ERZURUM İLİNDE
UYGULANAN YATIRIM
TEŞVİKLERİ
ERZURUM YATIRIM DESTEK OFİSİ
2014
1
EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ERZURUM
UYGULAMASI
19 Haziran 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar’’ ile il bazlı teşvik sistemine geçilmiştir. İllerin toplam 6
bölgeye ayrıldığı yeni teşvik sisteminde Erzurum 5. teşvik bölgesinde yer almaktadır.
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öncelikli yatırım konusu olarak ifade
edilen aşağıda belirtilen yatırım konularında Erzurum’da yapılacak yatırımlar 5 inci bölgede
uygulanan bölgesel destek unsurlarından faydalanabileceklerdir.
a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik
demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma
sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından
bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve
alışveriş merkezi üniteleri hariç).
e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari
yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri
üretimine yönelik yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek
asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı
Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde
gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim
yatırımları eğitim.
2
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen
ARGE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki
yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki
motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme
ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2nci maddesinin 4-b grubunda yer
alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
09.05.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile öncelikli yatırım konuları
arasına yenileri eklenmiştir:
j) Enerji Verimliliğine Yönelik Yatırımlar:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari
500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde
gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım
geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım
konuları arasına dâhil edildi.
k) Atık Isıdan Elektrik Üretme Yatırımları:
Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine
yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
l) Doğalgaz Yatırımları:
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı
doğal gaz depolama yatırımları.
m) Termal Konaklama Tesisi Yatırımları:
Termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm
konaklama yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dâhil edilmiştir.
n) Kreş ve Gündüz Bakımevi Yatırımları:
Önceki durumda özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve lise eğitim yatırımları “öncelikli yatırım” olarak desteklenmekteydi. Bu yatırımlar
arasına kreş ve gündüz bakımevleri yatırımları da dâhil edilmiş oldu.
3
ERZURUM’DA BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANAN SEKTÖRLER,
ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI VE KAPASİTELERİ
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Erzurum ilinde gerçekleştirilecek
yatırımların ‘Bölgesel Teşvik Unsurları’ndan yararlanabilmesi için aşağıda Tablo 1’de verilen
yatırım konularının kapsamına girmesi ve yine Tablo 1’de belirtilen asgari kapasite ve sabit
yatırım tutarı miktarlarını karşılamaları gerekmektedir.
Tablo 1: Erzurum’da Bölgesel Teşviklerden Yararlanan Sektörler, Asgari Sabit Yatırım
Tutarları ve Kapasiteleri
Yatırım Konusu



Entegre damızlık hayvancılık yatırımları
dahil olmak üzere entegre hayvancılık
yatırımları




Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu
ve yumurtası üretimi dahil)
Gıda ürünleri ve içecek imalatı
Tekstil ürünleri imalatı
Giyim eşyası imalatı
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb
imalatı
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı
(mobilya hariç), hasır ve buna benzer
örülerek yapılan maddelerin imalatı
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Asgari Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari
Kapasite Şartları
Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 500 Bin TL
Asgari Kapasite:
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300
büyükbaş
Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500
büyükbaş/dönem
Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300
büyükbaş
Damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000
küçükbaş
Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında
1.000 küçükbaş/dönem
Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000
adet/dönem
Damızlık kanatlı entegre yatırımlarında
kapasite şartı aranmaz
500 Bin TL
1 Milyon TL
Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10
Milyon TL
Diğer yatırım konularında 1 Milyon TL
1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve
modernizasyon yatırımları
500 Bin TL
1 Milyon TL
10 Milyon TL
(6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt
4
hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt
ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel
desteklerden yararlanabilir.)
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan
kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin
imalatı
Metalik olmayan mineral ürünlerin
imalatı (çok katlı yalıtım camları,
kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır
beton ve harç hariç)
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi,
metal döküm sanayi
Metal eşya
Makine ve teçhizat imalatı
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri
imalatı
Elektrikli makine ve cihazları imalatı
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı
ve cihazları imalatı
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler
imalatı
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal
edilenler hariç)
1 Milyon TL
Oteller
Öğrenci yurtları

Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim
hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi
ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
1 Milyon TL
500 Bin TL
Hastane yatırımı, huzurevi

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
Seracılık
3 Yıldız ve üzeri
(Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis,
yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3
yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.)
Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 500 Bin TL
Asgari Kapasite:
Öğrenci Yurdu: 100 kişi
500 metrekare
Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 500 Bin TL
Asgari Kapasite:
Huzurevi: 100 kişi
500 Bin TL
500 Bin TL
10 dekar
5
Erzurum ilinde bölgesel teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar aşağıdaki destek
unsurlarının hepsinden istifade edebilirken, genel teşvik belgeli yatırımlar sadece gümrük
vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilirler.
Tablo 2: Genel ve Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Destek Unsurları
Genel Teşvik Destek Unsurları
Bölgesel Teşvik Destek Unsurları
KDV İstisnası
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
KDV İstisnası:
3065 sayılı Katma Değer Kanunu gereğince Teşvik belgesi kapsamında makine ve
teçhizatın ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilebilmektedir.
2012/1 Sayılı Tebliğ’in 8. maddesi ve 69 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine ne göre;
- Hammadde, ara malı ve işletme malzemesi,
- Porselenden, seramikten mamul sofra ve mutfak eşyaları,
6
- İnşaat malzemeleri,
- Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,
- İdari ve pazarlama gibi hizmet üretimi dışı alanlarda kullanılan (ofis mobilyaları vb.)
aynı cins sabit kıymetler,
KDV istisnasından yararlanmaz ve makine-teçhizat listelerinde yer verilemez.
Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali gümrük
vergisinden muaf tutulur.
2012/3305 Sayılı Kararın 9. maddesine (gümrük vergisi muafiyeti) göre; mobilyalar,
gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ancak KDV istisnasına tabi olarak ithal listede yer
alabilecektir.
Makine-teçhizatın yüzde beşi kadar yedek parça, gümrük vergisi ve KDV istisnası
sağlanmaksızın ithal listede yer alabilecektir.
Vergi İndirimi:
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek
yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi,
öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda
indirimli olarak uygulanır.
Tablo 3: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Vergi İndirimi Uygulaması/
31.12.2014’e Kadar Başlanılan Yatırımlar İçin- OSB DIŞI
Erzurum
31.12.2014’e kadar
başlanılan
yatırımlar
01.01.2015’ten
sonra başlanılan
yatırımlar için
İşletme/Yatırım Döneminde
Uygulanacak Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Yatırım
İşletme
Dönemi
Dönemi
Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
Vergi İndirim
Oranı(%)
40
80
50
50
30
70
50
50
7
Bakanlar Kurulu kararı gereğince yatırımın OSB’lerde yapılacak olması ve aynı
sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı
tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir
yatırım olması durumunda vergi indirimi destek unsuru açısından bir alt bölge destek
unsurundan yararlanabilmektedir. Bu durumda vergi indirimi tablosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 4: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Vergi İndirimi Uygulaması/
31.12.2014’e Kadar Başlanılan Yatırımlar İçin- OSB İÇİ
Erzurum
31.12.2014’e kadar
başlanılan
yatırımlar
01.01.2015’ten
sonra başlanılan
yatırımlar için
İşletme/Yatırım Döneminde
Uygulanacak Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Yatırım
İşletme
Dönemi
Dönemi
Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
Vergi İndirim
Oranı(%)
50
90
80
20
35
90
80
20
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları
kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı
istihdamı aşmamak kaydıyla; Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında
gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Desteğin
süresini ve yatırıma katkı oranını içeren tablo aşağıda verilmiştir.
8
Tablo 6: 16 Yaşını Doldurmuş Asgari Ücretli Bir Çalışanın Brüt Ücretinin Dağılımı.
01-06.2014
07-12.2014
ÇALIŞAN
ASGARİ ÜCRET
1.071 TL
GÜN
30
GÜNLÜK ÜCRET
1.134 TL
30
35,7 TL
37,8 TL
1.071 TL
1.134 TL
149,94 TL
158,76 TL
10,71 TL
11,34 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI
910,35 TL
963,9TL
Gelir Vergisi %15
136,55 TL
144,58
8,13 TL
8,61 TL
225,00
242,97
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sigorta Primi İşçi Payı(9+5) %14
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı % 1
Damga Vergisi % 07,59
Kesintiler Toplamı
NET ÜCRET
Asgari Geçim İndirimi
ELE GEÇEN NET ÜCRET
765,67 TL
810,7 TL
80,33 TL
80,33 TL
846 TL
891,03 TL
İŞVEREN
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sigorta Primi İşveren Payı(11+1+7,5) %19,5
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı % 2
İşveren Payı Toplamı
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
1.071 TL
1.134 TL
208,85 TL
221,13 TL
21,42 TL
22,68 TL
230,27 TL
243,81 TL
1.301,27 TL
1377,81 TL
Tablo 5: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği’nden Yararlanılabilecek Oran ve Süreler
Erzurum
31.12.2014’e kadar
başlanılan
yatırımlar için
Destek Süresi
01.01.2015’ten sonra
başlanılan yatırımlar
için Destek Süresi
Destek Tavanı/
Sabit Yatırıma
Oranı
OSB İçi
10 Yıl
7 Yıl
% 50
OSB Dışı
7 Yıl
6 Yıl
% 35
9
Faiz Desteği:
Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE
ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan
kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım
tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belirli
oranlarına tekabül eden kısmı bakanlık bütçesinden ödenebilir. İlgili oranları içeren tablo
aşağıda verilmiştir.
Bu kapsamda Erzurum’da yapılacak yatırımlar için alınacak kredinin faizinin en fazla
700.000 TL’lik kısmı bakanlık bütçesinden karşılanabilmektedir.
Tablo 7: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Faiz Desteği
Destek Oranı
TL Cinsi Kredi
Döviz Cinsi Kredi
Azami Destek
Tutarı (TL)
5 Puan
2 Puan
700.000
Bölgeler
Erzurum
ÖRNEK UYGULAMA
Bu bölümde seçmiş olduğumuz yatırım konusu için her üç ilimizde de 4562 sayılı
Kanunun geçici dokuzuncu maddesine istinaden 21.09.2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.03.2013 tarihli ve 2013/5363 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını farz edeceğiz.
4562 sayılı kanunun geçici dokuzuncu maddesi uyarınca Erzurum, Erzincan ve Bayburt
Organize Sanayi Bölgeleri’nde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlar için gerçek veya
tüzel kişilere bedelsiz arsa tahsisi yapılabilmektedir.1 Söz konusu bedelsiz arsa tahsisi
uygulaması 21.09.2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
25.03.2013 tarihli ve 2013/5363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 12.04.2015 tarihine
kadar uzatılmıştır.2
40 kişi istihdam edilmesini öngördüğümüz söz konusu örnek yatırım konumuz için
toplam sabit yatırım tutarı tablomuz Tablo 8’de sunulmuştur.
1
2
12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Geçici 9. Md(RG.12.4.2011)
25.03.2013 tarihli ve 2013/5363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 1/1(RG.21.09.2013)
10
Tablo 8: Gıda ve İçecek Ürünleri İmalatı Yatırımı Toplam Sabit Yatırım Tutarı Tablosu.
YATIRIM TUTARI
1. Arazi – arsa
2. Bina inşaat
3. Makine ve teçhizat
3.1. İthal
3.2. Yerli
4. Diğer yatırım harcamaları
4.1. Etüd ve proje
4.2. Yardımcı makine ve teçhizat
4.3. İthalat ve gümrükleme
4.4. Taşıma ve sigorta
4.5. Montaj
4.6. Diğer
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI
YATIRIMIN FİNANSMANI
1. Öz Kaynaklar (% 40)
2. Yabancı Kaynaklar (%60)
2.1. İç kredi
2.2. Dış kredi
2.3. Döviz / Dövize Endeksli Kredi
TOPLAM FİNANSMAN
Harcama
2.250.000 TL
900.000 TL
1.500.000 TL
250.000
50.000 TL
50.000 TL
5.000.000 TL
Toplam Finansman
2.000.000 TL
3.000.000 TL
5.000.000 TL
Şimdi söz konusu yatırımımız için destek unsurlarının uygulamasını yapacağız.
KDV İSTİSNASI
Söz konusu yatırımımızın toplam sabit yatırım tutarı içerisinde KDV istisnası
uygulanabilecek yerli makine-teçhizat giderleri toplamı olan 1.500.000 TL’dir.
Burada 1.500.000 TL bedel öngörülen yerli makine-teçhizat için %18 olarak
uygulanmakta olan KDV istisnası uygulanacaktır. %18 KDV üzerinden 1.500.000 TL için
hesaplanan KDV istisnası ise 270.000 TL’dir.
İthal makine-teçhizat için KDV hesaplanırken malın CIF(Mal Bedeli+Sigorta+Nakliye)
Bedeli ve diğer vergi ve işlemlerin toplam bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Bizim
örneğimize baktığımızda ise Tablo 8’e göre KDV’ye esas tutarın
900.000+50.000+50.000= 1.000.000 TL
olduğunu görmekteyiz. Söz konusu 1.000.000 TL için %18 üzerinden yararlanılabilecek olan
KDV istisnası tutarının ise 180.000 TL olduğunu görmekteyiz.
11
Yerli ve ithal makine-teçhizat için uygulanacak toplam KDV istisnası tutarının
270.000+180.000=450.000 TL
olduğu görülmektedir.
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen
gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı tarafından G.T.İ.P.’ları
bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate
alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler
İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmiştir.3
Gümrük vergisi hesaplanırken ise malın CIF(Mal Bedeli+Sigorta+Nakliye) bedeli
üzerinden hesaplanmaktadır.4
Bizim örneğimize dönecek olursak, örneğimizde temin edilecek ithal makine-teçhizat
açısından gümrük vergisi oranı % 3 olarak uygulanmaktadır. Tablo 8 üzerinde gümrük
vergisine esas tutarımıza baktığımızda ise
900.000+50.000+50.000=1.000.000 TL(Mal bedeli+Sigorta+Nakliye)
olduğunu görmekteyiz.
Gümrük vergisi oranını %3 olarak aldığımızda 1.000.000 TL için yatırımcının
yararlanabileceği gümrük vergisi muafiyeti ise 30.000 TL’dir.
VERGİ İNDİRİMİ
Vergi İndirimi Desteği uygulamasında daha önce ifade ettiğimiz üzere yatırımın hangi
bölgede ve OSB’de yapılıp yapılmadığına göre indirimi oranları ve yatırıma katkı oranları
değişmektedir. Söz konusu örnek yatırımımızın Erzurum’da Organize Sanayi Bölgeleri’nde
yapıldığını ifade etmiştik.
3
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=11C31E1C-D8D3-8566-4520A320CAB90A5B.08.12.2013
4
http://www.oaib.org.tr/tr/ithalat-uygulamalariyla-ilgili-sikca-sorulan-sorular-nelerdir.08.12.2013
12
Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek yatırımların Vergi İndirimi ve Sigorta
Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerde
yararlanabileceğini ifade etmiştik. Bu durumda Erzurum OSB’de altıncı bölge oran ve süreleri
geçerli olacaktır.
Bu kapsamda Erzurum OSB’de gerçekleştirilecek yatırımız için vergi indirim oranları
Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9 : Erzurum OSB’de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım için Vergi İndirim Oranları.
Erzurum OSB
İşletme/Yatırım Döneminde
Uygulanacak Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Yatırım
İşletme
Dönemi
Dönemi
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Vergi İndirim
Oranı(%)
50
90
20
80
35
90
80
20
31.12.2014’ten
önce
01.01.2015’ten
sonra
Yatırım 01.01.2015’ten sonra Erzurum OSB’de gerçekleştirildiğinde vergi indirim oranı
%90 olacak ve yatırımcı kurumlar veya gelir vergisini %20 yerine % 2 olarak ödeyecektir.
Burada yatırımcının yararlanabileceği toplam vergi indirimi tutarı ise 5.000.000 TL’nin
%35’ne tekabül eden 1.750.000 TL’dir(Tablo 10).
Tablo 10: Erzurum OSB’de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım için Toplam Yararlanılabilecek
Vergi İndirim Tutarları.
Yatırım Tutarı(TL):
5.000.000
Vergi İndirimi Oranı % :
90
Yatırıma Katkı Oranı %:
50
Toplam Yararlanılabilecek Vergi İndirimi Tutarı(TL):
1.750.000
-Yatırım Döneminde İndirilecek Tutar
1.400.000 (% 80)
-İşletme Döneminde İndirilecek Tutar
350.0000 (%20)
Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak
kurumlar /gelir vergisi oranı:
%2
13
FAİZ DESTEĞİ
Faiz Desteği uygulamasında bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım
kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı
için ödenecek faizin veya kâr payının bölgelere göre değişen belirli miktarlarının Ekonomi
Bakanlığı tarafından ödenebileceğini ifade etmiştik.
Erzurum’da TL Kredileri için 5 puan ve döviz kredileri için 2 puan’lık faiz desteği
bulunmaktadır. Erzurum için faiz desteği üst limiti 700.000 TL’dir
Tablo 11: Erzurum OSB’de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım için Faiz Desteği Oranları ve
Azami Destek Tutarları.
İl
TL Cinsi Krediler
Döviz Kredileri
Azami Destek Tutarı
Erzurum
5 Puan
2 Puan
700.000 TL
Faiz desteği hesaplamalarını
Faiz Hesaplama Formülü =
Anapara ×Faiz ×Gün Sayısı
36000
formülü ile yapmaktayız.
Bu kapsamda ilimizde faiz desteğine konu tutarımız, toplam yatırım tutarının %60’na
denk gelecek şekilde 3.000.000 TL’dir. Diğer taraftan faiz oranını %12 olarak kabul ediyoruz.
Kullanılan kredinin geri ödeme süresini ise 2 yıl yani 730 gün olarak alacağız.
Erzurum’da gerçekleştirilen yatırım için toplam faiz tutarımız
3.000.000 ×12 ×730
36000
= 730.000 TL’dir.
Bakanlık tarafından ödenecek toplam tutar ise
3.000.000 × 5 ×730
36000
= 304.166 TL
olup üst limit olan 700.000 TL’yi aşmamaktadır.
Faiz desteği uygulaması niçin yapmış olduğumuz hesaplamalar Tablo 12’de özetlenmiştir.
14
Tablo 12: Erzurum OSB’de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Hesaplanmış Faiz Desteği
Tutarları.
TL Cinsi Kredilerde
İl
Destek
Erzurum
Toplam Faiz Tutarı
5 Puan
730.000 TL
Bakanlık Tarafında
Ödenecek Tutar
304.166 TL
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında gerçekleştirilen bir yatırımda
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi
sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlık
bütçesinden karşılanacağını ifade etmiştik.
Hatırlayacağımız üzere çalışmamızın birinci bölümünde ‘Bir Alt Bölge Desteklerinden
Yararlanma Uygulaması’ başlığı altında Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek
yatırımların Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından bir alt
bölgede uygulanan oran ve sürelerde yararlanabileceğini ifade etmiştik. Bu durumda,
Erzurum OSB’de altıncı bölge oran ve süreleri geçerli olacaktır.
Bu hususu da göz önüne alarak, Erzurum ilimizde söz konusu desteğin uygulama
süresini Tablo 13’de, yararlanılabilecek toplam sigorta primi işveren hissesi desteğinin toplam
sabit yatırım tutarına oranını ise Tablo 14’de bulabileceksiniz.
Tablo 13: Erzurum OSB’de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği’nde Yararlanma Süreleri.
İl
31/12/2014 tarihine kadar (bu
tarih dahil) başlanılan yatırımlar
Erzurum
10 yıl
1/1/2015 tarihinden
itibaren
başlanılan yatırımlar
7 yıl
Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(RG.19.06.2012/28328)
Tablo 14: Erzurum OSB’de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Yararlanılabilecek Toplam
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Toplam Sabit Yatırım Tutarına Oranı.
Bölgeler
Erzurum
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına
Oranı (%)
50
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına
Oranı (%)
15
Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(RG.19.06.2012/28328)
15
Tablo 8’den hatırlayacağımız üzere, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 16 yaşını
doldurmuş asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyetinin 208,85 TL’na karşılık gelen
kısmı sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında işverenden alınmamaktadır.
Şimdi mevcut veriler ışığında Erzurum OSB’de gerçekleştirilecek ve 40 kişilik istihdam
öngören örnek yatırım konumuz için yararlanılabilecek toplam sigorta primi işveren hissesi
desteği tutarını hesaplayalım. Burada hesaplamalarımızı 2014 yılının ilk altı aylık döneminde
16 yaşını doldurmuş asgari ücretle çalışan bir işçinin brüt ücreti üzerinden yapacağız.
Önümüzdeki yıllarda asgari ücrete gelecek olan zamları hesaba almayacağız.
Erzurum OSB’de de bir işçi için aylık olarak yararlanılabilecek sigorta primi işveren
hissesi tutarı 208,85 TL’dir. 40 işçi için aylık olarak yararlanılabilecek sigorta primi işveren
hissesi tutarı ise yine
40x208,85 TL= 8354 TL’dir.
Erzurum OSB’de 31.12.2014 tarihinden sonra başlayan yatırımlarda bu destekten
yararlanma süresinin 7 yıl olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 40 işçi için 7 yıl(84 ay)
boyunca yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi tutarı ise
84 x 8.354 = 701.736 TL
olacaktır.
Erzurum OSB’de gerçekleştirilen bir yatırım için yararlanılabilecek toplam sigorta
primi işveren hissesi desteği tutarının toplam sabit yatırım tutarına oranının % 50 olduğunu
belirtmiştik. Örnek yatırımızın %50’si ise 2.500.000 TL’ye tekabül etmektedir. Burada
hesaplanan 701.736 TL’lik tutar 2.500.000 TL’yi aşmadığı için bu destekten yatırımcı 10 yıl
boyunca yararlanabilecektir.
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
Söz konusu yatırım için 4562 sayılı kanunun geçici dokuzuncu maddesi uyarınca
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’nde en az on kişilik istihdam öngördüklerinden dolayı
bedelsiz arsa tahsisi yapıldığı varsayılmıştır.
16
SONUÇ – TOPLAM TEŞVİK TUTARI
Bu bölümde örnek yatırımımız için yukarıda uygulamasını yapmış olduğumuz teşvik
unsurlarının tamamını tablo üzerinde görmeye çalışacağız. Örneğimize konu teşkil eden
5.000.000 TL sabit yatırım tutarı ve 40 kişilik istihdam öngören yatırımın sonuç olarak
illerimiz itibariyle hangi oranda teşvik edildiğini bulabileceğiz.
Tablo 1: Erzurum OSB’de 01.01.2015’ten Sonra Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin
Toplam Teşvik Tutarları.
Erzurum
KDV İstisnası
450.000
Gümrük Vergisi Muafiyeti
30.000
Vergi İndirimi
1.750.000
Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
1.400.000
350.0000
Faiz Desteği
304.166
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
701.736
TOPLAM DEVLET DESTEĞİ (TL)
DESTEK YOĞUNLUĞU (%)
(Destek Miktarı/Toplam Sabit Yatırım
Tutarı)
3.235.902
% 65
17
Söz konusu yatırımın 31.12.2014 tarihinden önce yine Erzurum OSB’de yapıldığını
varsaydığımızda yararlanabileceği toplam teşvik miktarı ise Tablo 22’de verilmiştir.
Tablo 2: Erzurum OSB’de 31.12.2014’ten Önce Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin
Toplam Teşvik Tutarları.
Erzurum
KDV İstisnası
450.000
Gümrük Vergisi Muafiyeti
30.000
Vergi İndirimi
2.500.000
Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
2.000.000
500.0000
Faiz Desteği
304.166
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
956.112
TOPLAM DEVLET DESTEĞİ (TL)
DESTEK YOĞUNLUĞU (%)
(Destek Miktarı/Toplam Sabit Yatırım
Tutarı)
4.240.278
% 85
Download

erzurum ilinde uygulanan yatırım teşvikleri