FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI
14.A. Avrupa Birliği’ndeki Genel Sektörel Durum Analizi
AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik etmek suretiyle iç piyasanın daha iyi işlemesini
amaçlamaktadır. Ulaştırma müktesebatı karayolu, demiryolu, iç sular, birleşik ulaştırma, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsamına almıştır. AB ulaştırma
politikası, iç taşımacılık pazarı açısından teknik ve güvenlik standartları, güvenlik, sosyal standartlar, devlet yardımlarının denetimi ve piyasaların serbestleştirilmesi ile de
ilgilenir.
Avrupa Birliği karayolu ulaşımı politikası etkin, güvenli ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmış sürdürülebilir bir mobiliteyi amaçlamaktadır. Karayolu ulaşımı
hizmetleri Avrupa Birliği’nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH)’nın %1,6’sını teşkil etmekte ve AB’deki 4,5 milyon kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Malların %44’ü
kamyonla ve kişilerin %88’i arabalar ve otobüslerle taşınmakta olduğundan, etkin karayolu ulaşımı AB ekonomisi ve toplumunun temel taşını oluşturmaktadır. AB karayolu
ulaşımı politikası, etkili karayolu navlun ücretleri ve yolcu ulaşım hizmetlerini sağlamayı; adil rekabet ortamı yaratmayı; daha güvenli ve çevre dostu teknik standartların
uyumunu sağlamayı, ayrıca AB ile mali ve sosyal uyumu sağlamayı ve karayolu ulaşımındaki kuralların ayırım gözetmeksizin uygulanmasını amaçlamaktadır.
14.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı
Genel anlamda daha etkin ve hizmet odaklı bir karayolu taşımacılığı için Avrupa Birliği, aşağıda sıralanan ilgili alanlarda yasal düzenlemeler yapmaktadır.
Sürüş Ehliyetleri
21 Mart 2000 tarih ve 2000/275/AT sayılı Komisyon Kararı, üye devletlerin aralarındaki ehliyet kategorilerinin denkliklerini düzenler.
20 Aralık 2006 tarih ve 2006/126/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile AB üye devletleri arasında plastik olmak üzere belirli bir standartta tek tip
ehliyet düzenlenmesinin 10 Ocak 2011 tarihine kadar yasal, 19 Ocak 2013 tarihine kadar uygulamada hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu tarihten itibaren tüm AB üye
devletlerindeki sürüş ehliyetleri en geç 2033 yılına kadar yeni standartlardaki sürüş ehliyetleri ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bir AB üye devletinden sürüş ehliyeti alan bir
kişi, bu sürüş ehliyetini geri vermek şartı ile yeni ikamet ettiği üye devletin sürüş ehliyetini sınava gerek kalmaksızın alabilir.
4 Mayıs 2012 tarih ve (AB) 383/2012 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü, kayıt olanağı bulunan (mikroçip) sürüş ehliyetlerinde teknik gereksinimleri belirler.
Motorlu Araçların Sınıflandırılması ve Kayıt Edilmesi
Motorlu Araçlar aşağıda belirtilen üç direktife göre sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırmalar araçların kayıtlarının ortak bir standarda göre yapılmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
29 Nisan 1999 tarih ve 99/37/AT sayılı Konsey Direktifi, motorlu araç kayıt belgelerini düzenler ve AB üye devletleri arasındaki motorlu araç kayıt belgelerinin
denkleştirilmesini sağlar.
18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların tip onayı çerçevesini belirler. Ayrıca bu tip
araçların tip onayı çerçevesinde genel sınıflandırmaları da içerir.
26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/37/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, tarım ve ormancılık araçlarının tip onayı çerçevesini belirler. Ayrıca bu tip araçların
tür onayı çerçevesinde genel sınıflandırmaları da içerir.
5 Eylül 2007 tarih ve 2007/46/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, genel olarak motorlu araçlar ve römorklerin tip onayı çerçevesini belirler. Ayrıca tip
onayı çerçevesinde genel sınıflandırmaları da içerir.
Motorlu Araç Muayenesi
20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT sayılı Konsey Direktifi, tüm üye devletlerde araçların bir kontrol merkezinde yola elverişliliklerinin kontrolünün yapılmasını (araç
muayenesini) zorunlu kılmakta ve buna yönelik üye devletlerdeki yasal mevzuatları birbiri ile uyumlu hale getirmektedir. Bu sayede her üye devlette yapılan araç
muayenelerinin kalitesinin aynı standartlarda yapılması sağlanacak ve araç aksamlarından kaynaklanan trafik kazaları azaltılarak trafik kazalarından meydana gelen ölüm ve
yaralanmalar asgari seviyeye indirilerek araç güvenliği dolayısıyla da trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarılacaktır. Direktifin uygulanmasıyla, kirliliğin azaltılması (karbon
dioksit emisyonunun düşürülmesi) ve yakıt tüketiminin azaltılması yoluyla enerji tasarrufu da sağlanmış olacaktır.
6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak ticari araçların yola elverişliliklerinin yol
kenarında muayene edilme standartlarını içerir. Bu uygulamalar ile araç aksamlarının arızalanmasından kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması, kirliliğin azaltılması
(karbon dioksit emisyonunun düşürülmesi) yöntemiyle çevreye verilen zararın ve yakıt tüketiminin azaltılması yoluyla enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.
6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, her türlü motorlu aracın ve bunlara bağlanabilen römorkların yola elverişlilik
muayenelerinin (periyodik muayene) tüm üye devletlerde aynı standartlarda yapılmasını sağlamaktadır.
Yük ve Yolcu Taşımacılığı Konularında Pazara Giriş Koşulları
21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1071/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile Avrupa Birliği’nde yük ve yolcu taşımacılığı konularında pazara giriş koşulları
belirtilmektedir.
21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1072/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB içerisinde uluslararası karayolu yük taşımacılığı pazarına erişime ilişkin ortak
kuralları belirler.
21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1073/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB içerisinde lüks yolcu otobüsü (coach) ve otobüs servislerinin uluslararası
piyasalara erişebilmelerine yönelik genel kuralları belirler.
Bu tüzükler ile taşımacılık işletmelerinin uymaları gereken iyi itibar, uygun mali durum ve mesleki ehlilik gibi asgari AB kriterleri belirlenmiş ve üye devletler arasında
diplomaların, sertifikaların ve diğer niteliklerin karşılıklı tanınması amaçlanmaktadır. Ayrıca ticari anlamda taşımacılıktan gelir elde eden tüm şoförlerde aranacak kriterleri
belirleyen Profesyonel Sürüş Sertifikasını da zorunlu kılmaktadır. Bu sertifika 15 Temmuz 2003 tarih ve 2003/59/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinde
belirtilen yük ve yolcu taşıyan belli karayolu araçlarının sürücülerinin ilk yeterlilik ve periyodik eğitimine ilişkin kurallara göre verilmektedir.
14.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma
Avrupa Birliği’nde karayolu taşımacılığı sektörünü düzenleyen yasal mevzuatın çok önemli bir bölümünün özel bir idari yapı kurulmasını gerektirmediği görülmektedir.
Avrupa Birliği’nde genel olarak konu ile ilgili müktesebatı hangi kurumun yürüteceği konusu üye devletlerin yetkisine bırakılmış olup, bu kurum çoğunlukla ulaştırmadan
sorumlu bakanlıktır. Müktesebatın uygulanması sırasında, ilgili alanda politika oluşturmaktan sorumlu ve sertifikaların verilmesini, emniyet kurallarına uyulmasını, pazara ve
mesleğe giriş koşullarını ve işletmecilerin görev alanlarını belirlemek ve denetlemekten sorumlu bir Ulaştırma Bakanlığı ya da onun sorumluluğunda bir otorite olmalıdır.
Karayolu taşımacılığı sektöründe, idari yapılanma daha çok sosyal mevzuat, ehliyet verilmesi, taşımacılıkta piyasaya giriş, teknoloji ve güvenlik konularında ortaya
çıkmaktadır. Araçların yola uygunluk muayeneleri devlet tarafından ya da devletin tayin ettiği ve denetlediği bir kurum tarafından yerine getirilmekte ve böylece güvenlik ve
çevre kirliliği ile eşit düzeyde ilgili bir standart sağlanabilmektedir. Genellikle üye devlet otoriteleri, bu alandaki görevleri özel şirketlere yönlendirmektedirler. Bu şirketler ve
trafikten sorumlu polis hem bu konudaki uygulamayı hem de yol kenarı muayenelerini gerçekleştirmektedir.
14.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri
14.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme
KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından 4 Haziran 2012 tarihinde onaylanan ve 16 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 29/2012 sayılı Emniyet Kemerleri Yasası ile emniyet
kemerinin sadece ön koltuklarda değil tüm koltuklarda kullanılması ve araçlarda Çocuk Koruma Sistemlerinin kullanımının zorunlu kılınarak bir kaza halinde araçtaki sürücü
ve tüm yolcuların korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca ülkeye AB standartları dışında emniyet kemerlerinde yoksun araçların ithal edilmesinin engellenmesi hususu da
düzenlenmektedir. Bu yasa 16 Aralık 1991 tarih ve 91/671/AET sayılı Konsey Direktifi baz alınarak hazırlanmıştır.
Kaza Verilerinin Toplanmasına ilişkin 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasası altında çıkarılan Polis İç Örgütlenme Tüzüğü’ne ilişkin 30 Kasım 1993 tarih ve 93/704/AET sayılı
Konsey Kararı baz alınarak yapılan boşluk analizinde mevcut yasal mevzuatın karara ilişkin gerekleri yerine getirdiği tespit edilmiştir. Kaza verilerinin toplanması ve
paylaşılmasındaki amaç Karayollarında meydana gelen kazalarla ilgili bir veri tabanın oluşturulması ve gerekli teknik analizler yapılarak kaza kara noktalarının tespit ve
rehabilite edilmesidir. Böylece ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.
Mevcut dağınık idari yapıların tek elde toplanarak daha verimli ve hızlı çalışmasının sağlanması için hangi birimlerin tek çatı altında toplanacağı Siber(K-I)33-2013 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Öte yandan, mevcut dağınık idari yapıların tek elde toplanarak daha verimli ve hızlı çalışmasının sağlanması için hangi yasaların
değiştirileceği Y(K-I)267-2013 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. 23 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulunda Araç Işıkları (Değişiklik)
Yasası, Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasası, Yol Kuralları (Değişiklik) Yasası, Klakson ve Düdük Yasaklama (Değişiklik) Yasası, Kamu Yolları (Değişiklik) Yasası, Araçlar
ve Trafik Düzenleme (Değişiklik) Yasası, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasası, Motorlu Araçlar (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası ve
Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasası kabul edilmiştir. Bu yasalara ek olarak Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası
ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasası 20 Ocak 2014 tarihinde Meclis tarafından kabul edilmiştir.
2006 tarihli Avrupa Birliği Mali Yardım Programı kapsamında Yol Güvenliğinin Artırılması projesiyle, Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kaza Veri Tabanı AB
standartlarına uyumlaştırılmıştır. İdari yapılanma çalışmaları çerçevesinde, periyodik araç muayeneleri için AB Mali Yardım Programı kapsamında Yol Güvenliğinin
Artırılması Projesi ile bir araç muayene hattı oluşturulmuştur. Ayrıca, Yol Güvenliğinin Artırılması Projesi dâhilinde sürüş ehliyetleri müfettişleri ve sürüş okulları
eğitimcileri AB standartlarında sürüş eğitimi ve sınavları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca ülkemiz şartlarına göre Sürüş Ehliyetleri konusunda bir idari yapılanma
önerilmiştir. Yine bu proje dâhilinde, muayene müfettişlerine yönelik AB’deki araç muayene yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmiştir. Son olarak, bu proje altında
Karayolları Dairesi Müdürlüğü ve Belediyelerde yer alan ilgili personele Mart, Eylül ve Kasım 2010 tarihleri arasında kara yollarındaki kaza kara noktalarının belirlenmesine
ilişkin bilgilendirme çalıştayı düzenlenmiştir.
14.B.2. Öncelikler Listesi
Öncelik 14.1 Yol ulaşımı alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması
Ana Unsur 14.1.1 Sürüş ehliyetleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ana Unsur 14.1.2 Yol kenarı ve periyodik araç muayeneleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ana Unsur 14.1.3 Taşımacılık sektöründe piyasaya giriş konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ana Unsur 14.1.4 Araç kayıt sistemi konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ana Unsur 14.1.5 Avrupa Birliği’ne uyumlu yol ulaşımı mevzuatını üstlenecek idari yapılanmanın oluşturulması
14.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları
Öncelik 14.1 Yol ulaşımı alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
14.1-a
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Ana Unsur 14.1.1 Sürüş ehliyetleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
1
Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları)
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
Sürüş ehliyetleri müfettişlerinin
Trafik Hizmetleri Dairesi bünyesine
aktarılması
2
Trafik Hizmetleri Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasa
Tasarısı
Sürüş ehliyetleri müfettişlerinde
aranacak niteliklerin AB
standartlarına uyumlaştırılması
3
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik
(Değişiklik) Tüzüğü
Sürüş ehliyetlerinin verilmesi usulü,
ehliyet kategorilerini ve şekillerini
AB standartlarına uyumlaştırılması
4
Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş
Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü
Sürücü ve sürücü adaylarında
aranacak sağlık koşullarının AB
standartlarına uyumlaştırılması
5
Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyet
Müfettişleri ile ilgili Usul ve
Kurallar Tüzüğü
Sürücü ve sürücü adaylarına yönelik
yapılacak pratik ve teorik sınav
koşullarının AB standartlarına
uyumlaştırılması ayrıca Sürüş
Ehliyet Müfettişleri ile ilgili
gerekliliklerin AB standartlarına
uyumlaştırılması
6
Şoför Okulları ile ilgili Esas ve
Kıstasları Düzenleme (Değişiklik)
Tüzüğü
Şoför okullarında ve sürüş
eğitmenlerinde aranacak koşulların
AB standartlarına uyumlaştırılması
-21 Mart 2000 tarih ve 2000/275/AT 2014 yılının ikinci
sayılı Komisyon Kararı
yarısı
-20 Aralık 2006 tarih ve
2006/126/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
-4 Mayıs 2012 tarih ve (AB)
383/2012 sayılı Avrupa Komisyonu
Tüzüğü
Maliye işlerden
sorumlu Bakanlık
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
14.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Ana Unsur 14.1.2 Yol kenarı ve periyodik araç muayeneleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
1
2
Yol Trafik Suçlarının Davasız Halli
ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa
Tasarısı
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik
(Değişiklik) Tüzüğü
Periyodik ve yol kenarı
muayenelerine ilişkin suç ve
cezaların AB direktiflerine göre
yeniden düzenlenmesi
-20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT
2015 yılının ikinci
sayılı Konsey Direktifi
yarısı
-6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
Araç muayenelerine yönelik eski
maddelerin yürürlükten kaldırılması
-20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT
2015 yılının ikinci
sayılı Konsey Direktifi
yarısı
-6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
3
Motorlu Araçlar Periyodik Muayene Periyodik araç muayenelerinin AB
Tüzüğü
standartlarına uyumlaştırılması
4
Ticari Araç Yol Kenarı Muayene
Tüzüğü
-20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT
sayılı Konsey Direktifi
-6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Yol Kenarı Araç Muayenelerinin AB -20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT
standartlarına uyumlaştırılması
sayılı Konsey Direktifi
-6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Polis Genel
Müdürlüğü
Polis Genel
Müdürlüğü
14.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Ana Unsur 14.1.3 Taşımacılık sektöründe piyasaya giriş konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
1
Motorlu Araçlarda Yolcu ve Eşya
Taşınması (Denetim) (Değişiklik)
Yasa Tasarısı
Yük ve yolcu taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
-21 Ekim 2009 tarih ve (AT)
1071/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-21 Ekim 2009 tarih ve (AT)
1072/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-21 Ekim 2009 tarih ve (AT)
1073/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
2
Kamu Taşımacılığında Kullanılan
Motorlu araçların Sağ Tarafında
Bulunan Kapıların “Tehlike Çıkış
Kapısı Olarak Kullanımı”
(Değişiklik) Tüzüğü
Yük ve yolcu taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
3
Taksimetre Genel ve Teknik
Özellikleri (Değişiklik) Tüzüğü
Yük ve yolcu taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
4
Lüks Otobüs ve Minibüslerle Ulusal
ve Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
Tüzüğü
Yolcu taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
5
Taksi ve Dolmuş ile Yolcu
Taşımacılığı Tüzüğü
Yolcu taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
6
Kiralık Motorlu Araçlar Tüzüğü
Yük ve yolcu taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
7
Karayolu ile Yük Taşımacılığında
Uygulanacak Koşullar Tüzüğü
Yük Taşımacılığının AB
standartlarına uyumlu olarak
yapılması
8
Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü
Belgesi verilmesi ve Uyulması
Gereken Kurallar (Değişiklik)
Tüzüğü
Yolcu taşıyan araç mesleki sürücü
-15 Temmuz 2003 tarih ve
belgesi verilmesi ve uyulması
2003/59/AT sayılı Avrupa
gereken kuralların AB’de uygulanan Parlamentosu ve Konseyi Direktifi
CPC verilmesine ilişkin yöntem ve
usullere uyum sağlanması
2016 yılının ikinci
yarısı
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
14.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Ana Unsur 14.1.4 Araç kayıt sistemi konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
1
Motorlu Araçlar Yol ve Trafik
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
Araç kayıt sisteminin oluşturulması
ve araç tanımları ve sınıflarının
yeniden düzenlenmesi
-29 Nisan 1999 tarih ve 99/37/AT
2015 yılının ikinci
yarısı
sayılı Konsey Direktifi
-18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/37/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-5 Eylül 2007 tarih ve 2007/46/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
2
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik
(Değişiklik) Tüzüğü
Araç Kayıt Sisteminin AB
Standartlarına uyumlaştırılması ve
araç tanımları ve sınıflarının yeniden
düzenlenmesi amacıyla Motorlu
Araçlar Yol ve Trafik Yasası
tahtında yapılacak tüzük değişikliği
-29 Nisan 1999 tarih ve 99/37/AT
2015 yılının ikinci
yarısı
sayılı Konsey Direktifi
-18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/37/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-5 Eylül 2007 tarih ve 2007/46/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
14.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2014 yılının ikinci
yarısı
Başbakanlık
Ana Unsur 14.1.5 Avrupa Birliği’ne uyumlu yol ulaşımı mevzuatını üstlenecek idari yapılanmanın oluşturulması
1
Trafik Hizmetleri Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasa
Tasarısı
Karayolu ulaştırma politikası ile
ilgili AB mevzuatına uyumun
sağlanabilmesi için ilgili idari
yapıların Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı bünyesinde toplanması
için bir Dairenin Kurulması amacıyla
yeni bir yasanın hazırlanması
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
Mali işlerinden
sorumlu Bakanlık
İçişlerinden sorumlu
Bakanlık
2
Araç Işıkları (Değişiklik) Yasa
Tasarısı
Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa
Tasarısı
Yol Kuralları (Değişiklik) Yasası
Klakson ve Düdük Yasaklama
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
Kamu Yolları (Değişiklik) Yasası
Araçlar ve Trafik Düzenleme
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
Yol ve Trafik Suçlarının Davasız
Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)
Yasa Tasarısı
1975 Motorlu Araçlar (Geçici
Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı
Trafik Hizmetlerinin Planlanması,
Koordinasyonu ve Denetimi
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya
Taşınması (Değişiklik) Yasa Tasarısı
Ulaştırma ile ilgili mevcut dağınık
mevzuatın tek elde toplanarak daha
verimli ve hızlı çalışmasının
sağlanması
2014 yılının ikinci
yarısı
Başbakanlık
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
Mali işlerinden
sorumlu Bakanlık
İçişlerinden sorumlu
Bakanlık
14.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
3
Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri ve
Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa
Tasarısı
İzin Kurulu Sekreterliğinin Trafik
Hizmetleri Dairesine intibak
ettirilebilmesi
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise / Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2014 yılının ikinci
yarısı
İçişlerinden sorumlu
Bakanlık
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
4
Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları)
(Değişiklik) Yasa Tasarısı
Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma
Şubesi ve Sürüş Ehliyetleri
Müfettişliği Şubesinin Trafik
Hizmetleri Dairesine intibak
ettirilebilmesi
2014 yılının ikinci
yarısı
Maliye işlerinden
sorumlu Bakanlık
Ulaştırma işlerinden
sorumlu Bakanlık
b) İdari Düzenleme Tablosu
14.1-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ana Unsur 14.1.1 Sürüş ehliyetleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ortak Çalışmalar (Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık, Mali işlerden sorumlu Bakanlık)
1
Yeni sürüş ehliyetleri sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için yurt dışında bir çalışma düzenlenmesi
2014
Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Şoför okullarındaki eğitim düzeyinin daha üst seviyeye çıkarılması için eğiticilere gerekli eğitimlerin verilmesi
2014
2
Ehliyet müfettişlerinin hizmet içi eğitiminin yapılması
2014
3
İlçelere bilgisayarlı sınav merkezlerinin kurulması için bina tahsisinin yapılması, bilgisayar ağının Kamunet üzerinden kurulması, sınav
soru bankasının geliştirilmesi
2014
14.1-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
4
Yeni tip sürüş ehliyetlerinin basımı ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, soru bankası yazılımı ile entegrasyonunun
yapılması ve personelin eğitimi
2014
5
Sürüş ehliyetlerinde uygulamalı sınav ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, soru bankası yazılımı ile entegrasyonunun
yapılması ve personelin eğitimi
2014
Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Sürücü adaylarında aranacak sağlık şartları konularında Sağlık Kurulunun oluşumunun ve mevzuatının incelenmesi ve uyumlaştırılması
2014
Ana Unsur 14.1.2 Yol kenarı ve periyodik araç muayeneleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ortak Çalışmalar (Başbakanlık, Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Araç muayene rejiminin yeniden yapılandırılması için stratejinin belirlenmesi1
2014
2
Devlete ait araçların muayenelerinin yapılabilmesi ve yeniden muayenelerin yapılabilmesi için Lefkoşa ve Gazimağusa’da tam donanımlı
hafif ve ağır araç muayene hatlarının kurulması, personel istihdamı ve eğitimi
2015
3
Yeni araç muayene sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için yurtdışında bir çalışma ziyaretinin
düzenlenmesi
2015
Başbakanlık
1
Araç muayene sistemi ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması ve diğer ilgili sistemler ile entegrasyonunun yapılması ve
ihtiyaç duyulan personelin istihdamı ve eğitimi
2015
Ana Unsur 14.1.3 Taşımacılık Sektöründe Piyasaya Giriş konusundaki yerel mevzuatın AB Mevzuatına uyum sağlanması
Ortak Çalışmalar (Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık, İçişlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Yeni piyasaya giriş sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi
2016
Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık
1
1
Yolcu ve eşya taşıması yapan araçların kayıtları ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, diğer ilgili sistemler ile
entegrasyonunun yapılması ve personel eğitimi
2016
AB Mali Yardım Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı Araç Muayene ve Ehliyetler Faaliyeti kapsamında ele alınan rapor ve TAIEX eli ile sağlanan teknik yardım
kapsamında sunulan raporun değerlendirilerek hayata geçirilmesi
14.1-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
2
İzin Kurulu Sekreterliğinin işlevini yerine getirebilmesi için yeni bina tahsisinin yapılması, yeni personel istihdamının yapılması
2016
3
İzin Kurulu Sekreterliğinin işlevini yerine getirebilmesi için motorlu araç tahsisinin yapılması
2016
Ana Unsur 14.1.4 Araç kayıt sistemi konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması
Ortak Çalışmalar (Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Yeni araç kayıt sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için yurtdışında bir çalışma ziyaretinin
düzenlenmesi
2015
Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Mevcut Araç Kayıt Sistemi içinde bulunan kayıt belgelerinin AB mevzuatına göre yeniden düzenlenmesi ve kayıtların AB mevzuatına göre
yapılması hususunda donanım ihtiyacının ve personel eğitiminin sağlanması
2015
2
Araç Kayıt şubelerinin bina tahsisi
2015
3
Araç Kayıt sistemi ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması ve diğer ilgili sistemler ile entegrasyonunun yapılması ve
personel istihdamı ve eğitimi
2015
Ana Unsur 14.1.5 Avrupa Birliği’ne uyumlu yol ulaşımı mevzuatını üstlenecek idari yapılanmanın oluşturulması
Ortak Çalışmalar (Başbakanlık, Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık ve İçişlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Yol ulaşımı konusunda AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması
2014-2016
2
Karayolu ulaştırma politikası ile ilgili AB mevzuatına uyumun sağlanabilmesi için ilgili idari yapıların Ulaştırmadan sorumlu Bakanlık
bünyesinde toplanması için bir dairenin kurulması, mevcut birimlerin personelleri ile birlikte yeni daire bünyesine aktarılması
3
Ana Unsurların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Ulaştırmadan sorumlu Bakanlığın idari kapasitesinin güçlendirilmesi
4
İlgili Bakanlıklar, Başbakanlık Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu işbirliği ile Trafik Hizmetleri Dairesi bünyesinde toplanacak
kuruluşların mevcut personelinin intibaklarının yapılması
2014
5
Trafik Hizmetleri Dairesinin merkez teşkilatı ve ilçe şubeleri için bina tahsislerinin yapılması, gerekli bilgisayar yazılım ve donanımının
satın alınması, birimler arası entegrasyonunun yapılması ve personel eğitimi
2014-2015
6
Trafik Hizmetleri Dairesinin işlevlerini yerine getirebilmesi için motorlu araç tahsisinin yapılması
2014-2015
2014
2014-2015
Download

Ulaştırma Politikası - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon