T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014 - 677
Toplantı Yeri
VAN
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 19/04/2012 tarih ve
28269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinin 10 maddesine
göre, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kurul Başkanı ve Başkan
Yardımcısı seçimine ilişkin olarak toplantıya 6 üye katıldığından Kurul Başkanı ve Başkan
Yardımcılığı geçici olarak seçilmiştir.
Yapılan seçim sonucunda Kurul Başkanlığına Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU, Başkan
Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ’ın seçilmesine karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
49.05/10
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014 - 678
Toplantı Yeri
VAN
Muş İli, Varto İlçesi, Alpaslan II Barajı suları altında kalacak olan Tepeköy Höyüğü
kurtarma kazısında çıkan hafriyatın lastikli hafif iş makinesi ile kazı alanının dışına
taşınmasına ilişkin Ahlat Müze Müdürlüğü’nün 21/10/2014 tarih ve 461 sayılı ve 13/11/2014
tarihli ve 509 sayılı yazıları, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kurtarma
kazılarının Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılması uygun görülen 26/06/2013 tarihli
ve 414 sayılı Kurul Kararı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
konuya ilişkin hazırlanan 12/11/2014 tarihli ve 256 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve
konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Muş İli, Varto İlçesi, Alpaslan II Barajı suları altında kalacak olan Tepeköy Höyüğü
kurtarma kazısında çıkan hafriyatın, höyüğe zarar vermeyecek şekilde hafif tonajlı lastikli iş
makinesi (CPS) ile taşınmasının uygun olduğuna karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
49.00/47
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014 - 679
Toplantı Yeri
VAN
Muş İli Merkez ve Hasköy İlçelerinde bulunan mezarlıklarda yer alan korunmasız
mezar taşlarının korunaklı bir yere taşınmasına ilişkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 12/06/2014 tarihli ve 114723 sayılı yazısı, Muş İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 08/08/2014 tarihli 886 sayılı yazısı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun “Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçalara
İlişkin” 07/02/2012 tarihli ve 25 sayılı İlke Kararı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünün konuya ilişkin hazırlanan 07/11/2014 tarihli ve 253 sayılı uzman
raporu okundu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonucunda;
Muş İli Merkez ve Hasköy İlçelerinde bulunan mezarlıklarda yer alan korunmasız
mezar taşlarının taşınmasına ilişkin;
Söz konusu mezar taşları mezarlık alanı içinde yer aldığından aynı mezarlıkta
korunmalarına, ancak mezarlık alanın dışında kalan ve İn-situ durumunda olmayan Ekinözü
Köyünde bulunan 1 envanter numaralı mezar taşının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 07/02/2012 tarih ve 25 sayılı İlke Kararı gereği harita üzerinde buluntu yerinin
işaretlenmesine ve Ahlat Müzesi Müdürlüğü denetiminde Ahlat Müzesine nakledilmesine ve
mezar taşının taşındığına dair hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına karar
verildi.
ASLININ AYNIDIR
49.00/39
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
:03/12/2014 - 680
Toplantı Yeri
VAN
Muş İli, Merkez İlçesi, I. Mıntıka Mahallesi, 527 ada 1,2 parsel 528 ada,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
nolu
parseller,
529
ada,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller, 532 ada, 1 nolu parsellerde bulunan Erzurum Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10/03/2006 tarih ve 254 sayılı kararı ile
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Sanayi Höyüğü’nün tescilinin
kaldırılmasına ilişkin; Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29/11/2013 tarih ve 1442
sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08/09/2014 tarih ve 224
sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonucunda;
Muş İli, Merkez İlçesi, I. Mıntıka Mahallesi, 527 ada 1,2 parsel 528 ada,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
nolu
parseller,
529
ada,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller, 532 ada, 1 nolu parsellerde bulunan Sanayi Höyüğü’nün
tescil özelliğini kaybedip kaybetmediğini belirlenmesi için ilgili müze müdürlüğü tarafından
höyükte sondaj kazılarının yapılmasına, höyüğü tahrip edenler hakkında 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. maddesi gereği yasal soruşturmanın açılmasına ve
sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
49.00/11
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014-51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014-681
ToplantıYeri
VAN
Muş ili, Merkez, Ulu Camii Caddesi, Ulu Cami Sokakta bulunan, tapuda 50.50.j.d
pafta, 381 ada ve 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Erzurum
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31/05/2008 gün ve 971 sayılı kararı
ile tescil kaydının devamına karar verilen, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
06/12/2013 gün ve 543 sayılı kararı ile revize rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri
onaylanan, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16/01/2014 gün ve 564 sayılı
kararı ile korunma alanı belirlenen ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
12/06/2014 gün ve 643 sayılı kararı ile revize restorasyon projeleri onaylanan Muş Ulu
Camii’nin makine tesisat ve elektrik tesisat projelerine ilişkin olarak; Bitlis Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nün 10/09/2014 gün ve 1851 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz uzmanları tarafından
hazırlanan 13/10/2014 gün ve 234 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Muş İli, Merkez, Ulu Camii Caddesi, Ulu Cami Sokakta bulunan, tapuda 50.50.j.d pafta,
381 ada ve 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Muş Ulu
Cami’nin makine tesisat ve elektrik tesisat projelerinin uygun olduğuna; mesleki denetim ve
uygulama sorumluluğunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
19/06/2007 gün ve 731 sayılı ilke kararı gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları
denetiminde 22/03/2001 gün 680 sayılı ilke kararı gereğince de proje müellifi mimar
sorumluluğunda yürütülmesine ve uygulamanın Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına
dair raporun Koruma Kuruluna iletilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
ASLININ AYNIDIR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
65.12/05
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
: 03/12/2014 - 682
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Tuşba İlçesi, Ağartı (Ayanis) Köyü, Ayanis Kalesi Diyarbakır Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.04.1990 gün ve 426 sayılı kararı ile I.
Derecede Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiş, 04.03.1992 gün ve 991 sayılı kararı ile I.
Ve III. Derece Arkeolojik Sit alanında yapılan izinsiz kazıya ilişkin; Van Valiliği, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 1597 sayılı yazısı, Etem GÜNİNİ ve Hakkı
GÜNİNİ’nin 28.08.2014 tarihli dilekçesi ile Müdürlüğümüz Uzmanlarınca hazırlanan
01/12/2014 gün ve 279 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Van İli, Tuşba İlçesi, Ağartı (Ayanis) Köyü, Ayanis Kalesi çevresindeki izinsiz kazıya
ilişkin; Ayanis Kalesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanları içinde köye su getirmek
amacıyla izinsiz kazı yapan kişiler ve ayrıca III. Derece Arkeolojik Sit alanındaki su
kuyusundan çekilen suyu bulmak için kazı yapan kişiler hakkında “Kaçak kazı yapan ve
yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 9. Maddesi”
uyarınca gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına; su kuyularına yönelik yapılmış ve yapılacak
olan kazıların durdurulmasına; su kuyusu ve boru hattı açmak amaçlı yapılmış kazılar
hakkında Kazı başkanlığının görüşünün Kurulumuza yazılı olarak iletilmesine; Sit alanı ve
çevresinde yapılacak çalışmaların Kurul’dan izin alındıktan sonra yapılmasına karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
65.12/22
65.12/22
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014- 51
Karar Tarihi ve No
: 03/12/2014 - 683
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik köyünde bulunan Kalecik Nekropolü I. ve II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.05.2006 tarih
ve 1 sayılı kararı ile sit sınırları 1/5.000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği şekliyle I. ve II.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak günümüzdeki sınırları ile tescillenmiştir. Van İli, Tuşba
İlçesi, Kalecik Nekropolü I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanları için 1/5000 ölçekli Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları
Kurulumuzun 31.01.2013 tarih ve 296 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kalecik Nekropolü I. ve
II. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili diğer rapor
ve belgelere ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün
13.08.2014 tarih ve 13113 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan
17/11/2014 gün ve 257 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Nekropolü I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına
ilişkin 31.01.2013 tarihli ve 296 sayılı kararla onaylı plandaki projeksiyon sistemindeki hata
nedeniyle hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre
Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin
Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik kapsamında uygun olduğuna karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
65.12/46
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
:03/12/2014 -684
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi, 190 pafta, 695 ada, 16 parselde, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait olan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
19.10.2001 tarih ve 2691 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen
Altıntepe Nekropol alanında III. Derecede yer alan taşınmazın tahsisine ilişkin; Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün 18.07.2012 tarih 6132 sayılı yazısı, Defterdarlık Milli Emlak
Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 1272 sayılı yazısı, Van Müze Müdürlüğü uzmanlarının
13.06.2014 tarihli sondaj raporu, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının
hazırlamış olduğu 26.06.2014 tarih ve 186 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi
ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Van İli, Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi, 190 pafta, 695 ada, 16 parselde İnşaat
yapılmadan Van Müze Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj kazısı yapıldığı ve sondaj sonucunda
herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı bildirildiğinden, Koruma Amaçlı İmar Planında
eğitim tesisi alanı olarak geçmesi, deprem dönemindeki olağanüstü şartlar dikkate alınması ve
kamu yararı gözetilmesi nedeniyle 2863 sayılı kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri gereği
yürütülen işlemlere ilişkin yönerge gereğince Hazine adına kayıtlı taşınmazın Milli Eğitim
Bakanlığına tahsisi yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
65.12/58
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
65.00/58
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
: 03/12/2014 - 685
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi, 192 pafta, 690 ada ve 19 parselde kayıtlı
bulunan ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2013 gün ve 321 sayılı
kararı ile onaylanan Altıntepe Mahallesi Tuşba Nekropolü I. ve III. Arkeolojik Sit Alanı ile
Kelepost Mevkiinde bulunan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin hazırlanan
Koruma Amaçlı İmar Planı’nda III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kısmi olarak kalan
taşınmazın ifrazına ilişkin Van Tuşba Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
17.11.2014 tarihli ve 5243 sayılı yazısı ile 02.12.2014 tarihli ve 285 sayılı uzman raporu
okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonunda;
Van İli, Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi, 192 pafta, 690 ada ve 19 parselin ifraz
talebine ilişkin olarak 20.03.2013 gün ve 321 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar
Planı’nın ifrazla ilgili hükümleri doğrultusunda Kurulumuza sunulan ifraz planının uygun
olduğuna, ifraz sonrası oluşacak olan kadastral durumun Kurulumuza sunulmasına karar
verildi.
ASLININ AYNIDIR
65.12/59
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
65.00/59
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
: 03/12/2014 - 686
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi, 188 pafta, 694 ada ve 12 parselde kayıtlı
bulunan ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2013 gün ve 321 sayılı
kararı ile onaylanan Altıntepe Mahallesi Tuşba Nekropolü I. ve III. Arkeolojik Sit Alanı ile
Kelepost Mevkiinde bulunan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin hazırlanan
Koruma Amaçlı İmar Planı’nda III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan taşınmazın
ifrazına ilişkin Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
19.11.2014 tarihli ve 116 sayılı yazısı ile 02.12.2014 tarihli ve 284 sayılı uzman raporu
okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonunda;
Van İli, Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi, 188 pafta, 694 ada ve 12 parselin ifraz
talebine ilişkin olarak 20.03.2013 gün ve 321 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar
Planı’nın ifrazla ilgili hükümleri doğrultusunda Kurulumuza sunulan ifraz planının uygun
olduğuna, ifraz sonrası oluşacak olan kadastral durumun Kurulumuza sunulmasına karar
verildi.
ASLININ AYNIDIR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
65.12/57
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
: 03/12/2014 - 687
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Tuşba İlçesi, Tebrizkapı Mahallesi, 96 Pafta, 501 Ada, 18 no’lu Parselde kayıtlı
bulunan ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.03.2013 gün ve 321 sayılı kararı
ile onaylanan Altıntepe Mahallesi Tuşba Nekropolü I. ve III. Arkeolojik Sit Alanı ile Kelepost
Mevkiinde bulunan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin hazırlanan Koruma
Amaçlı İmar Planı ile onaylanan ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan taşınmazın
ifrazhına ilişkin; Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
22.04.2014 gün ve 1/450 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz Uzmanlarınca hazırlanan 01/12/2014
gün ve 278 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Van İli, Tuşba İlçesi, Tebrizkapı Mahallesi, 96 Pafta, 501 Ada, 18 nolu parselin ifraz
talebine ilişkin olarak 20.03.2013 gün ve 321 sayılı kararı ile onaylanan Altıntepe I. ve III.
Derece Arkeolojik Sit Alanı ile Kelepost Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı için
hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın ifrazla ilgili hükümleri doğrultusunda Kurulumuza
sunulan ifraz planının uygun olduğuna, ifraz sonrası oluşacak olan kadastral durumun
Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
30.01/06
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No
:03/12/2014 - 688
Toplantı Yeri
VAN
Hakkari İli, Çukurca İlçesi, Gündeş Köyü, Çemi Düfpiri Mevkiinde bulunan ve tapuda
N51a16d2d pafta, 170 ada, 1 parselde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Köprülü
Kilisesinin tesciline ilişkin; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğünün
06.05.2014 tarih ve 6746 sayılı yazısı, 2’ıncı Hudut Tugay Komutanlığının 07.07.2014 tarih
ve 307-14 sayılı yazısı ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının
hazırlamış olduğu 17.10.2014 tarih ve 238 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi
ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Hakkari İli, Çukurca İlçesi, Gündeş Köyü, Çemi Düfpiri Mevkiinde bulunan ve tapuda
N51a16d2d pafta, 170 ada, 1 parselde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Köprülü
Kilisesi’nin tesciline ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6.
Maddesinde belirtilen özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanun’un 7. Maddesine göre
Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline; 2863 sayılı Yasanın 18. maddesi ile 05.11.1999 tarih
ve 660 sayılı İlke Kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine;
Söz konusu kilisenin, Çukurca Barajı HES kapsamında sular altında kalacak
olmasından dolayı, HES projesinin uygulanmadan önce rölöve projesinin ilgilisine
hazırlatılmasına ve Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
13.04/03
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014-51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014-689
ToplantıYeri
VAN
Bitlis İli, Mutki İlçesi, Kavakbaşı Köyü, mülkiyeti Kavakbaşı Belediyesi Tüzel
Kişiliğine ait tapuda l47b02a1c pafta, 149 ada ve 71 nolu parselde kayıtlı tescilli Mutki
Selçuklu Mezarlığı’na ilişkin Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/06/2011
gün ve 858 sayılı kararında talep edilen Otopark Altı Tuvalet Projesine ilişkin; Bitlis İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün 11/07/2014 tarih ve 1459 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/09/2002 gün ve 2997 sayılı kararı, Van
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20/03/2014 gün ve 602 sayılı kararı, Van
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13/06/2014 gün ve 675 sayılı kararı ile
Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan 04/08/2014 gün ve 195 sayılı uzman raporu
okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonunda;
Bitlis İli, Mutki İlçesi, Kavakbaşı Köyü, mülkiyeti Kavakbaşı Belediyesi Tüzel
Kişiliğine ait tapuda l47b02a1c pafta, 149 ada ve 71 nolu parselde kayıtlı tescilli Mutki
Selçuklu Mezarlığı’na ait Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/06/2011 gün
ve 858 sayılı kararında talep edilen Otopark Altı Tuvalet Projesinin uygun olduğuna, mesleki
denetim ve uygulama sorumluluğunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 22/03/2001 gün 680 sayılı ilke kararı gereğince proje müellifi mimar
sorumluluğunda yürütülmesine ve uygulamanın Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına
dair raporun Koruma Kuruluna iletilmesi gerektiğine karar verilmiştir
ASLININ AYNIDIR
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
13.00/278
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014-51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014-690
ToplantıYeri
VAN
Bitlis İli, Merkez İlçesi, Zeydan Mahallesi 68 pafta, 513 ada, 3 parselde kayıtlı, özel
mülkiyete ait Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.12.1989 gün ve
317 sayılı kararı ile tescil edilen ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
20/09/2013 gün ve 486 sayılı kararı ile yapı grubu 2.grup olarak belirlenen taşınmazın rölöve
projelerine ilişkin; Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04/06/2014 tarih ve 1205 sayılı
yazısı, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06/12/2013 gün ve 536 sayılı kararı
ile Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan 02/07/2014 gün ve 189 sayılı uzman
raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonunda;
Bitlis İli, Merkez İlçesi, Zeydan Mahallesi 68 pafta, 513 ada, 3 parselde kayıtlı, özel
mülkiyete ait tescilli taşınmazın rölöve projelerinin uygun olduğuna; ayrıca restitüsyon ve
restorasyon projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999
gün ve 660 sayılı ilke kararına uygun olarak hazırlanarak kurulumuza sunulmasına karar
verildi.
ASLININ AYNIDIR
65.01/06
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014 - 691
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, Başkale İlçesi, Pizan (Örenkale) Köyü, M51b10a1a4 pafta, 142 ada, 2 parselde
bulunan, mülkiyeti Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı’na ait, Van Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/03/2009 tarih ve 325 sayılı karar ile tescillenen ve
yapı grubu belirlenen Pizan Medresesi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine
ilişkin; Van Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27/11/2014 tarih ve 2245 sayılı
yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01/12/2014 tarih ve
275 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin proje, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Van İli, Başkale İlçesi, Pizan (Örenkale) Köyü, M51b10a1a4 pafta, 142 ada, 2 parselde
bulunan Pizan Medresesi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin;
 İletilen rölöve projeleri kazı öncesi rölöve olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda;
 E-E kesitinde görünüşe giren medrese odalarındaki nişlerin mevcutta birbirinden farklı
olduğu tespit edildiğinden proje üzerinde düzeltmenin yapılması gerektiği,
 Detayların hazırlanması gerektiği (Z02, Z03 nolu oda giriş kapılarının lentolarında avluya
bakan yüzlerinde bulunan süslemelerin, ocak, tüm pencere ve niş tiplerinin detaylarının
hazırlanması gerektiği, Z03 nolu odanın tonozunda bulunan çizgisel kabartmaların
detaylarının hazırlanması gerektiği),
 Her odadan geçecek şekilde iki yöne bakan kesitlerin hazırlanması gerektiği tespit
edilmiştir.
 Restitüsyon ve restorasyon proje aşamasına geçilmeden önce medresede yapı detaylarının
daha iyi görülebilmesi için kazı ve temizlik çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü
denetiminde yapılması ve sonrasında kazı raporu hazırlanması, kazı sonrası rölöve
projesinin hazırlanması, iletilen raporlarda medreseye ilişkin arşiv çalışması yapılarak
raporların bu kapsamda tekrar değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
ASLININ AYNIDIR
65.00/135
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03/12/2014 - 51
Karar Tarihi ve No : 03/12/2014 - 692
Toplantı Yeri
VAN
Van İli, İpekyolu İlçesi, Bakraçlı (Yedikilise) Mahallesi Eski Mezarlık alana ait yapılmak
istenen ahırlara ilişkin Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 01/10/2014 tarihli ve 10360 sayılı
yazısı, Mehmet ÇOBAN ve Bakraçlı Köyü Sakinlerinin 30/10/2014 tarihli dilekçeleri, Van Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünüm 07/11/2014 tarihli ve 1501 sayılı yazısı ve Van
Müzesi Müdürlüğünün 02/12/2014 tarihli ve 152/659 sayılı yazısı Van Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün konuya ilişkin hazırlanan 02/11/2014 tarihli ve 270 sayılı uzman raporu
okundu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Van İli, İpekyolu İlçesi, Bakraçlı (Yedikilise) Mahallesi Eski Mezarlık alanında bulunan İnsitu konumda olmayan mimari parçalar için “Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda
Olmayan Mimari Parçalarına İlişkin” 07.02.2012 tarih ve 25 sayılı ilke kararı gereği: “Risk altında
bulunanların, fotoğraflarının çekilmesi, harita üzerinde yerlerinin işaretlenmesi ve raporlarının
hazırlanmasından sonra ilgili müze müdürlüklerince Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne bağlı müzelere nakledilmelerine; nakil işleminden sonra, ilgili Müze Müdürlüğünce, söz
konusu mimari parçalara ilişkin gerekli araştırmaların yapılmasından sonra hazırlanacak tüm bilgi ve
belgelerin ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi”gerektiği, Eski Mezarlık alanının tesciline ilişkin
ise, konu alanda tespit çalışmalarının başlatılmasından dolayı karar ekinde koordinatları belirtilen
alanda tespit ve tescil çalışmaları sonuçlanıncaya kadar, ahır yapılmasını planlayan İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarca çalışmalarının derhal durdurulmasına; ilgili Müzenin
07.02.2012 tarih ve 25 sayılı ilke kararı gereği alanda bulunan İn-situ Konumda Olmayan Mimari
Parçalarına İlişkin gerekli çalışmaları yapması, ilgili Müzenin alanda sondaj kazıları yaparak alan
sınırlarının tam olarak belirlemesine ve yaptıkları çalışmaları Kurulumuza sunmasına karar verildi.
ASLININ AYNIDIR
Download

51. Toplantı Kurul Kararları - kültür ve tabiat varlıklarını koruma