VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ
Sinemaldehitin
Polilaktik
Asit
Antibakteriyel
Polimer
Filmin
Hazırlanması ve Antibakteriyellik Etkisinin İncelenmesi
İhsan Başaran1, Salih Can Suner1, Ayhan Oral1
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 17020
Çanakkale
Özet :
Biyobozunur bir polimer olan Polilaktik asidin, bozunma sürecinin hızlı olması, bozunma
sonunda zararlı atık bırakmaması ve de yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi gibi özellikleri
nedeniyle endüstride çeşitli alanlarda tercih edilmektedir. En önemli kullanım alanlarından birisi de
ambalaj endüstrisidir. Özellikle de yeşil polimer özelliklerinden dolayı da gıda ambalajı malzemelerinin
yapımında yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu malzemelerin, gıda ürünlerinin çevredeki kirliliklerden
koruması gerekmektedir. Bunun yanı sıra gıda maddelerinin bakteriyolojik olarak bozunması gıda
güvenliği açısından önemli bir konudur. Bu nedenle son zamanlarda gıda ambalaj malzemelerinden
talep edilen özellikler arasında hem gıdaların bozunmasına hem de insanlarda çeşitli enfeksiyonlara
sebebiyet veren bu bakterilerden yiyecekleri koruyacak antibakteriyel özellik göstermesi de
bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada polilaktik aside antibakteriyel özelliği olan sinemaldehit
eklenmiştir ve çözme kalıba dökme yöntemiyle de antibakteriyel Polilaktik asit filmleri oluşturulmuştur.
Polilaktik asit filmlerindeki polilaktik asite göre ağırlıkça %10, %20, %30, %50 oranlarda karıştırılan
sinemaldehitin Staphylococcus aureus ve Escherichia coli bakterilerine karşı antibakteriyel etkisi
incelenmiştir. Oluşturulan filmlerde %10 sinemaldehit içeren filmde antibakteriyel etki gözlenmezken,
%20 ve daha fazla sinemaldehit içeren filmler antibakteriyel etki göstermiştir ve artan sinemaldehit
miktarı ile antibakteriyel etkisinin gücünün de arttığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler : Polilaktik asit, antibakteriyel, gıda ambalajı, sinamaldehit
Abstract
Recently, polylactic acid which is in the family of biodegradable polymers, has been used in
various areas in industry due to having such properties as short degradation time, leaving no harmful
residuals after degradation and being obtained from renewable resources. Packaging industry is the
one of the important application areas of polylactic acid. Polylactic acid has been preferred extensively
for food packaging applications due to its green polymer properties. These packaging materials have
to conserve the food products from outer contaminations. Besides, decomposition of foods by bacteria
is a very important case for food safety as well. Harmful bacteria such as E. coli, S. aureus can cause
foods decomposition and also causes foodborne illness to people and animals. So, nowadays
antibacterial effect is among the demands from food package material’s features to avoid bacteria’s
bad effects. Therefore in this study, cinnamaldeyhe as an antibacterial was added to polylactic acid
and then antibacterial polylactic acid films were prepared by solution casting method. The antibacterial
effects of polylactic acid films with different amounts of cinnamaldehyde contents (10%, 20%, 30%
and 50%) inst S. aureus and E. coli bacteria were investigated. Among the fabricated films the film
containing 10% cinnamaldehyde didn’t exhibited antibacterial activity, the films containing 20% and
more cinnamaldehyde exhibited antibacterial effect and according to cinnemaldehyde content, raising
strenght of antibacterial activity was observed with increasing cinnamaldehyde content in polylactic
acid films.
Keywords : polylactic acid, antibacterial, food package, cinnamaldehyde
I. GİRİŞ
Polilaktik asit (PLA), mısır, patates, şeker kamışı gibi yenilenebilir kaynaklı laktik asidin
polimerleşmesi ile elde edilen biyobuzunur bir poliesterdir. PLA’in yenilenebilir kaynaklardan elde
ediliyor olması, zehirleyici etkisinin olmayışı, biyolojik çevrelerde enzimatik reaksiyonlar ile
bozunabiliyor olması nedenleriyle son yıllarda çok fazla ilgi görmüştür1. PLA, Food and Drug
Administration tarafından gıda ile temas edecek uygulamalar için uygun görülmüştür ve kullanımı
onaylanmıştır. PLA polimerleri aromaya karşı iyi bariyer özelliği, gazlar ve buharlar için orta seviyede
bariyer özelliğine sahiptir. Günümüzde PLA, konteyner, içecek kapları, dondurma ve salata kapları gibi
kısa raf ömrüne sahip gıdaların ambalaj uygulamalarında kullanılmaktadır. PLA, yeşil ambalaj
malzemeleri için giderek gelişen bir alternatif olmaya başlamıştır2.
Aktif Ambalajlama, geleneksel ambalaj malzemelerinin sınırlı özelliklere sahip olması, gerekli
koşullara göre daha fonksiyonel materyallerin gereksiniminin artması ile son zamanlarda oldukça
gelişmiştir.3, 4. Aktif ambalajlamanın bir parçası olan Antibakteriyel ambalajlama da, gıdalar üzerinden
canlılara bulaşan hastalıklara ve gıdaların raf ömrünü azaltan zararlı bakterilerden gıdaları koruması
nedeniyle gıda ambalajlama alanında kendisine önemli bir yer edinmiştir.3, 5. Gıda ürünlerine bu
gıdalardan olası patojenlerin uzaklaştırılması için termal işlemler uygulanıyor olsa da, soyma, kesme,
doğrama, tekrar paketleme gibi işlemler sırasında patojenlerin gıdaya bulaşma riski bulunmaktadır6.
Günümüzde gıda sağlığı için, antibakteriyel ajan olarak çeşitli esansiyel yağlar7, organik asitler,
inorganik bileşikler kullanılmaktadır8. Antibakteriyel ajanların direkt olarak gıda üzerine uygulanması
durumunda, eğer antibakteriyel madde gıda içerisine geçerse ciddi sorunlar oluşabiliyor. Bu nedenle
bu sorunun aşılmasında, antibakteriyel ajanların polimer filminden gıda ürünlerine yavaş bir şekilde
göç etmesini sağlayan aktif ambalajlama en uygun yol olarak görülmüştür 3.
Esansiyel yağlar (EY), doğal, uçucu ve birden fazla bileşiği (terpenler, terpenoidler, fenil
propandan türetilen aromatik bileşikler) içeren, karakteristik güçlü kokuya sahip maddelerdir. EY’ ın
yapısında bir ya da iki bileşik diğerlerine göre daha fazla oranda bulunur9. Tablo 1’de Chang ve ark.
‘nın sinamon yaprağı yağındaki bileşiklerin bileşimlerini ve oranları görülmektedir. Bir esansiyel yağın
içerisindeki bu birleşim oranları bitkinin yetiştiği ekolojik şartlara göre farklılık gösterebilmektedir10.
TABLO 1 Sinamon yaprağı yağındaki bileşikler ve % oranları
Bileşik
% Oranı
Benzaldehit
3.20
Linalool
0.24
Geranil asetat
3.88
Geraniol
2.96
Sinamaldehit
76.00
Eugenol
1.05
Sinnamil asetat
0.51
Komarin
0.26
Bitki kaynaklı esansiyel yağlar arasında, genel olarak sinamon yağları denilen Cinnamomum
zeylanicum, Cinnamomum osmophloeum oldukça yüksek oranlarda sinemaldehit bileşiği içerir.
Sinamaldehitin kimyasal yapısı Şekil 1’de gösterilmektedir.
ŞEKİL 1 Sinamaldehitin Kimyasal Yapısı
Farklı sinamon yağı örneklerinin antibakteriyel etkilerini inceleyen Chang ve ark.’ nın
çalışmasındaki sonuçlar, örneklerde sinamaldehit oranının E. coli P. aeruginosa E. faecalis S. aureus
bakterileri üzerine antibakteriyel aktivitesinde en önemli etken olduğunu göstermiştir. Bu çalışmadaki
antibakteriyellik test sonuçlarına gore, %76 sinamaldehit içeren sinamon yağları örnekleri güçlü
antibakteriyel etki gösterirken, %8 sinamaldehit içeren örnek ise aynı bakteriler üzerine antibakteriyel
aktivite göstermemiştir10. Bu sonuçlar sinemaldehitin bu bakteriler üzerine güçlü antibakteriyel etkisinin
olduğunun kanıtıdır. Bir başka sinamon yağı olan %77 sinamaldehit içerikli sinamon bark yağının da
çok geniş bakteri spektrumunda güçlü antibakteriyel etki gösterdiği gözlenmiştir 11. Hatta sinamaldehit
buharının, havadaki mikroplara karşı da inhibitor etkisi gösterdiği bildirilmiştir12.
Antibakteriyel ambalajlama konusuyla ilgili bugüne kadar, Polietilen-ko-vinil asetat içerisinde
karvakarol ve sinemaldehit13, polivinil klorür içerisinde çinko oksit8, polipropilen-ko-etilenvinilalkol
içerisinde oregano esansiyal yağı ve sitral14, polivinil alkol5, polimetil metaktrilat, polietersülfon15 ve
kitosan16 içerisinde gümüş5
15 16,
polietilen içerisinde bakır17, selüloz içerisinde sinamon ve oregano
esansiyel yağları7, gibi çeşitli polimer matriksinde farklı antibakteriyel ajanların karıştırılmasıyla gram
pozitif ve gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel aktiviteleri incelenmiştir.
PLA’nın E. coli ve S. aureus bakterilerine karşı etkilerinin incelenmesi üzerine PLA’nın gümüş18
19 20,
bakır21, nisin22 ile polimer filmleri ve kompozitleri hazırlanmış olmasına rağmen, bugüne kadar
esansiyel yağlardan elde edilen antibakteriyel bileşikler ile antibakteriyel PLA filmleri incelenmemiştir.
Bu yüzden bu çalışmada polilaktik aside antibakteriyel özelliği olan sinemaldehit eklenmiştir ve
antibakteriyel Polilaktik asit filmleri oluşturulmuştur. Polilaktik asit filmlerindeki polilaktik asite göre
ağırlıkça %10, %20, %30, %50 oranlarda karıştırılan sinemaldehidin S. aureus ve E. coli bakterilerine
karşı antibakteriyel etkisi incelenmiştir.
II. MATERYAL VE METOD
Polimer filmleri için ticari polilaktik asit (PLA), sinamondan ekstrakte edilmiş sinamaldehit,
çözücü olarak da diklorometan (Sigma Aldrich) kullanılmışıtır. Örneklerin E. coli ve S. aureus
üzerindeki antimikrobiyel etkisini değerlendirmek için Microbiologics den temin edilen ATCC 25922
numaralı E. coli bakterisi ve ATCC 25923 numaralı S. aureus kullanılmıştır.
Örnekleri, negatif ve pozitif kontrolleri değerlendirmek için E. coli 103 cfu/mL seviyesinde kullanıldı.
A. Antibakteriyal PLA/Sinamaldehit Filmlerinin Hazırlanması
PLA filmleri, çözme dökme yöntemiyle hazırlandı. Ticari PLA, oda sıcaklığında manyetik
karıştırıcı üzerinde 10 ml DCM’da 0,2 g alınarak çözüldü. Daha sonra sırasıyla sinnemaldehitten %10,
%20, %30 ve %50 oranında eklendi. 30dk karıştırılarak homojen hale getirildi. Daha sonra ilk önce
oda sıcaklığında 2 saat, sonra vakum etüvünde 1 gün süreyle çözücünün uzaklaşması için beklendi.
B. Bakteri Kültürünün hazırlanması
ATCC 25922 E. coli suşu 103 cfu/mL seviyesinde ayarlanması için Biomerieux marka Mc
Farland ile ayarlandı, seyreltimleri yapıldı ve dökme plak yöntemi ile ekim yapılarak kontrol edildi.
Bunun için standart agar petrisi üzerinde (Plate Count Agar-PCA) bulunan ATCC 25922 E.
coli kolonilerinden steril öze ile alınarak 5 mL Fizyolojik Tuzlu Su (FTS) içeren Biomerieux solüsyona
Mc Farland 0,5 bulanıklığına ulaşana kadar aktarıldı.
Elde edilen 5 mL’ lik E. coli solüsyonundan 1 mL alınarak 9 mL’lik steril FTS solüsyonuna
aktarılarak 10 katlık dilüsyon yapıldı. Daha sonra bu seyreltimden de 1:9 oranında seyreltimler
yapılmış ve bu seyreltim 5 defa yapılarak E. coli solüsyonunun 103 cfu/mL seviyesine inmesi sağlandı.
Bu seviyedeki E. coli solüsyonundan daha alt dilüsyonları da yapılarak 1 mL alınarak paralele petrilere
aktarılmış ve üzerine PCA besi yeri dökülmüş ve inkübatörde 35±1 oC’ de 24 saat inkübe edilip oluşan
koloniler sayıldı. Mc Farlandla ayarlanan seviyenin doğruluğu kontrol edilmiştir.
C. Besiyeri Hazırlanması
Antimikrobiyel aktivite testinde bakterileri inoküle edip petrilere dağıtmak için 100 mL’ lik PCA
besiyeri kullanıldı.
Oxoid CM0325 kodlu Plate Count Agar toz besiyerinden 1,75 gram tartılarak 100 mL
deminarilize su eklenmiş, IKA Werke RT15 marka manyetik ısıtıcıda besi yerinin iyice çözünmesinin
ardından Hırayama marka otoklavda 121 oC’ de 15 dakika sterilize edildi.
Steril edilen besi yerinin 45-50 dereceye soğuması beklendi bu sürede 50 derecelik su
banyosunda bekletildi.
Yukarıda açıklandığı gibi 103 cfu/mL seviyesineki ATCC 25922 E. coli suşundan 1 mL alınarak
bu 100 mL’ lik PCA besiyerine inoküle edilmiş ve iyice karıştırıldı. Böylece 103 cfu/mL seviyesinde E.
coli-PCA besiyeri karışımı elde edildi.
Bu karışım 9 cm çaplı petri kaplarına 15 mL kadar (petriyi kaplayacak ve kurumayacak kadar
kalınlıkta)dökülmüş ve katılaşması beklendi.
D. Antibakteriyellik Testinin Yapılışı
E. coli-Besiyeri karışımı petrilerin uygun sıcaklık ve sürede inkübasyonu ile petri yüzeyinin
tamamını kaplayacak şekilde bakteri üremesi olacağı, antimikrobiyel etki gösteren örneklerde ise
antimikrobiyel etki gücüne göre farklı çaplarda bakteri ürememesinin engelleneceği düşünülerek
deney dizayn edildi.
Bu amaçla Negatif Kontrol olarak; hazırlanan E. coli-PCA Besiyeri içeren petrilerden iki tanesi
35±1 oC’ de 24 saat inkübe edilmiştir. Negatif kontrolde petrinin tüm yüzeyinde E. coli bakterilerinin
oluşması beklendi ve böylece hazırlanan besiyeri, petri ya da bakterilerin veya deney ortamının
birbirlerine antimikrobiyel etki oluşturmadıklarının ispat edilmesi hedeflenmiştir.
Pozitif Kontrol olarak ise; hazırlanan E. coli-PCA Besiyeri içeren petrilerden iki tanesi içerisine
gentamisin antibiyotiği emdirildi disk şeklinde iki kurutma kâğıdı koyularak 35±1 oC’ de 24 saat inkübe
edildi. Antibiyotik emdirilmiş kurutma kâğıtları etrafında bakteri üremeyen zonların bulunması beklendi
ve bu zon çapları ölçüldü.
Antimikrobiyel özelliği araştırılan örneklerden çeşitli yüzdelerde hazırlanan (%10, %20, %30,
%50) disk şeklindeki PLA plakları da E. coli-PCA Besiyeri içeren petrilerine ikişerli olarak yerleştirildi
ve 35±1 oC’ de 24 saat inkübe edilmiştir.
Tüm bu işlemlerin aynısı ayrıca ATCC 25923 S. aureus içinde yapıldı. Ve örneklerin E. coli ve
S. aureus için antimikrobiyel etkilerinin olup olmadığı birlikte değerlendirildi.
Belirli oranlarda antibakteriyel madde katılan PLA örnekleri düzgün daire biçiminde kesilerek
besi yerlerine yerleştirildi. PLA filmi etrafında bakteri üremeyen bölgenin çapları belirlendi. Bu
çalışmada pozitif ve negative doğrulama yöntemi uygulandı.
III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
A. Antibakteriyellik Testinin sonuçları:
Elde edilen sonuçlara göre S.Aerus ve E. coli bakterilerine karşı %10 sinemaldehit içeren PLA
filmlerinde antibakteriyel etki gözlenmezken, %20, %30, %50 içeren filmlerde (PLA/CA-10, PLA/CA20, PLA/CA-20, PLA/CA-30, PLA/CA-50) bakteri üremeyen bölgeler gözlendi ve bu bölgelerin çapları
sinamaldehit miktarının artmasıyla arttığı gözlenmiştir. Gentamisin ile yapılan pozitif kontrole yakın
antibakteriyel aktivite, E. coli için %50 sinamaldehit içeriğinde, S. aureus için %20 sinamaldehit
içeriğinde gözlemlenmiştir. Ayrıca filmlerin S.Aerus bakterisine karşı E. coli bakterisine göre daha iyi
antibakteriyel etki gösterdiği gözlemlenmiştir. Chang ve ark.’ın daha önce yaptığı çalışmada da
sinemaldehitin S.Aerus’a antibakteriyel etkisinin E. coli’ye etkisinden daha fazla olduğunu bildirmiştir10.
PLA filmleri içerisindeki Sinemaldehit oranları ve daire çapları Tablo 2’de gösterilmektedir.
Antibakteriyel testinin fotoğrafları da Şekil 2-10’ de gösterilmiştir..
TABLO 2 Farklı oranlarda Sinemaldehit içeren PLA filmlerinin antibakteriyellik sonuçları
Örnek
Sinamaldehit oranı
Bakteri
Daire çapı (mm)
Pozitif kontrol
-
S.Auerus
15
PLA/CA-10*
%10
S.Auerus
yok
PLA/CA-20*
%20
S.Auerus
14
PLA/CA-30*
%30
S.Auerus
25
PLA/CA-50*
%50
S.Auerus
50
Pozitif kontrol
-
E. coli
26
PLA/CA-10*
%10
E. coli
yok
PLA/CA-20*
%20
E. coli
8
PLA/CA-30*
%30
E. coli
15
PLA/CA-50*
%50
E. coli
20
* PLA/CA-10, PLA/CA-20, PLA/CA-20, PLA/CA-30, PLA/CA-50 ; sırasıyla %10 %20, %30, %50 sinemaldehit içeren PLA
filmleri.
Şekil 2. E. coli (solda) ve S.aerus (sağda) için pozitif control
Şekil 3. PLA/CA-10(solda) ve PLA/CA-20 (sağda) ‘nın S. Aureus üzerine antibakteriyel etkisi
Şekil 4. PLA/CA-30 (solda) ve PLA/CA-50 (sağda) ‘nın S. Aureus üzerine antibakteriyel etkisi
Şekil 5. PLA/CA-10(solda) ve PLA/CA-20 (sağda) ‘nın E. Coli üzerine antibakteriyel etkisi
Şekil 6. PLA/CA-30 (solda) ve PLA/CA-50 (sağda) ‘nın E. Coli üzerine antibakteriyel etkisi
IV. SONUÇ
Sinemaldehitin polilaktik asit matriksinde dağıtılmasıyla antibakteriyel PLA/sinamaldehit
antibakteryel polimer filmleri hazırlanmıştır ve S. aureus ve E. coli bakterilerine karşı antibakteriyel
etkileri incelenmiştir. %20 ve daha fazla sinamaldehit içeren PLA filmleri hem E. coli hem de S. aureus
bakterilerine antibakteriyel etki yapmasıyla beraber, S. aureus’a karşı antibakteriyel etkisi E. coli’ye
olan etkisine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Her iki bakteri için de %50’ye kadar artan
oranlardaki sinamaldehit ilavesiyle antibakteriyel etkinin de arttığı görülmüştür.
Bu çalışmanın sonuçları ışığında, polilaktik asit ile antibakteriyel özellikli gıda ambalajı
üretiminde, S.Aeurus’a karşı sinamaldehitin en az %20’lik katkısı E. coli’e karşı ise en az %50’lik
katkısı ile iyi antibakteriyel aktivite gösterecek polilaktik asit ambalaj malzemeleri hazırlamak mümkün
olacağı söylenir.
Bu çalışmada hazırlanan alternatif gıda ambalajı malzemesinin yalnızca antibakteriyel yönü
incelenmiştir. Gıda ambalajı materyallerinin iyi mekanik ve bariyer özelliklere de sahip olması
gerekeceğinden ilerleyen çalışmalarda bu filmlerin ve hazırlanabilecek türevlerinin kullanım alanlarına
göre mekanik ve bariyer özellikleri de incelenmesi söz konusudur.
REFERANSLAR
1.
D. Garlotta: A literature review of poly(lactic acid) Journal of Polymers and the Environment.
9(2), 63 (2001).
2.
R.A. Auras, S.P. Singh and J.J. Singh: Evaluation of oriented poly(lactide) polymers vs.
existing PET and oriented PS for fresh food service containers Packaging Technology and
Science. 18(4), 207 (2005).
3.
X. Li, Y. Xing, Y. Jiang, Y. Ding and W. Li: Antimicrobial activities of ZnO powder-coated PVC
film to inactivate food pathogens International Journal of Food Science & Technology. 44(11),
2161 (2009).
4.
P. Suppakul, J. Miltz, K. Sonneveld and S.W. Bigger: Antimicrobial properties of basil and its
possible application in food packaging Journal of agricultural and food chemistry. 51(11), 3197
(2003).
5.
M.R. de Moura, L.H.C. Mattoso and V. Zucolotto: Development of cellulose-based bactericidal
nanocomposites containing silver nanoparticles and their use as active food packaging
Journal of Food Engineering. 109(3), 520 (2012).
6.
P. Theinsathid, W. Visessanguan, J. Kruenate, Y. Kingcha and S. Keeratipibul: Antimicrobial
activity of lauric arginate-coated polylactic acid films against Listeria monocytogenes and
Salmonella typhimurium on cooked sliced ham J Food Sci. 77(2), M142 (2012).
7.
P.J.P. Espitia, N.D.F.F. Soares, L.C.M. Botti and W.A. Silva: Effect of Essential Oils in the
Properties of Cellulosic Active Packaging Macromolecular Symposia. 299-300(1), 199 (2011).
8.
P.J.P. Espitia, N.d.F.F. Soares, J.S.d.R. Coimbra, N.J. Andrade, R.S. Cruz and E.A.A.
Medeiros: Zinc Oxide Nanoparticles: Synthesis, Antimicrobial Activity and Food Packaging
Applications Food and Bioprocess Technology. 5(5), 1447 (2012).
9.
M.M.M. Oliveira, D.F. Brugnera, J.A. do Nascimento, N.N. Batista and R.H. Piccoli: Cinnamon
essential oil and cinnamaldehyde in the control of bacterial biofilms formed on stainless steel
surfaces European Food Research and Technology. 234(5), 821 (2012).
10.
S.T. Chang, P.F. Chen and S.C. Chang: Antibacterial activity of leaf essential oils and their
constituents from Cinnamomum osmophloeum J Ethnopharmacol. 77(1), 123 (2001).
11.
F. Lu, Y.-c. Ding, X.-q. Ye and Y.-t. Ding: Antibacterial Effect of Cinnamon Oil Combined with
Thyme or Clove Oil Agricultural Sciences in China. 10(9), 1482 (2011).
12.
S. Krist, L. Halwachs, G. Sallaberger and G. Buchbauer: Effects of scents on airborne
microbes, part I: thymol, eugenol,trans-cinnamaldehyde and linalool Flavour and Fragrance
Journal. 22(1), 44 (2007).
13.
A. Nostro, R. Scaffaro, M. D'Arrigo, L. Botta, A. Filocamo, A. Marino and G. Bisignano: Study
on carvacrol and cinnamaldehyde polymeric films: mechanical properties, release kinetics and
antibacterial and antibiofilm activities Applied microbiology and biotechnology. 96(4), 1029
(2012).
14.
V. Muriel-Galet, J.P. Cerisuelo, G. Lopez-Carballo, M. Lara, R. Gavara and P. HernandezMunoz: Development of antimicrobial films for microbiological control of packaged salad
International journal of food microbiology. 157(2), 195 (2012).
15.
G. Singh, R.B. Patankar and V.K. Gupta: The Preparation of Polymer/Silver Nanocomposites
and Application as an Antibacterial Material Polym.-Plast. Technol. Eng. 49(13), 1329 (2010).
16.
A. Regiel, S. Irusta, A. Kyziol, M. Arruebo and J. Santamaria: Preparation and characterization
of chitosan-silver nanocomposite films and their antibacterial activity against Staphylococcus
aureus Nanotechnology. 24(1), 015101 (2013).
17.
J.E. Bruna, A. Peñaloza, A. Guarda, F. Rodríguez and M.J. Galotto: Development of
MtCu2+/LDPE nanocomposites with antimicrobial activity for potential use in food packaging
Applied Clay Science. 58, 79 (2012).
18.
K. Shameli, M. Bin Ahmad, W. Yunus, N.A. Ibrahim, R.A. Rahman, M. Jokar and M. Darroudi:
Silver/poly (lactic acid) nanocomposites: preparation, characterization, and antibacterial
activity International Journal of Nanomedicine. 5, 573 (2010).
19.
S. Tokuda, A. Obata and T. Kasuga: Preparation of poly(lactic acid)/siloxane/calcium
carbonate composite membranes with antibacterial activity Acta biomaterialia. 5(4), 1163
(2009).
20.
E. Fortunati, I. Armentano, A. Iannoni, M. Barbale, S. Zaccheo, M. Scavone, L. Visai and J.M.
Kenny: New multifunctional poly(lactide acid) composites: Mechanical, antibacterial, and
degradation properties Journal of Applied Polymer Science. 124(1), 87 (2012).
21.
D. Longano, N. Ditaranto, N. Cioffi, F. Di Niso, T. Sibillano, A. Ancona, A. Conte, M.A. Del
Nobile, L. Sabbatini and L. Torsi: Analytical characterization of laser-generated copper
nanoparticles for antibacterial composite food packaging Analytical and bioanalytical
chemistry. 403(4), 1179 (2012).
22.
T. Jin and H. Zhang: Biodegradable polylactic acid polymer with nisin for use in antimicrobial
food packaging Journal of Food Science. 73(3), M127 (2008).
Download

vıı. uluslararası ambalaj kongresi