ACĐL VE BEKLENMEDĐK DURUM PLANI VE ĐŞ AKIŞ PROSEDÜRÜNE ĐLĐŞKĐN
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.11.2014 tarih, 815 sayılı kararı ile Şirketimiz Đç Kontrol
Prosedürü’ne eklenen “Acil ve Beklenmedik Durum Planı” ve buna ilişkin iş akış prosedürünün
uygulanmasından sorumlu ve bu sorumluya alternatif olmak üzere aşağıdaki personel atanmış
olup, söz konusu personele ilişkin iletişim bilgileri ve Acil ve Beklenmedik Durumlarda iş
sürekliliğinin nasıl sağlanacağı hususunda gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Sorumlu Personel :
Adı Soyadı : Cengiz AKDERE
Ünvanı
: Genel Müdür Yardımcısı
Tel. No
: 0 212 319 26 00 - 319 26 46
GSM
: 0 532 303 00 80
Faks
: 0 212 324 84 25
e-mail
: [email protected]
Alternatif Personel :
Adı Soyadı : Yusuf Ali ALAN
Ünvanı
: Genel Müdür Yardımcısı
Tel. No
: 0 212 319 26 00 - 319 27 24
GSM
: 0 532 409 76 27
Faks
: 0 212 324 84 27
e-mail
: [email protected]
Şirketimizin alternatif merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Semerkant Sokak No: 8/A KağıthaneĐstanbul adresindeki şirketimiz arşiv ve deposudur.
Tel. no
Faks No
: 0 212 324 48 14
: 0 212 324 48 15
Bu planın amacı, Đnfo Yatırım A.Ş.’nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer
aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine
getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak iş akış prosedürlerini
oluşturmaktır.
Acil ve Beklenmedik durumlarda Şirket Faaliyetinin günlük olarak kayıtların yedeklenmesi,
faaliyetlerin aralıksız olarak sürdürülebilmesi ve bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının
sağlanabilmesi için şirket merkezinde bulunan yedek server’a ve ayrıca, şirketimiz dışında
Büyükdere Caddesi Metrocity A.V.M. Radora Veri Merkezi 1.Levent Beşiktaş-Đstanbul
adresinde Telcoroute kabininde kiralanan bir diğer sunucuya işlemler günlük olarak
aktarılmaktadır.
Şirket merkezinde bulunan Ana Sunucu’nun yazılım ya da donanımsal bir sorun ile devre dışı
kalması halinde gerekli ayarlar yapılarak ana sunucu yerine şirket merkezinde yer alan yedek
sunucu devreye alınacaktır. Şirket faaliyetlerin aralıksız olarak sürdürülebilmesi ve bilgi işlem
sistemlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için yedek sunucuya kayıtlar günlük olarak
aktarılmaktadır.
Şirket merkezinde beklenmedik acil bir durumla (Deprem, yangın, sel, terör vb.) karşılaşılması
halinde Şirket Merkezinde hem ana sunucu hem de yedek sunucunun çalıştırılmasının söz
konusu olamayacağı durumlarda; şirket merkezinde bulunan tüm kritik sunucuların yedeklerinin
günlük olarak yer aldığı Telcoroute kabinindeki sunucunun devreye alınması için Borsa Đstanbul
aranarak yedek lokasyon pasif hattın acilen aktifleştirilmesi istenecek ve Yedek lokasyona
herhangi bir yerden internet aracılığıyla bağlanılıp, gerekli ayarlar gerçekleştirilecektir. (VPNBağlantı, FIX-API ve VIOP-API bağlantıları sağlanır.) Şirket çalışanları ve müşteriler yedek
lokasyondan erişim yapmaları konusunda bilgilendirilecektir. (Son durum itibariyle kullandıkları
kullanıcı adları ve şifreler geçerli olacaktır.)
Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşteriler (hisse senedi, repo, türev
araçlar, kaldıraçlı işlemler v.b.) hesaplarındaki pozisyonlarını ve iletmek istedikleri emirlerini ya
da virman ve EFT talimatlarını daha önceden sahip oldukları şifrelerini kullanmak suretiyle
internet üzerinden hesaplarına erişmek suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik ortamda bilgi edinmek ya da işlem gerçekleştirmek imkanı olmayan müşterilerimiz
ise her türlü bilgiyi ve yapmak istediği işlemi Şirketimiz Alternatif Merkezi olan Emniyet Evleri
Mahallesi Semerkant Sokak No:8/A Kâğıthane-Đstanbul adresindeki arşivimize gelerek veya söz
konusu merkezde görev yapacak personele 0 212 324 48 14 numaralı telefondan veya 0 212 324
48 15 numaralı fakstan ulaşarak gerçekleştirebilecektir.
Đnternet bağlantılarında arıza olması durumunda müşterilerin ulaşabilecekleri telefon numaraları
aşağıda yer almaktadır.
Tel No
Faks No
GSM
: 0.212.319 26 03 – 319 26 04 – 319 27 04- 319 27 08
319 27 10 – 319 27 11
: 0 212 324 84 25
: 0 533 690 04 89 – 0533 690 04 90 – 0 533 690 04 91
0 533 690 04 92 – 0 544 264 21 46 – 0555 488 44 28
Müşterilerin Acil durumlarda kullanabilmek için yukarıda yer alan telefon numaralarını not edip
güvenli bir yerde saklamaları gerekmektedir. Bu şekilde alınan emirlerin teyitleri müşterilerimize
telefon yoluyla bildirilecektir.
Mali Tablolar ve tutulması zorunlu olan her türlü kayıt ile kıymetli evrak basılı olarak şirket
merkezinde saklanmakta, son iki yıldan önceki belgeler ise Şirketimize ait depoda
arşivlenmektedir. Söz konusu belgelerin yasal süre sonuna kadar saklanması sağlanmaktadır.
Şirketimizce faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda tüm
müşterilere yazılı olarak, bu hususu ve hesaplarında yer alan mevcut kıymetlerin hangi kuruma
gönderilmesini talep ettiklerini içeren bir yazı yazılır ve ekinde müşterilerin hesap ekstreleri ile
hesap durumları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.
Đş bu Acil ve Beklenmedik Durum Planı Şirketimiz www.infoyatirim.com internet sitemizde
“YASAL DUYURULAR” bölümünde yer almaktadır. Yapılan güncellemeler en seri şekilde
buradan müşterilerimizce takip edilebilir.
Download

ACĐL VE BEKLENMEDĐK DURUM PLANI VE ĐŞ AKIŞ