ANKARA TİCARET ODASI
SÜRELİ YAYINLARIN TASARIMI, HAZIRLANMASI, TELİF VE BASIMI
HİZMET ALIMI İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME
Madde 1- İşin Tanımı:
İdarece belirlenmiş stratejilerine uygun Ankara Ticaret Odası'na ait 2014 yılında çıkarılacak;
 "ATO Bülten” 10 (on) sayı,
 “ATO Ekonomik Denge” 5 (beş) sayı,
 “ATO News” 2 (iki) sayı,
yayınların oluşumu, tüm yazarlık, editörlük hizmeti, düzeltim ve son okumalar, genel sayfa tasarımı,
fotoğraf çekimleri, dia bank kullanımı, telifler, video çekimi, fotoğrafçı yönetimi, sayfa yapımları, teknik ve
sanatsal yönetimleri, fikir, içerik ve konseptleri oluşturmaya yönelik tüm ihtiyaçların karşılanması işidir.
Madde 2- Terimler:
Bu şartnameye konu olan taraflar aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır:
ATO/ İdare
İşveren :
:
İşi alan ve kendisiyle sözleşme imzalanacak firma
İstekli
:
"ATO Bülten”, “ATO Ekonomik Denge”, “ATO News”
Yayın
Madde 3- İşin Süresi:
Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 31 Aralık 2014 tarihine kadardır.
Madde 4- İşin Kapsamı:
İdarenin belirlenmiş stratejilerine uygun Ankara Ticaret Odası'na ait 2014 yılında çıkarılacak;
a. "ATO Bülten” 10 (on) sayı,
b. “ATO Ekonomik Denge” 5 (beş) sayı,
c. “ATO News” 2 (iki) sayı,
süreli yayınları kapsamında, verilecek hizmetlerin tanımlanması ve idare talimatları doğrultusunda ifası,
çalışma şekil ve koşulları ile üretilecek yayınlar üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul
ve esaslardır.
Madde 5– Yayın Teknik Özellikleri:
Boyut
Sayfa Sayısı
Kağıt
Kapak
İç
Baskı
Kapak
İç
Baskı Şekli
Kalıp Tekniği
Cilt
Yayın Periyotu
Toplam Sayı
Her Bir Sayıda
Basılacak Miktar
ATO
Bülten
ATO
Ekonomik Denge
Dergisi
ATO
News Dergisi
19,5 x 26 cm.
21 x 27,5 cm.
24,3 x 32,7 cm.
32 sayfa
80 sayfa
176 sayfa
135 gr. Parlak Kuşe
250 gr. Mat Kuşe
kısmi lak, mat selefon
kaplı ve gofreli
350 gr. Mat Kuşe
selefon kaplı, gümüş
veya altın varaklı
52 gr. SC Kuşe
115 gr. Mat Kuşe
115 gr. Parlak Kuşe
4+1 özel renk
4+1 özel renk
4 Renk
4 Renk
Ofset
Ofset
Ofset
CTP
(Bilgisayardan Kalıba
Pozlandırma)
CTP
(Bilgisayardan Kalıba
Pozlandırma)
CTP
(Bilgisayardan Kalıba
Pozlandırma)
Tel dikiş
Tel dikiş
Amerikan Cilt
Aylık
2 ayda bir
6 ayda bir
10 sayı
5 sayı
2 sayı
3.000 adet
5.000 adet
3.000 adet
4 Renk
1
Madde 6–Yayınlarla İlgili Özel Şartlar:
a) İstekli tarafından her bir yayın poşetli olarak teslim edilecektir.
b) ATO'nun isteği üzerine, yayınlara 0.5/1/1.5/2 gibi forma ilavesi durumunda, bu ilave formalara
gerekli olan kağıt, ofset hazırlık ve baskı maliyeti istekli tarafından ATO’ya sunulacak ve onayı
takiben oluşan bedel standart yayın fiyatına eklenecektir.
c) Yayınların adet basımının artırılması durumunda artırılan kısmın, sadece basım tarihindeki kâğıt
ve baskı bedeli ödenecektir.
Madde 7–Yayınlarla İlgili Genel Şartlar:
a) İhaleye iştirak edecek isteklilerin son 1 yıl içinde “Bülten ve/veya Dergi” yayınının olması ve
bunların örneklerini teklif zarflarında sunmaları gerekmektedir.
b) Sayının Yayına Hazır Hale Getirilmesi:
İstekli Yayınların;
- Tüm haberlerinin içeriğinin hazırlanması ve redaksiyonunu gerçekleştirecektir.
- Tüm editorial hizmetleri verecektir.
- Yayınların içeriğini tasarıma hazır hale getirecektir.
- Kreatif kapak tasarımını hazırlayacaktır.
- Sayfa düzenini hazırlayıp onaya sunacaktır.
- İstekli yayınlar için haber araştırması yapacak, haber önerilerini Yayın Kurulunun onayına
sunacaktır.
İstekli, yayınların her sayısı için bakan, müsteşar, genel müdür gibi üst düzey bürokrasiden
isimlerle ve Türkiye genelinde üst düzey yönetici veya kamuoyunda tanınan -İdare tarafından
belirlenmiş- kişilerle röportaj ayarlayarak, röportajı gerçekleştirecek ve yayına hazır hale
getirecektir. Röportaj yapılacak kişi için Yayın Kurulunun onayı zorunludur.
Yayınlarda yer alacak konulara göre alanında uzman ve kamuoyunca bilinen kişilerin yorum,
görüş ve makalelerine yer verilecektir. Bu kişilerin isimleri önceden ATO'ya bildirilecek ve onay
alınacaktır. Ayrıca ATO tarafından belirlenen yazarların da çalışmalarına yayınlarda yer
verilecektir.
Yayınlarda yer alacak görüş, makale, röportaj vb. nedenlerle kişilere ödenecek telif haklarından
doğan ücretler istekli tarafından ödenecektir.
Yayınlarda yer alacak kültür sanat (tiyatro, sergi, sinema, kitap tanıtımı ve kültür sanat konusunda
makale niteliğinde yazı temini) ve Yayın Kurulu tarafından istenilen diğer tüm bölümleri İstekli
firma hazırlayacaktır.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
İstekli, birinci maddede tanımı yapılan işin hazırlık ve basım aşamasında İdare ile görüş
alışverişinde bulunacaktır. Yapılacak işin istenilen özellik ve kalitede olması ilk şart olduğundan,
yayın basımına ilişkin tüm provalar, İdare tarafından görülüp onaylanacaktır. Onay almayan işler
İdare tarafından İstekliye bildirilecek ve iş istenen nitelikte olana değin, üzerine ilave ücret talep
edilmeksizin, çalışılacaktır.
Yayınlarda kullanılacak tüm haber, röportaj, araştırma-inceleme yazıları vb. konuların
tedarikinden istekli sorumludur. Yayınlar için fotoğraf çekimleri ve fotoğraf taramaları ve editörlük
hizmeti istekli tarafından sağlanacaktır.
Yayınlarda kullanılacak haber, yazı, röportaj vb. içerik için ülke genelinde gerekli çekimler, İstekli
tarafından istihdam edilen/sözleşmeli profesyonel fotoğrafçı tarafından gerçekleştirilecektir. Söz
konusu fotoğrafçının en az 5 yıl basılı yayın (dergi, kitap, gazete v.b.) fotoğrafçılığı konusunda
deneyimli olması gerekmektedir.
Bültende, ağırlıklı olarak ATO’dan haberler ve ATO’nun faaliyetleri yer bulacaktır.
Kullanılacak haber, röportaj, araştırma vb. daha önce yazılı ya da görsel basında yer almamış
konulardan seçimine azami özen gösterilecektir.
İstekli, işbu şartname konusu iş kapsamında ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek şehir içi,
şehir dışı seyahatler ile bu seyahatlere ilişkin yol, konaklama, yemek vs. tüm giderler İstekliye ait
olup hiçbir surette idare’ye rücu edilemeyecektir.
Dergilerde, ekonomik ve ticari konular ağırlıklı olarak yer alacaktır.
İstekli tarafından bu şartnamede yer alan işler için üretilen ve kullanılan her türlü görsel ve yazılı
materyalin kullanım ve yayın hakları tamamen İdareye aittir. İçerikler ATO onayı olmaksızın
kullanılamaz, herhangi kişi veya kuruluşlara verilemez.
Yayınların basımında kullanılacak kağıt, film, dizgi, mizanpaj, grafik düzenlemesi, araştırma
maliyetleri, telif ücretleri, renk ayrım masrafları ve sair tüm bedeller istekliye aittir.
Yayınların baskısı istekli tarafından sağlanacaktır.
2
l)
Yayınların içeriğinde yer alan konular ve haberler önceden ATO'ya bildirilecek ve ATO Yayın
Kurulu'nun onayını takiben çalışmalara başlanacaktır. Çalışmaların ATO’ca yeterli görülmemesi
durumunda istekli gerekli tedbirleri alacaktır.
m) ATO’nun güncel haber ve faaliyetleri istekli tarafından görevlendirilecek kişi/kişilerce yerinde
izlenecek, gerekli fotoğraf ve dokümanlar oluşturulacaktır.
n) ATO içerikte yer alacak konuların tespitinden sonra dahi, baskı aşamasına kadar konuların
tamamını değiştirme hakkına sahiptir. İstekli bunu gerekçe göstererek hiçbir ek ücret talep
edemez.
o) İstekli tarafından kullanılacak olan materyaller yasal kurallar çerçevesinde temin edilecektir. İstekli
tarafından yasal olmayan usullerle temin edilerek materyal kullanılması durumunda her türlü
maddi ve hukuki sorumluluk İstekliye ait olacaktır. İdare tarafından kullanılması istenen görsel
tasarımların elektronik ortamda hazırlanmasından İstekli sorumlu olup söz konusu tasarımlar için
kullanılacak görselleri İstekli temin edecektir. İstekli yayınlar içerisinde yer alacak tüm metinleri
İdarenin isteği doğrultusunda hazırlayacaktır. Ayrıca yayınlar içerisinde kullanılması düşünülen
karikatür, bulmaca, testler... gibi sayfaları da İdarenin isteği doğrultusunda İstekli hazırlayacaktır.
p) İstekli, yayınlar ile ilgili olarak ATO'ca talep edilen tüm hususları eksiksiz ve zamanında yerine
getirmek durumundadır.
q) Yayınların basımından önce istekli yayınların prova baskısı mahiyetindeki bir adet kopyasını
ATO’ya sunacak olup Yayın Kurulu’nun onayından sonra baskıya geçilecektir. Onay alınmadan
baskı yapılması halinde, ATO yayını kabul etmeyecek ve yeniden basımını talep edecektir.
r) Bültenin baskı süresi, işin onayından sonra 3 gündür. Her şartta bültenin ATO’ya teslim edilmesi
her ayın 28’ini geçmeyecektir.
s) Dergilerin baskı süresi, işin onayından sonra 10 gündür. Her şartta derginin ATO’ya teslim
edilmesi 2 aylık/6 aylık dergi dönemini takip eden ayın 30’unu geçmeyecektir.
t)
Bozuk veya Hatalı Baskılar:
Sözleşme konusu mal ya da hizmetin teknik şartnamede belirtilen şartların herhangi birine
uymaması halinde İdare, sözleşme konusu mal ya da hizmeti kabul etmeme hakkını saklı tutar.
Sözleşme konusu yayınların;
- Şartnamede belirtilen teknik özellikleri taşımaması,
- Sayfalarda baskının silik, bozuk veya renklerin problemli olması,
- Sayfaların yırtık, buruşuk veya bozuk olması,
- Her türlü baskı ve ciltleme hataları,
kusurlarından herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, İdare baskıya giren yayını kabul
etmeyecek ve teslim almayacaktır. Bozuk basılan nüshaların düzeltilmesi için İstekliye 5 gün süre
tanınacak, bu sürenin sonunda yeniden ve düzgün olarak basılan nüshaların teslim edilmemesi
durumunda sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilecektir.
u) Dergi içerisinde, kapaklar hariç 10 sayfadan fazla reklam alınmayacaktır.
v) Dergiye alınacak reklamların geliri istekliye ait olup buna ilişkin fiyat tarifesi sözleşme sırasında
taraflarca tespit edilecektir.
w) Dergide yayınlanacak reklamların içeriği ve konusu ATO’nun onayından geçmek zorundadır.
x) Bülten basıldıktan sonra eksiksiz olarak ATO'ya teslim edilecektir. Teslim yeri, ATO İdari
binasıdır. İstekli, teslimde ATO'dan nakliye ücreti talep etmeyecektir.
y) Teslim aşamasında paketlerin üzerinde paket içindeki adetler mutlaka sayıyla belirtilecektir. İdare
farklı sayılarda paketleme yapılmasını talep edebilir. Bu durumda paketlerde kaçar adet yayın yer
alacağı ve hangi paket türünden kaçar tane yapılacağı önceden İstekliye bildirilir.
z) İdare yayınlar ile birlikte dağıtılmak üzere bastırdığı broşür, el ilanı, kitapçık vb. basılı ürünleri
dergi poşetinin içine yerleştirilmek üzere İstekliye teslim edebilir. İstekli, İdare tarafından sağlanan
eklerin düzgün olarak yayınlar ile birlikte poşetlenmesi işinden sorumludur.
aa) Yayınların basımı tamamlandıktan sonra, yayınlarda kullanılmak üzere temin edilen tüm fotoğraf
ve materyaller ile yayının basılmış son hali PDF formatında ve CD içerisinde ATO’ya teslim
edilecektir.
bb) Yayınlar RAW (ham halde) ve elektronik formatta ayrıca ATO’ya teslim edilecektir. Madde 8- Sunum
8.1. İsteklilerden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıda belirtilen kriterleri içeren sunum
yapmaları istenecektir.
- Şartnamede yer alan kriterlere uygunluk,
- Hedef ve stratejisi,
- Farklı olma, rekabet üstünlüğü yaratma,
- Hedef Kitle ile duygusal bağ kurma,
- Yaratıcılık/görsel çekicilik/ sloganın gücü ve anlamı,
3
- Logo ve kapak tasarımı
- İstekli ekibinin deneyimi ve yetkinliği,
8.2. Sunumlar her bir istekli için 25 dakikayı geçmeyecektir ve öngörülen süre dağılımı aşağıdaki gibidir:
- İsteklinin kurumsal tanıtımı 5 dakika
- Strateji ve Yaratıcı Çalışma Sunumu 15 dakika,
- Soru -Cevap 5 dakika
İş bu teknik şartname, idari şartname ile sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
4
Download

ankara ticaret odası süreli yayınların tasarımı, hazırlanması, telif ve