Mesleki İngilizce-II
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
3
Uygulama
(saat/hafta)
0
Laboratuar
(saat/hafta)
3
AKTS
Mesleki İngilizce-II
FTR 310 Bahar
4
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı çeşitli durumlarda etkili ve doğru bir şekilde iletişim kurmasını
öğretme teknikleri
sağlayan İletişimsel Dil Öğretimi teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin iletişim becerilerini ve İngilizce dil becerilerini kendi ihtisas alanlarında
geliştirmelerini sağlamak.
Dersin öğrenme çıktıları Bir hastanedeki ana birimleri ve işlevlerinin ne olduğunu anlatabilir.
Kendi alanlarına ilişkin makaleleri, CPR için önemli olan talimatları ve bir hastalığın semptomlarıyla
ilgili açıklamaları anlayabilir.
Kan testleri ve sonuçlarıyla ilgili konuşabilir.
Hasta raporu ve bir deney sonuçlarını yazılı bir metne dönüştürebilir.
Kendi ihtisas alanlarıyla ilgili konular hakkında tartışabilir ve yaptıkları araştırmaların sonuçlarını
sınıfta sunabilirler.
Dersin içeriği
Tıbbi konular üstüne tartışma, günlük tıpla ilgili senaryoları yansıtan dinleme ve yazma
alıştırmaları, akademik konular üstüne okuma parçaları ve makaleler
Kaynaklar
Tony Grice, Nursing1, Oxford English forCareers, Oxford UniversityPress.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak, işlenecek konular.
1. Hafta
Present Simple v. PresentContinuous, hastanede çalışan insanlar, dinleme: bir iş görüşmesi, yazma: profil
oluşturma, okuma: diyetisyenlik mesleği.
2. Hafta
Yer ve hareket belirten edatlar, farklı hastane birimlerinin hangi konularda hizmet verdiğini tanımlama,
dinleme ve yazma: talimat verme, okuma: tekerlekli sandalyeler.
3. Hafta
Hastaneye kabul prosedürü, pastsimple vs. pastcontinuous, konuşma ve yazma: hasta kaydı, okuma:
okunması zor elyazısı.
4. Hafta
Acil bir durumla nasıl baş edilebileceği, dinleme: acil bir durum esnasında bir paramediğin vermiş olduğu
talimatlar, okuma: ev kazaları, yazma: acil durum talimatları.
5. Hafta
Ağrı türleri ve derecelerini tanımlamak, karşılaştırmalar yapmak, dinleme: doğum esnasında acıyı
dindirme tecrübeleri, okuma: kronik acı, yazma: bir acı tablosu.
6. Hafta
Semptomlardan konuşmak, soru yapıları, roleplay: bir hasta ve yardım hattı hemşiresinin telefon
konuşması, yazma: semptom raporu, sunum: bir hastalığın semptomlarının tanımı.
7. Hafta
Yaşlıların problemleri, will kullanımı, belirtiler ve semptomlar: Alzheimer hastalığı, yazma: bir hasta bakım
evine hastayı tanıtan bir mektup yazma.
8. Hafta
Sunumlar.
9. Hafta
Farklı yiyeceklerin besin değerleri, dinleme: öğrenci bir hemşire ile bir diyetisyen arasında geçen bir
diyalog, yazma: yeme alışkanlıkları hakkında tavsiye içeren bir email, sunum: bir kişinin yiyecek tüketimiyle
ilgili bir rapor, okuma: çikolata.
10. Hafta
Kan grupları ve örnekleri hakkında konuşma, dinleme: kan testi, yazma: kan hücrelerini tanımlama, şart
cümleciklerinin kullanımı, okuma: kan biçimi analizi.
11. Hafta
İrtihal hakkında konuşma, olasılıkları ifade etme, okuma: thehopechildren’shospice, writing: ölüm belgesi,
konuşma: ötanazi.
12. Hafta
Enfeksiyon salgınları hakkında konuşma, dinleme: hijyen raporu, zorunluluklar hakkında konuşma,
yazma: hijyen hakkında bilgi notu, belirtiler ve semptomlar: MRSA, okuma: typhoid Mary.
13. Hafta
Zihinsel hastalık semptomlarının tanımı, presentperfect vs. pastsimple, dinleme: bir hasta hakkında fikir
tartışmasını içeren psikiyatrik bir vaka konferansı, sunum: zihinsel hastalık yaşayan iki ünlü, okuma:
şizofreni hakkındaki gerçekler, yazma: iş başvurusu.
14. Hafta
Sunumlar.
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Süresi
Katkı Payı
Toplam İş Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1 2 3 4 5
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli
altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri
kullanabilme becerisi kazanır.
x
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve çözme becerisi
kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçer ve
uygulama becerisi kazanır.
x
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik
ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi kazanır.
x
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar, uygun veri
toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
x
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık bilimlerine yönelik
veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
x
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi,
sorumluluk alma özgüveni kazanır.
x
7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite
geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel
davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.
x
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
x
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
Download

Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta