YENİ 5,7-DİSÜBSTİTÜE-[1,4]-TİYOAZEPİNLERİN
SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Ali Cemal EMEÇ
Y.Lisans Tezi
Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa CEYLAN
2011
Her hakkı saklıdır
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
YENİ 5,7-DİSÜBSTİTÜE-[1,4]-TİYOAZEPİNLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
Ali Cemal EMEÇ
TOKAT
2011
Her Hakkı Saklıdır
Bu tez çalışması;
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından
desteklenmiştir (Proje No: 2010/31).
TEZ BEYANI
Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel
ahlak
kurallarına
uyulduğunu,
başkalarının
eserlerinden
yararlanılması
durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği
yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi
bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir
üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim.
Ali Cemal EMEÇ
ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
YENİ 5,7-DİSÜBSTİTÜE-[1,4]-TİYOAZEPİNLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
Ali Cemal EMEÇ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Mustafa CEYLAN
Bu projede, ilk olarak furan ve tiyofen halkası içeren kalkon türevleri (6a-ı), ilgili
aldehit(5) ve keton türevlerinin (4) sodyum hidroksit varlığında etilalkol içerisinde, oda
koşullarında aldol kondenzasyonu yoluyla sentezlendi.
İkinci aşamada, sentezlenen kalkon türevlerine oda sıcaklığında aminotiyol’ün katılma
reaksiyonları incelendi. Katılma reaksiyonlarında, kalkonun 3 konumunda fenil halkası
olduğunda 1,4-katılma ürünleri izole edildi, furan halkası olduğunda direkt olarak
halkalaşma ürünleri olan 5,7-disübstitüe-[1,4]-tiyoazepinler elde edildi.
2011, 63 sayfa
Anahtar kelimler: Kalkon, Tiyazepin, Aldol Kondenzasyonu
i
ABSTRACT
Master Thesis
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL 5,7-DISUBSTITUE-[1,4]THIAZEPHINE DERIVATIVES
Ali Cemal EMEÇ
Gaziosmanpasa University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Chemistry
Supervisor: Prof. Dr. Mustafa CEYLAN
In this project, firstly, furan and thiophene ring containing chalcone derivatives were
synthesized from the Aldol condensation of corrosponding aldehydes and ketones
derivatives in the presence of sodium hydroxide in ethyl alcohol at room temperature.
Secondly, addition reactions of aminothiol to chalcone derivatives at room temperature
were investigated. In addition reactions, 1,4-additions products were isolated when 3pozition of chalcone is phenyl ring; the direct cyclization products, 5,7-disübstitüe[1,4]-tiyoazephine were obtained when 3- position of chalcone is furan ring.
2011, 63 pages
Key words: Chalcone, Thiazepine, Aldol condensation
ii
SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ
Simgeler
Açıklama

d
dd
dq
dt
Hz
J
m
s
t
Kimyasal Kayma
Dublet
Dubletin dubleti
Dubletin kuarteti
Dubletin tripleti
Hertz
Etkileşme Sabiti
Multiplet
Singlet
Triplet
Kısaltmalar
Açıklama
CCl4
CDCl3
KOt-Bu
E. N.
HCl
IR
KBr
NaSO4
NMR
mopppm
Karbontetraklorür
Dötorokloroform
Potasyum-tersiyer-bütoksit
Erime Noktası
Hidrojenklorür
Infrared
Potasyum Bromür
Sodyum Sülfat
Nükleer Manyetik Rezonans
meta
orto
para
Milyonda bir kısım (NMR spektrumunda ölçü birimi)
iii
ÖNSÖZ
Bu çalışmada biyolojik aktivitelerinin yüksek olması beklenen yeni 5,7-disübstitüe[1,4]-tiyoazepinler ve ürünleri kalkon türevlerine 2 aminotiyol’un katılması ve katılma
halkalaşması ile yüksek verimde sentezlendi.
Çalışmalarımda, üstün bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen, karşılaştığım güçlüklerin
üstesinden gelmemde sabır, ilgi ve anlayışıyla her zaman yardımcı olan danışman
hocam sayın prof. Dr. Mustafa CEYLAN’a,
Laboratuar çalışmalarım boyunca yanımda olan ve her konuda yardımlarını
esirgemeyen sayın Yrd. Doç. Dr. M. Burcu GÜRDERE’ye, sayın Yrd. Doç. Dr. Yakup
BUDAK’ a, sayın Arş. Gör. Hayrettin GEZEGEN’e
Çalışmalarımda her zaman bana manevi destek veren eşim ve çocuklarıma teşekkür
ederim.
Ali Cemal EMEÇ
Tokat, 2011
iv
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET
............................................................................................................................. i
ABSTRACT...................................................................................................................... ii
SİMGE ve KISALTMALAR........................................................................................... iii
ÖNSÖZ ........................................................................................................................... iv
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................. v
ŞEKİLLER DİZİNİ ........................................................................................................ vii
ÇİZELGELER DİZİNİ .................................................................................................... ix
ŞEMALAR DİZİNİ .......................................................................................................... x
1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
2. KAYNAK ÖZETLERİ ............................................................................................... 3
2.1. Kalkonlar ................................................................................................................ 3
2.2. Tiyazepinler ............................................................................................................ 5
3. MATERYAL VE YÖNTEMLER ........................................................................... 11
3.1. Kullanılan Materyaller ......................................................................................... 11
3.1.1. Araç ve Malzemeler ...................................................................................... 11
3.1.2. Kimyasallar ................................................................................................... 11
3.1.2.1. Reaktifler .................................................................................................... 11
3.1.2.2. Çözücü ve Kurutucular ............................................................................... 11
3.1.2.3. Kolon Dolgu Maddeleri.............................................................................. 11
3.1.3. Saflaştırma ..................................................................................................... 11
3.1.3.1. Karbon teraklorür ....................................................................................... 12
3.1.3.2. Metilen klorür ............................................................................................. 12
3.1.3.3. Hekzan–Petrol Eteri ................................................................................... 12
3.1.4. Cihazlar ......................................................................................................... 12
3.2. Saflaştırma Yöntemleri ........................................................................................ 13
3.2.1. Kolon kromatoğrafisi .................................................................................... 13
3.2.2. İnce Tabaka Kromatoğrafisi .......................................................................... 13
3.2.3. Kristallendirme .............................................................................................. 13
3.3. Kalkon (6a-ı) türevlerinin sentezi için genel yöntem ........................................... 13
3.4. 3-(2-aminoetiltiyo)-1-(furan-2-il)-3-(4-bromofenil)propan-1-on
ve türevlerinin (8a-e) sentezi için genel yöntem ................................................... 15
3.5. (e)-5-(furan-2-yl)-7-(4-methoxyphenyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,4- thiazepin ve
türevlerinin (9f-ı) sentezi ....................................................................................... 16
4. BULGULAR VE TARTIŞMA ................................................................................. 18
4.1. Kalkon Türevleri (6a-ı)......................................................................................... 18
4.1.1. 1-(4- Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6a) ............................. 18
4.1.2. 1-(4- Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6b) .................................. 19
4.1.3. 1-(4- Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6c) .............................. 20
v
4.1.4. 1-(4- Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6d) ................................ 21
4.1.5. 1-(4- Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6e)............................ 22
4.1.6. 1-(Furan-2-il)-1-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on (6f) ................................... 23
4.1.7. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on (6g) ...................................... 24
4.1.8. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on (6g) ...................................... 25
4.1.9. 1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on (6ı) ....................................... 26
4.2. Katılma Ürünleri (8a-e) ........................................................................................ 27
4.2.1. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on ........... 27
4.2.2. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on ................ 29
4.2.3. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on ............. 30
4.2.4. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on ............... 32
4.2.5. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on ........... 33
4.3. Halkalaşma Ürünleri ............................................................................................ 34
4.3.1. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin ......... 34
4.3.2. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin.............. 35
4.3.3. (E)-5-(Furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin .......... 37
4.3.4. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin ............. 38
5. SONUÇ VE TARTIŞMA ......................................................................................... 40
KAYNAKLAR .............................................................................................................. 42
EKLER .......................................................................................................................... 45
ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................. 63
vi
ŞEKİLLER DİZİNİ
Sayfa
Şekil 1. 1-(4-Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6a)
400 MHz 1H-NMR spektrumu(CDCl3) ............................................................ 45
Şekil 2. 1-(4-Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6a)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) ....................................................... 45
Şekil 3. 1-(4- Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6b)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 46
Şekil 4. 1-(4- Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6b)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 46
Şekil 5. 1-(4- Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6c)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 47
Şekil 6. 1-(4-Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop–2-en–1-on’un (6c)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 47
Şekil 7. 1-(4-Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6d)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 48
Şekil 8. 1-(4-Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6d)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 48
Şekil 9. 1-(4-Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6e)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 49
Şekil 10. 1-(4-Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6e)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 49
Şekil 11. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on’un (6f)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 50
Şekil 12 1-(Furan-2-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on’un (6f)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 50
Şekil 13. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on’un (6g)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 51
Şekil 14 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on’un (6g)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 51
Şekil 15. 1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on’un (6h)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 52
Şekil 16. 1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on’un (6h)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 52
Şekil 17. 1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on’un (6ı)
400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ........................................................... 53
vii
Şekil 18. 1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on’un (6ı)
100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .......................................................... 53
Şekil 19. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8a) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)ema ............................................. 54
Şekil 20. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8a) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)................................................... 54
Şekil 21. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8b) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ................................................... 55
Şekil 22. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8b) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................. 55
Şekil 23. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8c) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................... 56
Şekil 24. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8c) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)................................................... 56
Şekil 25. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8d) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ................................................... 57
Şekil 26. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8d) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................. 57
Şekil 27. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8e) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................... 58
Şekil 28. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on
(8e) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)................................................... 58
Şekil 29. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9f) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................... 59
Şekil 30. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9f) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) ................................................... 59
Şekil 31. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9g) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ................................................... 60
Şekil 32. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9g) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................. 60
Şekil 33. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9h) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) ................................................... 61
Şekil 34. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9h) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................. 61
Şekil 35. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9ı) 400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3) .................................................... 62
Şekil 36. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
(9ı) 100 MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3) ................................................... 62
viii
ÇİZELGE DİZİNİ
Sayfa
Çizelge 3.1. Sentezlenen kalkon türevleri ...................................................................... 14
Çizelge 3.2. Sentezlenen katılma ürünleri ...................................................................... 16
Çizelge 3.3. Sentezlenen halkalaşma ürünleri ................................................................ 17
ix
ŞEMALAR DİZİNİ
Sayfa
Şema 1.1. Azepin (1) ve türevleri ..................................................................................... 1
Şema 1.2. Kalkon (6a-h) sentezi için genel reaksiyon ..................................................... 2
Şema 1.3. Kalkonlara (6a-h) aminotiyol katılması için genel reaksiyon ........................ 2
Şema 2.1.1. Kalkonun (10) yapısı ve gösterimi ............................................................... 3
Şema 2.1.2. Kalkon sentez yöntemleri ............................................................................. 5
Şema 2.2.1. Azepin (15) ve türevleri ................................................................................ 5
Şema 2.2.2. Tiyazepin (1) ve türevleri.............................................................................. 6
Şema 2.2.3. 1,4-tiyazepin türevleri ................................................................................... 7
Şema 3.1. Kalkon Sentezi ............................................................................................... 14
Şema 3.2. Katılma Ürünü sentezi ................................................................................... 15
Şema 3.3. Halkalaşma Ürünü Sentezi ............................................................................. 17
x
1
1. GİRİŞ
Tiyazepin ve türevleri (tetrahidro-1,4-tiyazepin, benzotiyazepin) doğal olarak ta
bulunan ve önemli biyolojik aktiviteye sahip bileşiklerdir (Popp ve Noble, 1967; Archer
ve Sternbach, 1968; Solomko ve ark, 1972; Lloyd ve Cleghorn, 1974).
Bu
özelliklerinden dolayı yeni ilaç ajanları olarak tiyazepin türevlerinin sentezi çok
çalışılan bir konu haline gelmiştir (Blair ve Webb, 1977; Sternbach, 1978; Gaignault ve
NedClec, 1983; Gilman ve ark, 1990; Toth ve ark, 1992).
S
S
S
N
N
1
N
2
Tiyazepin
Tetrahidro-1,4-tiyazepin
3
Benzotiyazepin
Şema 1.1. Tiyazepin (1) ve türevleri
Doğal ve sentetik tiyazepin, benzotiyazepin ve türevleri; beslenme davranışını inhibe
eden (Reddy ve ark, 1993), koroner damar hastalıkları (Kugita ve ark, 1972),
sakinleştirici (Kugita ve ark, 1971), antidepresan (Geyer ve ark, 1970), CNS uyarıcı
(Kawashima Co. Lt. 1985), yüksek tansiyon önleyici (Inoue ve ark, 1991, kalsiyum
kanal koruyucu (Kugita ve ark, 1971), (Elks ve Ganellin, 1990) antiülser (Ohno ve ark,
1983), antimikrobiyal ajan (Jayashree ve Darbarwar, 1993; Dandia ve ark, 1998) gibi
aktivitelere sahiptirler.
Çalışmanın amacı, furan ve tiyofeon halkası içeren kalkon -[1,4]-tiyoazepinlerini
sentezlemektir.
Çalışmada, ilk olarak furan ve tiyofen halkası içeren kalkon türevleri, ilgili aldehit ve
ketonların sodyum hidroksit varlığında etilalkol içerisinde, oda koşullarında aldol
kondenzasyonu sonucu sentezlendi (Şema 1.2).
2
O
R
O
CH3
O
+
R'
4
H
NaOH / EtOH
oda sıc, 3-4 h
R
R'
5
6a-ı
Şema 1.2. Kalkon (6a-ı) sentezi için genel reaksiyon
İkinci aşamada, sentezlenen kalkon türevlerine oda sıcaklığında aminotiyol’ün 1,4katılma reaksiyonları incelendi. Katılma reaksiyonlarında, kalkonun 3-konumunda fenil
halkası olduğunda 1,4-katılma ürünleri elde edilirken, furan halkası olduğunda direkt
olarak halkalaşma ürünleri olan 5,7-disübstitüe-[1,4]-tiyoazepinler elde edildi.
O
NH2
R' + HS
R
6a-ı
NEt3, CH2Cl2
oda sıc, 30 dak
7
S
N
R'
R
9a-d
Şema 1.3. Kalkonlara (6a-ı) aminotiyol katılması için genel reaksiyon
3
2. KAYNAK ÖZETLERİ
2.1. Kalkonlar
Kalkon ifadesi 1,3-diaril-2-propen-1-on yapısı içeren bütün bileşikler için kullanılır.
Kalkon yapısındaki iki halkadan keton grubuna komşu olanı A simgesi ile gösterilir ve
karbonlar numaralandırılırken üssü (') numaralar verilir. Diğer aromatik halka ise B ile
simgelenir ve normal numaralandırma yapılır.
O
6
6'
5'
A
4'
1'
1
2'
2
3'
5
B
4
3
10
Şema 2.1.1. Kalkonun (10) yapısı ve gösterimi
Hem doğal hem de sentetik olarak elde edilebilen kalkonlar flavonoid ailesine üye
bileşikler olup geniş bir biyolojik aktivite spektrumuna sahiptirler (Lunardi ve
arkadaşları, 2003). Bu yüzden, son yıllarda kalkon ve türevleri yoğun bir ilgi odağı
olmuş ve özellikle biyolojik aktivite üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar kalkonların, antibakteriyel (Ankhiwala 1990), anti-sıtma (Ram ve
ark. 2000), antihelminitik, antiülser, antiviral, böcek öldürücü (Rolf ve ark. 1978),
antiprotozoal, antikanser (Kumar ve ark. 2003), antiinflamatuar (Herencia ve ark. 1998),
sitotoksik, anti-HIV (Wu ve ark. 2003) aktivitesi gösterdikleri ve immunosuppressive
bakımından geniş bir biyolojik aktivite spektrumuna sahip olduklarını göstermektedir
(Lunardi ve ark. 2003). Örneğin, (E)-1-(4’-hidroksifenil)but-1-en-3-on’un antitümör
aktivite gösterdiği, (Duckie ve ark. 1998), 2’-oksijenlenmiş kalkon türevlerinin, MCF-7
insan meme kanseri hücrelerine (Rao ve ark. 2004) ve tüberküloza (Lin ve ark. 2002)
karşı inhibe edici etkisinin olduğu belirlenmiştir.
4
Kalkonlar, tıbbi terapinin yanı sıra polimerlerde UV-absorbsiyon filtresi olarak, farklı
tipteki optik materyallerde ve holografik kayıt teknolojisi gibi pek çok uygulama
alanında da kullanılmaktadırlar (Fayed ve ark. 2004).
Ayrıca, özellikle hidroksi grubu içeren kalkonlar, gıda endüstrisinde anti-oksidant
(Mukherje ve ark. 2001), tatlandırıcı ilaç (Mrisra ve ark. 1973), kozmetikte güneşten
koruyucu madde (Suetsugu ve ark. 1987) ve fotografik emülsiyon ajanı (Yasui ve ark.
1992) olarak ta kullanılmaktadırlar.
Literatürlerden de görüleceği gibi endüstri sektöründe değişik uygulama alanlarına
sahip olan ve gösterdikleri biyolojik aktivitelerle ön plana çıkan kalkonlar oldukça
önemli bileşikler arasındadır. Bu nedenle kalkon türevlerinin sentezi, özelliklerinin
belirlenmesi ve uygulama alanlarının genişletilmesi güncel ve önemli bir konudur
Diğer taraftan, yapısında furan ve tiyofen grubu bulunduran çok sayıda bileşiğin de
değişik biyolojik aktiviteye örneğin; antiprotozal aktivite, (Bijan ve ark. 1976),
antiviral, antimikrobiyal, antikanser aktivite (Simpson ve ark. 2000), HIV-1 aktivite,
(Xiao ve ark. 2001),
anti sıtma, (Schwikkard ve ark. 2002), sahip oldukları
bilinmektedir.
Ayrıca, kalkonların yapılarında α,β-doymamış sistem (birim) içermeleri onları kimyasal
olarakta önemli kılmaktadır ve çok sayıda hetero halkalı bileşiğin sentezinde çıkış
maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Bu açıdan kalkonlar, karbon-karbon, karbon-sülfür
ve karbon-azot bağı oluşturmak için ideal bileşiklerdir.
Kalkonların sentezinde sıkça kullanılan yöntem, Claisen-Schmidt Kondenzasyonudur.
Bu yöntemin temeli bazik ortamda asetofenon (11) ve benzaldehit (12) türevlerinin
etkileşmelerine dayanır. Şema 2.1’de kalkon türevlerinin sentezinde en sık kullanılan
yöntemler özetlenmiştir. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
a) Sulu NaOH varlığında yapılan sentezler b) Sulu KOH varlığında yapılan sentezler,
c) Baz + Katalizör kullanımı ile yapılan sentezler, d) Mikrodalga ile yapılan sentezler,
e) Friedel-Crafts açilasyonu ile de sentezlenebilirler.
5
O
O
CH3
H
+
Y
X
11
a) Baz
12
b) Baz /katalizör
c) NaNO3/NP
d) SOCl2,EtOH
O
Y
10
X
AlCl3/CH2Cl2
-5 0C, 30 dakika
O
+ Cl
13
14
Şema 2.1.2. Kalkon sentez yöntemleri
2.2. Tiyazepinler
Azepin ve türevleri ( tiyazepin, diazepin, oksaazepin) önemli biyolojik ve farmakolojik
aktivite gösteren bileşiklerin temel yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı bu
bileşikler üzerine yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır.
N
H
15
Azepin
N
O
N
N
16
Diazepin
17
Oksaazepin
Şema 2.2.1. Azepin (15) ve türevleri
6
Azepinler ile yapısal benzerliği olan tiyazepin ve türevleri (tetrahidro-1,4-tiyazepin,
benzotiyazepin) doğal olarak ta bulunan ve önemli biyolojik aktiviteye sahip
bileşiklerdir (Popp ve Noble, 1967; Archer ve Sternbach, 1968; Solomko ve ark,1972;
Lloyd ve Cleghorn, 1974).
S
S
S
N
N
1
N
2
Tiyazepin
3
Tetrahidro-1,4-tiyazepin
Benzotiyazepin
Şema 2.2.2. Tiyazepin (1) ve türevleri
Bu özelliklerinden dolayı ilaç ajanları olarak tiyazepin türevlerinin sentezi çok çalışılan
bir konu haline gelmiştir (Blair ve Webb, 1977; Sternbach, 1978; Gaignault ve
NedClec, 1983; Gilman ve ark, 1990; Toth ve ark, 1992).
1,4-Tiyazepin-5-on (18) (Van den Hoven ve Alper, 2001) ve 1,4-tiyazepin-2,4-dion
(19) (Marcaccini ve ark, 2003; Skiles ve ark, 1996) çeşitli türevleri kanser, kalp ve ateşli
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı türevleri psikoterapik (endişe ve
sinir giderici) ilaçların sentezinde kullanılmıştır (Farnaz, 1995).
S
O
S
NH
N
O
O
18
1,4-tiyazepin-5-on
19
1,4-tiyazepin-2,4-dion
Şema 2.2.3. 1,4-tiyazepin türevleri
1,4-Tiyazepinler ve benzotiyazepinlerin biyolojik ve farmakolojik aktiviteye sahip
olmalarının nedeni yapılarında kükürt ve azot atomları içermeleri ve yedi üyeli bir
7
hetero halkaya sahip olmalarına bağlanmaktadır (Farnaz ve ark, 1996). Bu özellikleri ile
önemli biyolojik bileşikler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptirler.
1,4-Tiyazepin türevleri (22) sodyum 2,2-disiyanoetan ve 2-kloretilamin hidroklorürün
sulu ortamda ve 100 °C’de 13 saat ısıtılmasıyla sentezlenirler (Bakavoli ve ark., 2008 ).
S
S
NC
SNa
NC
SNa
Cl
H2O, oda sıc.
+
100 0C, 13 saat
NH3Cl
NC
N
H
H2N
20
21
22
Aminokrotonnitril (23) ve thiazolidini (24) asetonitril içerisinde ısıtılarak 38 adet 1,4tiyazepin türevleri yüksek verimlerle sentezlenmiştir ( Calvo ve ark., 2008 )
R1
H
N
R1
+
CN
NH2
R2
R4
NC
ısı
S
R3
NH
CH3CN
R4
R2
S
R3
23
24
25
R1 H, CH3, CH3CH2, CH2CH2Ph, Ph, i-Pr, t-Bu
R2 H, CH3CH2, Ph, i-Pr R3 H, CH3, Ph R4 H, CH3, Ph
1,4-Tiyazepin türevlerinin biyolojik aktiviteleri üzerine yapılan çalışmada 29 nolu
bileşiğin çeşitli kanser hücrelerine karşı aktif bir bileşik olduğu tespit edilmiştir
(Drewe ve ark., 2007 )
8
OH
SMe
O
OH
O
O
O
OMe
+
O
OMe
O
CHO
SMe
28
27
26
H2N
OH
N
O
O
SH
OMe
S
SMe
29
Marcaccini ve arkadaşları (2003) 1,4- tiyazepinlerin sentezi için uygulanan bir
yöntemde 31 ve 32 nolu bileşikleri sentezlemişlerdir.
R2
1) R3-NH2,
S
H
S
C6H11-NC
H3C
R1
CO2H
O
MeOH
3 saat Reflüks
C6H11HNOC
30
S
MeOH
N
O
3
R
3 saat Ref
C6H11HNOC
31
N
R3
O
32
1,5-benotiyazepin türevleri (35) aminotiyofenol (33) ve α,β-doymamış karbonil
bileşiklerinin (34) reaksiyonundan yüksek verimlerle sentezlenirler (Wang ve ark.,
2008).
R2
R2
NH2
+
33
SH
R1
R1
Bt
34
O
Et3N
O
S
NH
+
BtH
THF, ref.
35
Benzotiyazepinler (22) kalkonlara (10) asidik ortamda 2-aminotiyol ilavesi ile kolayca
sentezlenebilirler (Ansari ve ark., 2005).
9
O
O
H
R1
O
CH3
ii)
i)
R2
R1
R2
11
12
S
N
10
R2
36
R1
iii)
i) EtOH, 4M NaOH 3 saat.
ii) Derişik HCl, MeOH, 2-aminobenzaldehit
iii) LiAlH4, THF, 20-120 dakika.
R1: H, 2-OH, 4-NH2
R2: H, 2-OH, 2-Cl, 4-Cl, 2-MeO, 3-MeO, 4-MeO, 4-Me, 4F, 3,4-(OCH2O), 4-NO2, 2-Br
S
HN
R2
R1
37
Luis ve arkadaşları (2008) yaptıkları çalışmada aldehit (40), aminotiyol (39) ve
aminonitrillerin (38)
tepkimesiyle siyan grubu içeren benzotiyazepinleri (41)
sentezlemişlerdir.
NC
S
ClHH2N
O
+
R1
NH2
CN
+
H
HS
38
39
H
40
N
H
R1
41
R1= Me, t-Pr, t-Bu, Ph
Cherkupally
ve
arkadaşları
(2008)
metilen-bis-benzofuran-benzotiyazepin
(45)
türevlerini sentezlemiş ve sentezledikleri bileşiklerin gram pozitif ve gram negatif
bakterilere karşı aktivitelerini incelemişlerdir. Hetero halkanın 4 pozisyonunda
sübstitüent bağlı olanların penicilin kadar aktif olduğu sonucuna varmışlardır.
10
Ar
CHO
OH
Trioxane
O
HO
OH
Ar
CHO HSO4 / AcOH
42
O
CHO
C
Me
HO
OH
KOH / EtOH
44
43
O
Ar
NH2
EtOH/AcOH
SH
N
S
Ar
HO
OH
S
N
45
Ar
Ar = a) C6H5; b) 4-Br-C6H4; c) 4-Cl-C6H4; d) 4-MeO-C6H4; e) 4-O2N-C6H4; f) 2-furil g) 2-piridin
11
3. MATERYAL VE YÖNTEMLER
Tez projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya
Bölümü Araştırma Laboratuarlarında gerçekleştirildi.
3.1. Kullanılan Materyaller
3.1.1. Araç ve Malzemeler
Manyetik karıştırıcı, döner buharlaştırıcı, kolon ve ince tabaka kromatografisi, UV
lambası ve çeşitli özellikte cam malzemeler.
3.1.2. Kimyasallar
3.1.2.1. Reaktifler
Aldehit ve keton türevleri, NaOH, Aminotiyol, ve I2. Bu reaktifler ticari olarak (Merck,
Aldrich ve Fluka) temin edildi.
3.1.2.2. Çözücü ve Kurutucular
Etanol, kloroform, metilen klorür, hekzan, karbontetraklorür ve asetik asit. Etanol,
kloroform, metilen klorür ve hekzan literatürde belirtilen yöntemlere göre saflaştırılarak
kullanıldı. Diğer çözücüler ise saf olarak temin edildiklerinden (Merck) saflaştırma
işlemi yapılmadan kullanıldı.
3.1.2.3. Kolon Dolgu Maddeleri
Silika jel 60 (0,063-0,200 mm) (Merck).
3.1.3. Saflaştırma
Deneylerde kullanılan tüm çözücü ve kimyasal maddelerin saflaştırma işlemleri
literatürde belirtildiği şekilde modern yöntemlerle yapıldı (Furnıss, 1994; Armarego and
Perrin, 1997).
12
3.1.3.1. Karbon teraklorür
Derişik H2SO4 ile çalkalandıktan sonra, organik faz CaCl2 ve MgSO4 üzerinden
kurutulur. Son olarak P2O5 üzerinden destile edilir.
3.1.3.2. Metilen klorür
Su ile iyice yıkandıktan sonra, K2CO3 veya CaCl2 ile kurutulur. P2O5, CaSO4 veya
Na2SO4 ile reflüks edilir ve son olarak destillenir.
3.1.3.3. Hekzan–Petrol Eteri
Derişik H2SO4 ile birkaç kez yıkandıktan sonra, KMnO4 ‘ün rengi kaybolana kadar
10’ luk H2SO4 ile tekrar yıkanır. Sulu Na2CO3 ile çalkalanır ve CaCl2 veya Na2SO4 ile
kurutulur, destile edildikten sonra kullanılır.
Sodyum sülfat (Na2SO4), kalsiyum klorür (CaCl2).
3.1.4. Cihazlar
1
H-NMR
13
C-NMR
Varian 400 MHz
Spektrometre
Bruker 400 MHz
“
Bruker 300 MHz
“
Varian 100 MHz
Spektrometre
Bruker 100 MHz
“
Bruker 75 MHz
“
IR
Jasco 430 FT/IR
Spektrometre
Kütle Spektrumu
Thermofinnigan Trace GC/Trace DSQ / A1300,
Erime Noktası Cihazı
Elektrotermal 1A- 9100
13
3.2. Saflaştırma Yöntemleri
Elde edilen ham ürünlerin ve çözücülerin ayırma ve saflaştırma işlemlerinde,
destilasyon, kristallendirme ve kolon kromatografisi, ince tabaka kromatografisi
teknikleri kullanıldı.
3.2.1. Kolon kromatoğrafisi
Silika Jel 60 (0,063-0,200 mm), (Merck)
3.2.2. İnce Tabaka Kromatoğrafisi
Silika Jel 60 HF 254+366 (Preparatif) (Merck)
3.2.3. Kristallendirme
Reaksiyon
sonunda
oluşan
ürünler
etanol,
kloroform/hekzan
ve
karbontetraklorür/hekzan karışımı çözücü sistemlerinde buzdolabında kristallendirildi.
3.3. Kalkon (6a-ı) Türevlerinin Sentezi İçin Genel Yöntem
Çalışmamızın ilk bölümünde; asetofenon (4) türevleri bazik ortamda aldehit türevleri
(5) ile etkileştirilerek Claisen-Schmidt kondenzasyonu sonucunda kalkon türevleri 6a-ı
sentezlendi. Asetofenon türevleri (4) (1 mol) ve aldehit türevleri (5) (1 mol) oda
koşullarında baz katalizli olarak etkileştirildi. Asetofenon türevlerinin (4) 15 ml
etanoldeki çözeltisine sodyum hidroksitin (2.5 mol) sudaki çözeltisi ilave edilerek
manyetik karıştırıcıda 5 dakika karıştırıldı. Ardından aldehit türevleri
(5) 10 ml
etanoldeki çözeltisi karışıma ilave edilerek karıştırılmaya devam edildi. Karıştırma
işlemine 3 saat devam edildi. Çözücü olarak kullanılan etanol evaporatörde
uzaklaştırıldıktan sonra kalıntı
az
miktarda
kloroform
ile çözüldü.
Çözelti
asitlendirilerek kloroform ile (3x20 ml) ekstrakte edildi. Na2SO4 ile kurutuldu ve
çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı. Elde edilen madde % 70–30 Hekzan
kloroform ile kolondan süzüldü ve kristallendirildi.
14
O
R
O
CH3
+
H
R'
4
O
NaOH / EtOH
R'
R
oda sıc, 3-4 h
5
6a-ı
Şema 3.1. Kalkon Sentezi
Çizelge 3.1. Sentezlenen kalkon türevleri
Kalkonlar
O
O
S
O
H3CO
H3CO
6a
6f
O
O
S
O
H3C
H 3C
6b
6g
O
O
S
O
Br
Br
6c
6h
O
O
S
O
Cl
Cl
6ı
6d
O
S
HO
6e
15
3.4.
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(furan-2-il)-3-(4-bromofenil)propan-1-on ve
Türevlerinin (8a-e) Sentezi İçin Genel Yöntem
İkinci aşamada sentezlenen kalkon türevlerine (6a-e) aminotiyol’ ün 1,4- katılması
reaksiyonları üzerine çalışıldı. Aminotiyol katılma reaksiyonlarının optimum şartlarını
belirlemek amacıyla bir seri çalışma yapıldı ve en iyi şartların 1 mol kalkon ve 1,2 mol
aminotiyolün trietilamin varlığında CH2Cl2 içerisindeki çözeltisinin oda sıcaklığında 3
saat karıştırılması olduğu tespit edilmiştir. Kalkon türevleri (6a-e) 15 ml metilen
klorürde
çözülerek
manyetik
karıştırıcıda
5
karıştırıldı.
dakika
Ardından
sisteinaminiyumklorit (1,2 mol) ve trietilamin’ in (1,2 mol) 10 ml metilenklorürde
hazırlanan çözeltisi damla damla karışıma ilave edilerek karıştırılmaya devam edildi.
Karıştırma işlemine 30 dakika devam edildi. Oluşan katı az miktarda metilenklorür ile
çözüldü. Çözelti metilenklorür ile (3x20 ml) ekstrakte edildi. Na2SO4 ile kurutuldu ve
çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı. Elde edilen madde % 70–30 Hekzan
kloroform ile kristallendirildi.
H2N
O
R
R'
NH2
+ HS
oda sıc, 30 dak
6a-e
O
NEt3, CH2Cl2
7
Şema 3.2. Katılma Ürünü sentezi
R
8a-e
S
R'
16
Çizelge 3.2. Sentezlenen katılma ürünleri
Katılma Ürünleri
NH2
NH2
S
O
S
O
S
S
H3CO
Br
8a
8c
NH2
O
NH2
S
O
S
S
S
H3C
Cl
8b
8d
NH2
O
S
S
HO
8e
3.5.
(E)-5-(furan-2-yl)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahydro-1,4-thiazepin
Türevlerinin (9a-d) Sentezi
ve
Çalışmamızın son kısımında kondenzasyon sonucu 5,7-disübstitüe-[1,4]-tiyoazepin
türevlerinin sentezlenmesi reaksiyonları üzerine çalışıldı. Kalkon türevleri (6f-ı) 15 ml
metilen klorürde çözüldü manyetik karıştırıcıda 5 dakika karıştırıldı. Ardından
sisteinaminiyumklorit (1,2 mol) ve trietilamin’ in (1,2 mol) 10 ml metilen klorürde
hazırlanan çözeltisi damla damla karışıma ilave edilerek karıştırılmaya devam edildi.
Karıştırma işlemine 30 dakika devam edildi. Daha sonra karışıma katalitik miktarda I2’
nin 10 ml metilen klorürdeki çözeltisi ilave edildi. Karıştırma işlemine 30 dakika devam
edildi. Oluşan katı az miktarda metilen klorür ile çözüldü. Çözelti metilen klorür ile
(3x20 ml) ekstrakte edildi. Na2SO4 ile kurutuldu ve çözücü döner buharlaştırıcı ile
uzaklaştırıldı. Elde edilen madde % 70–30 Hekzan kloroform ile kristallendirildi.
17
O
R' + HS
R
6f-ı
NH2
NEt3, CH2Cl2
S
N
oda sıc, 30 dak
R'
R
7
9a-d
R’ = 4-CIC6H4; 4-BrC6H4; 4-CH3C6H4; R = 4-OCH3C6H4;
R = furan
Şema 3.3. Halkalaşma Ürünü Sentezi
Çizelge 3.3. Sentezlenen halkalaşma ürünleri
Halkalaşma Ürünleri
S
S
N
N
O
O
H3C
H3CO
9a
S
9b
S
N
Cl
Br
9c
N
O
O
9d
18
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1. Kalkon Türevleri (6a-ı)
Sentezlenen kalkon türevlerinin (6 a-c-d-f-g-h) daha önce grubumuz tarafından (Ceylan
ve ark., 2010). sentezlenmiş olup bu çalışmada yeniden sentezlenerek kullanılmıştır. (6
b-e-ı) ise ilk defa bu çalışmada sentezlenmiştir.
4.1.1. 1-(4- Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6a) Sarı renkli kristal
verim: % 93, E.N: 106–109 °C.
O
S
H3CO
6a
1-(4-Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6a)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 1)  = 3,87 ppm’de görülen şiddetli singlet metoksi protonlarına
aittir. Yapıya bakılınca göze çarpan AA’XX’ sisteminde AA’ kısmı  = 8,02 ppm‘de
dublet, XX’ kısmı  = 6,97 ppm’de dublet (J = 8.8 Hz) sinyal vermektedir. Yapıdaki
α, β doymamış karbon üzerindeki protonlar  = 7,93 ppm’ de dublet (J= 15.2 Hz) olarak
sinyal vermektedir. Tiyofen halkasının protonları ise :  = 7,39 ppm’de dublet,  = 7,33
ppm’de multiplet ve  = 7,09 ppm de multiplet olarak sinyal vermektedir.
1-(4-Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)-2-en–1-on’un (6a)
13
C-NMR spektrumda (Şekil 2)
görülen onbir sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 188,0 ppm civarında yer alan pik
karbonil karbonuna aittir. Metoksi grubunun bağlı olduğu karbon  = 163,4 ppm’de
sinyal vermektedir. Yapıdaki α, β doymamış karbonları  = 131,8 ppm ve 120,6 ppm’de
sinyal vermektedirler. Metoksi grubunun karbonu ise  = 55,5 ppm civarında sinyal
vermektedir. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla 140,6; 136,4; 130,7 (2C);
128,5; 128,3; 120,6; 113,9 (2C) ppm’de sinyal vermektedirler.
19
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm): δ = 8.02 (d, J = 8,8 Hz, 2H, AA’), 7.93 (d, J = 15.2
Hz, 1H, A), 7.39 (brd, J = 4.8 Hz, 1H), 7.34 (s, 1H), 7.33-7.32 (m, 1H), 7.09-7.06 (m,
1H), 6.97 (d, J = 8.8 Hz, 2H, XX’), 3.87 (s, 3H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ = 188.0, 163.4, 140.6, 136.4, 131.8, 130.7 (2C),
128.5, 128.3, 120.6, 113.9 (2C), 55.5.
-1
IR (KCl, cm ): 3102, 3079, 3012, 2969, 2935, 2836, 1650, 1587, 1417, 1253, 1174,
1012, 971, 829, 711.
Elemental Analiz (C14H12OS) : Hesaplanan : C, 68,83; H, 4,95. Bulunan : C, 68,91; H,
4,97.
4.1.2. 1-(4- Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6b) Sarı renkli kristal
verim: % 93, E.N: 75–76 °C.
O
S
H3C
6b
1-(4-Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6b)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 3)  = 2,37 ppm’de görülen şiddetli singlet metil protonlarına
aittir. Yapıya bakılınca göze çarpan AA’XX’ sisteminde AA’ kısmı  = 7,93 ppm‘de
dublet (J = 8,1 Hz), XX’ kısmı  = 7,26 ppm’de dublet (J = 8.8 Hz) olarak sinyal
vermektedir. Yapıdaki α, β doymamış karbon üzerindeki protonlar ise  = 7,58 ppm ve
 = 7.45 ppm’de dublet (J= 15.3 Hz) olarak sinyal vermektedir. Tiyofen halkasının
protonları ise  = 7,49 ppm’de dublet (J = 1.6 Hz),  = 6,68 ppm’de dublet (J = 3.4 Hz)
ve  = 6,47 ppm de dubletin dubleti (J = J = 3,4; 1,6 Hz) olarak sinyal vermektedir.
1-(4-Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)-2-en–1-on’un (6b)
13
C-NMR spektrumda (Şekil 4)
görülen oniki sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 189,2 ppm civarında yer alan pik
karbonil karbonuna aittir. Metil grubunun bağlı olduğu karbon  = 143,6 ppm’de sinyal
vermektedir. Metil grubunun karbonu ise  = 21,5 ppm civarında sinyal vermektedir.
20
Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla 151,7; 144,8; 135,5; 130,2; 129,3 (2C);
128,5 (2C); 119,2; 116,0; 112,6; ppm’de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz CDCl3): =7,93 (d, J = 8,1 Hz, 2H, AA’); 7,58 (d, J = 15,3 Hz, 1H,
A); 7,49 (d, J = 1,6 Hz, 1H); 7,45 (d, J = 15,3 Hz, 1H, B); 7,26 (d, J = 8,1 Hz, 2H,
XX’); 6,68 (d, J = 3,4 Hz 1H); 6,47 (dd, J = 3,4; 1,6 Hz, 1H); 2,37 (s, 3H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3) :  = 189,2; 151,7; 144,8; 143,6; 135,5; 130,2; 129,3
(2C); 128,5 (2C); 119,2; 116,0; 112,6; 21,5.
Elemental Analiz (C14H12OS) : Hesaplanan: C, 73,65; H, 5,30. Bulunan : C, 75,40; H,
5,42.
4.1.3. 1-(4- Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6c) Sarı renkli kristal
verim: % 87, E.N: 130-134 °C.
O
S
Br
6c
1-(4-Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6c)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 5) AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,86 ppm’de dublet, BB’
kısmı ise
 = 7,62 ppm’de dublet (J = 8.4 Hz) olarak sinyal vermektedir. Yapıdaki AB
sisteminin B kısmı  = 7,94 ppm’de, dublet, A kısmı ise  = 7,26 ppm’de dublet (J =
15.2 Hz) sinyal olarak görülmektedir. Tiyofen halkası üzerindeki protonlar ise: sırasıyla
 = 7,43 ppm’de dublet (J = 4.8 Hz),  = 7,36 ppm’de dublet (J = 3.2 Hz) ve  = 7,09
ppm’de triplet (J = 4.4 Hz) olarak rezonans oldukları görülmektedir.
1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6c)
100
MHz
13
C-NMR
spektrumdaki (Şekil 6) onbir sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 188,6 ppm civarında
yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Bromun bağlı olduğu karbon  =140,2 ppm’de
sinyal vermektedir. AA’BB’ sisteminin karbonları  =131,9 ppm’de (2C) ve  =129,9
ppm’de (2C) sinyal vermektedir. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla  =137,7;
136,8; 132,5; 129,2; 128,5, 127,9; 120,1 ppm’de sinyal vermektedirler.
21
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm): δ = 7.94 (d, J = 15.2 Hz, 1H, A), 7.86 (d, J = 8.4
Hz, 2H, AA’), 7.62 (d, J = 8.4 Hz, 2H, BB’), 7.43 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 7.36 (d, J = 3.2
Hz, 1H), 7.26 (d, J = 15.2 Hz, 1H, B), 7.09 (t, J = 4.4 Hz, 1H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ = 188.6, 140.2, 137.7, 136.8, 132.5, 131.9 (2C),
129.9 (2C), 129.2, 128.5, 127.9, 120.1.
-1
IR (KCl, cm ): 3102, 3079, 2879, 1648, 1583, 1394, 1328, 1218, 1068, 1006, 971, 819,
709.
Elemental Analiz (C13H9BrOS) : Hesaplanan : C, 53,26; H, 3,09. Bulunan : C, 53,59;
H, 3,23.
4.1.4. 1-(4- Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6d) Sarı renkli kristal
verim: % 84, E.N: 127–130 °C.
O
S
Cl
6d
1-(4-Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6d)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 7) AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,93 pmm’de dublet, BB’
kısmı ise  = 7,46 ppm’de dublet (J = 8,4 Hz) olarak sinyal vermektedir. Yapıdaki AB
sisteminin B kısmı ise  = 7,96 ppm’de A kısmı  = 7,27 ppm’de dublet (J = 15,8 Hz)
olarak sinyal vermektedir. Tiyofen halkası üzerindeki protonlar ise sırasıyla  = 7,42
ppm’de dubletin dubleti (J = 4,8 Hz; 1,2 Hz),  = 7,36 ppm’de dublet (J = 3,2 Hz) ve 
= 7,10 ppm’de triplet (J = 4,8 Hz) olarak rezonans oldukları görünmektedir.
1-(4-Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6d)
100
MHz
13
C-NMR
spektrumdaki (Şekil 8) onbir sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 188,4 ppm civarında
yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Klorun bağlı olduğu karbon ise  = 137,7
ppm’de sinyal vermektedir. β karbon atomunun sinyali  = 132,4 ppm’de α karbonu ise
 = 120,1 ppm’de rezonans olmaktadır. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla
22
 = 140,2; 139,2; 136,4; 129,8 (2C); 129,1; 128,9 (2C), ve 128,5 ppm’de sinyal
vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  =7,96 (d, J = 15,8 Hz, 1H, B); 7,93 (d, J = 8,4
Hz, 2H, AA’); 7,46 (d, J = 8,4 Hz, 2H, BB’); 7,27 (d, J = 15,8 Hz, 1H, A); 7,42
(dd, J = 4,8; 1,2 Hz, 1H); 7,36 (d, J = 3,2 Hz, 1H,); 7,10 (t, J = 4,8 Hz,1 H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ = 188.4, 140.2, 139.2, 137.7, 136.4, 132.4, 129.8
(2C), 129.1, 128.9 (2C), 128.5, 120.1.
-1
IR (KCl, cm ): 3104, 3081, 3056, 2896, 1654, 1589, 1482, 1326, 1278, 1211, 1087,
971, 819, 707.
Elemental Analiz (C13H9ClOS) : Hesaplanan : C, 62,78; H, 3,65. Bulunan : C, 63,98;
H, 3,42.
4.1.5. 1-(4- Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6e) Sarı renkli kristal
verim: % 94, E.N: 160-161 °C.
O
S
HO
6e
1-(4-Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6e)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 9) AA’XX’ sisteminin AA’ kısmı  = 8,01 pmm’de dublet
(J = 8,8 Hz), XX’ kısmı ise  = 7,00 ppm’de dublet (J = 8,8 Hz) olarak sinyal
vermektedir. Yapıdaki çift bağ protonlarının AB sisteminin A kısmı ise  = 7,97
ppm’de, B kısmı ise  = 7,37 ppm’de dublet (J = 15,2 Hz) olarak sinyal vermektedir.
Tiyofen halkası üzerindeki protonlar ise sırasıyla  = 7,44 ppm’de dublet (J = 5,2 Hz),
7,38 ppm’de dublet (J = 3,6 Hz),  = 7,11 ppm’de dubletin dublet (J = 5,2; 3,6 Hz)
olarak rezonans oldukları görünmektedir.
1-(4-Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un
(6e)
100
MHz
13
C-NMR
spektrumdaki (Şekil 10) onbir sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 185,4 ppm civarında
yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Hidroksinin bağlı olduğu karbon ise  = 159,8
23
ppm’de sinyal vermektedir. β karbon atomunun sinyali  = 128,6 ppm’de α karbonu ise
 = 120,5 ppm’de rezonans olmaktadır. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla
 = 142,4; 136,8; 132,0; 131,1(2C); 131,0; 128,3; 115,5 (2C) ppm’de sinyal
vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  = 8,01 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,00 (d, J = 8,8 Hz,
2H) 7,97 (d, J = 15,2 Hz, 1H); 7,37 (d, J = 15,2 Hz, 1H); 7,44 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 7,38
(d, J = 3,6 Hz, 1H), 7,11 (dd, J = 5,2; 3,6 Hz, 1H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm):  = 185,4; 159,8; 142,4; 136,8; 132,0; 131,1(2C);
131,0; 128,6; 128,3; 120,5; 115,5 (2C).
-1
IR (KCl, cm ): 3404, 3081, 3056, 2896, 1654, 1589, 1482, 1326, 1278, 1211, 1087,
971, 819, 707.
Elemental Analiz (C13H10O2S) : Hesaplanan : C, 67,80; H, 4,38. Bulunan : C, 67,68; H,
4,22.
4.1.6. 1-(Furan-2-il)-1-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on (6f): Sarı renkli kristal
verim: % 91, E.N: 72–75 °C.
O
O
H3CO
6f
1-(Furan-2-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on’un
(6f)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 11)  = 3,81 ppm’de metoksi protonu singlet olarak rezonans
olmaktadır. Fenil halkasındaki protonlarının vermiş olduğu. AA’BB’ sisteminin AA’
kısmı  =7,58 ppm’de, BB’ kısmı ise  = 6,97 ppm’de dublet ( J = 8.0 Hz) vermektedir.
Çift bağ protonlarının AB sisteminin A kısmı  = 7,82 ppm’de, B kısmı ise 7,31 ppm’de
24
dublet ( J = 15.6 Hz) olarak görülmektedir. Furan halkasındaki protonlar ise sırasıyla
 = 7,62 ppm’ de singlet ve  = 6,56 ppm’de triplet (J= 1.6 Hz) olarak rezonans
olmuşlardır.
1-(Furan-2-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on’un
(6f)
100
MHz
13
C-NMR
spektrumundaki (Şekil 12) oniki sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 178,1 ppm
civarında yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Metoksi grubunun bağlı olduğu karbon
 = 161,7 ppm’de sinyal vermektedir. Yapıdaki α, β doymamış karbonları  = 127,4
ppm ve  = 118,8 ppm’de sinyal vermektedirler. Metoksi grubunun karbon ise  = 55,4
ppm civarında sinyal vermektedir. Yapıdaki diğer karbonlar ise sırasıyla  = 146,4;
143,7; 130,3 (2C), 127,4; 117,2; 114,4; 114,3 (2C), 112,5 ppm’de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm): δ= 7.82 (d, J= 15.6 Hz, 1H, A), 7.62 (s, 1H), 7.58
(d, J= 8.0 Hz, 2H AA’), 7.31 (br d, J= 16.0 Hz, 1H, B), 6.97 (d, J= 8.0 Hz, 2H BB’),
6.56 (t, J= 1.6 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H –OCH3).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ= 178,1 (C=O), 161.7, 146.4, 143.7, 130.3 (2C),
127.4, 118.8, 117.2, 114.4, 114.3 (2C), 112.5, 55.4.
-1
IR (KCl, cm ): 3127, 3112, 3072, 2998, 2973, 2942, 2838, 1654, 1598, 1465, 1396,
1294, 1247, 1170, 1047, 987, 817, 755.
Elemental Analiz (C14H12O3) : Hesaplanan : C, 73,67; H, 5,30. Bulunan : C, 73,59; H,
5,38.
4.1.7. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on (6g) Sarı renkli kristal verim: %
89 E.N: 104-107 °C.
O
O
H 3C
6g
1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on’un (6g) 400 MHz 1H-NMR spektrumunda
(Şekil 13)  = 2,36 ppmde metil protonları siglet sinyal vermektedir. AB sisteminin A
25
kısmı  = 7,85 ppm de dublet, B kısmı  = 7,40 ppmde dublet (J = 15.8 Hz) olarak
sinyal vermektedir. AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  =7,53 ppmde dublet, BB’ kısmı
 = 7,19 ppmde dublet ( J = 7.8 Hz) sinyal vermiştir. Yapıdaki diğer protonlarda
sırasıyla  = 7,63 ppm de geniş singlet,  = 7,32 ppm de dublet ( J = 3.6 Hz),  = 6,57
ppm de geniş dubletin dubleti ( J = 1.8 Hz, J = 1.0 Hz) olarak sinyal vermişlerdir.
(6g)
1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on’un
100
MHz
13
C-NMR
spektrumundaki (Şekil 14) oniki sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 178,1 ppm
civarında yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Yapıdaki diğer karbonlar ise sırasıyla
 = 153.7, 146.5, 144.0, 141.2, 132.0, 129.7 (2C), 128.6 (2C), 120.1, 117.4, 112.5
ppmde sinyal vermektedirler. Metil grubunun karbonu ise  = 21,5 ppm civarında
sinyal vermektedir.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm): δ = 7.85 (d, J = 15.8 Hz, 1H, A), 7.63 (br s, 1H),
7.53 (d, J = 7.8 Hz, 2H, AA’), 7.40 (d, J= 15.8 Hz, 1H, B), 7.32 (d, J = 3.6 Hz, 1H),
7.19 (d, J = 7.8 Hz, 2H, BB’), 6.57 (br dd, J = 1.8 Hz, J = 1.0 Hz, 1H), 2.36 (s, 3H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ = 178.1, 153.7, 146.5, 144.0, 141.2, 132.0, 129.7
(2C), 128.6 (2C), 120.1, 117.4, 112.5, 21.5.
-1
IR (KCl, cm ): 3143, 3126, 3093, 3025, 2642, 2474, 2399, 1652, 1598, 1463, 1394,
1334, 1054, 1010, 981, 815, 765.
Elemental Analiz (C14H12O2) : Hesaplanan : C, 79,22; H, 5,70. Bulunan : C, 78,99; H,
5,65.
4.1.8. 1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on (6h) Sarı renkli kristal verim:
% 96, E.N: 125-127 °C.
O
O
Br
6h
26
1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on’un
(6h)
400
MHz
1
H-NMR
spektrumunda (Şekil 15) AB sisteminde A kısmı  = 7,71 ppm’ de dublet, B kısmı
 = 7,42 ppm’ de dublet (J = 15.6 Hz) olarak sinyal verir. AA’BB’ sisteminin AA’
kısmı  =7,52 ppmde dublet, BB’ kısmı  = 7,47 ppm’ de dublet (J = 8.6 Hz) sinyal
vermiştir. Yapıdaki diğer protonlar ise sırasıyla  = 7,64 ppm’ de siglet,  = 7,33 ppm’
de dublet (J = 3.2 Hz),  = 6,58 ppm’ de dubletin dubleti (J = 3.4 Hz, J = 1.8 Hz) olarak
rezonans olmaktadırlar.
1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on’un
(6h)
100
MHz
13
C-NMR
spektrumundaki (Şekil 16) onbir sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 177,7 ppm
civarında yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Yapıdaki diğer karbonlar ise sırasıyla
 = 153,5; 146,7; 142,5; 133,6; 132,2 (2C), 129,9 (2C), 124,9; 121,6; 117,8; 112,7 ppm’
de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm): δ = 7.71 (d, J = 15.6 Hz, 1H, A), 7.64 (br s, 1H),
7.52 (d, J = 8.6 Hz, 2H, AA’), 7.47 (d, J = 8.6 Hz, 2H, BB’), 7.42 (d, J= 15.6 Hz, 1H,
B), 7.33 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 6.58 (dd, J = 3.4 Hz, J = 1.8 Hz, 1H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ = 177.7, 153.5, 146.7, 142.5, 133.6, 132.2 (2C),
129.9 (2C), 124.9, 121.6, 117.8, 112.7.
-1
IR (KCl, cm ): 3122, 3089, 3012, 2792, 2624, 2474, 1654, 1600, 1463, 1402, 1330,
1245, 1160, 1051, 1008, 977, 815, 771, 754.
Elemental Analiz (C13H9BrO2) : Hesaplanan : C, 56,34; H, 3,27. Bulunan : C, 56,99;
H, 3,46.
4.1.9. 1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on (6ı) Sarı renkli kristal
verim: % 86, E.N: 116–119 °C.
O
O
Cl
6ı
27
1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on’un (6ı) 400 MHz 1H-NMR spektrumunda
(Şekil 17) AB sisteminde A kısmı  = 7,56 ppm’ de dublet, B kısmı  = 7,36 ppm’ de
dublet (J = 15,3 Hz) olarak sinyal verir. AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  =7,93 ppm’ de
dublet, BB’ kısmı  = 7,41 ppm’ de dublet , (J =6,7 Hz) sinyal vermiştir. Yapıdaki diğer
protonlar ise sırasıyla  = 7,49 ppm’ de dublet (J =1,7 Hz)  = 6,69 ppm’ de dublet
(J = 3,4 Hz),  = 6,47 ppm’ de dubletin dubleti (J = 3,4Hz, 1,7 Hz) olarak rezonans
olmaktadırlar.
1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on’un
(6ı)
100
MHz
13
C-NMR
spektrumunda (Şekil 18)  = 188,2 ppm civarında yer alan pik karbonil karbonuna aittir.
Furan halkasındaki kuvarterner karbon atomuna ait sinyal  = 151,5 ppm’de
görülmektedir. Klorun bağlı bulunduğu karbon atomu  = 139,1 ppm’de karbonil
grubuna komşu karbon atomu ise  = 136,4 ppm’de rezonans olmaktadır. Yapıdaki
diğer karbonlara ait sinyaller ise sırasıyla  = 145,1; 130,9; 129,8 (2C); 128,9 (2C);
118,6; 116,6 ve 112,8 ppm’de görülmektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) : =7,93 (br. d, J =6,7 Hz, 2H, AA’); 7,56 (d,
J = 15,3 Hz, 1H A); 7,49 (d, J =1,7Hz 1H); 7,41 (br. d, J =6,7 Hz, 2H, BB’); 7,36 (d,
J =15,3 Hz, 1H B); 6,69 (d, J = 3,4 Hz, 1H ); 6,47 (dd, J = 3,4; 1,7 Hz, 1H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 188,2; 151,5; 145,1; 139,1; 136,4; 130,9;
129,8 (2C); 128,9 (2C); 118,6; 116,6; 112,8.
-1
IR (CCl4 cm ): 3124, 3062, 3018, 1658, 1598, 1552, 1282, 1222, 1091, 1010, 970, 750.
Elemental Analiz (C13H9O2Cl) : Hesaplanan : C, 67,11; H, 3,90. Bulunan : C, 66,91; H,
3,97.
28
4.2. Katılma Ürünleri (8a-e)
4.2.1. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8a)
Sarı renkli kristal, verim: % 91, E.N: 106,7 °C.
NH2
O
S
S
H3CO
8a
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’un (8a) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 19) fenil halkasındaki protonların AA’XX’ sisteminin
AA’
kısmı  = 7,93 pmm’de dublet, XX’
kısmı ise  = 7,36 ppm’de dublet
( J = 8,8 Hz) olarak sinyal vermektedir. Tiyofen halkası üzerindeki protonlar ise
sırasıyla  = 7,42 ppm’de dubletin dublet (J = 5,2; 1,2 Hz),  = 7,15 ppm’de dublet
(J = 2,8 Hz) ve
 = 6,92 ppm’de dubletin dubleti (5,2; 3,2 Hz) vererek rezonans
olmaktadırlar. Yapıda bulunan kükürtün bağlı olduğu CH piki 4,85 ppm’de triplet
( J = 6,8 Hz), -OCH3 piki 3,84 ppm’de singlet, karbonile komşu –CH2 protonlarının AB
sisteminin A kısmı 3,71 ppm’de dubletin dubleti (J = 17,2; 8,0 Hz), B kısmı ise 3,60
ppm’de dubletin dubleti (J = 17,2; 6,4 Hz) olarak sinyal vermektedir. 3,3 ppm’ deki
geniş singlet –NH2 protonlarına aittir. Yapıda bulunan diğer –CH2 protonlarından
–NH2’ ye komşu olanlar 2,95-2,85 ppm’ de, kükürte komşu olanlar ise 2,75-2,65
ppm’de multiplet olarak rezonans olmaktadır.
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’un (8a) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 20) on altı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 195,2
13
ppm’de ki sinyal karbonil karbonuna aittir. Metoksi grubunun bağlı olduğu aromatik
karbon  = 163,8 ppm’de rezonans olurken, diğer karbonlar  = 130,9 (2C), 114,4 (2C)
ve kuarterner karbon atomu  = 140,9 ppm’de rezonans olmaktadırlar. Tiyofen
halkasındaki kuarterner karbon  = 146,5 diğerleri ise sırasıyla 127,1; 126,4 ve 125,7
29
ppm’de rezonans olurken, alifatik karbonlar atomları ise sırasıyla  = 56,1 (OCH3),
45,2; 38,9; 28,4 ve 21,8 ppm’de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  =7,93 (d, J = 8,8 Hz, 2H, AA’); 7,42 (dd, 5,2; 1,2
Hz, 1H); 7,36 (d, J = 8.8 Hz, 2H, XX’); 7,15 (d, J = 2,8 Hz, 1H); 6,92 (dd, J = 5,5; 3,2
Hz, 1H); 4,85 (t, J = 6,8 Hz, 1H); 3,84 (s, 3H); 3,71 (dd, J = 17,2; 8,0 Hz, 2H, A); 3,60
(dd, J = 17,2; 6,4 Hz, 2H, B); 3,3 (s ,–NH2); 2,95-2,85 (m, 2H); 2,75-2,65 (m, 2H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 195,2; 163,8; 146,5; 140,9; 130,9 (2C); 127,1;
126,4; 125,7; 114,4 (2C); 56,1; 45,2; 38,9; 28,4; 21,8.
Elemental Analiz (C16H19NOS2) : Hesaplanan : C, 59,78; H, 5,96. Bulunan : C, 58,98;
H, 5,74.
4.2.2. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8b)
Sarı renkli kristal, verim: % 86, E.N: 157,5 °C.
NH2
O
S
S
H3C
8b
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’un (8b) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 21) fenil halkasına ait AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı
 = 7,91 pmm’de dublet (J = 8.0 Hz), BB’ kısmı ise  = 7,33 ppm’de dublet (J = 8.0
Hz) olarak görülmektedir. Tiyofen halkası ait protonlar ise sırasıyla  = 7.43 ppm’de
dubletin dubleti (J = 5,2; 1,2 Hz),  = 7,14 ppm’de dublet (J = 7,2 Hz) ve
 = 6,93
ppm’de dubletin dubleti (J = 5,2; 3,6 Hz) olarak rezonans oldukları görülmektedir.
Yapıda bulunan kükürtün bağlı olduğu CH 4,85 ppm’de triplet (J = 6,8 Hz), karbonile
komşu –CH2 protonlarıın AB sistemi 3,75 (J = 17,4; 7,6 Hz) ve 3,65 ppm’ de (J = 17,4;
6,4 Hz) dubletin dubleti olarak sinyal vermektedir. 3,42 ppm’ deki singlet –NH2
30
protonlarına aittir. Yapıda bulunan diğer –CH2 protonlarından –NH2’ ye komşu olanlar
2,98-2,82 ppm’ de, kükürte komşu olanlar ise 2,78-2,63 ppm’de multiplet olarak , -CH3
protonları da 2,38 ppm’ de singlet vererek rezonans olmaktadır.
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’ un (8b) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 22) on altı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 196,4
13
ppm’deki pik karbonil karbonuna aittir. Metilin bağlı olduğu aromatik karbon ise
 = 146,4 ppm’de sinyal vermektedir. Fenil grubu karbonları  = 134,3; 129,8 (2C) ve
128,7 (2C), tiyofen halkasının karbonlarından kuarterner olanı  = 144,4; 127,0; 126,4;
125,7 ppm’ de, alifatik karbonlar ise  = 45,5; 42,3; 38,9; 28,2 ve 21,6 (CH3) ppm’de
sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  =7,91 (d, J = 8,0 Hz, 2H, AA’); 7,33 (d, J = 8,0
Hz, 2H, BB’); 7,43 (dd, J = 5,2; 1,2 Hz,1H) 7,14 (d, J = 7,2 Hz, 1H); 6,93 (dd, J = 5,2
Hz, 3,6 Hz, 1H); 4,85 (t, J = 6,8 Hz, 1H); 3,75 dd, J = 17,4 Hz; 7,6 Hz, 2H); 3,65 (dd,
(J = 17,4; 6,4 Hz, 1H) 3,42 (s ,–NH2); 2,98-2,82 (m, 2H); 2,78-2,63 (m, 2H); 2,38 (s,
3H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 196,4; 146,3; 144,4; 134,3; 129,7 (2C); 128,9
(2C); 127,0; 126,4; 125,7; 45,5; 42,3; 39,3; 28,2; 21,6.
Elemental Analiz (C16H19NOS2) : Hesaplanan: C, 62,91; H, 6,27. Bulunan: C, 61,84;
H, 5,91.
4.2.3. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8c)
Sarı renkli kristal, verim: % 82, EN: 118,6 °C.
NH2
S
O
S
Br
8c
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’un (8c) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 23) fenil halkasına ait AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı
31
 = 7,95 pmm’de dublet (J = 8.0 Hz), BB’
kısmı ise  = 7,75 ppm’de dublet
(J = 8.0 Hz) olarak görülmektedir. Tiyofen halkası ait protonlar ise sırasıyla  = 7.44
ppm’de dublet (J = 7,2 Hz),  = 7,14 ppm’de dublet (J = 1,6 Hz) ve  = 6,93 ppm’de
dubletin dubleti (J = 5,2; 3,6 Hz) olarak rezonans oldukları görülmektedir. Yapıda
bulunan kükürtün bağlı olduğu CH 4,85 ppm’de triplet (J = 7,2 Hz), karbonile komşu
–CH2 protonlarıın AB sistemi 3,72 (J = 17,4; 7,6 Hz) ve 3,65 ppm’ de (J = 17,2; 6,8
Hz) dubletin dubleti olarak sinyal vermektedir. 3,34 ppm’ deki singlet –NH2
protonlarına aittir. Yapıda bulunan diğer –CH2 protonlarından –NH2’ ye komşu olanlar
2,98-2,82 ppm’ de, kükürte komşu olanlar ise 2,78-2,63 ppm’de multiplet vererek
rezonans olmaktadır.
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’ un (8c) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 24) on altı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 196,2
13
ppm’deki pik karbonil karbonuna aittir. Bromun bağlı olduğu aromatik karbon ise
 = 146,1 ppm’de sinyal vermektedir. Fenil grubu karbonları  = 136,9; 133,6 (2C) ve
130,1 (2C), tiyofen halkasının karbonlarından kuarterner olanı  = 127,6; 126,5; 125,8;
120,5 ppm’ de, alifatik karbonlar ise
 = 45,6; 42,3; 28,3; 21,7 ppm’de sinyal
vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  =7,95 (d, J = 8.0 Hz, 2H, AA’); 7,75 (d, J = 8.0
Hz, 2H, BB’); 7,44 (d, J = 7,2 Hz, 1H); 7,14 (d, J = 7,2 Hz, 1H); 6,93 (dd, J = 5,2; 3,6
Hz, 1H); 4,85 (t, J = 7,2 Hz, 1H); 3,72 (dd, J = 17,4; 7,6 Hz, 2H); 3,65 (dd, J = 17,2;
6,8 Hz, 2H), 3,38 (s ,–NH2); 2,98-2,92 (m, 2H); 2,78-2,63 (m, 2H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 195,9; 146,1; 136,9; 133,6 (2C); 130,1 (2C);
127,6; 126,5; 125,8; 120,5; 45,6; 42,3; 28,3; 21,7.
IR (KCl cm-1): 3293, 3102, 2952, 2948, 2362, 1650, 1583, 1477, 1417, 1390, 1328,
1213, 1066, 1002, 966, 819, 705, 570
Elemental Analiz (C15H16BrNOS2) : Hesaplanan: C, 48,65; H,4,35. Bulunan: C, 48,24;
H, 3,91.
32
4.2.4. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8d)
Sarı renkli kristal, verim: %89, EN: 153,6 °C.
NH2
S
O
S
Cl
8d
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’ un (8d) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 25) AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,98 pmm’de
dublet, BB’ kısmı ise  = 7,65 ppm’de dublet ( J = 8,0 Hz) olarak sinyal vermektedir.
8,36 ppm’ deki singlet
-NH2 pikine aittir. Tiyofen halkası üzerindeki protonlar ise
sırasıyla  = 7,35 ppm’de singlet,  = 7,13 ppm’de singlet ve
 = 6,88 ppm’de
dubletin dubleti (J = 3,6; 1,4 Hz) olarak rezonans oldukları görülmektedir. Yapıda
bulunan kükürtün bağlı olduğu -CH piki 4,85 ppm’ de triplet (J = 6,2 Hz), karbonile
komşu –CH2 piki 3,76 ppm’ de dubletin dubleti (J = 17,2; 8,0 Hz), olarak sinyal
vermektedir. Yapıda bulunan diğer –CH2 pikleride 2,96-2,60 ppm’ de multiplet olarak
rezonans olmaktadır.
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’ un (8d) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 26) onbeş sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 195,9 ppm
13
civarında yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Klorun bağlı olduğu karbon ise
 = 146,1 ppm’de sinyal vermektedir. Fenil grubu karbonları  = 135,5; 132,1 (2C) ve
130,5 (2C), tiyofen halkası karbonları  = 128,1; 127,6; 126,4; 125,6 ppm’ de, alifatik
karbonlar ise  = 56,5; 45,8; 28,1; 18,9 ppm’de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  = 8,36 (s ,–NH2); 7,98 (d, J = 8,0 Hz, 2H, AA’);
7,65 (d, J = 8,0 Hz, 2H, BB’); 7,35 (s, 1H); 7,13 (s, 1H); 6,88 (dd, J =3,6; 1,4 Hz, 1H);
4,85 (t, J = 6,2 Hz, 1H); 3,76 (dd, J = 17,2; 8,0 Hz, 2H); 2,96-2,60 (m, 4H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 195,9; 146,1; 135,5; 132,1 (2C); 130,5 (2C);
128,1; 127,6; 126,4; 125,6; 56,5; 45,8; 28,1; 18,9.
33
IR (KCl cm-1): 3340, 3099, 3079, 2967, 2902, 1677, 1583, 1484, 1398, 1203, 1128,
1091, 1033, 1010, 968, 815, 709, 528
Elemental Analiz (C15H16ClNOS2) : Hesaplanan: C, 55,28; H,4,95. Bulunan: C, 55,44;
H, 4,89.
4.2.5. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8e)
Sarı renkli kristal, verim: % 89, EN: 164 °C.
NH2
O
S
S
HO
8e
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’ un (8e) 400
MHz 1H-NMR spektrumunda (Şekil 27) AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,89
pmm’de dublet, BB’ kısmı ise  = 6,88 ppm’de dublet ( J = 8,8 Hz) olarak sinyal
vermektedir. 8,01 ppm’ deki singlet
-NH2 pikine aittir. Tiyofen halkası üzerindeki
protonlar ise sırasıyla  = 7,43 ppm’de dublet (J = 5,2 Hz),  = 7,12 ppm’de dublet
(J = 2,8 Hz), ve
 = 6,92 ppm’de dubletin dubleti (J = 5,2; 2,8 Hz) olarak rezonans
oldukları görülmektedir. Yapıda bulunan kükürtün bağlı olduğu -CH piki 4,85 ppm’ de
triplet (J = 7,2 Hz), karbonile komşu –CH2 piki 3,68 ppm’ de dubletin dubleti (J = 17,0;
8,0 Hz), olarak sinyal vermektedir. Yapıda bulunan diğer –CH2 pikleride 2,96-2,63
ppm’ de multiplet olarak rezonans olmaktadır.
3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on’ un (8e) 100
MHz
13
C-NMR spektrumdaki (Şekil 28) onbeş sinyal yapıyla uyum içindedir.
 = 194,8 ppm civarında yer alan pik karbonil karbonuna aittir. Hidroksinin bağlı
olduğu karbon ise
 = 162,9 ppm’de sinyal vermektedir. Fenil grubu karbonları
 = 131,4; 131,2 (2C) ve 115,9 (2C), tiyofen halkası karbonları  = 146,5; 127,0; 126,3;
125,7; ppm’ de, alifatik karbonlar ise
vermektedirler.
 = 55,3; 38,9; 28,2; 21,7 ppm’de sinyal
34
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm) :  = 8,01 (s ,–NH2); 7,89 (d, J = 8,8 Hz, 2H, AA’);
6,88 (d, J = 8,8 Hz, 2H, BB’); 7,43 (d, J = 5,2 Hz, 1H); 7,12 (d, J = 2,8 Hz 1H); 6,92
(dd, J=8,2 Hz; J=2,8 Hz 1H); 4,85 (t, J = 7,2 Hz, 1H); 3,68 (dd, J = 17,0; 8,0 Hz, 2H);
2,96-2,63 (m, 4H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 194,8; 162,9; 146,5; 131,4; 131,2 (2C); 127,0;
126,3; 125,7; 115,9 (2C); 55,3; 38,9; 28,2; 21,7.
IR (KCl cm-1): 3216, 3099, 3066, 2960, 1639, 1585, 1550, 1365, 1332, 1276, 1214,
1164, 1024, 960, 817, 709, 574, 507
Elemental Analiz (C15H17NO2S2) : Hesaplanan: C, 58,60; H,5,57. Bulunan: C, 58,40;
H, 5,29.
4.3. Halkalaşma Ürünleri (9a-d)
4.3.1. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9a)
Renksiz kristal, verim: % 98.
S
N
O
H3CO
9a
(E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-tiyazepin’in
MHz
1
(9a)
400
H-NMR spektrumunda (Şekil 29) fenil halkasındaki protonlarının vermiş
oldukları AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,27 pmm’de, BB’ kısmı ise  = 6,86
ppm’de dublet (J = 8,4 Hz) olarak görülmektedir. Furan halkasındaki protonlar ise:
sırasıyla  = 7,49 ppm’de multiplet,  = 6,68 ppm’de dublet (J = 3,6 Hz) ve  = 6,41
ppm’de dubletin dubleti (J = 3,2; 2,0 Hz) olarak rezonans olmaktadırlar. Kükürt
atomunun bağlı olduğu CH protonu 4,50 ppm’ de dubletin dublet (J = 12,4; 6,4 Hz),
–OCH3 protonları 3,74 ppm’ de singlet olarak sinyal vermektedir. Yapıdaki metilenik
35
protonlar üç ayrı AB sistemi vermektedirler; sistemlerin sinyalleri sırasıyla  = 4,12 (t,
J = 12 Hz), 3,87 (d, J = 6,4 Hz), 3,63 (t, J = 6,4 Hz), 3,39 (d, J = 14,0 Hz), 2,96 (dd,
J = 14,0; 10,0 Hz) ve 2,65 (dd, J = 14,0; 6,8 Hz) ppm’de görülmektedir.
(E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-tiyazepin’in
(9a)
100
MHz 13C-NMR spektrumdaki (Şekil 30) onaltı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 161,8
ppm civarında yer alan pik C=N karbonuna aittir. Metoksinin bağlı olduğu karbon ise
 = 159,0 ppm’de sinyal vermektedir. Furan halkası karbonları sırasıyla;  = 153,2;
145,1; 111,7 ppm’de rezonans olmaktadır. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla
 = 134,5; 128,4 (2C); 118,8 (2C); 114,1; 55,3, 55,2, 41,5, 41,4, 29,5 ppm’de sinyal
vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm):  = 7,49 (m, 1H); 7,30 (d, J = 8,4 Hz, 2H, AA’);
6,86 (d, J = 8,4 Hz, 2H, BB’); 6,68 (d, J = 3,6 Hz, 1 H); 6,41 (dd, J = 3,2; 2,0 Hz, 1H);
4,50 (dd, J = 12,4; 6,4 Hz, 1H); 4,12 (t, J = 12 Hz); 3,87 (d, J = 6,4 Hz); 3,63 (t, J = 6,4
Hz); 3,39 (d, J = 14,0 Hz); 2,96 (dd, J = 14,0; 10,0 Hz) ve 2,65 (dd, J = 14,0; 6,8 Hz).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 161,8; 159,0; 153,2; 145,1; 134,5; 128,4 (2C);
118,8 (2C); 114,1; 111,7; 55,3; 55,2; 41,5; 41,4; 29,5.
Elemental Analiz (C16H17NO2S) : Hesaplanan: C, 66,87; H,5,96. Bulunan: C, 66,24; H,
5,78.
4.3.2.
(E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin
Renksiz kristal, verim: % 94. EN: 118,6 °C.
S
N
O
H3C
9b
(9b)
36
(E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9b) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 31) fenil halkasındaki protonlarının vermiş oldukları
AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,26 pmm’de, BB’ kısmı ise  = 7,15 ppm’de dublet
(J = 8,0 Hz) olarak görülmektedir. Furan halkasındaki protonlar ise: sırasıyla  = 7,53;
6,69 ve 6,43 ppm’de mutiplet vererek rezonans olmaktadırlar. Kükürt atomunun bağlı
olduğu CH protonu 4,50 ppm’ de dubletin dublet (J = 12,2; 6,6 Hz), –CH3 protonları
2,35 ppm’ de singlet olarak sinyal vermektedir. Yapıdaki metilenik protonlar üç ayrı
AB sistemi vermektedirler; sistemlerin sinyalleri sırasıyla  = 4,13 (t, J = 11,2 Hz), 3,88
(d, J = 10,4 Hz), 3,63 (t, J = 10,4 Hz), 3,41 (d, J = 10,4 Hz), 2,97 (t, J = 10,4 Hz) ve
2,67 (dd, J = 12,2; 6,6 Hz) ppm’de görülmektedir.
(E)-5-(Furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-tiyazepin’in (9b) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 32) onaltı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 161,9 ppm
13
civarında yer alan pik C=N karbonuna aittir. Metilin bağlı olduğu karbon ise  = 153,2
ppm’de sinyal vermektedir. Furan halkası karbonları sırasıyla;  = 145,1; 139,5; 111,7
ppm’de rezonans olmaktadır. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla  = 137,5;
129,5 (2C); 126,9 (2C); 112,6; 54,7; 41,8; 41,5; 29,5 ve 21,1 ppm’de sinyal
vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm):  = 7,53 (m, 1H); 7,26 (d, J = 8,0 Hz, 2H, AA’);
7,15 (d, J = 8,0 Hz, 2H, BB’); 6,69 (m, 1 H,); 6,43 (m,1H); 4,13 (t, J = 11,2 Hz), 3,88
(d, J = 10,4 Hz), 3,63 (t, J = 10,4 Hz), 3,41 (d, J = 10,4 Hz), 2,97 (t, J = 10,4 Hz) ve
2,67 (dd, J = 12,2; 6,6 Hz).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 161,9; 153,2; 145,1; 139,5; 137,5; 129,5 (2C);
126,9 (2C); 111,7; 112,6; 54,7; 41,8; 41,5; 29,5; 21,1.
IR (KCl cm-1): 3108, 3085, 2962, 2921, 2854, 1648, 1592, 1558, 1509, 1463, 1411,
1261, 1182, 1159, 1010, 809, 752, 489
Elemental Analiz (C16H17NOS) : Hesaplanan: C, 70,81; H,6,31. Bulunan: C, 69,45; H,
6,08.
37
4.3.3. (E)-5-(Furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9c)
Renksiz kristal, verim: % 89.
S
N
O
Br
9c
(E)-5-(Furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9c) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 33) fenil halkasındaki protonlarının vermiş oldukları
AA’BB’ sisteminin AA’ kısmı  = 7,42 pmm’de, BB’ kısmı ise  = 7,20 ppm’de dublet
(J = 8,4 Hz) olarak görülmektedir. Furan halkasındaki protonlar ise: sırasıyla  = 7,46
da multiplet; 6,66 da dublet (J = 3,2 Hz) ve 6,43 ppm’de dubletin dublet (J = 3,2; 1,6
Hz) vererek rezonans olmaktadırlar. Kükürt atomunun bağlı olduğu CH protonu 4,45
ppm’ de dubletin dublet (J = 12,2; 7,0 Hz), olarak sinyal vermektedir. Yapıdaki
metilenik protonlar üç ayrı AB sistemi vermektedirler; sistemlerin sinyalleri sırasıyla
 = 4,09 (t, J = 11,0 Hz), 3,83 (d, J = 10,4 Hz), 3,61 (t, J = 10,4 Hz), 3,35 (d, J = 14,4
Hz), 2,97 (dd, J = 14,6; 10,0 Hz) ve 2,64 (dd, J = 15,0; 6,4 Hz) ppm’de görülmektedir.
(E)-5-(Furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9c) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 34) onaltı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 161,5 ppm
13
civarında yer alan pik C=N karbonuna aittir. Bromun bağlı olduğu karbon ise  = 153,0
ppm’de sinyal vermektedir. Furan halkası karbonları sırasıyla;  = 145,1; 141,5; 111,8
ppm’de rezonans olmaktadır. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla  = 133,5;
132,1 (2C), 128,8 (2C), 112,3; 54,5, 41,4, 41,0, 29,4 ppm’de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm):  = 7,46 (m, 1H); 7,42 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 7,20 (d,
J = 8,4 Hz, 2H); 6,66 (d, J = 3,2 Hz, 1H); 6,39 (dd, J = 3,2; 1,6 Hz, 1H); 4,45 (dd, J =
12,2; 7,0 Hz, 1H); 4,09 (t, J = 11,0 Hz), 3,83 (d, J = 10,4 Hz), 3,61 (t, J = 10,4 Hz), 3,35
(d, J = 14,4 Hz), 2,97 (dd, J = 14,6; 10,0 Hz) ve 2,64 (dd, J = 15,0; 6,4 Hz).
38
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 161,5; 153,0; 145,1; 141,5; 133,5; 132,1 (2C);
128,8 (2C); 112,3; 111,8; 54,5; 41,4; 41,0; 29,4.
Elemental Analiz (C15H14BrNOS) : Hesaplanan: C, 53,58; H,4,20. Bulunan: C, 52,94;
H, 4,43.
4.3.4. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9d)
Renksiz kristal, verim: % 84.
S
N
O
Cl
9d
(E)-5-(Furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9d) 400 MHz
1
H-NMR spektrumunda (Şekil 35) fenil halkası protonları  = 7,45 ppm’de multiplet
olarak sinyal vermektedir. Furan halkası üzerindeki protonlar ise: sırasıyla  = 7,53
ppm’de multiplet,  = 6,65 ppm’de dublet (J = 3,2 Hz) ve
 = 6,44 ppm’de dubletin
dubleti (J = 3,2; 1,6 Hz) olarak rezonans olmaktadırlar. Yapıda bulunan kükürtün bağlı
olduğu CH protonu 4,47 ppm’de dubletin dubleti (J = 12,8; 6,8 Hz) vermektedir.
Metilenik protonlardan azot atomuna komşu olanlar  = 4,06 (t, J = 10,4 Hz) ve 3,57
(dd, J = 14,4; 10,4 Hz); karbonile komşu olanlar  = 3,83 (d, J = 10,0 Hz) ve 3,36 (d, J
= 14,4 Hz) ve kükürt atomuna komşu olanlar ise  = 2,91 (dd, J = 14,8; 10,0 Hz) ve
2,64 (dd, J = 14,6; 7,2 Hz) olmak üzere üç ayrı AB sistemi vermektedirler.
(E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9d) 100 MHz
C-NMR spektrumdaki (Şekil 36) onaltı sinyal yapıyla uyum içindedir.  = 161,5
13
ppm’deki pik C=N karbonuna aittir. Klorun bağlı olduğu karbon ise  = 153,1 ppm’de
sinyal vermektedir. Furan halkası karbonları sırasıyla;  = 145,0; 142,1; 111,8 ppm’de
39
rezonans olmaktadır. Yapıdaki diğer karbon atomları ise sırasıyla  = 140,8; 129,2 (2C),
128,9 (2C); 112,5; 54,5; 41,4; 41,1; 29,4 ppm’de sinyal vermektedirler.
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3, ppm):  = 7,53 (m, 1H); 7,45 (m, 4H); 6,65 (d, J = 3,2 Hz,
1H); 6,44 (dd, J = 3,2; 1,6 Hz, 1H); 4,47 (dd, J = 12,8; 6,8 Hz, 1H); 4,06 (t, J = 10,4
Hz, 1H); 3,57 (dd, J = 14,4; 10,4 Hz, 1H); 3,83 (d, J = 10,0 Hz, 1H); 3,36 (d, J = 14,4
Hz, 1H); 2,91 (dd, J = 14,8; 10,0 Hz, 1H); 2,64 (dd, J = 14,6; 7,2 Hz, 1H).
 = 7,53 (d, 1H); 7,45 (m, 4H,); 6,65 (d, 1 H,); 6,44 (t,1H); 4,47 (AA’, 1H); 4,09 (t,1H);
3,84 (A 1H); 3,57 (AA’ 1H); 3,35 (B, 1H); 2,72 (XX’, 1H); 2,66 (XX’, 1H).
13
C-NMR (100 MHz, CDCl3, ppm) :  = 161,5; 153,1; 145,0; 142,1; 140,8; 129,2 (2C);
128,9 (2C); 112,5; 111,8; 54,5; 41,4; 41,1; 29,4.
Elemental Analiz (C15H14ClNOS) : Hesaplanan: C, 61,74; H,4,84. Bulunan: C, 61,46;
H, 4,73.
40
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada öncelikle, kalkon (6a-ı) türevleri, ilgili aldehit ve asetofeonon
türevlerinden çıkılarak bazik ortamda Claisen-Schmidt yöntemiyle sentezlenerek
yapıları spekroskopik analizler ve literatür (Ceylan 2010) bilgilerinden faydalanılarak
aydınlatıldı. Bu bağlamda 9 adet kalkon türevi % 86-96 verimle sentezlendi.
O
R
O
CH3
O
+
R'
H
NaOH / EtOH
oda sıc, 3-4 h
4
R
R'
5
6a-ı
Çalışmamızın ikinci kısmında, sentezlemeyi amaçladığımız katılma ürünlerinin sentezi
için yöntem belirleme çalışması yapılmış, buna göre katılma için en uygun şartların oda
sıcaklığında 3 saat ve 1 mol kalkon 1,2 mol aminotiyolün CH2Cl2 çözücüsü içerisinde
trietilamin varlığında yapılan reaksiyonun olduğu tespit edildi.
Yapılan katılma reaksiyonlarında, kalkonun 3-konumunda fenil halkası bulunduğunda
sadece katılma ürünleri izole edildi (verim % 82-91). Sentezi gerçekleştirilen 8a-e
katılma ürünlerinin
yapıları spekroskopik analizler ve literatür bilgilerinden
faydalanılarak aydınlatıldı.
Katılma ürünlerinin halkalaşma reaksiyonları değişik şartlarda çalışıldı. Ancak herhangi
bir halkalaşma ürününe rastlanmadı.
H2N
O
R
R'
NH2
+ HS
oda sıc, 30 dak
6a-ı
7
S
O
NEt3, CH2Cl2
R'
R
8a-e
Kalkonun 3-konumunda furan halkası olduğunda, katılma ürünleri izole edilemezken
direkt olarak halkalaşma ürünleri 9a-d elde edildi (verim % 84-98). Sentezi
41
gerçekleştirilen halkalaşma ürünlerinin yapıları spekroskopik analizler ve literatür
bilgilerinden faydalanılarak aydınlatıldı.
O
NH2
R' + HS
R
6a-ı
NEt3, CH2Cl2
oda sıc, 30 dak
7
S
N
R'
R
9a-d
Katılma ürünlerinde (8a-e) halkalaşma reaksiyonunun gerçekleşmemesinin sebebi,
karbonil grubunun elektron yoğunluğunun fenil halkası tarafından arttırılmasına
bağlanabilir.
Sonuç olarak bu çalışmada, 9 adet kalkon türevine 2-aminotiyol’un katılma ve
halkalaşma reaksiyonları için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra (8a-e)
katılma ve (9a-d) halkalaşma ürünleri ilk defa sentezlenmiş oldu.
42
KAYNAKLAR
Archer, G. A., Sternbach, L. H., 1968. The Chemistry Of Benzodiazepines. Chem. Rev.,
68, 747-784.
Blair, T., Webb, G. A., 1977. Electronic factors in the structure-activity relations of
some 1,4-benzodiazepin-2-ones. J. Med. Chem., 20, 1206-1210.
Dandia, A., Upreti, M., Rani, B., Pant, U. C., Gupta, I. J., 1998. Synthesis and
antimicrobial evaluation of some new fluorinated spiro[[1,5]-benzothiazepin2,3'[3'H] indol]-2'(1'H)-ones. J. Fluorine Chem., 91, 171-174.
Elks, J., Ganellin, C. R., 1990. Dictionary of Drugs, Chapmann and Hall., 867.
Farnaz, M., Mashooda, H., Khalid, M. K., Shahnaz, P., Giinther, S., Helmut, D., 1995.
Syntheses and CD studies of optically active substituted 1,3,4,5-tetrahydro-2H1,5-benzodiazepin-2-ones. Liebigs Ann.,1861-1869.
Farnaz, M., Mashooda, H., Khalid, M. K., Shahnaz, P., Giinther, S., Helmut, D., 1996.
Syntheses and CD Studies of New Optically Active Substituted 1,5Benzodiazepine Derivatives. Liebigs Ann., 127- 134.
Farzana L. Ansari., Sunaira Umbreen., Latif Hussain., Talat Makhmoor., Sarfraz A.
Nawaz., Muhammad A. Lodhi., Shamsun N. Khan., Farzana Shaheen.,
muhammad I. Choudhary., Atta-ur-Rahman., 2005. Syntheses and Biological
Activities of Chalcone and 1,5-benzothiazepine Derivatives: Promising New
Free-Radical Scavengers, and Esterase, Urease, and α –Glucosidase Inhibitors.
Chem. Biodiv., 2, 487-496.
Gaignault, J.-C., NedClec, L., 1983. Diazepines. L'Acfualitt Chimique., 17-23.
Geyer, H. M., Watzman, N., Buckley, J. P., 1970. Effects of a tranquilizer and two
antidepressants on learned and unlearned behaviors. J. Pharmacol. Sci., 59, 964968.
Gilman, N. W., Rosen, J. V., Earley, C., Cook, L. J., Todaro,I., 1990. Atropisomers of
1,4-benzodiazepines. Synthesis and resolution of a diazepam-related 1,4benzodiazepine. Am. Chem. Soc., 112, 3969-3978.
Inoue, H., Konda, M., Hashiyama, T., Otsuka, H., Takahashi, K., Gaino, M., Date, T.,
Aoe, K., Takeda,M., Murata, S., Narita, H., Nagao, T., 1991. Synthesis of
halogen-substituted 1,5-benzothiazepine derivatives and their vasodilating and
hypotensive activities. J. Med. Chem., 34, 675-687.
Karaman İ., Gezegen H., Gürdere M. B., Dingil A., Ceylan M., 2010. Screening of
Biological Activities of a Series of Chalcone Derivatives against Human
Pathogenic Microorganisms Chem. Biodiv., 7, 400-408.
Jayashree, A., Darbarwar, M., 1993. Synthesis of quino[4,3-b][1,5]benzoxazepin6(5H)-ones and benzothiazepin-6(5H)-ones. Indian J. Chem., B 32, 1063-1065.
John Drewe, Shailaja Kasibhatla, Ben Tseng, Emma Shelton, David Sperandio,Robert
M. Yee, Joane Litvak, Martin Sendzik, Jeffrey R. Spencerb and Sui Xiong Caia.,
2007. Discovery of 5-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)- 7-phenyl-(E)2,3,6,7-tetrahydro-1,4-thiazepines as a new series of apoptosis inducers using a
cell- and caspase-based HTS assay. Bioorg. Med. Chem. Lett., 17, 4987-4990.
Kawashima Co. Lt. 1985. Benzothiazepine derivative. Chem. Abstr. 103,105014. Jap.
Pat. 1985, 60056972.
Kugita, H., Inoue, H., Ikezaki, M., Konda, M., Takeo, S. 1971. Synthesis of 1,5benzothiazepine derivatives.III. Chem. Pharm. Bull., 19, 595-602.
43
Kugita, H., Takeo, S., Matsushima, M., 1972. 1,5-Benzothiazepine derivatives. Chem.
Abstr., 77, 5554. Jap. Pat. 1972, 47008544.
Kugita, H., Inoue, H., Ikezaki, M., 1971. 1,5-Benzothiazepine derivatives. Chem.Abstr.,
75, 63848. Jap. Pat. 1971, 46016749.
Lloyd, D., Cleghorn, H. P., Marshall D. R., 1974. 2,3-Dihydro-1,4-diazepines.
Advances in Heterocyclic Chemistry., 17, 1-26.
Luis A. Calvo, Alfonso Gonza´lez-Ortega, Rocı´o Marcos, Mo´nica Pe´rez, M. Carmen
Sanudo., 2008. Synthesis of 2,3,4,7-tetrahydro[1,4]thiazepines from
thiazolidines and b-enaminonitriles. Tetrahedron., 64, 3691-3700.
Marcaccini, S., Miguel, D., Torroba, T., Garcia-Valverde, M., 2003. 1,4-Thiazepines,
1,4-Benzothiazepin-5-ones, and 1,4-Benzothioxepin Orthoamides via
Multicomponent Reactions of Isocyanides. J. Org. Chem., 68, 3315-3318.
Mehdi Bakavoli1;, Mohammad Rahimizadeh1, Heidar Raissi, Hamid Beyzaei, Javad
Tajabadi., 2008. Synthesis of a functionalized tetrahydro-1,4-thiazepine in
water as the solvent and theoretical investigation of its tautomeric structures
Monatsh Chem., 139, 1211-1215.
Neha Garg , Trilok Chandra, Archana, Amit B Jain, Ashok Kumar., 2010 Synthesis and
evaluation of some new substituted benzothiazepine and benzoxazepine
derivatives as anticonvulsant agents. Eur. J. Med. Chem., 45, 1529-1535.
Ohno, S., Izumi, K., Mizukoshi, K., Kato, K., Hori, M., 1983. Synthesis of a new potent
anti-ulcer and gastric secretory inhibiting agent, (-)-cis-2,3-dihidro-3-(4methylpiperazinyl
methyl)
-2-phenyl-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
hydrochloride (BTM-1086), and related compounds. Chem. Pharm. Bull., 31,
1780-1783.
Popp, F. D., Noble, A. C., 1967. The Chemsitry of Diazepines. Advances in
Heterocyclic Chemistry., 8, 21-82.
Reddy, J. R., Ashok, D., Sharma, P. N., 1993. Synthesis of 4,6-bis(2'-substituted-2',3'dihydro-1,5-benzothiazepin-4'-yl) resorcinols as potential antifeedants. Indian J.
Chem., B 32, 404-406.
Sanjeeva R. Cherkupally, Purnachandra R. Gurrala, Nagaraj Adki and Srinivas Avula.,
2008. Synthesis and biological study of novel methylene-bis-benzofuranyl-[1,5]benzothiazepines. Org. Commun., 1:4, 84-94.
Skiles, JW., Suh, J.T., Williams, B.E., Menard, P.R., Barton, J.N., Love, B., Jones, H.,
Neiss, E.S., Schwab, A., Mann, W.S., Khandwala, A., Wolf, P.S., Weinryb, I.,
1986. Angiotensin-converting enzyme inhibitors: new orally active 1,4thiazepine-2,5-diones, 1,4-thiazine-2,5-diones, and 1,4-benzothiazepine-2,5diones possessing antihypertensive activity J. Med. Chem., 29, 784-796.
Solomko, Z. F., Braichenko, V. T., Malinovskii, M. S., 1972. 1,5-Benzodiazepines
Khim. Geterotsikl. Soedin., 428-429.
Sternbach, L. H., 1978. The benzodiazepine story. Prog. Drug Res., 22, 229-266.
Toth, G., Lkvai, A., Szollosy, A., 1992. Fused Heterocycles, VII. Synthesis and
Stereochemistry of Tetracyclic Benzodiazepines. Liebigs Ann. Chem.,
803-807.
Van den Hoven, B.G., Alper, H., 2001. Remarkable Synthesis of 2-(Z)-6-(E)-4H-[1,4]Thiazepin-5-ones by Zwitterionic Rhodium-Catalyzed Chemo- and
Regioselective Cyclohydrocarbonylative Ring Expansion of Acetylenic
Thiazoles. J. Am. Chem. Soc., 123, 1017-1022.
44
Xiaoxia Wang , Zhifang Li , Xiangming Zhu , Hui Mao, Xuefei Zou , Lichun Kong ,
Xinsheng Li., 2008. Features and applications of reactions of a,b-unsaturated Nacylbenzotriazoles with amino compounds. Tetrahedron., 64, 6510–6521.
45
EKLER
Ek 1. Sentezlenen Bileşiklerin 1H- ve 13C-NMR Spektrumları
O
S
H3CO
Şekil 1. 1-(4-Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6a) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu(CDCl3)
O
S
H3CO
Şekil 2. 1-(4-Metoksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6a) 100 MHz 13C-NMR
spektrumu (CDCl3)
46
O
S
H3C
Şekil 3. 1-(4- Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6b) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
S
H3C
Şekil 4. 1-(4- Metilfenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on (6b) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
47
O
S
Br
Şekil 5. 1-(4- Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6c) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
S
Br
Şekil 6. 1-(4-Bromofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop–2-en–1-on’un (6c) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
48
O
S
Cl
Şekil 7. 1-(4-Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6d) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
S
Cl
Şekil 8. 1-(4-Klorofenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6d) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
49
O
S
HO
Şekil 9. 1-(4-Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6e) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
S
HO
Şekil 10. 1-(4-Hidroksifenil)-3-(tiyofen–2-il)prop-2-en–1-on’un (6e) 100 MHz
NMR spektrumu (CDCl3)
13
C-
50
O
O
H3CO
Şekil 11. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on’un (6f) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
O
H3CO
Şekil 12. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on’un (6f) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
51
O
O
H3C
Şekil 13. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on’un (6g) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
O
H3C
Şekil 14. 1-(Furan-2-il)-3-(4-metilfenil)prop-2-en-1-on’un (6g) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
52
O
O
Br
Şekil 15. 1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on’un (6h) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
O
O
Br
Şekil 16. 1-(Furan-2-il)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-on’un (6h) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
53
O
O
Cl
Şekil 17. 1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on’un (6ı) 400 MHz 1H-NMR
spektrumu (CDCl3)
Şekil 18. 1-(Furan-2-il)-3-(4-klorofenil)prop-2-en-1-on’un (6ı) 100 MHz
spektrumu (CDCl3)
13
C-NMR
54
NH2
O
S
S
H3CO
Şekil 19. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8a) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
Şekil 20. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metoksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8a) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
55
NH2
O
S
S
H3C
Şekil 21. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8b) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
Şekil 22. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-metilfenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8b) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
56
NH2
O
S
S
Br
Şekil 23. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8c) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
NH2
O
S
S
Br
Şekil 24. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-bromofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8c) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
57
NH2
O
S
S
Cl
Şekil 25. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8d) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
NH2
O
S
S
Cl
Şekil 26. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-klorofenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8d) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
58
NH2
O
S
S
HO
Şekil 27. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8e) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
NH2
O
S
S
HO
Şekil 28. 3-(2-Aminoetiltiyo)-1-(4-hidroksifenil)-3-(tiyofen-2-il)propan-1-on (8e) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
59
S
N
O
H3CO
Şekil 29. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9a) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
S
N
O
H3CO
Şekil 30. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metoksifenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9a) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
60
S
N
O
H3C
Şekil 31. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9b) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
S
N
O
H3C
Şekil 32. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-metilfenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9b) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
61
S
N
O
Br
Şekil 33. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9c) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
S
N
O
Br
Şekil 34. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-bromofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9c) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
62
S
N
O
Cl
Şekil 35. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9d) 400
MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3)
S
N
O
Cl
Şekil 36. (E)-5-(furan-2-il)-7-(4-klorofenil)-2,3,6,7-tetrahidro-1,4-thiazepin (9d) 100
MHz 13C-NMR spektrumu (CDCl3)
63
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı:
Ali Cemal EMEÇ
Doğum Tarihi ve Yer:
31.05.1963 / İspir
Medeni Hali:
Evli
Yabancı Dili:
İngilizce
Telefon:
05056862310
e-mail:
[email protected]
Eğitim
Derece
Eğitim Birimi
Mezuniyet Tarihi
Yüksek Lisans
Gaziosmanpaşa ünv. Kimya Anabilim Dalı
Devam
Lisans
K.Ü. Fatih Eğitim Fak. Kimya Öğretmenliği
Bölümü
İspir Lisesi
1984
Lise
1979
İş Deneyimi
1985-1986
Antalya - Elmalı
Kimya Öğretmeni
1986 - 1990
Giresun - Keşap
Kimya Öğretmeni
1990 - 2011
Amasya - Merzifon
Kimya Öğretmeni
Download

YENİ 5,7-DİSÜBSTİTÜE-[1,4]-TİYOAZEPİNLERİN SENTEZİ VE