart
January February March
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
April
May
June
July
August
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
September October November December
52,9
52,9 52,9 52,9 52,9
52,9
49,9
49,9
49,9
48,9
48,9
48,9
17,6
16,7 15,9 15,1 16,4
18,0
16,3
15,6
14,8
14,4
13,1
12,3
13,6
8,4
18,8
9,3
13,9
7,4
11,2
23,0
29,4
14,3
8,0
19,2
9,3
14,0
8,2
8,7
23,4
29,4
14,7
7,7
16,5
9,1
12,3
7,8
8,2
22,4
28,6
15,5
6,9
16,5
9,1
13,2
8,1
9,1
21,6
27,4
14,6
7,2
16,4
10,2
12,2
9,5
10,6
24,2
27,5
14,0
7,1
16,0
10,2
13,3
8,7
9,0
24,5
26,4
14,1
6,4
14,8
10,2
12,9
7,9
8,7
24,9
26,6
13,8
6,8
14,3
8,7
13,6
8,7
9,9
24,6
28,0
12,4
7,0
13,9
8,7
14,1
6,5
8,3
24,3
28,6
11,6
7,5
15,6
8,7
15,1
6,9
10,3
24,4
28,7
17,9
20,8 19,0 18,3 17,4
16,5
18,6
21,2
18,9
18,9
20,9
18,6
13,1
22,9
21,0
27,1
59,0
10,9
20,6
26,4
56,2
24,8
8,4
41,9
11,0
22,9
22,6
19,9
30,5
12,0
10,2
9,6
29,2
42,1
23,8
34,4
23,3
60,0
13,1
16,1
10,9
6,7
3,9
20,7
13,5
22,9
21,5
26,1
59,0
11,1
20,3
26,5
57,6
26,4
8,4
41,9
11,0
22,9
22,6
19,9
30,5
12,0
10,2
9,6
29,2
42,1
23,8
34,4
23,3
60,0
13,8
16,1
10,9
6,5
3,9
20,4
12,5
16,5
19,6
23,3
49,5
11,1
21,6
30,2
54,6
29,0
7,0
37,3
16,2
20,1
21,0
18,2
26,9
15,8
5,6
9,4
26,0
37,1
23,3
32,3
24,1
59,0
11,2
15,6
10,1
6,4
3,8
17,1
13,6
14,6
10,1
22,8
41,7
11,0
22,1
28,1
54,2
17,3
10,4
37,3
7,4
27,6
23,0
14,9
27,4
13,9
4,1
8,9
26,6
36,0
23,2
33,7
18,7
57,2
11,0
15,9
12,0
6,0
3,9
18,0
14,4
14,6
13,6
23,5
41,7
10,3
21,9
26,6
53,7
19,4
10,4
37,3
7,4
27,6
23,0
14,9
27,4
13,9
4,1
8,9
26,6
36,0
23,2
33,7
18,7
57,2
12,3
15,9
12,0
6,9
3,9
18,7
13,4
14,6
17,9
25,5
41,7
12,1
21,3
24,8
55,3
20,8
10,4
37,3
7,4
27,6
23,0
14,9
27,4
13,9
4,1
8,9
26,6
36,0
23,2
33,7
18,7
57,2
12,6
15,9
12,0
6,7
3,9
19,4
13,3
21,0
16,6
25,5
50,2
11,6
20,1
24,4
55,9
18,9
8,3
43,5
7,7
21,7
20,7
11,1
24,1
12,1
4,8
8,5
27,3
35,7
24,3
34,3
20,4
57,0
12,3
15,7
9,2
6,4
4,0
19,3
12,2
21,0
15,4
25,3
50,2
11,4
19,3
24,0
55,8
22,6
8,3
43,5
7,7
21,7
20,7
11,1
24,1
12,1
4,8
8,5
27,3
35,7
24,3
34,3
20,4
57,0
11,3
15,7
9,2
6,3
4,0
19,3
13,5
21,0
16,6
24,1
50,2
10,5
18,8
24,1
53,4
20,2
8,3
43,5
7,7
21,7
20,7
11,1
24,1
12,1
4,8
8,5
27,3
35,7
24,3
34,3
20,4
57,0
12,6
15,7
9,2
5,3
4,0
18,7
14,3
8,6
18,1
9,3
11,9
7,9
8,1
23,4
29,9
12,7
22,9
24,8
25,3
59,0
11,1
19,5
27,1
57,8
28,1
8,4
41,9
11,0
22,9
22,6
19,9
30,5
12,0
10,2
9,6
29,2
42,1
23,8
34,4
23,3
60,0
13,2
16,1
10,9
8,2
3,9
19,3
15,3
8,3
16,9
9,1
11,9
7,3
7,8
23,5
30,3
11,6
16,5
24,4
24,8
49,5
10,7
19,7
28,7
57,4
27,2
7,0
37,3
16,2
20,1
21,0
18,2
26,9
15,8
5,6
9,4
26,0
37,1
23,3
32,3
24,1
59,0
11,7
15,6
10,1
9,0
3,8
17,5
11,9
16,5
35,2
24,2
49,5
10,1
20,9
29,9
56,4
26,9
7,0
37,3
16,2
20,1
21,0
18,2
26,9
15,8
5,6
9,4
26,0
37,1
23,3
32,3
24,1
59,0
11,3
15,6
10,1
7,3
3,8
16,6
Kaynak - Source : Uluslararası Çalışma Örgütü -ILO http://laborsta.ilo.org (10.06.2014 )
19
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.5. Seçilmiş ülkelerde işgücü
Labour force in selected countries
Ülke
Country
Güney Afrika / South Africa
Amerika Birleşik Devletleri / United States
Brezilya / Brazil
Kanada / Canada
Kolombiya / Colombia
Meksika / Mexico
Peru / Peru
Almanya / Germany
Avusturya / Austria
Belçika / Belgium
Bulgaristan / Bulgaria
Çek Cumhuriyeti / Czech Republic
Danimarka / Denmark
Estonya / Estonia
Finlandiya / Finland
Fransa / France
Hırvatistan / Croatia
Hollanda / Netherlands
İngiltere / United Kingdom
İrlanda / Ireland
İspanya / Spain
İsveç / Sweden
İsviçre / Switzerland
İtalya / Italy
İzlanda / Iceland
Letonya / Latvia
Litvanya / Lithuania
Lüksemburg / Luxembourg
Macaristan / Hungary
Malta / Malta
Moldova / Moldova
Norveç / Norway
Polonya / Poland
Portekiz / Portugal
Romanya / Romania
Slovakya / Slovakia
Slovenya / Slovenia
Yunanistan / Greece
Avustralya / Australia
Yeni Zelanda / New Zealand
İsrail / Israel
Japonya / Japan
Kazakistan / Kazakhstan
Türkiye / Turkey
İşgücüne katılma
Genç işsizlik oranı
oranı
İstihdam oranı
İşsizlik oranı
Youth unemployment
Labour force
Employment rate
Uneployment rate
rate
participation rate
Değişim
Değişim
Değişim
Değişim
2012 2013
2012 2013
2012 2013
2012 2013
Change%
Change%
Change%
Change%
54,8
63,7
57,3
66,7
64,5
57,8
69,1
60,1
61,5
53,2
53,1
58,6
63,2
61,7
66,0
56,7
45,3
65,2
62,7
59,9
59,3
63,9
68,2
49,3
79,9
59,7
57,7
58,8
52,0
51,5
40,7
71,4
55,9
61,0
54,9
59,2
57,5
53,0
65,1
68,2
63,6
59,1
71,7
50,0
55,8
63,2
57,1
66,5
64,2
59,1
68,9
60,3
61,5
53,6
53,9
59,3
62,4
61,3
65,5
56,5
44,0
65,2
62,8
60,2
58,9
64,3
68,3
49,0
80,7
59,4
58,0
59,4
52,5
52,6
41,4
71,1
55,9
60,2
55,1
59,3
57,2
52,8
64,9
68,4
63,7
59,3
71,8
50,8
1,7
-0,8
-0,5
-0,3
-0,6
2,3
-0,3
0,3
0,0
0,8
1,5
1,2
-1,3
-0,6
-0,8
-0,2
-2,9
0,0
0,2
0,5
-0,7
0,6
0,1
-0,6
1,0
-0,5
0,5
1,0
1,0
2,1
1,6
-0,4
0,0
-1,3
0,4
0,2
-0,5
-0,4
-0,3
0,3
0,2
0,4
0,0
1,7
41,0
58,6
54,2
61,8
57,8
55,1
64,4
56,8
58,8
49,2
46,6
54,5
58,4
55,4
60,9
51,1
38,1
61,8
57,7
51,1
44,5
58,8
65,3
44,0
75,1
50,7
50,0
55,7
46,3
48,2
38,4
69,2
50,2
51,4
51,1
50,9
52,5
40,1
61,7
63,5
59,2
56,5
67,9
45,4
41,9
58,6
54,0
61,8
58,0
56,2
64,8
57,1
58,5
49,0
46,9
55,2
58,0
56,0
60,1
50,9
36,4
60,8
58,1
52,4
43,4
59,1
65,3
43,0
76,3
52,4
51,2
55,9
47,1
49,2
39,3
68,6
50,2
50,4
51,1
50,9
51,5
38,4
61,3
64,1
59,7
56,9
68,0
45,9
Kaynak - Source : Uluslararası Çalışma Örgütü -ILO http://laborsta.ilo.org (10.06.2014 )
20
2,0
0,0
-0,3
0,0
0,2
2,0
0,6
0,5
-0,5
-0,4
0,6
1,3
-0,7
1,1
-1,4
-0,3
-4,5
-1,6
0,7
2,5
-2,5
0,5
0,0
-2,3
1,6
3,4
2,4
0,4
1,7
2,1
2,1
-0,9
0,0
-1,9
0,0
0,0
-1,9
-4,2
-0,8
1,1
0,9
0,8
0,1
1,2
25,1
8,1
5,5
7,2
10,4
4,7
6,8
5,5
4,3
7,5
12,3
7,0
7,5
10,1
7,7
9,8
15,8
5,3
7,9
14,7
25,0
8,0
4,2
10,7
6,0
15,0
13,4
5,1
10,9
6,4
5,6
3,1
10,1
15,7
7,0
14,0
8,8
24,2
5,2
6,9
6,9
4,3
5,3
9,2
24,9
7,4
5,4
7,1
9,6
4,9
5,9
5,3
4,9
8,4
12,9
7,0
7,0
8,6
8,2
10,3
17,1
6,7
7,5
13,0
26,4
8,1
4,4
12,2
5,4
11,9
11,8
5,8
10,2
6,5
5,1
3,4
10,3
16,3
7,3
14,2
10,1
27,3
5,7
6,2
6,2
4,0
5,2
9,7
-0,9
-8,6
-2,1
-1,4
-7,1
5,3
-12,5
-2,7
13,4
11,7
5,5
-0,3
-7,0
-14,9
6,6
5,1
8,3
27,1
-5,1
-11,1
5,6
1,0
4,9
13,9
-10,7
-21,1
-11,9
13,5
-6,3
1,5
-8,5
9,7
2,4
3,8
3,9
1,8
14,3
12,4
8,3
-10,3
-9,4
-7,2
-1,8
5,5
51,5
16,2
13,5
7,7
17,7
8,9
13,5
8,1
8,7
19,7
28,1
19,5
14,1
20,9
19,0
24,4
43,1
9,5
21,0
30,4
53,2
23,6
8,4
35,3
13,6
28,5
26,7
19,0
28,2
14,2
6,8
8,5
26,5
37,7
22,7
34,0
20,6
55,3
11,7
17,6
12,1
8,1
3,9
17,5
51,1
15,5
14,0
7,5
16,4
9,3
13,4
7,9
9,2
23,7
28,4
19,0
13,1
18,7
19,9
24,8
49,7
11,0
20,5
26,8
55,7
23,5
8,5
40,0
10,7
23,2
21,9
15,3
27,2
13,6
6,0
9,1
27,3
37,7
23,6
33,7
21,6
58,3
12,2
15,8
10,5
6,8
3,9
18,7
-0,7
-4,3
4,1
-2,6
-7,5
4,9
-0,6
-2,7
4,9
20,2
0,8
-2,8
-7,6
-10,5
5,0
1,6
15,5
16,1
-2,4
-11,9
4,7
-0,4
1,0
13,4
-21,6
-18,7
-18,2
-19,6
-3,3
-4,2
-11,6
8,0
3,0
0,1
4,3
-1,0
5,0
5,6
4,1
-10,4
-13,1
-16,1
0,0
6,7
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.6. Kayıtlı işgücü ve işsiz bilgileri (İŞKUR),
Registered labour force and the unemployed information (Turkish Employment Agency)
Temel göstergeler
Main indicators
Başvuru - Applications
2012
2013
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Male
Female
Total
Male
Female
Total
1.476.264
820.061
2.296.325
1.496.699
862.605
2.359.304
İşsiz - Unemployed
821.435
511.175
1.332.610
617.087
419.340
1.036.427
Diğer - Other
654.829
308.886
963.715
879.612
443.265
1.322.877
Açık iş - Job vacancy
-
-
991.804
-
-
1.481.196
Kamu - Public
-
-
140.668
-
-
66.267
Özel - Private
-
-
851.136
-
-
1.414.929
İşe yerleştirme* - Placements**
390.979
165.608
556.587
466.155
205.423
671.578
Kamu - Public
105.519
32.129
137.648
46.925
15.017
61.942
Özel - Private
285.460
133.479
418.939
419.230
190.406
609.636
Normal
360.513
160.273
520.786
436.883
199.972
636.855
Kamu - Public
104.918
32.062
136.980
46.438
14.970
61.408
Özel - Private
255.595
128.211
383.806
390.445
185.002
575.447
30.203
5.328
35.531
29.026
5.450
34.476
263
7
270
246
1
247
Kayıtlı işgücü
Registered labour force
2.188.403
1.293.322
3.481.725
2.816.471
1.724.017
4.540.488
Kayıtlı işsiz
Registered unemployed
1.433.621
938.641
2.372.262
1.561.203
1.049.766
2.610.969
Yurtdışı başvuru
Overseas applicant
1.198
267
1.465
1.367
296
1.663
Yurtdışı gönderme
Sending abroad
57.790
163
57.953
55.165
204
55.369
Engelli - Disabled
Eski hükümlü - Ex convict
(*) 2013 Ekim Ayından itibaren Toplum Yararına Program sonucu işe yerleştirmeler toplam işe yerleştirmelerden hariç tutulmuştur.
(**) The placement of public work programs has been excluded from the total placement since 2013 October.
21
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.7 İşsizlik sigortası ödemeleri
Unemployment insurance payments
Ödeme miktarı (Bin TL)
Amount of payment
(Thousand TL)
İşsizlik sigortası
Unemployment insurance
Ay
Month
Başvuran kişi sayısı
Number of applicant
2012
Ocak
January
Şubat
February
Mart
March
Nisan
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Yıllık ortalama
Average annual
2013
Hakeden kişi sayısı
Number of those entitled
2012
2013
Ödeme yapılan kişi
sayısı (*)
Number of payees
2012
2013
2012
67.663
83.749
43.517
51.107
196.534
236.015
79.770
108.945
46.338
57.502
28.604
34.429
193.861
236.130
81.091
109.536
44.641
54.912
27.809
32.423
195.125
234.593
80.997
107.802
39.734
52.196
24.640
31.282
185.791
221.922
75.071
100.979
42.557
50.753
27.015
30.549
179.863
213.783
73.997
97.565
51.382
61.766
30.959
35.922
181.618
214.846
75.044
98.037
52.776
71.548
31.950
41.060
189.511
229.206
80.912
108.620
43.186
47.173
25.782
27.298
188.959
226.118
82.655
109.007
45.550
57.089
27.427
33.769
186.064
224.180
78.614
103.698
49.405
52.441
29.297
30.018
177.914
208.953
79.427
102.930
62.655
69.452
35.918
39.353
191.963
222.377
86.340
109.154
63.358
73.828
32.801
35.124
202.923
234.345
92.268
116.214
609.245
732.409
365.719
422.334
966.186
1.272.487
-
-
Not: Başvuran ve Hakeden kişi sayılarına ilişkin 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
(*) Veriler kümülatiftir.
22
2013
1
7
9
6
0
83
1
0
11
1
0
6
125
110
136
122
52
37
49
16
0
2
0
0
1
525
638
580
427
378
357
520
479
368
391
369
399
455
602
510
389
344
301
454
480
328
328
361
362
685
2012
773
560
378
449
347
645
623
343
390
440
485
882
2013
Okur yazar
Literate
33.672
32.147
24.159
21.891
20.776
25.961
26.064
21.199
19.428
22.207
23.544
36.276
2012
39.410
35.154
25.408
26.627
22.232
34.528
30.691
24.455
25.888
27.717
28.701
43.840
2013
188.776
19.024
19.807
15.569
14.448
13.804
16.324
15.356
13.373
12.889
14.260
13.969
19.953
2012
224.946
21.606
21.531
16.112
18.140
14.879
21.664
17.871
16.093
16.306
17.034
17.869
25.841
2013
Ortaöğretim
İlköğretim
(Lise ve dengi)
Primary education Secondary education(high
school and its equivalent)
3.869 5.361 5.144 6.315 307.324 364.651
319
311
218
225
326
378
399
305
281
275
281
551
2013
2012
2012
2013
Okur yazar
olmayan
Illiterate
Bilinmeyen(*)
Unknown
Not: 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
(*) Bilinmeyen sayısı veri tabanımızda profil bilgisi bulunmayan kişileri ifade etmektedir.
Ocak
January
Şubat
February
Mart
March
Nisan
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Toplam
Total
Ay
Month
5.009
5.055
4.183
4.682
3.932
5.345
4.154
3.921
4.128
4.213
4.231
5.662
5.085
5.226
4.986
4.858
4.464
5.579
5.387
4.050
3.692
3.978
4.545
5.550
2012
6.150
6.314
5.678
6.488
5.182
8.417
7.516
5.345
4.881
4.891
5.568
6.768
2013
Lisans
Bachelor’s
degree
Doktora
Doctorate
213
231
208
239
196
274
260
162
177
174
216
236
227
251
246
298
234
417
339
213
200
232
235
294
133
13
14
13
12
13
8
12
4
11
10
12
11
112
9
7
8
16
10
11
10
15
6
7
7
6
2012 2013 2012 2013
Yüksek
lisans
Master’s
degree
43.488 54.515 57.400 73.198 2.586 3.186
4.429
4.409
3.863
3.531
3.306
3.782
3.375
3.099
2.876
3.254
3.273
4.291
2013
Önlisans
Upper
secondary
education
2012
Eğitim düzeyi - Educational status
Unemployment insurance applicants by education levels
1.8 Eğitim düzeylerine göre işsizlik sigortasına başvuranlar
İşgücü Piyasası
Labour Market
23
24
2012 2013
15 - 19
2012
2013
20 - 24
2012
2013
25 - 29
2012
2013
30 - 34
2012
2013
35 - 39
Yaş Grupları - Age Groups
2012
2013
40 - 44
2012
2013
45 - 54
Not: 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
67
35
29
33
22
36
40
21
31
20
27
44
405
169
157
146
68
52
67
34
18
23
30
22
32
818
2013
65+
2012 2013 2012
55 - 64
Ocak
197 291 4.786 6.124 14.347 17.986 16.188 19.290 12.421 15.378 10.078 12.460 8.682 11.051 795 1.102
January
Şubat
189 245 3.755 4.883 10.624 12.926 11.024 13.344 8.401 10.374 6.383
8.148 5.335 6.900 470 647
February
Mart
184 202 4.247 4.754 10.318 12.279 10.584 13.035 7.924 9.998 6.107
7.748 4.711 6.296 420 571
March
Nisan
189 210 3.406 4.482 9.221 11.695
9.619 12.228 7.168 9.724 5.511
7.408 4.216 5.899 336 517
April
Mayıs
189 254 3.883 4.720 10.032 11.845 10.155 11.771 7.571 9.019 5.817
7.051 4.492 5.586 366 485
May
Haziran
220 300 3.967 5.023 11.090 13.458 12.205 14.120 9.676 11.465 7.673
9.283 6.007 7.437 477 644
June
Temmuz
291 420 4.447 6.063 11.485 15.418 12.750 16.707 9.812 13.115 7.655 10.581 5.840 8.457 462 747
July
Ağustos
326 327 4.504 5.015 10.095 10.828 10.372 10.998 7.543 8.583 5.737
6.220 4.266 4.781 325 400
August
Eylül
337 440 4.818 6.138 10.750 13.293 11.148 13.302 7.905 9.977 5.990
7.626 4.271 5.778 308 504
September
Ekim
465 429 5.211 5.466 11.503 12.292 11.658 11.965 8.829 9.014 6.549
7.163 4.768 5.556 392 536
October
Kasım
601 643 6.628 7.201 14.740 15.593 14.592 15.688 10.752 12.358 8.564
9.780 6.205 7.493 551 669
November
Aralık
678 714 6.949 7.547 14.391 16.107 14.585 16.744 10.989 13.015 8.612 10.396 6.530 8.458 592 803
December
Toplam
3.866 4.475 56.601 67.416 138.596 163.720 144.880 169.192 108.991 132.020 84.676 103.864 65.323 83.692 5.494 7.625
Total
Aylar - Months
Unemployment ınsurance applicants according to age groups
1.9. Yaş gruplarına göre işsizlik sigortasına başvuranlar
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
81.074 100.637 10.301
Hizmet ve Satış Elemanları
Service workers and shop and market sales workers
134
23
1
7
609.245 732.409 83.749
623
8
152.095 180.256 23.292
9.283
7.016
287
7.016
6.245
5.675
4.499
1.410
9.027
6.744
255
6.740
6.221
5.421
4.449
1.394
April
Nisan
8.263
6.546
229
6.811
6.231
5.576
4.574
1.418
May
Mayıs
8.640
6.568
308
8.859
6.828
5.694
6.576
1.474
June
9
2
7
0
0
0
87
1
57.502 54.912 52.196 50.753 61.766
8
7
2013
71.548
1
0
18.452
10.086
7.984
334
9.569
8.162
6.676
8.477
1.807
July
47.173
0
0
10.494
7.406
6.044
211
6.203
5.679
5.171
4.705
1.260
August
Haziran Temmuz Ağustos
14.147 13.470 11.938 11.105 16.731
9.657
7.348
289
7.155
6.699
5.677
5.056
1.459
March
Mart
Not: 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
(*) Bilinmeyen sayısı veri tabanımızda profil bilgisi bulunmayan kişileri ifade etmektedir.
Toplam - Total
Bilinmeyen (*)
Unknown
Silahlı kuvvetlerle ilgili meslekler
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Elementary occupations
91.116 117.773 14.900
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcıları
Plant and machine operators and assemblers
89.426 10.302
637
8.757
7.625
74.748
3.939
82.450
72.780
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Craft and related trades workers
3.307
72.137
Büro ve Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Clerks
Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su
Ürünleri Çalışanları
Skilled agricultural, and fishery workers
60.696
Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Technicians and associate professionals
6.161
1.766
57.605
66.256
Şubat
January February
Ocak
Profesyonel Meslek Mensupları
Professionals
18.735
2013
15.836
2012
Kanun Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler
Legislators, senior, officials and managers
Occupational Groups
Meslek Grubu
Unemployment ınsurance applicants according to the occupations
1.10. Mesleklere göre işsizlik sigortasına başvuranlar
Ekim
Kasım
Aralık
7.955
6.272
307
7.859
6.230
5.559
4.742
1.559
1
1
57.089 52.441
14
3
12.552 11.956
8.962
7.116
259
7.493
6.913
6.274
6.000
1.503
69.452
0
2
17.070
10.162
7.657
401
12.808
7.347
6.573
5.489
1.943
73.828
6
0
19.049
13.432
9.829
422
9.823
7.138
6.859
5.528
1.742
September October November December
Eylül
İşgücü Piyasası
Labour Market
25
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.11. İşsizlik sigortası fonu gelir-gider tablosu (*)
Unemployment insurance fund income-expenses balance
(Bin TL-Thousand TL)
Gelirler ve giderler
Incomes and expenses
Toplam gelir
Total incomes
2012
2013
11.599.858
12.734.320
İşçi işveren primi
Worker-employer premium
4.629.221
5.804.429
Devlet katkısı
Goverment contributions
1.543.074
1.934.810
152.535
194.966
Faiz gelirleri
Interest incomes
5.275.028
4.800.116
Toplam gider
Total expenses
3.951.133
3.545.117
969.721
1.276.981
3.012
826
Aktif işgücü programları
Active labour force programmes
1.096.394
1.139.797
Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme gideri
Economic and social development expanses
1.335.177
75.667
8.667
15.056
538.162
1.036.790
7.648.725
9.189.203
61.162.431
70.351.634
Diğer gelirler
Other incomes
İşsizlik ödeneği
Unemployment allowance
Kısa çalışma ödeneği
Short term work pay
Ücret garanti fonu ödemesi
Wage guarantee fund payments
Diğer giderler
Other expenses
Gelir-gider farkı
Income-outcome gap
Toplam fon varlığı (**)
Total fund
Not: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında fonun menkul kıymet gelirlerinden vergi tevkifatı yapılmaktadır.
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
*İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelir ve giderleri ile ilgili veriler geçici olup kesin veriler http://www.iskur.gov.tr.
İnternet sitesinin Kurumsal Bilgi bölümünün Raporlar kısmında yayınlanan İşsizlik Sigortası Fonu Bağımsız Denetim Raporlarında yer
almaktadır.
** Toplam Varlığa Ücret Garanti Fonu dahildir.
26
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.12. Kısa çalışma ödeneği
Short term work payments
Kısa çalışma - Short term work
Ay
Month
Hakeden kişi sayısı
Ödeme sayısı (*)
Ödeme miktarı ( Bin TL)
Number of those entitled
Number of payment
Amount of payment
(Thousand TL)
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Ocak
January
996
3
1.358
3
950
3
Şubat
February
554
358
765
358
599
230
Mart
March
594
132
737
132
676
74
Nisan
April
165
8
318
8
255
6
Mayıs
May
35
4
60
8
35
10
Haziran
June
423
232
419
115
405
120
Temmuz
July
50
15
60
34
35
17
Ağustos
August
6
0
29
10
18
3
Eylül
September
8
213
127
214
21
348
Ekim
October
0
10
3
10
2
7
Kasım
November
0
0
0
0
0
0
Aralık
December
9
3
9
4
7
5
Toplam
Total
2.840
978
-
-
3.003
823
(*) Ödeme yapılan kişi sayısı, Kısa çalışma ödeneği almaya hak kazananların, ilgili aylara ait ödemelerini kapsamaktadır.
27
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.13. Ücret garanti fonu ödemeleri
Wage guarantee fund payments
Ay
Month
Kişi sayısı
Number of payees
2009
Ocak
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Toplam
Total
28
2013
2009
2010
2011
2012
2013
1.652
80
353
52
1.549
2.797
160
930
19
980
507
398
297
38
1.737
735
792
640
784
832
1.335
323
199
1.288
1.409
1.725
775
428
978
2.841
296
178
388
1.564
4.776
468
730
1.407
1.812
3.464
327
347
627
2.981
3.780
658
866
2.089
1.303
377
577
113
573
2.496
739
803
338
1.423
1.543
1.167
350
252
659
2.735
2.508
592
353
1.467
1.823
642
266
157
229
3.379
1.281
653
334
642
2.155
576
104
84
256
5.243
1.895
224
223
723
569
609
184
376
128
761
1.201
386
949
256
743
194
86
325
1.305
819
494
159
1.084
3.433
596
294
123
577
657
983
701
160
2.059
1.605
-
-
-
-
-
22.339
22.069
9.360
8.663
15.043
February
Nisan
2012
929
Şubat
March
2011
46
January
Mart
2010
Ödeme miktarı (Bin TL)
Amount of payment (Thousand TL)
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.14. İşe yerleştirme faaliyetleri (İŞKUR)
Job placement activities (Turkish Employment Agency)
Başvurular
Applications
Açık İş
Vacancies
Kamu
Public
Özel
Private
İşverene takdim
Referral to employer
İşe yerleştirme*
Job placement**
Kayıtlı işgücü
Registered labour force
Kayıtlı işsiz
Registered unemployed
Yurt dışı gönderme
Sending abroad
2009
2010
2011
2012
2013
1.435.024
1.217.936
1.398.355
2.296.325
2.359.304
165.890
368.636
660.623
991.804
1.481.196
21.388
60.039
64.636
140.668
66.267
144.502
308.597
595.987
851.136
1.414.929
716.766
1.092.120
2.036.637
3.262.375
5.082.131
118.278
205.231
363.672
556.587
671.578
1.858.855
1.604.355
2.192.145
3.481.725
4.540.488
1.689.349
1.414.541
1.844.965
2.372.262
2.610.969
59.479
54.847
52.491
57.953
55.369
(*) 2013 Ekim Ayından itibaren Toplum Yararına Programlar sonucu işe yerleştirmeler toplam işe yerleştirmelerden hariç tutulmuştur.
(**) The placement of public work programs has been excluded from the total placement since 2013 October.
29
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.15. Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan kurslar ve programlar
Courses and programmes applied by Turkish Employment Agency
Kurs çeşitleri
Course varieties
Program sayısı
Number of programmes
2012
2013
Katılımcı sayısı
Number of participants
2012
2013
-
-
-
-
370
166
8.453
3.980
20
7
198
88
138
2
3.342
25
-
962
-
2.576
GAP II / Girişimcilik- GAP II/Entrepreneurship
21
58
522
1.595
GAP II / UMEM
66
16
1.127
360
GAP II / UMEM-İEP
56
80
700
1.052
900
852
24.953
23.571
-
-
-
-
334
112
4.483
1.538
İşgücü yetiştirme kursları / İstihdam garantili
Vocational training courses/with employment guarantee
4.564
2.508
116.451
67.127
İşgücü yetiştirme kursları / Genel
Vocational training courses/General
1.576
630
34.019
13.117
574
506
6.272
5.473
İşbaşı Eğitim Programı (İEP)
On-Job Training
8.018
20.521
18.570
45.280
UMEM projesi- Project UMEM
2.359
2.149
41.054
39.541
UMEM projesi / İEP
Project UMEM / İEP
3.333
2.816
12.503
14.752
22.329
31.385
272.647
220.075
Cazibe merkezleri projesi - Attraction centers projects
Çalışanların mesleki eğitimi - Vocational training of employees
Eski hükümlülere yönelik kurslar - Courses for ex-convict
GAP II
GAP II İEP
Girişimcilik - Entrepreneurship
Hibe Projeleri-Grant projects
Hükümlülere yönelik kurslar- Courses for convicts
Engelli kursları
Courses for the disabled
Toplam Total
Not: 2013 yılından itibaren TYP (Toplum Yararına Programlar) kurs faaliyetlerinden çıkarıldığı için tabloda yer almamıştır.
2012 yılında 5.022 TYP açılmış olup bu programlara 191.998 kişi katılmıştır. 2013 yılında ise 4722 TYP açılmış ve söz konusu
programlara 197.182 kişi katılım sağlamıştır.”
30
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.16. İllere göre engelli kontenjanları (2013 Aralık Sonu İtibariyle)
The vacancies of disabled by provinces (As of December 31,2013)
Engelli
İl
Province
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Engelli
kontenjan
fazlası sayısı
Number of
disabled
employed in
excess of the
quota
çalıştırmakla
yükümlü
50+ işyeri sayısı
Number of
workplaces with
50+ employees
which have to
employ disabled
Çalıştırmakla
yükümlü olduğu
engelli sayısı
Number of disabled
required to be
employed
Engelli çalışan
sayısı
Number of active
disabled
Engelli açık
kontenjan sayısı
Vacancies for the
disabled
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
22
9
10
4
3
8
64
20
1
8
12
20
3
8
1
3
7
6
5
6
19
10
7
4
8
18
4
8
12
5
19
461
41
121
7
37
51
1.261
620
3
25
187
201
49
30
2
89
17
14
86
53
1.151
90
31
74
337
111
137
67
72
30
69
354
96
104
39
22
40
1.662
238
2
55
151
249
32
119
6
15
40
38
38
52
259
85
51
30
84
190
20
49
148
42
177
335
95
104
39
20
39
1.560
226
2
53
148
249
32
115
6
15
40
38
38
52
252
85
50
29
80
185
19
44
148
42
176
2.069
213
471
14
203
186
6.721
2.446
3
121
738
883
218
90
6
491
69
49
535
165
6.239
372
164
283
1.670
356
710
282
300
174
277
19
1
0
0
2
1
102
12
0
2
3
0
0
4
0
0
0
0
0
0
7
0
1
1
4
5
1
5
0
0
1
279
15
42
4
18
40
1.291
1.280
4
11
129
207
10
34
2
71
14
6
51
29
877
104
12
40
137
100
73
88
44
9
54
97
16
32
11
2
8
304
61
0
14
30
66
18
9
3
6
12
10
8
15
74
33
8
3
21
50
3
14
39
13
42
209
43
56
0
7
36
585
208
1
15
74
73
37
13
4
31
4
14
43
13
486
11
27
22
113
43
45
12
39
32
24
2.348
228
513
18
221
226
8.012
3.726
7
132
867
1.090
228
124
8
562
83
55
586
194
7.116
476
176
323
1.807
456
783
370
344
183
331
31
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.16. İllere göre engelli kontenjanları (2013 Aralık Sonu İtibariyle) (devam)
The vacancies of disabled by provinces (As of December 31,2013) (continued)
Engelli
İl
Province
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
32
Engelli
kontenjan
fazlası sayısı
Number of
disabled
employed in
excess of the
quota
çalıştırmakla
yükümlü
50+ işyeri sayısı
Number of
workplaces with
50+ employees
which have to
employ disabled
Çalıştırmakla
yükümlü olduğu
engelli sayısı
Number of disabled
required to be
employed
Engelli çalışan
sayısı
Number of active
disabled
Engelli açık
kontenjan sayısı
Vacancies for the
disabled
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
19
12
7
4
4
9
4
9
62
42
13
4
1
9
9
14
14
5
5
2
23
26
11
8
8
7
20
20
7
3
6
242
414
37
17
10
145
11
63
4.901
1.009
183
54
47
11
45
388
35
85
25
12
855
413
99
123
286
44
314
196
10
52
45
328
104
38
18
25
70
24
69
1.643
877
202
20
9
49
82
205
146
48
37
20
434
251
72
73
150
59
265
241
37
20
48
1.640
2.587
173
81
30
880
34
309
30.990
5.869
1.230
350
547
44
197
2.284
171
563
145
41
5.302
2.037
557
749
2.023
167
1.386
832
46
183
204
322
104
36
18
25
70
20
67
1.492
723
197
20
9
43
58
203
142
48
36
20
413
250
71
69
139
58
261
221
18
19
44
1.476
2.194
155
73
22
707
16
258
20.486
4.414
1.134
290
461
32
184
2.165
165
441
131
40
4.578
1.933
367
670
1.426
148
1.242
640
15
169
183
6
0
2
0
0
0
4
2
151
154
5
0
0
6
24
2
4
0
1
0
21
1
1
4
11
1
4
20
19
1
4
164
393
18
8
8
173
18
51
10.504
1.455
96
60
86
12
13
119
6
122
14
1
724
104
190
79
597
19
144
192
31
14
21
42
28
6
1
9
31
2
17
264
78
45
5
2
8
6
45
20
12
8
11
83
61
19
33
46
10
74
48
2
3
15
122
111
10
11
5
50
0
19
871
229
81
25
70
3
16
265
24
10
10
4
222
235
37
79
86
14
130
86
1
14
23
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.16. İllere göre engelli kontenjanları (2013 Aralık Sonu İtibariyle) (devam)
The vacancies of disabled by provinces (As of December 31,2013) (continued)
Engelli
İl
Province
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Genel toplam
General total
Engelli
kontenjan
fazlası sayısı
Number of
disabled
employed in
excess of the
quota
çalıştırmakla
yükümlü
50+ işyeri sayısı
Number of
workplaces with
50+ employees
which have to
employ disabled
Çalıştırmakla
yükümlü olduğu
engelli sayısı
Number of disabled
required to be
employed
Engelli çalışan
sayısı
Number of active
disabled
Engelli açık
kontenjan sayısı
Vacancies for the
disabled
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
0
0
1
3
7
10
2
17
2
0
0
4
0
0
1
2
0
1
31
69
42
22
296
112
18
17
40
24
15
1.461
39
78
9
69
20
54
27
152
17
34
563
40
25
3
11
32
43
8
22
50
21
9
7
19
1
9
20
33
40
19
44
60
16
2
75
65
10
51
18
33
0
24
68
9
23
47
700 23.075
2.990
5.820
5
8
3
18
22
6
5
9
16
5
9
11
8
3
4
11
6
7
13
98
56
28
241
207
25
22
67
109
24
511
53
111
8
70
32
73
39
127
57
82
655
140
181
32
42
184
226
34
83
126
71
21
33
146
25
77
138
430
356
117
1.407
936
96
91
442
502
91
3.423
197
466
15
384
193
279
181
659
57
82
654
137
174
22
40
167
224
34
83
122
71
21
32
144
25
76
107
361
314
95
1.111
824
78
74
402
478
76
1.962
158
388
6
315
173
225
154
507
890
17.596
12.504
103.509
11.804
80.434
Not: Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, 4857 sayılı İş Kanunu madde 30’da düzenlenmiştir.
Note: The requirement to employ disabled persons and ex-convicts is regulated under Labour Law No. 4857 article 30
33
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.17. İllere göre eski hükümlü - TMY* kontenjanları (2013 Aralık Sonu İtibariyle)
The vacancies of ex convict by provinces (As of December 31,2013)
İl
Provice
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
34
Eski hükümlüTMY* çalıştırmakla
yükümlü
50+ işyeri sayısı
(Kamu)
Number of workplaces
with 50+ employees
which have to employ
ex convict-Wounded
In The Fight Against
Terrorism(**) (Public)
Çalıştırmakla
yükümlü olduğu
eski hükümlü-TMY*
sayısı
(Kamu)
Number of ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**) required
to be employed
(Public)
22
9
10
4
3
8
64
20
1
8
12
20
3
8
1
3
7
6
5
6
19
10
7
4
8
18
4
8
12
5
19
19
214
59
56
19
10
29
775
134
1
26
77
120
21
73
3
8
21
21
24
25
147
44
26
14
50
124
10
30
83
20
94
163
Eski hükümlü
çalışan sayısı
Number of active
ex convict
Kamu
Public
Özel
Private
189
59
51
17
8
26
566
125
0
23
67
111
21
68
3
8
20
18
22
25
134
41
23
12
38
111
8
24
73
17
86
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eski hükümlüTMY*
açık kontenjan
sayısı
(Kamu)
Vacancies for the ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**) (Public)
Eski hükümlü-TMY*
kontenjan fazlası
sayısı
(Kamu)
Number of ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**)
employed in excess
of the quota (Public)
25
0
5
2
2
3
209
9
1
3
10
9
0
5
0
0
1
3
2
0
13
3
3
2
12
13
2
6
10
3
8
41
82
19
19
5
1
12
176
46
0
7
16
29
2
20
1
3
8
8
9
7
56
17
4
0
18
53
2
11
29
5
27
21
İşgücü Piyasası
Labour Market
1.17. İllere Göre Eski Hükümlü - TMY* Kontenjanları (2013 Aralık Sonu İtibariyle) (devam)
The vacancies of ex convict by provinces (As of December 31,2013) (continued)
İl
Provice
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Eski hükümlüTMY* çalıştırmakla
yükümlü
50+ işyeri sayısı
(Kamu)
Number of workplaces
with 50+ employees
which have to employ
ex convict-Wounded
In The Fight Against
Terrorism(**) (Public)
Çalıştırmakla
yükümlü olduğu
eski hükümlü-TMY*
sayısı
(Kamu)
Number of ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**) required
to be employed
(Public)
12
7
4
4
9
4
9
62
42
13
4
1
9
9
14
14
5
5
2
23
26
11
8
8
7
20
20
7
3
6
5
8
3
50
22
12
12
35
13
35
851
443
108
12
6
23
50
100
77
21
15
8
207
126
35
33
68
30
140
130
19
10
19
33
39
235
Eski hükümlü
çalışan sayısı
Number of active
ex convict
Kamu
Public
Özel
Private
40
17
11
12
31
11
34
576
197
105
12
6
15
30
77
61
18
12
8
117
122
31
27
58
28
131
117
4
7
14
29
37
232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eski hükümlüTMY*
açık kontenjan
sayısı
(Kamu)
Vacancies for the ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**) (Public)
Eski hükümlü-TMY*
kontenjan fazlası
sayısı
(Kamu)
Number of ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**)
employed in excess
of the quota (Public)
10
5
1
0
4
2
1
275
246
3
0
0
8
20
23
16
3
3
0
90
4
4
6
10
2
9
13
15
3
5
4
2
3
10
6
3
4
15
3
10
154
41
28
5
2
2
12
21
8
3
2
4
32
33
10
12
16
6
44
35
0
2
2
13
15
189
35
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1.17. İllere Göre Eski Hükümlü - TMY* Kontenjanları (2013 Aralık Sonu İtibariyle) (devam)
The vacancies of ex convict by provinces (As of December 31,2013) (continued)
İl
Provice
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Genel toplam
General total
Eski hükümlüTMY* çalıştırmakla
yükümlü
50+ işyeri sayısı
(Kamu)
Number of workplaces
with 50+ employees
which have to employ
ex convict-Wounded
In The Fight Against
Terrorism(**) (Public)
Çalıştırmakla
yükümlü olduğu
eski hükümlü-TMY*
sayısı
(Kamu)
Number of ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**) required
to be employed
(Public)
Eski hükümlü
çalışan sayısı
Number of active
ex convict
Kamu
Public
Özel
Private
Eski hükümlüTMY*
açık kontenjan
sayısı
(Kamu)
Vacancies for the ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**) (Public)
Eski hükümlü-TMY*
kontenjan fazlası
sayısı
(Kamu)
Number of ex
convict-Wounded In
The Fight Against
Terrorism(**)
employed in excess
of the quota (Public)
18
22
6
5
9
16
5
9
11
8
3
4
11
6
7
13
78
106
19
17
105
120
20
44
65
40
12
23
73
12
36
225
57
91
13
15
97
117
19
37
54
39
11
20
64
12
35
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
15
6
2
8
3
1
7
11
1
1
3
9
0
1
109
26
27
2
3
30
27
8
12
28
14
6
9
10
1
4
21
890
6.533
5.140
3
1.393
1.683
Not: Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, 4857 sayılı İş Kanunu madde 30’da düzenlenmiştir.
Note: The requirement to employ disabled persons and ex-convicts is regulated under Labour Law No. 4857 article 30
(*) 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği 19/9/2009 tarihli ve 27354
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin adı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiş olup,
Eski Hükümlü Kontenjanlarından Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar da yararlanmaya başlamıştır.
(**) By force of the Regulation, that is promulgated in the Official Gazette of the date 06/12/2012 and number 28489, on Amendments
on the Regulation regarding Procedures and Principles to be applied recruiting Ex-Convicted Workers to Public Institutions and Bodies;
the name of the Regulation that is promulgated in the Official Gazette of the date 19/9/2009 and number 27354 regarding Procedures
and Principles to be applied recruiting Ex-Convicted Workers to Public Institutions and Bodies has been changed as “the Regulation
regarding Procedures and Principles to be applied recruiting Ex-Convicted or the Injured who cannot be deemed as Wounded in
Struggle with the Terror to Public Institutions and Bodies as Workers”, and the Injured who cannot be deemed as Wounded in the
Struggle with Terror has begun to benefit from the contingents of Ex-Convicts.
36
Sosyal
Güvenlik
Social
Security
37
Sosyal Güvenlik
Social Security
İçindekiler
Açıklama
Grafik
2.12 Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider
dengesi değişim oranı, 2009-2013
Tablo
2.1 Sosyal güvenlik kapsamı ( 4/a, 4/b, 4/c), 2009-2013
2.2 Sosyal güvenlik kapsamında çalışan
sigortalılar (4/a, 4/b, 4/c), 2009-2013
2.3 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran iş yeri ve
zorunlu sigortalı sayıları , 2009-2013
Sayfa
Page
Contents
41
Explanation
66
42
43 44 Graph
2.12 Rate of change in revenues and expenditures
Social Security Institution, 2009-2013
Table
2.1 Social security coverage ( 4/a, 4/b, 4/c), 2009-2013
2.2 Insured persons under social security
coverage (4/a, 4/b, 4/c), 2009-2013
2.3 Number of compulsorily insured persons (4/a)
and workplace , 2009-2013
2.4 Aylara ve cinsiyete göre 4/a kapsamında
zorunlu sigortalı sayısı, 2013
45 2.4 Number of compulsorily insured person (4/a)
by months and sex, 2013
2.5 Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre
4/a kapsamındaki işyeri sayıları, 2013
46 2.5 Number of workplaces by the activity branches
and workplace sizes (4/a), 2013
2.6 Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre
4/a kapsamında zorunlu sigortalı sayıları, 2013
50 2.6 Number of compulsorily insured persons by the
activity branches and workplace size (4/a), 2013
2.7 İllere göre iş yeri sayılarının iş yeri
büyüklüklerine göre dağılımı (4/a), 2013
2.8 İllere ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki
zorunlu sigortalı sayılarının dağılımı, 2013
54 2.7 Number of workplaces by their size in the
provinces (4/a), 2013
2.8 Number of compulsorily insured persons by
workplace sizes in the provinces (4/a), 2013
2.9 İllere göre 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran
işyeri ve zorunlu sigortalı sayıları, 2013
2.10 İllere göre cinsiyet bazında 4/a kapsamındaki
zorunlu sigortalılar, 2013
60
2.11 Prime esas ortalama günlük kazançların
faaliyet gruplarına göre dağılımı (4/a), 2013
2.12 Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider
dengesi, 2009-2013
64 2.13 Aylara göre Sosyal Güvenlik Kurumu gelir ve
gider dengesi, 2013
67 2.13 Revenues and expenditures of Social Security
Institution by months, 2013
2.14 4/a kapsamındaki pasif sigortalıların emekli
aylığı seviyeleri, 2009-2013
68 2.14 Pension levels of EUSC (4/a), 2009-2013
2.15 4/b (1479) kapsamındaki sigortalıların prim ve
aylık tutarları, 2009-2013
2.16 4/b (2926) kapsamındaki sigortalıların prim ve
aylık tutarları, 2009-2013
2.17 4/c kapsamındaki emeklilerin aylık seviyeleri,
2009-2013
2.18 OECD Ülkelerinde emeklilik yaşları
2.19 Kademeli yaş artışı (Türkiye)
69 2.15 Pensions and premiums of self-employed
persons under the Law Nu.1479, 2009-2013
2.16 Pensions and premiums of self-employed
persons under the Law Nu.2926, 2009-2013
2.17 Pension levels of retired civil servants (4/c),
2009-2013
2.18 Retirement ages OECD Countries
2.19 Gradual age increase (Turkey)
57 62
66 70 71 72 73 2.9 Number of workplaces and number of compulsorily
insured person (4/a) by provinces, 2013
2.10 Number of compulsorily insured persons by
sex and provinces, (4/a,2013)
2.11 Average daily insurable earnings by the
branch of activity (4/a), 2013
2.12 Revenues and expenditures of Social Security
Institution, 2009-2013
39
Sosyal Güvenlik
Social Security
Açıklama
Explanation
Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları
bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi
adına prim ödemesi gereken kişiyi ifade eder.
Insuree: Shall mean the individual, for whom premium
should be paid or who should pay premium in terms of
short and/ or long term insurance branches.
4/(a) Kapsamındaki sigortalı: Hizmet akdi ile bir veya
birden fazla işveren tarafından çalıştırılanları ifade eder.
Insuree within the scope of 4/(a): Who are employed
by one or more employer through a service contract
4/(b) Kapsamındaki sigortalı: Köy ve mahalle
muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
1. Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı
nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi
mükellefi olanlar,
2. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr
siciline kayıtlı olanlar,
3. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve
donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4. Tarımsal faaliyette bulunanları, ifade eder.
Insuree within the scope of 4/(b): Among the village and
quarter headmen and individuals working on his/her own
name and account without being bound by a service contract;
1. Who are income tax payers in real or ordinary
procedure due to commercial earnings or self employment income,
2. Who are exempt from income tax and are registered
to the registry of traders and artisans,
3. Associates of joint - stock companies who members
to board of directors, active partners of commandite
companies of which capitals are divided into shares, all
partners of other company and maritime joint - adventures,
4. Who are active in agricultural activities.
4/(c) Kapsamındaki sigortalı: Kamu idarelerinde;
1. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro
ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili
kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi
sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
2. 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan,
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a)
bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması
öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca
açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar.
Insurance holder within the scope of 4/(c): In the
public bodies;
1. among the ones who are not subject to item (a) of first
paragraph of this Article, who are not foreseen to be
insurance holders, such as ones who work permanently
in permanent staff positions and are covered by item
(a) in their concerned laws,
2. among the ones who are not subject to item (a)
and (b) of first paragraph of this Article, who are not
specified to be insurance holders such as ones who
work on contract and are covered by item (a) in their
concerned laws, and who are assigned indirectly as
proxy in accordance with Article 86 of Public Servants
Law number 657, shall be deemed insurance holders.
İşyeri: Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan
unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.
Workplace: Is the place where the insurance holders
carry out their works together with the material and
immaterial elements.
Pasif (Aylık ve gelir alanlar) sigortalılar: Uzun ve
kısa vadeli sigorta kolları bakımından kendisine veya
haksahiplerine aylık ve/veya gelir bağlananları ifade eder.
Pensioners (Those receiving pension and income):
The individuals, who or whose beneficiaries are awarded
a pension and/or an income within the context of short
term and long term insurance branches.
Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya
veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan
sürekli ödemeyi ifade etmektedir.
Income: Shall mean the continual payment made
to the insurance holder in case of work accident or
occupational disease or to the right holders in case of
death of the insurance holder
Pension: Shall mean invalidity, old - age and survivors
pensions and the continuous payment made in case of
duty disability
Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife
malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.
41
42
1.363.670
848.826
168.559
290.558
55.727
49.643
0
5.647
285
30.897
12.814
38.776
9.395.185
1.321.373
859.516
142.288
275.028
44.541
50.017
0
6.117
76
31.133
12.691
37.895
9.647.131
Pensioners(According to act no:2022)
Old-age pensioner
Invalidity
Disability
Under 18 years invalid persons
slicosis patients with disabilities
Total
Medal holders benefits
Korean War Veteran
Patriotic Services
Cyprus War Veteran
Survivors (Widows,Orphans)
Tobacco bonus
Health card
2010
16.196.304
14.161.165
349.581
25.778
152.802
1.101.131
14.348
391.499
8.820.679
9.518.648
6.473.492
107.346
6.608
2.127.373
2.796.306
58.499
47.361
76.397
35.470.436
1,84
341.103
114.600
83.581
142.922
1,37
73.722.988
61.506.194
83,0
13,0
2009
15.096.728
13.088.553
321.649
35.930
178.541
1.014.948
15.200
441.907
8.488.856
9.173.750
6.228.816
105.095
6.543
2.044.775
2.701.320
57.422
46.205
74.554
33.989.891
1,78
331.205
109.668
82.459
139.078
1,33
72.561.312
58.591.574
80,7
19,3
Insured
Compulsory insured
Apprentices
Collective Insurance
Insured in agricultural sector(SSI)
Insured in agricultural sector(BAĞ-KUR)
Demarch
Voluntarily insured
Pensioners
File
Person
Old-age
Invalidity
Service-Disabled
Death (active) (file)
Survivors (Widows,Orphans)
Receiver of permanent incapacity income
Death (permanent incapacity) (file)
Survivors from empl.ins.and.acc.dis
Depents
Insured/Pensioner
IV-Funds
1.Insured
2.Pensioners
3.Dependents
4-Insured/Pensioner
Population
Social security coverage
Rate of insured population
Rate of unregistered insured population
1.337.989
797.426
187.711
293.141
59.558
153
49.158
0
5.181
305
30.575
13.097
40.185
8.865.470
2011
17.374.631
15.453.320
298.180
32.867
124.911
1.121.777
12.559
331.017
9.274.682
10.014.982
6.816.806
109.382
6.711
2.233.921
2.944.768
58.979
48.883
78.336
36.348.316
1,87
350.890
119.682
84.890
146.318
1,41
74.724.269
64.088.819
86,0
14,0
0
(***)
47.996
0
4.289
413
29.877
13.417
36.584
12.351.352
0
(***)
48.550
0
4.745
362
30.200
13.243
38.060
11.357.306
18.886.989
17.129.452
320.730
34.987
62.988
928.454
10.524
399.854
9.965.089
10.607.283
7.288.033
112.494
6.921
2.444.479
3.056.875
61.557
51.605
81.383
32.944.917
1,90
367.205
130.825
87.213
149.167
1,50
76.667.864
62.806.374
81,9
18,0
2012 2013 Aralık /December
18.352.859
16.501.281
306.617
34.600
85.717
1.056.852
11.452
356.340
9.635.709
10.382.419
7.065.881
112.241
6.858
2.340.001
3.057.453
60.657
50.071
79.329
33.807.725
1,90
356.040
122.655
86.103
147.282
1,42
75.627.384
62.899.043
83,0
17,0
Not-Note :
1- Özel Sandıklar sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmiştir. 1- Funds have been included into the social security coverage.
2 - Yurtdışı sigortalıları bağımlı toplamına eklenmiştir. 2- Dependents of insureds that are subject to Turkish Social Security System but working abroad, have been added to total number of dependents.
3 - Tütün İkramiyesi ödemesi yılda bir kez yapılmaktadır ve toplama dahil değildir. 4- Payment of Tobacco Bonus has been made once per year and has not been included into the total.
4- Bağımlıların hesaplanmasında yeni katsayılar dikkate alınarak veriler geçmişe yönelik olarak 2000 yılına kadar revize edilmiştir.
(*) 3292 ve 5774 sayılı kanunlara göre Vatani hizmet aylığı alanlar olarak verilmiştir. (*) Patriotic Service Pensioners according to Act No:3292 and Act No:5774.
(**) Yeşil Kartlılar “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu 17/1/2012 tarih – 2012/2 sayılı genelge ile 2012 Ocak ayından itibaren gelir tespiti yaptıranlar ifadesi ile kullanılacaktır.
(***)2022 sayılı kanuna göre aylık alanlar 01.11.2012 tarihi itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilme işlemi tamamlanmıştır.
(****) 2011 yılında 4/a isteğe bağlı sigortalılar 4/b’ye tescil edilmişlerdir. Bu kalemde ise 2011 yılı için kısmi süreli çalışan sigortalı sayıları verilmektedir. Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların içerisinde ay içinde 30 günden az prim ödeyen sigortalılar,5510 sayılı Kanun’a göre 4/a maddesine tabi
isteğe bağlı sigortalılardan 4b ye geçişleri devam eden sigortalılar,tarım,ticari araç sahipleri ve işsizlik sigortası ödeyen ticari araç sahiplari,sanatçılar ile işsizlik sigortası ödeyen sanatçılar yer almaktadır.
I- Aktif sigortalılar
1- Zorunlu
2 - Çırak
3- Yurtdışı topluluk
4 - Tarım (4/a)
5 - Tarım (4/b)
6 - Muhtar
7- İsteğe Bağlı (****)
II- Pasif (Aylık alanlar) sigortalılar
-Dosya
-Kişi
1 - Yaşlılık
2 - Malullük
3 - Vazife malülü
4 - Ölen sigortalı (Dosya)
5 - Ölen sigortalıların haksahipleri
6 - Sürekli iş göremezlik geliri alan.
7 - S.İ Ölüm geliri (Dosya)
8 - S.İ Ölüm geliri alanlar
III- Bağımlılar
Aktif / Pasif oranı
IV-Özel sandıklar
1- Aktif sigortalılar
2- Aylık alanlar
3- Bağımlılar
4- Aktif /Pasif oranı (Özel Sandıklar)
Türkiye nüfusu (TÜİK ADNKS 2010)
Sosyal güvenlik kapsamı
VII-Sigortalı nüfus oranı (%)
Kapsam dışı nüfus oranı (%)
Primsiz ödemeler (Faturalı ödemeler) Billed payments
2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlar
1 - Yaşlılık
2 - Malüllük
3 - Sakatlık
4 - 18 Yaş altı sakat-malül
5- Özürlü silikozis hastaları
Diğer kanunlara göre aylık alanlar
1-İ.Madalya aylığı
2- Kore Gazisi
3- Vat.Hiz.Ter (*)
4- Kıbrıs Gazisi
5- Haksahipleri
6- Tütün ikramiyesi
Yeşil kartlı sayısı
Gelir Testi Yaptıranlar (**)
Social security coverage ( 4/a, 4/b, 4/c)
2.1. Sosyal güvenlik kapsamı ( 4/a, 4/b, 4/c)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.2. Sosyal güvenlik kapsamında çalışan sigortalılar (4/a, 4/b, 4/c)
Insured persons under social security coverage (4/a, 4/b, 4/c)
4/a Kapsamındaki zorunlu sigortalı sayıları Number of compulsory insured person (4/a)
Ay / Month
Ocak-January
Şubat-February
Mart-March
Nisan-April
Mayıs-May
Haziran-June
Temmuz-July
Ağustos-August
Eylül-September
Ekim-October
Kasım-November
Aralık-December
2009
8.481.011
8.362.290
8.410.234
8.503.053
8.674.726
8.922.743
9.013.349
8.977.653
8.950.211
9.046.769
8.975.981
9.030.202
2010
8.874.966
8.900.113
9.136.036
9.361.665
9.604.589
9.743.072
9.976.885
9.937.919
9.959.685
9.992.591
9.914.976
10.030.810
2011
9.960.858
9.970.036
10.252.034
10.511.792
10.771.209
11.045.909
11.112.453
10.886.860
11.061.597
11.078.121
10.984.191
11.030.939
2012
10.957.242
10.845.430
11.257.343
11.521.869
11.820.778
12.087.084
12.107.944
11.716.148
12.069.085
11.743.906
11.996.881
11.939.620
2013
11.818.115
11.748.042
12.030.850
12.262.422
12.354.071
12.561.253
12.615.267
12.542.642
12.679.379
12.412.998
12.557.625
12.484.113
4/b (Bağımsız çalışanlar 1479 ve 2926) Zorunlu sigortalı sayıları Number of insured persons (4/b)
Ay / Month
Ocak-January
Şubat-February
Mart-March
Nisan-April
Mayıs-May
Haziran-June
Temmuz-July
Ağustos-August
Eylül-September
Ekim-October
Kasım-November
Aralık-December
2009
3.042.821
3.052.613
3.052.927
3.067.756
3.085.783
3.051.391
2.877.507
2.837.520
2.878.242
2.891.157
2.898.808
2.847.081
2010
2.851.378
2.870.824
2.878.843
2.888.488
2.896.308
2.888.898
2.926.292
2.935.390
2.900.001
2.912.221
2.926.501
2.963.322
2011
2.991.562
3.027.766
3.059.010
3.102.039
3.103.246
3.089.309
3.053.242
3.043.525
3.020.725
3.023.173
3.021.556
3.002.517
2012
3.039.975
3.059.708
3.068.170
3.058.583
3.044.795
3.040.162
3.042.931
3.038.438
3.035.071
3.013.973
3.004.914
2.967.357
2013
2.963.719
2.969.232
2.973.096
2.976.760
2.981.302
2.974.355
2.970.694
2.931.681
2.883.060
2.856.746
2.800.861
2.760.917
Not: Zorunlu sigortalı sayısına muhtarlar dahil olup, isteğe bağlı sigortalı sayısı dahil değildir.
4/c Kapsamındaki aktif sigortalı sayıları Number of insured persons (4/c)
Ay / Month
Ocak-January
Şubat-February
Mart-March
Nisan-April
Mayıs-May
Haziran-June
Temmuz-July
Ağustos-August
Eylül-September
Ekim-October
Kasım-November
Aralık-December
2009
2.467.894
2.472.894
2.279.020
2.271.908
2.270.276
2.271.485
2.260.614
2.248.048
2.262.750
2.279.402
2.266.276
2.241.418
2010
2.224.741
2.232.394
2.233.661
2.228.659
2.220.134
2.250.200
2.238.882
2.244.534
2.246.537
2.263.442
2.260.299
2.282.511
2011
2.287.487
2.301.439
2.306.478
2.305.863
2.312.096
2.370.551
2.376.533
2.509.484
2.537.648
2.579.366
2.543.634
2.554.200
2012
2.563.237
2.576.419
2.574.644
2.569.269
2.574.350
2.610.813
2.613.791
2.600.540
2.613.470
2.688.851
2.622.715
2.662.608
2013
2.667.984
2.670.744
2.651.342
2.649.513
2.650.756
2.663.305
2.668.898
2.663.081
2.707.070
2.756.891
2.766.055
2.823.400
NOT: 4/c kapsamında çalışan aktif sigortalı sayıları MART 2009 tarihinden itibaren kesenekleri Kuruma bildirilen kişi sayıları olarak verilmeye
başlanmıştır. MART 2009 tarihinden önce ise aktif sigortalı sayıları katsayı sistemine göre verildiğinden, bu kapsamdaki aktif sigortalı sayısı
2009 yılı ARALIK ayına göre (kesenekleri Kuruma bildirilen kişi sayıları) geçmişe yönelik olarak 2000 yılına kadar revize edilmiştir.
43
44
1.363.692
1.375.795
1.384.460
1.389.312
1.374.342 10.093.214
1.378.625 10.007.144
1.392.753 10.026.880
1.391.957
1.409.075
1.391.621
Mart-March
Nisan-April
Mayıs-May
Haziran-June
Temmuz-July
Ağustos-August
Eylül-September
Ekim-October
Kasım-November
Aralık-December
9.816.455
9.906.441
9.851.296
9.947.161
9.765.404
9.759.393
9.625.254
9.471.953
9.490.289
9.816.455
1.349.355
1.391.621
2013
9.489.846
Şubat-February
1.341.822
2012
8.819.207
1.341.280
1.245.079
2011
8.043.894
Ocak-January
1.147.632
2010
7.308.795
219.671
199.744
202.011
204.497
191.733
180.065
197.472
195.718
189.537
184.180
179.144
180.978
219.671
196.184
190.800
178.117
158.767
Workplace
Compulsory
insured
Workplace
1.057.541
İşyeri
Zorunlu
sigortalı
2.667.658
2.651.184
2.561.702
2.652.499
2.535.498
2.522.053
2.614.092
2.588.667
2.503.029
2.405.596
2.276.089
2.327.826
2.667.658
2.449.774
2.211.732
1.986.916
1.721.407
Compulsory
insured
Zorunlu
sigortalı
Mevsimlik (II)-Seasonal
İşyeri
2009
Yıl
Year
Daimi (I)-Permanent
Number of compulsorily insured persons (4/a) and work place
2013
35.692
35.465
35.393
36.678
32.612
32.170
33.985
35.875
39.333
39.220
38.970
38.915
35.692
38.982
37.600
37.056
36.031
Workplace
İşyeri
800.638
790.528
747.175
798.993
898.853
972.608
848.902
748.267
887.367
882.589
871.807
873.071
800.638
875.122
806.374
868.753
852.248
Compulsory
insured
Zorunlu
sigortalı
Kamu (I)-Public
2.3. 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri ve zorunlu sigortalı sayıları
9.162.057
8.177.954
Compulsory
insured
Zorunlu
sigortalı
1.575.600 11.683.475
1.573.354 11.767.097
1.558.575 11.665.823
1.560.572 11.880.386
1.537.746 11.643.789
1.522.237 11.642.659
1.552.799 11.712.351
1.544.303 11.605.804
1.525.999 11.375.055
1.508.652 11.148.261
1.489.529 10.876.235
1.483.343 10.945.044
1.575.600 11.683.475
1.499.024 11.064.498
1.398.279 10.224.565
1.288.693
1.180.277
Workplace
İşyeri
Özel (II)-Private
9.030.202
Compulsory
insured
Zorunlu
sigortalı
1.611.292 12.484.113
1.608.819 12.557.625
1.593.968 12.412.998
1.597.250 12.679.379
1.570.358 12.542.642
1.554.407 12.615.267
1.586.784 12.561.253
1.580.178 12.354.071
1.565.332 12.262.422
1.547.872 12.030.850
1.528.499 11.748.042
1.522.258 11.818.115
1.611.292 12.484.113
1.538.006 11.939.620
1.435.879 11.030.939
1.325.749 10.030.810
1.216.308
Workplace
İşyeri
Toplam (I+II)-Total
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.4. Aylara ve cinsiyete göre 4/a kapsamında zorunlu sigortalı sayısı, 2013
Number of Compulsorily Insured Person (4/a) by months and sex, 2013
Erkek / Male
Ay - Month
Toplam -Total
Sayı
Number
Kadın / Female
%
Sayı
Number
%
Ocak
January
11.818.115
8.822.428
74,7
2.995.687
25,3
Şubat
February
11.748.042
8.762.222
74,6
2.985.820
25,4
Mart
March
12.030.850
8.986.350
74,7
3.044.500
25,3
Nisan
April
12.262.422
9.176.611
74,8
3.085.811
25,2
Mayıs
May
12.354.071
9.237.421
74,8
3.116.650
25,2
Haziran
June
12.561.253
9.383.799
74,7
3.177.454
25,3
Temmuz
July
12.615.267
9.446.604
74,9
3.168.663
25,1
Ağustos
August
12.542.642
9.420.470
75,1
3.122.172
24,9
Eylül
September
12.679.379
9.498.397
74,9
3.180.982
25,1
Ekim
October
12.412.998
9.278.608
74,7
3.134.390
25,3
Kasım
November
12.557.625
9.390.216
74,8
3.167.409
25,2
Aralık
December
12.484.113
9.297.209
74,5
3.186.904
25,5
45
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
343
99
1
199
841
80
7
3.629
7.297
1.706
3.958
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Kömür ve linyit çıkartılması
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
Metal cevheri madenciliği
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Madenciliği destekleyici hizmet
Gıda ürünleri imalatı
İçecek imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünleri imalatı
Giyim eşyaları imalatı
Deri ve ilgili ürünler imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar üretimi
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğalt.
Kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı
Kimyasal ürünleri imalatı
Eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme
imalatı
Kauçuk ve plastik ürünler imalatı
Metalik olmayan ürünler imalatı
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3.092
3.433
3.062
1.096
819
2.603
55
51
40
2.802
2.380
49
439
3.417
1.870
8.634
4.304
7
112
11.828
91
821
184
4
115
348
462
329
100
10.086
580
Ormancılık ve tomrukçuluk
02
3.758
Kişi
Person
Kişi
Person
5.228
2.078
2.149
41
807
68
1.938
350
1.744
1.213
6.388
2.994
6
96
8.430
64
694
139
5
88
201
358
1.876
Kişi
Person
4-6
956
1.162
18
490
43
849
237
721
690
3.526
1.685
8
63
4.012
36
509
74
7
65
96
179
769
Kişi
Person
7-9
1.676
1.475
35
523
77
819
278
732
618
3.524
2.056
4
100
4.112
57
997
124
13
96
128
343
1.166
Kişi
Person
10-19
770
591
24
218
16
267
134
240
308
1.671
1.030
2
50
1.164
34
350
51
5
45
29
149
396
Kişi
Person
20-29
774
641
35
222
17
213
121
180
298
1.715
1.086
3
56
963
22
296
79
4
71
31
139
315
Kişi
Person
30-49
381
316
16
107
9
105
96
70
131
841
667
6
33
464
13
120
50
5
66
13
124
162
Kişi
Person
246
237
30
82
3
52
93
36
41
536
668
4
27
377
6
42
34
6
58
6
41
77
Kişi
Person
73
39
14
27
1
13
19
19
9
145
208
1
3
112
3
7
11
4
19
0
3
8
Kişi
Person
12
11
7
4
0
0
1
3
1
30
75
1
0
30
1
0
5
0
7
0
0
3
Kişi
Person
6
6
0
2
1
0
1
1
2
8
14
0
0
17
0
0
0
0
6
0
0
1
Kişi
Person
8
1
0
4
3
0
0
3
0
23
18
1
0
16
0
1
1
0
5
0
0
0
Kişi
Person
13.475
12.323
309
4.401
344
9.438
2.098
11.124
6.887
34.338
18.434
50
640
41.611
407
4.678
951
54
740
1.195
2.378
13.759
Toplam
Total
Aralık-December 2013
50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
İşyeri büyüklüğü ve işyeri sayısı - Size of workplace and number of workplace
2-3
1
Bitkisel ve hayvansal üretim
Branch of activities by NACE codes
Number of workplaces by the activity branches and workplace sizes (4/a)
01
Faaliyet kodu
Activity code
46
2.5. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki işyeri sayıları
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Bilgisayar, elektronik ve optik üretimi
Elektrikli techizat imalatı
Makine ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı ve römork imalatı
Diğer ulaşım araçları imalatı
Mobilya imalatı
Diğer imalatlar
Makine ve ekipman kurulumu ve onarımı
Elektrik, gaz, buhar ve hava sis. üret. dağt.
Suyun toplanması arıtılması ve dağıtılması
Kanalizasyon
Atık maddelerin değerlendirilmesi
İyileştirme ve diğer atık yön. hiz.
Bina inşaatı
Bina dışı yapıların inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Toptan ve par. tic. ve mot. taşıt. onar.
Toptan ticaret (Mot. taşıt. onarımı hariç)
Parekende tic. (Mot. taşıt. onarımı hariç)
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
Su yolu taşımacılığı
Fabrik. metal ürünleri (Mak. tec. hariç)
25
50
Ana metal sanayi
Branch of activities by NACE codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
2.151
8.685
473
1.214
4.250
778
252
6.358
1.880
6.005
3.070
233
73
659
48
26.532
2.752
16.442
12.004
32.433
89.528
32.849
606
7.791
426
1.054
3.402
642
254
6.895
1.670
5.862
30.365
333
67
519
36
27.902
2.509
15.748
16.143
30.578
99.403
61.963
774
Kişi
Person
Kişi
Person
1.891
2-3
1
364
12.569
48.675
19.365
4.688
10.323
2.170
21.236
30
654
64
173
1.423
3.320
1.115
3.330
176
515
2.970
858
293
5.886
1.540
Kişi
Person
4-6
204
5.443
15.758
8.257
1.712
4.645
1.321
12.905
13
361
39
119
590
1.414
501
1.433
84
270
1.574
440
157
2.855
892
Kişi
Person
7-9
348
7.089
15.865
7.563
1.629
5.199
2.106
13.483
25
501
52
162
829
1.491
516
1.482
115
395
1.822
582
146
3.355
1.076
Kişi
Person
10-19
149
2.303
3.993
2.183
509
1.642
979
3.763
6
195
28
63
308
519
204
536
66
181
659
218
82
1.321
466
Kişi
Person
20-29
56
1.842
2.398
1.526
373
1.288
1.023
2.796
5
221
28
46
224
485
145
499
83
176
577
232
70
1.243
450
Kişi
Person
30-49
46
674
746
473
162
827
799
1.450
5
141
15
29
117
196
53
278
66
145
269
128
42
659
202
Kişi
Person
11
409
280
201
50
360
417
748
2
61
3
14
43
88
29
116
35
145
155
108
37
410
159
Kişi
Person
12
112
45
19
5
67
103
197
0
17
1
6
23
23
8
26
15
52
21
33
7
107
55
Kişi
Person
3
29
11
5
1
22
22
52
0
3
1
0
9
6
2
5
6
19
6
12
2
22
21
Kişi
Person
0
3
0
0
1
6
13
21
0
0
0
0
0
6
1
2
6
14
5
8
2
6
6
Kişi
Person
1
8
1
3
0
6
9
32
0
0
0
0
1
4
0
3
5
8
4
9
3
8
9
Kişi
Person
2.574
125.293
276.703
102.606
37.277
56.575
14.223
111.117
170
3.332
371
1.178
37.002
19.419
6.124
20.963
1.163
3.340
15.714
4.896
1.740
32.348
8.918
Toplam
Total
Aralık-December 2013
50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
İşyeri büyüklüğü ve işyeri sayısı - Size of workplace and number of workplace
Number of workplaces by the activity branches and workplace sizes (4/a) (continued)
24
Faaliyet kodu
Activity code
2.5. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki işyeri sayıları (devam)
Sosyal Güvenlik
Social Security
47
48
1.532
2.384
Kiralama ve leasing faaliyetleri
77
625
1.052
Veterinerlik hizmetleri
75
1.672
2.135
Diğer mesleki bilim. ve tek. faaliyetler
74
1.883
1.793
Reklamcılık ve pazar araştırması
73
188
202
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
72
5.548
5.632
Mimarlık ve mühendislik faaliyeti
7.000
6.703
71
16.571
14.626
İdari danışmanlık faaliyetleri
70
3.195
5.418
Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
69
3.522
3.410
Gayrimenkul faaliyetleri
68
1.555
1.432
Finans. ve sig. hiz. için yard. faal.
66
Sigorta reas. emek. fonl.(Zor. S. G.
hariç)
65
1.565
1.043
Finansal hizmetler (Sig. ve emek. hariç)
64
435
543
Bilgi hizmet faaliyetleri
63
1.667
1.798
Bilgisayar programlama ve danışmanlık
62
819
1.501
Telekominikasyon
61
179
172
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
60
482
451
Sineme filmi ve ses kaydı yayımcılığı
59
534
436
Yayımcılık faaliyetleri
58
24.613
31.223
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
56
3.889
3.067
Konaklama
55
476
Posta ve kurye faaliyetleri
53
429
Taşıma için eepolama ve destek faal.
52
4.189
Havayolu taşımacılığı
4.135
Kişi
Person
Kişi
Person
46
2-3
1
768
178
781
1.160
100
3.455
4.161
7.641
1.136
1.911
793
1.160
320
929
328
124
313
385
13.344
3.437
416
3.053
37
Kişi
Person
4-6
336
60
268
519
63
1.530
1.768
2.036
382
630
297
1.321
132
449
151
63
163
195
6.271
1.509
224
1.863
18
Kişi
Person
7-9
326
76
184
497
72
1.898
1.929
781
338
380
194
2.135
232
516
196
86
200
204
7.400
1.750
290
2.098
32
Kişi
Person
10-19
97
20
38
165
25
501
743
130
110
88
50
260
120
187
50
34
98
60
2.219
534
104
750
15
Kişi
Person
20-29
65
14
32
181
16
299
647
100
58
71
43
108
121
153
58
28
93
48
1.342
497
95
663
15
Kişi
Person
30-49
46
4
14
86
17
127
357
39
32
37
21
62
124
100
32
15
17
29
487
336
26
423
16
Kişi
Person
17
1
4
43
6
67
192
10
10
13
27
36
106
47
14
12
17
5
160
305
18
228
9
Kişi
Person
1
0
1
14
5
17
65
4
2
5
7
13
23
11
6
2
2
3
24
67
7
54
7
Kişi
Person
1
0
1
3
1
4
11
0
0
2
2
5
1
1
2
0
0
1
5
9
1
17
2
Kişi
Person
1
0
0
1
1
0
6
0
0
0
0
7
0
1
0
0
2
0
3
1
0
2
1
Kişi
Person
0
0
0
0
1
3
11
0
0
0
0
4
1
1
3
0
0
1
3
0
0
5
1
Kişi
Person
5.574
2.030
5.130
6.345
697
19.081
23.593
41.938
10.681
10.069
4.421
7.719
2.158
5.860
3.160
715
1.838
1.901
87.094
15.401
2.086
17.480
237
Toplam
Total
Aralık-December 2013
50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
İşyeri büyüklüğü ve işyeri sayısı - Size of workplace and number of workplace
38
Branch of activities by NACE codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
Number of workplaces by the activity branches and workplace sizes (4/a) (continued)
51
Faaliyet kodu
Activity code
2.5. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki işyeri sayıları (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Seyahat acentesi, tur oper. rez. hiz.
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri
Büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma, zor. sos. güv.
Eğitim
İnsan sağlığı hizmetleri
Yatılı bakım faaliyetleri
Sosyal hizmetler
Yaratıcı sanatlar, eğlence faaliyetleri
Kütüphane arşiv ve müzeler
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri
Üye olunan kuruluş faaliyetleri
Bilgisayar ve kişisel ev eşyaları onarımı
Diğer hizmet faaliyetleri
Ev içi çalışanların faaliyetleri
Hanehalkları tar. kendi ihtiyaç faaliyetleri
Uluslar arası örgüt ve temsilcilik faaliyetleri
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Toplam / Total
İstihdam faaliyetleri
Branch of activities by NACE codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
2.189
4.685
8.236
14.414
72
5.681
5.206
131
573
329
60
1.576
2.647
2.810
3.413
10.816
1.356
89
127
2.220
4.584
30.318
17.604
67
4.708
8.693
513
558
438
75
2.363
3.426
4.174
4.377
17.634
16.493
353
161
568.166 442.888
106
Kişi
Person
Kişi
Person
110
2-3
1
254.179
90
30
170
4.908
1.661
1.317
1.174
384
40
184
954
187
2.077
5.119
77
7.103
4.228
3.743
1.260
79
Kişi
Person
4-6
56
8
16
1.977
863
397
592
114
19
99
707
226
1.340
4.882
107
3.072
2.434
1.986
538
55
Kişi
Person
10-19
13
4
1
704
274
108
235
20
5
40
217
118
606
2.021
50
989
941
767
181
28
Kişi
Person
20-29
112.691 126.086 41.637
51
14
35
1.878
738
451
473
126
8
91
467
116
877
3.055
52
2.816
1.715
1.741
523
34
Kişi
Person
7-9
4
0
2
419
66
38
119
5
5
13
28
37
260
954
18
450
746
565
45
49
Kişi
Person
10.127
1
0
0
264
38
11
30
3
3
12
6
16
336
464
11
244
428
280
32
18
Kişi
Person
2.663
1
0
0
78
18
3
3
0
1
6
1
0
138
124
2
56
119
58
9
14
Kişi
Person
654
0
1
0
13
6
0
1
0
0
0
1
1
27
24
0
18
21
18
0
4
Kişi
Person
229
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
10
0
9
10
3
0
0
Kişi
Person
516
502
18.073
39.297
11.646
9.391
8.921
4.613
225
1.242
3.616
1.445
20.037
28.697
491
47.699
50.172
19.135
7.141
545
290 1.611.292
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11
9
0
15
8
6
1
4
Kişi
Person
Toplam
Total
Aralık-December 2013
50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
34.095 17.587
12
3
0
600
192
82
221
22
9
30
104
100
462
1.646
35
909
968
699
143
44
Kişi
Person
30-49
İşyeri büyüklüğü ve işyeri sayısı - Size of workplace and number of workplace
Number of workplaces by the activity branches and workplace sizes (4/a) (continued)
78
Faaliyet kodu
Activity code
2.5. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki işyeri sayıları (devam)
Sosyal Güvenlik
Social Security
49
50
Ormancılık ve tomrukçuluk
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Kömür ve linyit çıkartılması
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
Metal cevheri madenciliği
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Madenciliği destekleyici hizmet
Gıda ürünleri imalatı
İçecek imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünleri imalatı
Giyim eşyaları imalatı
Deri ve ilgili ürünler imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar üretimi
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğalt.
Kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı
Kimyasal ürünleri imalatı
Eczacılık ve eczacılığa ilişkin
malzeme imalatı
Kauçuk ve plastik ürünler imalatı
Metalik olmayan ürünler imalatı
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
22
21
Bitkisel ve hayvansal üretim
Branch of activities by NACE
codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
8.887
1.091
830
276
9
443
1.970
213
28.486
271
18
10.428
20.818
4.475
8.099
1.077
6.784
133
2.634
95
7.489
8.275
580
343
99
1
199
841
80
10.086
100
7
3.629
7.297
1.706
3.958
329
2.380
51
819
49
2.603
3.062
Kişi
Person
Kişi
Person
5.228
2-3
1
9.939
10.312
198
3.919
338
9.238
1.706
8.217
5.872
30.797
14.482
27
452
40.464
307
3.383
674
26
435
951
1.749
8.916
Kişi
Person
4-6
7.533
9.201
148
3.874
330
6.662
1.881
5.653
5.469
27.833
13.340
58
499
31.701
288
4.019
593
57
521
756
1.389
6.038
Kişi
Person
7-9
22.812
19.879
455
7.157
1.037
10.908
3.845
9.647
8.434
48.107
27.849
60
1.394
53.744
767
13.399
1.678
175
1.326
1.685
4.622
15.690
Kişi
Person
10-19
18.441
14.167
576
5.242
392
6.443
3.282
5.642
7.362
40.092
24.691
48
1.237
27.642
833
8.380
1.236
125
1.050
716
3.602
9.398
Kişi
Person
20-29
29.700
24.566
1.368
8.354
656
7.979
4.724
6.725
11.244
65.777
41.538
123
2.217
36.649
860
11.146
3.025
132
2.700
1.167
5.266
11.766
Kişi
Person
30-49
25.873
22.231
1.217
7.489
632
7.154
6.986
5.027
9.017
58.481
47.349
486
2.343
32.026
861
8.214
3.565
376
4.864
843
8.330
11.067
Kişi
Person
50-99
36.813
35.543
4.991
12.302
477
7.370
14.080
5.158
6.012
79.869
103.963
687
4.251
58.016
1.049
6.258
5.188
1.038
9.238
857
6.083
10.663
Kişi
Person
24.945
13.578
5.126
9.072
492
4.127
5.832
6.309
2.990
47.894
70.061
371
963
38.133
1.188
2.323
3.526
1.448
6.143
0
984
2.600
Kişi
Person
7.703
6.780
4.478
2.287
0
0
562
2.047
697
17.911
45.518
532
0
18.371
679
0
3.078
0
3.877
0
0
1.684
Kişi
Person
0
0
1.903
Kişi
Person
0
0
0
0
0
0
0
5.306
1.803
0
1.129
3.202
2.535
5.152 10.051
868 15.984
0
2.561
1.865
0
0
1.701
0
15.789 16.474
11.577 26.932
799
0
10.928 31.425
0
978
834
0
3.565 14.612
0
0
0
Kişi
Person
100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
210.299
183.201
18.701
71.016
8.206
69.045
45.433
71.385
65.813
477.139
441.357
3.216
13.727
417.671
7.125
60.911
24.039
3.387
48.706
8.148
33.696
93.840
Toplam
Total
Aralık-December 2013
İşyeri büyüklüğü ve zorunlu sigortalı sayısı - Size of work places-number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by the activity branches and workplace size (4/a)
01
Faaliyet kodu
Activity code
2.6. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamında zorunlu sigortalı sayıları
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Ana metal sanayi
Fabrik. metal ürünleri (Mak. tec. hariç)
Bilgisayar, elektronik ve optik üretimi
Elektrikli tchizat imalatı
Makine ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı ve römork imalatı
Diğer ulaşım araçları imalatı
Mobilya imalatı
Diğer imalatlar
Makine ve ekipman kurulumu ve onarımı
Elektrik, gaz, buhar ve hava sis. üret. dağt.
Suyun toplanması arıtılması ve dağıtılması
Kanalizasyon
Atık maddelerin değerlendirilmesi
İyileştirme ve diğer atık yön. hiz.
Bina inşaatı
Bina dışı yapıların inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Toptan ve par. tic. ve mot. taşıt. onar.
Toptan ticaret (Mot. taşıt. onarımı hariç)
Parekende tic. (Mot. taşıt. onarımı hariç)
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
Su yolu taşımacılığı
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
Branch of activities by NACE
codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
555
173
1.609
114
63.908
6.661
39.387
28.111
77.466
211.680
75.208
1.465
67
519
36
27.902
2.509
15.748
16.143
30.578
99.403
61.963
774
15.152
6.895
333
594
254
7.056
1.848
642
30.365
10.242
3.402
4.464
2.948
1.054
14.289
1.147
426
5.862
20.871
7.791
1.670
5.191
Kişi
Person
Kişi
Person
1.891
2-3
1
105
2.844
308
926
4.626
11.043
3.946
11.257
669
2.120
12.394
3.443
1.248
22.481
7.038
Kişi
Person
7-9
64.935
13.419
36.597
10.434
1.736
59.743
1.608
42.690
230.374 122.844
92.361
22.087
49.341
10.505
102.874 102.470
149
3.157
305
848
6.712
15.753
5.331
15.733
855
2.492
14.295
4.144
1.404
28.286
7.375
Kişi
Person
4-6
4.911
94.960
208.171
99.500
21.589
69.258
28.822
176.937
339
6.687
710
2.226
11.108
20.080
6.933
19.903
1.593
5.409
24.555
7.839
1.998
45.501
14.396
Kişi
Person
10-19
3.460
54.756
94.195
51.887
12.090
39.029
23.565
89.473
154
4.692
664
1.522
7.199
12.504
4.810
12.724
1.618
4.417
15.611
5.248
1.977
31.744
11.133
Kişi
Person
20-29
2.073
69.133
89.994
57.117
14.260
48.812
39.030
105.352
211
8.421
1.115
1.733
8.352
18.308
5.533
19.011
3.082
6.795
21.873
8.800
2.697
47.154
16.985
Kişi
Person
30-49
3.208
45.738
49.748
32.404
10.983
57.162
54.735
98.294
356
9.817
1.087
2.014
8.027
13.748
3.875
19.236
4.775
10.218
18.634
9.015
3.000
46.165
14.015
Kişi
Person
50-99
1.693
62.024
39.160
29.283
7.151
53.126
64.461
113.635
279
9.297
422
2.256
6.575
13.437
4.393
17.787
5.697
22.973
23.130
16.227
5.434
63.404
24.071
Kişi
Person
4.380
37.831
12.681
6.052
1.761
22.900
36.447
67.876
0
5.682
284
1.993
8.280
7.184
2.810
8.966
5.078
17.453
6.989
11.706
2.569
35.424
19.110
Kişi
Person
1.910
17.332
5.569
3.002
688
12.798
13.588
31.119
0
1.671
522
0
5.706
3.477
1.348
3.013
3.507
11.584
3.535
7.546
1.269
12.581
12.756
Kişi
Person
Kişi
Person
7.369
9.524
8.449
1.079
6.172
0
0
0
0
0
1.743
54.396
5.657
14.406
104.789
148.925
46.192
157.503
43.908
140.464
165.630
109.251
32.261
376.076
159.842
787
4.880
2.534
1.784
0
546.369
149.404
463.053
334.172
0
8.096
28.005
634.354
3.418 1.169.771
0
1.122
3.967 14.928
6.005 37.410
21.826 51.051 1.052.717
0
0
0
0
783
2.506 10.734
0
1.654
3.306 12.880
4.989 49.524
2.521
5.877 25.404
1.723
5.150
6.089 19.792
Kişi
Person
100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
Toplam
Total
Aralık-December 2013
İşyeri büyüklüğü ve zorunlu sigortalı sayısı - Size of work places-number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by the activity branches and workplace size (4/a) (continued)
24
Faaliyet kodu
Activity code
2.6. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamında zorunlu sigortalı sayıları (devam)
Sosyal Güvenlik
Social Security
51
52
Havayolu taşımacılığı
Taşıma için eepolama ve destek faal.
Posta ve kurye faaliyetleri
Konaklama
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Yayımcılık faaliyetleri
Sineme filmi ve ses kaydı yayımcılığı
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
Telekominikasyon
Bilgisayar programlama ve danışmanlık
Bilgi hizmet faaliyetleri
Finansal hizmetler (Sig. ve emek. hariç)
Sigorta reas. emek. fonl.(Zor. S. G. hariç)
Finans. ve sig. hiz. için yard. faal.
Gayrimenkul faaliyetleri
Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
İdari danışmanlık faaliyetleri
Mimarlık ve mühendislik faaliyeti
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Reklamcılık ve pazar araştırması
Diğer mesleki bilim. ve tek. faaliyetler
Veterinerlik hizmetleri
Kiralama ve leasing faaliyetleri
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
Branch of activities by NACE
codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
119
10.073
1.145
9.510
58.190
1.306
1.164
426
1.888
3.965
1.019
3.749
3.732
8.396
7.405
39.649
16.785
13.264
456
4.518
3.913
1.465
3.576
4.135
429
3.067
31.223
436
451
172
1.501
1.798
543
1.043
1.432
3.410
5.418
14.626
6.703
5.632
202
1.793
2.135
1.052
2.384
Kişi
Person
Kişi
Person
38
2-3
1
3.680
819
3.661
5.527
475
16.501
19.859
35.627
5.326
9.014
3.737
5.746
1.560
4.465
1.576
596
1.515
1.863
63.575
16.465
2.033
14.715
175
Kişi
Person
4-6
2.630
472
2.072
4.036
487
12.029
13.971
15.813
2.988
4.905
2.352
10.556
1.038
3.508
1.189
496
1.286
1.518
49.418
11.880
1.759
14.680
144
Kişi
Person
7-9
4.391
1.034
2.390
6.774
986
25.053
25.751
9.943
4.478
4.825
2.442
28.032
3.153
6.964
2.601
1.177
2.785
2.656
98.860
23.189
3.881
28.153
421
Kişi
Person
10-19
2.331
474
902
3.973
595
11.888
17.719
3.060
2.591
2.088
1.232
5.948
2.853
4.435
1.219
835
2.388
1.452
52.480
12.833
2.488
17.805
356
Kişi
Person
20-29
2.488
528
1.188
7.049
590
11.194
24.661
3.863
2.185
2.649
1.704
4.157
4.610
5.843
2.280
1.029
3.500
1.830
50.128
18.913
3.681
25.372
583
Kişi
Person
30-49
3.075
246
986
5.907
1.249
8.654
25.161
2.687
2.181
2.579
1.429
4.155
8.655
6.928
2.177
1.034
1.170
2.117
32.510
23.513
1.770
29.465
1.095
Kişi
Person
50-99
2.619
136
570
6.411
858
10.508
29.059
1.698
1.421
1.836
4.188
5.494
16.406
6.627
2.181
1.783
2.460
748
23.078
47.651
2.556
32.777
1.221
Kişi
Person
292
0
371
5.002
1.835
6.183
22.970
1.782
552
1.548
2.281
4.698
7.345
3.810
2.164
692
532
850
8.258
22.681
2.406
17.936
2.676
Kişi
Person
566
0
676
1.947
714
2.391
6.505
0
0
1.141
1.037
2.997
549
517
1.255
0
0
532
2.869
5.697
736
10.314
1.072
Kişi
Person
0
1.068
0
0
8.521
0
5.498
1.115
0
6.834
1.184
Kişi
Person
0
0
0
0
0
0
0
0
873
1.904
2.215
0
0
1.356
1.330
0
8.121 12.685
0
0
0
0
2.450 17.780
993
809
1.568
0
0
995
1.662
0
0
3.464
984
Kişi
Person
100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
30.247
6.226
18.864
54.293
10.650
125.201
229.950
128.748
34.545
42.391
25.566
96.805
48.724
50.737
21.599
8.240
25.772
16.303
477.749
196.514
22.884
215.723
10.068
Toplam
Total
Aralık-December 2013
İşyeri büyüklüğü ve zorunlu sigortalı sayısı - Size of work places-number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by the activity branches and workplace size (4/a) (continued)
51
Faaliyet kodu
Activity code
2.6. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamında zorunlu sigortalı sayıları (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Seyahat acentesi, tur oper. rez. hiz.
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri
Büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma, zor. sos. güv.
Eğitim
İnsan sağlığı hizmetleri
Yatılı bakım faaliyetleri
Sosyal hizmetler
Yaratıcı sanatlar, eğlence faaliyetleri
Kütüphane arşiv ve müzeler
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri
Üye olunan kuruluş faaliyetleri
Bilgisayar ve kişisel ev eşyaları onarımı
Diğer hizmet faaliyetleri
Ev içi çalışanların faaliyetleri
Hanehalkları tar. kendi ihtiyaç faaliyetleri
Uluslar arası örgüt ve temsilcilik faaliyetleri
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Toplam / Total
İstihdam faaliyetleri
Branch of activities by NACE
codes
(NACE Sınıflamasına göre)
Faaliyet grupları
5.188
11.836
19.320
34.123
180
13.762
12.065
326
1.462
786
147
3.619
6.234
6.608
8.034
25.384
2.962
211
304
2.220
4.584
30.318
17.604
67
4.708
8.693
513
558
438
75
2.363
3.426
4.174
4.377
17.634
16.493
353
161
430
142
775
23.230
7.862
6.222
5.611
1.777
182
906
4.639
930
9.897
24.973
370
33.625
20.132
17.750
6.028
390
Kişi
Person
4-6
389
118
272
14.791
5.830
3.520
3.735
989
61
706
3.688
912
6.942
24.120
404
22.042
13.463
13.619
4.100
276
Kişi
Person
7-9
737
110
200
26.399
11.601
5.237
8.005
1.486
257
1.326
9.565
3.169
18.200
66.715
1.466
40.653
32.911
26.683
7.178
772
Kişi
Person
10-19
318
94
20
16.822
6.514
2.529
5.591
495
119
962
5.075
2.792
14.395
48.210
1.186
23.496
22.161
18.331
4.325
687
Kişi
Person
20-29
444
122
0
22.868
7.142
3.080
8.363
847
385
1.124
3.847
3.825
17.397
62.084
1.270
34.204
36.622
26.662
5.417
1.695
Kişi
Person
30-49
259
0
138
28.733
4.511
2.572
8.068
354
326
919
1.823
2.409
18.367
66.125
1.330
30.649
51.653
39.387
3.181
3.380
Kişi
Person
50-99
115
0
0
39.006
5.886
1.446
4.050
435
506
1.931
997
2.294
54.664
67.658
1.698
36.990
65.350
40.689
4.923
2.972
Kişi
Person
474
0
0
27.418
6.242
903
1.008
0
278
2.131
257
0
46.640
42.215
725
18.542
40.959
19.972
2.919
4.235
Kişi
Person
4.858
0
0
Kişi
Person
0
0
0
0
2.393
0
0
0
0
0
0
0
0
7.714
0
0
0
3.434
0
0
0
0
0
0
0
0
7.723
5.924 61.176
0
10.612 15.933
4.980 16.379
4.438
789
2.302
Kişi
Person
3.631
1.860
20.860
255.933
71.670
36.291
54.607
12.365
2.336
11.229
32.426
17.846
238.597
502.169
8.696
329.048
365.916
240.055
46.268
19.562
392.519 195.973 567.397 12.484.113
0
710
0
7.821
3.671
0
516
0
0
0
515
676
15.900
14.499
0
10.575
11.668
11.246
0
2.482
Kişi
Person
100-249 250-499 500-749 750-999 1000+
568.166 1.051.465 1.212.643 886.492 1.680.704 991.136 1.290.946 1.213.612 1.529.717 903.343
261
Kişi
Person
Kişi
Person
110
2-3
1
Toplam
Total
Aralık-December 2013
İşyeri büyüklüğü ve zorunlu sigortalı sayısı - Size of work places-number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by the activity branches and workplace size (4/a) (continued)
78
Faaliyet kodu
Activity code
2.6. Faaliyet kollarına ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamında zorunlu sigortalı sayıları (devam)
Sosyal Güvenlik
Social Security
53
54
1
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
İl
Province
10.430
1.266
3.044
570
1.492
33.559
17.589
838
6.644
7.344
1.141
373
595
1.874
1.546
18.047
3.749
719
2.187
6.412
2.588
2.500
1.573
851
2.124
5.024
8.113
Kişi
Person
Kişi
Person
14.093
2.255
4.170
637
1.969
43.552
23.184
1.378
10.209
9.643
1.742
429
935
2.243
2.016
21.731
4.895
1.041
2.922
8.392
4.720
3.671
2.289
1.089
3.205
6.886
11.819
2-3
1
5.752
653
1.650
330
806
20.799
9.696
431
3.384
4.126
618
244
311
1.081
838
10.759
1.968
396
1.169
3.481
1.428
1.316
807
450
1.233
2.739
4.259
Kişi
Person
4-6
2.479
298
652
155
318
10.307
4.362
162
1.300
1.678
242
106
136
477
319
5.036
738
149
394
1.583
604
550
290
190
460
1.173
1.886
Kişi
Person
7-9
2.462
602
1.049
262
534
10.069
4.098
289
1.390
1.544
250
304
237
489
358
5.043
659
233
738
1.645
1.496
510
939
356
984
1.265
1.946
Kişi
Person
10-19
871
159
259
75
120
3.575
1.327
71
398
521
93
83
66
169
121
1.849
194
64
200
592
462
176
232
100
222
409
700
Kişi
Person
20-29
853
134
255
54
94
2.761
1.028
60
296
406
86
47
54
88
101
1.587
158
64
165
506
400
106
156
66
228
335
615
Kişi
Person
30-49
420
66
109
38
56
1.383
585
38
175
170
63
43
36
75
80
856
65
36
66
274
227
67
77
36
123
181
358
Kişi
Person
50-99
216
48
68
21
28
779
371
15
97
77
36
17
23
41
28
541
39
14
37
177
123
30
38
21
41
127
291
Kişi
Person
100-249
51
9
14
3
5
201
114
2
12
18
17
3
0
11
3
140
9
6
7
51
22
9
12
7
13
39
70
Kişi
Person
250-499
20
2
0
1
2
57
27
2
2
3
4
2
0
2
0
34
0
1
3
5
1
2
1
0
3
8
27
Kişi
Person
500-749
5
0
1
0
0
20
2
1
2
1
0
0
0
2
0
17
1
1
1
2
1
1
3
1
1
9
3
Kişi
Person
750-999
5
0
0
0
0
29
5
1
3
1
3
0
0
2
0
16
3
0
0
2
1
1
2
1
1
12
7
Kişi
Person
1000+
37.657
5.492
11.271
2.146
5.424
127.091
62.388
3.288
23.912
25.532
4.295
1.651
2.393
6.554
5.410
65.656
12.478
2.724
7.889
23.122
12.073
8.939
6.419
3.168
8.638
18.207
30.094
Toplam
Total
Aralık/December 2013
İşyeri büyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) ve işyeri sayısı Size of workplace and number of workplace
Number of workplaces by their size in the provinces (4/a)
2.7. İllere göre işyeri sayılarının işyeri büyüklüklerine göre dağılımı (4/a)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
28
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
2-3
Kişi/
Person
1
Kişi/
Person
Giresun
2.743
2.037
Gümüşhane
744
518
Hakkari
312
267
Hatay
6.904
5.871
Isparta
2.934
2.255
Mersin
12.268
8.868
İstanbul
149.819 133.038
İzmir
40.995 31.301
Kars
926
667
Kastamonu
2.534
1.677
Kayseri
10.721
6.811
Kırklareli
2.832
2.116
Kırşehir
1.260
828
Kocaeli
12.191 10.189
Konya
15.155 10.751
Kütahya
3.773
2.694
Malatya
3.945
2.541
Manisa
9.454
7.203
Kahramanmaraş
5.219
3.004
Mardin
1.184
867
Muğla
12.379
9.040
Muş
594
414
Nevşehir
2.055
1.421
Niğde
2.207
1.252
Ordu
4.258
3.096
Rize
2.287
1.442
Sakarya
6.946
5.338
İl
Province
1.075
297
180
3.283
1.263
4.848
80.368
17.342
338
894
3.885
1.131
514
6.207
6.096
1.461
1.249
3.917
1.546
627
4.386
282
686
584
1.582
829
3.015
Kişi/
Person
4-6
340
124
55
1.380
508
2.188
37.300
7.720
166
322
1.767
435
175
3.048
2.655
519
425
1.582
618
268
1.717
128
283
203
483
295
1.343
Kişi/
Person
7-9
743
140
134
1.481
471
2.182
36.056
7.534
217
526
1.906
451
326
3.264
2.728
837
1.167
1.540
1.291
978
1.627
258
562
502
956
633
1.315
Kişi/
Person
10-19
172
47
43
485
161
743
12.871
2.563
74
133
662
153
85
1.209
944
238
309
500
348
289
502
79
141
101
216
163
496
Kişi/
Person
20-29
116
24
38
408
119
569
10.626
2.178
51
111
544
126
51
1.113
789
190
245
421
305
222
348
52
110
87
200
125
376
Kişi/
Person
30-49
48
23
29
191
62
275
5.105
1.182
35
46
270
65
35
642
390
120
122
258
192
66
207
33
55
39
84
53
212
Kişi/
Person
50-99
28
9
13
103
36
192
2.825
631
21
37
163
49
14
408
182
71
70
182
122
42
91
19
34
39
41
52
117
Kişi/
Person
100-249
9
4
4
27
11
24
777
163
2
10
39
16
3
131
42
22
18
41
48
8
14
5
3
5
18
8
33
Kişi/
Person
250-499
2
1
0
4
3
9
200
33
1
0
16
8
0
30
13
6
4
18
13
1
1
1
0
1
2
2
7
Kişi/
Person
500-749
0
0
0
0
1
0
73
17
0
0
6
1
0
15
2
2
2
7
1
0
0
1
0
0
1
0
4
Kişi/
Person
750-999
0
0
0
3
0
1
91
11
0
0
6
3
1
14
4
2
2
9
3
1
1
0
0
0
0
0
7
Kişi/
Person
1000+
7.313
1.931
1.075
20.140
7.824
32.167
469.149
111.670
2.498
6.290
26.796
7.386
3.292
38.461
39.751
9.935
10.099
25.132
12.710
4.553
30.313
1.866
5.350
5.020
10.937
5.889
19.209
Toplam
Total
Aralık/December 2013
İşyeri büyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) ve işyeri sayısı Size of workplace and number of workplace
Number of workplaces by their size in the provinces (4/a) (continued)
2.7. İllere göre işyeri sayılarının işyeri büyüklüklerine göre dağılımı (4/a) (devam)
Sosyal Güvenlik
Social Security
55
56
55
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
72
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
Toplam/Total
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İl
Province
Kişi/
Person
Kişi/
Person
Kişi/
Person
4-6
Kişi/
Person
7-9
Kişi/
Person
10-19
7.492
6.212
3.854 1.784
1.461
562
471
270
102
328
1.417
984
538
197
281
2.967
2.187
1.274
439
840
7.150
5.642
3.188 1.474
1.366
2.727
2.039
1.057
443
683
5.795
4.157
2.251
835
1.804
401
299
146
53
122
3.216
2.282
1.441
602
1.767
3.147
2.061
1.076
406
672
1.981
1.542
836
364
891
1.962
1.339
708
275
481
3.972
2.857
1.597
700
657
2.126
1.412
757
271
567
357
298
172
54
78
1.294
1.026
516
195
379
1.501
1.204
696
270
315
872
665
484
226
611
334
349
261
134
420
1.557
951
480
173
259
385
283
165
67
77
565
387
227
94
173
2.151
1.674
866
372
400
1.890
1.313
712
285
333
497
348
224
91
145
2.062
1.476
772
290
699
2.032
1.732
1.002
404
701
568.166 442.888 254.179 112.691 126.086
2-3
1
538
76
75
238
474
190
467
30
459
200
207
118
219
163
22
107
92
167
124
90
29
54
117
110
42
191
203
41.637
Kişi/
Person
20-29
419
53
70
183
504
126
350
29
297
148
190
90
166
107
15
76
78
125
144
72
24
49
96
100
35
141
161
34. 095
Kişi/
Person
30-49
213
44
30
87
323
76
133
12
158
84
103
70
105
32
11
39
41
75
51
31
12
28
52
50
21
74
90
17.587
Kişi/
Person
50-99
100
19
14
48
279
44
64
2
101
37
47
22
70
23
3
24
20
32
18
26
2
12
25
28
13
42
77
10.127
Kişi/
Person
100-249
29
3
3
21
84
4
18
1
28
13
17
4
15
3
1
4
3
16
5
7
2
2
9
3
1
14
20
2.663
Kişi/
Person
250-499
4
1
2
4
19
1
5
0
7
3
4
0
5
1
0
0
2
0
0
3
0
0
1
1
0
2
4
654
Kişi/
Person
500-749
1
1
0
1
4
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
1
2
1
1
0
0
0
2
1
0
0
1
229
Kişi/
Person
750-999
0
22.107
0
1.930
0
3.611
0
8.289
10
20.517
0
7.390
0
15.879
0
1.095
3
10.362
0
7.847
3
6.185
0
5.071
3
10.368
2
5.464
0
1.011
7
3.668
0
4.224
0
3.274
0
1.841
0
3.649
0
1.046
0
1.591
3
5.768
2
4.828
0
1.417
0
5.763
3
6.430
290 1.611.292
Kişi/
Person
1000+
Toplam
Total
Aralık/December 2013
İş yeribüyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) ve işyeri sayısı Size of workplace and number of workplace
Number of workplaces by their size in the provinces (4/a) (continued)
2.7. İllere göre işyeri sayılarının işyeri büyüklüklerine göre dağılımı (4/a) (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
27 Gaziantep
26 Eskişehir
25 Erzurum
24 Erzincan
23 Elazığ
22 Edirne
21 Diyarbakır
20 Denizli
19 Çorum
18 Çankırı
17 Çanakkale
16 Bursa
15 Burdur
14 Bolu
13 Bitlis
12 Bingöl
11 Bilecik
10 Balıkesir
9 Aydın
8 Artvin
7 Antalya
6 Ankara
5 Amasya
4 Ağrı
3 Afyonkarahisar
2 Adıyaman
1 Adana
İl
Province
2-3
Kişi
Person
24.756
2.954
7.194
1.367
3.528
79.954
41.669
1.957
15.625
17.354
2.688
889
1.412
4.438
3.622
43.002
8.888
1.711
5.197
15.259
6.172
5.957
3.768
1.990
5.025
11.882
19.108
1
Kişi
Person
14.093
2.255
4.170
637
1.969
43.552
23.184
1.378
10.209
9.643
1.742
429
935
2.243
2.016
21.731
4.895
1.041
2.922
8.392
4.720
3.671
2.289
1.089
3.205
6.886
11.819
27.297
3.087
7.843
1.554
3.828
99.597
46.309
2.006
16.129
19.527
2.944
1.167
1.484
5.179
3.978
51.378
9.342
1.877
5.670
16.637
6.796
6.282
3.791
2.128
5.803
13.084
20.351
Kişi
Person
4-6
19.564
2.352
5.145
1.233
2.494
81.283
34.277
1.269
10.235
13.134
1.900
829
1.073
3.744
2.517
39.663
5.772
1.189
3.088
12.404
4.729
4.323
2.262
1.503
3.642
9.268
14.839
Kişi
Person
7-9
33.216
7.621
13.790
3.400
6.863
135.563
54.413
3.877
18.481
20.641
3.455
3.976
3.019
6.550
4.795
68.064
8.783
3.012
9.521
21.869
19.444
6.902
12.290
4.654
12.698
16.895
26.077
Kişi
Person
10-19
20.786
3.724
6.073
1.779
2.799
85.184
31.623
1.661
9.388
12.458
2.184
2.001
1.549
4.038
2.861
44.264
4.581
1.529
4.770
14.184
11.042
4.102
5.512
2.386
5.259
9.773
16.738
Kişi
Person
20-29
32.543
5.135
9.717
2.077
3.636
104.044
38.779
2.286
11.182
15.502
3.218
1.806
2.079
3.229
3.794
60.074
5.939
2.476
6.177
19.235
15.121
4.023
5.866
2.459
8.740
12.498
23.421
Kişi
Person
30-49
28.470
4.418
7.073
2.547
3.696
95.556
39.779
2.687
11.988
11.953
4.275
3.001
2.530
5.276
5.433
59.806
4.311
2.588
4.531
19.105
15.692
4.641
5.187
2.423
8.274
12.607
24.673
Kişi
Person
50-99
33.039
7.498
9.749
3.325
4.027
117.008
57.470
2.225
14.519
12.096
5.843
2.704
3.681
6.278
3.990
81.196
5.959
2.130
5.773
27.216
18.688
4.658
5.340
3.020
6.114
19.444
44.916
Kişi
Person
100-249
17.700
2.946
4.676
1.068
1.591
68.774
38.526
673
3.584
6.233
6.077
1.268
0
3.537
979
47.476
3.288
1.925
2.531
16.364
6.952
2.964
4.290
2.375
4.610
13.253
23.777
Kişi
Person
250-499
12.258
1.173
0
507
1.321
34.172
16.461
1.142
1.154
1.801
2.585
1.200
0
1.250
0
20.814
0
692
1.772
2.965
569
1.346
514
0
1.647
5.167
16.364
Kişi
Person
500-749
4.290
0
801
0
0
17.169
1.799
789
1.675
869
0
0
0
1.677
0
14.592
817
963
820
1.595
918
789
2.467
783
846
7.781
2.306
Kişi
Person
750-999
8.261 276.273
0
43.163
0
76.231
0
19.494
0
35.752
86.988 1.048.844
8.629 432.918
1.886
23.836
3.963 128.132
2.575 143.786
3.970
40.881
0
19.270
0
17.762
3.861
51.300
0
33.985
40.929 592.989
6.112
68.687
0
21.133
0
52.772
3.746 178.971
1.228
112.071
2.614
52.272
2.258
55.834
1.023
25.833
1.116
66.979
18.575
157.113
9.718 254.107
Kişi
Person
1000+
Toplam
Total
Aralık/December 2013
İşyeri büyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) ve sigortalı sayısı Size of workplace and number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by workplace sizes in the provinces (4/a)
2.8. İllere ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayılarının dağılımı
Sosyal Güvenlik
Social Security
57
58
28 Giresun
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
2-3
Kişi
Person
1
Kişi
Person
2.743
4.836
Gümüşhane
744
1.235
Hakkari
312
637
Hatay
6.904 13.894
Isparta
2.934
5.309
Mersin
12.268 20.977
İstanbul
149.819 316.990
İzmir
40.995 74.129
Kars
926
1.599
Kastamonu
2.534
3.973
Kayseri
10.721 16.188
Kırklareli
2.832
5.008
Kırşehir
1.260
1.978
Kocaeli
12.191 24.328
Konya
15.155 25.441
Kütahya
3.773
6.363
Malatya
3.945
5.997
Manisa
9.454 17.034
Kahramanmaraş
5.219
7.074
Mardin
1.184
2.065
Muğla
12.379 21.355
Muş
594
980
Nevşehir
2.055
3.355
Niğde
2.207
2.967
Ordu
4.258
7.347
Rize
2.287
3.436
Sakarya
6.946 12.663
İl
Province
Kişi
Person
7-9
5.114
2.657
1.414
973
878
426
15.735 10.888
6.045
3.957
22.941 17.308
384.485 293.442
82.740 60.699
1.632
1.287
4.239
2.534
18.650 13.924
5.322
3.432
2.420
1.371
29.438 24.037
29.259 20.902
6.933
4.087
5.869
3.339
18.597 12.419
7.296
4.851
3.007
2.110
20.804 13.436
1.361
1.008
3.273
2.222
2.734
1.571
7.492
3.782
3.777
2.323
14.240 10.528
Kişi
Person
4-6
Kişi
Person
20-29
9.493
4.019
1.819
1.114
1.741
1.005
19.808 11.346
6.249
3.798
29.360 17.651
484.539 306.648
101.045 61.283
2.780
1.746
6.849
3.127
25.612 15.739
6.035
3.627
4.261
1.986
43.637 28.939
36.897 22.393
10.895
5.659
15.334
7.383
20.601 11.937
17.041
8.404
12.937
6.847
21.525 11.855
3.343
1.862
7.159
3.346
6.501
2.432
12.314
5.114
8.311
3.847
17.720 11.799
Kişi
Person
10-19
4.344
921
1.438
15.299
4.520
21.462
402.776
82.989
1.839
4.274
20.476
4.713
1.933
42.346
29.899
7.165
9.361
16.031
11.409
8.383
12.976
1.984
4.070
3.271
7.795
4.655
14.282
Kişi
Person
30-49
Kişi
Person
100-249
Kişi
Person
250-499
Kişi
Person
500-749
3.188
4.078
3.067
1.187
1.557
1.375
1.363
585
1.960
2.003
1.343
0
13.248 15.333
9.481
2.554
4.113
5.689
3.934
1.858
19.195 27.151
7.971
5.309
352.524 424.245 266.013 119.185
81.733 95.290 55.850 19.330
2.299
3.205
553
588
3.232
5.367
3.225
0
18.654 24.100 13.462
9.527
4.477
7.323
5.456
4.655
2.442
1.948
1.056
0
44.392 62.893 44.245 18.114
26.874 27.454 14.210
7.897
8.348 10.170
7.527
3.790
8.341 10.927
6.109
2.517
18.061 27.075 13.701 11.079
13.005 18.682 16.739
7.438
4.381
6.030
2.364
502
14.495
13.411
4.493
512
2.218
2.991
1.679
564
3.696
4.876
895
0
2.679
5.333
1.787
567
5.839
6.562
5.627
1.045
3.618
7.618
2.329
1.245
14.611 18.308 11.218
4.093
Kişi
Person
50-99
Kişi
Person
1000+
0
0
44.726
0
0
13.100
0
0
11.743
0
8.439 142.929
863
0
49.269
0
1.140 202.733
62.646 167.292 3.730.604
15.143 20.273 791.499
0
0
18.454
0
0
39.354
4.992 10.701 202.746
855
3.290
57.025
0
2.096
22.751
12.496 34.660 421.716
1.581
4.835 262.797
1.735
2.861
79.306
1.830
3.154
84.106
5.887 24.247 206.123
855
3.965 121.978
0
1.331
51.141
0
1.334 148.575
985
0
19.569
0
0
34.947
0
0
32.049
968
0
68.143
0
0
43.446
3.352 11.924 151.684
Kişi
Person
750-999
Toplam
Total
Aralık/December 2013
İşyeri büyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) ve sigortalı sayısı Size of work place and number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by workplace sizes in the provinces (4/a) (continued)
2.8. İllere ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayılarının dağılımı (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Toplam/Total
81 Düzce
80 Osmaniye
79 Kilis
78 Karabük
77 Yalova
76 Iğdır
75 Ardahan
74 Bartın
73 Şırnak
72 Batman
71 Kırıkkale
70 Karaman
69 Bayburt
68 Aksaray
67 Zonguldak
66 Yozgat
65 Van
64 Uşak
63 Şanlıurfa
62 Tunceli
61 Trabzon
60 Tokat
59 Tekirdağ
58 Sivas
57 Sinop
56 Siirt
55 Samsun
İl
Province
Kişi
Person
Kişi
Person
Kişi
Person
4-6
Kişi
Person
7-9
Kişi
Person
10-19
7.492 14.798
18.355 14.006 19.606
562
1.122
1.274
809
4.316
1.417
2.331
2.553
1.546
3.574
2.967
5.173
6.012
3.452
11.158
7.150 13.385
15.202 11.641 18.475
2.727
4.793
4.975
3.474
8.931
5.795
9.814
10.699
6.537 23.481
401
705
688
418
1.654
3.216
5.414
6.844
4.704 22.904
3.147
4.830
5.075
3.166
8.816
1.981
3.644
3.973
2.890
11.645
1.962
3.157
3.326
2.175
6.258
3.972
6.765
7.632
5.458
8.689
2.126
3.321
3.616
2.113
7.338
357
699
822
421
1.016
1.294
2.426
2.844
1.521
4.907
1.501
2.840
3.277
2.131
4.146
872
1.601
2.306
1.782
7.959
334
830
1.270
1.054
5.638
1.557
2.247
2.284
1.366
3.364
385
669
775
527
999
565
908
1.072
744
2.259
2.151
3.988
4.139
2.921
5.294
1.890
3.084
3.373
2.229
4.485
497
828
1.072
717
1.876
2.062
3.486
3.678
2.279
9.086
2.032
4.083
4.744
3.167
9.155
568.166 1.051.465 1.212.643 886.492 1.680.704
2-3
1
Kişi
Person
30-49
Kişi
Person
50-99
Kişi
Person
100-249
12.761
15.946 14.666 14.530
1.799
1.994
3.020
2.992
1.783
2.719
2.192
2.260
5.532
6.801
5.999
7.649
11.321
19.198 22.827 43.103
4.418
4.672
5.389
6.703
11.035
12.968
9.169
9.185
688
1.172
786
337
10.813
11.232 10.710 15.354
4.850
5.596
5.861
5.850
4.950
7.193
7.022
7.112
2.759
3.439
4.993
3.361
5.288
6.325
7.201 10.565
3.906
3.977
2.135
3.724
504
549
729
507
2.552
2.818
2.638
3.446
2.191
2.928
2.860
3.198
3.991
4.683
5.276
5.032
2.972
5.460
3.544
2.994
2.133
2.731
1.963
4.078
680
942
751
369
1.254
1.830
1.859
1.694
2.826
3.568
3.856
3.865
2.638
3.689
3.572
4.330
973
1.331
1.417
1.989
4.540
5.492
5.318
6.456
4.825
6.026
6.159
11.691
991.136 1.290.946 1.213.612 1.529.717
Kişi
Person
20-29
9.659
920
817
7.270
28.055
1.439
5.802
322
9.417
4.676
6.123
1.290
4.956
1.045
323
1.537
934
5.345
1.812
2.542
621
604
2.919
982
457
4.354
5.988
903.343
Kişi
Person
250-499
2.245
636
1.236
2.336
11.440
520
2.772
0
4.233
1.961
2.518
0
3.102
666
0
0
1.422
0
0
1.739
0
0
561
526
0
1.231
2.360
392.519
Kişi
Person
500-749
872
756
0
966
3.534
0
0
0
804
0
0
1.672
1.893
0
0
841
1.726
778
803
0
0
0
1.654
848
0
0
892
195.973
Kişi
Person
750-999
0 144.936
0
20.200
0
22.428
0
65.315
17.766 223.097
0
48.041
0 107.257
0
7.171
3.520 109.165
0
53.828
3.639
62.690
0
34.392
8.367
80.213
2.689
36.656
0
5.927
11.236
38.060
0
29.154
0
39.625
0
26.711
0
26.004
0
6.718
0
12.789
3.323
41.065
3.648
35.294
0
11.157
0
47.982
4.215
65.337
567.397 12.484.113
Kişi
Person
1000+
Toplam
Total
Aralık/December 2013
İşyeri büyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) ve sigortalı sayısı Size of workplace and number of compulsory insured person
Number of compulsorily insured persons by workplace sizes in the provinces (4/a) (continued)
2.8. İllere ve işyeri büyüklüğüne göre 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayılarının dağılımı (devam)
Sosyal Güvenlik
Social Security
59
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2.9. İllere göre 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri ve zorunlu sigortalı sayıları
Number of workplaces and number of compulsorily insured person (4/a) by provinces
Aralık / December 2013
İl
Province
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
60
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kamu / Public
İşyeri
Workplace
594
252
547
178
269
2.150
644
220
828
780
192
192
197
263
260
829
399
228
499
473
570
353
333
247
556
519
361
375
148
106
596
400
649
3.512
1.719
213
454
539
282
202
599
911
Özel / Private
Zorunlu sigortalı
Compulsory
insured
18.997
6.463
6.832
5.791
3.796
119.586
17.339
5.292
8.269
10.866
2.125
4.223
3.694
3.104
3.768
17.061
5.407
2.941
4.494
7.094
15.316
3.857
7.619
3.956
10.577
14.413
9.362
4.557
1.904
3.770
12.840
5.599
13.669
91.449
25.620
5.079
5.220
10.326
3.361
2.451
18.207
16.641
İşyeri
Workplace
37.063
5.240
10.724
1.968
5.155
124.941
61.744
3.068
23.084
24.752
4.103
1.459
2.196
6.291
5.150
64.827
12.079
2.496
7.390
22.649
11.503
8.586
6.086
2.921
8.082
17.688
29.733
6.938
1.783
969
19.544
7.424
31.518
465.637
109.951
2.285
5.836
26.257
7.104
3.090
37.862
38.840
Toplam / Total
Zorunlu sigortalı
Compulsory
insured
İşyeri
Workplace
Zorunlu sigortalı
Compulsory
insured
257.276
36.700
69.399
13.703
31.956
929.258
415.579
18.544
119.863
132.920
38.756
15.047
14.068
48.196
30.217
575.928
63.280
18.192
48.278
171.877
96.755
48.415
48.215
21.877
56.402
142.700
244.745
40.169
11.196
7.973
130.089
43.670
189.064
3.639.155
765.879
13.375
34.134
192.420
53.664
20.300
403.509
246.156
37.657
5.492
11.271
2.146
5.424
127.091
62.388
3.288
23.912
25.532
4.295
1.651
2.393
6.554
5.410
65.656
12.478
2.724
7.889
23.122
12.073
8.939
6.419
3.168
8.638
18.207
30.094
7.313
1.931
1.075
20.140
7.824
32.167
469.149
111.670
2.498
6.290
26.796
7.386
3.292
38.461
39.751
276.273
43.163
76.231
19.494
35.752
1.048.844
432.918
23.836
128.132
143.786
40.881
19.270
17.762
51.300
33.985
592.989
68.687
21.133
52.772
178.971
112.071
52.272
55.834
25.833
66.979
157.113
254.107
44.726
13.100
11.743
142.929
49.269
202.733
3.730.604
791.499
18.454
39.354
202.746
57.025
22.751
421.716
262.797
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.9. İllere göre 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri ve zorunlu sigortalı sayıları (devam)
Number of workplaces and number of compulsorily insured person (4/a) by provinces (continued)
Aralık / December 2013
İl
Province
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Toplam - Total
Kamu / Public
İşyeri
Workplace
480
382
776
368
257
681
181
226
263
389
358
413
822
167
236
531
304
421
535
164
352
292
304
465
330
174
109
201
283
170
120
112
124
133
128
213
148
269
173
35.692
Özel / Private
Zorunlu sigortalı
Compulsory
insured
7.827
8.611
10.948
11.525
7.318
10.670
6.098
2.805
4.600
4.550
12.216
9.672
15.759
4.278
3.792
9.645
5.766
6.595
9.745
1.839
17.684
3.046
16.695
6.657
13.530
2.008
1.897
2.236
4.956
7.846
4.493
2.821
1.562
3.247
1.940
2.307
2.765
5.424
2.330
800.638
İşyeri
Workplace
9.455
9.717
24.356
12.342
4.296
29.632
1.685
5.124
4.757
10.548
5.531
18.796
21.285
1.763
3.375
7.758
20.213
6.969
15.344
931
10.010
7.555
5.881
4.606
10.038
5.290
902
3.467
3.941
3.104
1.721
3.537
922
1.458
5.640
4.615
1.269
5.494
6.257
1.575.600
Zorunlu sigortalı
Compulsory
insured
Toplam / Total
İşyeri
Workplace
Zorunlu sigortalı
Compulsory
insured
71.479
9.935
75.495
10.099
195.175
25.132
110.453
12.710
43.823
4.553
137.905
30.313
13.471
1.866
32.142
5.350
27.449
5.020
63.593
10.937
31.230
5.889
142.012
19.209
129.177
22.107
15.922
1.930
18.636
3.611
55.670
8.289
217.331
20.517
41.446
7.390
97.512
15.879
5.332
1.095
91.481
10.362
50.782
7.847
45.995
6.185
27.735
5.071
66.683
10.368
34.648
5.464
4.030
1.011
35.824
3.668
24.198
4.224
31.779
3.274
22.218
1.841
23.183
3.649
5.156
1.046
9.542
1.591
39.125
5.768
32.987
4.828
8.392
1.417
42.558
5.763
63.007
6.430
11.683.475 1.611.292
79.306
84.106
206.123
121.978
51.141
148.575
19.569
34.947
32.049
68.143
43.446
151.684
144.936
20.200
22.428
65.315
223.097
48.041
107.257
7.171
109.165
53.828
62.690
34.392
80.213
36.656
5.927
38.060
29.154
39.625
26.711
26.004
6.718
12.789
41.065
35.294
11.157
47.982
65.337
12.484.113
61
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2.10. İllere göre cinsiyet bazında 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalılar
Number of compulsorily insured person by sex and provinces (4/a)
Aralık / December 2013
İl
Province
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
62
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Zorunlu sigortalılar / compulsory insured persons
Erkek - Male
Sayı-Number
214.695
35.903
62.365
16.847
28.485
761.758
317.290
19.428
91.677
109.471
31.594
16.368
15.777
37.252
26.851
424.298
51.694
16.176
41.301
123.553
94.930
35.236
46.915
21.291
56.892
115.082
217.979
32.192
10.908
10.055
117.128
36.837
157.583
2.610.635
552.479
15.018
30.356
166.349
40.172
18.857
329.172
220.349
Kadın - Female
%
77,7
83,2
81,8
86,4
79,7
72,6
73,3
81,5
71,5
76,1
77,3
84,9
88,8
72,6
79,0
71,6
75,3
76,5
78,3
69,0
84,7
67,4
84,0
82,4
84,9
73,2
85,8
72,0
83,3
85,6
81,9
74,8
77,7
70,0
69,8
81,4
77,1
82,0
70,4
82,9
78,1
83,8
Sayı-Number
61.578
7.260
13.866
2.647
7.267
287.086
115.628
4.408
36.455
34.315
9.287
2.902
1.985
14.048
7.134
168.691
16.993
4.957
11.471
55.418
17.141
17.036
8.919
4.542
10.087
42.031
36.128
12.534
2.192
1.688
25.801
12.432
45.150
1.119.969
239.020
3.436
8.998
36.397
16.853
3.894
92.544
42.448
Toplam / Total
%
22,3
16,8
18,2
13,6
20,3
27,4
26,7
18,5
28,5
23,9
22,7
15,1
11,2
27,4
21,0
28,4
24,7
23,5
21,7
31,0
15,3
32,6
16,0
17,6
15,1
26,8
14,2
28,0
16,7
14,4
18,1
25,2
22,3
30,0
30,2
18,6
22,9
18,0
29,6
17,1
21,9
16,2
276.273
43.163
76.231
19.494
35.752
1.048.844
432.918
23.836
128.132
143.786
40.881
19.270
17.762
51.300
33.985
592.989
68.687
21.133
52.772
178.971
112.071
52.272
55.834
25.833
66.979
157.113
254.107
44.726
13.100
11.743
142.929
49.269
202.733
3.730.604
791.499
18.454
39.354
202.746
57.025
22.751
421.716
262.797
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.10. İllere göre cinsiyet bazında 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalılar (devam)
Number of compulsorily insured person by sex and provinces (4/a) (continued)
Aralık / December 2013
İl
Province
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Toplam / Total
Zorunlu sigortalılar / compulsory insured persons
Erkek - Male
Sayı-Number
64.553
67.745
156.571
104.282
45.640
112.638
17.084
28.025
26.085
47.927
34.003
115.236
107.563
18.265
16.169
54.862
158.912
38.185
81.715
5.396
95.543
39.934
55.027
29.188
64.866
30.502
4.946
26.394
24.403
34.130
24.153
19.375
5.503
10.401
31.031
27.960
9.201
39.005
45.593
9.297.209
Kadın - Female
%
81,4
80,5
76,0
85,5
89,2
75,8
87,3
80,2
81,4
70,3
78,3
76,0
74,2
90,4
72,1
84,0
71,2
79,5
76,2
75,2
87,5
74,2
87,8
84,9
80,9
83,2
83,4
69,3
83,7
86,1
90,4
74,5
81,9
81,3
75,6
79,2
82,5
81,3
69,8
74,47
Sayı-Number
14.753
16.361
49.552
17.696
5.501
35.937
2.485
6.922
5.964
20.216
9.443
36.448
37.373
1.935
6.259
10.453
64.185
9.856
25.542
1.775
13.622
13.894
7.663
5.204
15.347
6.154
981
11.666
4.751
5.495
2.558
6.629
1.215
2.388
10.034
7.334
1.956
8.977
19.744
3.186.904
Toplam / Total
%
18,6
19,5
24,0
14,5
10,8
24,2
12,7
19,8
18,6
29,7
21,7
24,0
25,8
9,6
27,9
16,0
28,8
20,5
23,8
24,8
12,5
25,8
12,2
15,1
19,1
16,8
16,6
30,7
16,3
13,9
9,6
25,5
18,1
18,7
24,4
20,8
17,5
18,7
30,2
25,53
79.306
84.106
206.123
121.978
51.141
148.575
19.569
34.947
32.049
68.143
43.446
151.684
144.936
20.200
22.428
65.315
223.097
48.041
107.257
7.171
109.165
53.828
62.690
34.392
80.213
36.656
5.927
38.060
29.154
39.625
26.711
26.004
6.718
12.789
41.065
35.294
11.157
47.982
65.337
12.484.113
63
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2.11. Prime esas ortalama günlük kazançların faaliyet gruplarına göre dağılımı (4/a)
Average daily insurable earnings by the branch of activity (4/a)
Faaliyet kodu
Activity code
Aralık-December 2013
Faaliyet grupları
(NACE Sınıflamasına göre)
Branch of activities by NACE codes
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
Bitkisel ve hayvansal üretim
Ormancılık ve tomrukçuluk
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Kömür ve linyit çıkartılması
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
Metal cevheri madenciliği
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Madenciliği destekleyici hizmet
Gıda ürünleri imalatı
İçecek imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünleri imalatı
Giyim eşyaları imalatı
Deri ve ilgili ürünler imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar üretimi
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğalt.
Kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı
Kimyasal ürünleri imalatı
Eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı
Kauçuk ve plastik ürünler imalatı
Metalik olmayan ürünler imalatı
Ana metal sanayi
Fabrik. metal ürünleri (Mak. tec. hariç)
Bilgisayar, elektronik ve optik üretimi
Elektrikli techizat imalatı
Makine ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı ve römork imalatı
Diğer ulaşım araçları imalatı
Mobilya imalatı
Diğer imalatlar
Makine ve ekipman kurulumu ve onarımı
Elektrik, gaz, buhar ve hava sis. üret. dağt.
Suyun toplanması arıtılması ve dağıtılması
Kanalizasyon
Atık maddelerin değerlendirilmesi
İyileştirme ve diğer atık yön. hiz.
Bina inşaatı
Bina dışı yapıların inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Toptan ve par. tic. ve mot. taşıt. onar.
Toptan ticaret (Mot. taşıt. onarımı hariç)
Parekende tic. (Mot. taşıt. onarımı hariç)
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
Su yolu taşımacılığı
64
Ortalama günlük kazanç (TL) Average daily earning
Daimi
Mevsimlik
Kamu
Özel
Erkek
Kadın
Toplam
Permanent Seasonal
Public
Private
Male
Female
Total
56,22
95,02
52,23
99,17
164,33
77,09
55,84
92,81
53,99
81,45
147,29
47,45
41,69
40,35
46,32
65,07
54,91
140,97
79,71
117,66
59,09
57,84
77,31
56,69
75,86
67,56
58,24
85,97
126,80
42,08
47,72
74,83
76,16
122,66
91,54
87,74
105,39
62,27
134,25
54,74
54,02
57,01
46,65
48,49
102,86
52,73
69,57
36,77
86,08
100,93
63,23
53,97
57,58
55,29
52,22
131,98
46,61
49,32
34,19
64,18
71,55
59,56
34,05
54,90
46,08
80,06
58,24
49,10
44,41
53,59
112,78
52,15
46,33
64,85
34,05
36,87
64,72
48,01
60,34
58,94
50,13
66,07
41,56
60,96
52,95
82,63
61,15
40,60
52,85
63,96
104,67
94,85
117,93
199,42
197,93
130,73
126,08
186,50
114,46
100,57
160,77
44,23
73,19
34,05
84,49
66,85
130,82
200,75
131,77
180,09
34,05
115,98
108,63
78,31
75,64
110,46
69,96
147,10
165,42
38,27
59,95
149,89
157,64
135,57
84,74
105,24
121,49
117,54
140,54
94,05
165,96
175,98
50,94
117,03
182,16
47,48
39,37
51,06
59,61
96,68
74,84
53,15
71,63
50,17
80,90
146,91
47,45
41,24
40,37
47,00
65,08
53,94
140,47
78,87
117,51
59,19
57,55
76,95
55,91
75,84
67,57
57,89
85,73
102,23
42,08
47,47
64,04
59,32
61,86
61,58
46,25
45,67
41,69
59,63
51,34
51,14
56,94
46,63
46,22
88,90
58,45
86,10
53,50
97,28
149,64
74,66
55,95
83,61
57,01
82,83
152,78
48,98
42,80
40,37
47,24
67,84
55,85
146,90
82,98
123,16
61,41
58,89
78,52
57,40
80,84
70,89
59,02
87,44
123,40
42,17
46,85
75,55
72,65
112,31
68,94
75,89
96,34
42,29
79,92
54,53
54,78
57,00
46,81
49,32
102,07
48,16
72,88
44,96
68,33
131,50
91,26
49,95
73,97
45,01
71,90
124,73
43,58
40,58
40,28
49,76
52,57
51,96
93,54
67,45
107,48
49,28
49,65
60,43
50,93
64,35
55,37
53,09
76,21
122,63
41,23
49,78
64,18
57,25
104,89
63,46
63,14
94,81
55,27
81,20
49,87
53,38
57,04
46,31
49,14
74,36
56,03
84,73
52,07
97,00
149,19
75,23
55,69
83,07
54,01
81,23
146,99
47,44
41,74
40,35
47,56
65,08
54,92
140,72
79,57
117,63
59,14
57,85
77,11
56,58
75,84
67,67
58,17
85,96
123,35
42,06
47,59
74,15
70,98
111,69
68,58
74,58
96,11
42,73
79,98
53,99
54,55
57,01
46,64
49,30
100,37
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.11. Prime esas ortalama günlük kazançların faaliyet gruplarına göre dağılımı (4/a) (devam)
Average daily insurable earnings by the branch of activity (4/a) (continued)
Faaliyet kodu
Activity code
Aralık-December 2013
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Faaliyet grupları
(NACE Sınıflamasına göre)
Branch of activities by NACE codes
Havayolu taşımacılığı
Taşıma için eepolama ve destek faal.
Posta ve kurye faaliyetleri
Konaklama
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Yayımcılık faaliyetleri
Sineme filmi ve ses kaydı yayımcılığı
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
Telekominikasyon
Bilgisayar programlama ve danışmanlık
Bilgi hizmet faaliyetleri
Finansal hizmetler (Sig. ve emek. hariç)
Sigorta reas. emek. fonl.(Zor. S. G. hariç)
Finans. ve sig. hiz. için yard. faal.
Gayrimenkul faaliyetleri
Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
İdari danışmanlık faaliyetleri
Mimarlık ve mühendislik faaliyeti
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Reklamcılık ve pazar araştırması
Diğer mesleki bilim. ve tek. faaliyetler
Veterinerlik hizmetleri
Kiralama ve leasing faaliyetleri
İstihdam faaliyetleri
Seyahat acentesi, tur oper. rez. hiz.
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri
Büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma, zor. sos. güv.
Eğitim
İnsan sağlığı hizmetleri
Yatılı bakım faaliyetleri
Sosyal hizmetler
Yaratıcı sanatlar, eğlence faaliyetleri
Kütüphane arşiv ve müzeler
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri
Üye olunan kuruluş faaliyetleri
Bilgisayar ve kişisel ev eşyaları onarımı
Diğer hizmet faaliyetleri
Ev içi çalışanların faaliyetleri
Hanehalkları tar. kendi ihtiyaç faaliyetleri
Uluslar arası örgüt ve temsilcilik faaliyetleri
Toplam / Total
Ortalama günlük kazanç (TL) Average daily earning
Daimi
Mevsimlik
Kamu
Özel
Erkek
Kadın
Toplam
Permanent Seasonal
Public
Private
Male
Female
Total
123,54
67,61
60,90
59,37
41,23
82,75
70,61
93,18
94,32
109,22
94,96
135,56
87,42
73,01
56,80
50,00
100,84
81,17
150,03
64,49
57,87
53,42
75,35
65,00
63,99
47,26
50,84
79,07
130,84
60,27
69,63
47,36
53,60
73,69
88,84
36,76
54,87
82,60
53,06
43,33
36,46
38,08
106,47
60,14
155,76
47,91
46,37
50,91
42,47
63,08
81,52
37,06
56,30
53,04
41,69
58,49
34,06
41,75
72,19
52,52
55,72
64,50
73,95
69,96
48,58
65,50
48,02
55,10
57,42
47,45
41,96
53,21
63,06
56,59
58,67
55,03
55,84
69,39
52,19
50,75
71,53
61,07
44,46
40,87
36,07
115,80
114,69
47,40
221,33
125,50
86,95
73,29
59,86
119,78
88,52
50,75
197,84
145,46
94,93
194,97
122,79
206,67
34,73
59,69
128,86
148,27
184,98
74,88
153,49
118,54
168,68
114,62
106,86
90,43
57,07
123,62
149,72
48,67
92,41
80,57
83,83
86,84
102,23
59,25
105,34
72,08
45,95
53,37
42,73
155,85
101,54
96,25
123,65
63,49
51,89
59,13
41,11
82,53
70,74
93,05
91,67
100,25
53,49
134,59
87,00
72,71
56,97
49,94
94,52
73,63
118,09
64,08
49,57
47,87
58,86
56,43
62,47
47,03
42,16
73,44
56,63
66,44
67,65
49,15
52,49
66,49
71,45
36,62
54,24
83,26
53,15
40,04
36,46
38,08
106,81
55,14
133,19
64,86
55,20
61,71
42,01
84,02
70,59
93,43
98,63
109,80
63,17
142,87
91,16
77,17
59,38
51,02
104,82
84,82
156,32
65,32
59,70
58,91
72,65
63,78
64,38
47,54
47,09
83,49
110,36
60,02
77,96
53,19
67,21
73,81
77,16
37,16
58,08
83,20
52,74
44,10
40,40
40,28
97,89
58,74
106,05
65,11
61,95
53,47
39,67
79,94
71,45
90,65
79,60
85,61
47,28
126,08
84,18
68,98
53,20
49,12
90,46
68,24
129,39
63,68
52,81
48,42
67,25
61,55
63,05
46,23
41,12
66,43
77,37
59,84
63,48
49,20
48,22
71,65
78,43
37,48
51,65
79,77
53,44
39,01
35,70
35,48
118,23
54,63
123,67
64,91
56,43
59,25
41,40
82,59
70,88
92,57
92,43
101,15
53,68
135,50
87,42
72,97
56,96
50,00
99,13
79,56
147,97
64,59
57,18
54,68
71,52
63,01
63,86
47,40
45,23
76,44
107,88
59,92
68,93
50,60
53,88
72,99
77,59
37,24
56,23
81,78
52,88
42,14
36,46
38,26
106,50
57,69
65
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2.12. Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider dengesi
Revenues and expenditures of Social Security Institution
Milyon TL -Million TL
Yıl
Gelirler
Artış oranı (%)
Giderler
Artış oranı (%)
Açık
Year
Revenues
Rate of Increase
Expenditures
Rate of Increase
Deficit
2009
78.073
16,1
106.775
14,6
-28.703
2010
95.273
22,0
121.997
14,3
-26.724
2011
124.480
30,7
140.715
15,3
-16.235
2012
142.929
14,8
160.223
13,9
-17.294
2013
163.014
14,1
182.689
14,0
-19.675
2.12 Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider dengesi değişim oranı
Rate of change in revenues and expenditures Social Security Institution
66
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.13. Aylara göre Sosyal Güvenlik Kurumu gelir ve gider dengesi
Revenues and expenditures of Social Security Institution by months
Bütçe kalemleri
Budgetary Items
2012
Toplam
Total
I-Gelirler - Revenues
1- Prim gelirleri
Premium revenues
2- Yeniden yapılandırma
Restructure
3- Devlet katkısı
State contribution
4- Ek ödeme
Additional payment
5- Faturalı ödemeler
Invoiced payment
6- Diğer gelirler
Other revenues
II-Giderler - Expenditures
1- Emekli aylıkları
Pension
2- Sigorta ödemeleri
Insurance payment
3- Ek ödeme
Additional payment
4- Sağlık harcamaları (Yolluk dahil)
Health expenditures
(Transportation allowance is
included)
5- Faturalı ödemeler
Invoiced payment
6- Yönetim
Administration
7- YATIRIM
Investment
8- Diğer giderler
Other expenditures
Milyon TL -Million TL
2013
Ocak
Şubat
January February
142.929 13.598
Mart
Nisan
Mayıs
March
April
May
Haziran Temmuz Ağustos
June
12.420 13.219 13.450 14.325 13.557
Eylül
Ekim
September
October
12.416
13.080
13.984
14.850
14.675 163.014
13.584
11.305 116.856
9.738
July
August
13.441
Kasım
Aralık
November December
Toplam
Ortalama
Total
Average
96.399
9.048
9.655
9.610
9.130
9.998
8.702
10.084
9.081
9.670
9.514
11.060
2.961
245
81
237
87
264
85
233
65
220
58
214
84
1.873
156
23.537
2.904
1.342
2.050
2.415
2.544
2.997
1.871
2.010
1.883
2.888
2.203
2.365
27.471
2.289
4.372
388
397
396
440
398
401
430
422
421
450
420
77
4.639
387
5.374
494
427
400
809
564
818
266
264
362
446
412
103
5.366
447
10.286
518
518
527
570
558
553
558
575
523
628
541
741
6.809
567
15.022 14.510 15.383 14.501 15.158
15.813
15.368
15.118
16.018
15.159
15.408 182.689
15.224
9.977 10.676
9.918
10.095 119.162
9.930
160.223 15.230
105.294
9.968
9.422
9.482 10.161
9.390
9.569
10.503
10.001
1.124
102
108
119
115
129
107
125
100
81
75
82
92
1.235
103
4.432
419
398
397
426
396
400
440
422
417
448
418
422
5.004
417
44.151
4.303
4.495
4.086
4.235
4.034
4.191
4.144
4.244
3.963
4.161
3.844
4.237
49.938
4.161
2.030
20
116
123
172
254
127
141
315
308
271
410
115
2.372
198
776
67
65
65
66
66
65
68
68
69
88
71
69
826
69
69
0
4
3
7
8
8
6
7
6
11
8
107
176
15
2.347
352
414
235
202
225
690
384
212
296
287
408
270
3.976
331
-733 -19.675
-1.640
III- Açık -Deficit
-17.294 -1.632
-2.603 -1.292
-1.933
-176 -1.601
-2.371
-2.952
-2.039
-2.035
-310
Açık finansman
17.250
2.744
1.989
374
2.584
2.650
2.261
2.290
18
1.694
819
1.443
1- Yatırım giderleri 3‘er aylık dönemlerde revize edilmektedir.
2- Yapılandırma prim gelirleri bankalarda bekleme süresi dikkate alınarak nakit bazlı olacak şekilde revize edilmiştir.
3- Emekli aylık ödemelerine katılım payları, icra, nafaka vb.kesintiler ilave edilmiştir.
1.482
20.348
1.696
67
68
Yıl
Year
9,9
3,6
8,7
4,0
6,8
2,0
4,1
4,0
668,3
692,3
752,3
782,4
835,5
851,8
887,1
922,5
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
1,8
608,3
Temmuz-Aralık (July-December)
6 Monthly
6 Aylık
1.536,7
1.475,6
1.416,9
1.389,8
1.296,3
1.251,4
1.191,4
1.150,1
1.090,1
1.070,5
Azami emekli
aylığı
Maximum
pension
4,1
4,1
2,0
6,8
3,6
5,0
3,6
5,5
1,8
3,8
6 Monthly
6 Aylık
8,5
8,9
8,8
9,3
5,7
Per annum
Yıllık
Artış yüzdesi (%)
Percentage Increase
4- Emekli aylık seviyelerinde ±1-2 TL sapma olabilir. Pension levels may deviate ±1-2 TL.
3- Emekli aylıkları 31.12.1999 tarihinde gösterge sistemine göre bağlanan aylıklar olup dönemler bazında emekli aylıklarına uygulanan artışlara göre hesaplanmıştır. Pensions
awarded according to index table system in 31.12.1999 are calculated by increase rates applying pensions in periods.
2- Emekli aylığı verileri SGK Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’ndan alınmıştır. Pension data acquared from SSI Department of Insured and Retirement Operations.
1- 2006 yılından itibaren olan aylıklara SYZ (4,690 TL) dahil ve ek ödeme dahil değildir. As of the year of 2006, pension includes social benefit payment (4,690 TL) however does not
include additional payment.
8,3
8,9
13,0
13,8
5,7
Per annum
Yıllık
Emekli aylığı seviyeleri Pension levels (TL)
Artış yüzdesi (%)
Percentage Increase
3,8
Asgari emekli
aylığı
Minimum
pension
597,4
Dönem
Period
Ocak-Haziran (January-June)
Not-Note:
2013
2012
2011
2010
2009
Pension levels of EUSC (4/a)
2.14. 4/a kapsamındaki pasif sigortalıların emekli aylığı seviyeleri
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6
551,2
561,3
621,3
643,6
703,6
731,7
781,4
796,6
829,6
862,8
462,3
470,7
530,7
549,8
609,8
634,7
677,2
690,4
719,0
747,8
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
24
99,5 2.022,0
960,1 1.944,2
921,9 1.866,6
904,3 1.830,9
846,8 1.714,5
814,2 1.648,6
754,2 1.585,2
728,1 1.530,2
668,1 1.462,6
4,0
4,1
2,0
6,8
4,0
10,9
3,6
12,7
1,8
3,7
4,0
4,1
2,0
6,8
4,0
9,3
3,6
10,7
1,8
3,8
4,0
4,1
2,0
6,8
4,0
7,9
3,6
9,0
1,8
3,8
12
4,0
4,2
2,0
6,8
4,0
4,0
3,6
4,6
1,8
3,8
24
1
8,3
8,9
15,3
16,8
5,6
5,7
8,3
8,9
13,7
14,7
6
8,3
8,9
12,3
12,9
5,7
12
3- Emekli aylığı verileri SGK Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’ndan alınmıştır. Pension data acquared from SSI Department of Insured and Retirement Operations.
8,3
8,9
8,2
8,4
5,7
24
Basamaklar - Steps
6
Basamaklar - Steps
1
Percentage increase per annum
6 Monthly percentage increase
Yıllık artış yüzdesi (%)
6 Aylık artış yüzdesi (%)
Emekli aylığı seviyeleri TL pension levels TL
656,0 1.436,4
12
Basamaklar - Steps
1
Dönem
Period
Not-Note:
1- 4/b (1479 ) aylık tutarlarına SYZ dahil, ek ödeme dahil değildir. 4/b (1479) pension includes social benefit payment however does not include additional payment.
2- SYZ tutarı : 1-12. basamak arası 5,85 TL, 13-24. basamak arası 4,50 TL dir. Social benefit payment amount: Between 1-12.Steps 5,85 TL, Between 13-24. Steps 4,50 TL.
2013
2012
2011
2010
2009
Yıl
Year
Pensions and premiums of self-employed persons under the Law No. 1479
2.15. 4/b (1479) kapsamındaki sigortalıların prim ve aylık tutarları
Sosyal Güvenlik
Social Security
69
70
6
395,2
402,4
462,4
479,0
539,0
560,6
598,7
610,3
636,0
661,0
311,5
317,2
377,2
390,8
450,8
468,8
500,6
510,4
532,0
553,0
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
976,4
942,6
882,6
866,7
24
791,0 1.271,0
761,0 1.222,0
730,4 1.173,5
716,4 1.151,1
670,9 1.077,9
4,0
4,2
2,9
6,8
4,0
15,4
3,6
18,9
1,8
3,8
1,8
3,8
4,0
4,2
1,9
6,8
4,0
12,5
3,6
14,9
6
4,0
4,2
2,0
6,8
4,0
10,3
3,6
11,9
1,8
3,8
12
4,0
4,2
1,9
6,8
4,0
6,1
3,6
6,8
1,8
3,8
24
5,7
8,3
8,9
20,0
23,2
1
5,7
8,3
8,9
17,0
19,0
6
8,3
8,9
14,7
15,9
5,7
12
3- Emekli aylık seviyelerinde ±1-2 TL sapma olabilir. Pension levels may deviate ±1-2 TL.
8,3
8,9
10,4
10,6
5,7
24
Basamaklar - Steps
Basamaklar - Steps
1
Percentage increase per annum
6 Monthly percentage increase
Yıllık Artış Yüzdesi (%)
6 Aylık Artış Yüzdesi (%)
Emekli aylığı seviyeleri TL Pension levels TL
645,1 1.036,4
585,1
564,8
504,8
495,7
12
Basamaklar - Steps
1
Dönem
Period
Not-Note:
1- 4/b (2926) aylık tutarlarında SYZ ödemesi yapılmamaktadır. Ayrıca ek ödeme dahil değildir. 4/b( 2926) social benefit payment is not made in pension amount.
Also pensions do not include additional payment.
2- Emekli aylığı verileri SGK Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’ndan alınmıştır. Pension data acquared from SSI Department of Insured and Retirement
Operations.
2013
2012
2011
2010
2009
Yıl
Year
Pensions and premiums of self-employed persons under the Law No. 2926
2.16. 4/b (2926) kapsamındaki sigortalıların prim ve aylık tutarları
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
4,8
2,6
3,9
4,2
4,3
6,8
4,0
3,1
4,0
810,4
831,6
863,7
900,1
938,5
1.002,3
1.042,4
1.075,1
1.118,1
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
Ocak-Haziran (January-June)
Temmuz-Aralık (July-December)
7,3
11,1
8,7
6,6
9,0
Per annum
6 Monthly
Temmuz-Aralık (July-December)
Yıllık
6 Aylık
Percentage increase
4,0
Asgari emekli
aylığı
Minimum pension
5.128,5
4.931,2
4.781,1
4.597,2
4.305,0
4.135,8
3.968,3
3.828,7
3.731,1
3.567,7
Azami emekli
aylığı
Maximum pension
Emekli aylığı seviyeleri Pension levels (TL)
Artış yüzdesi (%)
773,0
Ocak-Haziran (January-June)
Dönem
Period
4,0
3,1
4,0
6,8
4,1
4,2
3,7
2,6
4,6
4,0
6 Monthly
6 Aylık
7,3
4- Aylıklar 25 hizmet yılına göre hesap edilmiştir. Pensions are calculated according to 25 length of service.
2-Emekli aylık seviyelerinde ±2-3 TL sapma olabilir. Pension levels may deviate ±2-3 TL.
3- Emekli aylığı verileri Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’ndan alınmıştır. Pension data acquared from SSI Department of Civil Servants Retirement Operations.
pension includes social benefit payment however does not include additional payment maximum pension is based on undersecretary of prime ministry.
11,1
8,5
6,4
8,8
Per annum
Yıllık
Percentage increase
Artış yüzdesi (%)
Not-Note
1- 2006 yılından itibaren olan aylıklara SYZ dahil ve ek ödeme dahil değildir. Azami aylık olarak, emekli başbakanlık müsteşarının aylığı baz alınmıştır. As of the year of 2006,
2013
2012
2011
2010
2009
Yıl
Year
Pension level of retired civil servants (4/c)
2.17. 4/c kapsamındaki emeklilerin aylık seviyeleri
Sosyal Güvenlik
Social Security
71
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2.18. OECD Ülkelerinde emeklilik yaşları
Retirement ages in OECD Countries
Ülkeler-Countries
Avustralya - Australia
Avusturya - Austria
Belçika - Belgium
Kanada - Canada
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
Danimarka - Denmark
Finlandiya - Finland
Fransa - France
Almanya - Germany
Yunanistan - Greece
Macaristan - Hungary
İzlanda - Iceland
İrlanda - Ireland
İtalya - Italy
Japonya - Japan
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
Hollanda - Netherlands
Yeni Zelanda - New Zealand
Norveç - Norway
Polonya - Poland
Portekiz - Portugal
Slovakya - Slovakia
İspanya - Spain
İsveç - Sweden
İsviçre - Switzerland
Türkiye(f) - Turkey
Birleşik Krallık - United Kingdom
Amerika Birleşik Devletleri - United States of America
Kadın - Male
Erkek - Female
63(a)
60(b)
64
65
65(c)
65(d)
65
60
67
65
62
67
66
60
65
60(e)
65
65
65
65
67
60
65
62
65
65
64
58 (44)
60
67
65
65
65
65
63
65(d)
65
60
67
65
62
67
66
65
65
60(e)
65
65
65
65
67
65
65
62
65
65
65
60 (48)
65
67
Kaynak: Pension at a Glance 2009
(a) 2014 yılında 65 olacaktır.
(b) 2024-2033 yılları arasında 65 olacaktır.
(c) Çocuksuz kadınlar için 65 iken, çocuk sayısına göre 62-65 arasında değişiyor.
(d) 2024-2027 yılları arasında 67 olacaktır.
(e) 2033 yılında 65 olacaktır.
(f) Emeklilik yaşı 2000 yılından sonra işe başlayanlar için, 4447 sayılı Kanun ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmişti. 5510 sayılı
Kanunla yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı ilk defa kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işe başlayanlar için 58-60 olarak uygulanacak ve
yaş 2036’dan itibaren emekli olacaklarda kademeli olarak erkeklerde 2046 yılında, kadınlarda 2048 yılında 65’e yükseltilecektir.
72
Sosyal Güvenlik
Social Security
2.19. Kademeli yaş artışı (Türkiye)
Gradual age increase (Turkey)
Emeklilik Yaşı
Retirement ages
Dönemler - Periods
Kadın - Male
Erkek - Female
01.01.2036-31.12.2037
59
61
01.01.2038-31.12.2039
60
62
01.01.2040-31.12.2041
61
63
01.01.2042-31.12.2043
62
64
01.01.2044-31.12.2045
63
65
01.01.2046-31.12.2047
64
65
01.01.2048 Tarihinden itibaren
65
65
73
Sosyal Güvenlik
Social Security
Çalışma
İlişkileri
Labour
Relations
75
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İçindekiler
Contents
Sayfa
Page
Açıklama
Grafik
3.25 Yıllık ortalama kıdem tazminatı tavanı
değişim oranı, 2008-2013
79
124 Explanation
Graph
3.25 The average annual change of severance
pay ceiling, 2008-2013
3.26 Sonuçlandırılan işçi şikayet başvurularının
şikayet konularına göre dağılımı, 2013
130
3.26 Distribution of concluded investigation of worker
applications according to complaint issues, 2013
Tablo
3.1 Sektörlere göre yapılan yetki tespitleri,
2008-2013
86 Table
3.1 Determinations of competence issued by
sector, 2008-2013
3.2 Sektörlere göre verilen yetki belgeleri,
2008-2013
87
3.2 Certificates of competency given by years
and sector, 2008-2013
3.3 Sektörlere göre bağıtlanan toplu iş
sözleşmeleri, 2008-2013
88 3.3 Collective agreements concluded by sector,
2008-2013
3.4 İşyeri büyüklüklerine göre bağıtlanan toplu iş
sözleşmeleri, 2008-2013
89
3.4 Collective agreements concluded by work
place size, 2008-2013
3.5 Aylara göre bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri,
2013
90
3.5 Collective ggreements concluded by
months, 2013
3.6 İşkollarına göre bağıtlanan toplu iş
sözleşmeleri, 2013
91
3.6 Collective agreements concluded by
economic activity, 2013
3.7 İllere göre bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri,
2013
92
3.7 Collective agreements concluded by
province, 2013
3.8 Arabuluculuk çalışmaları, 2008-2013
95
3.8 The Studies of the official mediations,
2008-2013
3.9 Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş
sözleşmeleri, 2011-2012
96
3.9 Collective agreements concluded by The
Supreme Arbitration Board, 2011-2012
3.9.1 Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş
sözleşmeleri, 2013
97
3.9.1 Collective agreements concluded by The
Supreme Arbitration Board, 2013
3.10 Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş
sözleşmeleri, 2008-2013
98 3.10 Collective agreements concluded by the
Supreme Arbitration Board, 2008-2013
3.11 Grev ve lokavt uygulamaları,2008-2013
99 3.11 Strikes and lockouts,2008-2012
3.12 İşkollarına göre grev uygulamaları,2012-2013
100 3.12 Strikes by economic activity, 2012-2013
77
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.13 İşkollarına göre işçi ve sendikalı işçi
sayıları, Ocak 2013
101 3.13 Workers and members of trades unions by
economic activity, January 2013
3.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve
sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013
102
3.14
Workers and members of trades unions by
economic activity and trade union , January 2013
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve
sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013
107
3.15
Workers and members of trades unions by
economic activity and trade union , July 2013
3.16 İşkollarına ve konfederasyonlara göre
sendika sayıları, 2008-2012
114
3.16 Number of trade unions by economic
activity and confederations,2008-2012
3.16.1 İşkollarına ve konfederasyonlara göre
sendika sayıları, 2013
115
3.16.1 Number of trade unions by economic
activity and confederations,2013
3.17 İşkolları ve cinsiyete göre işçi sendikalarının
zorunlu organlarında görev alanlar, 2013
116 3.17 Distribution of the officials in charge at the
mondatory bodies of the workers’ trade
unions by sectors and sex, 2013
3.18 İşkolları ve cinsiyete göre işveren
sendikalarının zorunlu organlarında görev
alanlar, 2013
117 3.18 Distribution of the officials in charge at the
mondatory bodies of the employers’
associations by sectors and Sex, 2013
3.19 Cinsiyete göre işçi ve işveren
konfederasyonlarının zorunlu organlarında
görev alanlar, 2013
118 3.19 Officials appointed to the statutory organs
of workers’ and employers’ confederations
by Sex, 2013
3.20 Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler,
2008-2013
119 3.20 Daily and monthly minumum wages by
years, 2008-2013
3.21 Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler,
2008-2013
120 3.21 Daily and monthly minumum wages by
years, 2008-2013
3.22 Yıllara göre ortalama net, brüt asgari ücret
ve asgari ücretin işverene maliyeti,
2008-2013
121 3.22 Net and gross minimum wage by years and
the cost of minimum wage to the employer,
2008-2013
3.23 Net asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti
(01.01.2013-30.06.2013)
122 3.23 Net minimum wage calculation and Its cost
to the employer (01.01.2013-30.06.2013)
3.24 Net asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti
(01.07.2013-31.12.2013)
123
3.24 Net minimum wage calculation and Its cost
to the employer (01.07.2013-31.12.2013)
3.25 Kıdem tazminatı tavan miktarı,2008-2014
124 3.25 The amount of severance pay
ceiling,2008-2014
3.26 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet
başvuruları ve şikayet konuları, 2013
125
3.26 Distribution of worker complaints
applications according to complaint issues
concluded by Provincial Director of Labour
İŞKUR,2013
78
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Açıklama
Explanation
İşçi :Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek
kişilere denir. (4857 İş Kanunu/ mad. 2)
Worker: Any person working under a contract of
employment in any job for wages.
Üye işçi: Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihde
taraf sendikaya üye olanlardır.
Member worker :Date of signing the collective
agreement process is the number of members of the
union signed a collective agreement.
Yetki Tespiti: Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan
işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla
işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına
girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin
yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının
kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme
için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Toplu iş
sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası Bakanlığa
başvurarak yetkili olduğunun tespitini ister. İşveren
sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren de
Bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini
isteyebilir. Bakanlık, kayıtlarına göre başvuru tarihi
itibarıyla bir işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit
ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve
üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf
olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işverene altı iş günü içinde bildirir.
Determination of Competency: The worker’s trade
union representing at least three percent of the workers
engaged in a given branch of activity and more than
half of the workers employed in the first place and forty
percent of the workers in the entreprisse to be covered
by the collective labour agreement shall be authorised
to conclude a collective labour agreement covering the
workplace or entreprise in question.The workers’ union
wishing to conclude the collective agreement shall make
application to the Ministry with a request to have its
competence verified.An employers’ union or an employer
not belonging to any union may make an application
to the Ministry requesting the Ministry to determine the
competent workers’ trade union.Upon determining that
the workers’ trade union is competent according to its
records, the Ministry shall communicate the application,
within six working days, together with the number of
workers employed and the number of union members in
the workplace or entreprise concerned, to other workers’
trade unions constituted in the same branch of activity and
to the employers’ union or the employers not belonging to
such unions who shall be a party to the agreement.
Yetki Belgesi: Kendilerine gönderilen yetki tespit
yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika
üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya her
ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinin
bu şartları taşıdığı yolundaki itirazını, nedenlerini de
göstererek yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten
itibaren altı iş günü içinde mahkemeye yapabilir.Tespit
yazısına süresi içinde itiraz edilmemişse sürenin bitimini
takip eden altı iş günü içinde; yapılan itiraz reddedilmişse
ya da kendisine yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen
sendikanın itirazı sonucunda yetki şartlarına sahip
olduğunu tespit eden kesinleşmiş mahkeme kararının
tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde; ilgili
sendikaya, Bakanlıkça bir yetki belgesi verilir.
Certificate of Competency: Any workers’ or employers’
trade union or an employer not belonging to such a
union who receives the communicationmay apply to the
competent court within six working days after the receipt
of such communication, disputing the competence of
either one or both of the parties or claiming that they
themselves have the required majority. The Ministry
shall issue a certificate of competence to the union
concerned within six working days after the expiry of
the time limit allowed for an appeal if no objection has
been made, or within six working days of receiving
notice of the decision that determines that the union
has competence as a result of the union’s objection or if
the court rejects the objection.
79
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Toplu İş Sözleşmesi: Toplu iş sözleşmesi, iş
sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine
ilişkin hükümleri içerir. Toplu iş sözleşmesi, tarafların
karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin uygulanması
ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için
başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de
içerebilir. Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı
olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında
uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği,
sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin
düzenlemeleri içerebilir. Çerçeve sözleşme, taraflardan
birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap
vermesi ile en az bir, en çok üç yıl için yapılır. Bir toplu iş
sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini
kapsayabilir. Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
Collective Agreement: A collective labour agreement
shall contain provisions on the conclusion, contents
and expirationy of a contract of employment. Collective
labour agreements may also contain other stipulations
as to the mutual rights and obligations of the parties,
application and supervision of the agreement and
the means to be resorted for the settlement of
disputes. A Framework agreement shall apply to
members of workers’ and employers’ confederations
which are parties to this agreement and may cover
the arrangements concerning vocational training,
health and safety at work, social responsibility and
employment policies. A Framework agreement shall
be concluded, upon the invitation of one of the parties
and the acceptance of other, for no less than one
year and no more than three years. A duration of one
year minimum and three years maximum. A collective
labour agreement may cover one or more workplaces
within the same branch of activity. A collective labour
agreement shall be done in written.
Resmi Arabuluculuk: Toplu görüşme için
kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez
veya geldiği hâlde görüşmeye başlamazsa, toplu
görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam
etmezse veya taraflar toplu görüşme süresi içerisinde
anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya
da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona
ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş günü içinde
görevli makama bildirir. Uyuşmazlık yazısını alan
görevli makam altı iş günü içinde taraflardan en az
birinin katılımı ile veya katılım olmazsa resen, resmî
listede bir arabulucu görevlendirir. Tarafların resmî
arabulucu listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde
anlaşma sağlamaları hâlinde, belirlenen kişi görevli
makam tarafından o uyuşmazlıkta arabulucu olarak
görevlendirilir.
Arabulucu, tarafların anlaşmaya
varması için her türlü çabayı harcar ve ilgililere
önerilerde bulunur. Arabulucunu n görevi kendisine
yapılacak bildirimden itibaren on beş gün sürer.
Bu süre tarafların anlaşması ile en çok altı iş günü
uzatılabilir ve görevli makama bildirilir.
The Official Mediation: If either of the parties fails
to appear at the first meeting fixed determined for the
collective bargaining or, even if present at the meeting,
fails to attend the meetings after the commencement
of the bargaining or, if the parties record in a report
that they have failed to come to an agreement or if the
period for collective bargaining terminates without any
agreement, one of the parties shall inform the situation
to the competent authority in writtening within six
working days. Otherwise, competence of the workers’
trade union shall be voidUpon receiving the dispute in a
report on disagreement, the competent authority shall
assign a mediator from an official list within six working
days with the participation of at least one party or if both
parties fail to attend, directly itself. On the condition that
the parties agree on a mediator whose name is among
the official mediators list, the determined person shall
be assigned by the commissioned authority as the
mediator for the mentioned dispute. The mediator shall
make every effort to bring about a settlement between
the parties and make proposals to the interested
parties.The term of dutytenure of the mediator shall
be 15 days starting from the notification made to him.
This termperiod may be extended for a maximum of
six working days with the consent of the parties; the
competent authority shall be informed accordingly.
80
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Yüksek Hakem Kurulu: Yüksek Hakem Kurulu,
Yargıtayın bu Kanundan doğan uyuşmazlıklara
bakmakla görevli dairelerinin başkanlarından en
kıdemli olanının başkanlığında; Bakanlar Kurulunca,
bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren
kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı bulunmayan ve
siyasi parti organlarında görevli olmayan, ekonomi,
işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye,
Üniversitelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku anabilim dalı
öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca
seçilecek bir üye, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü,
işçi sendikaları konfederasyonlarından kendisine
mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca
seçilecek iki üye, işverenler adına en çok işveren
mensubu olan işveren sendikaları konfederasyonunca
biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki
üyeden, oluşur. Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlığı
dosya üzerinde inceler. Gerekli görüldüğü durumlarda
taraflar ve ilgililerden uyuşmazlıkla ilgili her türlü
bilgi ve belgeyi isteyebilir. Taraflar ve diğer bütün
ilgililer, Yüksek Hakem Kurulunun istediği bilgi ve
belgeyi vermekle yükümlüdür. Yüksek Hakem Kurulu,
görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp dinler veya
bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister.
The Supreme Arbiration Board:The Arbitration
Higher Board of ArbitrationCouncil shall consist of the
following, under the chairmanship of the most senior
head of the departments of the Supreme Court,Court
of Cassation responsible for the disputes stemming
from this law ; a member to be selected by the Council
of Ministers among persons having knowledge and
experience in economics, management, social policy
or labour law, who shall not have any ties in any way
with workers’ orand employers’ organisations and or
any function in the organs of the political parties and
shall be outside the ministries, a member to be selected
by the CouncilBoard of Higher Education among the
teaching staff of labour law and social security law
departments of the universities, The Director General
of Labour of the Ministry of Labour and Social Security
shall be composed of:Two members to be elected by
the workers’ confederation having the largest number of
members, on behalf of the employers, two members to
be elected by the employers’ confederation having the
largest number of members, one of whom is from the
public employers. The Higher Board of Arbitration shall
examine the dispute on the basis of the documents.
the relevant documents on each case. The Board may
request any kind of information and document related
to the dispute from the parties and all those concerned,
when necessary. The parties and all those concerned
shall be obliged to submit any document or information
that the Board requests. The Board shall also call upon
and hear those persons whose opinion it seeks, or
shall request them to submit their opinions in written.
Grev: İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde
faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli
ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya
bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için
verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir.
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık
çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve sosyal durumları
ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek
amacıyla, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan
greve kanuni grev denir. Kanuni grev için aranan şartlar
gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır.
Strike: The expression “strike” means any concerted
cessation by workers of their work with the object of
halting the activities of a given establishment or of
paralysing such activities to a considerable extent,
or any abandonment by workers of their work in
accordance with a decision taken to that effect by an
organisation. Lawful strike means any strike called by
workers in accordance with this law with the object of
safeguarding or improving their economic and social
position and working conditions, in the event of a
dispute during negotiations to conclude a collective
labour agreement. Unlawful strike means any strike
called without fulfilling the conditions for a lawful strike.
81
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Lokavt:İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına
neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili
tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği
karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına
lokavt denir.Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında
uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev
kararı alınması hâlinde bu Kanun hükümlerine uygun
olarak yapılan lokavta kanuni lokavt denir. Kanuni
lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan
lokavt kanun dışıdır.
Lockout: Lock-out means any action taken by an
employer or his representative, either upon his own
initiative or in accordance with a decision taken by
an organisation, to collectively suspend workers from
work in a manner that completely stops the activities
in the workplace. Lawful lock-out means any lock-out
ordered in accordance with this law where there is a
dispute in the course of negotitations for a collective
labour agreement and a decision to call a strike has
been taken by the workers’ trade union.
Grev ve Lokavt Kararları: Grev kararı, 50 nci
maddenin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık
tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde
alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden
karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya
uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer. Uyuşmazlığın
tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi
olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden
itibaren altmış gün içinde lokavt kararı alabilir ve bu
süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa
bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.
Decision to Call a Strike and Lockout: A decision to
call a strike may be taken in sixty days following the
notification date of the report on the dispute referred to
in the fifth paragraph of Article 50 and put into practice
with in this period, and the date of the strike shall be
communicated to the counter-party six working days
beforehand. If a decision to call a strike is not taken
or its implementation date is not communicated to the
counter-party within the mentioned period, authority
to conclude a collective labour agreement shall end.
The employers’ union, or the employer not member to
any union, may take a lock-out decision within sixty
working days of the date on which the decision to call
a strike is communicated to him and shall put into
practice within this period and the date of the lock-out
shall be communicated to the other party six working
days beforehand.
Greve Katılan İşçi Sayısı: Grev uygulamasına fiilen
katılan işçi sayısını verir.
Number of Workers Involved (In a strike) : It gives
the number of workers involved in a strike by stopping
work.
Greve Katılan İşyeri Sayısı: Greve giden işyeri veya
işletmeye bağlı tüm işyerlerinin sayısını verir.
Number of Work-places: It gives the number of
work-places belonging to the main establishments or
enterprises.
Grev Sayısı: Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden
işyerlerinin sayısını verir.
Number of Strikes: It gives the number of
establishments on which the strike was practised, after
the event of a dispute during collective bargaining.
82
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Grev ve Lokavt Yasağı:Can ve mal kurtarma işlerinde;
cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke
suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi
ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan
petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Millî
Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen
işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde
grev ve lokavt yapılamaz. Bakanlar Kurulu, genel
hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının
gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince
yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü işyerlerinde
grev ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından
itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı tarafa
bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına
devam edilir.
Prohibition of Strikes and Lockouts: It shall not
be lawful to call a strike or order a lock-out in the
following works: Life or property-saving, funeral and
mortuary, production, refining and distribution of city
water, electricity, natural gas and petroleum as well
as petrochemical works, production of which starts
from naphtha or natural gas; banking services; in
workplaces operated directly by Ministry of National
Defence, General Command of Gendarmerie and
Coast Guard Command, fire fighting and urban public
transportation services carried out by public institutions
and in hospitals. Where the life of the community is
paralysed by natural disaster, the Council of Ministers
may prohibit strikes and lock-outs in the workplaces
located in such areas as may be necessary, provided
that it will be effective for as long as the situation
continues. The strike and lock-out shall be implemented
within sixty days after the prohibition is lifted, provided
that the opposite party is informed six working days
beforehand.
Grev Oylamasında Grevin Reddi: Grev kararının
işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan
işçilerin en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren
altı iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu görevli
makama yazılı başvurusu üzerine, görevli makamca
talebin yapılmasından başlayarak altı iş günü içinde
grev oylaması yapılır. Oylamaya ilişkin itirazlar, oylama
gününden başlayarak üç iş günü içinde mahkemeye
yapılır. İtiraz, mahkemece üç iş günü içinde kesin
olarak karara bağlanır.
Rejection of Strike in Strike Ballot:If one fourth of
the workers employed in that workplace on the date
of announcement of a decision to call a strike within
six working days following its announcement apply in
writing to the competent authority that the relevant work
place is affiliated to, vote regarding the strike shall be
taken within six working days following this application.
Objections regarding this vote shall be made to the
local court having jurisdiction in labour matters within
three working days starting from day of the voting. The
court shall take a final decision regarding the objection
within three working days.
83
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Grev ve Lokavt Ertelemesi: Genel sağlığı veya
millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu
bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile
erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde
başlar. Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine,
60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre belirlenen
arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme
süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi
içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı
özel hakeme de götürebilir. Erteleme süresinin sonunda
anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan
birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem
Kurulunca çözülür.
Suspension of Strikes and Lockout: A lawful strike or
lock-out that has been called, ordered or commenced
may be suspended by the Council of Ministers for 60
days with a decree if it is prejudicial to public health
or national security. The suspension shall come into
force on the date of publication of the decree. After a
suspension decree has entered into force, a mediator
designated according to seventh paragraph of Article
50 shall make every effort for the settlement of the
dispute during the suspension period. During the
suspension period, the parties may also agree to refer
the dispute to a private arbitrator. If an agreement is
not reached before the expiry date of the suspension
period, the High Board of Arbitration settles the dispute
upon the application of the either parties within six
working days.
Grev ve Lokavtın Başlaması: Grev ve lokavt
kararı,uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren
altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı
iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte
uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev ve
lokavt kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin
karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisi düşer. Grev ve lokavt kararları, kararı
alan tarafça işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir.
Commencement of a Strike or Lockout: A decision
to call a strike and lock-out may be taken in sixty days
following notification date of the report and put into
practice within this period, and the date of the strike
shall be communicated to the counter-party six working
days beforehand. If a decision to call a strike is not taken
or its implementation date is not communicated to the
counter-party within the mentioned period, authority to
conclude a collective labour agreement shall end.The
decision to call a strike and lock-out shall immediately
be announced in the workplace or the workplaces by
the party who has taken the said decision.
Katılım Oranı: Greve katılan işçi sayısının toplam işçi
sayısına olan oranıdır.
Participation Rate: Indicates the ratio of number
of workers involved in a strike to the number of total
workers employed in the establishment.
Kaybolan İşgünü Sayısı: Greve katılan işçi sayısının
işgünü sayısıyla çarpımı ile bulunur. Hesaplamada
ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günü
(Kamu işyerlerinde cumartesi günleri de tatil olarak
alınmaktadır) dışında kalan günler işgünü olarak kabul
edilmektedir.
Number of Work-days not Worked: Means the
amount of time not worked calculated by multiplying
the number of workers involved with the number of
work-days. In calculation; the work-days deemed to
be are the days excluding national and public holidays
and Sundays (Saturdays in public sector).
84
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Sendika: İşçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde,
ortak ekonomik sosyal hak ve menfaatlerini korumak
ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlardır.
Trade union: The associations of workers and
employers which are established to protect and
improve joint economical and social rights and benefits
of their members in labour affairs.
85
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.1. Sektörlere göre yapılan yetki tespitleri
Determinations of competence issued by sector
Y ıl
Sektör
Tespit sayısı
İşyeri sayısı
İşçi sayısı
Year
Sector
Number of determinations
Number of workplace
Number of worker
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kamu / Public
1.789
11.374
291.970
Özel / Private
910
3.286
311.853
Toplam / Total
2.699
14.660
603.823
Kamu / Public
1.675
6.785
182.492
Özel / Private
812
5.131
235.553
Toplam / Total
2.487
11.916
418.045
Kamu / Public
1.178
2.665
103.114
Özel / Private
704
3.273
280.991
Toplam / Total
1.882
5.938
384.105
Kamu / Public
1.655
11.630
245.259
Özel / Private
832
6.004
242.258
Toplam / Total
2.487
17.634
487.517
Kamu / Public
1.413
5.646
111.225
Özel / Private
922
4.214
412.811
Toplam / Total
2.335
9.860
524.036
Kamu / Public
2.098
16.174
275.188
Özel / Private
885
5.510
268.490
Toplam / Total
2.983
21.684
543.678
Not: 2011, 2012 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012 data has been revised retrospectively.
86
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.2. Sektörlere göre verilen yetki belgeleri
Certificates of competency given by years and sector
Yıl
Sektör
Yetki sayısı
İşyeri sayısı
İşçi sayısı
Year
Sector
Number of competences
Number of workplace
Number of worker
Kamu / Public
1.681
3.262
117.683
Özel / Private
1.796
6.274
302.047
Toplam / Total
3.477
9.536
419.730
Kamu / Public
1.801
12.272
344.217
Özel / Private
801
4.898
222.327
Toplam / Total
2.602
17.170
566.544
Kamu / Public
1.068
2.381
83.824
Özel / Private
701
3.318
285.658
Toplam / Total
1.769
5.699
369.482
Kamu / Public
1.605
11.164
227.871
Özel / Private
805
5.656
244.617
Toplam / Total
2.410
16.820
472.488
Kamu / Public
1.087
3.903
108.786
Özel / Private
738
3.233
350.125
Toplam / Total
1.825
7.136
458.911
Kamu / Public
2.313
15.940
268.639
Özel / Private
994
4.667
319.984
Toplam / Total
3.307
20.607
588.623
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Not: 2011, 2012 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012 data has been revised retrospectively.
87
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.3. Sektörlere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri
Collective agreements signed by sector
Yıl
Sektör
Sözleşme sayısı
İşyeri sayısı
İşçi sayısı
Year
Sector
Number of agreement
Number of workplace
Number of worker
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kamu / Public
1.190
3.328
107.258
Özel / Private
514
6.295
155.528
Toplam / Total
1.704
9.623
262.786
Kamu / Public
1.417
8.912
288.531
Özel / Private
578
2.632
216.265
Toplam / Total
1.995
11.544
504.796
Kamu / Public
1.219
4.528
166.294
Özel / Private
443
4.505
172.377
Toplam / Total
1.662
9.033
338.671
Kamu / Public
1.306
8.508
194.656
Özel / Private
827
7.677
308.785
Toplam / Total
2.133
16.185
503.441
Kamu / Public
1.161
5.123
99.842
Özel / Private
341
1.539
127.820
Toplam / Total
1.502
6.662
227.662
Kamu / Public
1.793
12.079
226.591
Özel / Private
852
5.229
434.778
Toplam / Total
2.645
17.308
661.369
Not: 2011, 2012 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012 data has been revised retrospectively.
88
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.4. İşyeri büyüklüklerine göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri
Collective agreements signed by workplace size
Yıl
Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sektör
Sector
İşyeri büyüklüğü
Workplace size
1-10
Kişi
Person
11-25
Kişi
Person
26-50
Kişi
Person
51-100 101-250 251-500 501-750 751-999 1000+
Kişi
Person
Kişi
Person
Kişi
Person
Kişi
Person
Kişi
Person
Kişi
Person
Toplam
Kişi
Person
Kamu / Public
404
316
184
114
90
47
12
10
13
1.190
Özel / Private
126
65
65
53
86
62
13
14
30
514
Toplam / Total
530
381
249
167
176
109
25
24
43
1.704
Kamu / Public
462
379
217
118
106
69
26
10
30
1.417
Özel / Private
130
56
63
52
118
74
32
14
39
578
Toplam / Total
592
435
280
170
224
143
58
24
69
1.995
Kamu / Public
446
310
162
98
112
55
10
11
15
1.219
Özel / Private
75
43
45
52
100
62
29
9
28
443
Toplam / Total
521
353
207
150
212
117
39
20
43
1.662
Kamu / Public
490
361
172
104
100
45
7
6
21
1.306
Özel / Private
190
100
78
87
135
117
47
20
53
827
Toplam / Total
680
461
250
191
235
162
54
26
74
2.133
Kamu / Public
370
291
152
93
136
87
13
11
8
1.161
Özel / Private
40
43
33
36
73
58
25
10
23
341
Toplam / Total
410
334
185
129
209
145
38
21
31
1.502
Kamu / Public
894
446
167
97
100
47
10
6
26
1.793
Özel / Private
208
100
61
89
159
109
42
24
60
852
Toplam / Total
1.102
546
228
186
259
156
52
30
86
2.645
Not: 2011, 2012 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012 data has been revised retrospectively.
89
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.5. Aylara göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2013
Collective aggreements signed by months, 2013
Ay Month
Ocak
January
Şubat
February
Mart
March
Nisan
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Toplam
Total
90
Sektör / Sector
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Sözleşme sayısı
İşyeri sayısı
Number of agreement Number of workplace
10
13
23
28
44
72
345
60
405
339
123
462
303
52
355
149
71
220
153
166
319
106
61
167
54
64
118
105
68
173
137
95
232
64
35
99
1.793
852
2.645
56
36
92
59
274
333
973
284
1.257
1.053
685
1.738
1.042
314
1.356
499
361
860
537
1.149
1.686
708
988
1.696
1.898
185
2.083
2.876
221
3.097
607
514
1.121
1.771
218
1.989
12.079
5.229
17.308
İşçi sayısı
Üye işçi sayısı
Number of worker
Number of member
3.211
3.017
6.228
448
17.705
18.153
11.128
11.325
22.453
10.692
62.361
73.053
10.286
14.108
24.394
5.809
54.699
60.508
5.497
160.688
166.185
27.736
32.920
60.656
44.233
28.250
72.483
44.074
13.919
57.993
13.760
23.058
36.818
49.717
12.728
62.445
226.591
434.778
661.369
2.949
2.219
5.168
351
11.228
11.579
8.589
6.995
15.584
7.991
48.365
56.356
7.979
9.174
17.153
4.814
34.407
39.221
3.991
117.357
121.348
24.905
22.376
47.281
36.781
18.862
55.643
31.464
8.967
40.431
9.135
17.230
26.365
39.621
9.476
49.097
178.570
306.656
485.226
1.550
1.793
Genel işler
Toplam / Total
852
78
2
2
20
41
36
Savunma ve güvenlik
10
9
19
36
8
Konaklama ve eğlence işleri
17
16
18
150
2
Taşımacılık
Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve
antrepoculuk
Sağlık ve sosyal hizmetler
15
32
65
Enerji
14
1
11
İnşaat
13
152
8
Metal
12
44
0
Çimento, toprak ve cam
11
107
67
Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
10
10
0
Banka, finans ve sigorta
9
1
9
Basın, yayın ve gazetecilik
8
2
0
İletişim
7
24
4
Ağaç ve kâğıt
6
43
0
Dokuma, hazır giyim ve deri
5
42
4
Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
4
14
6
Madencilik ve taş ocakları
3
61
9
Gıda sanayi
2
2
Private
Public
3
Özel
Kamu
Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
İşkolu
Economic activity
5
2.645
1.628
4
77
19
44
152
97
12
160
44
174
10
10
2
28
43
46
20
70
Total
Toplam
Toplu iş sözleşme sayısı
Number of collective
agreement
1
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Collective agreements signed by economic activity, 2013
12.079
4.788
715
98
1.875
91
797
723
1.327
142
0
1.099
0
12
0
25
0
51
144
159
33
Public
5.229
649
3
92
41
63
296
412
1
494
277
988
126
2
760
76
116
117
60
652
4
Private
Özel
19.173
20.289
61.640
154
18.306
13.289
23.808
21.332
13.047
24.552
171
Private
Özel
19.173
29.581
61.640
707
18.306
13.331
23.808
29.362
30.847
45.521
459
Total
Toplam
52.608
20.878
1.064
3.942
2.816
16.704
24.922
40.132
16.744
90
6.368
1.829
5.135
4.931
9.253
38
69.352
20.968
7.432
5.771
7.951
21.635
34.175
40.170
6.551 174.629 181.180
0
9.292
0
553
0
42
0
8.030
17.800
20.969
288
Public
Kamu
İşçi sayısı
Number of worker
12.083
11.853
45.717
115
12.041
9.440
14.434
13.892
9.492
16.058
108
Private
Özel
12.083
18.533
45.717
649
12.041
9.474
14.434
18.497
26.329
32.074
354
Total
Toplam
39.872
19.819
885
2.288
2.071
12.916
22.547
27.250
14.024
88
4.315
1.182
3.238
3.713
7.475
20
53.896
19.907
5.200
3.470
5.309
16.629
30.022
27.270
5.970 127.368 133.338
0
6.680
0
534
0
34
0
4.605
16.837
16.016
246
Public
Kamu
Üye işçi sayısı
Number of member
17.308 226.591 434.778 661.369 178.570 306.656 485.226
5.437
718
190
1.916
154
1.093
1.135
1.328
636
277
2.087
126
14
760
101
116
168
204
811
37
Total
Toplam
İşyeri sayısı
Number of workplace
Kamu
3.6. İşkollarına göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2013
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
91
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.7. İllere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2013
Collective agreements signed by province, 2013
İl
Province
Sözleşme sayısı
İşyeri sayısı
Number of agreement Number of workplace
İşçi sayısı
Number of worker
Üye işçi sayısı
Number of member
1
Adana
41
280
8.480
5.888
2
Adıyaman
15
28
142
111
3
Afyonkarahisar
46
169
1.331
893
4
Ağrı
13
23
415
260
5
Amasya
22
57
1.090
756
6
Ankara
170
5.618
114.646
93.383
7
Antalya
71
185
3.605
2.922
8
Artvin
10
34
214
147
9
Aydın
57
185
2.954
2.204
10
Balıkesir
42
176
3.167
2.464
11
Bilecik
6
28
1.919
1.445
12
Bingöl
11
69
230
145
13
Bitlis
1
3
32
30
14
Bolu
9
43
361
215
15
Burdur
7
28
179
112
16
Bursa
64
264
12.100
8.189
17
Çanakkale
22
48
1.387
1.061
18
Çankırı
9
27
823
554
19
Çorum
24
60
209
142
20
Denizli
41
86
1.118
861
21
Diyarbakır
37
136
2.832
2.187
22
Edirne
12
101
726
511
23
Elazığ
19
61
645
373
24
Erzincan
31
76
460
332
25
Erzurum
33
165
2.316
1.628
26
Eskişehir
21
114
5.131
4.093
27
Gaziantep
39
231
10.232
6.446
28
Giresun
19
61
429
300
29
Gümüşhane
8
40
252
160
92
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.7. İllere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2013 (devam)
Collective agreements concluded by province, 2013 (continued)
İl
Province
Sözleşme sayısı
İşyeri sayısı
Number of agreement Number of work place
İşçi sayısı
Number of worker
Üye işçi sayısı
Number of member
3
10
145
93
Hatay
62
141
9.477
6.812
32
Isparta
26
94
2.620
1.692
33
Mersin
48
220
4.210
2.819
34
İstanbul
273
1.725
134.412
93.174
35
İzmir
130
2.124
51.597
38.571
36
Kars
18
32
406
313
37
Kastamonu
9
32
390
312
38
Kayseri
49
103
12.687
9.351
39
Kırklareli
10
14
1.235
767
40
Kırşehir
16
30
1.736
1.344
41
Kocaeli
58
133
15.185
10.170
42
Konya
110
333
6.765
4.095
43
Kütahya
41
147
4.481
3.186
44
Malatya
55
165
3.980
2.313
45
Manisa
45
124
12.089
9.143
46
Kahramanmaraş
48
123
2.720
2.319
47
Mardin
18
76
1.037
752
48
Muğla
48
201
2.601
2.109
49
Muş
24
35
764
545
50
Nevşehir
26
52
587
434
51
Niğde
27
37
614
516
52
Ordu
47
100
1.721
1.233
53
Rize
15
206
10.570
5.749
54
Sakarya
31
191
5.488
3.851
55
Samsun
36
101
2.079
1.413
56
Siirt
8
30
318
220
57
Sinop
8
41
195
143
58
Sivas
42
139
1.126
829
30
Hakkari
31
93
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.7. İllere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2013 (devam)
Collective agreements concluded by province, 2013 (continued)
İl
Province
Sözleşme sayısı
İşyeri sayısı
Number of agreement Number of work place
İşçi sayısı
Number of worker
Üye işçi sayısı
Number of member
59
Tekirdağ
27
49
6.416
4.217
60
Tokat
48
161
2.481
1.548
61
Trabzon
56
238
2.866
2.105
62
Tunceli
9
26
176
153
63
Şanlıurfa
19
54
945
702
64
Uşak
12
32
2.315
1.449
65
Van
21
109
1.756
1.396
66
Yozgat
39
103
657
431
67
Zonguldak
26
54
17.809
15.793
68
Aksaray
29
45
513
408
69
Bayburt
5
13
39
27
70
Karaman
10
28
113
76
72
Kırıkkale
11
67
5.659
5.292
72
Batman
11
66
834
569
73
Şırnak
17
36
717
521
74
Bartın
10
22
444
344
75
Ardahan
3
8
33
28
76
Iğdır
12
45
652
415
77
Yalova
14
30
1.185
794
78
Karabük
9
33
4.767
2.942
79
Kilis
4
11
17
16
80
Osmaniye
3
16
232
187
81
Düzce
11
17
1.192
892
Gruba Bağlı Tisler (*)
8
890
140.891
102.841
2.645
17.308
661.369
485.226
Toplam/Total
(*) İl bilgisi bilinmemektedir. Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası
arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılır. (6356/34)
(*)City information is not known. Group collective bargaining is held between a labor union and an employer’s association , on agreement of
the parties, in a way to cover the work places and establishments on the same industry which belong to more than one employer (6356/34).
94
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.8. Resmi arabuluculuk çalışmaları
The Studies of the official mediations
Yıl
Year
Arabuluculuk
sayısı
Number of
mediations
Kapsadığı
uyuşmazlık
sayısı
Number of
disputes
comprised
İşyeri sayısı
Number of
workplace
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
146
146
1.137
31.121
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
375
1.531
2.326
239.551
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
158
158
776
29.436
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
427
427
7.039
264.225
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
115
300
536
100.333
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
300
359
1.815
149.610
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
125
125
789
19.127
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
290
341
3.770
196.245
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
72
72
1.374
14.845
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
178
178
1.458
75.312
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
139
139
5.858
77.941
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
490
737
5.437
431.338
Arabulucuk sonuçları
Result of mediations
İşçi sayısı
Number of
workers
2008
2009
2010
2011
2012
2013
95
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.9. Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri 2011-2012
Collective agreements concluded by The Supreme Arbitration Board 2011-2012
Geliş nedeni
Reason of conclusion
Sektör
Sector
Toplu iş sözleşme
sayısı
İşyeri sayısı
İşçi sayısı
Number of collective Number of workplaces Number of workers
agreements
2011
2012
2011
2012
Kamu / Public
59
32
693
106
23.162
1.047
Özel / Private
14
9
39
99
2.141
17.295
Toplam / Total
73
41
732
205
25.303
18.342
Kamu / Public
0
0
0
0
0
0
Özel / Private
4
4
4
34
387
365
Toplam / Total
4
4
4
34
387
365
Kamu / Public
59
18
116
64
1.531
823
Özel hakem olarak
Özel / Private
Private arbitrator (2822/58)
0
4
0
5
0
605
Toplam / Total
59
22
116
69
1.531
1.428
Kamu / Public
0
0
0
0
0
0
Özel / Private
0
0
0
0
0
0
Toplam / Total
0
0
0
0
0
0
Kamu / Public
118
50
809
170
24.693
1.870
Özel / Private
18
17
43
138
2.528
18.265
Toplam / Total
136
67
852
308
27.221
20.135
Grev ve lokavt yasağı
Prohibition of strike and
lockout (2822/32)
Grev oylamasında grevin
reddi
Rejection of strike in strike
ballot (2822/36)
Grev ve lokavt ertelemesi
Suspension of strike and
lockout (2822/34)
Toplam / Total
96
2011
2012
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.9.1. Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri 2013
Collective agreements concluded by The Supreme Arbitration Board 2013
Geliş nedeni
Reason of conclusion
51.1 -Grev ve lokavt yasağı
Prohibition of strike and lockout
- Grev oylamasında grevin reddi
Rejection of strike in strike ballot
- Grev ve lokavt ertelemesi
Suspension of strike and lockout
52 -Özel hakem olarak
Private arbitrator
Toplam / Total
Toplu iş
sözleşme
sayısı
Number of
collective
agreements
İşyeri sayısı
Number of
workplaces
İşçi sayısı
Number of
workers
2013
2013
2013
Kamu / Public
73
875
25.928
Özel / Private
34
225
12.565
Toplam / Total
107
1.100
38.493
Kamu / Public
82
332
2.142
Özel / Private
9
10
599
Toplam / Total
91
342
2.741
Kamu / Public
155
1.207
28.070
Özel / Private
43
235
13.164
Toplam / Total
198
1.442
41.234
Sektör
Sector
97
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.10. Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri
Collective agreements concluded by the Supreme Arbitration Board
Yıl
Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sektör
Sector
Toplu iş sözleşme sayısı
Number of agreements
İşyeri sayısı
Number of workplaces
İşçi sayısı
Number of workers
Kamu / Public
166
319
10.151
Özel / Private
18
41
3.478
Toplam / Total
184
360
13.629
Kamu / Public
155
644
26.845
Özel / Private
38
112
9.143
Toplam / Total
193
756
35.988
Kamu / Public
159
389
10.634
Özel / Private
24
331
15.857
Toplam / Total
183
720
26.491
Kamu / Public
118
809
24.693
Özel / Private
18
43
2.528
Toplam / Total
136
852
27.221
Kamu / Public
50
170
1.870
Özel / Private
17
138
18.265
Toplam / Total
67
308
20.135
Kamu / Public
155
1.207
28.070
Özel / Private
43
235
13.164
Toplam / Total
198
1.442
41.234
Not-Note
1- 2008 yılında 20 işyeri , 2009 yılında ise 27 işyeri Yüksek Hakem Kuruluna başvuruyu müteakip kendi aralarında anlaşarak toplu
iş sözleşmesi imzalamışlardır. Twenty of applicants in 2008, twenty seven in 2009 have signed agreements among themselves after
application to the Board.
2- Fortisbank, Denizbank, Finansbank ve tüm bağlı işyerleri için 13.02.2009 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu’nca teşmil mütalaası
verilmiştir. An agreement to be extended for the workers of Fortisbank, Denizbank, Finansbank by the Supreme Arbitration Board on 13.02.2009.
98
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Years
Yıllar
139
198
19
Toplam / Total
59
2
Kamu / Public
17
19
8
Toplam / Total
Özel / Private
19
0
0
Kamu / Public
8
26
9
Toplam / Total
Özel / Private
26
0
0
Kamu / Public
9
37
11
Toplam / Total
Özel / Private
27
10
1
Kamu / Public
10
34
13
Toplam / Total
Özel / Private
34
0
0
Kamu / Public
13
38
15
Toplam / Total
Özel / Private
30
1
14
8
Number
İşyeri Sayısı
16.632
16.446
186
768
768
0
557
557
0
808
402
406
3.101
3.101
0
5.040
4.430
610
Greve katılan
işçi sayısı
Number
of workers
involved
Grev- Strikes
Number of
Workplaces
Sayı
Özel / Private
Kamu / Public
Sector
Sektör
Strikes and lockouts
3.11. Grev ve lokavt uygulamaları
307.894
298.594
9.300
36.073
36.073
0
13.273
13.273
0
37.762
35.732
2.030
209.913
209.913
0
145.725
145.115
610
Working days lost
Kaybolan
İşgünü Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Number
Sayı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Number of
Workplaces
İşyeri Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.256
1.256
0
Number of
Workers
İşçi Sayısı
Lokavt- Lockouts
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.328
16.328
0
Working days lost
Kaybolan
İşgünü Sayısı
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
99
27
13
8
4
3
Taşımacılık
10
15
1
3
10
1
3
1
3
6
1
3
2
2
2
198
58
12
4
14
4
49
57
Grev uygulanan
işyeri sayısı
Number of workplaces
19
2
2
8
3
Grev uygulanan
işyeri sayısı
Number of workplaces
1
19
Grev sayısı
Number of strikes
Grev sayısı
Number of strikes
Not: Diğer işkollarında grev uygulamasına gidilmemiştir.
No strikes in other economic activities.
Toplam - Total
Basın ve Yayın ve Gazetecilik
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel
Sanatlar
Metal
8
13
Ağaç ve Kağıt
Gıda Sanayi
Food Industry
Dokuma ve Giyim
6
5
2
İşkolu
Economic activity
Toplam - Total
Petrol, kimya ve lastik
Petroleum, chemicals and rubber
Gıda Sanayi
Food Industry
Ağaç
Wood
Metal
Metal
Gazetecilik
Journalism
İşkolu
Economic activity
Strikes by economic activity
İşkolu no.
Nu. of economic
activity
İşkolu no.
Nu. of economic
activity
100
3.12. İşkollarına göre grev uygulamaları
53.417
13.506
7.439
284
1.394
443
16.330
14.021
768
0
209
0
67
41,11
0,00
41,11
0,00
26,27
92,13
16.632
607
5.057
95
488
172
10.213
0
31,14
4,49
67,98
33,45
35,01
38,83
62,54
0,00
Greve katılan işçi sayısı
Katılım oranı
Number of workers
Partipacition rate
involved
2013
Toplam işçi sayısı
Number of total
workers
1.868
736
281
62
255
534
492
Greve katılan işçi sayısı
Katılım oranı
Number of workers
Partipacition rate
involved
2012
Toplam işçi sayısı
Number of total
workers
0
307.894
108.246
114.032
1.235
9.904
516
73.961
Kaybolan işgünü
sayısı
Working days lost
36.073
0
9.804
0
6.097
20.172
Kaybolan işgünü
sayısı
Working days lost
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.13. İşkollarına göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity, January 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İşkolu
Economic activity
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries, agriculture and forestry
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
Metal
Metal
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime transportation, warehouse and storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
Toplam / Total
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikalı işçi
sayısı
Number of
unionized
workers
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate
123.171
34.457
27,97
520.913
69.605
13,36
186.698
35.894
19,23
466.031
35.036
7,52
995.640
85.633
8,60
222.981
14.432
6,47
68.394
16.203
23,69
104.141
3.714
3,57
265.736
60.654
22,82
2.151.600
91.752
4,26
161.908
27.109
16,74
1.367.258
206.325
15,09
1.438.464
33.757
2,35
234.575
46.470
19,81
671.179
38.228
5,70
143.764
10.055
6,99
281.196
7.154
2,54
630.768
27.849
4,42
191.784
23.309
12,15
655.417
134.035
20,45
10.881.618
1.001.671
9,21
101
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.14. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2013
1
2
3
İşkolu
Economic
activity
Avcılık,
Balıkçılık, Tarım
ve Ormancılık
Hunting and
fisheries,
agriculture and
forestry
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve
Taş Ocakları
Mining and stone
quarries
İşçi sayısı
Number of
worker
123.171
520.913
186.698
Sendikanın adı
Trade union’s name
T. ORMAN-İŞ
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
TARIM-İŞ
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri
Sendikası)
BİR ORMAN-İŞ
(Birlik Orman İşçileri Sendikası)
4
102
%
724
0,59
9.953
8,08
0
0,00
23.780 19,31
ŞEKER-İŞ
(Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
15.667
3,01
20.971
4,03
31.179
5,99
1.788
0,34
ÖZ GIDA-İŞ
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
TEK GIDA-İŞ
(Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri
Sendikası)
GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜRK MADEN-İŞ
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
24.201 12,96
GENEL MADEN-İŞ
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
11.418
6,12 178
0,10 97
0,05 27.392
5,88 7.168
1,54
15
0,00
461
0,10
DEV MADEN-SEN
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası)
PETROL-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
466.031
Sayı
Number
ÖZ ORMAN-İŞ
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
ÖZ MADEN-İŞ
(Maden İşçileri Sendikası)
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum,
chemicals,
rubber, plastics
and medicine
Üye
Member
LASTİK-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
İLKİM-İŞ
(İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ PETROL-İŞ
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.14. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2013 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
ÖZ İPLİK-İŞ
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
TEKSİF
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
5
6
Dokuma, Hazır
Giyim ve Deri
Textile, readymade clothing
and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
7
İletişim
Communication
8
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and
published
materials and
journalism
995.640
222.981
68.394
104.141
T. DERİ-İŞ
(Türkiye Kundura Sanayii, Deri ve Deriden Yapılan Her Türlü
Eşya (Saraciye) Yapımı ve Debagat İşleri, Kürkçülük, Tutkal
Sanayii ve Bağarsak İşleme İşçileri Sendikası)
DOKU ÖR-İŞ
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
TEKSTİL
(Tekstil İşçileri Sendikası)
BATİS
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
HÜR TEKSTİL-SEN
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası)
AĞAÇ-İŞ
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
SELÜLOZ-İŞ
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
ÖZ AĞAÇ-İŞ
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
YAPSAN-İŞ
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜMKA-İŞ
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ KAĞIT-İŞ
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
T. HABER-İŞ
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim, Çağrı
Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası)
TGS
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
Üye
Member
Sayı
Number
%
17.006
1,71
54.845
5,51
1.804
0,18
97
0,01
10.203
1,02
1.678
0,17
0
0,00
2.446
1,10 3.268
1,47 7.380
3,31 26
0,01 593
0,27
719
0,32
16.203 23,69
1.791
1,72 817
0,78 546
0,52 560
0,54 103
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.14. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2013 (continued)
9
10
11
104
İşkolu
Economic
activity
Banka, Finans
ve Sigorta
Banking, finance
and insurance
İşçi sayısı
Number of
worker
265.736
Sendikanın adı
Trade union’s name
161.908
Sayı
Number
%
BASS
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
10.446
3,93 BANKSİS
(Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
11.584
4,36
BASİSEN
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
38.131 14,35 BANK-SEN
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
493
0,19 KOOP-İŞ
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
28.089
1,31 TEZ-KOOP-İŞ
(Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar
İşçileri Sendikası)
50.319
2,34 TYS
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
0
0,00 MÜZİK-SEN
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
0
0,00 15
0,00
7.246
0,34
T. BÜRO-İŞ
(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar ve
Yardımcı İşçileri Sendikası)
55
0,00
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
40
0,00
5.988
0,28
Ticaret, Büro,
Eğitim ve Güzel
SİNE-SEN
Sanatlar
2.151.600 (Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
Commerce,
SOSYAL-İŞ
office, education
(Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve
and fine arts
Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
Çimento,
Toprak ve Cam
Cement, clay
and glass
Üye
Member
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri
Sendikası)
KRİSTAL-İŞ
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası)
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
20.142 12,44 6.747
4,17 220
0,14 Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.14. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2013 (continued)
12
13
14
15
İşkolu
Economic
activity
Metal
Metal
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
TÜRK METAL
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamül
Eşya, Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
ÇELİK-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
BİRLEŞİK METAL-İŞ
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
METSAN-İŞ
1.367.258 (Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapma İşçileri Sendikası)
ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
TEK METAL-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)
BAMİS
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
İNSAN-İŞ
1.438.464
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
ENSAN-İŞ
234.575
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
ENERJİSEN
(Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası)
DEMİR YOL-İŞ
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
HAVA-İŞ
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
TÜMTİS
(Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)
671.179
NAKLİYAT-İŞ
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
TAŞIMA İŞ SENDİKASI
(Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
Üye
Member
Sayı
Number
%
151.734 11,10 27.493
2,01 26.061
1,91 64
0,00 112
0,01
78
0,01
636
0,05
147
0,01
32.385
2,25 1.370
0,10 2
0,00 45.882 19,56 309
0,13 279
0,12 14.563
2,17 13.497
2,01 6.775
1,01 2.789
0,42 578
0,09
26
0,00
105
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.14. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2013 (continued)
16
17
18
19
20
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Gemi Yapımı ve
Deniz Taşımacılığı,
Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
143.764
and maritime
transportation, warehouse and
storage
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and social
services
281.196
Konaklama ve
Eğlence İşleri
630.768
Accommodation
and entertainment
Savunma ve
Güvenlik
Defence and
security
Genel İşler
General affairs
191.784
655.417
Toplam / Total 10.881.618
Sendikanın adı
Trade union’s name
Üye
Member
Sayı
%
Number
LİMAN-İŞ
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
3.140
2,18 TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
2.245
1,56 TÜRK DENİZ-İŞ
(Türkiye Denizciler Sendikası)
4.536
3,16 134
0,09 5.264
1,87 1.234
0,44 656
0,23 14.012
2,22 6.357
1,01 7.194
1,14 0
0,00 7
0,00
279
0,04
LİMTER-İŞ
(Liman, Tersane, Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası)
SAĞLIK-İŞ
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
DEV SAĞLIK-İŞ
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
SIHHAT-İŞ
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
TOLEYİS
(Türkiye Otel, Konaklama ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
OLEYİS
(Türkiye Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
TURKON-İŞ
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
SPOR-EMEK-SEN
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
DEV TURİZM-İŞ
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
FUTBOL-SEN
(Futbol Çalışanları Sendikası)
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası)
ÖZ-İŞ
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet İşçileri Sendikası)
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
BELEDİYE-İŞ
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
HİZMET-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
GENEL-İŞ
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
KONUT-İŞ
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri)
21.134 11,02 1.936
1,01 239
0,12 0
0,00
41.314
6,30 51.079
7,79 41.466
6,33 175
0,03
1
0,00
1.001.671
9,21
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 1. maddesi hükmüne göre yönetim kurulu kararı ile
faaliyet gösterecekleri işkolunu Bakanlığa bildirmeyen sendikalara yer verilmemiştir.
106
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013
İşkolu
Economic
activity
1
Avcılık,
Balıkçılık,
Tarım ve
Ormancılık
Hunting and
fisheries,
agriculture and
forestry
2
3
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve
Taş Ocakları
Mining and
stone quarries
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
T. ORMAN-İŞ
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
127.037
527.153
199.699
4
%
0,14
10.873
8,56
0
0,00
ÖZ ORMAN-İŞ
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
25.328
19,94
ŞEKER-İŞ
(Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
15.011
2,85
ÖZ GIDA-İŞ
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
23.652
4,49
TEK GIDA-İŞ
(Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
28.461
5,40
GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
1.582
0,30
TÜM GIDA-İŞ
(Tüm Gıda,Su, Şeker İşçileri Sendikası)
0
0,00
TÜRK MADEN-İŞ
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
25.207
12,62
GENEL MADEN-İŞ
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
11.080
5,55
176
0,09
92
0,05
0
0,00
28.643
6,09
7.816
1,66
15
0,00
468
0,10
TARIM-İŞ
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası)
BİR ORMAN-İŞ
(Birlik Orman İşçileri Sendikası)
DEV MADEN-SEN
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası)
ÖZ MADEN-İŞ
(Maden İşçileri Sendikası)
PETROL-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
470.178
Sayı
Number
182
TÜM CEVHER-İŞ
(Tüm Cevher Madencilik ve Taş Ocakları İşçileriSendikası)
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum,
chemicals,
rubber, plastics
and medicine
Üye
Member
LASTİK-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
İLKİM-İŞ
(İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ PETROL-İŞ
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
107
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
ÖZ İPLİK-İŞ
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
5
Dokuma,
Hazır Giyim
ve Deri
Textile, readymade clothing
and leather
1.012.556
55.981
5,53
1.924
0,19
97
0,01
10.225
1,01
1.734
0,17
183
0,02
18
0,00
AĞAÇ-İŞ
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
3.038
1,30
SELÜLOZ-İŞ
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
3.566
1,53
ÖZ AĞAÇ-İŞ
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
9.110
3,91
19
0,01
TÜMKA-İŞ
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
595
0,26
ÖZ KAĞIT-İŞ
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
693
0,30
0
0,00
15.342
22,46
0
0,00
TEKSİF
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
T. DERİ-İŞ
(Türkiye Kundura Sanayii, Deri ve Deriden Yapılan Her Türlü
Eşya (Saraciye) Yapımı ve Debagat İşleri, Kürkçülük, Tutkal
Sanayii ve Bağarsak İşleme İşçileri Sendikası)
DOKU ÖR-İŞ
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
TEKSTİL
(Tekstil İşçileri Sendikası)
HÜR TEKSTİL-SEN
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası)
232.954
YAPSAN-İŞ
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM AĞAÇ-İŞ
(Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası)
7
108
İletişim
Communication
68.307
%
1,72
TÜM TEKSTİL-İŞ
(Tüm Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
Ağaç ve Kağıt
Wood and
paper
Sayı
Number
17.405
BATİS
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
6
Üye
Member
T. HABER-İŞ
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim,
Çağrı Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası)
DEV İLETİŞİM-İŞ
(Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013 (continued)
İşkolu
Economic
activity
8
Basın, Yayın
ve Gazetecilik
Printed and
published
materials and
journalism
9
10
Banka, Finans
ve Sigorta
Banking,
finance and
insurance
Ticaret,
Büro, Eğitim
ve Güzel
Sanatlar
Commerce,
office,
education and
fine arts
İşçi sayısı
Number of
worker
95.145
267.312
2.331.306
Sendikanın adı
Trade union’s name
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası)
TGS
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
BASS
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
BANKSİS
(Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
BASİSEN
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
BANK-Sİ-SEN
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
BANK-SEN
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
KOOP-İŞ
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
TEZ-KOOP-İŞ
(Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar
İşçileri Sendikası)
BİL-İŞ
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası)
TYS
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
MÜZİK-SEN
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
SİNE-SEN
(Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
SOSYAL-İŞ
(Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve
Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
T. BÜRO-İŞ
(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar ve
Yardımcı İşçileri Sendikası)
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası)
Üye
Member
Sayı
Number
%
1.734
1,82
835
0,88
505
0,53
959
1,01
11.157
4,17
11.608
4,34
38.942
14,57
264
0,10
441
0,16
32.508
1,39
51.499
2,21
94
0,00
0
0,00
3
0,00
65
0,00
7.370
0,32
54
0,00
31
0,00
3.006
0,13
109
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
11
12
Çimento,
Toprak ve
Cam
Cement, clay
and glass
Metal
Metal
1.396.755
6.899
3,84
CAM KERAMİK-İŞ
(Türkiye Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri
Sendikası)
9
0,01
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
212
0,12
TÜRK METAL
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamül Eşya,
Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
155.989
11,17
ÇELİK-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
29.313
2,10
BİRLEŞİK METAL-İŞ
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
26.094
1,87
METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
55
0,00
104
0,01
77
0,01
TEK METAL-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İş çileri Sendikası)
611
0,04
BAMİS
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
200
0,01
0
0,00
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
34.901
2,10
İNSAN-İŞ
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
1.309
0,08
2
0,00
KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapma İşçileri Sendikası)
TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayi İşçileri Sendikası)
İnşaat
Construction
1.660.842
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
110
%
11,42
ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
13
Sayı
Number
20.548
KRİSTAL-İŞ
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası)
179.888
Üye
Member
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
Enerji
Energy
227.950
45
0,02
ENSAN-İŞ
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
258
0,11
ENERJİ-SEN
(Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası)
291
0,13
56
0,02
0
0,00
DEMİR YOL-İŞ
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
15.213
2,19
HAVA-İŞ
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
13.593
1,96
TÜMTİS
(Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)
7.124
1,03
NAKLİYAT-İŞ
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
2.924
0,42
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
531
0,08
ÖZ TAŞIMA İŞ
(Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
882
0,13
LİMAN-İŞ
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
3.142
2,13
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
2.345
1,59
TÜRK DENİZ-İŞ
(Türkiye Denizciler Sendikası)
4.405
2,99
150
0,10
DGD-SEN
(Depo Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası)
0
0,00
DLT
(Deniz Liman ve Tersane Çalışanları Sendikası)
0
0,00
TÜM ENERJİ-İŞ
(Tüm Enerji Su, Gaz, Baraj İşçileri Sendikası)
15
16
Gemi Yapımı
ve Deniz
Taşımacılığı,
Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
and maritime
transportation, warehouse and
storage
693.664
147.244
%
19,90
ENERJİ İŞ
(Enerji İşçileri Sendikası)
Taşımacılık
Transport
Sayı
Number
45.366
YENİ BES-İŞ
(Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
14
Üye
Member
LİMTER-İŞ
(Liman, Tersane, Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası)
111
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013 (continued)
İşkolu
Economic
activity
17
Sağlık ve
Sosyal
Hizmetler
Health and
social services
İşçi sayısı
Number of
worker
280.841
Sendikanın adı
Trade union’s name
18
1,99
DEV SAĞLIK-İŞ
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
1.213
0,43
630
0,22
14.591
1,89
OLEYİS
(Türkiye Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
7.890
1,02
TURKON-İŞ
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
6.938
0,90
0
0,00
SPOR-EMEK-SEN
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
11
0,00
DEV TURİZM-İŞ
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
18
0,00
342
0,04
20.945
11,07
1.906
1,01
GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet İşçileri Sendikası)
438
0,23
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
0
0,00
28
0,01
SPOR-SEN
(Spor Emekçileri Sendikası)
FUTBOL-SEN
(Futbol Çalışanları Sendikası)
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası)
19
Savunma ve
Güvenlik
Defence and
security
ÖZ-İŞ
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
189.217
GÜVENLİK-SEN
(Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
112
%
5.576
SIHHAT-İŞ
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
772.689
Sayı
Number
SAĞLIK-İŞ
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
TOLEYİS
(Türkiye Otel, Konaklama ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
Konaklama ve
Eğlence İşleri
Accommodation
and
entertainment
Üye
Member
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.15 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2013 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2013 (continued)
20
İşkolu
Economic
activity
Genel İşler
General affairs
İşçi sayısı
Number of
worker
748.069
Toplam / Total 11.628.806
Sendikanın adı
Trade union’s name
Üye
Member
Sayı
Number
%
BELEDİYE-İŞ
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
42.434
5,67
HİZMET-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
53.145
7,10
GENEL-İŞ
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
43.652
5,84
KONUT-İŞ
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
166
0,02
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri)
4
0,00
1.032.166
8,88
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 1. maddesi hükmüne göre yönetim kurulu kararı ile
faaliyet gösterecekleri işkolunu Bakanlığa bildirmeyen sendikalara yer verilmemiştir.
113
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.16. İşkollarına ve konfederasyonlara göre sendika sayıları
İşkolu no.
Nu.of ec.ac.
Number of trade unions by economic activity and confederations
İşkolu
Economic activity
İşçi sendikaları (*)
İşveren sendikaları (**)
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
7
6
5
5
0
0
0
0
3
3
4
4
0
0
0
0
2
Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık
Agriculture and forestry, hunting and fishing
Madencilik / Mining
3
Petrol, kimya ve lastik / Petroleum, chemicals and rubber
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gıda sanayi / Food industry
3
3
3
3
8
8
8
8
5
Şeker / Sugar
6
Dokuma / Textile
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
10
10
10
3
3
3
3
Deri / Leather
2
1
1
1
1
1
1
1
Ağaç / Wood
3
2
3
3
1
1
1
1
9
Kağıt / Paper
3
3
3
3
1
1
1
1
10
Basın ve yayın / Printing and publishing
2
2
2
2
0
0
0
0
11
Banka ve sigorta / Banking and insurance
5
5
5
5
0
0
0
0
12
Çimento,toprak ve cam / Cement, clay and glass
4
4
4
4
4
4
4
4
13
Metal / Metal
8
9
8
8
3
3
3
3
14
Gemi / Ship building
2
2
2
2
0
0
0
0
15
İnşaat / Constructıon
4
4
3
3
5
5
5
5
16
4
4
4
4
0
0
0
0
6
8
8
8
2
2
2
2
18
Enerji / Energy
Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
Commerce, office, education and arts
Kara taşımacılığı / Highway transport
4
4
4
4
3
2
2
2
19
Demiryolu taşımacılığı / Railway transport
1
1
1
1
0
0
0
0
20
Deniz taşımacılığı / Sea transport
1
1
1
1
1
1
1
1
21
Hava taşımacılığı / Air transport
1
1
1
1
0
0
0
0
22
Ardiye ve antrepoculuk / Storage and warehousing
2
2
1
1
0
0
0
0
23
Haberleşme / Communication
2
2
2
2
0
0
0
0
24
Sağlık / Health
3
3
3
3
2
2
2
2
25
Konaklama ve eğlence yerleri / Accommodation and entertainment
5
7
7
7
2
2
2
2
26
Milli savunma / National defence
1
1
1
1
0
0
0
0
27
Gazetecilik / Journalism
2
2
3
3
1
1
1
1
28
Genel işler / General services
6
8
9
9
4
4
4
4
100
103
103
103
48
47
47
47
17
Toplam / Total
(*) 2821 sayılı Sendikalar Kanuna göre kurulmuş olup; üyesi kalmamış, acze düşmüş, kapanma işlemleri sonuçlanmamış ve yasal sendika üyeliği
devam edenler dahil, toplam sendika sayılarıdır.
It is the total union number, including the ones which are founded according to the Law on unions numbered 2821 and have no member anymore, fallen into
insolvency whose closure process is not finalized yet and the legal union membership of which continue.
(**) 2821 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre; birden fazla işkolunda faaliyet gösterebilen 2 Kamu işveren sendikası (Kamu-İş ve TÜHİS) sadece
toplama ilave edilmiştir.
Two public employers’ associations (Kamu-İş and TÜHİS) which may operate in more than one economic activity under article 3 of Act No. 2821, respecting
trades unions are shown onli in total.
114
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.16.1. İşkollarına ve konfederasyonlara göre sendika sayıları
İşkolu no.
Nu.of ec.ac.
Number of trade unions by economic activity and confederations
İşkolu
Economic activity
İşçi sendikaları (*) İşveren sendikaları (**)
2013
2013
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries, agriculture and forestry
5
0
2
Gıda Sanayii / Food industry
6
9
3
Madencilik ve Taş Ocakları / Mining and stone quarries
4
0
4
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
5
4
5
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
11
4
6
Ağaç ve Kağıt / Wood and paper
8
2
7
İletişim / Communication
2
0
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
3
1
9
Banka, Finans ve Sigorta / Banking, finance and insurance
6
0
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
12
2
11
Çimento, Toprak ve Cam / Cement, clay and glass
5
4
12
Metal / Metal
9
3
13
İnşaat / Construction
3
5
14
Enerji / Energy
6
1
15
Taşımacılık / Transport
6
3
16
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk /
Shipbuilding and maritime transportation,warehouse and storage
6
1
17
Sağlık ve Sosyal Hizmetler / Health and social services
4
3
18
Konaklama ve Eğlence İşleri / Accommodation and entertainment
8
2
19
Savunma ve Güvenlik / Defence and security
5
0
20
Genel İşler / General affairs
7
4
121
50
Toplam / Total
(*) 2821 sayılı Sendikalar Kanuna göre kurulmuş olup; üyesi kalmamış, acze düşmüş, kapanma işlemleri sonuçlanmamış ve yasal
sendika üyeliği devam edenler dahil, toplam sendika sayılarıdır.
It is the total union number, including the ones which are founded according to the Law on unions numbered 2821 and have no member anymore,
fallen into insolvency whose closure process is not finalized yet and the legal union membership of which continue.
(**) 2821 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre; birden fazla işkolunda faaliyet gösterebilen 2 Kamu işveren sendikası (Kamu-İş ve
TÜHİS) sadece toplama ilave edilmiştir.
Two public employers’ associations (Kamu-İş and TÜHİS) which may operate in more than one economic activity under article 3 of Act No. 2821,
respecting trades unions are shown onli in total.
115
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.17. İşkolları ve cinsiyete göre işçi sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2013
İşkolu no.
Nu. of ec.act.
Distribution of the officials in charge at the mondatory bodies of the workers’ trade unions by sectors
and sex, 2013
İşkolu
Economic activity
Başkan
Chairman
Yönetim kurulu
Managing committee
Denetim kurulu
Supervisory committee
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Erkek Kadın Toplam
Male Female Total
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries, agriculture and forestry
5
0
5
25
1
26
11
4
15
13
2
15
2
Gıda Sanayii / Food industry
6
0
6
26
0
26
14
1
15
13
4
17
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
4
0
4
22
0
22
12
0
12
14
0
14
4
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
5
0
5
21
1
22
15
0
15
13
2
15
5
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
11
0
11
37
1
38
19
2
21
19
3
22
6
Ağaç ve Kağıt / Wood and paper
7
1
8
23
2
25
21
0
21
23
0
23
7
İletişim / Communication
2
0
2
6
2
8
5
1
6
8
0
8
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
3
0
3
15
2
17
9
3
12
10
2
12
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
6
0
6
30
8
38
16
2
18
14
12
26
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
12
0
12
50
12
62
24
8
32
32
5
37
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
4
1
5
21
1
22
16
1
17
15
2
17
12
Metal / Metal
8
1
9
41
1
42
24
3
27
30
1
31
13
İnşaat / Construction
3
0
3
16
0
16
8
1
9
10
1
11
14
Enerji / Energy
6
0
6
30
0
30
18
0
18
20
0
20
15
Taşımacılık / Transport
5
1
6
31
4
35
20
0
20
18
2
20
16
Gemi Yapımı ve Deniz Taş., Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime transportation,
warehouse and storage
6
0
6
23
0
23
17
1
18
20
0
20
17
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
3
1
4
13
3
16
10
2
12
14
0
14
18
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
8
0
8
33
1
34
18
3
21
22
3
25
19
Savunma ve Güvenlik / Defence and security
5
0
5
22
0
22
12
0
12
14
0
14
20
Genel İşler / General affairs
7
0
7
27
0
27
12
3
15
14
3
17
116
5
121 512
39
551 301
35
336 336
42
378
Toplam - Total
116
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.18. İşkolları ve cinsiyete göre işveren sendikalarının zorunlu organlarında görev
alanlar, 2013
İşkolu no.
Nu. of ec.act.
Distribution of the officials in charge at the mondatory bodies of the employers’ associations by
sectors and Sex, 2013
İşkolu
Economic activity
Başkan
Chairman
Yönetim kurulu
Managing committee
Denetim kurulu
Supervisory committee
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Erkek Kadın Toplam
Male Female Total
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries, agriculture and forestry
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Gıda Sanayii / Food industry
8
0
8
53
0
53
24
0
24
28
0
28
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
4
0
4
32
1
33
11
1
12
13
0
13
5
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
4
0
4
27
1
28
12
0
12
11
1
12
6
Ağaç ve Kağıt / Wood and paper
2
0
2
10
2
12
3
0
3
2
1
3
7
İletişim / Communication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
1
0
1
4
1
5
3
0
3
2
1
3
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
1
1
2
7
3
10
5
1
6
6
0
6
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
4
0
4
24
0
24
10
2
12
12
0
12
12
Metal / Metal
3
0
3
15
0
15
8
1
9
11
0
11
13
İnşaat / Construction
4
0
4
20
0
20
9
0
9
9
0
9
14
Enerji / Energy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Taşımacılık / Transport
2
0
2
14
0
14
6
0
6
8
0
8
16
Gemi Yapımı ve Deniz Taş., Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime transportation,
warehouse and storage
1
0
1
7
0
7
3
0
3
3
0
3
17
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
1
1
2
13
3
16
5
1
6
7
1
8
18
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
19
Savunma ve Güvenlik / Defence and security
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Genel İşler / General affairs
3
0
3
23
0
23
8
1
9
6
0
6
KAMU-İŞ(*)
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
TÜHİS(*)
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
41
2
43 264
11
275 116
7
123 127
4
131
Toplam - Total
(*) Kamu işveren sendikaları. Public sector employers’ organisation.
117
118
1
1
1
1
4
HAK-İŞ
TÜRK-İŞ
TİSK
Toplam - Total
Erkek
Male
DİSK
Konfederasyon
Confederation
0
0
0
0
0
Kadın
Female
Başkan
Chairman
4
1
1
1
1
Toplam
Total
43
26
5
6
6
Erkek
Male
2
1
0
0
1
Kadın
Female
45
27
5
6
7
Toplam
Total
Yönetim kurulu
Managing committee
10
1
3
3
3
Erkek
Male
0
0
0
0
0
Kadın
Female
10
1
3
3
3
Toplam
Total
Denetim kurulu
Supervisory committee
Officials appointed to the statutory organs of workers’ and employers’ confederations by Sex, 2013
17
4
4
5
4
Erkek
Male
1
0
1
0
0
Kadın
Female
18
4
5
5
4
Toplam
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
3.19. Cinsiyete göre işçi ve işveren konfederasyonlarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2013
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
877,50
1.071,00
1.134,00
18,90
19,65
20,70
21,60
22,65
23,85
25,35
26,85
27,97
29,25
35,70
37,80
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.07.2011
01.01.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.07.2014
01.07.2014
839,10
805,50
760,50
715,50
679,50
648,00
621,00
589,50
567,00
540,60
18,02
01.07.2008
515,40
Aylık brüt
Monthly gross
17,18
Günlük brüt
Daily gross
01.01.2008
Tespit tarihleri
Fixing date
Daily and monthly minumum wages by years
13,83
14,43
15,21
15,74
16,64
17,29
18,21
19,05
20,36
21,44
22,44
23,36
28,20
29,70
4,9
4,9
4,9
4,0
5,3
4,3
4,9
5,3
6,3
5,9
4,2
4,6
22,1
5,9
Günlük net
Daily net
16 yaşını doldurmayanlar
Under 16 years old
Brüt artış oranı
Gross rate of increase
3.20. Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler
891,03
846,00
700,73
673,28
643,14
610,93
571,97
546,20
518,58
499,25
472,32
456,21
432,97
414,92
Aylık net
Monthly net
5,3
20,7
4,1
4,7
5,3
6,8
4,7
5,3
3,9
5,7
3,5
5,4
4,4
17,8
Net artış oranı
Net rate of increase
(TL)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
119
120
20,28
21,29
22,20
23,10
24,30
25,35
26,55
27,90
29,55
31,35
32,62
34,05
35,70
37,80
01.07.2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.07.2011
01.01.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
Günlük brüt
Daily gross
01.01.2008
Tespit tarihleri
Fixing date
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
Aylık brüt
Monthly gross
Daily and monthly minumum wages by years
16,05
16,78
17,57
18,22
19,22
19,97
20,99
21,96
23,37
24,66
25,77
26,79
28,20
29,70
4,0
5,0
4,3
4,1
5,2
4,3
4,7
5,1
5,9
6,1
4,1
4,4
4,8
5,9
Günlük net
Daily net
16 yaşını dolduranlar
16 years old and over
Brüt artış oranı
Gross rate of increase
3.21. Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler
891,03
846,00
803,68
773,01
739,79
701,13
658,95
629,96
599,12
576,57
546,48
527,13
503,26
481,55
Aylık net
Monthly net
5,3
5,3
4,0
4,5
5,5
6,4
4,6
5,1
3,9
5,5
3,7
4,7
4,5
14,9
Net artış oranı
Net rate of increase
(TL)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
16 yaşını doldurmayanlar
Under 16 years old
503,26
546,48
587,85
639,62
720,46
788,35
868,52
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.102,50
1.000,05
913,50
810,00
744,75
693,00
638,70
1.290,09
1.165,06
1.064,23
984,15
904,88
842,00
776,02
868,52
687,01
627,04
554,79
508,92
472,32
432,97
1.102,50
858,30
783,00
691,50
634,50
589,50
540,60
1.290,09
999,92
912,20
854,40
811,17
754,02
692,64
Net asgari ücret
Brüt asgari ücret
İşverene maliyet
Net asgari ücret
Brüt asgari ücret
İşverene maliyet
Net minimum wage Gross minimum wage Cost to the employer Net minimum wage Gross minimum wage Cost to the employer
2008
Yıllar
Years
16 yaşını dolduranlar
16 years old and over
Net and gross minimum wage by years and the cost of minimum wage to the employer
3.22. Yıllara göre ortalama net, brüt asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
121
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.23. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.01.2013-30.06.2013)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.01.2013-30.06.2013)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi %15
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi %15 (**)
Damga Vergisi %07,59
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
978,60
137,00
9,79
73,40
51,37
7,43
205,59
773,01
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk Primi %14.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
978,60
141,90
19,57
1.140,07
KAPICILAR İÇİN
Asgari Ücretin Net Hesabı (TL/AY)
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV.
Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
978,60
137,00
9,79
146,79
831,81
Asgari Ücret
Sgk Primi %14
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk İşveren Primi %14.5 (***)
İşveren işsizlik Sigorta Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
978,60
141,90
19,57
1.140,07
Not: 5083 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruşun
üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*): 25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun madde 39: 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. SGK Prime Esas Kazanç Alt Sınırı :16 yaşından büyükler ve küçükler için:978,60 (TL/AY)
“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî
ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.”
(**): Gelir vergisi hesaplanırken; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işçinin bekar ve çocuksuz olduğu durumdaki asgari
geçim indirimi uygulanmıştır.
(***): 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 Sayılı Kanun madde 24:5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
ı) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden
tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
122
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
3.24. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2013-31.12.2013)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.07.2013-31.12.2013)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi %15
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi %15 (**)
Damga Vergisi %07,59
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
1.021,50
143,01
10,22
73,40
56,84
7,75
217,82
803,68
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk Primi %15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
1.021,50
158,33
20,43
1.200,26
KAPICILAR İÇİN
Asgari Ücretin Net Hesabı (TL/AY)
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV.
Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
1.021,50
143,01
10,22
153,23
868,28
Asgari Ücret
Sgk Primi %14
İşsizlik Sigortası Fonu %2
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk İşveren Primi %15.5 (***)
İşveren işsizlik Sigorta Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
1.021,50
158,33
20,43
1.200,26
Not: 5083 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruşun
üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*): 25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun madde 39: 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. SGK Prime Esas Kazanç Alt Sınırı :16 yaşından büyükler ve küçükler için:978,60 (TL/AY)
“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî
ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.”
(**): Gelir vergisi hesaplanırken; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işçinin bekar ve çocuksuz olduğu durumdaki asgari
geçim indirimi uygulanmıştır.
(***): 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 Sayılı Kanun madde 24:5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
ı) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden
tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
123
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.25. Kıdem tazminatı tavan miktarı
The amount of severance pay ceiling
Yürürlük tarihleri
Validity dates
Miktar (TL/Yıl)
TL / Year
01.01.2008 - 30.06.2008
2.087,92
01.07.2008 - 31.12.2008
2.173,19
01.01.2009 - 30.06.2009
2.260,05
01.07.2009 - 31.12.2009
2.365,16
01.01.2010 - 30.06.2010
2.427,04
01.07.2010 - 31.12.2010
2.517,01
01.01.2011 - 30.06.2011
2.623,23
01.07.2011 - 31.12.2011
2.731,85
01.01.2012 - 30.06.2012
2.917,27
01.07.2012 - 31.12.2012
3.033,98
01.01.2013 - 30.06.2013
3.129,25
01.07.2013 - 31.12.2013
3.254,44
01.01.2014 - 30.06.2014
3.438,22
01.07.2014 - 31.12.2014
3.438,22
3.25. Yıllık ortalama kıdem tazminatı tavanı değişim oranı (%)
The average annual change of severance pay ceiling
124
81
295
22
92
57
2.108
2.887
5
36
623
488
104
71
9
65
144
738
107
152
155
9.684
10.903
21
135
1.222
896
210
175
30
286
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Adana
13,3
19,6
20,2
25,1
22,1
24,8
17,1
14,7
16,8
21,8
22,7
28,3
13,8
19,1
28,2
23,8
98
12
66
78
477
565
43
7
2.213
1.625
56
59
24
320
58
898
20,08
26,09
18,75
18,84
21,63
22,47
20,38
20,59
12,88
16,78
22,31
18,15
15,00
20,73
20,21
18,24
%
sayı
sayı
%
Kıdem tazminatı
Severance Pay
İhbar tazminatı
Payment in lieu
of notice
1.172
Şikayet
başvuru
sayısı (*)
Application
numbers
1.930
İl
Province
176
13
125
93
418
595
91
10
5.431
3.432
68
91
59
414
83
1.058
sayı
36,07
28,26
35,51
22,46
18,96
23,67
43,13
29,41
31,61
35,44
27,09
28,00
36,88
26,81
28,92
21,50
%
Aylık ücret
Monthly wage
%
5,63
6,64
5,88
6,78
7,58
9,16
38
1
35
7,79
2,17
9,94
44 10,63
245 11,11
320 12,73
14
2
1.165
734
23
38 11,69
9
163 10,56
35 12,20
508 10,32
sayı
Yıllık izin ücreti
Annual leave
with pay
%
6,97
7,97
7,38
6,16
8,82
7,67
31
6,35
7 15,22
27
47 11,35
248 11,25
265 10,54
13
3
3.395 19,76
984 10,16
20
24
16 10,00
211 13,67
20
563 11,44
sayı
Fazla çalışma
Overtime
5
1
8
12
125
63
8
1
487
231
12
9
0
65
3
179
sayı
1,02
2,17
2,27
2,90
5,67
2,51
3,79
2,94
2,83
2,39
4,78
2,77
0,00
4,21
1,05
3,64
%
Hafta tatili
ücreti
Weekend wage
Şikayet konuları- Complaint issues
1
0
8
11
98
77
5
0
599
225
9
12
4
72
4
244
sayı
0,20
0,00
2,27
2,66
4,44
3,06
2,37
0,00
3,49
2,32
3,59
3,69
2,50
4,66
1,39
4,96
%
Resmi tatil
ücreti
General Offical
Holiday Pay
7
3
0
14
66
6
0
0
0
34
3
0
2
4
0
28
sayı
1,43
6,52
0,00
3,38
2,99
0,24
0,00
0,00
0,00
0,35
1,20
0,00
1,25
0,26
0,00
0,57
%
Sigortasızlık
Uninsured
0,00
1,05
5,53
%
5,83
3,21
1,20
0,00
0,00
3,41
2,66
1,81
0,00
0,47
67 13,73
0
12
11
40
0
1
6 17,65
1.002
311
3
0
24 15,00
0
3
272
sayı
Diğer
Other
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2013
488
46
352
414
2.205
2.514
211
34
17.179
9.684
251
325
160
1.544
287
4.922
Toplam
Total
3.26 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları, 2013
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
125
126
6
27
108
133
581
223
61
44
266
209
263
230
460
196
367
355
4.256
177
87
281
334
2.116
567
215
224
299
434
479
493
627
284
586
1.148
7.720
280
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
31,1
24,5
21,6
24,2
19,2
18,1
21,3
22,7
20,2
25,1
12,4
22,7
17,4
27,5
17,2
21,0
14,7
7,6
138
4.069
247
384
199
432
188
221
190
169
42
74
223
517
140
133
31
6
24,25
23,43
15,01
25,35
19,53
17,01
17,41
19,07
18,34
15,94
11,86
27,51
17,38
24,43
18,11
25,88
16,85
7,59
%
sayı
sayı
%
Kıdem tazminatı
Severance Pay
İhbar tazminatı
Payment in lieu
of notice
56
Şikayet
başvuru
sayısı (*)
Application
numbers
Bingöl
İl
Province
148
2.208
780
193
211
122
310
339
288
356
111
109
350
604
200
135
49
49
sayı
26,01
12,71
47,39
12,74
20,71
4,80
28,70
29,25
27,80
33,58
31,36
40,52
27,28
28,54
25,87
26,26
26,63
62,03
%
Aylık ücret
Monthly wage
9,14
7,07
8,86
%
8,49
4,24
7,81
7,69
5,95
36
6,33
1.823 10,50
98
255 16,83
109 10,70
386 15,20
83
151 13,03
123 11,87
90
15
21
142 11,07
276 13,04
108 13,97
47
13
7
sayı
Yıllık izin ücreti
Annual leave
with pay
6,33
%
1,12
9,43
4,16
9,07
8,32
7,79
5,79
2,01
34
5,98
1.780 10,25
137
118
59
51
148 13,70
120 10,35
94
130 12,26
80 22,60
3
121
88
97 12,55
59 11,48
21 11,41
5
sayı
Fazla çalışma
Overtime
3,89
1,55
4,83
0,66
2,82
0,37
5,14
1,09
4,01
2,72
7,61
2,53
%
8
462
5
91
40
1,41
2,66
0,30
6,01
3,93
353 13,90
42
18
50
7
10
1
66
23
31
14
14
2
sayı
Hafta tatili
ücreti
Weekend wage
Şikayet konuları- Complaint issues
2,69
2,50
7,82
1,89
2,82
0,00
4,44
0,95
5,17
1,56
7,07
1,27
%
4
561
2
91
27
0,70
3,23
0,12
6,01
2,65
358 14,09
29
29
81
20
10
0
57
20
40
8
13
1
sayı
Resmi tatil
ücreti
General Offical
Holiday Pay
0,83
0,09
0,10
0,09
1,98
0,00
4,91
0,33
0,26
0,39
2,72
3,80
%
9
1.051
0
0
3
1,58
6,05
0,00
0,00
0,29
356 14,02
9
1
1
1
7
0
63
7
2
2
5
3
sayı
Sigortasızlık
Uninsured
0,87
3,80
1,47
0,00
1,98
9,89
0,00
2,96
0,00
2,85
1,56
5,98
0,00
%
15
1.159
22
16
2,64
6,67
1,34
1,06
175 17,17
22
41
17
0
21
35
0
38
0
22
8
11
0
sayı
Diğer
Other
569
17.369
1.646
1.515
1.019
2.540
1.080
1.159
1.036
1.060
354
269
1.283
2.116
773
514
184
79
Toplam
Total
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2013 (continued)
3.26. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları,
2013 (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
49
1
168
25
49
131
14
446
63
205
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
15
93
1.631
103
42
341
2.938
169
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
86
103
147
Karaman
236
122
295
Karabük
Kırklareli
282
606
Kahramanmaraş
19,0
25,1
22,6
15,6
18,1
28,5
22,7
22,0
24,4
1.943
7.387
İzmir
104
61
1.325
96
12
83
83
252
1.697
21,4 11.190
24.382 11.822
84
27
129
5
41
İstanbul
11,2
19,5
31,3
6,7
15,6
157
24
111
8
96
sayı
23,01
14,88
18,33
16,05
14,46
22,99
15,43
19,67
21,29
136
134
1.663
164
19
77
160
298
2.541
30,09
32,68
23,01
27,42
22,89
21,33
29,74
23,26
31,87
28,52
35,93
18,75
20,71
53,33
30,48
%
Aylık ücret
Monthly wage
20,30 15.722
19,22
21,09
24,07
33,33
13,02
%
sayı
sayı
%
Kıdem tazminatı
Severance Pay
İhbar tazminatı
Payment in lieu
of notice
Şikayet
başvuru
sayısı (*)
Application
numbers
İl
Province
57
30
835
64
9
47
44
116
798
5.614
31
29
53
0
31
sayı
12,61
7,32
11,55
10,70
10,84
13,02
8,18
9,06
10,01
10,18
7,09
22,66
9,89
0,00
9,84
%
Yıllık izin ücreti
Annual leave
with pay
39
45
845
75
6
21
66
134
433
5.523
58
6
43
0
34
sayı
8,63
10,98
11,69
12,54
7,23
5,82
12,27
10,46
5,43
10,02
13,27
4,69
8,02
0,00
10,79
%
Fazla çalışma
Overtime
3,05
1,67
2,26
1,92
1,80
3,89
3,91
1,12
0,00
7,30
%
16
5
178
17
3,54
1,22
2,46
2,84
9 10,84
11
9
29
153
993
17
5
6
0
23
sayı
Hafta tatili
ücreti
Weekend wage
Şikayet konuları- Complaint issues
10
2
344
16
6
8
9
37
231
1.649
34
3
12
0
10
sayı
2,21
0,49
4,76
2,68
7,23
2,22
1,67
2,89
2,90
2,99
7,78
2,34
2,24
0,00
3,17
%
Resmi tatil
ücreti
General Offical
Holiday Pay
1
23
2
12
0
11
3
22
15
620
7
0
2
1
0
sayı
0,22
5,61
0,03
2,01
0,00
3,05
0,56
1,72
0,19
1,12
1,60
0,00
0,37
6,67
0,00
%
Sigortasızlık
Uninsured
3
7
405
61
7
0
42
111
161
1.996
0
9
12
0
31
sayı
8,43
0,00
7,81
8,67
2,02
3,62
0,00
7,03
2,24
0,00
9,84
%
0,66
1,71
5,60
10,20
Diğer
Other
452
410
7.228
598
83
361
538
1.281
7.972
55.129
437
128
536
15
315
Toplam
Total
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2013 (continued)
3.26. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları,
2013 (devam)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
127
128
17
686
1.191
243
743
276
237
494
612
8
77
277
154
105
111
392
697
8
89
1.897
2.505
424
1.319
1.204
237
1.349
2.001
36
178
553
455
392
210
1.086
1.177
66
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
39
9,2
26,0
18,3
28,2
26,9
17,8
29,7
37,4
13,8
14,5
19,7
38,7
17,3
24,8
26,8
33,0
27,8
19,1
19,0
9
629
347
120
85
167
214
61
4
550
449
0
428
707
112
930
511
11
29
10,34
23,50
16,24
30,46
21,74
19,28
22,94
29,61
6,90
13,01
17,87
0,00
26,77
23,65
12,36
25,74
20,67
12,36
14,15
%
sayı
sayı
%
Kıdem tazminatı
Severance Pay
İhbar tazminatı
Payment in lieu
of notice
88
Şikayet
başvuru
sayısı (*)
Application
numbers
Kırşehir
İl
Province
40
453
723
64
127
272
198
34
19
1.681
865
129
338
748
299
818
828
37
62
sayı
45,98
16,92
33,83
16,24
32,48
31,41
21,22
16,50
32,76
39,78
34,42
21,04
21,14
25,02
33,00
22,64
33,50
41,57
30,24
%
Aylık ücret
Monthly wage
3
343
244
29
31
68
145
11
0
275
271
0
140
362
137
435
220
2
19
sayı
3,45
12,81
11,42
7,36
7,93
7,85
15,54
5,34
0,00
6,51
10,78
0,00
8,76
12,11
15,12
12,04
8,90
2,25
9,27
%
Yıllık izin ücreti
Annual leave
with pay
10
287
277
31
28
122
10
7
13
591
227
88
215
164
66
148
165
10
25
sayı
11,49
10,72
12,96
7,87
7,16
14,09
1,07
3,40
22,41
13,98
9,03
14,36
13,45
5,48
7,28
4,10
6,67
11,24
12,20
%
Fazla çalışma
Overtime
1
71
22
15
6
31
31
4
1
176
53
58
40
89
31
51
1
1
13
sayı
1,15
2,65
1,03
3,81
1,53
3,58
3,32
1,94
1,72
4,16
2,11
9,46
2,50
2,98
3,42
1,41
0,04
1,12
6,34
%
Hafta tatili
ücreti
Weekend wage
Şikayet konuları- Complaint issues
2,63
2,31
1,99
0,83
0,53
2,25
5,37
%
2
165
42
13
6
24
28
3
1
176
70
2,30
6,16
1,97
3,30
1,53
2,77
3,00
1,46
1,72
4,16
2,79
96 15,66
42
69
18
30
13
2
11
sayı
Resmi tatil
ücreti
General Offical
Holiday Pay
2
0
4
0
0
4
25
4
0
53
69
0
25
46
0
0
0
0
4
sayı
2,30
0,00
0,19
0,00
0,00
0,46
2,68
1,94
0,00
1,25
2,75
0,00
1,56
1,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1,95
%
Sigortasızlık
Uninsured
12
32
86
11
3
24
5
5
12
112
15
5
95
62
0
10
48
9
3
sayı
1,46
%
13,79
1,20
4,02
2,79
0,77
2,77
0,54
2,43
20,69
2,65
0,60
0,82
5,94
2,07
0,00
0,28
1,94
10,11
Diğer
Other
87
2.677
2.137
394
391
866
933
206
58
4.226
2.513
613
1.599
2.990
906
3.613
2.472
89
205
Toplam
Total
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2013 (continued)
3.26. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları,
2013 (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
82
11
626
41
487
1
39
52
251
26
153
159
27
1.594
191
1.149
3
259
124
549
129
774
Şanlıurfa
Şırnak
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
183
28
216
45
20
0
473
49
665
11
66
211
41
21,9 36.562
19,9
12,5
20,5
16,7
9,4
33,3
25,8
15,7
21,8
23,9
21,1
27,1
20,3
283
77
381
70
150
2
401
135
964
15
129
215
46
19,5 50.632
23,83
13,46
17,63
14,42
4,84
0,00
25,07
18,77
23,11
23,91
17,01
21,31
23,84
sayı
%
3,83
9,07
8,70
8,25
7,37
4,36
0,00
3,37
%
0,00
9,06
4,98
7,64
2,17
8,65
42
10,5
5,47
22 10,58
124 10,12
27
103 24,94
0
171
13
220
1
56 14,43
103 10,40
20 11,63
sayı
Fazla çalışma
Overtime
9,9 19.733
93 12,11
7
129 10,53
23
18
0
212 11,23
10
261
4
32
111 11,21
21 12,21
sayı
Yıllık izin ücreti
Annual leave
with pay
27,0 18.571
36,85
37,02
31,10
22,44
36,32
66,67
21,25
51,72
33,50
32,61
33,25
21,72
26,74
%
Aylık ücret
Monthly wage
(*)Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılan başvurularda birden fazla işçi şikayeti söz konusudur.
(*)There is more than one employee complaints on the applications that are made to Provincial Directorates of ISKUR.
Toplam / Total
Tokat
101.067 41.008
268
316
Sivas
Tekirdağ
35
%
sayı
sayı
%
Kıdem tazminatı
Severance Pay
İhbar tazminatı
Payment in lieu
of notice
107
Şikayet
başvuru
sayısı (*)
Application
numbers
Sinop
İl
Province
4.816
4
3
34
20
30
0
45
0
39
0
0
27
2
sayı
2,6
0,52
1,44
2,78
6,41
7,26
0,00
2,38
0,00
1,36
0,00
0,00
2,73
1,16
%
Hafta tatili
ücreti
Weekend wage
Şikayet konuları- Complaint issues
6.098
0
2
13
18
18
0
41
2
33
1
12
54
2
sayı
3,3
0,00
0,96
1,06
5,77
4,36
0,00
2,17
0,77
1,15
2,17
3,09
5,45
1,16
%
Resmi tatil
ücreti
General Offical
Holiday Pay
2.741
10
4
58
12
0
0
6
0
3
0
2
1
3
sayı
1,5
1,30
1,92
4,73
3,85
0,00
0,00
0,32
0,00
0,10
0,00
0,52
0,10
1,74
%
Sigortasızlık
Uninsured
8,47
0,00
2,70
4,21
2,33
6,52
2,32
0,00
1,16
%
1,55
7.029
0
3,8
0,00
39 18,75
19
45 14,42
35
0
51
11
67
3
9
0
2
sayı
Diğer
Other
187.190
768
208
1.225
312
413
3
1.887
261
2.878
46
388
990
172
Toplam
Total
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2013 (continued)
3.26. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları,
2013 (devam)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
129
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3.26. Sonuçlandırılan işçi şikayet başvurularının şikayet konularına göre dağılımı, 2013
Distribution of concluded investigation of worker applications according to complaint issues, 2013
130
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Kamu
Görevlileri
Civil
Servants
131
Kamu Görevlileri
Civil Servants
İçindekiler
Açıklama
Grafik
4.6 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri,
sendikalı üye sayısı ve sendikalaşma oranı,
2013
4.8 Yıllara göre sendikalaşma oranları,
2008-2013
Tablo
4.1 Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler, 2013
IV.dönem
Sayfa
Page
135
142
151
136
Contents
Explanation
Graph
4.6 Number of civil servants with number of
unionized civil servants and unionization rate
by economic activity, 2013
4.8 Unionization rate by years, 2008-2013
Table
4.1 Data on public sector employment, fourth
quarter of 2013
4.2 Yıllara göre konfederasyonlara bağlı sendika
ve üye sayıları, 2009-2013
137 4.2 Members of trade unions by confederations,
2008-2013
4.3 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu
görevlileri sendikalarının üye sayısı, 2012-2013
138 4.3 Member of civil servant union by economic
activity and sex, 2012-2013
4.4 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu
görevlileri sayısı, 2012-2013
139 4.4 Civil servant by economic activity and sex,
2012-2013
4.5 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri
sendikaları ve üye sayıları, 2012-2013
140 4.5 Civil servants and union members by
economic activity, 2012-2013
4.6 Hizmet kollarına ve cinsiyete göre kamu
görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013
141 4.6 Civil servants and union members by
economic activity and sex, 2013
4.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları,
2013
143 4.7 Unionization statistics of civil servants, 2013
4.8 Yıllara göre kamu görevlileri ve üye sayıları,
2008-2013
151
4.8 Civil servants and union members by years,
2008-2013
4.9 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu
görevlileri sendikalarının zorunlu organlarında
görev alanlar, 2013
152 4.9 Distribution of the officials in charge at the
mandatory bodies of the civil servants trade
unions by economic activity and sex of 2013
4.10 Cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları
konfederasyonlarınının zorunlu organlarında
görev alanlar, 2013
153 4.10 Officials appointed to the statutory organs of
civil servants’ confederations by sex, 2013
133
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Açıklama
Explanation
Kamu görevlisi:4688 sayılı Kanun kapsamında yer Public servant: Refers to any public employee
alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında
other than those employed as workers in the public
istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan
institutions and organizations within the scope of law
kamu görevlisine denir.
no 4688.
İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,
Work place: Signifies a place where public services
are performed.
Sendika : Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal Trade union: Signifies any institution with artificial
ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek
personality formed by public servants for the protection
için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,
and improvement their common economic, social and
occupational rights and benefit.
Konfederasyon : Değişik hizmet kollarında 4688 sayılı Confederation: Signifies any superior institution
Kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın
with artificial personality in different service branches
bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst
composed of at least five trade unions established
kuruluşları,
subject to Law no 4688.
135
136
Bütçe türü
Type of budget
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
General budget administrations
Y.Ö.K., Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri
Higher education institutes
Özel bütçeli diğer idareler
Other special budget administrations
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Regulatory and supervisory agencies
Sosyal güvenlik kurumları
Social security institutions
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları
Revolving funds and caution funds
190 sayılı K.H.K kapsamında yer alan diğer idareleri
Other public institutions by decree law No:190
Toplam-Total
233 sayılı K.H.K. Kapsamında yer alan K.İ.T.ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
Treasury portfolio: SOEs covered by decree law No:233
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4)
Privatization portfolio
Kamu bankaları(5)
State banks
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6)
Public enterprises with special laws
Toplam-Total
İl özel idareleri
Special provincial administrations
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri
Municipalities
B.İ.T.ler (Belediye iktisadi teşekkülleri)
B.İ.T.(Municipality economic enterprises)
Toplam-Total
654
0
2.753
1.188
4.549
105.284
107.612
4.462
123.216
2.719.967
608
2.512
450
11.142
42.959
4.175
25.243
29.367
2.584.377
71.368
2.564
4.782
7.749
712
43.373
12.374
748
35.362
7.552
55.328
2.165
2.302
209.377
3.486
13.324
Sözleşmeli
personel (7)
Contracted
2.232.669
Kadrolu personel
Civil servant
133.082
343.932
11.445
101.415
20.222
109.379
1.367
40.006
8.146
59.860
101.471
1.498
7.957
123
0
34.929
2.552
54.412
Sürekli İşçi
Permanent workers
12.875
30.010
2.883
9.810
182
7.269
0
3.721
3.044
504
9.866
106
5.039
0
0
2.821
597
1.303
Geçici İşçi (8)
Temporary workers
İşçi-Workers
0
20.391
0
0
0
0
0
0
0
0
20.391
0
0
0
0
552
710
19.129
Geçici personel
Temporary staff
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
Diğer
Others
273.722
3.319.584
19.978
221.590
32.154
200.390
34.359
44.381
14.152
107.498
2.845.472
8.950
57.081
36.233
5.651
101.182
215.538
2.420.837
Toplam
Total
Kaynak-Source: TÜİK- TURKSTAT
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır. The numbers refer to actual (occupied) positions.
2- IV.Dönem: 31 Aralık itibariyledir. Fourth quarter refers to 31 of December
3- 1.Bölüm Maliye Bakanlığı, 2.Bölüm Hazine Müsteşarlığı, 3.Bölüm İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur. Section 1 is based on the Ministry of Finance data, Section 2 is based on Undersecretary of Treasury data and Section 3 is based on Ministry of Interior data.
4- Özelleştirme programında yer alan kuruluşlardan, sermayesinin %50’den fazlası devlete ait olanları kapsamaktadır. Covers the institutions whose more then half of their capital belongs to public, of those in privitization programme.
5- Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası’ndan oluşmaktadır. State Banks are Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank and Kalkınma Bankası.
6- Özel Kanunu bulunan kuruluşlar sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olan TRT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir. Public Enterprises that have a special law are TRT and TURKSAT whose capital belong to Treasury.
7- Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 10.007’dir. The number of contracted person in Section
1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants.The number of persons working on this type is 10.007 for fourth quarter.
8- Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir. The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health,
culture and sport in universities are shown in special budget.
Genel toplam-General total
Bölüm 3
Section 3
Bölüm 2
Section 2
Bölüm 1
Section 1
(3)
Data on public sector employment (1), fourth quarter of 2013 (2)
4.1 Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), 2013 IV.dönem (2)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Kamu Görevlileri
Civil Servants
4.2. Yıllara göre konfederasyonlara bağlı sendika ve üye sayıları
Members of trade unions by confederations
Konfederasyon / Confederation
TÜRKİYE KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
DESK
HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN
HAK-SEN
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
TÜM MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
Toplam Total
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
Sendika sayısı
Number of trade unions
Üye sayısı
Number of members
2009
2010
2011
2012
2013
11
11
11
11
11
375.990
369.600
394.497
418.991
444.935
11
11
11
11
11
224.413
219.195
232.083
240.304
237.180
11
11
11
11
11
376.355
392.171
515.378
650.328
707.652
11
11
11
11
11
4.976
3.628
3.627
3.078
3.020
0
6
7
9
8
0
2.881
4.146
4.577
4.699
2
2
0
0
11
8
0
0
8
9
9
10
10
2.967
3.060
3.499
4.016
4.072
5
5
6
7
7
20.731
21.731
26.422
33.477
40.041
0
0
0
0
4
0
0
0
0
8.047
18
24
31
41
42
11.629
11.088
15.450
20.890
18.375
77
90
97
111
115
1.017.072 1.023.362 1.195.102
1.375.661 1.468.021
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
2- Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
3- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
137
138
64,32 490.780
22.375
16.652
18.875
41.842
23.410
79.629
884.881
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
5
6
7
8
9
10
11
Toplam / Total
89,18
80.440
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
4
7.605
137.285
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
3
84,38
83,52
94,01
79,71
71,25
77,87
81,04
9.658
4.334
8.254
1.203
4.239
3.068
6.358
18.818
44,45 171.552
62,35 228.040
377.651
35.256
Kadın
Female
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
69,17
%
2
79.117
Erkek
Male
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Hizmet kolu
Economic activity
81.097
Erkek
Male
89.287
27.744
50.096
20.078
20.891
10.673
28.733
99.258
87.217
23.067
43.784
18.833
16.788
7.925
22.275
85.928
308.837 144.121
605.691 394.020
114.373
Toplam
Total
35,68 1.375.661 925.055
10,82
15,62
16,48
5,99
20,29
28,75
22,13
18,96
55,55
37,65
30,83
%
2012
Sendika üyesi kamu görevlisi sayısı
Number of unionized civil servants
1
Hizmet kolu no
Nu.of ec. act.
Member of civil servant union by economic activity and sex
4.3 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikalarının üye sayısı
37.671
Kadın
Female
12.434
4.238
9.339
1.278
4.450
3.389
6.444
20.558
63,01 542.966
87,52
84,48
82,42
93,65
79,05
70,05
77,56
80,69
43,67 185.921
60,50 257.244
68,28
%
99.651
27.305
53.123
20.111
21.238
11.314
28.719
106.486
330.042
651.264
118.768
Toplam
Total
36,99 1.468.021
12,48
15,52
17,58
6,35
20,95
29,95
22,44
19,31
56,33
39,50
31,72
%
2013
Sendika üyesi kamu görevlisi sayısı
Number of unionized civil servants
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Toplam / Total
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
Hizmet kolu
Economic activity
429.867 45,18
244.906 56,86
21.925 19,66
9.169 25,18
4.807 32,54
8.634 25,23
3.036 10,52
12.182 19,15
7.789 19,97
15.107 14,20
829.425 41,10
185.776 43,14
89.570 80,34
27.242 74,82
9.965 67,46
25.585 74,77
25.814 89,48
51.415 80,85
31.216 80,03
91.279 85,80
1.188.553 58,90
%
521.493 54,82
Kadın
Female
72.003 35,79
%
129.198 64,21
Erkek
Male
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil servants
2012
%
100.858 84,88
30.975 79,62
57.573 79,06
25.415 89,31
26.289 73,82
10.090 61,75
26.997 74,25
94.671 79,86
194.578 43,24
539.365 53,52
134.319 63,70
Erkek
Male
2013
%
893.508 41,86
17.973 15,12
7.930 20,38
15.249 20,94
3.043 10,69
9.324 26,18
6.250 38,25
9.365 25,75
23.875 20,14
255.460 56,76
468.500 46,48
76.539 36,30
Kadın
Female
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil servants
2.017.978 1.241.130 58,14
106.386
39.005
63.597
28.850
34.219
14.772
36.411
111.495
430.682
951.360
201.201
Toplam
Total
(*): 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hizmet kolu no
Nu.of ec. act.
Civil servant by economic activity and sex
4.4 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sayısı
2.134.638
118.831
38.905
72.822
28.458
35.613
16.340
36.362
118.546
450.038
1.007.865
210.858
Toplam
Total
Kamu Görevlileri
Civil Servants
139
140
Toplam / Total
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
Hizmet kolu
Economic activity
449.981
118.546
36.362
16.340
35.613
28.545
72.822
38.905
118.801
430.682
111.495
36.411
14.772
34.219
28.850
63.597
39.005
106.386
2.134.638
1.007.865
951.360
2.017.978
210.858
2013
201.201
2012
Toplam kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil servants
1.375.661
89.287
27.744
50.096
20.078
20.891
10.673
28.733
99.258
308.837
605.691
114.373
2012
1.468.021
99.651
27.305
53.123
20.125
21.238
11.314
28.719
106.486
330.058
651.234
118.768
2013
Sendika üyesi kamu görevlisi
sayısı
Number of unionized civil servants
(*): 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15.nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hizmet kolu no.
Nu. of ec. act.
Civil servants and union members by economic activity
4.5 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları
68,17
83,93
71,13
78,77
69,59
61,05
72,25
78,91
89,02
71,71
63,67
56,85
2012
68,77
83,88
70,18
72,95
70,50
59,64
69,24
78,98
89,83
73,35
64,62
56,33
2013
Sendikalaşma oranı
Unionization rate
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Toplam / Total
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
Hizmet kolu
Economic activity
85.928
22.275
7.925
16.788
18.833
43.784
23.067
87.217
118.546
36.362
16.340
35.613
28.458
72.822
38.905
118.831
23.875
9.365
6.250
9.324
3.043
15.249
7.930
17.973
94.671
26.997
10.090
26.289
25.415
57.573
30.975
100.858
925.055
144.121
450.038
255.460
194.578
893.508 2.134.638
394.020
468.500 1.007.865
539.365
1.241.130
81.097
Erkek
Male
210.858
Toplam
Total
76.539
Kadın
Female
99.651
27.305
53.123
20.111
21.238
11.314
28.719
106.486
330.042
651.264
118.768
Toplam
Total
542.966 1.468.021
12.434
4.238
9.339
1.278
4.450
3.389
6.444
20.558
185.921
257.244
37.671
Kadın
Female
Sendika üyesi kamu görevlisi
sayısı
Number of unionized civil servants
134.319
Erkek
Male
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil servants
(*): 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15.nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hizmet kolu no.
Nu. of ec. act.
Civil servants and union members by economic activity and sex, 2013
4.6 Hizmet kollarına ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013
43,34
73,40
59,29
60,12
66,18
47,14
48,50
61,26
72,48
32,02
39,09
38,46
Erkek
Male
25,44
10,46
10,89
12,82
4,49
12,50
20,74
17,72
17,34
41,31
25,52
17,87
Kadın
Female
68,77
83,86
70,18
72,95
70,67
59,64
69,24
78,98
89,83
73,34
64,62
56,33
Toplam
Total
Sendikalaşma oranı
Unionization rate
Kamu Görevlileri
Civil Servants
141
Number of civil servants with number of unionized civil servants and unionization rate by economic activity, 2013
4.6 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri, sendikalı üye sayısı ve sendikalaşma oranı, 2013
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
142
Kamu Görevlileri
Civil Servants
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
1
Hizmet kolu
Economic activity
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
Office Banking And Insurance
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
BES ( Büro Emekçileri Sendikası)
KESK
20.259
9,61
TÜRK BÜRO-SEN ( Türkiye Büro, Bankacılık ve
Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
44.649
21,17
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası)
MEMUR-SEN
48.112
22,82
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
1.300
0,62
BÜRO - İŞ (Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.226
0,58
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu
Sendikası)
BASK
516
0,24
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası)
BAĞIMSIZ
68
0,03
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis
Çalışanları Sendikası)
DESK
326
0,15
2.113
1,00
34
0,02
111
0,05
54
0,03
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu
BAĞIMSIZ
Çalışanları Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
2
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Education Instruction and Science
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
210.858
118.768
1.007.865
651.234
56,33
64,62
TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim
TÜRKİYE KAMU SEN
Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
225.250
22,35
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
KESK
124.380
12,34
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN
251.110
24,92
TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri
Sendikası)
BAĞIMSIZ
1.554
0,15
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
953
0,09
143
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve
BAĞIMSIZ
Bilim Hizmetleri Sendikası)
144
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
725
0,07
85
0,01
34.912
3,46
ATA - SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ
EĞİTİM - İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
TEÇ - SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
7.572
0,75
KUVAYI EĞİTİM SEN (Kuvayı Milliye Eğitim
Sendikası)
BAĞIMSIZ
26
0,00
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim
Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
831
0,08
AND-SEN (Anadolu Eğitim ÇalışanlarıBirliği
Sendikası)
BAĞIMSIZ
451
0,04
TÜM EĞİTİM- BİR SEN (Tüm Eğitimciler Birliği
Sendikası)
BAĞIMSIZ
64
0,01
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri Sendikası)
BAĞIMSIZ
133
0,01
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BAĞIMSIZ
409
0,04
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim
Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
527
0,05
BİLGEÇ-SEN (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ
130
0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının
Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ
128
0,01
MEÇ-SEN (Milli Eğitim ve Blim Hizmetleri Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ
34
0,00
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
BAĞIMSIZ
203
0,02
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim
Çalışanları Sendikası)
DESK
15
0,00
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve
Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
524
0,05
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim, Öğretim
ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
BASK
124
0,01
Kamu Görevlileri
Civil Servants
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
EĞİT BİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
3
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
154
0,02
SÖZ EĞİTİM -SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü
Sendikası)
BAĞIMSIZ
28
0,00
YENİ -SEN (Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ
100
0,01
EKSEN EĞİTİM - SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ
562
0,06
İLKE - Sen ( İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları
Dayanışma Sendikası)
BAĞIMSIZ
74
0,01
SAY - SEN (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ
44
0,00
YURT AY - SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar
Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
132
0,01
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and Social Services
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
449.981
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
330.058
73,35
TÜRK SAĞLIK-SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
91.966
20,44
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
KESK
39.627
8,81
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
Sendikası)
MEMUR-SEN
193.612
43,03
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal
Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
96
0,02
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
BASK
743
0,17
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
546
0,12
TÜM SAĞLIK - SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
556
0,12
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının
Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ
158
0,04
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Hizmet Sendikası)
BAĞIMSIZ
100
0,02
BİRLİK SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ
23
0,01
145
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
4
Hizmet kolu
Economic activity
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Sendikalaşma oranı
(%)
Üye sayısı
Number of
members
Unionization rate
(%)
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu
Çalışanlarının Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ
360
0,08
GENEL SAĞLIK-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet
Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
966
0,21
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık
Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
580
0,13
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
17
0,00
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları Sendikası)
DESK
389
0,09
8
0,00
TIP-SEN (Sağlık Çalışanlarını ve Haklarını Koruma ve
BAĞIMSIZ
Yükseltme Sendikası)
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü
Sendikası)
BAĞIMSIZ
25
0,00
SAĞLIK TEK -SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
55
AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve
Sosyal Hizmet ÇalışanlarıSendikası)
BAĞIMSIZ
231
0,05
Yerel Yönetim Hizmetleri
Municipal Services
TÜM BEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
146
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade
unions
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
118.546
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
106.486
89,83
31.099
26,23
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim
TÜRKİYE KAMU SEN
Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
16.001
13,50
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları
Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN
57.100
48,17
YEREL-İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu
İşverenleri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.595
1,35
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak
Sendikası)
HAK-SEN
372
0,31
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel
Yönetimler Çalışanları Sendikası)
BASK
153
0,13
BELBİR-SEN (Demokratik Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Birliği Sendikası)
DESK
105
0,09
TÜM YEREL MEMUR-SEN (Tüm Yerel Memurlar
Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
61
0,05
KESK
Kamu Görevlileri
Civil Servants
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
5
Hizmet kolu
Economic activity
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
Printing Publishing and Communication
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
36.362
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
28.719
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve
TÜRKİYE KAMU SEN
Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
6
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri
Sendikası)
KESK
BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim
Çalışanları Sen.)
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve
BASK
Basın -Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
78,98
11.258
30,96
3.799
10,45
13.003
35,76
620
1,71
HABER HAK - SEN (Basın Yayın ve İletişim
Çalışanları Sen.)
HAK-SEN
16
0,04
DEMOKRAT HABER - SEN (Türkiye Demokrat
Haberleşme Çalışanları Sendikası)
DESK
23
0,06
Kültür ve Sanat Hizmetleri
Culture and Art
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
16.340
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
11.314
69,24
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür ve
Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
2.618
16,02
KÜLTÜR SANAT- SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri
Sendikası)
KESK
4.307
26,36
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları
Sendikası)
MEMUR-SEN
4.044
24,75
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür
ve Sanat Çalışanları Sendikası)
BASK
57
0,35
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu
Kamu İşgörenleri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
270
1,65
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür, Sanat ve Turizm
Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
18
0,11
147
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
7
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
8
148
Hizmet kolu
Economic activity
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
Public Works, Construction and Rural Services
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
35.613
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
21.238
59,64
TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hiz. Kamu
Görevlileri Sen.)
TÜRKİYE KAMU SEN
5.680
15,95
YAPI-YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve
Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)
KESK
3.639
10,22
11.052
31,03
BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı,
MEMUR-SEN
Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar
Çalışan. Sen.)
BASK
289
0,81
İMAR HAK - SEN (İmar Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
578
1,62
Ulaştırma Hizmetleri
Transportation
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
28.545
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
20.125
70,50
TÜRK ULAŞIM -SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu
TÜRKİYE KAMU SEN
Kamu Görevlileri Sendikası)
7.504
26,29
BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
KESK
2.727
9,55
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları
Memur Sendikası)
MEMUR-SEN
9.534
33,40
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma
Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası)
BASK
27
0,09
ULAŞTIRMA FAAL - SEN (Ulaştırma Faal Memur
Sen)
DESK
31
0,11
ULAŞIM HAK -SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak
Sendikası)
BAĞIMSIZ
150
0,53
UDEM HAK -SEN (Ulaştırma ve Demiryolu
Çalışanları Hak Sen.)
HAK-SEN
58
0,20
ULAŞIM-İŞ (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
94
0,33
Kamu Görevlileri
Civil Servants
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
9
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Agriculture and Forestry
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
72.822
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
53.123
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TARIM ORKAM - SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık
KESK
Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
10
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
72,95
3.055
4,20
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman
ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
11.657
16,01
TOÇ BİR- SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği
Sendikası)
MEMUR-SEN
36.836
50,58
BATOÇ - SEN (Bağımsız Tarım -Orman ve Çevre
Sendikası)
BASK
156
0,21
TOÇ HAK-SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak
Sendikası)
HAK-SEN
304
0,42
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN (Birlik Gıda Tarım
orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
25
0,03
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve
Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
978
1,34
DEM TOÇ-SEN (Demokratik Tarım Orman ve Çevre
Çalışanları Sendikası)
DESK
112
0,15
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
Energy, Industry and Mining
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
38.905
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
27.305
70,18
TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve
TÜRKİYE KAMU SEN
Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
6.818
17,52
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri
Sendikası)
KESK
3.659
9,40
ENERJİ BİR - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik
Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN
16.683
42,88
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji,
Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası)
BASK
92
0,24
ENERJİ HAK -SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik
Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
49
0,13
TÜM ENERJİ -SEN (Tüm Enerji, Sanayi ve
Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ
4
0,01
149
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
4.7. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2013 (continued)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
11
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Hizmet kolu
Economic activity
Diyanet ve Vakif Hizmetleri
Religious and Foundational Services
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
118.801
99.651
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve
Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
21.534
18,13
DİYANET -SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri
Sendikası)
MEMUR-SEN
66.566
56,03
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
KESK
629
0,53
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve
Vakıf Çalışanları Sendikası)
BASK
243
0,20
DİVA - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu
BAĞIMSIZ
Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
6.743
5,68
DİN BİR - SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği
DESK
Sendikası)
3.698
3,11
238
0,20
Genel Toplam / General
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
2.134.638
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
1.468.021
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
2- Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
3- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
150
83,88
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
TÜM DİYANET- SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları
BAĞIMSIZ
Birliği Sendikası)
Not :
Sendikalaşma oranı
(%)
Unionization rate
(%)
Üye sayısı
Number of
members
68,77
Kamu Görevlileri
Civil Servants
4.8. Yıllara göre kamu görevlileri ve üye sayıları
Civil servants and union members by years
Yıl
Year
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil
servants
Sendika üyesi kamu
görevlisi sayısı
Number of unionized civil
servants
Sendikalaşma
oranı
Unionization rate
2008
1.691.299
930.397
55,01
2009
1.784.414
1.017.072
57,00
2010
1.767.737
1.023.362
57,89
2011
1.874.543
1.195.102
63,75
2012
2.017.978
1.375.661
68,17
2013
2.134.638
1.468.021
68,77
(*): 1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini
kapsamaz.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre
oluşturulmuştur.
4.8. Yıllara göre sendikalaşma oranları
Unionization rate by years
151
152
18
8
6
6
5
8
8
5
7
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
3
4
5
6
7
8
9
10
11
110
28
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
2
Toplam Total
11
Erkek
Male
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Hizmet kolunun adı
Economic activity
1
Hizmet kolu no
Nu.of ec.act.
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1
115
7
6
8
8
5
6
6
8
19
30
12
Kadın Toplam
Female
Total
Başkan
Chairman
593
49
29
47
39
25
23
30
34
95
151
71
Erkek
Male
70
0
2
4
1
4
1
1
4
22
21
10
663
49
31
51
40
29
24
31
38
117
172
81
Kadın Toplam
Female
Total
Yönetim kurulu
Managing committee
302
21
16
27
20
10
6
19
19
51
78
35
Erkek
Male
38
1
3
1
0
0
3
0
1
12
13
4
340
22
19
28
20
10
9
19
20
63
91
39
Kadın Toplam
Female
Total
Denetim kurulu
Supervisory committee
296
22
19
26
19
9
8
17
19
48
77
32
Erkek
Male
55
0
2
2
1
2
1
2
5
15
16
9
351
22
21
28
20
11
9
19
24
63
93
41
Kadın Toplam
Female
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Distribution of the officials in charge at the mandotory bodies of the civil servants unions by economic activity and sex, 2013
4.9. Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2013
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1
1
1
1
1
1
7
KESK
MEMUR - SEN
BASK
BİRLEŞİK KAMU-SEN
HAK-SEN
DESK
Toplam
Total
1
Erkek
Male
TÜRKİYE KAMU-SEN
Confederation
Konfederasyon
1
0
0
0
0
0
1
0
8
1
1
1
1
1
2
1
Kadın Toplam
Female Total
Başkan
Chairman
55
8
9
8
9
7
4
10
Erkek
Male
6
0
1
1
1
0
3
0
61
8
10
9
10
7
7
10
Kadın Toplam
Female
Total
Yönetim kurulu
Managing committee
4
5
2
3
5
3
5
27
Erkek
Male
4
1
0
1
0
0
2
0
Kadın
Female
31
5
5
3
3
5
5
5
Toplam
Total
Denetim kurulu
Supervisory committee
Officials appointed to the statutory organs of civil servants’ confederations by sex,2013
5
5
2
3
4
3
5
27
Erkek
Male
4
0
0
1
0
1
2
0
Kadın
Female
31
5
5
3
3
5
5
5
Toplam
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
4.10. Cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarınının zorunlu organlarında görev alanlar, 2013
Kamu Görevlileri
Civil Servants
153
Kamu Görevlileri
Civil Servants
İş
Teftişleri
Labour
Inspections
155
İş Teftişleri
Labour Inspections
İçindekiler
Sayfa
Page
Contents
Açıklama
159
Explanation
Grafik
5.1 İş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013
168
Graph
5.1 Occupational health and safety inspections,
2013
5.3 İşin yürütümü teftişleri, 2013
168
5.3 Administrative Inspections, 2013
5.6 Cinsiyete göre incelenen iş kazaları, 2013
176
5.6 Investigation occupational injuries by sex,
2013
5.6.1 İncelenen iş kazalarının sonuçları, 2013
176 5.6.1 Result of investigation occupational injuries,
2013
Tablo
5.1 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş
sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013
160 Table
5.1 Occupational health and safety inspections
by group presidencies and affiliated
provinces, 2013
5.2 Occupational health and safety inspections
by economic activity, 2013
5.2 İşkollarına göre iş sağlığı ve güvenliği
teftişleri, 2013
163 5.3 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin
yürütümü teftişleri, 2013
165
5.3 Administrative Inspections by group
presidencies and affiliated provinces, 2013
5.4 İşkollarına göre işin yürütümü teftişleri, 2013
169
5.4 Administrative inspections by economic
activity, 2013
5.5 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre
incelenen iş kazaları, 2013
171
5.5 Investigation occupational injuries by group
presidencies and affiliated provinces, 2013
5.6 İş kollarına göre incelenen iş kazaları, 2013
174 5.6 Investigation occupational injuries by
economic activity, 2013
5.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2013
177
5.7 Investigation occupational injuries by
economic activity, 2013
5.8 İlgili kanunlara göre idari para cezaları, 2013
182 5.8 Adminstrative fine by related laws, 2013
157
İş Teftişleri
Labour Inspections
Açıklama
Explation
Teftiş Türleri: Çalışma hayatına ilişkin teftiş, denetim
ve incelemeler “Programlı” ve “Programdışı” teftiş
türlerinde yapılır.
Types of Inspection: Inspection, auditing and
examinations in relation to labor life, are carried out as
“Scheduled” and “Unscheduled” Inspections.
Programlı Teftiş: Programlı teftişler, çalışma
hayatındaki
sorunların
değerlendirilmesi
ve
önceliklendirilmesi sonucu belirlenen alanlarda veya
sektörlerde yahut özel bir risk grubu hedeflenerek
belirlenen işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili
mevzuat hükümlerinin tamamının veya bir kısmının
uygulamalarının denetlenmesi amacıyla ve hedefler
koyularak gerçekleştirilen teftişlerdir.
Scheduled Inspection:The scheduled inspections
are those which are performed towards a number of
predetermined targets, for the purpose of checking
enforcement of either the whole or any particular group
of the legislative provisions that deal with working life
at workplaces, which are identified in a given area or
sector of engagement as a result of an assessment and
prioritisation of problems in working life, or, alternately,
with focus of interest laid upon a particular group of
risks inherent therewith.
Programdışı Teftiş: İncelemelerden oluşan program
dışı teftişler ise programlı teftişler dışında kalan
güvenlik raporu incelemesi ve ihbar, şikâyet vb.
talepler üzerine veya Kurul Başkanlığına intikal ettirilen
evraklardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanların
teftiş programına alınması sonucu gerçekleştirilen
teftişlerdir.
Unscheduled Inspection: The unscheduled
inspections composed of reviews, on the other
hand, define a broadened array of inspections that
are performed on an incoming demand, such as an
informant’s notification or filing of a grievance and
reviews of report on occupational safety and/or as a
result of inclusion of those among incoming paperwork
raised to the attention of the Board, which can be
qualified as coherent with the inspection services
being offered, in the schedule of inspections, but in
any case, outside the scope of scheduled inspections.
159
160
7
0
0
0
0
4
0
5
3
0
0
0
2
0
0
21
18
1
1
2
11
0
0
2
0
0
0
0
2
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
2
6
27
6
16
19
0
8
1
6
3
0
131
254
0
10
5
36
0
0
4
0
1
0
18
7
2
10
9
demand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
restrictions
9
0
0
0
0
1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
18
353
0
9
2
27
0
0
1
0
0
0
26
22
2
31
0
5
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
4
2
0
15
138
0
3
0
9
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5
147
6
0
11
34
74
41
71
42
0
35
1
21
24
5
512
1.315
1
177
26
104
0
0
16
0
1
0
108
35
58
107
20
21.216
421
0
273
1.383
7.763
6.902
6.330
5.827
0
3.020
289
816
3.267
275
57.782
52.658
1
6.345
2.619
6.529
0
0
7.528
0
779
0
3.970
2.697
3.366
11.356
1.672
89
6
0
9
28
40
35
42
18
0
27
0
9
19
5
327
550
0
154
17
21
0
0
9
0
0
0
63
3
50
64
4
diseases
Adana
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Elazığ
Gaziantep
Hatay
İçel
K.Maraş
Kilis
Malatya
Mardin
Niğde
Osmaniye
Ş.Urfa
Toplam / Total
Ankara
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Bartın
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Bolu
Çankırı
Çorum
Düzce
Erzincan
injuries
Erkek
Male
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Grup
Programlı
İşin
Toplam
teftiş
Durdurulması
teftiş
Başkanlıkları
Meslek
Talebe ilişkin Çalışma
Group
Scheduled İş kazası
Cessation
of
Total
hastalığı
inceleme
yasağı
Diğer (*)
work
inspections
Presidencies inspections Occupational Occupational
Made on
Employment Other
1.388
235
0
119
109
407
253
540
351
0
305
14
63
144
17
3.945
5.348
0
833
62
1.980
0
0
140
0
1
0
1.478
688
150
3.436
1.167
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
18
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.604
656
0
392
1.519
8.170
7.155
6.870
6.178
0
3.325
303
879
3.411
292
61.754
58.024
1
7.178
2.681
8.510
0
0
7.668
0
780
0
5.448
3.385
3.516
14.794
2.839
2
54
0
0
1
0
98
1
0
0
0
0
0
11
167
114
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
23
1
0
196
0
0
0
0
22
92
12
22
0
5
0
0
41
0
390
389
0
111
39
72
0
0
14
0
0
0
4
5
38
31
2
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Apprentice İntern
Kadın Genç Çocuk number of
Female Young Child employees
İşçi sayıları
Number of employees
Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2013
5.1. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Erzurum
Eskişehir
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Muş
Nevşehir
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tokat
Trabzon
Tunceli
Van
Yozgat
Zonguldak
Toplam / Total
7
247
8
1
0
0
8
23
0
23
57
2
47
205
69
0
86
5
4
45
22
0
0
5
0
1
21
0
3
12
111
1.947
1
3
0
0
0
0
3
4
0
9
4
1
1
15
7
0
1
4
0
21
7
0
3
7
2
1
1
0
1
0
9
150
injuries
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
diseases
4
14
9
0
0
0
2
5
2
8
13
17
6
82
29
0
3
7
1
28
21
0
4
8
0
0
3
1
0
3
12
638
demand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
restrictions
7
13
0
4
0
0
0
4
0
8
15
9
2
62
29
0
2
0
5
47
15
0
0
41
0
15
14
0
4
2
4
775
1
12
0
0
0
0
1
3
0
1
9
0
7
13
9
0
2
11
0
7
2
0
0
0
2
0
0
0
0
3
14
254
Erkek
Male
0
1
0
0
0
0
0
212
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.355
27.637
2.449
527
0
0
12.537
8.703
102
3.542
6.493
3.528
3.569
43.808
8.486
0
1.592
787
1.032
17.473
5.162
0
694
4.635
140
1.344
1.781
91
641
1.158
56.185
331.275
9
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
34
31
0
2
0
0
0
12
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
273
3
231
0
24
0
0
3
3
0
5
30
10
0
322
13
0
2
0
0
0
10
0
0
41
0
0
0
0
0
0
219
1.621
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Kadın Genç Çocuk number of Apprentice İntern
Female Young Child employees
İşçi sayıları
Number of employees
20
1.976
379
289 23.662 3.974
17
1.990
459
5
515
12
0
0
0
0
0
0
15 12.258
279
39
5.115 3.376
2
102
0
49
3.454
88
99
5.984
509
29
3.221
307
63
3.317
252
379 36.926 6.876
143
7.943
543
0
0
0
94
1.452
140
27
551
236
10
939
93
151 15.442 2.030
70
4.674
488
0
0
0
7
394
300
61
4.127
508
4
132
8
17
1.091
253
39
1.486
295
1
88
3
8
383
258
20
961
197
150 54.506 1.677
3.776 292.209 38.823
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Grup
Programlı
İşin
Toplam
teftiş
Durdurulması
teftiş
Başkanlıkları
Talebe ilişkin Çalışma
Meslek
Group
Scheduled İş kazası
Total
hastalığı
inceleme
yasağı
Diğer (*) Cessation of
work
inspections
Presidencies inspections Occupational Occupational
Made on
Employment Other
Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2013(continued)
5.1. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013 (devam)
İş Teftişleri
Labour Inspections
161
162
5.119
Genel toplam
General total
286
5
9
4
1
2
0
21
28
1
2
7
38
17
3
6
1
5
1
11
4
8
56
0
0
1
0
8
0
9
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
diseases
1.770
88
13
12
5
30
3
151
443
7
10
92
552
178
5
23
9
15
3
40
23
2
298
demand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
restrictions
1.131
17
6
4
4
22
0
53
99
6
8
19
132
80
18
5
3
18
5
15
4
5
153
526
11
4
0
0
11
3
29
106
15
1
25
147
31
6
8
0
4
2
19
2
9
81
(*) Diğer : 6356 sayılı Kanun ile ilgili incelemeler ile Altişveren vb. konulara ilişkin incelemeleri kapsamaktadır.
647
54
63
23
41
6
834
890
65
5
38
998
499
17
27
4
193
5
37
78
153
1.013
Bursa
Balıkesir
Bilecik
Çanakkale
Kütahya
Yalova
Toplam / Total
İstanbul
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Toplam / Total
İzmir
Afyon
Aydın
Burdur
Denizli
Isparta
Manisa
Muğla
Uşak
Toplam / Total
injuries
73.871
5.547
7.106
3.726
20.726
559
111.535
103.952
3.379
6.935
8.474
122.740
49.306
2.471
3.472
528
8.936
985
53.976
6.154
8.310
134.138
Erkek
Male
24.339
240
1.648
59
855
23
27.164
23.784
2.280
1.645
2.685
30.394
12.307
618
129
45
3.116
182
3.045
220
2.413
22.075
411
1
0
1
0
0
0
2
117
0
0
0
117
3
0
0
0
18
0
0
0
1
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841.216
98.211
5.787
8.755
3.785
21.581
582
138.701
127.853
5.659
8.580
11.159
153.251
61.616
3.089
3.601
573
12.070
1.167
57.021
6.374
10.724
156.235
946
32
5
2
0
2
0
41
58
0
0
0
58
368
5
0
0
0
0
34
0
0
407
4.320
369
31
134
0
221
0
755
1.018
0
131
1
1.150
358
15
1
0
5
0
22
0
3
404
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Kadın Genç Çocuk number of Apprentice İntern
Female Young Child employees
İşçi sayıları
Number of employees
8.858 718.404 122.401
768
86
84
33
114
12
1.097
1.570
94
26
181
1.871
805
50
69
17
235
16
122
111
177
1.602
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Grup
Programlı
İşin
Toplam
teftiş
Durdurulması
teftiş
Başkanlıkları
Talebe ilişkin Çalışma
Meslek
Group
Scheduled İş kazası
Cessation
of
Total
hastalığı
inceleme
yasağı
Diğer (*)
Presidencies inspections Occupational Occupational
work
inspections
Made on
Employment Other
Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2013 (continued)
5.1. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013 (devam)
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
206
808
709
664
112
1
26
0
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık
Hunting and fisheries,
agriculture and forestry
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
Petrol, Kimya, Lastik,
Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber,
plastics and medicine
Dokuma, Hazır Giyim
ve Deri
Textile, ready-made clothing
and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published
materials and journalism
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and
insurance
Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar
Commerce, office, education
and fine arts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
125
7
İşkolu
Economic activity
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
İşkolu no.
Number of ec. act.
3
0
0
2
12
15
15
43
19
3
İş kazası
Occupational
injuries
1
0
0
0
2
0
2
5
0
0
Meslek
hastalığı
Occupational
diseases
118
3
12
9
70
198
172
112
61
30
Talebe
ilişkin
inceleme
Made on
demand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çalışma
yasağı
Employment
restrictions
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
59
2
9
6
66
81
137
79
51
8
Diğer (*)
Other
Occupational health and safety inspections by economic activity, 2013
5.2 İşkollarına göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013
1
0
0
0
21
4
54
86
5
0
24.216
1.716
Erkek
Male
307
5
47
18
283
962
1.089
8.511
527
1.884
1.144
11.833
79.076
67.336
1.133 146.035
342
48
Toplam
İşin
teftiş
Durdurulması
sayısı
Cessation of
Total
work
number of
inspections
4.083
377
463
1.566
1.724
48.473
14.660
2.571
9.288
162
Kadın
Female
2
2
0
0
0
0
74
29
27
254
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
Çocuk
Child
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.596
904
2.347
2.710
13.557
127.623
82.025
148.633
33.758
1.880
4
0
7
0
9
86
22
18
41
0
Toplam işçi
sayısı
Çırak
Total
Apprentice
number of
employees
31
0
23
5
47
260
544
286
208
29
Stajyer
İntern
İş Teftişleri
Labour Inspections
163
164
13
36
113
4
3
Metal
Metal
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz
Taşımacılığı, Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse
and storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and
entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5.119
19
739
1.422
286
5
1
7
0
6
4
8
81
57
5
İş kazası
Occupational
injuries
24
0
0
1
0
1
0
0
1
6
5
Meslek
hastalığı
Occupational
diseases
1.770
58
12
54
26
39
34
32
274
388
68
Talebe
ilişkin
inceleme
Made on
demand
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Çalışma
yasağı
Employment
restrictions
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
(*) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements )
Genel toplam
General total
12
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
11
100
İşkolu
Economic activity
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
İşkolu no.
Number of ec. act.
1.131
28
6
20
10
20
19
13
110
347
60
Diğer (*)
Other
526
0
0
0
5
1
0
1
317
28
3
23.315
Erkek
Male
4.900
2.901
4.981
5.680
6.285
12.467
6.214
80.394
699
781
1.451
3.927
961
2.001
468
2.089
23.945
2.712
Kadın
Female
1
411
0
0
0
0
0
0
0
1
21
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
8.858 718.404 122.401
110
22
86
154
103
70
66
1.523
2.249 228.989
241
Toplam
İşin
teftiş
Durdurulması
sayısı
Cessation of
Total
work
number of
inspections
Occupational health and safety inspections by economic activity, 2013 (continued)
5.2. İşkollarına göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013 (devam)
Çocuk
Child
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841.216
5.599
3.682
6.432
9.607
7.246
14.468
6.682
82.484
252.955
26.028
946
0
0
19
0
0
0
0
10
728
2
Toplam işçi
sayısı
Çırak
Total
Apprentice
number of
employees
4.320
1
18
55
45
14
24
2
41
2.512
175
Stajyer
İntern
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
Erzincan
Düzce
Çorum
Çankırı
Bolu
Bitlis
Bingöl
Bayburt
Bartın
Artvin
Ardahan
Antalya
Amasya
Ankara
Ağrı
Aksaray
Toplam / Total
Ş.Urfa
Osmaniye
Niğde
Mardin
Malatya
Kilis
K.Maraş
İçel
Hatay
Gaziantep
Elazığ
Diyarbakır
Batman
Adıyaman
Adana
Grup
Başkanlıkları
Group
Presidencies
0
10
0
0
10
184
0
0
0
0
13
0
0
0
0
217
196
0
0
1
96
0
2
0
0
0
0
42
0
0
32
0
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
195
21
15
36
44
156
54
107
10
79
44
10
11
15
36
833
432
3
24
18
540
1
11
7
1
0
11
34
11
13
77
19
Şahsi
inceleme
Personal
reviews
8
3
0
0
0
5
1
8
1
0
4
0
0
1
0
31
144
0
0
0
111
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
Yabancı
çalışma izni
Work permits
of nonresidents
4
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
25
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
4
0
2
0
Toplu
işten
çıkarma
Massive
layoffs
0
1
1
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
6
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
0
1
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
10
12
1
0
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
İşkolu
Altişveren
Kayıtdışı Kısa çalışma
incelemesi
SubInformal
Short-term
Branch
employer
employment employment
reviews
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
56
5
2
2
6
9
14
37
0
18
32
5
6
1
2
195
154
12
17
13
224
4
3
6
3
0
2
9
3
9
16
8
Diğer
inceleme
Other
reviews
Administrative inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2013
266
40
19
39
61
361
72
154
11
98
93
15
17
17
39
1.302
966
16
41
32
984
6
17
15
5
0
13
87
18
22
128
29
Toplam
teftiş
sayısı
Total
number of
inspections
5.3. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin yürütümü teftişleri, 2013
16.028
1.917
2.412
1.323
5.117
47.210
15.052
7.573
466
7.402
3.975
442
2.326
3.649
2.252
117.144
56.828
182
4.223
447
66.467
89
655
1.097
83
0
813
4.001
2.049
612
8.930
3.374
Erkek
Male
3.666
1.009
194
232
516
3.807
2.150
1.396
106
1.567
834
32
331
440
99
16.379
22.154
37
585
134
28.829
56
29
202
2
0
142
3.959
423
675
5.419
1.955
Kadın
Female
0
0
0
0
0
169
0
0
0
2
0
0
0
0
0
171
52
0
4
0
197
0
0
43
0
0
0
0
0
0
3
0
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
Çocuk
Child
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.694
2.926
2.606
1.555
5.633
51.186
17.202
8.969
572
8.971
4.809
474
2.657
4.089
2.351
133.694
79.035
219
4.812
581
95.493
145
684
1.342
85
0
955
7.960
2.472
1.287
14.352
5.329
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
4
0
0
0
0
54
0
0
0
7
0
0
0
0
0
65
35
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
1
0
88
0
0
Çırak
Apprentice
İş Teftişleri
Labour Inspections
165
166
Toplam / Total
Zonguldak
Yozgat
Van
Tunceli
Trabzon
Tokat
Şırnak
Sivas
Sinop
Siirt
Samsun
Sakarya
Rize
Ordu
Nevşehir
Muş
Konya
Kocaeli
Kırşehir
Kırıkkale
Kayseri
Kastamonu
Kars
Karaman
Karabük
Iğdır
Hakkari
Gümüşhane
Giresun
Eskişehir
Erzurum
Grup
Başkanlıkları
Group
Presidencies
0
67
8
1
0
0
10
11
0
14
17
0
1
68
12
0
21
7
0
45
3
0
0
5
0
0
51
0
0
0
11
721
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
71
89
36
24
0
4
10
35
0
37
158
32
18
189
172
0
15
38
21
105
91
0
18
43
0
34
58
0
15
26
41
2.582
Şahsi
inceleme
Personal
reviews
2
8
0
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
14
11
0
3
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
308
Yabancı
çalışma izni
Work permits
of nonresidents
2
1
2
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
4
5
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
61
Toplu
işten
çıkarma
Massive
layoffs
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
7
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
İşkolu
Altişveren
Kayıtdışı Kısa çalışma
incelemesi
SubInformal
Short-term
Branch
employer
employment employment
reviews
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
10
21
4
8
0
4
12
18
2
20
31
4
8
53
44
0
9
23
6
57
37
0
4
24
0
15
19
0
3
9
16
944
Diğer
inceleme
Other
reviews
85
188
51
33
0
8
33
66
2
78
212
37
27
385
247
0
48
72
28
211
134
0
22
73
0
50
130
0
18
36
69
4.722
Toplam
teftiş
sayısı
Total
number of
inspections
Administrative inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2013 (continued)
7.995
13.183
1.730
550
0
538
2.171
10.921
63
3.139
18.421
3.526
193
24.978
10.941
0
1.253
3.055
3.226
19.252
4.031
0
944
4.533
0
1.636
3.355
0
1.232
1.399
24.111
316.226
Erkek
Male
5.3. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin yürütümü teftişleri, 2013 (devam)
4.327
4.531
352
16
0
57
2.049
10.797
180
942
4.442
474
118
5.158
2.119
0
398
2.136
7.532
3.189
3.046
0
767
865
0
717
1.626
0
45
474
2.771
123.729
Kadın
Female
0
6
0
0
0
0
0
36
0
0
1
0
0
8
1
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
363
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
394
Çocuk
Child
12.322
17.720
2.082
566
0
595
4.220
21.754
243
4.081
22.864
4.000
311
30.536
13.061
0
1.655
5.191
10.758
22.443
7.077
0
1.711
5.398
0
2.360
4.981
0
1.277
1.873
26.882
440.712
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
0
0
0
0
0
0
224
8
0
0
19
16
4
4
32
0
5
0
0
365
68
0
48
0
0
81
0
0
0
3
785
1.863
Çırak
Apprentice
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
528
119
39
51
86
23
846
1.733
28
35
165
1.961
862
72
128
4
118
29
137
308
42
1.700
7.922
1.830
Şahsi
inceleme
Personal
reviews
103
68
1
14
71
17
274
312
1
1
10
324
113
6
35
0
34
0
21
34
51
294
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
1.117
45
0
1
1
0
2
49
459
9
0
0
468
213
0
19
1
1
0
7
19
1
261
Yabancı
çalışma izni
Work permits
of nonresidents
130
24
3
0
3
6
0
36
11
0
1
1
13
1
4
0
1
1
0
2
1
0
10
Toplu
işten
çıkarma
Massive
layoffs
52
5
0
1
0
5
0
11
7
0
0
5
12
7
0
0
0
0
2
1
0
0
10
110
6
0
0
1
1
0
8
33
0
0
4
37
14
1
0
0
0
0
0
0
1
16
279
26
0
0
0
0
0
26
203
0
0
0
203
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İşkolu
Altişveren
Kayıtdışı Kısa çalışma
incelemesi
SubInformal
Short-term
Branch
employer
employment employment
reviews
(*) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements )
Toplam / Total
Genel toplam
General total
Uşak
Muğla
Manisa
Isparta
Denizli
Burdur
Aydın
Afyon
İzmir
Toplam / Total
Tekirdağ
Kırklareli
Edirne
İstanbul
Toplam / Total
Yalova
Kütahya
Çanakkale
Bilecik
Balıkesir
Bursa
Grup
Başkanlıkları
Group
Presidencies
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
3.201
57
13
11
4
55
22
162
881
17
20
61
979
500
11
43
26
67
25
64
166
19
921
Diğer
inceleme
Other
reviews
14.646
794
203
53
74
224
64
1.412
3.639
55
57
246
3.997
1.711
94
225
32
221
56
232
528
114
3.213
Toplam
teftiş
sayısı
Total
number of
inspections
Administrative inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2013 (continued)
986.911
64.250
6.502
2.691
1.647
17.930
1.469
94.489
291.672
865
2.370
21.781
316.688
80.630
4.197
6.429
877
8.584
4.136
15.860
17.691
3.960
142.364
Erkek
Male
5.3. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin yürütümü teftişleri, 2013 (devam)
382.001
20.893
3.760
1.010
580
1.684
694
28.621
142.766
715
2.322
12.354
158.157
29.864
1.106
2.829
262
5.926
1.365
5.724
5.892
2.147
55.115
Kadın
Female
796
43
8
0
0
0
2
53
54
0
0
0
54
44
3
59
0
0
0
0
46
3
155
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.186
10.270
3.701
2.227
19.614
2.165
123.163
434.495
1.580
4.692
34.135
474.902
110.538
5.306
9.317
1.139
14.510
5.501
21.584
23.629
6.110
197.634
397 1.370.105
Çocuk
Child
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
2.973
425
50
1
16
7
0
499
361
0
0
0
361
88
4
55
0
0
0
1
37
0
185
Çırak
Apprentice
İş Teftişleri
Labour Inspections
167
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5.1. İş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2013
Occupational health and safety inspections, 2013
5.3. İşin yürütümü teftişleri, 2013
Administrative Inspections, 2013
168
108
19
234
9
21
5
6
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber,
plastics and medicine
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing
and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials
and journalism
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar
Commerce, office, education
and fine arts
3
4
5
6
7
8
9
10
442
92
Gıda Sanayii
Food industry
2
0
1
İşkolu
Economic Activity
1.502
53
70
60
151
628
360
166
483
77
394
10
9
2
12
89
27
5
41
19
18
1
2
2
3
14
4
11
6
2
4
1
1
0
0
5
6
3
3
1
23
1
0
1
1
3
3
0
3
0
171
1
1
0
10
11
15
2
8
0
Yabancı
Toplu
Şahsi
İşkolu
çalışma izni
işten Altişveren
Kayıtdışı
inceleme
incelemesi
Work permits çıkarma
SubInformal
Personal
Branch
of nonMassive employer
employment
reviews
reviews
residents
layoffs
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Administrative inspections by economic activity,2013
Programlı teftiş
Scheduled inspections
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık
Hunting and fisheries,
agriculture and forestry
İşkolu no.
Number of ec. act.
5.4. İşkollarına göre işin yürütümü teftişleri, 2013
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
638
17
28
25
46
264
121
60
202
33
Kısa
Diğer
çalışma
inceleme
Short-term
Other
employment reviews
1.554
Kadın
Female
32.408
39.816
9.932
1.499
49.007 31.303
6.041
Erkek
Male
5.333
6.745
7.151
16.931
4.514
3.159
9.284
3.372
3.193 110.546 65.921
90
116
111
232
1.249 115.997 66.993
555
355
838
132
Toplam
teftiş sayısı
Total
number of
inspections
21
0
1
0
6
228
7
1
93
0
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
37
4
0
0
0
2
0
0
254
0
Çocuk
Child
176.525
9.851
9.905
16.435
20.309
183.220
42.347
41.316
80.657
7.595
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
67
2
2
0
27
1.682
48
0
48
0
Çırak
Apprentice
İş Teftişleri
Labour Inspections
169
15
122
493
27
49
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz
Taşımacılığı, Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse and
storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and
entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
14
15
16
17
18
19
20
1.830
106
7.922
859
501
780
381
87
371
163
493
600
137
1.117
201
3
147
50
6
22
6
35
37
2
130
6
1
5
2
1
11
1
19
17
4
52
7
3
2
6
1
2
1
1
4
1
110
26
5
4
9
3
16
0
4
7
1
279
1
1
11
2
0
2
1
12
29
1
Yabancı
Toplu
Şahsi
İşkolu
çalışma izni
işten Altişveren
Kayıtdışı
inceleme
incelemesi
Work permits çıkarma
SubInformal
Personal
Branch
of nonMassive employer
employment
reviews
reviews
residents
layoffs
(*) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements )
Genel toplam
General total
22
İnşaat
Construction
13
4
47
Metal
Metal
12
9
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
11
İşkolu
Economic Activity
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Administrative inspections by economic activity, 2013 (continued)
Programlı teftiş
Scheduled inspections
170
İşkolu no.
Number of ec. act.
5.4. İşkollarına göre işin yürütümü teftişleri, 2013 (devam)
5
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3.201
304
158
387
154
58
165
57
216
220
48
Kısa
Diğer
çalışma
inceleme
Short-term
Other
employment reviews
14.146
Erkek
Male
2.257
Kadın
Female
17.877
34.681
1.795
5.492
3.624
7.080
87.242 21.594
50.916
86.712 31.357
30.857 38.516
11.399
14.646 986.911 382.001
1.453
699
1.831
726
171
695 107.391 52.892
233
802
796
2
0
424
0
0
0
0
1
11
1
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
962 155.715 19.863
203
Toplam
teftiş sayısı
Total
number of
inspections
108.838
57.996
118.493
69.373
15.023
160.283
19.672
40.174
175.689
16.404
397 1.370.105
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
Çocuk
Child
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
2.973
0
0
227
187
31
2
21
0
625
4
Çırak
Apprentice
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
İş Teftişleri
Labour Inspections
5.5. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre incelenen iş kazaları, 2013
Investigation occupational injuries by group presidencies and affiliated provinces, 2013
Grup Başkanlıkları
Group Presidencies
İş kazası sayısı
Number of occupational
injuries
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv kaybı
Loss of limb
Adana
4
2
5
0
Adıyaman
0
0
0
0
Batman
0
0
0
0
Diyarbakır
0
0
0
0
Elazığ
0
0
0
0
Gaziantep
4
11
29
0
Hatay
0
0
0
0
İçel
3
1
11
0
K.Maraş
2
3
7
0
Kilis
0
0
0
0
Malatya
0
0
0
0
Mardin
0
0
0
0
Niğde
2
1
2
0
Osmaniye
0
0
0
0
Ş.Urfa
0
0
0
0
Toplam / Total
15
18
54
0
Ankara
20
9
13
1
Ağrı
1
0
0
1
Aksaray
1
0
0
1
Amasya
1
1
3
0
Antalya
8
6
2
0
Ardahan
0
0
0
0
Artvin
0
0
0
0
Bartın
2
2
0
0
Bayburt
0
0
0
0
Bingöl
0
0
0
0
Bitlis
0
0
0
0
Bolu
0
0
0
0
Çankırı
2
1
1
0
Çorum
5
3
2
0
Düzce
2
1
1
0
Erzincan
2
1
1
0
171
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5.5. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre incelenen iş kazaları, 2013 (devam)
Investigation occupational injuries by group presidencies and affiliated provinces, 2013 (continued)
Grup Başkanlıkları
Group Presidencies
İş kazası sayısı
Number of occupational
injuries
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv kaybı
Loss of limb
Erzurum
1
1
0
0
Eskişehir
3
0
2
1
Giresun
0
0
0
0
Gümüşhane
0
0
0
0
Hakkari
0
0
0
0
Iğdır
0
0
0
0
Karabük
3
3
0
0
Karaman
4
1
2
1
Kars
0
0
0
0
Kastamonu
8
5
3
0
Kayseri
4
3
0
1
Kırıkkale
1
0
1
0
Kırşehir
1
1
0
0
Kocaeli
19
7
11
3
Konya
5
3
2
0
Muş
0
0
0
0
Nevşehir
1
3
0
0
Ordu
4
3
1
0
Rize
0
0
0
0
Sakarya
23
6
10
7
Samsun
7
3
3
1
Siirt
0
0
0
0
Sinop
1
0
0
1
Sivas
7
2
3
2
Şırnak
2
4
1
0
Tokat
1
1
0
0
Trabzon
1
0
0
1
Tunceli
0
0
0
0
Van
1
0
0
1
Yozgat
0
0
0
0
Zonguldak
7
10
1
2
148
80
63
24
Toplam / Total
172
İş Teftişleri
Labour Inspections
5.5. Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre incelenen iş kazaları, 2013 (devam)
Investigation occupational injuries by group presidencies and affiliated provinces, 2013 (continued)
Grup Başkanlıkları
Group Presidencies
İş kazası sayısı
Number of
occupational injuries
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv kaybı
Loss of limb
5
0
4
1
11
6
5
0
Bilecik
5
1
3
1
Çanakkale
1
1
1
0
Kütahya
2
1
1
0
Yalova
0
0
0
0
Toplam / Total
24
9
14
2
İstanbul
32
23
10
1
Edirne
1
1
0
0
Kırklareli
1
1
0
0
Tekirdağ
5
1
9
0
Toplam / Total
39
26
19
1
İzmir
18
12
5
1
Afyon
2
2
1
0
Aydın
5
4
4
Burdur
1
1
0
0
Denizli
5
3
1
0
Isparta
1
1
0
0
Manisa
15
8
7
0
Muğla
5
8
2
0
Uşak
8
4
3
1
Toplam / Total
60
43
23
2
Genel toplam
General total
286
176
173
29
Bursa
Balıkesir
173
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5.6. İş kollarına göre incelenen iş kazaları, 2013
İşkolu no.
Number of ec. act.
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013
İşkolu
Economic Activity
İş kazası
sayısı
Number of
occupational
injuries
Kaza geçiren işçi sayısı
Number of worker who have
occupational injuries
Yaş- Age
Cinsiyet-Sex
Kadın Erkek
Female Male
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv
kaybı
Loss of
limb
-18
18 +
4
0
6
0
6
2
4
0
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık
Hunting and fisheries,
agriculture and forestry
2
Gıda Sanayii
Food industry
21
0
33
4
29
17
15
1
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
45
0
54
8
46
36
17
1
4
Petrol, Kimya, Lastik,
Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber,
plastics and medicine
12
1
17
3
15
3
12
3
5
Dokuma, Hazır Giyim ve
Deri
Textile, ready-made clothing
and leather
16
7
47
9
45
12
39
3
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
15
1
15
2
14
4
7
5
7
İletişim
Communication
2
1
1
0
2
1
1
0
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published
materials and journalism
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and
insurance
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar
Commerce, office, education
and fine arts
2
0
2
0
2
0
2
0
174
İş Teftişleri
Labour Inspections
5.6. İş kollarına göre incelenen iş kazaları, 2013 (devam)
İşkolu no.
Number of ec. act.
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013 (continued)
İşkolu
Economic Activity
İş kazası
sayısı
Number of
occupational
injuries
Kaza geçiren işçi sayısı
Number of worker who have
occupational injuries
Yaş- Age
Cinsiyet-Sex
Kadın Erkek
Female Male
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv
kaybı
Loss of
limb
-18
18 +
6
0
6
1
5
1
3
2
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
12
Metal
Metal
56
1
63
4
60
28
25
11
13
İnşaat
Construction
76
3
79
7
75
42
38
2
14
Enerji
Energy
8
0
8
0
8
5
3
0
15
Taşımacılık
Transport
6
0
6
0
6
2
3
1
16
Gemi Yapımı ve Deniz
Taşımacılığı, Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse
and storage
5
0
6
0
6
5
1
0
17
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Konaklama ve Eğlence
İşleri
Accommodation and
entertainment
7
0
12
0
12
10
2
0
19
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
1
0
1
0
1
1
0
0
20
Genel İşler
General affairs
4
0
8
0
8
7
1
0
Toplam
Total
286
14
364
38
340
176
173
29
175
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5.6. Cinsiyete göre incelenen iş kazaları, 2013
Investigation occupational injuries by sex, 2013
5.6.1. İncelenen iş kazalarının sonuçları, 2013
Result of investigation occupational injuries, 2013
176
İş Teftişleri
Labour Inspections
5.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2013
3
4
İşkolu
Economic Activity
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik ve
İlaç
Petroleum, chemicals,
rubber, plastics and
medicine
2
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and stone quarries
1
Gıda Sanayii
Food industry
İşkolu no. Number of ec. act.
Avcılık, Balıkçılık, Tarım
ve
Ormancılık
Hunting and fisheries,
agriculture
and forestry
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013
Taşıt kazaları
Transportation accidents
1
2
6
0
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
0
1
4
0
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
0
2
2
1
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
0
7
6
4
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
0
2
2
4
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme temperatures
0
1
1
0
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
1
0
14
1
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects
2
2
8
0
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
0
1
0
0
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
0
0
1
1
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması
Contamination of the part of body with a foreign object
0
2
0
0
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri,zehirli hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous insect
0
0
0
0
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komplikasyonları
Treatment accident and vaccination complications
0
0
0
0
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an earlier accident
0
0
0
0
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
0
0
0
0
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
0
0
0
0
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen trravmalar
Trauma due to battle operation
0
0
0
0
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful substances or radiations
0
0
0
0
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere classified
0
1
1
1
4
21
45
12
Toplam - Total
177
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2013 (devam)
7
8
İşkolu
Economic Activity
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and published
materials
and journalism
6
İletişim
Communication
5
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İşkolu no. Number of ec. act.
Dokuma, Hazır
Giyim ve Deri
Textile, ready-made
clothing
and leather
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013 (continued)
Taşıt kazaları
Transportation accidents
1
0
0
0
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
1
0
0
0
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
0
1
0
0
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
2
3
0
0
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
1
2
0
0
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme temperatures
5
0
0
0
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
0
5
1
0
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects
1
1
1
0
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
3
0
0
0
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
0
0
0
0
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması
Contamination of the part of body with a foreign object
0
1
0
0
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri,zehirli hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous insect
0
0
0
0
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komplikasyonları
Treatment accident and vaccination complications
0
0
0
0
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an earlier accident
0
0
0
0
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
0
2
0
0
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
1
0
0
0
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen trravmalar
Trauma due to battle operation
0
0
0
0
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful substances or radiations
1
0
0
0
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere classified
0
0
0
0
16
15
2
0
Toplam - Total
178
İş Teftişleri
Labour Inspections
5.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2013 (devam)
11
12
İşkolu
Economic Activity
Metal
Metal
10
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and
glass
9
Ticaret, Büro,
Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education
and fine arts
İşkolu no. Number of ec. act.
Banka, Finans ve
Sigorta
Banking, finance and
insurance
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013 (continued)
Taşıt kazaları
Transportation accidents
0
0
0
1
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
0
0
0
2
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
0
1
0
5
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
0
0
1
20
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
0
0
0
1
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme temperatures
0
0
0
2
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
0
0
2
8
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects
0
1
3
11
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
0
0
0
3
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
0
0
0
0
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması
Contamination of the part of body with a foreign object
0
0
0
0
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri,zehirli hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous insect
0
0
0
0
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komplikasyonları
Treatment accident and vaccination complications
0
0
0
0
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an earlier accident
0
0
0
0
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
0
0
0
0
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
0
0
0
1
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen trravmalar
Trauma due to battle operation
0
0
0
0
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful substances or radiations
0
0
0
1
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere classified
0
0
0
1
0
2
6
56
Toplam - Total
179
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2013 (devam)
15
16
İşkolu
Economic Activity
Gemi Yapımı ve
Deniz Taşımacılığı,
Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and
maritime transportation, warehouse and storage
14
Taşımacılık
Transport
13
Enerji
Energy
İşkolu no. Number of ec. act.
İnşaat
Construction
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013 (continued)
Taşıt kazaları
Transportation accidents
7
0
2
1
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
4
0
0
2
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
27
1
1
0
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
3
0
0
0
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
0
0
0
1
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme temperatures
1
0
0
0
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
19
0
2
0
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects
5
1
0
1
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
6
4
0
0
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
0
0
0
0
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması
Contamination of the part of body with a foreign object
0
0
0
0
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri,zehirli hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous insect
0
0
0
0
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komplikasyonları
Treatment accident and vaccination complications
0
0
0
0
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an earlier accident
0
0
0
0
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
0
0
0
0
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
0
0
0
0
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen trravmalar
Trauma due to battle operation
0
0
0
0
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful substances or radiations
1
1
0
0
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere classified
3
1
1
0
76
8
6
5
Toplam - Total
180
İş Teftişleri
Labour Inspections
5.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2013 (devam)
19
İşkolu
Economic Activity
20
Genel İşler
General affairs
18
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
17
Konaklama ve Eğlence
İşleri
Accommodation and
entertainment
İşkolu no. Number of ec. act.
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and social services
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2013 (continued)
Toplam
Total
Taşıt kazaları
Transportation accidents
0
0
0
0
21
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
0
0
0
2
16
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
0
3
0
0
44
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
0
0
0
0
46
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
0
2
1
0
16
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme temperatures
0
0
0
1
11
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
0
0
0
0
53
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects
0
0
0
0
37
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
0
1
0
0
18
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
0
0
0
0
2
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması
Contamination of the part of body with a foreign object
0
0
0
0
3
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri,zehirli hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous insect
0
0
0
0
0
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komplikasyonları
Treatment accident and vaccination complications
0
0
0
0
0
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an earlier accident
0
0
0
0
0
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
0
0
0
0
2
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
0
0
0
0
2
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen trravmalar
Trauma due to battle operation
0
0
0
0
0
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful substances or radiations
0
0
0
0
4
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere classified
0
1
0
1
11
0
7
1
4
286
Toplam - Total
181
182
30
0
21
0
68
13
310
35
0
0
19
32
4
0
0
22
1
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
505.582
143.913
0
0
18.326
166.551
136.906
0
19
0
5
7
55
65
1
2
0
0
252
195
7
408.562
1.871.950
60.907
22
3
186.494
38
8
81
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
Toplam
Total
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on Maritime
Labour
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
4
9
0
1
1
0
0
0
0
1.750
0
20
0
5
0
0
8
57
65
1
2
256
204
7
23
4
38
8
81
1.750
13.221
0
0
0
61.248
104.842
0
2.000
1.250
0
0
0
0
725.214
0
63.957
98.688
337.343
662.982
11.721
62.974
7.041.838
3.690.407
131.778
487.822
12.619
1.551.091
72.337
1.355.817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ceza
Ceza
İşyeri
İşyeri
Ceza tutarı
İşyeri
tutarı
tutarı
Sayısı
Sayısı
(TL)
Sayısı
(TL)
(TL)
Number of
Number of Amount of Number of
Amount of
Amount of
workplace
workplace
fine
workplace
fine
fine
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational health
and safety
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
723.464
0
63.957
96.938
324.122
662.982
11.721
62.974
6.980.590
3.585.565
131.778
485.822
11.369
1.551.091
72.337
1.355.817
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşin
yürütümü
Administrative aspects
122.353
112.260
Ceza
tutarı (TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
Adana
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
Adminstrative fine by related laws, 2013
5.8. İlgili kanunlara göre idari para cezaları, 2013
9
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
10
Sayı
Number
0
0
0
0
0
0
46.348
0
0
116.391
61.721
0
0
0
0
30.031
15.626
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
Sayı
Number
0
0
0
0
0
0
2
0
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.410
0
0
4.271
10.928
0
0
0
0
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Independent foreign
employee
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
15
15
Sayı
Number
0
0
0
0
0
0
47.758
0
0
120.662
72.649
0
0
0
0
30.031
15.626
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Toplam
Total
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
1
42
0
5
12
89
89
1
2
306
529
20
91
4
59
9
114
Sayı
Number
(*)
505.582
869.127
0
63.957
117.014
503.894
847.646
11.721
62.974
7.571.062
5.635.006
192.685
674.316
12.619
1.673.444
102.368
1.483.703
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
TOPLAM
Total
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
36
3
24
47
5
6
11
48
30
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
7
17
Çorum
Giresun
6
125
Bursa
Çankırı
10
Burdur
5
30
Bolu
Çanakkale
0
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
54.978
165.938
586.971
293.755
29.106
45.276
253.446
356.279
13.858
129.899
32.340
45.276
49.588
490.944
220.990
397.243
0
Ceza
tutarı (TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
Bitlis
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
20
108
34
26
5
7
17
33
7
68
3
5
32
196
13
659.278
1.567.158
1.834.612
437.966
42.322
99.891
325.099
975.975
92.040
758.647
88.087
1.707.792
434.973
1.489.731
277.965
930.776
99.174
3
23
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
İşin
yürütümü
Administrative aspects
Toplam
Total
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on Maritime
Labour
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3.934
1.293
0
0
0
0
0
1.293
0
3.227
0
0
0
0
0
20
108
36
27
5
7
17
33
7
69
3
7
32
196
13
23
3
659.278
1.567.158
1.838.546
439.259
42.322
99.891
325.099
975.975
92.040
759.940
88.087
1.711.019
434.973
1.489.731
277.965
930.776
99.174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
17.207
8.056
0
0
0
8.421
0
0
1
0
23.925
0
0
16.112
122.179
8.421
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
0
3
0
0
1
8
1
0
0
0
Sayı
Number
İşyeri
Work places
Sayı
Number
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.802
731
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Independent foreign
employee
2
0
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
16
Sayı
Number
0
17.938
8.056
0
0
0
8.421
0
0
23.925
0
0
16.112
135.981
9.152
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Toplam
Total
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
Ceza
Ceza
İşyeri
İşyeri
Ceza tutarı
İşyeri
tutarı
tutarı
Sayısı
Sayısı
(TL)
Sayısı
(TL)
(TL)
Number of
Number of Amount of Number of
Amount of
Amount of
workplace
workplace
fine
workplace
fine
fine
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational health
and safety
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
Adminstrative fine by related laws, 2013 (continued)
5.8. İlgili kanunlara göre idari para cezaları, 2013 (devam)
4
27
141
85
38
11
12
65
57
10
108
20
13
38
337
25
53
Sayı
Number
(*)
714.256
1.751.034
2.433.573
733.014
71.428
145.167
586.966
1.332.254
105.898
913.764
120.427
1.756.295
500.673
2.116.656
508.107
1.328.019
100.637
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
TOPLAM
Total
İş Teftişleri
Labour Inspections
183
184
2
0
15
0
7
668
175
17
11
8
0
21
34
10
7
10
0
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
0
123.431
32.106
28.567
253.869
86.240
0
29.645
264.890
66.836
1.077.448
5.012.731
58.212
0
2
3
25
12
32
12
2
18
5
25
482
715
14
2
19
0
0
44.198
7
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
133.414
138.753
214.813
574.735
451.944
534.077
75.000
412.991
35.432
364.276
4.901.931
13.532.500
292.912
266.072
516.952
0
128.320
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşin
yürütümü
Administrative aspects
21.560
Ceza
tutarı (TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
Gümüşhane
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
Toplam
Total
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on Maritime
Labour
0
1
0
1
0
2
0
2
1
1
3
4
0
0
0
0
0
0
2.550
0
2.457
0
29.552
0
3.750
2.000
8.850
49.965
16.414
0
0
0
0
0
2
4
25
13
32
14
2
20
6
26
485
719
14
2
19
0
7
133.414
141.303
214.813
577.192
451.944
563.629
75.000
416.741
37.432
373.126
4.951.896
13.548.914
292.912
266.072
516.952
0
128.320
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.460
0
0
0
0
1.293
4.950
0
0
0
0
0
Ceza
Ceza
İşyeri
İşyeri
Ceza tutarı
İşyeri
tutarı
tutarı
Sayısı
Sayısı
(TL)
Sayısı
(TL)
(TL)
Number of
Number of Amount of Number of
Amount of
Amount of
workplace
workplace
fine
workplace
fine
fine
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational health
and safety
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
Adminstrative fine by related laws, 2013 (continued)
5.8. İlgili kanunlara göre idari para cezaları, 2013 (devam)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
27
56
Sayı
Number
0
0
0
0
24.911
7.526
0
0
0
0
386.819
1.359.453
0
0
56.392
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
89
Sayı
Number
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
42
145
Sayı
Number
0
0
0
0
24.911
8.205
0
0
0
0
403.857
1.422.085
0
0
56.392
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Toplam
Total
0
679
0
0
0
0
17.038
62.632
0
0
0
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Independent foreign
employee
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
0
9
2
14
32
23
69
38
2
28
17
43
703
1.534
21
2
35
Sayı
Number
(*)
133.414
264.734
246.919
605.759
730.724
664.534
75.000
446.386
302.322
439.962
6.434.494
19.988.680
351.124
266.072
617.542
0
149.880
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
TOPLAM
Total
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
122
40
50
11
48
0
12
36
0
7
2
9
7
5
51
22
0
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
0
392.931
425.288
76.538
65.758
57.134
4.312
36.652
0
106.722
0
26
60
0
4
19
4
4
0
160
53
1
0
105.644
83
18
65
76
78
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
0
955.992
884.702
0
136.587
327.496
42.184
80.170
0
2.664.648
818.748
29.110
749.827
186.670
990.021
1.627.660
2.340.330
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşin
yürütümü
Administrative aspects
429.044
36.652
197.242
385.422
774.880
Ceza
tutarı (TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
Kocaeli
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
Toplam
Total
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on Maritime
Labour
0
1
12
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
4
0
11.721
0
27
72
0
0
23.981
4
21
4
4
0
160
54
1
84
18
66
77
82
0
2.250
0
0
0
0
11.721
0
250
0
245
2.300
6.140
0
967.713
908.683
0
136.587
329.746
42.184
80.170
0
2.664.648
830.469
29.110
750.077
186.670
990.266
1.629.960
2.346.470
0
0
8.625
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ceza
Ceza
İşyeri
İşyeri
Ceza tutarı
İşyeri
tutarı
tutarı
Sayısı
Sayısı
(TL)
Sayısı
(TL)
(TL)
Number of
Number of Amount of Number of
Amount of
Amount of
workplace
workplace
fine
workplace
fine
fine
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational health
and safety
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
Adminstrative fine by related laws, 2013 (continued)
5.8. İlgili kanunlara göre idari para cezaları, 2013 (devam)
Sayı
Number
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
3
0
1
1
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
7.813
0
37.626
32.153
0
8.056
37.356
0
51.763
198.830
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
Sayı
Number
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
4
0
0
1
0
6
2
0
0
0
0
2.717
0
0
0
0
4.338
2.193
0
0
3.655
0
9.511
1.462
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Independent foreign
employee
7
0
1
2
0
9
5
0
0
0
0
1
0
0
1
0
10
Sayı
Number
0
0
0
0
2.717
0
0
7.813
0
41.964
34.346
0
8.056
41.011
0
61.274
200.292
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Toplam
Total
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
0
50
123
5
12
30
6
12
0
206
73
1
133
31
116
126
209
Sayı
Number
(*)
0
1.369.269
1.333.971
76.538
205.062
386.880
46.496
124.635
0
2.813.334
970.459
29.110
1.187.177
264.333
1.187.508
2.076.656
3.321.642
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
TOPLAM
Total
İş Teftişleri
Labour Inspections
185
186
0
2
85
3
9
0
13
2
2
5
54
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
351.761
79.772
61.446
19.404
60.368
0
86.779
11.858
939.531
21.560
0
70.609
211.827
Ceza
tutarı (TL)
Amount of
fine
3.640
26
14
15
3
23
0
33
16
92
0
10
17
5
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
66.221.920
621.772
71.402
223.107
37.783
153.681
0
393.523
423.087
1.275.413
0
219.738
402.308
49.826
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşin
yürütümü
Administrative aspects
Toplam
Total
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on Maritime
Labour
79
1
0
0
1
1
0
1
2
6
0
0
2
2
495.772
250
0
0
1.477
3.250
0
1.722
12.971
70.326
0
0
32.432
3.390
3.719
27
14
15
4
24
0
34
18
98
0
10
19
7
66.717.692
622.022
71.402
223.107
39.260
156.931
0
395.245
436.058
1.345.739
0
219.738
434.740
53.216
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ceza
Ceza
İşyeri
İşyeri
Ceza tutarı
İşyeri
tutarı
tutarı
Sayısı
Sayısı
(TL)
Sayısı
(TL)
(TL)
Number of
Number of Amount of Number of
Amount of
Amount of
workplace
workplace
fine
workplace
fine
fine
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational health
and safety
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
147
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2.690.662
0
0
0
0
0
0
0
7.526
0
0
0
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
İşyeri
Work places
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
0
0
0
Sayı
Number
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
296
0
136.098
0
0
Sayı
Number
2.826.760
0
0
0
0
0
0
0
7.526
0
0
0
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Toplam
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ceza
tutarı
(TL)
Amount of
fine
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Independent foreign
employee
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
Sayı
Number
(*)4817 sayılı kanun kapsamında işyerlerine ve bu işyerlerinde çalışan yabancı uyruklulara yazılan idari para cezaları “İşyeri” bölümü altında birleştirilerek yazılmıştır.
2.561 19.008.558
12
Sivas
Toplam / Total
2
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
İşyeri
Work places
Sinop
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
Adminstrative fine by related laws, 2013 (continued)
5.8. İlgili kanunlara göre idari para cezaları, 2013 (devam)
9
6.582
81
19
17
6
37
0
43
22
183
2
10
31
Sayı
Number
(*)
88.575.801
973.783
151.174
284.553
58.664
217.299
0
482.024
455.442
2.285.270
21.560
219.738
505.349
265.043
Ceza tutarı
(TL)
Amount of
fine
TOPLAM
Total
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
İş Teftişleri
Labour Inspections
Yabancıların
Çalışma İzinleri
Work Permits of
Foreigners
187
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
İçindekiler
Açıklama
Grafik
Sayfa
Page
191
Contents
Explanation
Graph
6.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen
çalışma izinlerinin oransal dağılımı, 2004-2013
195
6.4 Proportional distribution of work permit given
to foreigners by years and sex, 2004-2013
6.13 Başvuru türüne ve cinsiyete göre
yabancılara verilen çalışma izinlerinin oransal
dağılımı, 2013
212
6.13 Proportional distribution of work permit given
to foreigners by type of application and sex,
2013
Tablo
Table
6.1 Yıllara ve izin türlerine göre yabancılara
verilen çalışma izin sayısı, 2003-2013
192
6.1 Number of work permit given to foreigners by
types of permission and years, 2003-2013
6.2 Yıllara göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2009-2013
193
6.2 Number of work permit given to foreigners by
years, 2009-2013
6.3 Aylara göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013
194
6.3 Number of work permit given to foreigners by
months, 2013
6.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen
çalışma izinlerinin dağılımı, 2004-2013
195
6.4 Distribution of work permit given to foreigners
by years and sex, 2004-2013
6.5 Eğitim düzeyine göre yabancılara verilen
çalışma izin sayısı, 2013
196 6.5 Number of work permit given to foreigners
by education status, 2013
6.6 Eğitim düzeyi ve cinsiyete göre yabancılara
verilen çalışma izin sayısı, 2013
197 6.6 Number of work permit given to foreigners by
education status and sex, 2013
6.7 Yaş grubu ve cinsiyete göre yabancılara
verilen çalışma izin sayısı, 2013
198 6.7 Number of work permit given to foreigners by
age groups and sex, 2013
6.8 Uyruklara ve izin türlerine göre yabancılara
verilen çalışma izin sayısı, 2013
199 6.8 Number of work permit given to foreigners by
type of permission and nationalities, 2013
6.9 Uyruklara ve cinsiyete göre yabancılara
verilen çalışma izin sayısı, 2013
201 6.9 Number of work permit given to foreigners by
nationalities and sex, 2013
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre
yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
203 6.10 Number of work permit given to foreigners by type
of permission and economic activities, 2013
6.11 İllere ve izin türlerine göre yabancılara verilen
çalışma izin sayısı, 2013
209 6.11 Number of work permit given to foreigners by
type of permission and provinces, 2013
6.12 Başvuru türüne göre yabancılara verilen
çalışma izin sayısı, 2013
211 6.12 Number of work permit given to foreigners by
type of application, 2013
6.13 Başvuru türüne ve cinsiyete göre yabancılara
verilen çalışma izin sayısı, 2013
212
6.13 Number of work permit given to foreigners by
type of application and sex, 2013
189
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
Açıklama
Explation
Yabancı: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa Foreigner: According to the Turkish Citizenship Law No.
5901, any person not in the bond of citizenship with the
göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı
Republic of Turke is deemed to be a foreigner.
bulunmayan kişi.
Bağımlı Çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya Dependent Employee: Means the foreigner that works
for wage, salary, commission, etc. at the disposal of one
birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve
or more employer that has a natural or legal person.
benzeri karşılığı çalışan yabancıyı ifade eder.
Bağımsız Çalışan: Başka şahısları istihdam etsin Independent Employee: Means the foreigner that works
for and on the account of himself/herself, whether he/she
veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı
employs other persons or not.
ifade eder.
Çalışma İzni Alma Yükümlülüğü: Türkiye’nin taraf Obligation of Getting Work Permission: Unless
otherwise provided in the bilateral or multi-lateral
olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
agreements to which Turkey is a party, the foreigners
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya
are obliged to get permission before they start to work
bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları
dependently or independently in Turkey.
gerekir.
Bağımsız Çalışma İzni: Bağımsız çalışacak Independent Work Permit: The permit may be given
to the foreigners, who will work independently, on
yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve
condition that they have resided in Turkey legally and
kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla
uninterruptedly for at least five years.
Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.
Süreli Çalışma İzni: Süreli çalışma izni, iş Work Permit For A Definite Period Of Time: Work
permit for a definite period of time is granted to be valid for
piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler,
a maximum period of one year, taking into consideration
istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür
the situation in the business market, developments in the
değişiklikleri dikkate alınarak hizmet akdinin veya işin
labour life, sectorial and economic conjuncture changes
süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli
regarding employment, according to the duration of
bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak
residence permit of the foreigner and the duration of
üzere verilmektedir.
the service contract or the work, to work in a certain
Workplace or enterprise and in a certain job.
Uzatma: Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı Extension: After the legal working duration of one year,
duration of the work permit may be extended up to three
işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere
years, on condition of working in the same workplace or
çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.
enterprise and in the same job. At the end of legal working
Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı
duration of three years, duration of the working permit may be
meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere,
extended up to six years, on condition of working in the same
çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir.
profession and at the disposal of a desired employer.
Süresiz Çalışma İzni: Türkiye’nin taraf olduğu ikili Work Permits For an Indefinite Period Of Time:
Unless otherwise provided in the bilateral or multi-lateral
ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe
agreements to which Turkey is a party, work permit for an
Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet
indefinite period of time may be given to the foreigners
eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan
that have resided in Turkey legally and uninterruptedly
yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma
for at least eight years or that have legally worked for
hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve
a total of six years, without taking into consideration the
belirli bir işletme, meslek, mülkî veya coğrafi alanla
conditions in the labour market and the developments
sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.
in the working life and without restricting to a certain
enterprise, profession, civil or geographical area.
191
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.1. Yıllara ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı
Number of work permit given to foreigners by types of permission and years Yıl
Year
İzin Türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
2003
804
50
1
855
2004
7.065
226
11
7.302
2005
9.248
159
31
9.438
2006
10.465
120
18
10.603
2007
8.823
96
11
8.930
2008
10.582
107
16
10.705
2009
13.931
83
9
14.023
2010
14.098
101
2
14.201
2011
17.256
147
16
17.419
2012
32.187
80
10
32.277
2013
45.731
94
9
45.834
Not: 2011, 2012 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012 data has been revised retrospectively.
192
Bağımsız
Independent
Toplam
Total
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.2 Yıllara göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı
Number of work permit given to foreigners by years
Ay
Month
Ocak
January
Şubat
February
Mart
March
Nisan
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Toplam - Total
Çalışma izin sayısı
Number of work permit
2009
2010
2011
2012
2013
997
1.211
1.313
1.420
3.335
927
1.274
1.517
1.476
2.731
1.494
1.097
1.635
2.341
3.727
1.381
1.875
1.971
2.563
3.632
1.020
1.472
1.705
3.266
4.583
1.314
1.376
1.702
3.057
4.767
910
1.130
1.292
3.018
5.010
1.404
863
1.351
2.806
3.387
986
841
924
2.780
3.425
971
598
1.258
2.626
2.644
1.214
905
1.334
3.432
4.184
1.405
1.559
1.417
3.487
4.409
14.023
14.201
17.419
32.272
45.834
Not: 2011, 2012 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012 data has been revised retrospectively.
193
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.3 Aylara göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by months, 2013
Ay
Month
İzin türü
Type of permission
Toplam
Total
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
Ocak
January
3.328
7
0
3.335
Şubat
February
2.726
4
1
2.731
Mart
March
3.718
8
1
3.727
Nisan
April
3.625
5
2
3.632
Mayıs
May
4.575
6
2
4.583
Haziran
June
4.758
9
0
4.767
Temmuz
July
5.002
8
0
5.010
Ağustos
August
3.380
6
1
3.387
Eylül
September
3.412
13
0
3.425
Ekim
October
2.638
5
1
2.644
Kasım
November
4.173
10
1
4.184
Aralık
December
4.396
13
0
4.409
45.731
94
9
45.834
Toplam-Total
194
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izinlerinin dağılımı
Distribution of work permit given to foreigners by years and sex
Çalışma izin sayısı Number of work permit
Yıl
Year
Sayı
Number
Kadın
Female
%
Sayı
Number
Erkek
Male
%
Toplam
Total
2004
3.013
41,3
4.289
58,7
7.302
2005
3.541
37,5
5.897
62,5
9.438
2006
4.033
38,0
6.570
62,0
10.603
2007
3.264
36,6
5.666
63,4
8.930
2008
4.054
37,9
6.651
62,1
10.705
2009
5.058
36,1
8.965
63,9
14.023
2010
5.704
40,2
8.497
59,8
14.201
2011 (*)
8.401
48,2
9.018
51,8
17.419
2012
19.545
60,6
12.732
39,4
32.277
2013
28.404
62,0
17.430
38,0
45.834
(*): 2011 yılında 3 kişinin cinsiyeti bilinmemektedir.
(*) In 2011, the three person’s gender is unknown
6.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izinlerinin oransal dağılımı
Proportional distribution of work permit given to foreigners by years and sex
195
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.5 Eğitim düzeyine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by education status, 2013
Eğitim Düzeyi
Education Status
Okuryazar
Literacy
İlkokul
Primary education
Ortaokul
Secondary education
Lise
High school
Yüksekokul
Tertiary education (short cycle)
Üniversite
Tertiary education (bachelor level or equivalent)
Y.lisans ve üstü
Tertiary education (master, doctoral level or equivalent)
Bilinmeyen
Unknown
Toplam-Total
196
İzin Türü
Type of permission
Süreli
Definite
Toplam
Total
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
1.060
0
0
1.060
927
1
0
928
4.621
2
0
4.623
18.324
25
1
18.350
5.166
6
0
5.172
14.084
54
8
14.146
1.545
6
0
1.551
4
0
0
4
45.731
94
9
45.834
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.6 Eğitim düzeyi ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by education status and sex, 2013
Eğitim düzeyi
Education status
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
Okuryazar
Literacy
855
205
1.060
İlkokul
Primary education
701
227
928
3.398
1.225
4.623
12.488
5.862
18.350
Yüksekokul
Tertiary education (short cycle)
2.719
2.453
5.172
Üniversite
Tertiary education (bachelor level or equivalent)
7.655
6.491
14.146
585
966
1.551
3
1
4
28.404
17.430
45.834
Ortaokul
Secondary education
Lise
High school
Y.lisans ve üstü
Tertiary education (master, doctoral level or equivalent)
Bilinmeyen
Unknown
Toplam-Total
197
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.7 Yaş grubu ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by age groups and sex, 2013
Yaş Grupları
Age Groups
198
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
15-19
101
48
149
20-24
3.648
1.247
4.895
25-29
5.651
3.132
8.783
30-34
4.493
3.141
7.634
35-39
3.441
2.606
6.047
40-44
3.119
2.360
5.479
45-49
2.768
1.931
4.699
50-54
2.582
1.346
3.928
55-59
1.679
899
2.578
60-64
695
491
1.186
65+
201
215
416
Bilinmeyen
Unknown
26
14
40
Toplam-Total
28.404
17.430
45.834
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.8 Uyruklara ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by type of permission and nationalities, 2013
Uyruk
Nationality
Amerika Birleşik Devletleri
United States of America
Afganistan
Afghanistan
Almanya
Germany
Avustralya
Australia
Avusturya
Austria
Azerbeycan
Azerbaijan
Belarus
Belarus
Belçika
Belgium
Brezilya
Brazil
Bulgaristan
Bulgaria
Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
Çin Halk Cumhuriyeti
People’s Republic of China
Danimarka
Denmark
Endonezya
Indonesia
Ermenistan
Armenia
Fas
Morocco
Filipinler
Philippines
Fransa
France
Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)
South Korea (Republic of Korea)
Gürcistan
Georgia
Hindistan
India
Hollanda
Netherlands
Irak
Iraq
İngiltere
England
İran İslam Cumhuriyeti
Islamic Republic of Iran
İspanya
Spain
İzin Türü
Type of permission
Toplam
Total
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
1.103
5
0
1.108
161
0
0
161
1.238
4
0
1.242
133
0
0
133
226
1
0
227
1.223
4
0
1.227
282
0
0
282
194
1
0
195
127
0
0
127
700
1
0
701
169
0
0
169
3.377
2
0
3.379
105
3
0
108
1.223
1
0
1.224
160
0
0
160
189
1
0
190
567
1
0
568
744
2
0
746
537
2
0
539
8.436
1
0
8.437
308
1
0
309
405
0
0
405
320
3
0
323
967
2
0
969
1.150
5
0
1.155
539
1
0
540
199
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.8 Uyruklara ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and nationalities, 2013 (continued)
Uyruk
Nationality
İsveç
Swedish
İtalya
İtaly
Japonya
Japan
Kanada
Canada
Kazakistan
Kazakhstan
Kenya
Kenya
Kırgızistan Cumhuriyeti
Republic of Kyrgyzstan
Küba
Cuba
Makedonya
Macedonia
Mısır
Egypt
Moldova Cumhuriyeti
Republic of Moldova
Özbekistan
Uzbekistan
Polonya
Poland
Portekiz
Portugal
Romanya
Romania
Rusya Federasyonu
Russian Federation
Sırbistan
Serbia
Suriye (Suriye Arab Cumhuriyeti)
Syria (Syrian Arab Republic)
Tayland
Thailand
Tunus
Tunisian
Türkmenistan
Turkmenistan
Ukrayna
Ukrainian
Yunanistan
Greece
Diğer (*)
Other
Toplam-Total
İzin Türü
Type of permission
Süreli
Definite
Bağımsız
Independent
181
0
0
181
681
5
0
686
339
5
0
344
224
1
0
225
895
4
0
899
138
1
0
139
1.159
1
0
1.160
152
0
0
152
156
0
0
156
138
1
0
139
1.823
2
0
1.825
1.707
1
0
1.708
203
2
0
205
100
1
0
101
473
0
0
473
2.453
2
0
2.455
100
0
0
100
794
0
0
794
351
0
0
351
204
1
0
205
2.712
1
1
2.714
3.607
3
0
3.610
446
9
8
463
2.112
13
0
2.125
45.731
94
9
45.834
(*): Toplam izin sayısı 100’den daha az olanlardır.
200
Toplam
Total
Süresiz
Indefinite
(*):The total number of permitted are less than 100
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.9 Uyruklara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by nationalities and sex, 2013
Uyruk
Nationality
Amerika Birleşik Devletleri
United States of America
Afganistan
Afghanistan
Almanya
Germany
Avustralya
Australia
Avusturya
Austria
Azerbeycan
Azerbaijan
Belarus
Belarus
Belçika
Belgium
Brezilya
Brazil
Bulgaristan
Bulgaria
Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
Çin Halk Cumhuriyeti
People’s Republic of China
Danimarka
Denmark
Endonezya
Indonesia
Ermenistan
Armenia
Fas
Morocco
Filipinler
Philippines
Fransa
France
Güney Kore (Kore Cumhuriyeti )
South Korea (Republic of Korea)
Gürcistan
Georgia
Hindistan
India
Hollanda
Netherlands
Irak
Iraq
İngiltere
England
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
467
641
1.108
11
150
161
564
678
1.242
53
80
133
70
157
227
498
729
1.227
242
40
282
72
123
195
69
58
127
445
256
701
53
116
169
335
3.044
3.379
35
73
108
1.164
60
1.224
139
21
160
111
79
190
487
81
568
240
506
746
52
487
539
7.832
605
8.437
29
280
309
145
260
405
36
287
323
373
596
969
201
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.9 Uyruklara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by nationalities and sex, 2013 (continued)
Uyruk
Nationality
İran İslam Cumhuriyeti
Islamic Republic of Iran
İspanya
Spain
İsveç
Swedish
İtalya
İtaly
Japonya
Japan
Kanada
Canada
Kazakistan
Kazakhstan
Kenya
Kenya
Kırgızistan Cumhuriyeti
Republic of Kyrgyzstan
Küba
Cuba
Makedonya
Macedonia
Mısır
Egypt
Moldova Cumhuriyeti
Republic of Moldova
Özbekistan
Uzbekistan
Polonya
Poland
Portekiz
Portugal
Romanya
Romania
Rusya Federasyonu
Russian Federation
Sırbistan
Serbia
Suriye (Suriye Arab Cumhuriyeti)
Syria (Syrian Arab Republic)
Tayland
Thailand
Tunus
Tunisian
Türkmenistan
Turkmenistan
Ukrayna
Ukrainian
Yunanistan
Greece
Diğer (*)
Other
Toplam-Total
(*): Toplam izin sayısı 100’den daha az olanlardır.
202
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
309
846
1.155
87
453
540
97
84
181
81
605
686
67
277
344
97
128
225
617
282
899
32
107
139
865
295
1.160
83
69
152
88
68
156
20
119
139
1.653
172
1.825
1.501
207
1.708
107
98
205
21
80
101
301
172
473
2.057
398
2.455
35
65
100
70
724
794
248
103
351
71
134
205
2.430
284
2.714
2.997
613
3.610
117
346
463
831
1.294
2.125
28.404
17.430
45.834
(*):The total number of permitted are less than 100
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
1
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Crop and animal production, hunting and related service activities
2
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Bağımsız
Indefinite Independent
Toplam
Total
68
1
0
69
Ormancılık ve tomrukçuluk
Forestry and logging
1
0
0
1
3
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Fishing and aquaculture
7
0
0
7
5
Kömür ve linyit çıkartılması
Mining of coal and lignite
289
0
0
289
6
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Extraction of crude petroleum and natural gas
55
0
0
55
7
Metal cevherleri madenciliği
Mining of metal ores
72
0
0
72
8
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Other mining and quarrying
64
1
0
65
9
Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
Mining support service activities
58
0
0
58
10
Gıda ürünlerinin imalatı
Manufacture of food products
174
3
0
177
11
İçeceklerin imalatı
Manufacture of beverages
35
1
0
36
12
Tütün ürünleri imalatı
Manufacture of tobacco products
35
0
0
35
13
Tekstil ürünlerinin imalatı
Manufacture of textiles
279
3
0
282
14
Giyim eşyalarının imalatı
Manufacture of wearing apparel
622
0
0
622
15
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Manufacture of leather and related products
130
0
0
130
16
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) saz, saman ve
benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and plaiting materials
13
0
0
13
17
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Manufacture of paper and paper products
22
0
0
22
18
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Printing and reproduction of recorded media
37
0
0
37
19
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Manufacture of coke and refined petroleum products
24
0
0
24
203
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
20
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Manufacture of chemicals and chemical products
21
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
22
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Manufacture of rubber and plastic products
23
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Manufacture of other non-metallic mineral products
24
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Bağımsız
Indefinite Independent
Toplam
Total
164
1
0
165
67
0
0
67
183
1
0
184
71
0
0
71
Ana metal sanayii
Manufacture of basic metals
122
2
0
124
25
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç)
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
285
7
0
292
26
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Manufacture of computer, electronic and optical products
23
0
0
23
27
Elektrikli teçhizat imalatı
Manufacture of electrical equipment
141
1
0
142
28
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
Manufacture of machineryand equipment n.e.c.
132
2
0
134
29
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
232
1
0
233
30
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Manufacture of other transport equipment
87
1
0
88
31
Mobilya imalatı
Manufacture of furniture
70
0
0
70
32
Diğer imalatlar
Other manufacturing
166
3
0
169
33
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Repair and installation of machinery and equipment
144
1
0
145
35
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
717
0
0
717
204
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Bağımsız
Indefinite Independent
Toplam
Total
36
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Water collection, treatment and supply
7
0
0
7
37
Kanalizasyon
Sewerage
1
0
0
1
38
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri maddelerin geri kazanımı
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
10
0
0
10
39
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
Remediation activities and other waste management services
0
0
0
0
41
Bina inşaatı
Construction of buildings
431
1
0
432
42
Bina dışı yapıların inşaatı
Civil engineering
2.036
0
0
2.036
43
Özel inşaat faaliyetleri
Specialised construction activities
452
2
0
454
45
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile
onarımı
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles
139
2
0
141
46
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
1.669
11
0
1.680
47
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
1.402
1
0
1.403
49
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
Land transport and transport via pipelines
226
1
0
227
50
Su yolu taşımacılığı
Water transport
29
0
0
29
51
Hava yolu taşımacılığı
Air transport
1.064
1
0
1.065
52
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
Warehousing and support activities for transportation
199
3
0
202
53
Posta ve kurye faaliyetleri
Postal and courier activities
7
0
0
7
55
Konaklama
Accommodation
6.240
2
1
6.243
205
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
56
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Food and beverage service activities
58
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Bağımsız
Indefinite Independent
Toplam
Total
458
2
0
460
Yayımcılık faaliyetleri
Publishing activities
22
1
0
23
59
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik
yayımlama faaliyetleri
Motion picture, video and television programme production, sound recording
and music publishing activities
44
0
0
44
60
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
Programming and broadcasting activities
45
0
0
45
61
Telekomünikasyon
Telecommunications
190
1
0
191
62
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Computer programming, consultancy and related activities
199
2
0
201
63
Bilgi hizmet faaliyetleri
Information service activities
38
0
0
38
64
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
Financial service activities, except insurance and pension funding
185
3
0
188
65
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)
Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security
40
0
0
40
66
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Activities auxiliary to financial services and insurance activities
48
0
0
48
68
Gayrimenkul faaliyetleri
Real estate activities
100
1
0
101
69
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
Legal and accounting activities
68
0
1
69
70
İdare merkezi faaliyetleri idari danışmanlık faaliyetleri
Activities of head offices; management consultancy activities
815
14
0
829
71
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri teknik muayene ve analiz
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
470
0
0
470
206
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Bağımsız
Indefinite Independent
Toplam
Total
72
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Scientific research and development
25
0
0
25
73
Reklamcılık ve piyasa araştırması
Advertising and market research
88
0
0
88
74
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Other professional, scientific and technical activities
49
2
0
51
75
Veterinerlik hizmetleri
Veterinary activities
18
1
0
19
77
Kiralama ve leasing faaliyetleri
Rental and leasing activities
63
0
0
63
78
İstihdam faaliyetleri
Employment activities
19
0
0
19
79
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili
faaliyetler
Travel agency, tour operator reservation service and related activities
582
1
0
583
80
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Security and investigation activities
9
0
0
9
81
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
Services to buildings and landscape activities
218
2
0
220
82
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
Office administrative, office support and other business support activities
1.104
3
0
1.107
84
Kamu yönetimi ve savunma zorunlu sosyal güvenlik
Public administration and defence; compulsory social security
42
0
0
42
85
Eğitim
Education
2.049
2
0
2.051
86
İnsan sağlığı hizmetleri
Human health activities
546
4
5
555
87
Yatılı bakım faaliyetleri
Residential care activities
25
0
0
25
88
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
Social work activities without accommodation
54
0
0
54
207
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin
sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
90
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
Creative, arts and entertainment activities
91
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Bağımsız
Indefinite Independent
Toplam
Total
2.140
0
0
2.140
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
Libraries, archives, museums and other cultural activities
0
0
0
0
92
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Gambling and betting activities
0
0
0
0
93
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
Sports activities and amusement and recreation activities
1.549
0
0
1.549
94
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
Activities of membership organisations
31
0
0
31
95
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
Repair of computers and personal and household goods
36
0
0
36
96
Diğer hizmet faaliyetleri
Other personal service activities
821
2
2
825
97
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
Activities of households as employers of domestic personnel
14.928
0
0 14.928
98
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım
yapılmamış mal ve hizmetler
Undifferentiated goods-and services-producing activities of private households
for own use
19
0
0
19
99
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Activities of extraterritorial organisations and bodies
43
0
0
43
Bilinmeyen
Unknown
50
0
0
50
45.731
94
Toplam / Total
208
9 45.834
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.11 İllere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by type of permission and provinces, 2013
İzin türü
Type of permission
İl
Province
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Süreli
Definite
449
29
78
41
7
6.413
9.111
74
113
67
133
0
2
35
33
1.061
289
14
22
77
65
40
23
18
30
173
429
42
0
2
745
21
327
17.647
2.701
3
8
103
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
6
0
0
0
0
8
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
57
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
Toplam
Total
455
29
78
41
7
6.422
9.112
74
113
68
133
0
2
35
33
1.068
289
14
22
78
65
40
23
18
30
173
429
42
0
2
745
21
328
17.709
2.707
3
8
103
209
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.11 İllere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and provinces, 2013 (continued)
İzin türü
Type of permission
İl
Province
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Biilinmeyen
Toplam-Total
210
Süreli
Definite
21
13
1.111
156
67
56
126
19
27
1.196
0
68
17
148
144
172
247
9
6
57
230
15
175
3
42
12
21
5
70
270
2
11
14
9
317
243
5
8
93
17
5
12
64
3
45.731
Süresiz
Indefinite
0
0
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Bağımsız
Independent
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Toplam
Total
21
13
1.114
156
67
57
126
19
27
1.197
0
68
17
148
144
173
247
9
6
57
231
15
175
3
42
12
22
5
70
271
2
11
14
9
317
243
5
8
93
17
5
12
64
3
45.834
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
6.12 Başvuru türüne göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by type of application
Ay
Month
Başvuru Türü
Type of application
İlk Başvuru
First application
Uzatma başvurusu
Extension application
Toplam
Total
Ocak
January
2.768
567
3.335
Şubat
February
2.191
540
2.731
Mart
March
2.844
883
3.727
Nisan
April
2.817
815
3.632
Mayıs
May
3.586
997
4.583
Haziran
June
3.809
958
4.767
Temmuz
July
3.738
1.272
5.010
Ağustos
August
2.357
1.030
3.387
Eylül
September
2.033
1.392
3.425
Ekim
October
1.646
998
2.644
Kasım
November
2.360
1.824
4.184
Aralık
December
2.458
1.951
4.409
32.607
13.227
45.834
Toplam-Total
211
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
6.13 Başvuru türüne ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2013
Number of work permit given to foreigners by type of application and sex, 2013
Cinsiyet
Sex
Başvuru türü
Type of application
Toplam
Total
İlk başvuru
First application
Uzatma başvurusu
Extension application
Kadın
Female
20.632
7.772
28.404
Erkek
Male
11.975
5.455
17.430
Toplam-Total
32.607
13.227
45.834
6.13 Başvuru türüne ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izinlerinin
oransal dağılımı, 2013
Proportional distribution of work permit given to foreigners by type of application and sex, 2013
212
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
İş Sağlığı ve
Güvenliği
Occupational Health
and Safety
213
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
İçindekiler
Sayfa
Page
217
Açıklama
Tablo
Contents
Explanation
Table
7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen belgelendirme işlemleri,
2013
220
7.1 Certification process conducted by General
Directorate of Occupational Health and
Safety, 2013
7.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen yetkilendirme işlemleri,
2013
220
7.2 Authorization by General Directorate of
Occupational Health and Safety, 2013
7.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde
(İSGÜM) ve bölge laboratuvar şefliklerinde
yapılan ölçüm ve analizler, 2013
221
7.3 Number of the measurements and analysis
made in ISGUM and regional laboratories,
2013
7.4 Ulusal Meslek Standardı, 2013
223
7.4 National Occupational Standards (NOS),2013
215
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
Açıklama
Explanation
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında Occupational safety expert: Any engineer, architect
görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş
or technical staff who are authorised by the Ministry to
güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar
work in the field of occupational health and safety and
veya teknik elemanı, ifade eder.
who have occupational health and safety expertise
certificate.
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev Occupational physician: Any physician who
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri
is authorised by the Ministry to work in the field
hekimliği belgesine sahip hekimi, ifade eder.
of occupational health and safety and who has
occupational medicine certificate.
Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve Joint health and safety unit: Any unit which is
kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret
established by public institutions and organisations,
Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından,
organised industrial zones and companies operating
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak
under the Turkish Code of Commerce in order to
üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan
provide occupational health and safety services to
ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, ifade eder.
workplaces, with required equipment and personnel
and which is authorised by the Ministry.
Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi Training institution: Public institutions and
ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere
organisations, universities and enterprises established
Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını,
by companies operating in accordance with the
üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet
Turkish Code of Commerce authorised by the Ministry
gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
to provide training for occupational safety specialists,
ifade eder.
occupational physicians and other health-care
personnel.
Toplum sağlığı merkezi (TSM): İşyeri hekimliği hizmeti Community health center: Any community health
vermek üzere yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı
center affiliated to the Ministry of Health which is
toplum sağlığı merkezlerini, ifade eder.
authorised to provide occupational physician service.
217
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
İş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi
Occupational safety expert trainer certificate is issued
a. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi
to positions given below in the case of their application,
belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en
having received pedagogical training or training of
az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; (A) sınıfı
trainers certificate and having at least five years of
iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği,
experience in occupational health and safety,
iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine
a.
1. Class (A) occupational safety experts,
sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar
ile Bakanlıkta görevli iş sağlığı ve güvenliği
2. Engineers, architects or technical staff who have
uzmanlarına,
Master’s Degree in occupational safety and
b. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi
health, occupational safety or occupational health,
belgesine sahip ve en az beş yıl teftiş yapmış iş
3. Occupational health and safety experts working at
müfettişlerine,
the Ministry,
c. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi
d. Labour inspectors who have received pedagogical
belgesine ve en az on yıllık uzmanlık tecrübesine
training or training of trainers certificate and who
sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman
have at least five years of inspection experience,
niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal
e. Labour and social security training experts working
güvenlik eğitim uzmanlarına,
at the Ministry, whom are engineer, architect or
d. Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik
technical staff and received pedagogical training
öğretmenler ile hukuk fakültelerinden mezun
or training of trainers certificate with at least ten
olanlardan üniversitelerde Bakanlıkça ilan edilen
years of expertise experience,
eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders
f. Engineers, architects, physicists, chemists,
verenlere, başvurmaları halinde düzenlenir.
technical instructors and people who have bachelor
of laws degree, who have at least four semesters
of experience as lecturer in the universities in the
fields in compliance with programmes announced
by the Ministry,
İşyeri hekimliği eğitici belgesi;
Occupational physician trainer certificate is issued
a. Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi
to below positions in the case of their application;
belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında
a. Occupational physicians or physicians who
en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; işyeri
have Master’s Degree in occupational safety
hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya
and health, occupational safety or occupational
iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimlere,
health, who have received pedagogical training
b. Üniversitelerde, Bakanlıkça ilan edilen eğitim
or training of trainers certificate and who have
programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl
at least five years of experience in occupational
ders veren hekimlere,
health and safety,
c. İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan
b. Physicians who have at least four semesters of
dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş
experience as lecturer in universities in the fields
sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve
in compliance with programmes announced by
uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,
the Ministry,
başvurmaları halinde, düzenlenir.
c. Physicians who undertake fellowship in workrelated
and occupational diseases or occupational
medicine or public health specialists who have at
least 150 hours of course in occupational safety
and health involving theory and practice, during
their specialist training.
218
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
The Ministry shall issue a Class (A) occupational
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az
safety expert’s certificate to;
dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı
1) engineers, architects or technical staff who submit
sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği
an occupational safety expert contract proving at least
uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş
four years of experience with a class (B) occupational
güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis,
safety expert certificate, and who participated class
mimar veya teknik elemanlara,
(A) occupational safety expertise training programme
and passed the examination for class (A) occupational
safety expertise.
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş 2) Labour inspectors who are engineer, architect or
yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan
technical staff with at least five years of inspection
iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış
experience in occupational health and safety;
Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı
occupational health and safety experts with at least
ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan
five years of experience of expertise in the Ministry;
mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel
engineers, architects or technical staff with doctor of
Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar
science degrees in occupational health and safety or
veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış
occupational safety; engineers, architects or technical
olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için
staff with at least ten years of experience at the
yapılacak sınavda başarılı olanlara,
Directorate General and its affiliated units, and who
passed the examination for class (A) safety expertise,
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
The Ministry shall issue a Class (B) occupational
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az
safety expert’s certificate to;
üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı
1) Engineers, architects or technical staff who submit
sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği
an occupational safety expert contract proving at
uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş
least three years of expertise experience with a class
güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis,
(C) occupational safety expert certificate, and who
mimar veya teknik elemanlara,
participated class (B) occupational safety expertise
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek
training programme and passed the examination for
lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik
class (B) occupational safety expertise.
elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
2) Engineers, architects or technical staff with master
başarılı olanlara,
of science degrees in occupational health and safety
or occupational safety and passed the examination for
class (B) occupational safety expertise.
The Ministry shall issue a Class (C) occupational
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak
safety expert’s certificate to;
Engineers, architects or technical staff who participated
yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
class (C) occupational safety expertise training
başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara
programme and passed the examination for class (C)
Bakanlıkça verilir.
occupational safety expertise.
219
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen belgelendirme
işlemleri, 2013
Certification process conducted by General Directorate of Occupational Health and Safety, 2013
Ay
Month
Ocak January
Şubat February
Mart March
Nisan April
Mayıs May
Haziran June
Temmuz July
Ağustos August
Eylül September
Ekim October
Kasım November
Aralık December
Toplam Total
A sınıfı iş güvenliğ
uzmanlığı
A class occupational
safety expert’s
certificate
B sınıfı iş güvenliğ
uzmanlığı
B class occupational
safety expert’s
certificate
370
124
13
8
53
24
21
20
0
46
13
6
698
171
142
7
16
31
70
55
21
11
78
9
5
616
C sınıfı iş güvenliğ
uzmanlığı
İşyeri Hekimi
Eğitici belgesi
C class occupational Occupational
Trainer certificate
safety expert’s
physician
certificate
1.699
3.394
20
351
163
11.270
4.204
268
279
5.095
622
252
27.617
533
984
315
450
620
1.743
1.265
717
517
1.249
574
686
9.653
107
183
206
361
329
285
413
224
117
125
71
98
2.519
7.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yetkilendirme
işlemleri, 2013
Authorization by General Directorate of Occupational Health and Safety, 2013
Ay
Month
Eğitim kurumları
Training institutions
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Joint health and safety unit
Toplum Sağlığı
Merkezi
Community health
center
Ocak January
Şubat February
Mart March
Nisan April
Mayıs May
Haziran June
Temmuz July
Ağustos August
Eylül September
Ekim October
Kasım November
Aralık December
17
12
6
21
48
16
31
11
17
8
4
4
195
69
60
74
64
80
91
110
38
43
46
11
125
811
0
0
0
0
0
0
0
0
27
1
0
10
38
Toplam Total
220
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde (İSGÜM) ve bölge laboratuvar
şefliklerinde yapılan ölçüm ve analizler, 2013
Number of the measurements and analysis made in ISGUM and regional laboratories, 2013
Ölçüm ve analiz sayıları (Fiziksel, kimyasal,
biyolojik testler dahil)
Number of the measurements and analyses
(Physical, chemical and biological tests are
included)
Atomik absopsiyon cihazı (grafit/alevli)
15/1ileher bir ilave element analizi
Bölge laboratuvar şeflikleri
Regional laboratories
Adana
Ankara
(İSGÜM)
Bursa
İstanbul
İzmir
Toplam
Total
Kayseri
Kocaeli
15
214
0
0
0
0
0
229
Atomikabsorpsiyon cihazı ile kanda kurşun
analizi
0
117
0
0
0
0
0
117
Atomik absopsiyon cihazı (grafit/alevli) ile
havada ağır metal analizi
0
82
12
6
0
19
9
128
176
55
92
166
80
44
276
889
4
11
0
0
0
0
0
15
28
109
4
3
188
37
22
391
Gaz kromatografi analizi
4
56
6
8
9
0
32
115
Hava akım hızı
0
10
0
8
0
0
0
18
0
229
0
0
0
0
0
229
0
1342
0
0
0
0
0
1.342
10
36
61
40
28
34
90
299
0
184
0
74
78
28
145
509
76
24
95
1
0
0
5
201
Kanda albumin tayini
0
31
4
52
0
0
0
87
Kanda ALP tayini
0
78
0
0
0
0
0
78
Kanda ALT tayini
0
736
0
0
0
0
0
736
Kanda AST tayini
0
736
0
0
0
0
0
736
Kanda GGT tayini
0
78
0
0
0
0
0
78
Kanda glikoz tayini
0
211
0
0
0
0
0
211
Aydınlatma ölçümü
El-kol titreşimi maruziyet ölçümü
Foruer transform infrared spektrofometresinde
serbest silis analizi
İdrarda fenol analizi
İdrarda TCA analizi
İdrarda hüppürik asit analizi
İşitme testi (Odyometri)
İşyeri havasında dedektör veya tüp ile ANLK
gaz ölçümü
İşyeri havasında toz numunesi alma ve
grametrik değ. (30 ölç.kadar)
İyon kromatografisinde analiz
221
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde (İSGÜM) ve bölge laboratuvar
şefliklerinde yapılan ölçüm ve analizler, 2013 (devam)
Number of the measurements and analysis made in ISGUM and regional laboratories, 2013 (continued)
Ölçüm ve analiz sayıları (Fiziksel, kimyasal,
biyolojik testler dahil)
Number of the measurements and analyses
(Physical, chemical and biological tests are
included)
Bölge laboratuvar şeflikleri
Regional laboratories
Adana
Ankara
(İSGÜM)
Bursa
İstanbul
İzmir
Toplam
Total
Kayseri
Kocaeli
Kandakolestrol tayini
0
31
0
0
0
0
0
31
Kanda kreatinin tayini
0
383
0
0
0
0
0
383
Kanda total protein tayini
0
31
0
0
0
0
0
31
Kanda üre tayini
0
211
0
0
0
0
0
211
Kanda ürik asit tayini
0
31
0
0
0
0
0
31
115
53
134
175
313
70
315
1.175
Lifsi tozların kontarasyon tayini
9
9
1
3
10
1
3
36
Lifsi tozların tür analizi
0
0
0
0
0
0
0
0
PA akciğer filmi çekimi ve değerlendirmesi
0
1306
0
0
0
0
0
1.306
Pnömokonyoz değerlendirme okuyucu eğitimi
0
3
0
0
0
0
0
3
Sedimantasyon
0
441
0
0
0
0
0
441
Solunum fonksiyon testi
0
548
0
0
0
0
0
548
Tam idrar tetkiki
0
431
0
0
0
0
0
431
Tam kan sayımı
0
747
0
0
0
0
0
747
80
40
41
98
22
23
78
382
Tüm vucut titreşim kişisel maruziyeti
0
58
11
15
6
2
43
135
Yüksek basınclı sıvı kromotografisinde analiz
0
2
0
0
0
0
0
2
517
8.664
461
649
734
258
Kişisel gürültü maruziyeti
Termal konfor şartlarının ölçümü
Toplam - Total
222
1.018 12.301
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Seyahat Acentası Yöneticisi (Seviye 6)
1
29.01.2013/28543
KTB/TURSAB
Travel Agency Manager (Level 6)
2
3
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
(Mükerrer)
(Second Edition)
Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2)
Turizm, Konaklama,
Laundry Worker (Level 2)
Yiyecek-İçecek
Hizmetleri
Tourism, Travel, Food Kuru Temizleme Görevlisi (Seviye 3)
& Beverage Services
ALTSO
Dry Cleaning Worker (Level 3)
29.01.2013/28543
(Mükerrer)
(Second Edition)
Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu (Seviye 4)
4
Laundry and Dry Cleaning Supervisor (Level 4)
Kiremit Tipi Çatı Kaplamacısı (Seviye 3)
5
29.01.2013/28543
İNTES /ÇATIDER
İnşaat
Construction
6
Tile Roofer (Level 3)
(Mükerrer)
(Second Edition)
Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3)
29.01.2013/28543
İNTES
Backhoe Loader Operator (Level 3)
7
Medya, İletişim ve
Yayıncılık Media,
communication and
publishing
Çevirmen (Seviye 6)
(Mükerrer)
(Second Edition)
29.01.2013/28543
MYK
Translator/Interpreter (Level 6)
(Mükerrer)
(Second Edition)
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi (Seviye 3)
8
Metal
Metal 9
Industrial and Structural Steel Con struction Worker (Level 3)
HAK-İŞ
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi (Seviye 4)
29.01.2013/28543
(Mükerrer)
(Second Edition)
Industrial and Structural Steel Construction Worker (Level 4)
10
Ulaştırma, Lojistik ve Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi (Seviye 4)
Haberleşme
Transport, logistics
and communication Railway Control Operator (Level 4)
29.01.2013/28543
MYK
(Mükerrer)
(Second Edition)
223
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3)
13
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5)
Ulaştırma, Lojistik ve Railway Construction, Maintenance and Repair Staff (Level 6)
Haberleşme
Transport, logistics
and communication Raylı Sistem Araçları Elektrik Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)
Rail System Vehicles Electrical Maintenance and Repair
Staff (Level 4)
Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı
(Seviye 4)
Rail System Vehicles Electronic Maintenance and Repair
Staff (Level 4)
Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)
17
19
29.01.2013/28543
(Mükerrer)
(Second Edition)
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 6)
16
18
TCDD’yi Geliştirme
ve TCDD Personeli
Dayanışma ve
Yardımlaşma Vakfı
Railway Construction, Maintenance and Repair Machine
Operator (Level 4)
12
15
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü
(Seviye 4)
11
14
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Rail System Vehicles Mechanical Maintenance and Repair
Staff (Level 4)
İnşaat
Construction
Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı (Seviye 3)
26.02.2013/28571
İNTES
Natural and Artificial Stone Coating Worker (Level 3)
Toplumsal ve Kişisel Güzellik Uzmanı (Seviye 4)
Hizmetler
Social and personal
Beautician (Level 4)
services
(Mükerrer)
(Second Edition)
26.02.2013/28571
TESK
(Mükerrer)
(Second Edition)
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi (Seviye 4)
20
Bilişim Teknolojileri
Information data
technologies
21
Web and Multimedia Developer (Level 4)
İTO
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi (Seviye 5)
Web and Multimedia Developer (Level 5)
224
26.02.2013/28571
(Mükerrer)
(Second Edition)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
İTO
26.02.2013/28571
(Mükerrer)
(Second Edition)
KİPLAS/PETROL-İŞ
26.02.2013/28571
(Mükerrer)
(Second Edition)
Ege Üniversitesi Güneş
Enerjisi Enstitüsü
26.02.2013/28571
(Mükerrer)
(Second Edition)
Sistem Yöneticisi (Seviye 5)
22
System Administrator (Level 5)
Sistem Yöneticisi (Seviye 6)
23
System Administrator (Level 6)
24
Bilişim Teknolojileri
Information data
technologies
BT Çözümleri Uzmanı (Seviye 6)
IT Solutions Specialist (Level 6)
Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6)
25
Information Security Specialist (Level 6)
Bilgi Güvenlik Denetmeni (Seviye 7)
26
Information Security Supervisor (Level 7)
Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3)
27
28
Kimya, Petrol, Lastik
Hose Manufacturing Operator (Extrusion) (Level 3)
ve Plastik
Chemicals,
petroleum, rubber Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) (Seviye 3)
and plastics
Rubber Hose Manufacturing Operator (Wrapping) (Level 3)
Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 3)
29
30
31
Solar thermal system staff (Level 3)
Enerji
Energy
Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 4)
Solar thermal system staff (Level 4)
Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 5)
Solar thermal system staff (Level 5)
225
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Türk Sigorta Enstitüsü
Vakfı (TSEV) ve Türkiye
Sigorta, Reasürans ve
Emeklilik Şirketleri Birliği
(TSREŞB)
29.05.2013/28661
(Mükerrer)
(Second Edition)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
29.05.2013/28661
(Mükerrer)
(Second Edition)
Sigorta Acentesi Teknik Personeli (Seviye 4)
32
Insurance Agency Technical Staff (Level 4)
Sigorta Brokeri Teknik Personeli (Seviye 5)
33
Insurance Broker Technical Staff (Level 5)
Sigorta Brokeri Teknik Personeli (Seviye 6) 34
Insurance Broker Technical Staff (Level 6) Bireysel Emeklilik Aracısı (Seviye 5) 35
Finans
Finance
36
Private Pension Intermediary (Level 5) Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 5) Insurance Company Technical Staff (Level 5) Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 6) 37
Insurance Company Technical Staff (Level 6) Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 5) 38
Insurance Company Claims Agent (Level 5) Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 6) 39
Insurance Company Claims Agent (Level 6) Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4)
40
Enerji
Energy
41
Individual Heating Installation Staff (Level 4)
Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı (Seviye 3)
Air Duct Assembler and Manufacturer (Level 3)
226
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
29.05.2013/28661
(Mükerrer)
(Second Edition)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
29.05.2013/28661
(Mükerrer)
(Second Edition)
Pencere ve Kapı Sektörü
Derneği (PÜKAD)
29.05.2013/28661
(Mükerrer)
(Second Edition)
Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4)
Central Heating Insulation Staff (Level 4)
Sıhhi Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı (Seviye 4)
44
Enerji
Energy
45
Plumbing System Maintenance and Repair Service Staff
(Level 4)
Sıhhi Tesisat Uzmanı (Seviye 5)
Plumbing System Specialist (Level 5)
Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı
(Seviye 5)
46
Plumbing and Heating Systems Adjustment and Testing
Specialist (Level 5)
Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3)
47
Plumber (Level 3)
Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 3)
48
Screen Printing (Serigraphy) Operator (Level 3)
Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 4)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Media,
communication and
publishing
Screen Printing (Serigraphy) Operator (Level 4)
Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3)
Continuous Form Offset Printing Operator (Level 3)
Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4)
51
52
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
Mechanical System Insulation Worker (Level 3)
43
50
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3)
42
49
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Continuous Form Offset Printing Operator (Level 4)
İnşaat
Construction
P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3)
P.V.C. Joinery Assembly Worker (Level 3)
227
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
53
İnşaat
Construction
54
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı (Seviye 3)
Membrane Roof Coating Worker (Level 3)
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)
Surveyor (Level 4)
Türk İstatistik Derneği (TİD)
Call Center Customer Representative (Level 4)
Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5)
56
İş ve Yönetim
Business and
Management
(Mükerrer)
(Second Edition)
Çağrı Merkezleri Derneği
29.05.2013/28661
(Mükerrer)
(Second Edition)
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği (PERYÖN)
29.06.2013/28692
Koçluk Platformu
Derneği(KPD)
-Uluslararası Profesyonel
Koçluk Derneği (ICF)
29.06.2013/28692
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği (PERYÖN)
29.06.2013/28692
HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ
30.07.2013/28723
(Mükerrer)
(Second Edition)
Call Center Team Leader (Level 5)
İşe Alım Personeli (Seviye 5)
Recruitment Staff (Level 5)
İşe Alım Uzmanı (Seviye 6) 58
Recruitment Specialist (Level 6)
Koç (Seviye 6) 59
Coach (Level 6)
Organizasyonel Gelişim Uzmanı (Seviye 6) 60
Organisational Development Specialist (Level 6)
Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi (Seviye 4)
61
Metal
Metal
228
Türkiye Araştırmacılar
Derneği (TÜAD)
29.05.2013/28661
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4)
55
62
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Türkiye İnşaat Sanayicileri
29.05.2013/28661
İşveren Sendikası (İNTES)
Çatı Sanayici ve İş Adamları
(Mükerrer)
Derneği – ÇATIDER
(Second Edition)
Anketör (Seviye 4)
57
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Blast Furnace Raw Material Preparatory Worker (Level 4)
Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi (Seviye 5)
Blast Furnace Raw Material Preparatory Worker (Level 5)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
30.07.2013/28723
(Mükerrer)
(Second Edition)
Yönetim Danışmanları
Derneği (YDD)
30.07.2013/28723
(Mükerrer)
(Second Edition)
Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü (Seviye 4)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Media,
communication and
publishing
Preliminary Flexo Printing Preparatory Operator ( Level 4)
Flekso Kalıp Operatörü (Seviye 4)
Flexo Molding Operator ( Level 4)
Flekso Baskı Birim Sorumlusu (Seviye 5)
Flexo Printing Unit Supervisor ( Level 5)
Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu (Seviye 5)
Preliminary Flexo Printing Unit Supervisor ( Level 5)
Kadın Terzisi (Seviye 4)
69
Tailor (for woman) (Level 4)
Erkek Terzisi (Seviye 4)
Tekstil, Hazır Giyim, Tailor (for man) (Level 4)
Deri
Textile, ready-made Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4)
clothing and leather
Shoe Manufacturer (Level 4)
Sayacı (Seviye 3)
72
73
TESK
Flexo Printing Operator ( Level 4)
68
71
30.07.2013/28723
(Mükerrer)
(Second Edition)
Flekso Baskı Operatörü (Seviye 4)
67
70
İTO
Flexo Printing Operator ( Level 3)
64
66
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Flekso Baskı Operatörü (Seviye 3)
63
65
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Shoe-upper Manufacturer (level 3(level 4evel 4)n 4)
İş ve Yönetim
Business and
Management
Yönetim Danışmanı (Seviye 6)
Management Consultant ( Level 6)
229
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
74
İş ve Yönetim
Business and
Management
75
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and Social
Services
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Yönetim Danışmanları
Derneği (YDD)
30.07.2013/28723
(Mükerrer)
(Second Edition)
Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni
(Seviye 5)
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü,
03.10.2013/28784
Orientation and independent movement trainer for blind
people (Level 5)
Türkiye Beyazay Derneği
(Mükerrer)
(Second Edition)
Elektrik Dağıtım Hizmetleri
Derneği (ELDER)
03.10.2013/28784
(Mükerrer)
(Second Edition)
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Yönetim Danışmanı (Seviye 7)
Management Consultant (Level 7)
Röle Görevlisi (Seviye 4)
76
77
Relay Operator (Level 4)
Elektrik ve Elektronik Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü (Seviye 5)
Electric and
electronic
Electricity Distribution SCADA Operator (Level 5)
Elektrik Dağıtım Seviyesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4)
78
Electricity Distribution Network Maintenance Worker (Level 4)
79
Ulaştırma, Lojistik ve
Haberleşme
Metrobüs Şoförü (Seviye 3)
Metrobus Driver (Level 3)
Özlük İşleri Personeli (Seviye 5)
80
Personnel Affairs Staff (Level 5)
81
İş ve Yönetim
Business and
Management
230
Metal
Metal
03.10.2013/28784
(Mükerrer)
(Second Edition)
03.10.2013/28784
Educational Specialist (Level 6)
(Mükerrer)
(Second Edition)
SME Consultant (Level 6)
83
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği (PERYÖN)
Eğitim Uzmanı (Seviye 6)
Kobi Danışmanı (Seviye 6)
82
İstanbul Elektrik, Tramvay 03.10.2013/28784
ve Tünel İşletmeleri Genel
(Mükerrer)
Müdürlüğü (İETT)
(Second Edition)
Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü (Seviye 3)
Welded Pipe Profile Manufacturing Operator (Level 3)
Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB)
03.10.2013/28784
(Mükerrer)
(Second Edition)
Hak-İş Konfederasyonu 03.10.2013/28784
Koordinasyonunda Çelik-İş
(Mükerrer)
Sendikası
(Second Edition)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü (Seviye 4)
Welded Pipe Profile Manufacturing Operator (Level 4)
03.10.2013/28784
(Mükerrer)
(Second Edition)
Elektro Erozyon Tezgah İşçisi (Seviye 4)
03.10.2013/28784
Electro Erosion Worker (Level4)
(Mükerrer)
(Second Edition)
84
85
86
Metal
Metal
Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi (Seviye 3)
Metal Extrusion Manufacturing Worker (level 3)
Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi (Seviye 4)
87
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Metal Extrusion Manufacturing Worker (level 4)
Hak-İş Konfederasyonu
Koordinasyonunda Çelik-İş
Sendikası
03.10.2013/28784
(Mükerrer)
(Second Edition)
Vargel-Planya Tezgâh İşçisi (Seviye 3)
88
Plane Machine Worker (Level 3)
Yazılım Geliştirici (Seviye 4)
89
Software Developer (Level 4)
Yazılım Geliştirici (Seviye 5)
90
Software Developer (Level 5)
91
92
Bilişim Teknolojileri
Information data
technologies
Yazılım Geliştirici (Seviye 6)
Software Developer (Level 6)
İstanbul Ticaret Odası
Koordinasyonunda YASAD 05.11.2013/28812
Yazılım Sanayicileri
(Mükerrer)
Derneği ve TÜBİDER
(Second Edition)
Bilişim Sektörü Derneği
Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı (Seviye 4)
Software Application And Support Worker (Level 4)
93
Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı (Seviye 5)
Software Application And Support Worker (Level 5)
231
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
96
Data Base Worker (Level 4)
Veri Tabanı Yönetmeni (Seviye 5)
Bilişim Teknolojileri
Information data
technologies
Data Base Manager (Level 5)
BT İş Analizi Elemanı (Seviye 5)
IT Job Analysis Worker (Level 5)
İstanbul Ticaret Odası
Koordinasyonunda YASAD 05.11.2013/28812
Yazılım Sanayicileri
(Mükerrer)
Derneği ve TÜBİDER
(Second Edition)
Bilişim Sektörü Derneği
BT İş Analisti (Seviye 6)
97
IT Job Analysis Analyst (Level 6)
Saraciye İmalatçısı (Seviye 4)
98
99
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Veri Tabanı Teknik Elemanı (Seviye 4)
94
95
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Leathercraft Producer (Level 4)
Tekstil, Hazır Giyim,
Tekstil Test Laborantı (Seviye 4)
Deri
Textile, ready-made
Textile Test Laboratorian (Level 4)
clothing and leather
Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5)
100
Türkiye Esnaf
ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
29.11.2013/28836
Türkiye Tekstil Sanayii
İşverenleri Sendikası
(TTSİS)
29.11.2013/28836
(Mükerrer)
(Second Edition)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
29.11.2013/28836
(Mükerrer)
(Second Edition)
(Mükerrer)
(Second Edition)
Textile Test Laboratorian Supervisor (Seviye 5)
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı (Seviye 3)
101
Individual And Commercial Air Conditioning Systems
Assembler (Level 3)
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis
Elemanı (Seviye 4)
102
Enerji
Energy
103
104
232
Individual And Commercial Air Conditioning Systems
Assemble And Service Personnel (Level 4)
Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı
(Seviye 5)
Individual And Commercial Air Conditioning Systems
Expert (Level 5)
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3)
Domestic And Commercial Cooling Systems Service
Personnel (Level 3)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
29.11.2013/28836
(Mükerrer)
(Second Edition)
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 4)
105
Domestic And Commercial Cooling Systems Service
Personnel (level 4)
Endüstriyel Soğuma Sistemleri Montajcısı (Seviye 3)
106
Industrial Cooling Systems Assembler (Level 3)
Endüstriyel Soğuma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 4)
107
Industrial Cooling Systems Service Personnel (Level 4)
Endüstriyel Soğuma Sistemleri Uzmanı (Seviye 5)
108
Industrial Cooling Systems Expert (Level 5)
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 3)
109
Enerji
Energy
110
Heating Installation Maintenance And Repair And
Service Personnel (Level 3)
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 4)
Heating System Service Personnel (Level 4)
111
Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı (Seviye 5)
Heating System Service Expert (Level 5)
112
113
114
Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis
elemanı (Seviye 3)
Central And Industrial Air-Conditioning Systems Service
Personnel (Level 3)
Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis
elemanı (Seviye 4)
Central And Industrial Air-Conditioning Systems Service
Personnel (Level 4)
Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol
uzmanı (Seviye 5)
Central And Industrial Air-Conditioning Systems
İmplementation And Control Expert (Level 5)
233
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Ankara Ticaret Odası (ATO)
29.11.2013/28836
(Mükerrer)
(Second Edition)
Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası (MESS)
29.11.2013/28836
(Mükerrer)
(Second Edition)
Pazarlama Elemanı (Seviye 4)
115
116
Marketing Personnel (Level 4)
Ticaret (Satış ve
Pazarlama)
Commerce (sales
and marketing) Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5)
Marketing Supervisor (Seviye 5)
Pazarlama Yöneticisi (Seviye 6)
117
Marketing Director (Level 6)
Tesviyeci (Seviye 3)
118
119
Fitter (Level 3)
Metal
Metal
Tesviyeci (Seviye 4)
Fitter (Level 4)
İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı ( Seviye 4)
120
Construction Equipment Maintenance And Repairer ( Level 4)
Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES)
29.11.2013/28836
(Mükerrer)
(Second Edition)
Figüran (Seviye 3)
121
122
Extra Crowd Artist / Bit Player (Level 3)
Kültür, Sanat
Culture and arts
Seslendirme Oyuncusu (Seviye 5)
Oyuncular Sendikası
Dubbing Artist ( Level 5)
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
Oyuncu (Seviye 6)
123
Actor/ Actress ( Level 6)
124
234
Metal
Metal
Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi (Seviye 3)
Industrial Metal Straightening Worker ( Level 3)
Hak-İş Konfederasyonu 26.12.2013/28863
Koordinasyonunda Çelik-İş
(Mükerrer)
Sendikası
(Second Edition)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Metal Kumlama İşçisi (Seviye 3)
125
Metal Sanding Worker (Level 3)
126
Metal
Metal
Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 3)
Metal Surface Coating Operator ( Level 3)
Hak-İş Konfederasyonu 26.12.2013/28863
Koordinasyonunda Çelik-İş
(Mükerrer)
Sendikası
(Second Edition)
Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 4)
127
Metal Surface Coating Operator ( Level 4)
Taksi Şoförü (Seviye 3)
128
129
Taxi Driver ( Level 3)
Ulaştırma, Lojistik ve Minibüs Şoförü (Seviye 3)
Haberleşme
Transport, logistics
and communicatione Minibus Driver ( Level 3)
Türkiye Esnaf
Ve Sanatkarları
Konfederasyonu
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
Türkiye Esnaf
Ve Sanatkarları
Konfederasyonu
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
Servis Aracı Şoförü (Seviye 3)
130
Personnel Vehicle Driver( Level 3)
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3)
131
132
Ulaştırma, Lojistik ve Urban Public Transport Bus Driver ( Level 3)
Haberleşme
Transport, logistics
and communication Kamyon Şoförü (Seviye 3)
Lorry Driver ( Level 3)
133
134
İş ve Yönetim
Business and
Management
İnşaat
Construction
Proje Yöneticisi (Seviye 6)
Project Manager ( Level 6)
Asfalt Betonu Kazma Makinesi Operatörü (Seviye 3)
Asphalt Concrete Digger Machine Operaor( Level 3)
NORM Eğitim Danışmanlık
Derneği
Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES)
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
235
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
7.4. Ulusal Meslek Standardı, 2013 (devamı)
UMS Sayısı
Number of NOS
National Occupational Standards (NOS),2013 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Hazırlayan Kuruluş
Occupational Standards
Setting Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete
Tarih ve Sayısı
Number and Date
of the Official
Journal
Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES)
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
Türkiye Esnaf
ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
26.12.2013/28863
(Mükerrer)
(Second Edition)
Distribütör Operatörü (Seviye 3)
135
Distributor Operator ( Level 3)
136
İnşaat
Construction
Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)
Crushing Screening ( Stone Crusher ) Operator ( Level 3)
Hidrolog (Seviye 5)
137
Hydrolog ( Level 5)
Kuyumcu (Seviye 4)
138
139
140
Jeweler ( Level 4)
Metal
Metal
Saat Tamircisi (Seviye 4)
Watch Repairer ( Level 4)
Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4)
Locksmith ( Level 4)
236
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
Uluslararası
Anlaşmalar ve
Sözleşmeler
International
Conventions and
Agreements
237
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
İçindekiler
Tablo
Sayfa
Page
Contents
Table
8.1 Yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik
sözleşmeleri ve anlaşmaları
241
8.1 Bilateral social security agreements in
force
8.2 İşgücü Anlaşmaları
242
8.2 Labour Force Agreements
8.3 Türkiye Tarafından Onaylanan ILO
Sözleşmeleri
243
8.3 ILO Conventions Ratified by the
Republic of Turkey
239
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
8.1 Yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve anlaşmaları
Bilateral social security agreements in force
Ülke
İmza tarihi
Yürürlük tarihi
Country
Date of signature
Enforcement date
İngiltere - United Kingdom
09/09/1959
06/01/1961
Almanya - Germany
30/04/1964
11/01/1965
Hollanda - Netherlands
04/05/1966
02/01/1968
Belçika - Belgium
07/04/1966
05/01/1968
Avusturya - Austria
10/12/1966
10/01/1969
İsviçre - Switzerland
05/01/1969
01/01/1972
Fransa - France
20/01/1972
08/01/1973
Libya - Libya
13/09/1984
09/01/1985
Danimarka - Denmark
22/01/1976
02/01/1978
İsveç - Sweden
30/06/1978
01/05/1981
Norveç - Norway
20/07/1978
06/01/1981
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Turkish Republic of Northern Cyprus
03/09/1987
12/01/1988
Makedonya - Macedonia
07/06/1998
07/01/2000
Azerbaycan - Azerbaijan
17/07/1998
08/09/2001
Romanya - Romania
07/06/1999
03/01/2003
Gürcistan - Georgia
12/11/1998
20/11/2003
Bosna Hersek - Bosnia Herzegovina
27/05/2003
09/01/2004
Kanada - Canada
19/06/1998
01/01/2005
Kebek - Quebec
15/10/1998
01/01/2005
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
28/06/2001
01/01/2005
Arnavutluk - Albania
15/07/1998
02/01/2005
Lüksemburg - Luxembourg
12/08/2004
01/06/2006
Hırvatistan - Croatia
12/06/2006
01/06/2012
Slovakya- Slovakia
25/01/2007
01/07/2013
Sırbistan - Serbia
26/10/2009
01/12/2013
241
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
8.2 İşgücü Anlaşmaları
Labour Force Agreements
Türkiye - Federal Almanya İstisna Akdi Anlaşması
18/11/1991
Turkey - The Federal Republic of Germany Work Labour Force
Türkiye - Federal Almanya İşgücü Anlaşması
Turkey - The Federal Republic of Germany Exceptional Work Agreement
Türkiye - Avustralya İşgücü Anlaşması
Turkey - Australia Labour Force Agreement
Türkiye - Avusturya İşgücü Anlaşması
Turkey - Austria Labour Force Agreement
Türkiye - Belçika İşgücü Anlaşması
05/10/1967
15/05/1964
16/07/1964
Turkey - Belgium Labour Force Agreement
Türkiye - Fransa İşgücü Anlaşması
Turkey - France Labour Force Agreement
Türkiye - Hollanda İşgücü Anlaşması
08/04/1965
19/08/1964
Turkey - The Netherlands Labour Force Agreement
Türkiye - İsveç İşgücü Anlaşması
Turkey - Sweden Labour Force Agreement
10/03/1967
Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşgücü Anlaşması
Turkey - The Turkish Republic of Northern Cyprus Labour Force
Türkiye - Katar İşgücü Anlaşması
Turkey - Qatar Labour Force Agreement
Türkiye - Libya İşgücü Anlaşması
Turkey - Libya Labour Force Agreement
Türkiye - Ürdün İşgücü Anlaşması
Turkey - Jordan Labour Force Agreement
242
30/10/1961
09/03/1987
01/04/1986
05/01/1975
08/07/1982
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
8.3 Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
2
14/07/1950
11
Sözleşmenin adı / Title of the convention
İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Unemployment
Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına İlişkin 11 Numaralı
Sözleşme
29/03/1961
Convention Concerning the Rights of Association and Combination of Agricultural
Workers
14
Sınai Müesseselerinde Hafta Tatili Yapılması Hakkında 14 Numaralı Sözleşme
12/27/46
Convention Concerning the Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings
15
Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tespitine
Dair 15 Numaralı Sözleşme (1)
29/09/1959
26
29/01/1975
29
30/10/1998
34
27/12/1946
42
27/12/1946
Convention Fixing the Minimum Age for the Admission of Young Persons to
Employment As Trimmers Or Stokers
Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning the Creation of Minimum Wage-Fixing Machinery
Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning forced or Compulsory Labour
Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Numaralı Sözleşme (2)
Convention Concerning Free-Charging Employment Agencies
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Workmen’s Compensation for Occupational Diseases (Revised
1934)
243
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
45
21/04/1938
53
22/04/2005
Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması
Hakkında 45 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning the Employment of Women on Underground Work in Mines of
All Kinds
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki
Yeterkiliklerinin İcaplarına İlişkin Sözleşme
Convention Concerning the Minimum Requirement of Professional Capacity for Masters
and Officers on Board Merchant Ships
55
Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
17/03/2005
Convention Concerning the Liability of the Shipowner in Case of Sickness, Injury or
Death of Seamen
58
29/09/1959
Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tespiti Hakkında 58
Numaralı Sözleşme (1)
Convention Fixing the Minimum Age for the Admission of Children to Employment at
Sea (Revised 1936)
59
Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Numaralı
Sözleşme (1)
12/07/1993
Convention Fixing the Minimum Age for Admission of Children to Industrial Employment
(Revised 1937)
68
Gemilerde Mürettabat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
17/03/2005
Convention Concerning Food and Catering for Crews on Board Ship
69
Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
17/03/2005
73
17/03/2005
244
Sözleşmenin adı / Title of the convention
Convention Concerning the Certification of Ships Cooks
Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
Convention Concerning the Medical Examination of Seafarers
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
77
Sözleşmenin adı / Title of the convention
Sanayide Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık
Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
02/11/1984
Convention Concerning Medical Examination for Fitness for Employment in Industry of
Children and Young Persons
80
Uluslararası Çalışma Örgütünün 29. Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin
Değiştirilmesi Hak. 80 No.lu Sözleşme
13/07/1949
81
05/03/1951
87
12/07/1993
88
14/07/1950
92
17/03/2005
94
29/03/1961
95
29/03/1961
Final Articles Revision Convention,1946
Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında 81 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce
Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Numaralı
Sözleşme
Convention Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning the Organisation of the Employment Service
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
Convention Concerning Crew Accommodation on Board Ship
Bir Kamu Makamı Tarafından Yapılan Sözleşmelere Konulacak Çalışma Şartlarına
İlişkin 94 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Labour Clauses in Public Contracts
Ücretin Korunması Hakkında 95 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning the Protection of Wages
245
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
96
23/01/1952
Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Numaralı Sözleşme (3)
Convention Concerning Free-Charging Employment Agencies (Revised 1949)
98
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Numaralı
Sözleşme
23/01/1952
Convention Concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to
Bargain Collectively
99
23/06/1970
100
19/07/1967
102
29/01/1975
105
29/03/1961
Tarımda Asgari Ücret Tespiti Usulleri Hakkında 99 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Minimum Wage Fixing Machinery in Agriculture
Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100
Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of
Equal Value
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Numaralı Sözleşme (4)
Convention Concerning Minimum Standards of Social Security
Zorunlu Çalışmanın Kaldırılmasına İlişkin 105 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning the Abolition of Forced Labour
108
Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme
07/02/2005
Convention Concerning Seafarers National Identity Documents
111
19/07/1967
246
Sözleşmenin adı / Title of the convention
İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 111 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
Sözleşmenin adı / Title of the convention
115
İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Numaralı
Sözleşme
15/11/1968
Convention Concerning the Protection of Workers against Ionising Radiations
116
02/09/1968
Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair 116 Numaralı Sözleşme
Final Articles Revision Conventions, 1961
118
Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sos.Güv. Konusunda Eşit Muamele
Yapılması Hak. 118 No.lu Sözleşme (5)
25/06/1974
Convention Concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social
Security
119
13/11/1967
122
13/12/1977
Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizi Hakkında 119 Numaralı
Sözleşme
Convention Concerning the Guarding of Machinery
İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Employment Policy
123
Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Numaralı Sözleşme
08/12/1992
Convention Concerning the Minimum Age for Admission to Employment Underground
in Mines
127
13/11/1975
133
17/03/2005
Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında 127 Numaralı
Sözleşme
Convention concerning the Maximum Permissible Weight to Be Carried By One Worker
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) Sözleşme
Convention Concerning Crew Accommodation on Board Ship (Supplementary
Provisions)
247
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
134
17/03/2005
135
12/07/1993
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
Convention Concerning the Prevention of Occupational Accidents to Seafarers
İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar
Hakkında 135 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Protection and Facilities to Be Afforded to Workers’
Representatives in the Undertaking
138
İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Numaralı Sözleşme (6)
30/10/1998
Convention Concerning Minimum Age For Admission to Employment
142
12/07/1993
144
12/07/1993
146
28/07/2005
151
12/07/1993
152
17/03/2005
248
Sözleşmenin adı / Title of the convention
İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri
Hakkında 142 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Vocational Guidance and Vocational Training in the
Development of Human Resources
Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma
Hakkında 144 Numaralı Sözleşme
Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of
international Labor Standards
Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
Convention Concerning Annual Leave with Pay for Seafarers
Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının
Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 No.lu Sözleşme
Convention Concerning Protection of the Right to Organise and Procedures for
Determing Conditions of Employment in the Public Service
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
Convention Concerning Occupational Safety and Health in Dock Work
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
153
17/03/2005
155
22/04/2005
158
04/01/1995
Sözleşmenin adı / Title of the convention
Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin
Sözleşme
Convention Concerning Hours of Work and Rest Periods in Road Transport
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
Convention Concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment
Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Numaralı
Sözleşme
Convention Concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer
159
Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Numaralı Sözleşme
26/06/2000
Convention Concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)
161
22/04/2005
164
17/03/2005
166
17/03/2005
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
Convention Concerning Occupational Health Services
Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
Convention Concerning Health Protection and Medical Care for Seafarers
Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
Convention Concerning the Repatriation of Seafarers(Revised)
182
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Acil Önlemler Sözleşmesi
25/01/2001
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the
Worst Forms of Child labour
249
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
8.3. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme no. ve
onay tarihi
Convention number
and ratification date
187
08/10/2013
Sözleşmenin adı / Title of the convention
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention
(1) 138 sayılı Sözleşmenin onaylanması nedeniyle 30.10.1998 tarihinde kendiliğinden fesholmuştur. It was expired on
30.10.1998 by the ratification of ILO Convention No.138
(2) 96 sayılı Sözleşmenin onaylanması nedeniyle 23.01.1952 tarihinde kendiliğinden fesholmuştur. It was expired on
23.01.1952 by the ratification of ILO Convention No.96.
(3) Türkiye III. Bölüm hükümlerini kabul etmiştir. Turkey has accepted the provisions of the Section III.
(4) II, III, V, VI, VIII, IX ve X. Bölümler onaylanmıştır. Sözleşmenin 3. Madde 1. Paragrafı gereğince, Hükümet II. ve VII.
Bölümlerden doğan yükümlülüklerini 9d ve 48c Maddelerinde belirtilen geçici aykırı hükümler saklı kalmak kaydıyla
kabul eder. The sections II, III, V, VI, VIII, IX, X were ratified. The Turkish government accepts its obligations deriving from
the sections II and IV save for the transient derogatory provisions specified in the articles 9d and 48c.
(5) 2. Maddede yer alan (a)’dan (g)’ye (g dahil) kadar olan sigorta kolları. Insurance branches from (a) to (g) [including
(g)] as stated in Article 2.
(6) Asgari yaş 15 olarak kabul edilmiştir. The minimum age is recognised as 15.
250
2014 Özet
İstatistikleri
Summary Statistics
by 2014
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
İçindekiler
Tablo
Sayfa
Page
Contents
Table
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye
sayıları, 2014
255
1. Unionization statistics of civil servants,
2014
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve
sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
264
2. Workers and members of trades unions by
economic activity and trade union , January
2014
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve
sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014
272
3. Workers and members of trades unions
by economic activity and trade union, July
2014
4. Net asgari ücret hesabı ve işverene
maliyeti (01.01.2014-30.06.2014)
281
4. Net minimum wage calculation and Its
cost to the employer
(01.01.2014-30.06.2014)
5. Net asgari ücret hesabı ve işverene
maliyeti (01.07.2014-31.12.2014)
282 5. Net minimum wage calculation and
Its cost to the employer
(01.07.2014-31.12.2014)
253
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014
1
Hizmet kolu
Economic activity
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
Office Banking And Insurance
BES
( Büro Emekçileri Sendikası)
TÜRK BÜRO-SEN
(Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
BÜRO MEMUR - SEN
(Büro Memurları Sendikası)
BÜRO HAK-SEN
(Büro Çalışanları Hak Sendikası)
BÜRO - İŞ
(Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
MES
(Müstakil Emekçiler Sendikası)
DEMOKRATİK OFİS-SEN
(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
252.868
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
144.451
57,13
KESK
19.473
7,70
TÜRKİYE KAMU SEN
45.010
17,80
MEMUR-SEN
50.616
20,02
HAK-SEN
1.309
0,52
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.815
0,72
BASK
576
0,23
BAĞIMSIZ
44
0,02
DESK
301
0,12
ADALET BÜRO-SEN
(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
3.838
1,52
HÜRSEN
(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
31
0,01
TÜM BÜRO-SEN
(Tüm Büro Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
178
0,07
SÖZ BÜRO-SEN
(Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
46
0,02
SİME-SEN
(Sivil Memurlar Sendikası)
BAĞIMSIZ
12.836
5,08
KATILIM BÜRO-SEN
(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
373
0,15
SAVDES -SEN
(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)
BAĞIMSIZ
6.123
2,42
ASİM-SEN
(Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
1.618
0,64
MALİYE-SEN
(Maliye Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
97
0,04
UFUK BÜRO-SEN
(Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)
CİHAN-SEN
127
0,05
EKSEN BÜRO-SEN
(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
40
0,02
255
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
2
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Education Instruction and Science
TÜRK EĞİTİM-SEN
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM-SEN
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
EĞİTİM-BİR-SEN
(Eğitimciler Birliği Sendikası)
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
1.068.772
67,53
721.690
TÜRKİYE KAMU SEN
230.994
21,61
KESK
129.259
12,09
MEMUR-SEN
279.722
26,17
TEM-SEN
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
BAĞIMSIZ
1.492
0,14
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
936
0,09
ANADOLU EĞİTİM-SEN
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)
BAĞIMSIZ
962
0,09
BAĞIMSIZ
176
0,02
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
41.050
3,84
TEÇ - SEN
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
7.755
0,73
KUVAYI EĞİTİM SEN
(Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)
BAĞIMSIZ
25
0,00
EĞİTİM HAK-SEN
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
1.109
0,10
BASK
332
0,03
BAĞIMSIZ
77
0,01
BASK
122
0,01
BAĞIMSIZ
370
0,03
ATA - SEN
(Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM - İŞ
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
AND-SEN
(Anadolu Eğitim ÇalışanlarıBirliği Sendikası)
TÜM EĞİTİM- BİR SEN
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
DES
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
256
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
BİRLİK EĞİTİM-SEN
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
TÜM MEMUR -SEN
491
0,05
BİLGEÇ-SEN
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
132
0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ
116
0,01
MEÇ-SEN
(Milli Eğitim ve Blim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
24
0,00
TEG-SEN
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
BAĞIMSIZ
211
0,02
DESK
58
0,01
BAĞIMSIZ
560
0,05
BASK
112
0,01
EĞİT BİL-SEN
(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
207
0,02
SÖZ EĞİTİM -SEN
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)
BAĞIMSIZ
20
0,00
YENİ -SEN
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
80
0,01
EKSEN EĞİTİM - SEN
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
1.110
0,10
EĞİTİM İLKE - SEN
( İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)
BAĞIMSIZ
91
0,01
SAY - SEN
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
100
0,01
YURT AY - SEN
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
450
0,04
23.489
2,20
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)
METESEN
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
AKİF EĞİTİM -SEN
(Akif Eğitimciler Sendikası)
AKTİF
ÜNİ-SEN
(Üniversite Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
12
0,00
TÜM EĞİTİM-SEN
(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
46
0,00
257
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
3
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and Social Services
TÜRK SAĞLIK-SEN
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
473.131
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
348.571
73,67
TÜRKİYE KAMU SEN
95.244
20,13
SES
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
KESK
41.225
8,71
SAĞLIK - SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
MEMUR-SEN
205.773
43,49
BASK
932
0,20
SAĞLIK HAK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
778
0,16
TÜM SAĞLIK - SEN
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
460
0,10
SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ
98
0,02
HİZMET SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)
BAĞIMSIZ
153
0,03
SAĞLIK SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ
369
0,08
GENEL SAĞLIK-İŞ
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.380
0,29
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
641
0,14
6
0,00
DESK
303
0,06
TIP-SEN
(Sağlık Çalışanlarını ve Haklarını Koruma ve Yükseltme Sendikası)
BAĞIMSIZ
17
0,00
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)
BAĞIMSIZ
7
0,00
SAĞLIK TEK -SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
56
0,01
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
BEYAZ-SEN
(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
ANADOLU SAĞLIK-SEN
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
258
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
BAĞIMSIZ
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
4
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
Hizmet kolu
Economic activity
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
AKTİF SAĞLIK-SEN
(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet ÇalışanlarıSendikası)
BAĞIMSIZ
342
0,07
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN
(Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ
237
0,05
UFUK SAĞLIK - SEN
(Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası)
CİHAN-SEN
540
0,11
YURT-AY SAĞLIK-SEN
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
8
0,00
DAYANIŞMA SENDİKASI
(Birinci Basamak Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)
BAĞIMSIZ
2
0,00
Yerel Yönetim Hizmetleri
Municipal Services
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
120.257
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
109.245
90,84
TÜM BEL-SEN
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
KESK
28.824
23,97
TÜRK YEREL HİZMET - SEN
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
14.103
11,73
MEMUR-SEN
61.097
50,81
HAK-SEN
214
0,18
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)
BASK
136
0,11
BELBİR-SEN
(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
DESK
91
0,08
TÜM YEREL MEMUR-SEN
(Tüm Yerel Memurlar Sendikası)
TÜM MEMUR -SEN
36
0,03
TÜM YEREL-SEN
(Tüm Yerel Yönetim Memurlar Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
4.744
3,94
BEM - BİR - SEN
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
YEREL HAK-SEN
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)
259
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
5
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
Printing Publishing and Communication
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TÜRK HABER - SEN
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
HABER - SEN
(Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası)
BİRLİK HABER - SEN
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sen.)
BAĞIMSIZ HABER - SEN
(Bağımsız Haberleşme ve Basın -Yayın Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
HABER HAK - SEN
(Basın Yayın ve İletişim Çalışanları Sen.)
DEMOKRAT HABER - SEN
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası)
UFUK HABER - SEN
(Ufuk Basın, Yayın ve İletişim Görevlileri Çalışanları Sendikası)
6
Kültür ve Sanat Hizmetleri
Culture and Art
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
260
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
35.112
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
26.715
76,09
TÜRKİYE KAMU SEN
8.602
24,50
KESK
3.200
9,11
MEMUR-SEN
14.446
41,14
BASK
414
1,18
HAK-SEN
19
0,05
DESK
11
0,06
BAĞIMSIZ
23
0,07
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
16.996
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
11.923
70,15
TÜRKİYE KAMU SEN
2.615
15,39
KESK
4.440
26,12
MEMUR-SEN
4.515
26,57
BASK
29
0,17
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
292
1,72
KÜLTÜR HAK-SEN
(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
18
0,11
UFUK KÜLTÜR - SEN
(Ufuk Kültür, Sanat Görevlileri Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
14
0,08
KÜLTÜR SANAT- SEN
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)
KÜLTÜR MEMUR - SEN
(Kültür Memurları Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-İŞ
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
7
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
Public Works, Construction and Rural Services
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TÜRK İMAR - SEN
(Türkiye İmar ve İnşa Hiz. Kamu Görevlileri Sen.)
YAPI-YOL - SEN
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu
Emekçileri Sendikası)
BAYINDIR MEMUR - SEN
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği
Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışan. Sen.)
İMAR HAK - SEN
(İmar Çalışanları Hak Sendikası)
8
Ulaştırma Hizmetleri
Transportation
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TÜRK ULAŞIM -SEN
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
44.201
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
24.961
56,47
TÜRKİYE KAMU SEN
7.076
16,01
KESK
3.959
8,96
MEMUR-SEN
12.923
29,24
BASK
268
0,61
HAK-SEN
735
1,66
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
27.134
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
19.306
71,15
TÜRKİYE KAMU SEN
6.918
25,50
BTS
(Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
KESK
2.336
8,61
ULAŞTIRMA MEMUR SEN
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)
MEMUR-SEN
9.747
35,92
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN
(Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası)
BASK
32
0,12
ULAŞTIRMA FAAL - SEN
(Ulaştırma Faal Memur Sen)
DESK
13
0,05
BUSEN
(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,Denizcilik
Çalışanları Kamu Sendikası)
BAĞIMSIZ
134
0,49
UDEM HAK -SEN
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sen.)
HAK-SEN
30
0,11
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
94
0,33
BAĞIMSIZ
2
0,01
ULAŞIM-İŞ
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
UFUK ULAŞTIRMA-İŞ
(Ufuk Ulaştırma HizmetleriMemurlari Sendikası)
261
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
9
Hizmet kolu
Economic activity
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Agriculture and Forestry
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TARIM ORKAM - SEN
(Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)
TÜRK TARIM ORMAN - SEN
(Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
10
262
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
72.863
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
53.706
KESK
73,71
3.292
4,52
TÜRKİYE KAMU SEN
11.984
16,45
TOÇ BİR- SEN
(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN
36.769
50,46
BATOÇ - SEN
(Bağımsız Tarım -Orman ve Çevre Sendikası)
BASK
139
0,19
TOÇ HAK-SEN
(Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası)
HAK-SEN
244
0,33
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN
(Birlik Gıda Tarım orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
62
0,09
TARIM ORMAN-İŞ
(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
960
1,32
DEM TOÇ-SEN
(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
DESK
105
0,14
EKSEN TARIM ORMAN
(Eksen Tarım ve Orman Çalışanlarıi Sendikası)
BAĞIMSIZ
65
0,09
UFUK TARIM ORMAN-SEN
(Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Sendikası)
CİHAN-SEN
66
0,09
TOR AL-SEN
(Tarım Orman Personelleri Alternatif Sendikası)
BAĞIMSIZ
20
0,03
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
Energy, Industry and Mining
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
36.797
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
25.151
68,35
TÜRK ENERJİ-SEN
(Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
6.466
17,57
ESM
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
KESK
2.981
8,10
ENERJİ BİR - SEN
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği
Sendikası)
MEMUR-SEN
15.363
41,75
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
1. Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
11
Hizmet kolu
Economic activity
Kamu görevlileri sendikasının
unvanı
Name of civil servants trade unions
Sendikalaşma
Üye sayısı
oranı (%)
Number of
Unionization rate
members
(%)
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN
(Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
BASK
70
0,19
ENERJİ HAK -SEN
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
26
0,07
ENERJİ -İŞ
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu
Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
168
0,46
UFUK ENERJİ-SEN
(Ufuk Enerji ve Madencilik Hizmetleri Memur Sendikası)
CİHAN-SEN
77
0,21
Diyanet ve Vakif Hizmetleri
Religious and Foundational Services
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
122.427
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
104.245
85,15
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası)
TÜRKİYE KAMU SEN
18.629
15,22
DİYANET -SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
MEMUR-SEN
71.679
58,55
DİVES
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
KESK
711
0,58
BAĞ. DİYANETHİZMET-SEN
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
BASK
227
0,19
DİVA - SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf
Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR-SEN
7.273
5,94
DİN BİR - SEN
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)
DESK
4.887
3,99
TÜM DİYANET- SEN
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ
514
0,42
HAK BİR -SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
288
0,24
DİN GÖR- SEN
(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
37
0,03
Genel Toplam / General
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
2.270.558
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
1.589.964
Not :
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
70,03
2- Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
3- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
263
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
T. ORMAN-İŞ
1
10.860
8,43
BİR ORMAN-İŞ
0
0,00
ÖZ ORMAN-İŞ
24.932
19,34
5
0,00
ŞEKER-İŞ
14.690
2,73
ÖZ GIDA-İŞ
26.384
4,90
TEK GIDA-İŞ
26.136
4,86
1.558
0,29
13
0,00
TÜRK MADEN-İŞ
27.251
14,32
GENEL MADEN-İŞ
10.992
5,77
DEV MADEN-SEN
174
0,09
74
0,04
1
0,00
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası)
(Birlik Orman İşçileri Sendikası)
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
HÜR TARIM ORMAN-İŞ
(Hür Tarım Orman İşçileri Sendikası)
(Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
2
Gıda Sanayii
Food industry
538.237
(Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM GIDA-İŞ
(Tüm Gıda, Su, Şeker İşçileri Sendikası)
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
3
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and stone
quarries
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
190.346
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası)
ÖZ MADEN-İŞ
(Maden İşçileri Sendikası)
TÜM CEVHER-İŞ
(Tüm Cevher Madencilik ve Taş Ocakları İşçileri Sendikası)
264
%
0,09
TARIM-İŞ
128.881
Sayı
Number
112
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
Avcılık, Balıkçılık,
Tarım ve
Ormancılık
Hunting and
fisheries,
agriculture and
forestry
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
4
7,79
LASTİK-İŞ
7.852
1,86
16
0,00
677
0,16
22
0,01
ÖZ İPLİK-İŞ
18.545
1,81
TEKSİF
60.399
5,90
2.209
0,22
92
0,01
10.787
1,05
1.895
0,19
TÜM TEKSTİL-SEN
262
0,03
HÜR TEKSTİL-SEN
25
0,00
İLKİM-İŞ
(İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ PETROL-İŞ
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
TÜM PETROL-İŞ
(Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç Sendikası)
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
DERİTEKS-İŞ
(Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası İşleme
Yerleri İşçileri Sendikası)
5
Dokuma, Hazır
Giyim ve Deri
Textile, readymade clothing
and leather
DOKU ÖR-İŞ
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
1.024.139
%
32.837
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
421.649
Sayı
Number
PETROL-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik ve
İlaç
Petroleum,
chemicals, rubber,
plastics and
medicine
Üye
Member
TEKSTİL
(Tekstil İşçileri Sendikası)
BATİS
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
(Tüm Tekstil Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası)
265
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union, January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
1,26
SELÜLOZ-İŞ
3.767
1,56
ÖZ AĞAÇ-İŞ
10.524
4,35
YAPSAN-İŞ
18
0,01
TÜMKA-İŞ
658
0,27
ÖZ KAĞIT-İŞ
682
0,28
35
0,01
15.941
22,63
8
0,01
BASIN-İŞ
1.764
1,84
TGS
1.000
1,04
496
0,52
1.110
1,16
BASS
12.385
4,29
BANKSİS
12.105
4,19
BASİSEN
40.287
13,95
BANK-Sİ-SEN
250
0,09
BANK-SEN
562
0,19
2.943
1,02
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
241.699
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
TÜM KAĞIT-İŞ
(Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt, Sanayii İşçileri Sendikası)
T. HABER-İŞ
7
İletişim
Communication
70.457
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim, Çağrı
Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası)
DEV İLETİŞİM-İŞ
Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası
8
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and
published
materials and
journalism
(Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası)
95.826
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
(Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
9
Banka, Finans ve
Sigorta
Banking, finance
and insurance
288.719
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
ÖZ FİNANS-İŞ
(Öz Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
266
%
3.047
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
Sayı
Number
AĞAÇ-İŞ
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
6
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
KOOP-İŞ
51.867
2,19
143
0,01
0
0,00
MÜZİK-SEN
12
0,00
SİNE-SEN
85
0,00
7.844
0,33
62
0,00
30
0,00
3.137
0,13
64
0,00
0
0,00
21.900
12,44 6.691
4,17 (Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri
Sendikası)
BİL-İŞ
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası)
TYS
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
(Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
2.368.553
SOSYAL-İŞ
(Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel
Sanatlar İşçileri Sendikası)
T. BÜRO-İŞ
(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar ve Yardımcı
İşçileri Sendikası)
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası)
AK MARKET-İŞ SENDİKASI
(Ak Eğitim, Büro, Ticaret ve Güzel Snatlar İşçileri Sendikası)
PAK EĞİTİM-İŞ
(Pak Eğitim İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
KRİSTAL-İŞ
11
Çimento, Toprak
ve Cam
Cement, clay and
glass
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sen.)
173.191
%
1,46
TEZ-KOOP-İŞ
10
Sayı
Number
34.553
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
Ticaret, Büro,
Eğitim ve Güzel
Sanatlar
Commerce, office,
education and fine
arts
Üye
Member
CAM KERAMİK-İŞ
(Türkiye Porselen, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası)
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM ÇİMENTO-İŞ
(Tüm Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
10
206
0,14 5
0,14 267
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
TÜRK METAL
ÇELİK-İŞ
30.296
2,14
BİRLEŞİK METAL-İŞ
26.905
1,90
33
0,00
100
0,01
76
0,01
TEK METAL-İŞ
702
0,05
BAMİS
264
0,02
20
0,00
41.411
2,65
1.458
0,09
37
0,00
50.599
19,18
YENİ BES-İŞ
48
0,02
ENSAN-İŞ
90
0,03
1.082
0,41
ENERJİ-İŞ
46
0,02
TÜM ENERJİ-İŞ
20
0,01
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
1.413.151
KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapma İşçileri Sendikası)
ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayii İşçileri Sendikası)
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
13
İnşaat
Construction
1.562.555
İNSAN-İŞ
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
(Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
14
Enerji
Energy
263.853
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
ENERJİ-SEN
(Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası)
(Enerji İşçileri Sendikası)
(Tüm Enerji Su,Gaz, Baraj İşçileri Sendikası)
268
%
11,63
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
12
Sayı
Number
164.343
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamül Eşya,
Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
Metal
Metal
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
705.378
2,17 HAVA-İŞ
16.517
2,01 TÜMTİS
7.594
1,01 NAKLİYAT-İŞ
3.557
0,42 536
0,09
ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
1.019
0,00
LİMAN-İŞ
3.758
2,48
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
2.672
1,76
TÜRK DENİZ-İŞ
4.420
2,91
LİMTER-İŞ
172
0,11
DGD-SEN
28
0,02
8
0,01
SAĞLIK-İŞ
6.163
1,87 DEV SAĞLIK-İŞ
1.178
0,44 590
0,23 0
0,23 (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
(Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
16
Gemi Yapımı
ve Deniz
Taşımacılığı,
Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
and maritime
transportation, warehouse and
storage
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
151.739
(Türkiye Denizciler Sendikası)
(Liman, Tersane, Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası)
(Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası)
DENİZ LİMAN TERSANE SENDİKASI
(Deniz, Liman ve Tersane Çalışanları Sendikası)
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
17
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and social
services
278.609
%
15.912
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
15
Sayı
Number
DEMİR YOL-İŞ
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
Taşımacılık
Transport
Üye
Member
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
SIHHAT-İŞ
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
TÜM SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası)
269
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
2,09
OLEYİS
7.859
1,11
TURKON-İŞ
6.510
0,92
TÜM EMEK-SEN
1
0,00
SPOR-EMEK-SEN
11
0,00
DEV TURİZM-İŞ
106
0,01
FUTBOL-SEN
335
0,05
21.268
10,54
ÖZ-İŞ
2.048
1,02
GÜVENLİK-İŞ
3.055
1,51
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
12
0,01
GÜVENLİK-SEN
170
0,08
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
707.024
(Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası)
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
(Futbol Çalışanları Sendikası)
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sen.)
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
19
Savunma ve
Güvenlik
Defence and
security
201.733
(Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet İşçileri Sendikası)
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
(Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
270
%
14.760
(Türkiye Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
18
Sayı
Number
TOLEYİS
(Türkiye Otel, Konaklama ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
Konaklama ve
Eğlence İşleri
Accommodation
and entertainment
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
2. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşçi sayısı
İşkolu
Number of
Economic activity
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
774.815
6,30 HİZMET-İŞ
57.900
7,79 GENEL-İŞ
44.617
6,33 KONUT-İŞ
187
0,03
17
0,00
1.096.540
9,45
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri)
Toplam / Total
11.600.554
%
43.039
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
Genel İşler
General affairs
Sayı
Number
BELEDİYE-İŞ
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
20
Üye
Member
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Geçici 1. Maddesinde belirtilen sendikalar faaliyet göstereceği işkolunu
yönetim kurulu kararıyla belirler hükmüne mukabil, yönetim kurulu kararı ile faaliyet gösterecekleri işkolunu Bakanlığa bildirmeyen
sendikalara yer verilmemiştir.
NOTE: It isn’t included that trade unions which don’t inform Ministry about their branch of activity according to Provisional Article 1 of Law on
Trade Unions and Collective Labour Agreements states that trade unions shall determine the branch of activity in which the trade union will
function upon the decision of the executive board.
271
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
T. ORMAN-İŞ
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
1
Avcılık,
Balıkçılık,
Tarım ve
Ormancılık
Hunting and
fisheries,
agriculture and
forestry
136.252
3
272
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve
Taş Ocakları
Mining and
stone quarries
596.067
198.443
Sayı
Number
%
91
0,07
TARIM-İŞ
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri
Sendikası)
10.285
7,55
ÖZ ORMAN-İŞ
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
25.075
18,41
HÜR TARIM ORMAN-İŞ
(Hür Tarım Orman İşçileri Sendikası)
19
0,02
PAK TARIM ORMAN-İŞ
(PakTarım ve Orman İşçileri Sendikası)
24
0,02
4
0,01
ŞEKER-İŞ
(Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
14.230
2,39
ÖZ GIDA-İŞ
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
26.932
4,52
TEK GIDA-İŞ
(Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri
Sendikası)
26.559
4,46
GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
1.932
0,33
TÜM GIDA-İŞ
(Tüm Gıda, Su, Şeker İşçileri Sendikası)
39
0,01
PAK GIDA-İŞ
(Pak Gıda İşçileri Sendikası)
87
0,02
TÜRK MADEN-İŞ
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
26.983
13,60
GENEL MADEN-İŞ
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
10.738
5,42
DEV MADEN-SEN
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri
Sendikası)
784
0,40
ÖZ MADEN-İŞ
(Maden İşçileri Sendikası)
117
0,06
PAK MADEN-İŞ
(Pak Maden İşçileri Sendikası)
374
0,19
BİRLEŞİK TARIM ORMAN-İŞ SEND.
(Avcılık, Balıkçılık,Tarım ve Ormancılık İşçileri Sendikası)
2
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
PETROL-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
4
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum,
chemicals,
rubber, plastics
and medicine
8.639
1,99
16
0,01
712
0,17
TÜM PETROL-İŞ
(Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç Sendikası)
33
0,01
PAK PETROL-İŞ
(Pak Petrol İşçileri Sendikası)
39
0,01
ÖZ İPLİK-İŞ
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
20.126
1,94
TEKSİF
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
60.019
5,77
2.267
0,22
88
0,01
11.173
1,08
1.920
0,19
TÜM TEKSTİL-İŞ
(Tüm Tekstil Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
182
0,02
HÜR TEKSTİL-İŞ
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri
Sendikası)
27
0,01
PAK TEKSTİL-İŞ
(Pak Tekstil İşçileri Sendikası)
86
0,01
6
0,01
İLKİM-İŞ
(İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ PETROL-İŞ
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
DOKU ÖR-İŞ
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
5
1.041.717
%
7,59
DERİTEKS SENDİKASI
(Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası
İşleme Yerleri İşçileri Sendikası)
Dokuma, Hazır
Giyim ve Deri
Textile, readymade clothing
and leather
Sayı
Number
33.024
LASTİK-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
435.281
Üye
Member
TEKSTİL
(Tekstil İşçileri Sendikası)
BATİS
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
GİYİM-SEN
(Giyim İşçileri Sendikası)
273
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
6
7
8
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and
published
materials and
journalism
71.985
95.442
1,28
SELÜLOZ-İŞ
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
3.680
1,52
10.731
4,41
19
0,01
TÜMKA-İŞ
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
700
0,29
ÖZ KAĞIT-İŞ
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
632
0,26
TÜM AĞAÇ-İŞ
(Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt, Sanayii İşçileri
Sendikası)
33
0,02
PAK AĞAÇ-İŞ
(Pak Ağaç İşçileri Sendikası)
28
0,02
16.491
22,91
DEV İLETİŞİM-İŞ
Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası
11
0,02
PAK İLETİŞİM-İŞ
Pak İletişim İşçileri Sendikası
22
0,04
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası)
1.864
1,96
TGS
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
1.033
1,09
483
0,51
1.273
1,34
47
0,05
T. HABER-İŞ
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim,
Bilişim, Çağrı Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve
Hizmetlileri Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
PAK MEDYA-İŞ
(Pak Medya İşçileri Sendikası)
274
%
3.099
YAPSAN-İŞ
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
243.340
Sayı
Number
AĞAÇ-İŞ
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ AĞAÇ-İŞ
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
Ağaç ve Kağıt
Wood and
paper
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
9
İşkolu
Economic
activity
Banka, Finans
ve Sigorta
Banking,
finance and
insurance
İşçi sayısı
Number of
worker
293.801
Sendikanın adı
Trade union’s name
2.565.114
%
14.225
4,85
BANKSİS
(Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
12.144
4,14
BASİSEN
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
41.964
14,29
BANK-Sİ-SEN
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
226
0,08
BANK-SEN
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
641
0,22
14.926
5,09
63
0,03
KOOP-İŞ
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
36.095
1,41
TEZ-KOOP-İŞ
(Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar
İşçileri Sendikası)
50.369
1,97
BİL-İŞ
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası)
138
0,01
TYS
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
12
1,01
MÜZİK-SEN
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
14
0,01
SİNE-SEN
(Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
91
0,01
8.115
0,32
T. BÜRO-İŞ
(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar ve
Yardımcı İşçileri Sendikası)
66
0,01
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
32
0,01
7.155
0,28
PAK FİNANS-İŞ
(Pak Finans İşçileri Sendikası)
10
Sayı
Number
BASS
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
ÖZ FİNANS-İŞ
(Öz Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
Ticaret, Büro,
Eğitim ve
Güzel Sanatlar
Commerce,
office, education
and fine arts
Üye
Member
SOSYAL-İŞ
(Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif
ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri
Sendikası)
275
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic
activity
10
Ticaret, Büro,
Eğitim ve
Güzel Sanatlar
Commerce,
office, education
and fine arts
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
2.565.114
AK MARKET-İŞ SEN.
(Ak Eğitim, Büro, Ticaret ve Güzel Snatlar İşçileri Sendikası)
PAK EĞİTİM-İŞ
(Pak Eğitim İşçileri Sendikası)
BÜRSEN-İŞ
(Büro, Ticaret, Eğitim İşçileri Sendikası)
11
188.277
276
Metal
Metal
1.426.744
%
0,01
8.391
0,33
6
0,01
22.329
11,86
KRİSTAL-İŞ
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sen.)
7.184
3,82
CAM KERAMİK-İŞ
(Türkiye Porselen, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri
Sendikası)
3
0,01
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri
Sendikası)
206
0,11
TÜM ÇİMENTO-İŞ
(Tüm Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri
Sendikası)
9
0,01
PAK TOPRAK-İŞ
(PakToprak İşçileri Sendikası)
9
0,01
759
0,41
TÜRK METAL
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamül
Eşya, Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
169.549
11,89
ÇELİK-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
30.242
2,12
BİRLEŞİK METAL-İŞ
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
26.214
1,84
METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
26
0,01
KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapma İşçileri Sendikası)
97
0,01
ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
73
0,01
ÖZ TOPRAK-İŞ
(Toprak, Çimento, Seramik ve Cam İşçileri Sendikası)
12
Sayı
Number
49
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri
Sendikası)
Çimento,
Toprak ve Cam
Cement, clay
and glass
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
12
İşkolu
Economic
activity
Metal
Metal
İşçi sayısı
Number of
worker
1.426.744
Sendikanın adı
Trade union’s name
TEK METAL-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)
BAMİS
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayii İşçileri Sendikası)
PAK METAL-İŞ
(Pak Metal İşçileri Sendikası)
13
1.655.772
15
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
273.908
718.171
%
0,07
269
0,02
18
0,01
152
0,02
6
0,01
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
40.240
2,44
İNSAN-İŞ
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
1.320
0,08
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
177
0,02
PAK İNŞAAT-İŞ
(Pak İnşaat İşçileri Sendikası)
243
0,02
52.399
19,14
YENİ BES-İŞ
(Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
32
0,02
ENSAN-İŞ
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
79
0,03
1.790
0,66
ENERJİ-İŞ
(Enerji İşçileri Sendikası)
72
0,03
TÜM ENERJİ-İŞ
(Tüm Enerji Su,Gaz, Baraj İşçileri Sendikası)
22
0,01
PAK ENERJİ-İŞ
(Pak Enerji İşçileri Sendikası)
39
0,02
DEMİR YOL-İŞ
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
16.108
2,25
HAVA-İŞ
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
16.787
2,34
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
14
Sayı
Number
923
HÜR METAL-İŞ
(Metal Çelik Makine Metalden Mamül Eşya Otomontaj ve
Yardımcı İşçileri Sendikası)
İnşaat
Construction
Üye
Member
ENERJİ-SEN
(Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası)
277
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
15
İşkolu
Economic
activity
Taşımacılık
Transport
İşçi sayısı
Number of
worker
718.171
Sendikanın adı
Trade union’s name
156.539
1,05
NAKLİYAT-İŞ
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
4.260
0,60
529
0,08
8.476
1,19
139
0,02
LİMAN-İŞ
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
3.647
2,33
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
3.046
1,95
TÜRK DENİZ-İŞ
(Türkiye Denizciler Sendikası)
5.276
3,38
167
0,11
DGD-SEN
(Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası)
40
0,03
DLT
(Deniz, Liman ve Tersane Çalışanları Sendikası)
10
0,01
PAK DENİZ-İŞ
(Pak Deniz İşçileri Sendikası)
34
0,03
6.546
2,38
DEV SAĞLIK-İŞ
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
619
0,23
SIHHAT-İŞ
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
569
0,21
PAK SAĞLIK-İŞ
(Pak Sağlık İşçileri Sendikası)
239
0,09
2.807
1,02
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
LİMTER-İŞ
(Gemi Yapım ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve
Antrepoculuk İşçileri Sendikası)
SAĞLIK-İŞ
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
17
Sağlık ve
Sosyal
Hizmetler
Health and
social services
275.940
ÖZ SAĞLIK-İŞ
(Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası)
278
%
7.480
PAK TAŞIMA-İŞ
(Pak Taşıma İşçileri Sendikası)
16
Sayı
Number
TÜMTİS
(Tüm Taşıma İşçileri Sendikası)
ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
(Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
Gemi Yapımı
ve Deniz
Taşımacılığı,
Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
and maritime
transportation, warehouse
and storage
Üye
Member
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikanın adı
Trade union’s name
TOLEYİS
(Türkiye Otel, Konaklama ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
18
Konaklama ve
Eğlence İşleri
Accommodation
and
entertainment
820.095
19
20
Genel İşler
General affairs
229.580
864.770
Sayı
Number
%
14.560
1,78
OLEYİS
(Türkiye Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
8.238
1,01
TURKON-İŞ
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
5.963
0,73
TÜM EMEK-SEN
(Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası)
17
0,01
SPOR-EMEK-SEN
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
11
0,01
DEV TURİZM-İŞ
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
329
0,05
FUTBOL-SEN
(Futbol Çalışanları Sendikası)
247
0,04
PAK TURİZM İŞ
(Pak Turizm İşçileri Sendikası)
392
0,05
22.227
9,69
ÖZ-İŞ
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
6.621
2,89
GÜVENLİK-İŞ
(Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası)
5.866
2,56
53
0,03
GÜVENLİK-SEN
(Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
451
0,20
PAK SAVUNMA-İŞ
(Pak Savunma İşçileri Sendikası)
51
0,03
HÜR ÖZGÜV -SEN
(Hür Özel Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası)
66
0,03
BELEDİYE-İŞ
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
45.775
5,30
HİZMET-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
83.076
9,61
GENEL-İŞ
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
45.810
5,30
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası)
Savunma ve
Güvenlik
Defence and
security
Üye
Member
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
279
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
3. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
20
İşkolu
Economic
activity
Genel İşler
General affairs
Toplam / Total
İşçi sayısı
Number of
worker
864.770
12.287.238
Sendikanın adı
Trade union’s name
Üye
Member
Sayı
Number
%
KONUT-İŞ
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
283
0,04
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri)
22
0,01
627
0,08
İMECE EV İŞÇ. SEND.
(İmece Ev İşçileri Sendikası)
23
0,01
HÜR BELEDİYE-İŞ
(Hür Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
15
0,01
1.189.481
9,68
PAK HİZMET-İŞ
(Pak Hizmetler İşçileri Sendikası)
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Geçici 1. Maddesinde belirtilen
sendikalar faaliyet göstereceği işkolunu yönetim kurulu kararıyla belirler hükmüne mukabil, yönetim
kurulu kararı ile faaliyet gösterecekleri işkolunu Bakanlığa bildirmeyen sendikalara yer verilmemiştir.
Note: It isn’t included that trade unions which don’t inform Ministry about their branch of activity according to Provisional Article
1 of Law on Trade Unions and Collective Labour Agreements states that trade unions shall determine the branch of activity in
which the trade union will function upon the decision of the executive board.
280
2014 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2014
4. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.01.2014-30.06.2014)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.01.2014-30.06.2014)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi %15
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi %15 (**)
Damga Vergisi %07,59
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
1.071,00
149,94
10,71
80,33
56,22
8,13
225,00
846,00
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk Primi %15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet 1.071,00
166,01
21,42
1.258,43
KAPICILAR İÇİN
Asgari Ücretin Net Hesabı (TL/AY)
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV.
Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
Asgari Ücret Sgk Primi %14
İşsizlik Sigortası Fonu %1 Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk İşveren Primi %15.5 (***)
İşveren işsizlik Sigorta Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
1.071,00
149,94
10,71
160,65
910,35
1.071,00
166,01
21,42
1.258,43
Not: 5083 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruşun üzerindeki
değerler bir kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*): 25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun madde 39: 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. SGK Prime Esas Kazanç Alt Sınırı :16 yaşından büyükler ve küçükler için:978,60 (TL/AY)
“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin
otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.”
(**):Gelir vergisi hesaplanırken; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işçinin bekar ve çocuksuz olduğu durumdaki asgari geçim indirimi
uygulanmıştır.
(***): 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 Sayılı Kanun madde 24:5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
ı) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin
Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
281
Çalışma Hayatı İstatistikleri
Labour Statistics
5. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2014-31.12.2014)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.07.2014-31.12.2014)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi %15
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi %15 (**)
Damga Vergisi %07,59
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
1.134,00
158,76
11,34
80,33
64,26
8,61
242,97
891,03
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk Primi %15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
1.134,00
175,77
22,68
1.332,45
KAPICILAR İÇİN
Asgari Ücretin Net Hesabı (TL/AY)
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV.
Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
Asgari Ücret
Sgk Primi %14
İşsizlik Sigortası Fonu %2
Kesintiler Toplamı
Net asgari ücret
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret Sgk İşveren Primi %15.5 (***)
İşveren işsizlik Sigorta Fonu %2
İşverene Toplam Maliyet
1.134,00
158,76
11,34
170,10
963,90
1.134,00
175,77
22,68
1.332,45
Not: 5083 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruşun üzerindeki
değerler bir kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*): 25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun madde 39: 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. SGK Prime Esas Kazanç Alt Sınırı :16 yaşından büyükler ve küçükler için:978,60 (TL/AY)
“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin
otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.”
(**):Gelir vergisi hesaplanırken; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işçinin bekar ve çocuksuz olduğu durumdaki asgari geçim indirimi
uygulanmıştır.
(***): 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 Sayılı Kanun madde 24:5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
ı) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin
Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
282
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Download

çalışma hayatı istatistikleri (2013)